Mieutue £riJtsri)e dTouranl Frankrijk krijgt een vice-president Commentaar TAPTOE Minister Roger Frey wordt beschermheer Geen twijfel over Ned. standpunt V. d. Heem naar Teheran Wilaya 4 in fel gevecht met Ben-Bellisten Indonesische inbreuk op de afspraak Voor de Kerst thuis uit Nieuw-Guinea DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12568 F. DIEMER Dr. E. DIEMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „StautvaiUcii U ahrbfrvrn tnfn bert ia te^eospnl" bij de De Gaulle zorgt voor zijn opvolging r°' Rsm:; :ces, s!" el mon- ur i Vooravon^ van Z'in bezoek aan West-Duitsland heeft pre r*- sident De Gaulle twee maatregelen genomen die onder invloed :n, tele-Faan van de onlangs op hem gepleegde en mislukte (n de eerste plaats heeft hij het Franse kabinet gisteren laten we- dat hij voornemens is voorzieningen te treffen om zijn opvolging :ker te stellen voor het geval hij zou komen te overlijden. Een woordvoerder van het Franse kabinet heeft ter toelichting verklaard, lat president De Gaulle de noodzaak inziet van een zekere conti- luïteit in de rcgeringspolitiek. In de naaste toekomst kan lodige stappen tegemoet zien, zo is gisteren in Parijs bekendgemaakt. [Ie tweede maatregel zal direct waarneembaar zijn; er is met ingang MIKK heden één verantwoordelijke autoriteit benoemd die de Franse [resident moet beschermen tegen eventuele aanslagen. Voor deze (aak is aangewezen de 49-jarige minister van binnenlandse zaken, ,foon 20fgerFrey- Na een vergadering van het Franse kabinet werd gisteravond vernomen dat er zodanige druk op De Gaulle i: uitgeoefend dat hij er in heeft toege. stemd, dat er een vice-president zal worden benoemd, die, indien dat nood zakelijk mocht worden, zonder verwijl als staatshoofd op kan treden. Offi ciële Franse kringen wilden zich over deze „speculatie" echter niet uitlaten. Er volgde evenmin een ontkenning. Nu de bescherming" van de Franse president geheel in handen is gelegd van de minister van binnenlandse zaken, zal de kans op een gewelddadige dood op een moordaanslag aanzienlijk afne- Na de aanslag van vorige week woens dag. waarbij een van de 140 afgevuurde kogels rakelings langs het hoofd van de Franse president ging, heeft De Gaulle er eindelijk in toegestemd dat de totaal onvoldoende veiligheidsmaatregelen, die hij indertijd zelf had bevolen achterwege zullen blijven. Hij heeft er in toegestemd dat één man verantwoordelijk is voor d» te nemen maatregelen, die zich niet alleen zullen uitstrekken over officiële reizen, doch ook over particuliere gan gen. Tot nu toe was de bescherming van de president geheel toevertrouwd aan een kleine groep in het Elysec. Frey verantwoordelijk Roger Freydie nu een geheel nieu- we organisatie zal opzetten, is vroe. ger planter geweest. In 1940 trad hij toe tot de vrije Franse strijdkrachten en sindsdien is hij een onbevreesd, toegewijd en vurig aanhanger van De Gaulle geweest. Op de gisteren gehou den kabinetsvergadering stelde minis ter Frey voor de bevoegdheid van de Parijse politie uit te breiden tot ieder vliegveld of reisdoel van De Gaulle buiten Parijs en de ..amateuristische geheimhouding" van de speciale groep op te heffen. Alle politie, en veiligheidsfurfctiona- rissen zullen op tijd worden ingelicht (ieuws NTE één oogopslag President De Gaulle heeft erin toegestemd, dat vice-president zal worden benoemd, die i als dat nodig mocht wor- 4 den zonder verwijl als 1 staatshoofd kan optreden. 7 Hij is verder akkoord ge- gaan met het treffen van grondiger veiligheids- l maatregelen. De minister van binnenlandse zaken, Roger Frey, wordt daar voor de verantwoordelijke Vijf soldaten en een onbekend aantal burgers zijn gisteren gedood tij dens een fel gevecht tus sen Ben Bella steunende militairen en soldaten van Wilaya 4. Het incident deed zich voor op het mo ment, dat Ben Khedda 't voorstel indiende op 9 september verkiezingen te houden. De Westduitse minister van buitenlandse zaken. Schroder, heeft in een vraaggesprek met een Duits blad o.m. gezegd, dat Engelands toetreding tot de EEG de weg moet effenen voor een Europese politieke unie. Hij nam daarmee stelling tegen de opvattingen van bonds