Iltcume geiitsctfe (iTouranf Troepen van Ben Bella rukken op naar Algiers Commentaar „Kunst": schiettent en griezelhal Jouwe: Teken niet uw doodvonnis Benzine wordt duurder Ned. militairen moeten maar gaan zwemmen Woningbouw daalt 8 pet in eerste half jaar VRIJDAG 31 AlT.rSTfS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2.80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang: no. 12569 CH RIST ELI J K-IS AT IOIS AAL DAGBLAD „Staatvasttrft h abeblmn min bert in tefljeospotr BIJ DE KRANT: Sport en Spel in NIEUW SEIZOEN Toestand tot het uiterste gespannen "I N ALGERIJE is de toestand tot het uiterste gespannen. Hoewel Ben Bella gisteren na een vijfdaagse inspectiereis in West-Algerije, in Oran teruggekeerd er geen twijfel over laat bestaan, dat hij de op stand van Wilaja 4, heer en meester in de Algerijnse hoofdstad, zal neer slaan en troepen en zwaar materieel opi'ukken naar Algiers, hebben de opstandige officieren van Wilaja 3 en 4 gezworen, dat zij de stad tot het uiterste zullen verdedigen. Zij hebben vandaag ongewapende burgers, bewoners van de dorpen langs de hoofdweg naar Algiers, gemobiliseerd om de oprukkende kolonnes van Boumedienne de weg te versperren. Zij werden opgewekt „menselijke barricades" te vormen om de Westalgerijnse troepen tegen te houden. Op de weg tussen Algiers en Affrcville, circa 130 kin ten zuidwesten van de hoofdstad, hebben militairen van Wilaj; wegversperringen opgericht. In Changarnier werd hoofdweg 4 door een menigte van ongeveer 300 Algerijnen afgerasterd met prikkeldraad. Er zijn in deze dorpen nog geen tekenen van de troepen van Boumedienne waargenomen. de kazernes van Wilaja 4 gereden. De ze afdeling beschikt in Algiers over naar schatting tweeduizend man en over tienduizend militairen die tegen de po litiek van Ben Bella zijn. Voor de ze kerheid zijn de Franse militairen, die zich nog in de Algerijnse hoofdstad be vinden, naar de kazernes gedirigeerd, die zij niet mogen verlaten. enEen woordvoerder van het vierde mi litaire district luitenant Al Oeasj ver klaarde. dat de troepen van Ben Bella op ongeveer drieduizend kilometer van Algiers bivak hebben gemaakt. Zij heb- hc H HS iü ben de districtsgrens echter nog niet dat er in het diepjste geheim onderhan- overschreden Volgens de woordvoerder delingen worden gevoerd. Ondertussen worden de troepen van Ben Bella in Het communistisch dagblad Alger Républicain heeft de bevolking opge wekt te demonstreren tegen de drei gende burgeroorlog. De Algemene bond van Algerijnse arbeiders heeft tie vanavond om kwart over zes, de opgewekt tot een protestdemonstra- tijd waarop ook de bond van PTT- ambtenaren een staking heeft afge kondigd. H. K. H. prinses Wilhelmina I vierde vandaag in alle stilte haar 82ste verjaardag. De viering op het paleis Het Loo bleef, evenals vorige jaren, tot intieme kring beperkt. Be halve haar naaste familieleden heeft Hare Koninklijke Hoog- heid op deze dag niemand ont vangen. Uit de omgeving van idc Prinses wordt voorts verno emen, dat haar gezondheidstoe stand, haar hoge leeftijd in aan- merking genomen, zeer goed is Nieuws in versterken de twistende partijen wel hun strijdkrachten om de Algerijn- hoofdstad. Zoals gemeld, zijn legerafdelingen, die Ben Bella, het hoofd van het politiek bureau trouw zijn gebleven na een op roep van hun commandanten om de or de te hersteller,, het gebied van Algiers binnengetrokken. Ongeveer twintig vrachtwagens vol bewapende guerrillastrijders zijn naar Akkoord in Nieuw-Guinea Raad één oogopslag Legerafdelingen, die achter Ben Bella staan, zijn het