Tlicuiur £riJtsrlje (fouraril Papieren strijd om Berlijn; Westen wil conferentie Commentaar Oe Thant naar de Sowjetunie Russisch protest tegen bekogelen van bus NCBO doet beroep op ambtenaren N.-Guinea KLM naar Schiphol? Morgen satelliet van Y.S. naar Yenus? CHRISTELIJKE AT ION AAL DAGBLAD Drieënveertigste jaargang no. 12564 in 'n woelige wereld veilig verzekerd. „Stantvasticfi is ahfblmn myn hert ia tegljCDspoti'* TTIT DE jaarlijkse publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt, dat misdrijven en overtredingen terzake van de wegenverkeerswet en het wegenverkeersreglement voor een groot deel gepleegd worden door personen, die reden onder Invloed van alcoholgebruik. In het jaar 1960 werd bij niet minder dan 66,3 pet van de 8708 veroordelingen we gens misdrijven, volgens de wegenver keerswet vastgesteld, dat er een innig verband was met het gebruik van alcohol. Hoe onverantwoordelijk handelen be stuurders van auto's enz., die de vele waarschuwingen in de wind slaan en het drinken van alcoholische dranken niet nalaten. Zij brengen niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar. Koning Alcohol is wel een harde meester, aan wiens noodlottige macht velen zich blijkbaar moeilijk kunnen ontworstelen. Onmogelijk is het niet. In Gods kracht kan ook hier worden overwonnen. Gelukkig blijkt, dat steeds meer bestuur ders van motorrijtuigen, ook niet-ont- houders, zich radicaal aan deze gevaar lijke macht weten te onttrekken, wanneer zij aan het wegverkeer deelnemen. Maar het aantal, dat de waarschuwingen ne geert is nog veel te groot. Moeten nog zwaardere straffen worden opgelegd? De secretaris-generaal van de Verenigde Na ties. Oe Thant. is naar Moskou vertrokken om te spreken met premier Chroesjtsjef. Diploma tieke kringen in New York geloven dat de Sowjetrussische premier Thant zal meedelen of hij al dan niet bij de komende Algemene Ver gadering van de Verenigde Naties aanwezig zal zijn, een punt waarover zeer veel specula ties gemaakt zijn. Voor thant zelf is de vraag urgent, of de Sowjetunie zijn verkiezing tot secretaris-gene raal voor de komende ambtsperiode van vijf jaar zal steunen. Oe Thant is waarnemend secretaris-generaal en de termijn waarvoor hij voorlopig is benoemd, eindigt in apriL De ver kiezing van een secretaris-generaal is een dei- hoofdpunten van de agenda van de Algemene Vergadering. De Veiligheidsraad, waarin de Sowjetunie het recht van veto uitoefent, moet de nieuwe kandidaat aanbevelen. Thant heeft reeds besprekingen gevoerd met president Kennedy, premier Macmillan en ge neraal De Gaulle. Na Rusland zal hij Polen. Tsjechoslowakije, Oostenrijk en Zwitserland bezoeken en op 4 september naar zijn hoofd kwartier in New York terugkeren. (RITA) 4 UGUSTUS blijft volharden in periode met te koel en onbestendig weer. Van 1 juni af (85 dagen) zijn er veertien dagen iets warmer dan nor maal verlopen. Tijdens het weekeinde passeert een tijdelijke verbetering met enkele zon nige perioden, maar de temperatuur blijft overdag 2 tot 4 graden onder nor- Met de sterke westelijke luchtstroom trekt alweer een nieuw regenfront over de Oceaan, dat ons tegen zondagavond kan bereiken. In het grootste deel van Europa zijn de temperaturen nu be langrijk lager geworden. Behalve in Spanje. Italië en de Balkan, waar nog maxima van ruim dertig graden worden gemeten. De Bilt verwacht tot morgenavond: Aanvankelijk opklaringen en enkele verspreide buien. Morgen overdag gelei delijk van het westen uit toenemende bewolking, maar waarschijnlijk nog tot de avond droog weer. Vrü krachtige tot matige wind, krimpend van West naar Zuidwest. i Over het algemeen weinig verandering van temperatuur (Opgemaakt 11.15 uur). Zon en maan Zondag: zon op 5.40 u.; onder 19.42 u.; maan op 01.41 u., onder 