ïlicmue geihsclfe GToarant Dodencijfer in Perzië reeds gestegen tot 6000 Commentaar Minister op één lijn met actrice Giro 777 Eén versclirikkelijke minuut slechts duurde een aardbeving die hele dorpen wegvaagde PEffïiï* Reddingsploegen voor hopeloze opgave Doden en gewonden bij heftig vuurgevecht Aardbevingen in deze eeuw Pakistaans generaal in Nieuw-Guinea Tyfoon Wanda eist 97 levens Sa*-*—- SpSSftos MAANDAG 3 SEPTEMBER 1962 KANTOREN: Steenotraat 3T. TBLBFOON: alle afdelingen 51441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieën vecrtigate jaargang no. 12571 Directeur: F. DIEMER E. DIEMER CHRISTELIJK-NA T ION AAL DAGBLAD „Staatvastict is fteklttea m|D btrl in tt^easpoti" RAMP IN PERZIË: T])ERZIE telt zijn doden en niemand weet tot welke hoogte het cijfer zal oplopen. In één verschrikkelijke minuut heeft de hevigste aardbeving die het land ooit heeft meegemaakt, zaterdagavond een gebied van 21.000 vierkante kilometer totaal verwoest. Hwee dorpen zijn weggevaagd en men weet nu reeds zeker dat daar alleen al 4500 mensen zijn omgekomen. Vanmorgen schatte men het totale dodencijfer op 6000. Boven het rampgebied, ongeveer 160 kilometer ten westen van de hoofdstad Teheran, hangt een zware wolk van stof en hoe verder die op trekt, hoe duidelijker blijkt dat de reddingsploegen voor een bijna on begonnen taak staan. Een aardschok die de seismografische instrumenten van het weerkundig instituut te Teheran zwaar heeft beschadigd, heeft de dorpen Dar Esfahan en Avaj geheel verwoest. Over de aan tallen slachtoffers in andere dorpen in het afgelopen gebied durft men zich niet uit te laten. De Perzische premier Assadollah Alam heeft de nationale noodtoestand afgekondigd. Langzaam komt het reddingswerk op volle gang. De eerste aardschokken, die de hevigste Overlevenden bij de puinhoop, die de aardbeving van hun huis iMoradtapeh bij Ghazvin maakte. (Telefoto) Nieuws in een oogopslag Een ramp van nog niet bekende omvang heeft Perzië getroffen. De he vigste aardbeving die het land ooit heeft meege maakt, heeft zeker 6000 mensen in een minuut ge dood. Twee dorpen zijn volkomen van de aard bodem weggevaagd. Het reddingswerk wordt ten zeerste bemoeilijkt door het gebrek aan verbin dingen en door de ver schrikkelijke chaos in het rampgebied. In vele steden en dor pen van Algerije worden betogingen gehouden tegen de dreigende strijd tussen pro Ben Bella-troepen en strijdkrachten van de Wi- laya's 3 en 4. In de kas- bah van Algiers is het gis teren tot een vuurgevecht gekomen, waarbij enkele doden en vele gewonden zijn gevallen. Achter de schermen worden voort durend pogingen onderno men de partijen te ver zoenen. Staatssecretaris Bot, die uit Biak naar de eVr. Staten is vertrokken, heeft op de Papoea's een laatste dringend beroep gedaan zich te schikken in het on vermijdelijke en mede te werken aan een soepele overgang van het bestuur. Na vele stemmingen heeft de Nieuw-Guinea Raad besloten de regering gun stig te adviseren over het in New York gesloten Nederlands-Indonesische akkoord. Officieel is in Moskou bekendgemaakt, dat de Sowjetunie Cuba wapens zal leveren en dat ook hulp zal worden geboden bij de opbouw van een ijzerindustrie en bij de uitbreiding van drie ijzer fabrieken. Premier Castro heeft de berichten tegen gesproken als zouden Cu baanse schepen een Ame rikaans vliegtuig hebben beschoten. TERWIJL overal in Algerije anti-oorlogsdemonstraties voort duren, is het gisteravond kasbah werd opgeschrikt door een hef- gekomen tussen pro-Ben Bella-ele- menten en guerilla's die de stad (wilaya 4) bezetten. Volgens de eer ste meldingen zijn hierbij twee per sonen gedood en 28 gewond. Het treffen had plaats tegen het val len van de duisternis toen de oude kashah werd opgeschrikt door een hef tig vuurgevecht met mitrailleurs en pistolen. Er explodeerden ook grana ten. Dc leiders van Wilaya 4 vaardig den onmiddellijk een uitgaansverbod uit, dat om acht uur inging. Het was de tweede botsing in de kasbah (die als sterk pro-Ben Bella bekend staat) in de laatste vier dagen. Zoals bekend