gebied van Algiers binnengetrokken, maar de militaire leiding van Wilaja 3 en 4 heeft ver klaard, dat zij het gebied met alle middelen zal ver dedigen- Tot vanmorgen zijn er tussen de militairen nog geen gevechten gele verd. De Franse troepen zijn naar hun kazernes ge dirigeerd. De Franse regering staat afwijzend tegenover het houden van een confe rentie van de westelijke ministers van buitenland se zaken over Berlijn voor het begin van de Algeme ne Vergadering der V.N. op 18 september. Zij vindt het tijdstip moeilijk, maar meent bovendien, dat de Russen niet moeten wor den aangemoedigd de kwestie-Berlijn voor de V.N. te brengen. Nadat in Hollandia het afvoerschema van de Ne derlandse militairen was gepubliceerd, is van de zijde der Ver. Naties al daar verklaard, dat de Nederlandse troepen eer der dienen te vertrekken, eventueel met transport faciliteiten van de volke renorganisatie. President Tsjombé dient voor 3 september zijn standpunt ten opzich te van het V.N-plan voor oplossing van de Kongo lese en Katangaanse kwes tie bekend te maken. Bel gië, Engeland en Amerika hebben Tsjombé laten we ten, dat zij dit verzoe ningsplan als de beste op lossing voor Kongo be schouwen. De stichting Volk en verdediging, waarvan prins Bernhard regent is, heeft zich gisteren aan het Nederlandse volk gepre senteerd. De stichting wil ertoe bijdragen, dat in alle geledingen van ons volk het inzicht wordt verdiept zowel in de eigen natio nale waarden als in de sa menhang daarvan met die van de vrije wereld in het algemeen. De Xieuw-Guinea-Raad is vanochtend begonnen met de behandeling vai ontwerp-rijkswet inzake het Nederlands- Indonesisch akkoord. Een lange rij spre kers sprak teleurstelling uit over dil akkoord. De heer Jouwe zei, dat de Papoea's vandaag al dan niet hun doodvonnis moeten tekenen zonder dat iemand hun naar de schuld had gevraagd. Hij ried aan de overeenkomst niet te aanvaarden en zijn stem daaraan te onthouden. De heer Tanggahma was teleurgesteld dat de Papoea's par werden geraadpleegd toen de overeenkomst reeds in kannen en kruiken was. Hij betoogde, dat het snelle vertrek van de Nederlanders tegen de wil van het Papoeavolk is en hoopte dat de Nederlanders zullen terugkeren niet als gasten maar als gastheren. De heer Kaisiepo was geschrokken, boos en teleurgesteld, doch meende, dat het grootste gedeelte van de schuld bij de Papoea's zelf lag. die door hun ver deeldheid veel moeilijkheden hebben ver oorzaakt. We hebben er zelf om gevraagd en zullen er ons dus bij hebben neer te leggen, zeide hij, waarna hij zich achter de gesloten overeenkomst schaarde. De heer Bonay, woordvoerder van de Parna, zeide, dat de Papoea's onder het nieuwe bestuur gerust met eisen voor de dag kunnen komen. „Als deze gerecht vaardigd blijken, twijfel ik er niet aan of ze zullen worden ingewilligd", zeide hij. De heer Mofu achtte het gevaar dat In donesië de staat West-Papoea geheel te niet zal doen, niet denkbeeldig. „Waar is de rechtvaardigheid?" vroeg hij. Hij drong erop aan. dat niet alleen de Nieuw- Guinea-Raad en de streekraden zullen blijven bestaan, maar ook de Papoea- vlag en het Papoea-volkslied. De raadsleden Onim, pater v. d. Berg. De verkoopprijzen voor een aantal aardolieprodukten zullen per 1 sep tember worden verhoogd als gevolg van stijgingen van dc wereldmarkt prijzen, die reeds enige tijd geleden hebben plaats gehad, zo wordt van dc zijde van de Koninklijke/Shell mede- De gewone autobenzine wordt 0.5 ct. per liter duurder, de superbenzine 0.6 cent per liter. Petroleum voor verlich ting en verwarming gaat 0.25 cent per liter meer kosten en tractorpetroleum 35 cent per 100 liter. Voor autogasolie uit pompen, gasolie voor andere doeleinden, huisbrandolie en dunne stookolie bedraagt de prijs verhouding 20 cent per 100 liter. 