Rusland maakt tam-tam incident over „nieuw Commentaar ïlicuiuo fciJtsri)? GTmtraiit Nederland kan tot maart op steun van V.S. rekenen Crisis lijkt Algerije voorbij HERINNERING AAN U 2-REL VAN 1 MEI 1960 VS geeft met spoed toe: mogelijke vergissing Mariner nog dichter bij Venus Ruzie20 doden Bergingskanvei I? WOENëPAG 5 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 13—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieën veer t i gtte jaargang no. 12573 CHRISTELIJKE ATIONAAL DAGBLAD .Staatvasticb is ahcbltteti tngn bert ia te^easpttT i gis teren met spoed naar Moskou gezonden nota toegegeven dat de mo gelijkheid bestaat, dat een Amerikaans verkenningsvliegtuig vorige week donderdag bij vergissing over het zuidelijk gedeelte van het Russische eiland Sachalin ten noorden van Japan heeft gevlogen. In de nota wordt gezegd dat een patrouillevliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht door een krachtige wind uit de koers was geraakt en daardoor zonder opzet over de Russische grens is geraakt. Er is niet bekendgemaakt wat voor type vliegtuig bij het incident is betrokken, maar van ambtelijke Ameri kaanse zijde is meegedeeld dat het een U-2 is geweest. unie eist strenge bestraffing De Amerikaanse nota was een ant woord op een scherp Russisch pro test (dat we gisteren in een deel onzer edities vermeldden, dat sprak over „een nieuwe grove schending van de Russische grens door een Amerikaans verkenningsvlieg tuig van het type U-2". De Sowjet- Koerscorrectie geslaagd MERIKANSE geleerden hebben gisteravond uit Californië in acht seconden tijds een radiosignaal 2% miljoen kilometer de ruimte ingezonden naar het ruimtevoertuig „Mariner 2", waardoor dit zijn koers zodanig heeft gewijzigd, dat het de planeet Venus binnen een afstand van ruim 14.400 km zal passeren, 1600 km korter dan be raamd was. Het radiosignaal deed een kleine raket ontbranden, die ret 3% lange ruimtevoertuig dichter langs Venus zal voeren. Had de Mariner niet op het sein gereageerd, dan zou hij op een afstand van rond 320.000 km langs Venus zijn getrokken. Vieuws in één oogopslag Naar aanleiding van een scherp Russisch pro test over een nieuwe grove schending van de Russi sche grens door een Ame rikaans vliegtuig van het type U-2 heeft Amerika medegedeeld, dat de mo gelijkheid bestaat, dat vo rige week donderdag een verkenningsvliegtuig bij vergissing over het zuide lijke gedeelte van het eiland Sachalin ten noor den van Japan heeft ge vlogen. Het toestel zou door storm uit de koers zijn geraakt. De Algerijnse vice- premier Ben Bella heeft gisteravond op het Forum van Algiers een wapenstil stand aangekondigd tussen de troepen van het poli tieke bureau en de militai ren van de Wilaya's 3 en 4. Algiers is voorlopig tot ge demilitariseerd gebied ver klaard. Hoe Ben Bella de stad is binnengekomen, was niet bekend. In de gistetavond ver schenen memorie van ant woord der regering op het ontwerp-Rijikswet tot goed keuring van het akkoord tussen Nederland en Indo nesië wordt herhaald, dat Nederland tot maart op de steun van de Ver. Staten heeft kunnen rekenen, dat daarna Amerika is omge zwaaid. Amerikaanse geleerden hebben gisteravond een radiosignaal naar de Mari ner 2 gezonden, waardoor dit ruimtevaartuig zijn koers zodanig heeft gewij zigd, dat het de planeet Venus binnen een afstand van 16.000 kilometer zal passeren. Had de Mariner niet op het sein gerea geerd, dan zou de satelliet op een afstand van 32.000 kilometer Venus zijn ge passeerd. Officieel is nu in Tehe ran medegedeeld, dat het aantal doden van de aard bevingsramp in Perzic meer dan 10.000 bedraagt. Het juiste aantal zal