kanselier Adenauer, die beide zaken geheel los van elkaar wil zien. Een Indonesisch Her cules-vliegtuig. dat giste ren pamfletten voor de parachutisten moest uit werpen, heeft, toen het een motordefect kreeg, van gouverneur Platteel toestemming gekregen een landing op het vliegveld van Merauke te maken. De vraag of deze nood landing werkelijk noodza kelijk was, wordt grondig onderzocht. De Ver. Staten en En geland hehben het jongste Russische voorstel om uiterlijk 1 januari alle kernproeven te staken, af gewezen. Zij achten een verbod op kernproeven zonder enige controle vol strekt onaanvaardbaar. Na een urenlange dis cussie heeft het Produkt- schap voor vee en vlees gisteren een aantal maat regelen goedgekeurd, die tot doel hebben de import van rundvlees in Neder land te beperken en de export van rundvlees te stimuleren. Op 13 september zal de maatschappij voor dier geneeskunde in Utrecht een feestelijke openbare vergadering houden ter gelegenheid van de vie ring van het honderdjarig bestaan. Bij de maat schappij zijn 1100 dieren artsen aangesloten. Den Haag over Adenauer „De Nederlandse regering heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat deelneming van het verenigd konin krijk aan de EEG en aan een politieke unie var groot belang is voor de tot standkoming van een krachtig vere nigd Europa." Aldus een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken die gisteravond desgvraagd commentaar gaf naar aanleiding van het verwijt, dat de Duitse bondskanse lier dr. K. Adenauer in een vraagge sprek voor de Westduitse televisie tot de Nederlandse minister van buiten landse zaken mr. J. M. A. H. Luns heeft gericht, wat betreft diens hou ding tegenover het plan voor een Europese politiek unie. ,,Er kan bij de andere betrokken regeringen geen on zekerheid bestaan omtrent dit conse quent gehandhaafd standpunt van Ne derland aldus de woordvoerder. „Met de Belgische regering heeft steeds volledige overeenstemming over deze zienswijze bestaan en eris geen en kele reden te veronderstellen dat de Belgische regering van mening zal zijn veranderd. De regering meent dat be zwaarlijk een definitieve beslissing over de vorming van een politieke unie kan worden genomen zolang niet vaststaat, welke landen daaraan zullen deelnemen. Een gunstig verloop van de onderhan delingen te Brussel over de toetreding van het verenigd koninkrijk tot de EEG zal de totstandkoming van een politieke unie zeer bevorderen. Het streven naar verbreding van de Europese politieke en economische samenwerking is niet al leen voor de toekomst van Europa doch ook voor de positie van het Westen in zijn geheel van het grootste belang", al dus de woordvoerder. (Advertentie) sfeervol dineren in Het Oude Koningshuys van 1628 Hongaarse Shaslick - 6 soorten vlees met karaf wijn 6.50 Kinderdiner 3.25 SASSENHE1M over de door De Gaulle te volgen route. Op deze route zullen de strengste veilig heidsmaatregelen worden toegepast: vooraf uitgevoerde patrouilles en omleg gingen van het verkeer. De gebouwen langs de route zullen zorgvuldig worden bewaakt en indien nodig vooraf worden doorzocht. De stoet van de Franse president zal worden uitgebreid. Er zullen minstens twee auto's met veiligheidsofficieren achter hem rijden, waarvan er onder alle omstandigheden een bij hem moet blijven en andere mogelijke moordenaars moet aanvallen en zo mogelijk neer schieten. Geen kogelvrije auto Men heeft afgezien van het in gebruik nemen van een kogelvrije auto voor De Gaulle. De snelheid van de wagen zou te veel worden beperkt en snelheid is een van de meest beschermende maat regelen. Bovendien rijdt De Gaulle graag hard, evenals bondskanselier Adenauer Kalm Minister Frey schat dat er ongeveer vierhonderd beroepsmoordenaars, waar onder veel deserteurs uit het Vreemde, lingenlegioen op last van het „nationale comité van weerstand" onder leiding van ex-premier Bidault, in 'Frankrijk zijn verzameld. Zij worden gevaarlijker ge acht dan de politieke meelopers met uiterst rechts-extremistische neigingen, zoals de daders van de aanslag van 8 sep_ tember van het vorige jaar, die nu terecht staan, Ondanks al deze maatregelen, die de