Papoea's worden Indonesiërs en krijgen ook geen optie n Commentaar rins iter m 5.1 Jlicutue £riJtsrfje (Courant winter in Mariner toch succes dank zij correctie Mr. Schürmann kandidaat voor dir. Unesco Vissers beboet Pamflettenregen voor 2000 infiltranten DINSDAG 28 AUGUSTUS 1962 armin cerdan KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: aüe afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieënveertigste jaargang no. 12566 CHRISTELIJKE AT ION AAL DAGBLAD .Slant»ns«tt is ohrblrtra min turt in Ir gfjcaspni" Mode met Variaties Zie pagina 1' en T Geen twee-derde meerderheid nodig voor overdracht? '-:-v 'i 17" Ülcs ie e"J li. Lt Iphej Vieuws in één oogopslag rfmark 9. stevige ƒ2.-. ti Warni 158, U rken eten n prei een W egstgee Bij de Tweede Kamer is thans ingediend het ont- werp-rijkswet tot goed keuring van het in New York met Indonesië ge tekende akkoord inzake Nieuw-Guinea. De Nieuw- Guinea Raad is verzocht adivies uit te brengen. Het is de bedoeling, dat de Tweede Kamer het ont werp op 6 september zal behandelen. Voor de goed keuring is naar het oor deel van de regering niet een meerderheid van tweederde nodig. De regering heeft se cretaris-generaal Oe Thant laten weten bereid te zijn gedurende drie jaar na de overdracht van Nieuw- Guinea aan Indonesië in het kader van de hulpver lening door de Ver. Naties financiële steun te ver lenen bij de verdere ont wikkeling van Nieuw- Guinea. De Papoea-student Frits Kirihio, die via Keu len naar Djakarta is ver trokken, heeft verklaard, dat hij de functie van gou verneur voor Nieuw-Gui nea niet ambieert, maar dat hij een eventuele be noeming niet zal "afwijzen- Volgens Kirihio zullen geen represaille-maatrege len worden getroffen te gen de Papoea's, die anti- Indonesisch zijn. Het lijkt zeer waar schijnlijk, dat de Mari ner 2 de planeet Venus binnen een afstand van 16.000 kilometer zal passe ren. Het is namelijk mo gelijk over een dag of zeven vanaf de aarde een „correctiemotor" in het ruimteschip in werking te stellen, waardoor de koers afwijking ongedaan wordt gemaakt. Alle instrumen ten aan boord van de Mariner werken feilloos. De Sowjetunie is op nieuw door de Ver. Staten, Engeland en Frankrijk uitgenodigd tot het hou den van viermogendhe- denbesprekingen over de kwestie-Berlijn. De VS. hebben de Russen er in een nota van beschuldigd, dat zij de Oostduitse poli- tie toestaan wreedheden te bedrijven. Burgemeester Brandt van West-Berlijn is van plan eind september een bezoek te brengen aan de Ver. Staten. Nadat Boudiaf wegens meningsverschillen met Ben Bella zich had terug getrokken uit het politieke bureau, is Mohammed Khider, secretaris-generaal van dit bureau, ook belast met de leiding van het Al gerijnse departement van buitenlandse zaken. De winter in met kwieke tred! De Nederlandse Loes Hamel, nu mannequin bij modekoning Cardin, stapt hier welgemoed en stevig toegerust met knapzak en wandelschoenen voor ons uit naar de nieuwe mode. Zo open de ze de show van Cardin, zo opent ze ons de toegang tot het volledige modebeeld winter Ï962. Elders in dit blad vindt men een. uitgelezen collectie modellen, die Parijs voor de elegante vrouw bedacht heeft. 1~\E regering neigt tot de opvatting dat de goedkeuring van het Neder- lands-Indonesisch akkoord over Nieuw-Guinea in de Kamers niet met twee-derde meerderheid behoeft te geschieden. Het thans ingediende wetsontwerp hiertoe zal ook door de Nieuw-Guinea Raad behandeld kun nen worden. Blijkens de toelichting komt het de regering niet juist voor, dat de bevolking van Nieuw-Guinea na de overdracht de Nederlandse na tionaliteit behoudt. Nederland zou dan immers aansprakelijk blijven voor handelingen der betrokkenen en hun bescherming en ongewenste personen moeten terugnemen. De regering acht het niet gewenst, gelet op vroegere ervaringen, de mogelijkheid van nationaliteitskeuze te bieden. strijdkrachten, die onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden blijk hebben gegeven van grote bekwaamheid, moed, volharding, uitzonderlijke