Tlieuuio £eihsdjc (Courant Infiltranten beschoten toch weer Ned. militairen Commentaar Oudste grottekening ontdekt? Maar liet groepje was al spoedig gevangen Mariner 2 thans op weg naar Venus Algerijnse verkiezingen voorlopig uitgesteld Ben Bella naar Oran gevlucht MAANDAG 27 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. Drieënveertigste jaargang no. 12565 CHRISTELIJK-ISATIONAAL DAGBLAD .Stantwnsticlj is afirblcvtn tnyn btrl ia ieqtjcaspoet'' Driemaal TIEN JAAR MINISTER Zie pagina 7 Een week na het staakt het vuren': N* 'EDERLANDSE militaire en Indonesische infilranten hebben in de om geving van Hollandia vuur contact met elkaar gehad, precies een week nadat de order tot staking van het vuren werd agckondigd. Daarbij is niemand gedeerd. Van officiële zijde is hierover tot nu toe niets bekend gemaakt, maar een militaire woordvoerder verklaarde desgevraagd dat de Indonesiërs met een „apniekschot" het vuur hadden geopend. Naar van de garnizoenscomman dant van het bij Hollandia gelegen plaatsje Ifar werd vernomen, heeft een Nederlandse politiepatrouille, die op zoek was naar infiltranten, het vuur beantwoord met een korte serie schoten. De Indonesiërs hebben zich daarop onmiddellijk overge geven. Met de handen omhoog kwa men zij uit de bebossing te voor- Zowel prins Bernhard. als zijn moeder, prinses Armgard woon den zaterdag in Rotterdam het officiële internationale dressuur- congres bij. Op het terrein be groetten zij elkander hartelijk. Nieuws in één oogopslag Uit verhoren van vijf in de buurt van Hollandia aangehouden Indonesiërs blijkt, dat niet twee, maar drie Indonesische onder zeeërs vorige week waar schijnlijk dertig infil tranten in de Tanah Merahbaai aan land heb ben gezet. Onder de gear resteerden was een socio loog, die de opdracht had de sociale problemen in Hollandia te bestuderen. Allen waren op de hoogte van het akkoord en van het staakt-het-vuren. Staatssecretaris Bot heeft bij aankomst in Hol landia tegenover een me nigte Papoeas verklaard, dat het met Indonesië ge sloten akkoord het beste was, dat kon worden be reikt. Naar verluidt heeft hij namens het Neder landse kabinet aan Neder landse ambtenaren, die na 1 oktober willen blijven, bepaalde gunstige finan ciële voorwaarden kun nen aanbieden. De betrekkingen tus sen de Algerijnse premier Ben Bella en de militaire leiders zijn het afgelopen weekeinde nog verslech terd. De op 2 september vastgestelde verkiezingen zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ben Bella is naar Or an vertrokken. Sommigen zeggen, dat hij is gevlucht, anderen, dat hij besprekingen gaat voe ren, Cubaanse ballingen uit Miami hebben vanaf twee scheepjes een aanval ge daan op een hotel in Ha vanna, waarin vele Rus- sisohe technici verblijven. Fidel Castro heeft de Ame rikaanse regering beschul digd in deze raid een aan deel te hebben gehad. De scheepjes zijn inmiddels door de Amerikaanse kust wacht aan de ketting ge legd. De Nederlandse zwem ploeg, die inmiddels in ons land is teruggekeerd, heeft zaterdag in Leipzig het succes tijdens de Euro pese zwemkampioenschap- pen compleet gemaakt door nogmaals gouden medail les te veroveren. De da mes-estafetteploeg deed dit op de 4 x 100 meter vrije slag en tot slot won Adrl Lasterie de 400 meter wis selslag persoonlijk in Europese recordtijden. Na het middaguur zou bekend worden, of het vanmorgen vanaf Cape Canaveral gelanceerde Amerikaanse ruimtevaar tuig Mariner 2 zich in de juiste koers naar de pla neet Venus zou bevinden. De raket zal, op een af stand van 16.000 kilometer van