17.57 uur. Maandag: zon op 5.42 u.. onder 19 40 u: i maan op 02.39 u.. onder 18.37 uur. Op 30 augustus nieuwe maan. Fa D. Kret en Zn. "pROTESTNOTA'S over en weer, nieuwe slachto/fers van de Oostduitse terreur op de sectorgrenzen, onthulling van gedenktekens voor de slachtoffers, moeilijkheden bij het betreden van de verschillende sectoren en vluchtelingen, die toch nog kans zien het Oostduitse gebied achter zich te laten en West-Berlijn te bereiken, dit alles vormden de factoren voor de nog steeds bijzonder verwarde situatie in de gespleten voormalige Duitse hoofdstad. Dean Rusk, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken (op bezoek in Ottawa) verklaarde, dat Amerika de Berlijnse kwestie als „potentieel gevaarlijk" beschouwt en dat het voor de Westelijke mogend heden en voor de Sowjetunie van belang is de kwestie „uit te praten", opdat voorkomen wordt, dat het probleem in een crisis ontbrandt. Nieuws in één oogopslag De Sovjetunie heeft bij de V.S. geprotesteerd tegen „de molestatie van de Sow- jetmilitairen in de Ameri kaanse sector van Berlijn". Westelijke protestnota's zijn bij de Russen inge diend tegen de wrede moord op Peter Fechter, de Oostduitse jongeman, die op een vluchtpoging werd neergeschoten. De Sow jets zouden het weste lijk verzoek tot een confe rentie over Berlijn zonder meer van de hand hebben gewezen. De NCBO heeft telegra fisch een dringend beroep gedaan op de in Nieuw- Guinea werkzame ambte naren hun werk aldaar voort te zetten zolang en voorzover de regering een beroep op hen doet. De STCBO stelt zich hiermee te genover de ARKA waar van de afdeling Nieuw- Guinea verklaard heeft het verzoek aan de ambtenaren nog te blijven, niet te kun nen ondersteunen. Staatssecretaris Bot heeft in een nota aan de Tweede Kamer mededeling gedaan van de maatrege len, welke de regering heeft getroffen voor de in Nieuw-Guinea werkzame landsdienaren. Volgens mr. Bot zijn de financiële be letselen tegen een ver vroegde realisering van toekomstige rechten op overtocht nu weggenomen. De leiders van Wilaya, de politieke en militaire leiding van het district Al giers, hebben erin toege stemd vertegenwoordigers te zenden naar de twee commissies, die door het politieke bureau van het F.L.N. zijn gevormd voor de vorming van guerrilla eenheden en de organisatie van de partij. De Westduitse regering zal bijzondere veiligheids maatregelen nemen bij het bezoek, dat president D» Gaulle op 4 september en volgende dagen aan West- Duitsland zal brengen. Zijn bescherming zal dc om vangrijkste politieactie sinds de tweede wereld oorlog in de bondsrepu bliek tot gevolg hebben. Ook gisteren heeft de Nederlandse zwemploeg een deel van de medaille- oogst in de wacht gesleept. Dc 15-jarige Ada Kok uit Amsterdam werd fraai winnares op de 100 meter vlinderslag en veroverde de vierde gouden medaille voor Nederland. Marianne Heemskerk werd derde. Brons was er voor Rob van Empel op de 200 meter schoolslag heren. Om chaos te voorkomen (Van onze soc.-econ. redactie) De Ned. Chr. Bond van Over heidspersoneel, aangesloten bij het CNV, heeft op de ambtenaren in Nieuw-Guinea telegrafisch een drin gend beroep gedaan om alles te doen wat in hun vermogen ligt om de za ken aldaar ordelijk over te dragen en chaotische toestanden te voor komen. In het telegram, gericht aan het Chr. Werknemersverbond Nieuw-Guineanauw verbonden aan het CNV), zegt de NCBO: „Vernamen van regering dat u deze weelc nog mondeling wordt ingelicht over het door de regering te voerei leid bij de afwikkeling van zaken. Zijn over de inhoud geïnformeerd en hebben vertrouwen. CNV en NCBO, overtuigd dat dit beleid verantwoord is, doen eer- beroep en CWNG alles te doen wat ir vermogen ligt om chaotische verhoudin gen te voorkomen. Geven leden-ambte