zelfbeheer sing en discipline. Zonder een doelmati. ge en parate verdediging zou Nieuw. Guinea ongetwijfeld ten prooi gevallen zijn aan gewapende agressie gepaard met leed voor de bevolking, vernede ring van Nederlandse burgers, en chaos. Zonder de zelfverloochening onze strijdkrachten zou er aan de derhandelingstafel in het geheel geen resultaat verkregen zijn. Met eerbied herdenkt de regering de mannen, die het offer van hun leven hebben ge bracht en haar deernis gaat uit naai allen, die in rouw zijn gebracht. van toelichting op deze rijkswet verklaart nogmaals dat h wereld geen voldoende tegenwicht wordt gevonden tegen daden van agressie Nederland stond daarom voor de keuze tussen oorlog of zich neerleggen bij goed mogelijke voorwaarden bij o\ dracht aan Indonesië. Tot einde maart hadden de Verenig de Staten de Nederlandse politiek van internationalisering en zelfbeschikking gesteund, doch begin april bleek uit de instemming der Amerikaanse rege ring met het plan-Bunker, dat zij haar politiek ingrijpend had gewijzigd. Door haar actieve inmenging gaf zij toe aan Indonesiës eis van bestuursoverdTacht, zij het na een tussenbestuur van de Verenigde Naties. Bovendien moest kening worden gehouden met Ameri- ka-'s berusting in Indonesiës agressie en voorbereiding van openlijke oorlog, welke onder meer bleek doordat Ame rika wapenen leverde aam de Indonesi sche strijdkrachten en toeliet, dat deze tegen Nieuw-Guinea gebruikt werden Zij gaven alles DE laatste berekeningen tonen aan dat het ruimteschip Meriner II, dat op weg is naar Venus, in te genstelling tot eerdere vermoedens, een briljant succes tegemoet gaat Normale „afwijkingen" van de At- las-Agena raket hadden de Meriner 400.000 kilometer uit de koers ge dreven, maar deze afwijking kan gemakkelijk met de „correctiemotor" vanaf de grond woeden bijgestuurd, zodat het ruimtevaartuig Venus binnen een afstand van 16.000 kilo meter, zoals in de bedoeling lag, zal passeren. Zoals bekend hebben de Russen al eerder een poging gedaan om gegevens over Venus te verkrijgen. Hun raket pas seerde de planeet op een afstand var 100.000 kilometer, zodat inlichtingen niet van waarde zouden zijn. Bovendien loren de Russen het radiocontact. Men vreesde dat ook de Mariner 2 Venus op te grote afstand zou passeren, aar het succes van de correctie neemt deze angst weg. Alle instrumenten aan boord werken normaal en de afstands bediening functioneert feilloos. Verwacht wordt dat het ruimtevaar tuig in de eerste helft van december in de omgeving van Venus zal arriveren, doch de juiste datum zal pas bekend zijn na de voltooiing van de koerscor rectie, die men op 4 september ver- De Mariner 2 zal zijn baan in de ruimte wijzigen in antwoord op een signaal vanaf de grond. De motor die halverwege het traject in werking treedt, De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft de Nederlandse vertegenwoordiger bij de V.N. te New York, mr. C. W. A. Schürmann, kandidaat gesteld voor de functie van directeur- generaal van de „Unesco". De Italiaan Veronese, die tot voor kort deze funqtie bekleedde, heeft om gezond, heidsredenen ontslag genomen. De uit voerende raad van de Unesco zal ter vervulling van deze vacature in septem ber een voordracht doen aan de Alge mene Vergadering, die in november te Parijs een beslissing zal nemen. Kandi daten uit een aantal andere landen din- Opvolger Norstad na overleg benoemd Generaal Lyman L. Lemnitzer. de op volger van generaal Lauris Norstad, op perbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa, is door de NAVO-raad benoemd na voorafgaand onderling overleg, zegt minister Luns in antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid de heer Visch. De minister is echter wel van mening dat het in het algemeen zijn nut heeft indien belang rijke benoemingen in een vroegtijdig stadium onderwerp van bondgenoot schappelijk beraad uitmaken. zal aan de snlheid van de raket ongeveer 128 kilometer per uur toevoegen. Deeze motor hhft een vermogen om 192 kilo