Venus, waarnemingen moeten verrichten. In Oost-Berlijn is het dit weekeinde zeer onrus tig geweest. Het is ook nu weer aan een aantal Oost- berlijners gelukt de vrij heid te bereiken. Zij za gen kans, ondanks de zeer strenge bewaking, de Spree over te zwemmen. E EN heldere gloed van oranje-rood vlammen was zichtbaar op Cape Canaveral toen de Atlas-Agena B raket werd gelanceerd die het 200 kg wegende en met goud en zilver bedekte ruimtevaartuig Marinier 2, op weg naar Venus moet brengen. Twee uur na middernacht werd de raket gelanceerd. (Vanmorgen 7.53 uur Westeuropese tijd. Veertig minu- VS en Eng. willen beperkt verdrag inzake kernstop President Kennedy en premier Macmillan hebben vandaag in een gemeenschappelijke verklaring, die in New Port (Rhode Island), waar Kennedy het weekeinde doorbrengt, is uitgegeven, aan de Sowjetunie voorgesteld een akkoord te sluiten waarbij de kernproeven in de damp kring, in de ruimte en onder water zonder controle worden verboden. Zij zeggen dat deze proeven in tegen stelling tot ondergrondse zonder inspectie ter plaatse kunnen worden vastgesteld. Zij wijzen erop dat een einde van alle kernproeven dringend noodzakelijk is, maar zij verklaren zich bereid tot spoe dige overeenstemming over een beperkt verbod indien dit op het ogenblik de grootst mogelijke mate van overeenstem ming vertegenwoordigt. Een dergelijke overeenkomst zou het gemakkelijker ken de verspreiding van kernwapens de gehele wereld tegen te gaan ei mensheid te bevrijden van de gevaren van en vrees voor radio-actieve besmet ting. Een akkoord over een dergelijk ver drag zou een eerste stap kunnen zijn naai een overeenkomst over een verbod var alle kernproeven, aldus de verklaring. Het Brits-Amerikaanse voorstel is in gediend bij de ontwapeningsconferentie ir Genève die over de staking der kernproe ven beraadslaagt. Tevens zal eén voorstel voor de staking van alle kernproeven door de V.S. en Engeland worden inge- Het verdrag voorziet niet in eei ternationaal inspectiesysteem. Het stelt integendeel elk deelnemend land in staat zich binnen zestig dagen terug te trekken wanneer het van mening is dat het drag geschonden is of dat een land dat het verdrag niet ondertekend heeft, kern proeven heeft genomen die de veiligheid van het deelnemende land zou kunnen schaden. Ook kan elk land zijn deel neming aan het verdrag opzeggen wan neer er een kernproef genomen is waar van niet vastgesteld kan worden door welk land dit geschiedde. Mariner 2 door de 6V2 meter lange ten later kwam de melding, dat de Rgenna B in de richting van Venus was geslingerd. Later verklaarden autoriteiten op Cape Canaveral, dat, indien de gegevens van de volgsta- tions in Zuid-Afrika en Australië juist zouden zijn, de kans bestaat, dat de Mariner 2 Venus niet tot op 16.000 km zal naderen, zoals de bedoeling was, doch verder van de planeet verwijderd zal blijven. Als alles goed zou gaan. zou de Ma ner 2 na in 109 dagen 288 miljoen km te heben afgelegd, in de buurt van Venus komen. De lancering, die aanvankelijk gistermorgen zou plaatsvinden, moest twintig uur worden uitgesteld vanwege kortsluiting in het elektrische ge deelte van de tweede trap van de raket Vijf minuten na de lancering verklaar den de autoriteiten, dat de eerste trap naar het scheen in de juiste periode was opgebrand. Enkele minuten latre werd medegedeeld, dat de tweede trap, de Agena B in werking was getreden en het ruimtevaartuig in een „parkeerbaan" de aarde had gebracht. De Mariner moest zestien minuten in deze baan blij ven. Of de radio-apparatuur en de hon derden