werden donderdag 13 personen gedood velen gewond. Schermutselingen Van een treffen op grote schaal tussen de troepen van Ben Bella en de guerrilla' is overigens nog steeds geen sprake. De gevechten in het afgelopen weekeind; bleven beperkt tot kleine schermutselin gen in enkele plaatsen aan de rand van de Sahara: Boghari, Ain Boucif. Sidi Aissa en Ain Hejina. In Boghari, op 115 kilo meter ten zuiden van Algiers, waar zater dag het eerste treffen op open terrein plaats had. besloten de bevelhebbers van beide partijen tot een plaatselijk bestand De guerrilla's houden hun stellingen ech- SCHOOLKLEDING Pantalons - ijzersterke polyester 8 jr Schoolshirts exclusieve herfstkwaliteit 8 jr. 3.*B Wollen jassen met warme voering 8 |r. 37.7# KI. stijging per moot ter nog steeds bezet en leggen op de naar Algiers leidende wegen barricaden en loopgraven aan. Voor vervolg zie pagina 9 Zeshonderd repatrianten uit Nw.- Guinea bracht de Zuiderkruis za terdag in Amsterdam. Voor velen was het een wat trieste kennis making met het vaderland op deze vroege en nog kille septem bermorgen. waren, hebben duizenden Perzen in de nacht van zaterdag op zondag ln bun slaap verrast Zij liggen nog onder het puin. dat zondag een zo troosteloze blik bood dat geharde en ervaren red dingsploegen haast niet tot het ruimen durfden overgaan. Duzenden me zwaar- en lichtgewonden, die al hun bezit verloren hebben, liggen volkomen apatisch te wachten op matjes tot hulp komt opdagen. In de hoofdstad Teheran, waar snel een aantal zieken huizen ln gereedheid is gebracht om gewonden op te vangen, stromen de i to's en bussen binnen. Ooggetuigen hebben verklaard, dat boven het rampgebied zware stofwolken hangen. Wenende overlevenden zoeken radeloos tussen de overblijfselen va lemen hutten naar overlevenden. Iedere poging een overzicht te krijgen var totaal aantal slachtoffers wordt bemoei lijkt door het feit dat de doden telkens naar andere plaatsen worden versleept. (Voor vervolg zie pag. 4) De aardbeving in Iran. waarbij duizenden doden te betreuren zijn, is een van de zwaarste die zich de laatste jaren heb ben voorgedaan. Het grootste aantal doden viel in 1923 toen een aardschok in de omgeving van Tokio en Yokohama het leven eiste van 143.000 men- In deze eeuw werden de volgen de zware aardbevingen gere gistreerd: 1902 Martinique, aardbeving en uitbarsting van Mount Pe- lee: 30.000 doden; 1908 Sicilië Calabrië en Mes sina: 76.483 doden; 1912 Turkije: 3.000 doden; 1915 Midden-Italië. 29.978 doden; 1919 Java: 5.100 doden; 1920 Kansoe (China): 180.000 1929 Iran: 2.000 doden; 1932 Kansoe: 70.000 doden; 1935 Quetta (India): 60.000 1939 Chili; 30.000 doden; 1939 Erzingen (Turkije): 23.000 doden; 1949 Ecuador: 6.500 doden; 1954 Algerije: 1.409 doden; 1957 Iran 1.000 doden (2 juli) en 1.288 doden (13 de cember); 1958 Peru: 1.284 doden; I960 Marokko, aardbeving en vloedgolf: 12.000 doden; I960 Chili: 5.000 doden. Vanmorgen wandelde prinses Margriet op het Rapenburg in Leiden. Zij was op weg naar de Pieterskerk, waar om elf uur de eerstejaarsdagen van de Leidse universiteit werden geopend door de nieuwe rector magnificus, prof. dr. S. Dresden. De prinses gaat in Leiden studeren, en wel rechten in de vrije studierichting. Hollandia raakt overbevolkt door toevloed van V.N. commandant van de veiligheidstroe pen der Verenigde Naties in Nieuw- Guinea. Hij werd heden te Hollandia verwacht in gezelschap van zijn ad judant, majoor Muzaffar Khan Malik, zou met militaire eer ontvangen worden. Generaal Rikhey en h,et com mando der Nederlandse strijdkrach ten zouden hem ontvangen. De Pa- anse regering heeft ook een ver bindingsofficier benoemd, die deze week te Hollandia wordt verwacht en vervolgens geplaatst zal worden op het hoofdkwarier van de V.N. te New York, nadat hij zich in Nieuw- Guinea op de hoogte heeft gesteld. De V.N.-missie te Hollandia breidt zich dagelijks uit. Gisteren kwamen en kele Amerikaanse officeren van de 13e Air Task Force, die de V.N.