ïïictuue £ciiisri)c ÜTouranl NAAR EEN FRANS-DUITS VERBOND Commentaar De Zes pas bijeen in november? Opnieuw gevechten in Algerije Politieke unie wellicht op de lange baan Ernstige fouten ontdekt in Cuneratoren Rhenen Thuisvaart onzer troepen begint reeds spoedig Dr. Soblen toch niet naar V.S. Groep-Rijkens ging uiteen DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. E. DIEMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „StonUtiticb i< |*rHr#ro m§n btrl ia It^etspftT Priffnvffrilgglf jaargang no. 12574 Zijde sterker dan staal Zie pagina 5 CUNERATOREN NOG sterker dan voorheen ervaar ik de gevoelens van waardering en vertrouwen, die ik jegens het grote Duitse volk, ja het grote Duitse volk koester. U kunt er zeker van zijn, dat in geheel Frankrijk, waar men let op wat thans in Bonn gebeurt, een golf van vriendschap in de geesten en harten opwelt. Leve Bonn, leve Duitsland, leve de Duits-Franse vriend schap", aldus het slot van de redevoering, die generaal De Gaulle gisteren (in het Duits) op het marktplein van Bonn heeft gehouden. Wie deze rede voering heeft gehoord en hetgeen daarop gevolgd is heeft gezien, kan be grijpen, wat het doel is van de Franse president. Hij streeft naar zeer nauwe banden met de Duitsers, die in de een of andere vorm gestalte moeten krijgen, als de plannen voor een politieke unie van de zes EEG- landen, zoals die De Gaulle voor ogen staan, inderdaad op de lange baan worden geschoven. Al beweert men op het ogenblik zowel in Bonn als in Parijs, dat er bepaald geen Frans-Duitse unie in het verschiet ligt, de be sprekingen die de Franse president dezer dagen met bondskanselier Adenauer voert gaan wel degelijk over alle facetten van dit Europese probleem. Als gevolg van de in de afgelopen dagen afgelegde verklaringen wordt in Bonn verwacht, dat pas in novem ber een topconferentie van de zes EEG-landen kan worden verwacht, die aan de politieke unie zal zijn ge wijd. Er werd naar gestreefd, deze conferentie nog deze maand te hou den, maar De Gaulle zou Adenauer al duidelijk hebben gemaakt, dat hij op grote tegenstand van België en Nederland rekent en een mislukking van het gesprek voorlopig wenst te voorkomen. Adenauer zou voorstan der van een spoedige bespreking zijn, maar aangenomen mag worden, dat hij één lijn zal trekken met De Gaulle. Stenen Bartje. een schepping de Haagse kunstenares Suze Berkhout, gecreëerd naar het ventje uit de roman ran Anne de Vries, heeft zijn ver jaardag gevierd. De gemeen schap van Assen had er een ac tie gezonde voor zieke kinde- aan verbonden. Vele in woners uit de Drentse hoofd stad hebben Bartje met een ca deautje verrast. Tegenvaller van half miljoen nniJDENS restauratiewerkzaamheden aan de Cuneratoren te Rhe- nen zijn ernstige fouten ontdekt, die vermoedelijk zijn gemaakt tijdens de restauratie in 1930 of wellicht in 1890. Alle ijzeren anker verbindingen zijn verbroken en de toen gerestaureerde ommanteling staat geheel los van het onderste torenlid. Overal, waar de omman teling wordt gesloopt, komen de uiteinden van de afgezaagde ver bindingen bloot. Direct instortingsgevaar is er echter niet. Opzichter Tommei van Monu mentenzorg, die de dagelijkse lei ding heeft, moest ingrijpende wij zigingen in zijn restauratieschema aanbrengen. Op tal van plaatsen zijn grote scheuren in het oude metselwerk tevoorschijn geko men. Over de gehele hoogte aan de westkant loopt een scheur van zeker anderhalve centimeter breed, die blijkens een onderzoek al heel oud moet zijn. Aan de noordkant wordt een toog van zeker vijftien centimeter naai buiten gedrukt, waartegen inmid dels maatregelen zijn genomen. Nieuws in één oogopslag De Tweede Kamer is vanmiddag bijeengekomen ter behandeling van het regeringsvoorstel, het Nw.