naren van CWNG in ernstige overweging arbeid voort te zetten zolang en voorzo ver regering daarop een beroep doet In een toelichting op dit telegram ver namen wy dat de NCBO geen enkele re den tot ongerustheid, repatriëring eri rechtspositie na 1 oktober. Nog minder reden ziet de bond voor kritiek op de regering, zoals dit is geuit door de ARKA Voor gs.'adenheid. waarover de ARKA spreekt, zijn geen redenen. De regering heeft zich volgens de NCBO zeer loyaal getoond bij het treffen van regelen voor het Bijs'andskorps Nieuw-Guinea. Voor zover nog niet geheel op de hoogte wor den de ambtenaren thans volledig inge licht door staatssecretaris Bot. die daar toe eerder naar Hollandia is vertrokken. Geen dwang Volgens de NCBO Is er geen sprake van dat de ambtenaren gedwongen zou den zijn ook na 1 oktober, wanneer de overdracht van bestuur aan de V.N Opnieuw in studie: De directie van de K.L.M. heeft op het ogenblik opnieuw in studie de \raag of het eventueel wenselijk zou zijn het hoofdkantoor van de maat schappij van Den Haag over te bren gen naar Schiphol. Dit vraagstuk, zo werd het A.N.P. in antwoord op vragen hierover meege deeld. is in de loop van de geschiedenis van de K.L.M. reeds meermalen beke ken. Dat het thans weer onder de loep wordt genomen hangt samen met dc uitbreidings- en vernieuwingsplannen voor Schiphol. Mocht de K.L.M. ooit haar zetel naar de Amsterdamse lucht haven verplaatsen dan zal dat zeker geen kwestie zijn, die op korte termijn zou spelen. Het vraagstuk van de ver huizing staat dan ook los van de huidige financiële situatie van de K.L.M. plaats vindt, nog In Nieuw-Guinea te blijven als-zjj dat niet zouden willen. Het merendeel van het Bystandskorps zal omstreeks die datum trouwens reeds gerepatrieerd zijn. Op een deel van het korps zal echter een beroep worden ge daan hun verblijf ook onder het V.N.- bewind r.og enige tijd te continueren ter afwikkeling en overdracht van de zaken. Het zal voor deze ambtenaren echter volkomen een zaak van vrijwilligheid zijn. De NCBO meent dat het op de buiten wereld een slechte indruk zou maken indien de vitale posten in Nieuw-Guinea. die immers voor het merendeel door ambtenaren worden bezet, zouden wor den verlaten voordat zti' ordelijk zijn overgedragen aan hen. die ze moeten overnemen. Dat kunnen zowel Papoea's als Indonesiërs zijn. Slechts de posten, die thans worden bezet door hoge amb tenaren. zoals residenten en diensthoof den, worden reeds 1 oktober door func tionarissen van de V.N. overgenomen. Waar de ambtenaren bijkans het gehele leven op Nieuw-Guinea beheersen, ook op het terrein van de voedselvoorziening, de gezondheidszorg, de elektriciteitsvoor ziening en dergelijke, zou bij een voor tijdig vertrek een chaos ontstaan, die al lerminst in het belang van de Papoea's kan zijn. In Nieuw-Guinea kwamen 14 militairen om Sinds 1 januari 1962 zijn in Nieuw- Guinea veertien ipilitaircn omgekomen, aldus is gisteren in Den Haag officieel medegedeeld. Bij gevechten sneuvelden zeven militairen van de Koninklijke Landmacht en twee van de Koninklijke Marine. Voorts zyn nog vijf militairen van de Kon. Landmacht in dit gebied als gevolg van ongevallen omgekomen. Zoals we gisteren reeds in een deel onzer edities hebben bericht, zullen de stoffelijke overschotten van deze mili tairen van rijkswege naar Nederland worden overgebracht. Dit zal echter geschieden indien nabestaanden dit wen sen en zodra de omstandigheden zulks toelaten. In Washington onthulden Amerikaanse zegslieden, dat de Sowjetunie in maar: van dit jaar een voorstel van Dean Rusk heeft afgewezen om de onderministers van Amerika, Engeland, Frankrijk en Rusland bijeen te roepen ter bespreking van de kwestie-Berlijn. Sowjetprotest In een officiële nota heeft de Sowjet unie vrijdag bij Amerika geprotesteerd, tegen de molestatie van Sowjet-militai- ren in de V.S.