ernst van de situatie toch wel onder strepen. blüft de Franse president ijzig kalm. Toen hy de vorige week woens dag uit zün auto stapte na de aanslag, schudde hij enige glassplinters uit de vouw van zün broek en zei tegen mevrouw De Gaulle: „Kom, laten we naar huis gaan Koninklijk gezin weer in Nederland Koningin Juliana en Prins Bernhard zijn gisteravond in gezelschap van de prinsessen Irene en Marijke van hun va kantie in Porto Ercole in Nederland te ruggekeerd. De prinsessen Beatrix en Margriet wa ren reeds eerder in Nederland gearn- Conferenlie vóór Assemblee? Westerse grote vier over kwestie-Berlijn De ministers van buitenlandse zaken van de westerse grote vier zouden in principe hebben besloten bijeen te ko men voor de aanvang van de nieuwe zitting van de algemene vergadering der Verenigde Naties. President Kenne dy heeft dit desgevraagd bevestigd. Volgens Amerikaanse zegslieden zou de conferentie waarschijnlyk plaatsvin den in Washington of New York. Het tijdstip staat nog niet vast. Het voornaamste onderwerp van ge sprek zal de kwestie-Berlijn zijn. Een woordvoerder van het Westduitse ministerie van buitenlandse zaken ver klaarde echter gisteren dat het nog niet vaststond of men voor de V. N.-assem- blee bijeen zal komen. Onderhandelin gen over een dergelijke conferentie zijn volgens de woordvoerder nog gaande. Van der Heem heeft in samenwer king met een Perzische onderneming, die tot dusverre haar commerciële be langen behartigde onder de naam Ira nian Electronic Industry te Teheran een bedrijf gevestigd om voorshands op bescheiden schaal radio- en T.V.- appa raten te vervaardigen onder li centie van V. d. Heem. Ben Khedda komt met compromis ANHANGERS van Ben BeUa L hebben gisteren een fel gevecht geleverd tegen guerilla-soldaten van Wilaya IV in de kasjbah van Algiers. Bij dit gevecht zouden vijf soldaten van de zich tegen het gezag van het politieke bureau van Ben Bella verzettende Wilaya zijn gedood, als mede een onbekend aantal burgers. Het gevecht duurde een uur en brak uit toen de soldaten huiszoeking verrichtten bij aanhangers van Ben Bella. De leiding van Wilaya IV heeft onmiddellijk een uitgaansver bod ingesteld tot vanmorgen vijf uur. De toestand schijnt op het ogen blik rustig te zijn. Op het moment dat de strijd in d« kasjbah losbrak en in Algerije geruchten de ronde deden dat in West-Algerije troepen die Ben Bella steunen in weging waren gekomen, deed premier Ben Khedda het politieke bureau en dc raad van Wilaya IV een compromis voorstel, waarin wordt aanbevolen op 9 september verkiezingen te houden Vliegtuig landde bij Merauke zonder behoorlijke reden Tj^EN der beide Indonesische Hercules-vliegtuigen, die pamfletten moes- ten strooien voor de Indonesische infiltranten, is zonder behoorlijke reden en zonder toestemming van de Nederlandse autoriteiten bij Merauke geland en kort daarna weer naar Indonesië vertrokken. Het gouverne mentsvoorlichtingsbureau te Hollandia deelt hieromtrent mede, dat het toestel tegen het uitdrukkelijk bevel van het Nederlandse gouvernement geland is. Tijdens de vluchten van de beide Hercules-vliegtuigen bereikten verkeerstorens van de vliegvelden Jefman bij Sorong en Moppa te Me. rauke verzoeken van deze vliegtuigen om te mogen landen. In overleg met schout-bij-juicht L. E. H. Reeser werd door het gouvernement een uitdruk, kelijk landingsverbod gegeven tenzij de vliegtuigen in nood zouden komen te verkeren. De piloot van het op Moppa gelande toestel zei dat hij met oliegebrek te kampen had. Maar onderzoek wees later uit. dat er vol doende olie aan boord was. Drie Tijdens haar rondgang over de tentoonstelling 3 x A te Enschede bezocht prinses Beatrix gisteren ook even de pony's Priscilla het veulen van de New Forest Pony „Priorx" had meer belangstelling voor het boeket rozen van de prin ses dan voor het hoge bezoek zelf. Terwijl Prinses Beatrix de moeder van het dier aaide, knabbelde Pris cilla er ongeneerd een paar bloe men af. Toen de Prinses en haar gevolg dit bemerkten werd er snel hooi gehaald voor Priscilla, het beste" paard van sta.... kwartier later vertrok het vliegtuig weer. Indien de noodzaak van de lan ding