waar schijnlijk nooit bekend worden. Vanuit vele lan den worden voedsel, medi camenten e.d. voor de ge troffenen gezonden. De ministers Veldkamp en Beerman hebben voor gesteld rayonsgewijze art sen te benoemen voor het onderzoeken van slachtof fers van verkeersongeluk ken en van andere onge vallen- Zij moeten daarna de politie of de justitie van de nodige gegevens voor zien. Niet direct maar overeenkomstig het plan wijzigde het ruimtevoertuig pas een uur na ontvangst van het sein zijn koers, nadat de apparatuur voldoende warm geworden was. Het zal nu dicht genoeg langs Venus gaan om gegevens naar de aarde te seinen over de atmosfeer en de oppervlakte van de planeet. Op grond van deze gegevens hopen de Amerikaan se geleerden meer te weten omtrent de vraag in hoeverre er leven mogelijk is op Venus. De Mariner heeft al vele waardevolle gegevens naar de aarde gezonden. De Russische Venuspróef is vorig jaar mis lukt: de capsule naderde de planeet niet dichter dan op 100.00 km en kort na de lancering viel de radio uit. De Mariner moet half december bij Venus schuldigen en zegt te verwachten dat de Amerikaanse regering maatrege len zal nemen om herhaling van dergelijk incident te voorkomen. De Sowjetrussisohe regering behoudt zich overigens, aldus de nota, het recht voor om „de kwestie van de agressieve daden van de V.S." voor de algemene vergadering van de V.N. te brengen. Deze schending van de Russische grens draagt een provocatief karakter, aldus de nota. waarin voorts wordt verwezen naar de „ernstige internationale gevolgen" die een eerdere vlucht met een U-2 boven Russisch gebied heeft gehad. „PROVOCATIE" De Russische regering waarschuwt in haar nota opnieuw de landen buiten de V.S. waar U-2-vliegtuigen gestationeerd zijn, voor mogelijke vergeldingsmaatre gelen die „de vernietiging van de tegen de Sowjetunie gerichte militaire bases" ten gevolge zouden kunnen hebben. In dit verband wordt Engeland, Japan, Tur kije en West-Duitsland genoemd. Ten slotte verlangt de Sowjetunie van de Amerikaanse regering „een duidelijk antwoord" op de vraag: „betreft het hier een herleving van de oude piratenpoli- tiek van de vorige regering, die door president Kennedy zelf is veroordeeld, of een provocatieve daad van bepaalde militaire kringen die een nieuwe span ning in de wereld willen opwekken als die in 1960? (Zoals bekend werd in dat jaar U-2- piloot Gary Powers boven Russisch grondgebied neergeschoten. Als gevolg van dit incident liep de topconferentie in 1960 tussen oost en west in Parijs op een mislukking uit. Powers werd in fe bruari van dit jaar door 'de Russen vrij gelaten in ruil voor de Russische spion Rudolf Abel). VREEDZAAM In de Amerikaanse antwoordnota wordt de verzekering gegeven dat voorzorgs maatregelen om incidenten als de onder havige te voorkomen in studie zijn. Voorts wordt in de nota gezegd dat de politiek van de Amerikaanse regering ten aanzien van het overvliegen van Rus sisch gebied geenszins is gewijzigd en blijft zoals door president Kennedy in januari vorig jaar is verklaard. Hoewel van ambtelijke Amerikaanse zijde is toegegeven dat het protest een U-2-vliegtuig betrof, weigerde men te zeggen wat de taak van het vliegtuig was. Men kenschetste deze slechts als „vreedzaam". ONTKENNING De Japanse gezant in Moskou, Akira Shigemitsu, heeft gisteren een ontmoe ting gehad met de Amerikaanse zaakge- lastige McSweeney (aan wie de Russi sche protestnota was aangeboden), waar schijnlijk om de nota te bespreken. Krin gen van de Japanse ambassade zeiden dat zij niet wisten of de Sowjetunie ook aan Japan een nota had gestuurd. In juli 1960 wees Japan Russische