meter per uur aan de snelheid van het schip toe te voegen. De Mariner zal enige experimenten verrichten, waardoor men meer te weten zal komen over de geheimzinnige met wolken omgeven pla- Zodra de radiozender aan boord van de Mariner door de grote afstand op aarde zwakker zal worden ontvangen, zal men een nieuw signaal naar het ruimteschip zenden waarna dit zijn hoofdantenne op de aarde zal richten, hetgeen een veel krachtiger ontvangst betekent. Nederlandse scholier kwam om in Engeland De 15-jarige scholier Robert Louis den Boer uit Huizen, die al enige tyd in Zuid-Engeland, waar hij met vakantie was, werd vermist, is verongelukt, zo is gebleken. Op zoek naar zijn zaklan taarn is hij waarschijnlijk van een rots in zee gevallen en verdronken. Robert Metz, een 14-jarige scholier uit Den Haag. die op een school in En geland is, heeft verteld, dat zijn moeder Robert, een vriend van hem, had mee genomen naar Engeland voor een kam- peervakantie. Drie vissers van een Scheveningse mo- torlogger zijn gisteren in het plaatsje Peel op het eiland Man, wegens het niet aangeven van drank en sigaretten beboet tot een totaal bedrag van 95 pond sterling. Douanebeambten die het schip onder zocht hadden, vertelden in de rechtzaal, dat zij 50 flessen sterke drank en een grote hoeveelheid sigaretten hadden ge vonden. Toelating De regering zsal de verkrijging een inreisvisum voor Nederland be langrijk vereenvoudigen. Voor toelating zullen in aanmerking worden gebracht: 1 Allen, die na de soevereiniteits overdracht uit Indonesië afkomstig, tien jaren aan de opbouw van Nw.- Guinea hebben meegewerkt; 2 zij, op wier naturalisatieverzoek in beginsel gunstig is beschikt; o zij. wier opneming in Nederland in verband met verlofsrechten, studie- belangen of medische noodzaak belang is. In andere individuele gevallen is toe lating niet uitgesloten. Verder zij, die uit Indonesië in Nieuw-Guinea asiel hebben verkregen en de 36 verstekelin gen. die integraal zullen worden toege laten. Een bijzondere groep vormen de ongeveer 200 Toegoenezen. Voorts zullen allen, van welke natio naliteit of afkomst ook, die gegronde redenen hebben by besiuursoverdracht aan Indonesië acuut lijfsgevaar te ver wachten. naar Nederland worden over gebracht. De overtoohtskosten worden geheel of gedeeltelijk voor rekening van het land genomen indien de betrokkene niet kan betalen Geld voor Papoea's De regeing heeft zich 10 augustus schriftelijk bereid verklaard aan de se cretaris-generaal van de VN een bij drage ter beschikking te stellen in het kader van de hulp aan onderontwikkel de gebieden, voorlopig voor drie jaar bij uitsluiting ten gunste van de bevol king van westelijk Nieuw-Guinea. Be heer en verdeling mogen slechts ge schieden door organen van de VN Geschiedenis Bij de onderhandelingen is de gezags- overdracht aan Indonesië het kernpunt geweest, waarvan al het andere afhing. Het is onmogelijk gebleken het eens te worden over de duur van het VN- bestuur. Indonesië eiste dat dit sterk bekort zou worden en dat Indonesiërs in het VN-apparaat zouden worden op genomen, zodat op 31 december de vol ledige overdracht aan Indonesië zou kunnen geschieden Zij beriepen zich daarbij op door Soekamo reeds ter stond gemaakte reserves bij de aan vaarding in beginstel van het plan- Bunker. Voor vervolg zie pagina 9 Overstroming: 131 doden Ten minste 131 personen zijn om het leven gekomen by een overstroming, die ontstond toen een rivierdyk het begaf na hevige regenval in de buurt van Soensjon op 300 km ten zuiden van Seoel in Korea. Er zjjn 59 vermisten De Papoea-student Frits Kirihio is gisteravond uit Utrecht naar Duits land vertrokken, vanwaar hij door zal reizen naar Indonesië. Op het Utrechtse Centraal Station nam hij afscheid van zijn verloofde, dia haar studio hier zal afmaken. Hij vertelde dat hij het gouverneurschap over Nieuw-Guinea niet ambieert, maar dat hij een eventuele benoe ming ook niet zou afwijzen. In oktober gaat Kirihio naar Nieuw-Guinea te adviseren over de benoeming van