- Guinea-akkoord te accep teren. Uit de rede, die ds Franse president gisteren in Bonn heeft gehouden, is duidelijk geworden dat De Gaulle een lans heeft gebroken voor een zeer nauwe Fi~ans-Duitse sa menwerking voor het ge val de Franse wensen in zake een Europese politie ke unie niet zouden wor den ingewilligd. De Algerijnse vice- premier Ben Bella en de commandant van wilaya 4 zijn gisteren per helikop ter naar het front gevlo gen om de naleving van het gesloten bestand te be werkstelligen. De vijande lijkheden werden daarop gestaakt Eerder op de dag waren bij nieuwe gevech ten tientallen doden en ge wonden gevallen. Lichte aardschokken hebben gisteren in Perzië nieuwe ontsteltenis teweeg gebracht. Ook in Oost- Turk ij e deden zich aard schokken voor. Er zouden honderd mensen zijn ge wond. Vele huizen zijn verwoest. De Russische stad Erivan heeft eveneens te lijden gehad van een aardbeving. De Sjah van Perzië heeft gezegd dat het in het rampgebied vooral aan tenten en mobiele keukens ontbreekt. In een nota aan de westelijke mogendheden heeft de Sowjetunie het Westen ervan beschuldigd niet de nodige maatregelen te hebben getroffen tegen de „fascistische elemen ten" in Berlijn. Moskou acht het bespreken van in cidenten niet nodig, maar wel een bespreking om tot een radicale verbetering van de situatie te komen. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsont werp tot intrekking van de wet van 10 februari 1910 tot regeling van het Ne derlands onderdaanschap van niet-Nederlanders. Ge zegd wordt, dat het niet juist is, dat de bevolking van Nieuw-Guinea na de bestuursoverdracht in het bezit blijft van de Neder landse nationaliteit. Dait de grote steiger, die tot voor jaar nog om het, hoger gelegen gedeelte van. de tweede geleding stond, niet on deruit is gezakt, schrijft de heer Tom mei voornamelijk toe aan het feit, dat zij horizontaal op de muren .drukte. Af gezien van die omstandigheid dat de restauratie nu meer tijd zal gaan kosten, zullen de restauratiekosten zeker een half miljoen gulden stijgen, v, door het gehele werk twee en een half miljoen gulden gaat kosten. Het rijk draagt hierin 90 procent bij, terwijl tien procent voor rekening blijft van de ge meente Rhenen. Het is nog niet te zeg gen, wanneer men met de restauratie gereed zal zijn. Men vreest, dat men bij het slopen van de grote natuurstenen bogen voor meer verrassingen zal ko men te staan. Het Russische persbureau Tass be schuldigde gisteren Frankrijk en West- Duitsland ervan, tegen hun Navo-bond- genoten, en „vooral tegen Engeland' samen te spannen. De Gaulle heeft zich dinsdagavond in feite uitgesproken een door West-Duitsland en Frankrijk gevormd politiek blok. „Hij noemde Engeland in het geheel niet," aldus Tass. De Franse minister van buitenlandse zaken, Couve de Murville, heeft giste ren in Parijs iszegd dat Frankrijk en Duitsland het vraagstuk van een Euro pese Unie niet alleen kunnen oplossen, wanneer de betrokken moeilijkheden „voornamelijk komen van de andere bondgenoten". De Gaulle en Adenauer bespreken de internationale toestand, vooral Berlijn, en de Europese politieke ontwikkeling, zo zei de minister in televisie-uitzending. Voor vervolg zie pagina ll TTET EERSTE SCHIP, dat onderdelen van de Nederlandse landstrijdkrach ten uit Nieuw-Gulnea naar Nederland zal vervoeren, is het Australische motor schip Seven Seas. In de eerste dagen van oktober zal het langs de zuidkust troepen ophalen. Een groot deel van de landmacht zal te Biak worden verzameld om daar op afvoer te wachten. Vast staat reeds dat de staf van de Neder landse strijdkrachten in de eerste helft van oktober van Hollandia naar Biak zal vertrekken. Het staat nog niet vast in welke volg orde de strijdkrachten naar Nederland zullen reizen, en wanneer de schepen der Koninklijke Marine zullen vertrek ken. Men neemt aan, dat de Nederland se jagers Nieuw-Guinea niet zullen ver laten voordat schepen van de Verenig de Naties zün aangekomen. Reeds gemeld is dat slechts een deel van het materiaal naar Nederland zal terugkeren en dat vele oude wapens Na afwijzing laatste verzoek Nadat het Britse ministerie van bin nenlandse