niet komt vast te staanzal b\j de waarnemers van de Verenigde Naties een protest worden ingediend. De door Indonesische vliegtuigen uit geworpen pamfletten waren in drie kleuren. Het eerste was groot van for maat en in het wit-rood. Het was onder tekend door Soekarno en droeg het op schrift: .Bevel van de president-opper bevelhebber van de strijdkrachten der republiek Iridonesia, opperbevelhebber van het commando voor de bevrijding van West-Irian". Soekarno schrijft daarin dat op grond van het akkoord op 18 augustus de vijandelijkheden zijn ge staakt. Hij geeft de troepen opdracht niet meer te schieten, doch waakzaam te blij ven en zich intern te consolideren. Zij moeten zich gereed houden voor „een nieuwe taak in West-Irian". Een geel pamflet, getekend door gene raal Soeharto. gelast ..alle eenheden, die deel uitmaken van de slagorde, het bevel van de president te volgen". Voorts ver zoekt het aan alle „guerrilla's Van West- Irian" contact te zoeken met de waar nemers van dc V.N., die volgens het pamflet vergezeld zijn van Indonesische verbindingsofficieren. Hij maakt tevens bekend dat van de zijde der V.N. binnen kort ook voedselpakketten zullen worden uitgeworpen. Voor vervolg zie pagina 9 Regering over I\.S. Desnoods nog meer tariefsverhoging Bij het verlenen van goedkeuring tot verhoging van vervoerstarieven worden, zonder onderscheid, de regels van het prijsbeleid der regering in acht genomen. In het geval van de Nederlandse Spoor wegen hebben zich zowel externe kos tenstijgingen als erti verliessituatie voor gedaan. Dit antwoordt de regering op schriftelijke vragen van het Kamerlid, Verkerk (a.r.i. Aangezien in dc eerste plaats de op brengst van het goederenvervoer ver betering behoefde, werden in deze sector de tarieven verhoogd. Indien zou blijken, dat de „selfsup porting" van de N. S. ernstig in het ge drang zal komen, zal nader worden over wogen of verdere maatregelen moeten worden getroffen. Het personeelstekort vindt niet in de financiële omstandigheden, doch in dc krappe situatie op de arbeidsmarkt zijn de kandidaten hiervoor voor een vijfde gedeelte uit het politieke bureau en voor viervijfden uit de Wilaya's te be trekken. De verkiezingen moeten volgens dit voorstel worden voorbereid door een comité van zeven leden van het poli tieke bureau en zes hoofden van de Wilaya's. Na vorming van de regering door de Algemene Vergadering moeten de Wilaya's automatisch ontbonden wor den. Ben Khedda zegt hiermee een bloe dige botsing tussen Algerijnen te willen voorkomen. Voor vervolg zie pagina 9 jarig meisje te Amsterdam opgedaan, meegetroond, dronken gevoerd en ten slotte ernstig mishandeld, zijn kortweg gruwelijk te noemen. Het gebeurde stelt ons voor allerlei problemen, waarvan wel het cen trale is het probleem van de mens. Nogal eens heeft de mens van zichzelf een hoge dunk. Hij heeft het, zeker naar de schijn, ook ver gebracht. Zijn prestaties zijn niet gering. Maar dan plotseling doen zich dingen voor. die de indruk moeten wekken, alsof dit alles niet meer is dan een voze facade. Dan breken er gedragingen naar buiten, die van dc hoge dunk niets over laten. Dan betoont de mens zich bestiaal. Dat zulke dingen mogelijk zijn, moet ons steeds weer te denken geven. De onver laten leven onder ons. Zij zijn er altijd ge weest en in onze tijd zijn ze er evenzeer als in alle andere. De vraag is zelfs gewet tigd, of onze tijd niet in bepaalde opzich ten een eigen voedingsbodem biedt. Waar den zijn uit het leven verdwenen, wat is ervoor in de plaats gekomen? De grote stad heeft haar eigen problema tiek. In welke mate is zij bevorderlijk voor de misdaad? Bevorderlijk is zij zeker ook voor de vereenzaming. Men leeft er met honderdduizenden bijeen, maar men kan niettemin juist daarom wellicht heel alleen zijn. Wat weten wij van hetgeen er in de grote stad gebeurt, aan misdadig heid, aan krenking van de medemens, aan vereenzaming ook? In Amsterdam konden deze mannen hun wrede lusten botvieren in een menselijke samenleving, die alle uiterlijke kenmerken had van een georden de te zijn. Dc schendende daad werd er niet minder beschamend door, integendeel. Nu kan men de vraag