vele Papoea's op belangrijke posten. TYTOG tweeduizend parachutisten zjjn er in Nieuw-Guinea, van wie niet weet, waar zü zich bevinden. Dit heeft generaal Rikhye op een persoon fercntle in Djakarta verklaard. Als mili tair adviseur van de V.N. heeft hü zijn besprekingen te Djakarta beëindigd. HU zou heden naar Hollandia terugreizen, vergezeld van zes Indonesische officieren, die deel zullen uitmaken van de „liaison commissie" te Hollandia. waarin naast hen enige Nederlandse officieren en mili taire vertegenwoordigers van de V.N. zullen worden benoemd. Vanmorgen om 10 uur begonnen In donesische vliegtuigen met het uitwer- strooibiljetten boven Nieuw- Guinea voor Indonesische infiltranten. Te Hollandia heeft het bevreemding gewekt, dat er ook vluchten boven Manokwari Jera werden uitgevoerd aangezien, bekend, daar geen infiltranten de V.N aan het Nederlandse commando doorgegeven vliegplan luidt: Dinsdag een vlucht van Amahai naar Sorong en Manokwari en een van Ambon Fak-aFk en Kaimana, woensdag vlucht van de Hercules-toestellen Leftoean naar Jera en Merauke. De commandant van de V.N.-waarnemers, Olof Melin, deelde mede dat op deze twee dagen enkele honderdduizenden pamfletten zullen worden uitgeworpen. De schoten Over de wisseling van schoten tussen Indonesische infiltranten en een Neder landse politiepatrouille nabij Hollandia wordt nog vernomen, dat aan de V.N.- vertegenwoordiging te Hollandia alleen gemeld, dat de betrokken Indonesiërs onverwachts een schot hadden gelost. Over de beantwoording van het vuur door de Nederlanders is volgens de lei- de waarnemers. Melin, niets bekend. Het commando van de Neder landse strijdkrachten had hem daarover niets gemeld, en uit het onderzoek van ook niet gebleken dat door de Nederlanders is be antwoord. De commandant van de Ne derlandse militairen, die de politiepa trouille assisteerden, had o.a. in een persgesprek voor de televisie verklaard dat de Nederlanders het Indonesische schot met een korte serie schoten hadden beantwoord. De regering is bereid enkele Papoea's in de gelegenheid te stellen de behande ling van Nieuw-Guinea in de Algemene Vergadering van de V.N. bij te wonen, ads adviseurs voor deze speciale aangele genheid bij de Nederlandse delegatie. Kind onder brok beton gedood De dertienjarige Joost van Wilsen uit Amsterdam, die met zijn ouders op een caravan- en kampeerterrein in Zandvoort zijn vakantie doorbracht, is gistermiddag by het graven van een hol in de duinen om het leven geko men. Met drie andere jongens in de leeftijd van tien tot veertien jaar groef hij het hol in een duintop onder een brok beton ter dikte van ongeveer een decimeter. Toen de jongens het dieper probeerden uit te graven ont stond er een zandverschuiving waar door het brok beton naar beneden zakte en op de jongen terecht kwam. Voordat het slachtoffer kon worden bevrijd waren de levensgeesten reeds geweken. Op slechts een tiental meters van de ouderlijke woning aan de Beverwij kerstraatweg te Castricum is gisteravond de zevenjarige Lida Brakenhoff voor de ogen van haar vriendinnetjes door een auto gegrepen en op slag gedood. In het ziekenhuis te Enschede is gisteravond de 49-jarige landbouwer H. G. Holterman uit Almelo overleden aan de verwondingen die hij zaterdag als gevolg van een verkeersongeluk had opgelopen. AMERIKA en Engeland hebben Rusland voorgesteld, althans met alle boven grondse kernproeven op te houden. Zij stellen niet langer de els van controle op naleving. Vergeleken met vorige voorstel len betekent dit voorstel een beperking, de vorige richtten zich tegen alle proeven en ook de controle moest zich tot alle proeven uitstrekken. Nu heeft de ontwikkeling der weten schap ertoe geleid, dat voor bovengrond se proeven de eis van controle niet lan ger nodig is. De huidige stand van de wetenschap maakt kennis mogelijk om trent bovengrondse kernproeven die, waar ook ter wereld, hebben plaatsgehad. Con trole zou dus alleen nog nodig zijn voor ondergrondse proeven. Maar aangezien valt aan te nemen, dat