0 De huurbijslag voor cursisten van de regionale werkplaatsen voor vakop leiding van volwassenen is per 3 sep tember 1962 verhoogd. De regeling geldt voor cursisten van 23 jaar en ouder en jonger dan 23 jaar, voor zover zij kost winner zijn. 0 Mr. W. Hellema, tweede ambassade- secretaris te Leopoldstad, zal in dezelfde hoedanigheid worden tewerkgesteld aan de ambassade te Brussel. Hij volgt mr. G. van Vloten óp, die naar Warschau wordt overgeplaatst. mr. Dc Rükc. Van Zeeland en Torey i klaarden hun stem aan het wetsontwerp te zullen onthouden. Morgen zal de geringsgemachtigde antwoorden en m tweede termijn volgt de stemming. Een kijkje in de schiettent op „Dynamisch Labyrint'', de nieuwste tentoonsteling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. De Parijse schilderes Niki de St. Phalle bij haar monster achtige (of monsterlijke?) maaksel, waarover hieronder méér. verscheidene plaatsen ten westen zuid-oosten van Algiers samengetrok ken. Van gewoonlijk welingelichte zij de werd gisteren te Algiers vernomen dat kolonnes zwaar bewapende militai- uit Oran naar het gebied van Al- zijn vertrokken. Artillerie uit het gebied van Mostanganem en uit West- Algerije zou onderweg zijn naar Aigiers. Voorts werd gemeld dat de telefo nische verbindingen tussen Algiers en Oran gisteravond door doorsnijden van kabels zijn verbroken. Luitenant Al Oeasj verstrekte ver- slaggevers exemplaren van een door de Franse afdeling van het Algerijnse na tionale bevrijdingsfront uitgegeven be- kendmaking waarin scherpe kritiek wordt uitgeoefend op de door het poli tieke bureau onder Ben Bella uitgevaar digde order voor een oprukken naar Al giers. In dc bekendmaking doet men 'n beroep op „alle Algerijnse militairen en andere strijders" om „niet de wa pens tegen broeders op te nemen". Voor vervolg zie pagina Trein greep auto: wagen spoorloos Twee militairen die gisteren met een trein uit Eindhoven in Den Haag arri veerden, vertelden daar de perronopzich ter hoe zij hadden gezien, dat de trein waarin zij zaten op een overweg tus sen Schiedam en Delft een auto had gegrepen. De trein bleek inderdaad be schadigd doch van de auto of de in zittenden was niets te bespeuren. Na politieonderzoek bleek het de wagen te zijn geweest van de heer C. N. L. die haar inmiddels naar een garage had laten brengen voor reparatie. De man verklaarde dat de knipperlichten van de overweg goed hadden gewerkt doch dat hij zijn wagen niet tijdig tot stil- stan dhad kunnen brengen. Hjj was .heel zacht" tegen de trein aangereden. Liever Indonesische para s om orde te bewaren lVjU de waarnemers der Verenigde Naties op hun teentjes getrapt zijn k omdat de Nederlanders met voortvarendheid een plan hebben afge kondigd om onze militairen zo snel mogelijk uit Nieuw-Guinea te doen vertrekken, heeft een hooggeplaatste waarnemer tegen A.F.P. verklaard: „U kain er zeker van zijn dat de V.N. er alles op zal zetten om de Neder landse militairen Nieuw-Guinea zo spoedig mogelijk definitief te doen ver- ,Als de Nederlanders niet voldoen de transportmiddelen hebben, zal de V.N. daar desnoods voor zorgen. Van 1 oktober krijgen de Nederlandse mili tairen vakantie en kunnen ze gaan vemmen". Desnoods zullen we gebruik maken van de diensten van Indonesische pa rachutisten voor het geval de plaatse lijke poütie in gebreke zou blijven, of als 'iet