zaken gisteravond had be kendgemaakt, dat dr. Soblen met eer vliegtuig van de Pan American Airways vandaag naar de V.S. zou moeten terug keren. is dit besluit vanmorgen nog ge wijzigd. Minder dan een uur voor zijr vertrek, werd meegedeeld, dat dr. So blen op weg naar het vliegveld ernstig ziek Is geworden. De ziekenauto reed in plaats van het vliegveld naar een nabü gelegen ziekenhuis in Hillington. Artsen hebben later bekend gemaakt, dat dr. Soblen niet in staat is naar Ame rika te reizen. Nadat een laatste verzoek van de 61- jarige psychiater tot de Britse minister van binnenlandse zaken was afgewezen, gaf dr. Soblen een verklaring uit Hij verzekerde hierin, dat hij onschuldig was, en danktf allen die hem in Enge land hebben geholpen. Vergezeld van een dokter en een litieagent vertrok dr. Soblen vani gen naar het vliegveld. Onderweg hij ernstig ziek zijn geworden. De be slissing van de doktoren aangaande zijn gezondheidstoestand betekent dat het Britse ministerie opnieuw een beslis sing moot nemen. Dr. Soblen, die aan leukemie lijdt, is in Amerika wegens spionage voor de Sowjetunie, tot levenslang veroordeeld. en voertuigen in de diepe zee zullen worden geworpen. Het is niet uitge sloten dat de V.N. een deel overneemt, naar verluidt een deel van de Dakota's, terwijl het vaststaat dat de Hunter- straaljagers en Neptunes in ieder geval naar Nederland gaan. Vorige week had de vertegenw diger van Oe Thant, generaal Rikhye tegenover journalisten blijk gegeven van enige ontstemming omdat Neder land zijn afvoerplan had bekend ge maakt. Over dit plan was echter reeds overeenstemming tot stand gekomen tussen de Nederlandse regering e leiding van de V.N. en het blijkt dat er een misverstand was ontstaan, het welk te wijten was aan de gebrekkige verbindingen tussen de V.N. te New York en Hollandia. Ondanks wapenstilstand ONDANKS de wapenstilstand, die 1 Mohammed verklaarde, dat waar dinsdagavond was gesloten tus- schijnlijk op 16 september algemene ver- sen het politieke bureau van Ben kiezingen zullen worden gehouden. 1 Voorts zei hij. dat de wilaya's 3 en 4 •zoek van het politieke bureau Bella en de commandanten opstandige wilaya's 3 en_4, zijn gis teren in Algerije opnieuw gevechten uitgebroken, waarbij tientallen do den en gewonden zijn gevallen. Eerst tegen de avond zijn alle vijandelijk heden gestaakt, nadat Ben Bella en de commandant van wilaya 4, kolo nel Si Hassan, per helikopter naar het front waren gevlogen om de na leving van het bestand te bewerk stelligen, De gevechten hadden plaats bij Berrouaghia, Aumale en Orleansville. Het geregelde leger heeft thans in een wijde boog 150 km rond de hoofdstad stellingen betrokken. Voor radio-Al giers heeft de rechterhand van Ben Bella, Mohammed Khider uitdrukke lijk bevel gegeven, dat deze stellin gen niet mogen worden verlaten. Het vertrek van Ben Bella en Si Has san naar het front, volgde op een bij eenkomst van de leiders van het poli tieke bureau en de militaire comman danten van de wilaya's 3 en 4, die was belegd om tot een definitieve oplossing n de crisi3 te komen. Khider zei na afloop dat overeen stemming was bereikt. De details van overeenkomst zouden vandaag wor den geregeld in een bijeenkomst met de commandanten van alle zes wilaya's en kolonel Boumedicnne, de chef van de generale staf van het Algerijnse bevrij dingsleger, die gedurende dc crisis aan de zijde van het politieke bureau heeft gestaan President Charles de Gaulle flinksbijna verloren tussen de menigte van Duitse beu-onderaars die hem gisteren in Keulen be groette. hadden ingewilligd, om hun guerilla- eenheden nog voor de te houden ver kiezingen voor de grondwetgevende ver gadering in een nationaal Algerijns leger te doen opnemen.Khiders commentaar hierop was: dit betekent een volledige overwinning voor ons. Ook deelde Khi der mee, dat was overeengekomen dat Algiers in een gedemilitariseerd gebied komt te liggen en dat het politieke bu reau van de