be schuldigingen van de hand, volgens wel ke vanuit Japan spionagevluchten met U-2-toesteIlen waren uitgevoerd. De Ja panse regering zei destijds dat zjj haar grondgebied niet zou laten gebruiken voor „onwettige activiteiten tegen een derde land", zoals de Sowjetunie had be weerd. In de Amerikaanse nota wordt ontkend dat het vliegtuig donderdag in Japm was gestationeerd. Een man in Manilla die met zijn hos pita ruzie had, vond bij zijn thuiskomst de deur van zijn kamer gesloten. Hij stak het huis in brand. Hierbij kwamen 20 mensen om het leven. In het verwoeste dorp Bocen staat een vrouw met een kindje op de rug tussen de puinhopen van haar huis: een schrijnend beeld van de ramp die Perzië getroffen heeft. Regering in memorie van antwoord: (Van onze parlemcntsredactic) DE positie van de vrije wereld in Azië en de Amerikaanse verantwoorde lijkheid in dit deel van de wereld hebben mede een rol gespeeld bij de bepaling van het Amerikaanse standpunt in de Nieuw-Guineakwestie Dit deelt de regering mee aan de Tweede Kamer in haar zeer snel tot stand gekomen antwoord op.het voorlopig verslag, dat de Kamer over het Nieuw-Guinea-akkoord had opgesteld. De regering schrijft, dat Amerika er nooit twijfel over heeft laten be staan, dat in geval van Indonesische aanvallen op grote schaal op Ame rikaanse diplomatieke steun ook in de Verenigde Naties mocht worden gerekend. Nog in 1961 m Ben Bella: de wapens neer lopig geëindigd. Geheel onver wachts en slechts enkele uren nadat nog bloedige gevechten waren gele verd kondigde B enBclla gister avond op het grote Forum van Al giers voor duizenden juichende Al gerijnen de wapenstilstand aan tus sen de troepen van het politieke bu reau en de guerrilla's van de Wi laya's 3 en 4. Kolonel Si Hassan, commandant van Wilaya 4, heeft in het openbaar verklaard, dat hij het akkoord aanvaardt. Deze overeenKomst was het resultaat van het in het geheim gevoerde onder handelingen tussen de commandanten van de twee wilaya's enerzijds en het po litieke bureau anderzijds. Volgens deze overeenkomst is Algiers voorlopig tot gedemilitariseerd gebied verklaard. Reeds gisteravond begonnen de guerilla-troepen Een beeld van de situatie in gerië: in de Kasbah van Algiers heeft Ben Bella een persconfe rentie gegeven. V.l.n.r. op de voorste rij: Yacef Saadi. trouw aanhanger van Ben Bella, Ben Khider en Ben Bella, zelf. De wapenen werden dicht bij de hand gehouden. zich langzaam uit de stad terug te trek ken. De troepen van Ben Bella bleven buiten de stad. Verwacht wordt, dat het politieke bureau een nieuwe datum zal vaststellen voor de reeds vijfmaal uit gestelde verkiezingen. De mogelijkheid bestaat, dat het bureau een nieuwe kan didatenlijst zal opstellen om zeker te zijn van de absolute zeggenschap over de grondwetgevende vergadering. Voor vervolg zie pagina Deze weck zal te Buenos Aires een overeenkomst van samenwerking worden getekend tussen Euratom en Argentinië, in verband waarmede o.a. mr. E. M. J. A. Sassen, lid van de Euratom-commissie daarheen zal reizen. de de Amerikaanse regering, Nieuw-Guinea onder internatinaal bestuur moest blijven tot het ogen blik, waarop de Papoea's zich zouden kunnen uitspreken. Dat Nederland een'Indonesisch bestuur afwees voor dat zo'n uitspraak zou hebben plaats gehad, had tot voor kort de volledige instemming van de V.S. De Amerikaanse omzwaai kwam de loop van de maanden maart en april, toen geen steun meer werd verleend aan de belangrijke Neder landse eis, dat de uitspraak van de Papoea's moest vallen nog tijdens het bewind van de V.N. Pas bij de indiening van het plan-Bunker die verrassende Amerikaanse in greep een