Papoeavrijwilligerskorps niet voldoen, of wanneer de veligheids- troepen van de V.N. zouden falen. Op 23 september komen hier 1000 Paki staanse militairen en men moet niet uit het oog verliezen dat voordat de schermiwselingen met dc Indonesiërs hier begonnen, de Nederlandse sterkte in dit gebied een 1200 man beliep. Overigens meende dc woordvoerder dat beide kanten goede wil vertonen. By gesprek tussen de Indonesische mili taire delegatie e nschout-by-nacht L. E. H- Reeser was de stemming vriendschap- peiyk en correct. De heer Reeser zeide tegen generaal Wiranata Koesoema: .,Als U me wilt zien of raadplegen, kom me dan gewoon opzoeken. Ik ben tot Uw beschikking." KLM {loet wonderen De K.L.M staat voor een vuurproef. Pas had zij een plan gereed gemaakt om voor het einde van het jaar duizen den Nederlandse militairen naar huis te brengen, of daar komt het bericht, dat de .N een nog snellere afvoer wenst. En zo zal er een nieuw plan op tafel moeten komen. Ingewijden hebben bewondering voor de wijze waarop de K.L.M. een goedge- olied luchtbrug tot stand heeft te bren- met een DC-8. die wekelijks twee retoer vrachten naar Nieuw-Guinea maakt daar tussen door nog een keer van werd aan der normaal onderhoud en werken van minder dan f 2.000) voor een bedrag van "..373 min. geproduceerd. In lopende prijzen is dit f 32 min. of 2 pet. minder dan in het eerste halfjaar van 1961. Dit achterblijven komt voor rekening van het ongunstige eerste kwartaal. De pro- duktie in het tweede kwartaal was 12 pet. hoger dan in het tweede kwartaal 1961. In de woningbouw was de produktie in de eerste zes maanden f 60 min. of 8 pot minder dan in 1961 (le halfjaar). Be drijfsgebouwen voor de nijverheid stij ging 5 pet, voor handel en verkeer da- ling 2 pel. voor gczondheidsz org en hy giëne daling 7 pet en scholen stijging 22 pet. Het nog te produceren bedrag steeg m f 2.325 min. op 1 juli 1961 tot f 2.753 min op 1 juli 1962. een stijging van halfjaar 1961: 53.265). Hiervan was 53 pet opgedragen door particulieren. Het aan tal voltooide woningen bedroeg 34.716 (eerste halfjaar 1961: 37.890), waaronder 11.059 of 32 pet. niet-gesubsidieerde wo ningen (eerste halfjaar 1961: 19 pet). Cheque-vervalser krijgt 2,5 jaar De Amsterdamse rechtbank heeft de 28-jarige Engelse autoverhuurder Pon- tiac L veroordeeld tot 2.5 jaar met aftrek wegens valsheid in geschrifte. De man had gestolenreischeques weten te innen door het plaatsen van valse handtekeningen. De 23-jarige Engelse receptioniste Jane D., die hem hielp, kreeg vier maanden met aftrek. De cheques van Cook en American Express n in Amsterdam en Rotterdam aan geboden. Biak heen en weer naar Bangkok vliegt, t nu 'oe ging het alleen om burgers ar huis te brengen en als de militairen bU komen, zal de capaciteit belangrijk moeten worden uitgebreid. een luchtvaartmaatschappij die in normale omstandigheden alle moeite doet om vliegtuigen en bemanning zo veel mogeiyk te gebruiken, vergt dit het uiterste aan organisatie- en puzzeltalent. De normale dienstregeling mag er niet onder tijden, zodat men daarnaast een tweede kleine dienstregeling moet op stellen en met alles moet rekening hou den, want anders loopt het gehele sche- a vast De repatrianten, die naar Bangkok worden gebracht, reizen verder met hjn- vliegtuigen of een extra Electra, welke vier vervang door een Viscount, terwyl deze Viscount dan weer vervan gen wordt door een Convair. Voor dit alles zijn weer aflossingsbemanningen onderdelen nodig op de route naar Bangkok Nu het militair vervoer versneld moet worden, is de K.L.M. voornemens