F.L.N. rechtstreeks verant woordelijk zal zijn voor het bestuur van de stad. „Alle militairen zullen worden terug getrokken en door politie worden ver vangen." zo zei hij. In de buitenwijken zullen evenwel eenheden van de zes militaire districten worden gelegerd. De ze eenheden zullen van gelijke grootte Ben Bella is gisteravond laat van bezoek aan het front, in gezelschap kolonel Si Hassan, de leider van het district Algiers, in Algiers teruggekeerd. •door werd de conferentie litaire leiders en leden van het politieke bureau van woensdagavond naar va morgen verschoven. Schoten in Tindouf Inmiddels zijn uit Marokko berichten binnengekomen, dat Algerijnse soldaten schoten hebben gelost op een menigte burgers in de stad Tindouf in de Sahara. Marokko en Algerije maken beide aan spraak op de stad. Er zou een aantal personen gedood en gewond zijn. De Algerijnen zouden het vuur hebben ge opend om een demonstratie uiteen te drijven, waarin werd geprotesteerd tegen het neerhalen van de Marokkaanse vlag en het weghalen van portretten van ko ning Hassan II. Geen zeepost meer voor militairen Nienw-Gninea De verzending van zeepoststukken en zeepostpakketten aan militairen in Nieuw-Guinea zal worden beëindigd, zo deelt het ministerie van defensie mede en het verzoekt derhalve geen zeepost zendingen meer op de postkantoren aan te bieden. De repatriëring van deze militairen zal in een zodanig tempo plaatsvinden, dat niet meer kan worden gegaran deerd. dat zeepostzendingen de ge adresseerden nog voor hun vertrek uit Nieuw-Guinea zullen bereiken. De thans nog op de militaire post kantoren aanwezige zeepostpakkettcn en zeepostbriefpakjes worden voor reke ning van het rijk zo spoedig mogelijk per luchtpost doorgezonden, zodat mag worden aangenomen, dat deze zendin gen nog tijdig op de plaatsen van be stemming zullen worden ontvangen Alle overige nog aanwezige zeepost stukken (bijvoorbeeld drukwerken) en de na 6 september nog aankomende zee postzendingen zullen aan de afzenders worden geretourneerd. Dc 45-jarige huisarts W W. Muys van der Meer uit Geldermalsen is gis teravond om het leven gekomen, toen hij met zijn auto achterop een stilst, de vrachtauto reed. De auto van de arts schoof onder dc vrachtauto, de heer Muys was op slag dood. De chauffeur van de vrachtauto brak een been. Dc Groep-Rijkens, bekend van zijn pogingen tot verbetering van de Ne derlands-Indonesische betrekkingen, heeft zijn activiteiten beëindigd. De leden van de groep zijn gisteren voor het laatst bijeengeweest. De bijeen komst had plaats in het gebouw van de Nederlanden van 1845 in Den Haag. Met het akkoord tussen Nederland en Indonesië is een fase beëindigd, zei dr. Paul Rijkons, de voorman van de groep. De groep is niet erg gelukkig met het thans bereikte rcsyltaat („in een eerder stadium had men meer kunnen berei ken"), maar dr. Rijkens ls niet voorne mens, verdere politieke activiteiten te ontplooien. „Ik heb mijn plicht gedaan". valt het de groep hard, dat zelf hiertoe nog activiteiten ontplooide. Hooguit kunnen en zullen afzonderlijke leden van de groep-Rijkens blijven pro beren, met Indonesië op goede voet te komen. Bidstond en extra collecte voor Perzië Deputaten van het algemeen diaconaal bureau van de Gereformeerde kerken hebben voor deze kerken aanstaande zon dag een bidstond uitgeschreven in ver band met de ramp, die Perzic heeft ge troffen. In deze diensten zal een extra diaconale collecte worden gciiouden ten behoeve van de rampgebieden. 