elektronische instrumenten aan boord van de Mariner 2 tijdens de lange van 109 dagen naar wens zullen functioneren is nog een open vraag. Wanneer alles goed gaat, hoopt men anwijzingen te verkrijgen over de mo- aelijkheid van leven op de planeet. De meeste geleerden achten het gezien de hoge temperaturen onwaarschijn lijk. Doordat de lancering een dag is uitgesteld, zal de reis van de Ma riner een dag korter duren, daar de afstand tussen de aarde en Venus in tussen iets geringer is geworden. (Voor vervolg zie pag. 6) FLEXA-Deoler Fa. H. Schutte Zn OEGSTGEEST KEMPENAERSTR 71 TELEFOON 31705 FLEXA verkrijgbaar bij Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 45 Hat incident heeft zich vrijdag voorge daan. Het was reeds bekend dat een Ne derlandse patrouille vijf Indonesiërs had aangehouden. Het was deze groep, die verwikkeld raakte in het incident met de Nederlanders. De vijf vorengenoem de Indonesiërs zijn zoals reeds ge meld was te Hollandia in verzekerde bewaring gesteld. Voorzichting Van de zijde der vertegenwoordiging van de Verenigde Naties werd vernomen, dat aan de Nederlandse patrouilles, die belast zijn met de opsporing der na dt sluiting van de overeenkomst gelande In donesiërs, is verzocht „zo voorzichtig mo gelijk op te treden". Een militaire woord voerder verklaarde naar aanleiding hier van. dat men zich strikt aan deze op dracht houdt. Uit het feit. dat bij het treffen te Ifar niemand gewond is ge raakt, kan men afleiden dat de Neder landse patrouille uiterst gedisciplineerd is opgetreden. Deze zegsman deelde me de, dat de bedoeling van de beantwoor ding van het vuren door de Indonesiërs was. „hen angst aan te jagen". Naar de overige infiltranten nabij Hollandia wordt nog steeds naarstig gezocht Bij het verhoor van de vijf gevangen nieuwe infiltranten is gebleken, dat er op 15 augustus in Bitoeng op Celebes 44 in filtranten aan boord zijn gegaan van drie Indonesische onderzeeboten. Deze be hoorden tot het regiment Para-Komman- do Arugkatan Darat en zij stonden onder bevel van luitenant Dolf Latoemihina. In de meeste berichten uit Nieuw-Guinca wordt aangenomen, dat hiervan een der tigtal geland moet zijn. terwyl alt de verhoren van de gevangen infiltranten alleen zekerheid is verkregen over veer tien. Uit hun verklaringen blijkt name lijk dat uit één onderzeeboot dri rubber boten waren te water gelaten met vijf. vier en vijf man. (Zie vervolg pagina 6j Een kleurige en fleurige slang van bloemen, fruit en groenten schuifelde zaterdagmiddag ruim drie uur door de Eurotuin. En met deze stoet werden de elfde Westlandse oogstfeesten geopend. Middelpunt van de karavaan was de prinsessewagen, waarop hoog een stralende druivenprin- ses zetelde. Prinses Dago en haar hofdames Nel en Bregje wuif den en lachten naar de honder. den mensen, die langs de route stonden opgesteld om maar niets van het oogstfeestsprookje te Ondanks de furore, die de nieuwe groente de kussa op het ogenblik maakt, zijn het ook dit jajar de druiven, waar het tijdens de festiviteiten om draait Maar ook de tomaten, het belangrijkste produkt van het Westland, zijn vertegenwoor digd. Tijdens de oogststoet was dat ook het geval. En dit kleine meisje voelde zich best thuis tussen de pommes d'amour. Dit Amerikaanse zeiljacht de „breedste 12 meter sloep, ooit ge bouwd" voer (en verloor) op een race op zee, die wel alle stuur- inanskunst van de inzittenden vergde. Onder het grote zijzeil heeft het jacht een kluiverstagzeil. Met de donkere bovenkant van het zijzeil denkt men warme lucht op te vangen. niT WEEKEINDE is de