-troepen met zes Dakota C-47-vliegtuigen en zes H-19-helikopters zal bijstaan met stand plaats Biak en onder bevel van overste Wendell H. Whitehouse van de Ameri kaanse luchtmacht a en ander heeft veel huisvestings moeilijkheden veroorzaakt. Het enige door het gouvernement gedreven hotel Hollandia is overvol. De enige bui tenlanders die niet in het hotel zijn on dergebracht. zijn de leden van de Indo nesische delegatie, die een huis toege- n kregen, en de Indiase brigade generaal Idar Jit Rikhye. Tot nu toe had hij genoegen moeten nemen met kleine hotelkamer, waar werken volgens hem onmogelijk was. De gene- woont nu in een ruim huis nabij het paleis van dc gouverneur. Zater dagavond gaf hij daar een ontvangst waarop alle leden van de V.N.-missie, de drie Indonesische hoge officieren en enkele Nederlandse officieren, onder wie generaal Eekhout, aanwezig w; Zaterdagavond was er een onderhoud tussen de VN-administrateur Coatch gouverneur dr. P. J. Platteel over maandcontract voor dc Nederlandse ambtenaren. Hoge officieren van de V.N.. Indone sië en Nederland zouden heden eer röndreis maken onder leiding van he hoofd van de V.N.-waarnemersploeg de Zweedse overste Melin. Voor de Indo nesiërs gaat o.m. generaal Achmad Wir- nanata Koesoema mee en voor de Ne derlanders generaal Eekhout. Men zal Sorong, Misool. Fak-Fak Kai- mana en Merauke bezoeken en zich op de hoogte stellen van het aantal uit het oerwoud te voorschijn gekomen infil tranten en de belangstelling gaat voor al uit naar Merauke. omdat de vele in de omgeving rondzwervende infiltran ten zich nog steeds niet hebben gemeld. Reeds vorige week werden te Merauke twee groepen van elk honderd infil tranten verwacht, doch zij zijn nog niet gekomen. (Voor vervolg zie pagina 4) j|i:T is nu wel duidelijk, de liberalen zijn ten onzent aan onderlinge verdeeld heid ten prooi. Hun naoorlogse partij was naar afkomst heterogeen van samenstel ling. Men vond er zowel vooroorlogse libe ralen als vrijzinnig-democraten in terug. Het is een heterogeniteit gebleken, die niet voor een wezenlijke innerlijke eenheid plaats heeft kunnen maken. En nu prof. Oud heengaat, wiens betekenis voor het liberalisme onder meer hierin scheen gele gen dat hij een saambindende figuur was, komt de verdeeldheid eerst recht aan de dag. De zorgen zijn niet minder geworden, nu drs. Korthals blijft bij zijn weigering een kandidatuur te aanvaarden. Het aantal li berale politici, dat niet op de een of ande re manier in politieke opspraak was geko men, was toch reeds geslonken. Tot de on- besprokenen behoorde drs. Korthals, die bovendien beschouwd werd als een ver trouweling van vele jongeren ln zijn partij- Nu zijn belangstelling elders blijkt te lig gen. zal de reeds bescheiden animo van de ze jongeren voor de liberale partij nog kleiner worden. De liberale pers gewaagt al zonder meer van interne verdeeldheid en van groeps vorming, ja van een strijd om de macht die binnen de liberale partij wordt gevoerd. Een krant als het Algemeen Handelsblad dat overigens in liberale kring aan gezag heeft ingeboet door de wijze waarop het bijvoorbeeld over Nieuw-Guinea had ge schreven tracht de liberalen alarme rend bezwerend tot eenheid te manen. Te voren echter had hetzelfde blad al aan drs. Korthals dc eis gesteld, dat hij zich zou stellen achterradio Veronica. Wij achten het niet uitgesloten, dat juist zulk een voorwaarde de maat voor een man als drs. Korthals heeft doen overlopen. Eerbare lieden blijken, de een na de an der, de buik vol te hebben, om het eens te zeggen met wellicht onvoldoende def tigheid als jegens de liberale partij be tamelijk. De tegenstellingen binnen de partij zijn stellig verscherpt door hetgeen men el kaar hier en daar in het persoonlijke vlak heeft aangedaan. De wijze bijvoorbeeld waarop mr. Van Rlel in de Eerste Kamer zijn partijgenoot minister Visser heeft bejegend was zeker ook voor vele wel denkende liberalen onthutsend. Maar de problematiek ligt zeker dieper. De vri.jheid, door de liberale partij in het vaandel geschreven, is een bij nitstek waardevolle zaak, maar voor het libera lisme blijft zij een formeel