week nadat, op 21 maart, de eerste fase van het overleg met Indonesië was afgebroken bleek, dat de Amerikaanse regering zich stelde achter het verlangen van In donesië tot overdracht van Nieuw- Guinea. Nimmer tevoren was dit Amerikaanse standpunt gebleken, aldus schrijft de regering aan de Tweede Kamer. Later is de regering nog gebleken, dat Indonesië het plan-Bunker nooit on voorwaardelijk heeft aanvaard. Reeds begin april heeft Indonesië aan de Ame- riakanse regering laten weten, bezwaar te hebben tegen twee punten in het plan-Bunker, namelijk de daarin gestel de termijnen en het in het plan voor ziene herstel van de diplomatieke be trekkingen tussen Nederland en Indo- Indonesië heeft deze bezwaren al aan de Amerikaanse regering bekend gemaakt nog voordat sprake was van Nederlandse ame/dementen op het plan-Bunker. Het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft Nederland echter niet over het be staan van deze Indonesische reserves ingelicht. Pas tijdens de onderhan delingen en dat. was een tweede onaangename verrassing werd Ne derland met deze Indonesische be zwaren geconfronteerd. De regering moet, aldus de memorie van ant woord, het antwoord schuldig blijven op de vraag, waarom de Indonesi sche bezwaren haar niet onmiddel lijk zijn meegedeeld. Dat de V.S. voor een vreedzame op lossing geporteerd was. spreekt vanzelf. Datzelfde gold voor Nederland en In feite de hele wereld. Het was echter maar de vraag, wat men onder deze uitdrukking verstond. Indonesië heeft daarmee steeds bedoeld overdarcht van Nieuw-Guinea, maar van de V.S, was dit tevoren nooit gebleken, aldus de regering. Russische invloeden Gevraagd naar eventuele Russische invloeden, die in dit geheel een rol kunnen hebben gespeeld, antwoordt de regering, over aanwijzingen te beschikken, waaruit kan worden af geleid, dat nog in het begin van dit jaar de Sowjetunie niet gaarne een gewapende actie van Indonesië ter verovering van Nederlands Nieuw- Guinea zou zien. Het is niet uitge sloten, aldus de memorie van ant woord, dat de Russische regering toen verwachtte, dat de V.S. zich daadwerkelijk zouden verzetten tegen een poging, gewapenderhand de ter ritoriale situatie in het Verre Oosten te wijzigen. De Russische houding schijnt sinds dien gewijzigd te zijn. Wanneer dat pre cies is gebeurd, is de regering niet be kend. Zij begeeft zich hierover liever niet In speculaties, maar het is een ge constateerd feit, dat de Sowjetunie van af dat moment haar wapenleveranties zeer heeft opgevoerd. Voor vervolg zie pagina 9 Uit de Voorzaan is gisteren het stof. felijk overschot opgehaald van de 13-ja- rige Henk Kok uit Zaandam. Hij was sinds woensdag drie uur spoorloos. Dins dagsmorgens werd zijn fiets reeds in de Zaan gevonden. Waarschijnlijk is de jon gen een kijkje gaan nemen bij de op bouw van de Zaandamse kermis en daar bij van de hooggelegen loswal in het water gereden. achter dijk Zie pagina 9 MORGEN BERAADSLAAGT de Tweed» 1 Kamer naar aanleiding van de over eenkomst met Indonesië over Nieuw-Gui nea. Er is geen twijfel over, of de Kamef zal aan deze overeenkomst haar goedkeu ring geven. Zij zal het echter, zeker voof wat betreft de grote meerderheid, doefl met een bezwaard gemoed. Zoals ook de grote meerderheid van ons volk voor het geen geschied is, zich gegriefd gevoelt in zijn rechtsbewustzijn. Tijdens de totstandkoming van de over eenkomst is de houding van regering en volk er een geweest van waardigheid. Het was een strijd geworden met de rug tegen de muur. Ook in dit geding om recht cn billijkheid stonden wij als natie alleen. Op het moment waarop zij nodig waren ontbraken ons de