stellen en er schijnt reden toe of dc burgerlijke be scherming in een stad als Amsterdam nog wel zo is als zij in redelijkheid behoort te zijn. Er zijn helaas aanwijzingen, dat zich ook in onze hoofdstad een gangsterdom aan het ontwikkelen Is, dat wij tot dusver slechts in bepaalde steden elders hadden vermoed. Dat is het punt, ernstig onderzoek en het treffen van de noodzakelijke maat regelen meer dan waard. Daarnaast echter blijft het probleem voor ons allen, het pro bleem van de mens, van onszelf en van onze omgeving. Het probleem van de soms plotseling losbrekende misdadigheid, van de vereenzaming. Dc menselijke samen leving van vandaag is die van ons. Wat maken we ervan? We leven erin en onze kinderen groeien erin op, naar de ervaring leert omringd door gevaren. Nogmaals, wat maken we ervan, welke inhoud geven wc eraan, hoe beleven we ons menszijn erin, met alle verantwoordelijkheden die het ons oplegt? Het is al een winstpunt als we ons, des noods pijnlijk, bewust worden, dat we uit eigen kracht bitter weinig vermogen. De 30 leden van het Tamboerkorps van het Garderegiment Fuseliers ,J*rinses Irene" liepen op de Taptoe in Delft bijna naast hun (nieuwe) schoenen van trots. Want tijdens deze taptoe waren zij in splinternieuwe uniformen gestoken. Scharlakenrode jasjes, donkerblau-l e broeken, dat alles rijkelijk bestikt met veel blauw.wit kroonljesgalon. Het ceremonieel tenue is een bijna natuurgetrouwe kopie van het uniform van een Engels garderegiment. Dat is dan ook geen wonder, want Prinses Irene" werd tijdens de tweede we. reldoorlog in Engeland opgericht. Tal van Engelse tradities houdt men dan TpEN omvangrijk hogedrukgebied be- heerst thans het weer in een groot deel van West-Europa en op de Britse eilanden. De hoogste barometerstanden worden aangetroffen in een zonedie zich uitstrekt van Zuid-Duitsland over België cn Zuid-Engcland naar Ierland. In ons land kwamen tijdens langdurige opklaringen lage minimumtemperaturen Verscheidene stations in het binnen land meldden omstreeks 6 graden. Langs de noordflank van dit hogedrukgebied wordt nu echter uit de omgeving van Schotland en Ierland ueer wat vochtiger Hogedrukgebied bij Zuid-Engeland lucht aangevoerd, waarin wolkenvelden geeft ook morgen nog drooR weer, met voorkomen, welke morgen mogelijk ook flinke perioden van zonneschijn. Matige in ons land en wel voornamelijk in dc en nog wat te koele westenwind, over- kustprovincies zullen overdrijven. dag 19 a 20 graden, zeewater ruim 16 De kans op regen is ook op wat langere graden. termijn gezien gering, daar het hoge- Vooruitzichten: westelijke stroming drukgebied zich maar langzaam ver- blijft nog te koele lucht aanvoeren, door plaatst en het weer in West-Europa nog dat het hogcdrukcentrum de Noordzc» niet kan bereiken. Zon en maan 31 augustus: zon op 5.48, onder 19.32; maan op 6.55, onder 20.20. 6 september Eerste kwartier. tendens: stijging Strandvencachting verscheidene dagen zal beheersen. den, voornamelUk in de kustprovincies, en In het binnenland In de nacht en vroege ochtend hier en daar mist. On geveer dezelfde temperaturen. Zwakke, langs de Waddenkust aanvankelijk nog matige wind uit westeiyke richtingen. (Opgemaakt te 11.15 uur.j Nederland worden gebracht 2250 in november, zodat vóór het begin december bijna zevenduizend man schappen Nieuw-Guinea zullen hebben verlaten op een totaal van achtduizend. Op 2 oktober, een dag na de overne ming van het bestuur door de Verenigde Naties, zal het Australische motorschip Seven Seas met ongeveer duizend man Nederland vertrekken, cn op 24 ok tober het s.s. Waterman met 850. In oktober zullen uit Biak 2700 man schappen met vliegtuigen naar Neder land vertrekken. Met de K.L.M. is over eengekomen, dat 450 militairen met dc normale lijndiensten zullen reizen en tevens zullen in oktober ongeveer 2500 militairen met vele chartervluchten naar Nederland gaan. In november gaan deze chartervluchten in hetzelfde tempo voort Dc militaire autoriteiten verwachten dat vóór de feestdagen aan het einde van het jaar alle Nederlandse militairen weer thuis zullen zijn. 17 10 10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1