ook ten aanzien van deze proeven Rusland nimmer zal be willigen in controle, hebben Amerika en Engeland deze proeven niet in hun voor stel opgenomen. De werking van deze proeven zal trouwens vermoedelijk gerin ger zijn en zeker is hier heel wat gerin ger, indien zelfs al aanwezig, de werking van de uitstraling. Het nieuwe voorstel is begrijpelijk. De wereld is met de kernproeven in een ont stellende impasse beland. Het is heel moeilijk ermee op te houden. Niemand schijnt te kunnen dulden, dat de ander met het nemen van deze proeven de Jaat- ste ls. Op Russische proeven moeten on vermijdelijk Amerikaanse volgen en om gekeerd. Het heeft, om in stijl te blijven, alles van een kettingreactie. Hoe deze heilloze kringloop te doorbreken? Nog om een andere reden wordt de toestand steeds meer acuut. Aanvankelijk had alleen Amerika de beschikking over het kernwapen. Rusland is spoedig ge volgd. Maar inmiddels ls het wapen ter beschikking gekomen van een reeks sta ten die zich nog altijd in getal uitbreidt. Tot die staten zal weldra ook het commu nistische China behoren, iets wat zelfs Rusland tot bezinning sou moeten bren gen. Zal het voorstel van Amerika en En geland worden aanvaard? De eerste mel dingen waren niet bemoedigend. Als mid del tot afdwinging van hetgeen het wenst lijkt ook een verdere ontplooiing van het kernwapen Rusland nog al te welkom. Maar het Amerikaans-Engelse voorstel heeft ook politieke betekenis. De neutrale staten, die zelf ook een zekere macht kun nen vormen, zien de gang van zaken op het gebied van de atoombewapening eveneens met bezorgdheid aan. Op hen kan het voorstel van Amerika en Enge land zijn uitwerking nauwelijks missen. Van zijn kant zal Rusland, wil het ook dit voorstel niet met sterker argumenten voor zijn weigering moeten komen naar mate het voorstel zelf temeer acceptabel „Waarom liet de koning geen extra politiebericht door de radio en de tele visie uitzenden, om de prinsen terug te Zwitserse vliegtuigen (3) verongelukt Drie Venom" straalvliegtuigen van de Zwitserse luchtmacht zyn gisteravond bij de Furkapas verongelukt. De vlie gers van twee van de toestellen zyn om gekomen Het lot van die van het derde vliegtuig is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde tydens een oefenvlucht. 9 beaufort veroorzaakte, heeft zich over dc Noorse bergen naar de Botnische golf verplaatst. Ten westen van Ierland ver scheen daarna een kleine storing de luchtdruk in het centrum nog 1010 MB bedroeg. Deze kleine storing trok daarna naar Zuid-Engeland en vulde daarbij zelf iets op. Desondanks heeft deze storing een groot wolkengebied bij zich met wat regen of motregen. De storing trekt waarschijnlijk precies over Nederland. Overigens blijft het weer rustig en wordt het wat zachter doordat de aangevoerde lucht vochtig is. In de ochtend kan plaatselijk mist ont- tendens: stijging Strandvencachting Zwakke oceaanfronten brengen af en toe veel bewolking met plaatselijk wat liohte regen. Er komen ook opklaringen wacht voor met iets hogere temperaturen. Over- Veranderlijkc bewolking met tijdelijk da8 18 a 19 «raden, zeewater ruim 16 wat motregen, maar ook enkele opkla- *raden- Zwakke tot matige wind tussen ringen. In de nacht en ochtend hier De Bilt daar mist. Zwakke tot matige wind hoofdzaak uit westelijke richtingen Wei nig verandering in temperatuur. (Opge maakt te 11.15 uur). wisselvallig. hk Nieuwe maan. Hoog water Scheveningen 29 augustus: 2.44 v.rn.; 15.06 n.m. UNIEKE HAARDENSHOW 28 - 29 - 30 en 31 augustus in „DEN BURCHT" 2 - 10 uur JAN DE NIE ZONEN LEIDEN De Friese vierling Lautenbach in het Friese Deinum gaat 5 sep tember zijn vierde verjaardag vierenDaarom mochten dc twee broertjes en twee zusjes samen op de foto. VA.n r. tijdens een wande ling in overall en op klompjes, letjr, Willem. Dirkje en Memt. Willem stapte zo dapper, dat hij er zijn klomp bij verloor, Eelde De BUt Twente Zd.-Llmb Helsinki Stockh. Oslo Ztlrlch Genève Innsbruck Belgrado

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1