situatie in Algerije, reeds gespannen door de onenigheid van de bevelhebbers van de zes Wilaja's, snel verslechterd. Zater dag kwam volkomen onverwacht de bekendmaking van het politiek bu reau, dat de verkiezingen, die op 2 september gehouden zouden worden, voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld, omdat de voorwaarden voor een wer kelijke vrede in het land nog niet aan wezig zouden zijn. De leiding van Wi- laja 4, die in feite de macht in handen heeft in Algiers, heeft daarop ver klaard, dat de nationale raad van de Algerijnse revolutie bijeen dient te komen om de huidige crisis tot een oplossing te brengen. Ben Bella, die dus gezwicht is voor de rebellerende officieren, zou zelfs uit Algiers naar Oran zijn gevlucht. Hij is door een woordvoerder van Wi- laja 4 beschuldigd van het vormen ran een „voorhoede van een burger lijk neo-kolonialisme". Als een don derslag bij heldere hemel kwam za- (Zxe vervolg op pag. 6) "DLIJKENS berichten in de liberale pers blijft de liberale minister Korthals bij zijn besluit om bij de komende verkiezin gen geen kandidatuur voor de Tweede Ka mer te aanvaarden. Hiermee wordt een eind gemaakt aan bepaalde veronderstel lingen die, ook in de liberale pers, zijn ge opperd. De lezer kent de situatie. De heer Oud zal straks niet meer als lijstaanvoerder voor de liberalen beschikbaar zijn. Zijn te rugtreden valt samen met moeilijke om standigheden voor zijn partij. Bij verkie zingen zijn belangrijke verliezen geleden. Verscheidene voormannen zijn, politiek gesproken, in opspraak gekomen. In zulk een situatie als lijsttrekker te moeten fun geren is niet aantrekkelijk. Wie voor dat lijsttrekkerschap het meest in aanmerking kwam was minister Kort hals, een man met parlementaire ervaring die zich bovendien een niet onbekwaam bewindsman had betoond. Op hem viel niets aan tc merken. Echter, hij betoonde zich al aanstond niet toeschietelijk. Het werd mogelijk geacht, dat hij alsnog bereid zou worden bevonden mits naar zijn wens zich al aanstonds niet toeschietelijk. Het voltrokken. Nu komt dan het bericht, dat de heer Korthals bij zijn weigering blijft. Wil dat zeggen, dat de wijzigingen die hij zou heb ben gewild niet zijn aangebracht? Of was die veronderstelling van gewilde wijzigin gen niet overeenkomstig de werkelijkheid en was de liberale voorman al dadelijk voornemens om onder geen beding terug te keren? In elk geval wordt voor de liberale par tij de situatie nu nog wat moeilijker. En zij heeft al vele zorgen. Zij telt binnen haar gelederen stellig bekwame lieden, maar velen zijn afkerig om zich beschik baar te stellen voor de publieke zaak. Met het gevolg dat het niet altijd de sterkstcn zijn die naar voren worden geschoven. Erger nog is, dat het de liberale partij aan visie ontbreekt. Niet onbedenkelijk moest lieten, dat uit liberale hoek van mi nister Korthals werd verlangd dat hij zich voor Radio Veronica zou uitspreken, wilde hij aanvaardbaar zijn. Het liberalisme is niet meer wat het was. Vermoed wordt nu. dat men in de ver schillende kieskringen met verschillende lijstaanvoerders gaat uitkomen. Maar dal is bij het huidige kiessysteem in de regel ook al geen bewijs van kracht. Onder liet vroegere districtenstelsel was dat anders. Met belangstelling moet ook bulten de liberale kring worden afgewacht, hoe men daar gaat trachten, de moeilijkheden, waarvoor men zich ziet geplaatst on die men veelal zelf over zich heeft ingeroepen, het hoofd te bieden. Een gemakkelijke taak zal het niet zijn. EEN PRODUKT VAtf Tendens dalend i op 05.44, onder 19.38, maan