een DC-7 aan de luchtbrug toe te voegen, die langs de zuidelijke route zal vliegen. Hiervoor zyn weer onderdelen en be manningen nodig. Deze DC-7 komt veer rij omdat na de zomer het aantal char tervluchten op Amerika afneemt. De Zuiderkruis wordt morgen 9 uur m. te Amsterdam verwacht en zal me- :n langszij de etablissementen van de N.V. Stoomvaartmy Nederland aan de Sumatrakade, waar de ongeveer 600 pas sagiers zich zo spoedig mogeiyk door ANZE VRIENDEN van liet „Zeeuwseh Dagblad" hebben de strijd om het voortbestaan van hun protestants-chris telijk dagblad voor Zeeland moeten op geven. Deze week loopt het af. Wij die zelf aan een christelijke krant werken begrijpen hun weemoed en hun verdriet en wij stellen er eer in. uitdrukking te geven aan ons diepgevoeld respect voor heel veel van hetgeen zij. vaak onder uiterst moeilijke omstandigheden, ten dienste van protestants-christelijk Zee land hebben verricht. Zeeland behoort hen dank le weten. Het einde van een krant betekent een ernstige zaak. Niet zonder zin pleegt men onder vakgenoten in zulk een geval van een sterven te spreken. Want een krant mag dan hebben te voldoen aan alge mene vereisten, zoals deze voor elke krant gelden, de manier waarop zij dit doet, de wijze waarop zij, elke dag weer, gestalte krijgt, geeft iedere krant een eigen wezen. Geldt dit voor iedere krant, in het bij zonder geldt het de christelijke. Aan haar mogen bijzondere verlangens worden ge steld. Zij voert een hoge pretentie, waar aan zij zal hebben te beantwoorden. Reeds naar iiaar aankondiging belooft zij veel men mag haar daaraan ook houden. Van haar kant mag zij aanspraak maken op stut en steun. Een krant is ondenkbaar zonder een lezerskring, die aan haar we zen beantwoord. Het is niet de christelijke dagbladpers in ons land niet gesteld als mogelijk ware en zoals het ook behoorde te zijn. Er is in ons land onder Gods goede gunst nog een ruime ontplooiing van christelijk le ven, maar voor onderscheidene delen van ons land is de ontplooiing van de chris telijke pers daarmee niet in overeenstem ming. Dit komt neer op een armoedr waarvan de onvermijdelijkheid mag wor den betwijfeld. Het kan ook niet anders, of dit moet van invloed zijn op een voort gezette verwerkelijking van zo velerlei christelijke activiteit, op welk gebied dan oog, de kerk in de eerste plaats. Wij gaan thans niet dieper in op de om standigheden waaronder onze vrienden in Zeeland tot hun verdrietig besluit hebben moeten komen, wij hebben deze week reeds een begin gemaakt met ons daad werkelijk en hartelijk streven om althans enkele belangrijke gedeelten van de pro vincie Zeeland vanuit onze eigen kran- tencombinatic te dienen. Onze nieuwe lezers daar mogen weten, dat zij in onze lezerskring oprecht welkom zijn. cn dat het ons een eer zal zijn, hnn te bieden wat zij in redelijkheid van een christelijke krant mogen verwachten. Het hoge doel. dat dc werkers van een christelijk dagblad altijd voor ogen moet staan is deze nieuwe krachtsinspanning, die gaarne wordt opgebracht ten volle waard, liet komt ook Zeeland toe. Japanse premier naar ons land Van 21 tot 23 november zal de minis ter-pres1 rtent van Japan op uitnodiging van de Nederlandse regering een bezoek aan ons land brengen. De hoer Hayeto-Ikeda brengt dit be zoek in het kader van een reis door Europa. De Japanse premier zal achtereenvol gens West-Duitsland. Frankrijk, Enge land, België, Italië en Nederland bezoe ken. Tydens zfjn oponthoud te Brussel zal hy een ontmoeting hebben met auto riteiten van de Euromarkt, zo wordt ver wacht. Gedurende