bondgenoten, zozeer dat velen geneigd waren in het algemeen reeds aan het nut van aangegane bond genootschappen te gaan twijfelen. De re gering komt dank toe voor haar beleid. De bijeenkomst morgen van de Tweede Kamer zal een wijdere betekenis hebben dan de formele goedkeuring van hetgeen onze volksvertegenwoordiging is voorge legd. Het zal ook gaan om een vastleggen van de verantwoordelijkheden. De over eenkomst zoals zij op papier staat, sluit niet slechts een periode af. zij strekt zich ook uit naar de toekomst. En dit geldt de verantwoordelijkheden evenzeer. In de overeenkomst zelf schuilt een irri terend element van te zijn afgedwongen. Feit blijt, dat het anders zo machtige Amerika niet bereid is gebleken of zich in staat heeft getoond, een dwingeland in toom te houden. Wat een rechtskwestie was. werd zo een politieke kwestie. De bevolking van Nieuw-Guinea moest wor den ingezet om de man. wiens eigen land aan de grens van het communisme was beland, bevrediging te geven. Wij voor ons stellen goede verhoudingen met het volk van Indonesië op prijs, maar het moge weten dat zij op deze wijze door ons duur worden betaald. Voor de wereld is het In zoverre een be schamende ervaring, omdat nog zo weinig bereikbaar is gebleken van een interna tionale rechtsorde die deze naam verdient. De goede beginselen beperken zich veelal nog tot het papier waarop ze geschreven staan. Zelf echter hebben we ook als volk niet die eensgezindheid opgebracht binnen dc partijen, binnen de pers die het aan Amerika moeilijker zou hebben gemaakt, ons de steun te onthouden waar op wij op goede grond aanspraak moch ten maken. Aan de beraadslagingen van morgen zij mogen met waardigheid worden ge voerd zal inderdaad de bittere smaak niet kunnen ontbreken. „Gelooft u werkelijk, dat de mensen niet zullen zien, dat mijn jurk r"n lapjes gemaakt is, die u over had:'' T\e depressie, die gisteren bij Ierland *-* was gelegen, trok naar de Noordzee 1 en koerst nu in de richting van Scandi navië, Onder invloed van deze storing t viel uitgebreid regen in Engeland, Frankrijk en onze streken. In ons land kwamen plaatselijk zware en langdurige buien voor met onweer. Op het vliegveld Schiphol viel dc afgelopen nacht 49 mm, in Zuid-Holland en de noordelijke pro vincies 10 tot 20 mm. De komende dagen blijft het weer in ons land onder invloed van Oceaanstoringen met af en toe icat regen of enkele buienafgewisseld door tijdelijke opklaringen en aanhoudend ppj WEER IN De Bilt verwacht tot donderdagavond: Rapporten hedenmorge Enkele opklaringen en plaatselijk enkele buien. Over het algemeen weinig veran dering in temperatuur. Tijdelijk zwakke, overigens matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. (Opgemaakt te 11.15 uur.) Tendens dalend EUROPA Zon en maan: v]lgs 6 september: zon op: 05.58, onder: 19.18, ^cldc, maan op: 13.24, onder: 22.36. 6 september: Eerste kwartier. Eindh' Str andverwachting Onstabiele luoht met afwisselend kele opklaringen, maar ook buien. Vrij krachtige zuidwesten wind, overdag or- - geveer 17 graden, zeewater 16 graden. Vooruitzichten: depressies Op de provinciale weg te Dubbeldam ise en verkeersongeluk gebeurd, dat het leven heeft gekost aan de 28-jarige kok J. D Quaadvliet uit Tilburg. Hij be stuurde een personenauto, waarmee hij met grote snelheid tegen een boom reed. Zijn passagiers, een mevrouw en een jongen uit Dordrecht, moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. A°damD Brussel Pnnj.v Bocde^ •cnoble co BeriUn Frankfurt MUnchen ZUrlch Wenen Innsbruck Belrranc Athene Rome AJaccio vlndatil vlndstll 21 13 15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1