S1 EDURENDE het weekeinde trok Oceaandepressie, in diepte mend over Schotland tiaar het noorde lijk deel van de Noordzee. De luchtdruk in het centrum daalde tot 980 mb. Dit had tot gevolg dat de wind in ons land aanwakkerde, aan de kust in de nacht van zondag op maandag tot 8 d 9 Beaufort. Het koufront van de depres sie passeerde vannacht met slechts wei nig regen ons land. Na de frontpassage stroomde onstabiele lucht binnen. In tussen is de depressie, die een snelheid van ongeveer 120 km per uur had. lang- 28 aug.: zomer gaan bewegen. Hij verwijdert zich op 03.41, onder'19.0 over de Noorse bergen, terwijl over de 30 aug.: Nieuwe maan. Britse eilanden een rug van hoge lucht- Hoogwater Scheveningen druk naderbij komt, die morgen voor 28 augustus: 2.04 v.m. 14.30 n.m. een geringe weersverbetering zorgt. Verder op de Oceaan ten zuidwesten StrGTldvcriCOchting van IJsland ontwikkelt zich een volgen- Stormdepressie trekt naar Noorwegen de depressie. Het front hiervan is naar weg, gevolgd door rug van hogedruk. Ierland onderweg, maar zal waarschijn- Morgen wat meer opklaringen en over- lijk niet voor morgenavond de Noordzee wegend droog weer. Tot krachtig of ma- bereiken. In verband met deze wcers- tl8 afnemende westenwind. Koel weer, ontwikkeling verwachten we voor mor- over^ag 17 18 graden, zeewater 16 gen minder wind dan vandaag, weinig S^den. buien en over het algemeen iets hogere temperaturen De Billt verwacht tot Dinsdagavond Veranderlijke bewolking met verspreid voorkomende buien. Tot matig afnemen de, maar aanvankelijk In het Wadden gebied nog harde wind tussen noord west en zuidwest. Dezelfde temperaturen als vandaag of n*n pROF. Walter Matthes, di- zijn tot het ïjstijdperk en on- merendeel niet groter dan maakte gelijkenissen zijn die recteur van het Instituut geveer 200.000 jaar oud zijn. een lucifersdoosje en stellen tot nu toe zijn ontdekt vroeg-hlstori- waarschijnlijk twee keer zo dc hoofden voor van mense- sche studie heeft bekend ge- oud als de beroemde grotte- lijke wezens en van dieren uit het ijstijdperk. Matthes noemde dc teke ningen zelf een sensatie om dat de mensenhoofden die op Prof. Matthes verklaarde y*,e zij" afgebeeld nauwe- Matthes kwam tot deze aan Associated Press in een hjks enigre gelijkenis verto- ontdekking toen een inge- interview, dat, ofschoon het *!en "If* d j op een aap lijken- nieur zijn aandacht vestigde niet mogelijk is om precies Neanderthalers die tol De in steen gegrifte teke- op enige ongewone stenen, de tijd aan te geven van deze nu toe "U™ ontdekt, ningen werden gevonden aan Matthes heeft de laatste vijf ontdekkingen uit het ijstijd- Hij zei dat de mensenhoof de steile oever van de Elbe jaar meer dan 500 ♦ekeningen perk. de tekeningen stellig den van de tekeningen vol- Zij zouden terug te voeren uitgegraven. Zij zijn voor het de oudste door mensen ge- ledig menselijke omtrekken" maakt, dat in Duitsland tcke- keningen in Frankrijk ningen zijn ontdekt, die, naar Spanje, hij aanneemt, de oudste door mensen gemaakte tekeningen ter wereld zijn. vertonen en daarom moet thans worden vastgesteld of de Neandertbal-mens eigen lijk alleen maar een achter lijk exemplaar was van homo sapiens en in het geheel geen menselijke wezen, zoals al gemeen wordt aangenomen. Prof. Matthes had zijn ge- beim vijf jaar bewaard opdat hij in alle rust aan zijn ont dekking kon werken. Hij ontdekt de tekeningen in een mergelbed. Eindh Zd.-Limb Helsinki Stockh. Luxemb Parijs Madrid Mallorca Lissabon m 21 12 28 14 27 19

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1