zyn verbiyf in Rome zal de heer Ikeda mogeiyk door de paus in audiëntie worden ontvangen. Dc Europese reis van de Japanse pre mier begint 4 november. IJST centrum van gebied met hoge barometerstanden verplaatst zich nu langzaam van Ierland in de richting van dc Noordzee waarbij zich tegelijkertijd 'n rug van hoge luchtdruk over Scandina vië uitbreidt. Dit zal tot gevolg hebbent dat de wind bij ons ruimt naar hel noorden, waardoor de aanvoer van koele lucht, waarin wolkenvelden voorkomen morgen zal voortduren. Aan de westzijde wordt het hogedrukgebied aangetast door een nog voortdurend in diepte toenemend grote depressiegebied, waarvna de kern zich ongeveer halverwegen tussen Ier land en Newfoundland bevindt. Deze be weegt echter maar met geringe snelheid Tendens langzaam dalend Strandverwachting Hogedukcentrum by Ierland biytt in ongeveer noordoostelijke richting. Het zich langzaam naar de Noordzee uitbrei- laat zich daarom aanzien, dat het hoge- den. Ook morgen droog weer met zon- nige Pcr'°den cn een zwakke wind naar noord tot noordoost draaiend. Tempera tuur: 18 tot 20 graden, zeewater ruim 16 graden. Vooruitzichten: eerste dagen van sep tember vrU zonnig en iets w armer strand- ceekeindc het blijven beheersen voortduurt. De Bilt verwacht tot morgenavond: Droog weer met tijdelijk wolkenvelden. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Weinig verandering in tem peratuur. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Zaterdag: maan op 8.00. onder 20.39; zon op 5.50. onder 19.29 uur. Op 7 september eerste kwartier. temper Station «..Utdh ÏE 41 58 u\U li TN HET Stedelijk Museum te Amsterdam is gistermid- verlicht soort griezeltent buffet cn kastjes in beweging „oude rommelmarkt' dag een „Dynamisch Laby- Even verder wordt de bezoe- brengen. Voorts passeert men steld. rint" geopend, dat door zes ker geconfronteerd met een o.m. nog een „gekantelde Ook een schiettent ont- modern ijzerplastiek kamer" met schilderijen en breekt niet. Daarin staan twee "waarin een beelden, die respectievelijk ietwat als prehistorische die- opge- vol door een windmachine voortgejaagde kinderballon-t netjes besluit dit dynamische labyrint. De kunstenaars die hun rig jaar ook meegewerkt heb- radiootje verwerkt is, waar- op de ai. muur tut.gere.de ren aandoende beelden, ver fantLieen i^d'ere d'Lhnf ben aan de inrichting der van het geluid door een vloer lieren en slaan on een vaardied v.n -i doolhor het geluid door een vloer liggen en slaan op een vaardigd van al wat er rich hebben rerealLseenV ,i'iï,""n'." draannechanisme telkens on. met parket beklede muur. Er daartoe maar leende, opge- niel S^rï'. Niki de Sim" inrichting der nogal opzienbarende tentoon stelling „Bewogen Beweging", derbroken wordt. Daarna be- is een elektrisch verwarmd steld. Er boven hangen m *n' „Dylaby staat in aan- en landt men in een houten klim- strandtafereel met jukebox, draaien zakjes verf ÓLran dr£ «t» m"??, alIe uitflitsende neonletters bij de en klauterkooi met vele deu- alsmede een vijvertje waarin kan Ho ho,o.iJ4 ?",e u.,t Martial Ravsse Iidie bij het openen via m tige, aandoende doolhof, die touwen en katrollen, stoelen, I - E »«ggj3, maltidt iwibbc ™„de. bezoeker met een (Nice), Robert Rauschenberg -- - ----- """ïbuks schieten, waardoor (New York) en Per Olof Ult- Up cen zoldertje staat de verf eruit spat en over de vedt (Stockholm) Hoi ïai.^ begint met een spaarzaam deurtjes en laad,es vaneen een brok gemechaniseerde beelden druipt Een ruimte riÏÏ bfirt tot 30MPtember"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1