9 De Nederlandse ballonvaardcrs Ni- ni Boesman en Jacques Deminent hebben gisteren een ballonvaart gemaakt Kopenhagen over dc Sont Zweedse universiteitsstad Lynd. T\E ene Oceaanstoring na dc andere j koerst riu de Noordzee in de rich ting van Scandinavië. De depressie die de komende 24 uur het weer in ons land zal beïnvloeden, lag vanmorgen kust van Ierland. Het eerste regengc- bied bereikte vandaag al ons land. Ach ter de storing om stroomt een nieuwe hoeveelheid koele lucht naar onze stre ken. In deze luchtstroming zullen af en toe buien voorkomen, zodat het weer een onbestendig karakter houdt. pjET wrijft en wringt weer in de Arabi sche wereld. Het mogen daar dan naar de naam alle Arabische volken zijn, één wereld ls het er niet. De onderlinge ver deeldheid is er integendeel groot. En zo men er al toenadering zoekt in 'n verbond of liga of hoe 't heten moge. dan is het re sultaat toeh geen ander, dan dat verbond of liga het toneel wordt van de verdeeld heid. Het ls een merkwaardige toestand. Want voor het uiterlijk hebben al die Arabische staten een gemeenschappenike vijand, en wel de jonge s*aat Israël. Als hun vijand beschouwen zij deze staat Inderdaad, maar ook als een gemeenschappelijke? Ware er een zekere mate van gemeenschappelijk heid, de situate moest voor het kleine Is raël. die smalle strook lands langs de kust met de eindeloos lange en kwetsbare gren zen pen'hel heten. Maar mag het niet één van de wonderen rondom de jonge staat Israël worden genoemd, dat zijn vijanden rondom elkaar door onderlinge verdeeld heid tot machteloosheid doemen? Aan krachtige taal ontbreekt h«*t de le'ders van de Arabische staten niet. Zij weten el kaar hun grieven en tekortkomingen wel aan te »e«rgen. Maar de krachtige woorden gaan n'et van krachtige daden vergezeld en moe'cn zo ten overstaan van de wereld wel de indruk wekken van potsierlijkheid. Men ziet cr eikaar spoedig met jaloersheid naar de ogen. Men volgt de ander argwa nend in diens gedragingen. Nasser van Egypte heeft zich in deze constellatie sterk willen maken, maar het is hem slecht be komen. Wie al te sterk wordt, stuit op ver zet, en dc overwinningen waarvan Nasser zo gaarne lo'de kond doet zijn overwinnin gen op papieri Omgekeerd, wanneer dezelfde Nasser voor de ontwikkeling van zijn land Amerikaan se steun gen'et, zijn andere Arabische sta ten spoedig geneied, daaruit de verdenking tc putten dat de Egyptenaar dan nu wel zijn verzet tegen Israël zal hebben opgege ven. Nasser zelf geeft de indruk van zich voorlopig meer te willen richten op wat er in zijn land sociaal en democratisch nog valt te doen cn, het moet worden erkend, dat is nog veel. Hoopt hij op deze wijze zijn land alsnog tot een lichtend voorbeeld bin nen de Arabische wereld tc maken? Het Is vooralsnog 'n wereld van wringen en wrijven en dat wat verdeelt is er voorals nog sterker dan wat vereent. Israël, door allen beschouwd als een gemeenschappelij ke vijand, lijkt soms een oorzaak van nieu we verdeeldheid. Het heeft nu temeer gele genheid tot voortbestaan en consolidatie. Voor wie dit alles beschouwen cn trachten te peilen naar de zin der dingen is er waar lijk wel reden van verbazing waaraan eer bied niet vreemd is. (RITA) Tendens langzaam stijgend eni ge regen, later enkele verspreide opkla ringen en enkele buien. Matige tot krachtige en langs de kust mogelUk harde wind tussen zuidwest en west. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 7 september: zon op 06.00. onder 19.16: maan op 14.29. onder 23.14. 13 september: volle maan HOOGWATER SCHEVENINGEN 7 september: 7.46 v.m.; 20.11 v.m. Strandweerverwachting vrij HET WEEK UN EUKOPA Rapporten hedenmorgen zeven uur fwei Eindh Zd.-Limb Helsinki Zd -Li il. i Slockto ◦aio Kopcnh Morgen enkele buien cn een vrij krachtige naar zuidwest ruimende wind. Bruss Koel weer. Overdag 16 a 17 graden, zeewater 16 graden. Vooruitzichten: depressie bij Ierland ^renot: zal morgen de Noordzee bereiken met onbestendig septemberweer. Fransf zonch Genëv« Gisteravond is het met ongeveer 1 400 w/nen olie geladen Nederlandse tank- imsbr schip Albisia op de Rijn nabij Basel lek- Br'gra geslagen, waardoor dc scheepvaart ge- durende enkele uren was gestremd. Ver- \jacci< moedelijk is het schip op een onbekend Midric obstakel in de Rijn gestoten. Het lek Mallor Birsfeld voorlopig worden ge- dicht. V— 17 12 <u 17 13 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1