begrip. Vrij heid echter vraagt altijd om inhoud. Doch zodra die vraag aan dc orde komt en zij is altijd onvermijdelijk welke in houd aan de vrijheid te geven, ligt de onderlinge verdeeldheid om de hoek. Wat de liberale gedachte in deze tijd eist. is een eigen vormgeving, zo lezen we nu in de liberale pers. Het ontmoedigende voor het liberalisme is, dat het daartoe niet in staat is. Welke vormgeving zou het moeten zijn? De een wil dit, de ander echter iets anders. Bij een formeel vrijheidsbegrip, zolang als bestaanbaar althans, is nog enige eenheid mogelijk. Maar het formele begrip ver mag niet te bevredigen. Zodra het even wel om dc inhoud gaat, treedt de ver deeldheid onverhuld aan de dag. Neen. wat het liberalisme vandaag ten onzent te zien geeft, is niet aantrekkelijk, nochtans wel leerzaam. De wervelstorm Wanda. die zaterdag boven Hong Kong heeft gewoed, heeft volgens de laatste berichten 97 levens ge- eist 515 mensen werden gewond, terwijl nog mensen worden vermist Plaatselijke kranten zyn van mening, dat het uitein delijke dodencijfer tegen de 200 zal be dragen. De meeste doden zijn gevallen in het op ongeveer vijftien kilometer van Hong Kong. op het schiereiland Kowloon. ge legen dorpje Sjatin, dat door een reus achtige vloedgolf, die het plaatsje onder drie meter water zette, werd getroffen. De tyfoon, waarvan de wind een snelheid 250 kilometer per uur bereikte, heeft acht uur gewoed. Verscheidene schepen zijn gezonken. Een aantal vaartuigen werd op het strand geworpen. Er zijn tenminste 40 000 daklozen in Hong Kong omgeving. IFET FRAAIE weer van het afgelopen weekeinde werd veroorzaakt door een hogedrukgebied, waarvan I in een snel tempo via de Waddeneilanden naar Zuidoost-Europa is getrokken. Met het wegtrekken van het hogedrukgebied kunnen oceaanstoringen weer dichter bij Nederland komen. Een van deze storingen bewoog via de Golf van Biscaje naar de Ierse zee. Het koufront ervan naderde vanochtend ons land. Dit front zal Neder land morgen voorbü zijn. waarna het weer tijdelijk onder invloed komt van een zwakke rug van hoge luchtdruk, die aanleiding zal geven tot opklaringen, waarbij de temperatuur een voor de tijd van het jaar normale waarde zal hebben Een depressie die dagenlang midden op de oceaan heeft gelegen, beweegt in de richting van Ierland. Het bij deze storing behorende front kan morgen later op de dag dicht bij Nederland komen, zodat dan de kans op een bui groter wordt. De Bilt verwacht tot morgenavond Zonnige perioden, maar ook hier en daar een bul. Overwegend matige zuid westelijke wind. Lagere temperaturen overdag (Opgemaakt te 11.15 uur». Zon en maan: 4 september: zon op 05.55, onder 19.22, maan op 11.13. onder 21.41. 6 septem ber: eerste kwartier. Stationair Strand verwachting Zwak oceaanfrontje passert komende 24 uur, met plaatselijk een bui, gevolgd door een meer zuidwesten wind. Morgen ook zonnige perioden, maar iets minder warm. In de middag 19 a 20 graden, zee water bijna 17 graden. Vooruitzichten: perioden met zon, maar overigens licht onstabiel. ïl II T)E Deense minister voor cul- nen, „omdat hij op een lijn tuur, Julius Bomholt, heeft is gesteld met bekende per een fles sherry ontvangen met soonlijkheden uit andert de complimenten van de maatschappelijke klassen zo- komen, hoofdredacteur van het ge- als de voormalige Europese illustreerde weekblad Billed kampioen weltergewicht Bladet Hij reageerde hierop Christian Christensen, de het populaire Konenhaaese vrinrcr 1 r.a De grafologe heeft uit elk de minister hoorde, reageerde handschrift een karakterana- hij onmiddellijk met een eis Het blad had dere vier beschreef de ore^u'w^eS^ de personen verzocht een me. minister als intelligent, bui- de miHist" vu,or Sllr Noeh de minister noch de deloosstelling van 5000 kro- bakken. bet populaireKopenbaa.sc ISM K^t'ren'b 7", ia- amusementsnark nvrehavs- jc' Bladet waren het afi dame zou worden rnedege- Slagelse Toen „professor Tribini" te weekeinde bereid bij Kopenhagen, taar te geven. 27 20 0.3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1