-sector van Berlijn. In de nota werd met niet nader genoemde maatregelen gedreigd, als deze inciden ten zich zouden herhalen. Omdat de meeste voorvallen bij de doorlaatpost Charlie in de Amerikaanse sector plaats hadden, werd de nota aan de Amerika nen overhandigd. De incidenten wor den door de Russen toegeschreven aan „fascistische elementen, die handelen met duidelijk oogluikend toelaten van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten, terwijl de Westberlijnse politie werke loos toezag. Wrede moord De Westerse mogendheden hebben op hun beurt bij de Sowjets protestnota's ingediend tegen de wrede moord op Peter Fechter. de Oostduitse jongeman, die deze week door Oostberlijnse poli tiemannen werd neergeschoten by zyn poging om over de „muur" te vluchten. In deze nota's wordt aangevoerd, dat het Westen niet provoceert, maar dat de recente spanningen het gevolg zijn van dc oprichting van de muur op 13 augus tus van liet vorige jaar en van de hou ding der Sowjetregering. die zich verzet tegen een vrü verkeer in de stad Ber- Het Westen herhaalt zijn voorstel voor een viermogendhedenconferentie. bij voorkeur in Berlijn. Een Amerikaans- Brits voorstel voor het beleggen van geregelde bijeenkomsten van de onder ministers van buitenlandse zaken der „Grote Vier" over Berlijn, zou door de Russen zijn afgewezen. Dit voorste) moet niet verward worden met het ho ger aangehaalde van minister Rusk, da» reeds in maart werd gedaan. Zowel het een als het ander werd door de Sow jets afgewezen, omdat, aldus gezag hebbende kringen aanvaarding zou betekenen, dat de Russen weer zouden erkennen, dat de „Grote Vier" gezamen lijk verantwoordelijk voor Berlijn zijn, hetgeen zij juist bestrijden. Wat bespreken De Franse minister van buitenlandse zaken. Couve de Murville, heeft in Os lo verklaard, dat zijn land er weinig voor voelt met de Russen om de con ferentietafel te gaan zitten. „Wat valt er te bespreken, als de enige kwestie is, of wü (het Westen) onze garnizoe nen in Berlyn moeten handhaven of niet. Dc Russen eisen, dat wij onze troe pen uit Berlyn terugtrekken". De minis ter verzekerde, dat Frankryk niets te doen wil hebben met de donderdag be noemde Oostduitse commandant var Oost-Berlijn, generaal Poppe. Gevlucht In de loop van vrijdag zijn twee Oost duitse grenswachten bij Eschwege de Westduitse grens overgekomen om po litiek asyl te vragen. Zij waren in uni form. maar hadden hun schoenen er sokken uitgetrokken om te voorkomen dat zij alarmsignalen in werking zou den stellen. In de loop van de nacht van donderdag op vrijdag was bij Eschwege al een 19-jarige vrouw van een Oost duitse grensbewaker naar het Westen gekomen. Zij vroeg ook politiek asyl. omdat haar echtgenoot, naar zij zei. het eens was met het neerschieten van vluchtelingen bij de Berlijnse muur en daarom overplaatsing naar Oost-Berlijn had aangevraagd. (Zie vervolg op pag. 6 Communistische grenswachten hebben een negentienjarige agent van de Oostduitse spoorwegpolitie die trachtte naar het westen ie vluchten, bij de muur neergeschoten, toen hij bijna de vrijheid in West-Berlijn had bereikt. Op de plaats waar deze nieuwe tragedie zich afspeelde, zijn bloemen gelegd. Op de achtergrond drie West-Berlijnse politie mannen die naar Oost-Berlijn kijken. Het hek maakt deel uit van de grensafzetting tussen Oost- en West. HET nationale bureau voor lucht en ruimtevaart (NASA) heeft plannen voor de lancering van vier belangrijke aardsatellieten in de ko mende vijf weken en voor nog vijf lanceringen voor het eind van dit jaar, aldus blijkt uit een bekendge- worden geheim lanceringsschema. Het eerstkomende ruimteschot is de lancering van de Marinier II, een ruim tevaartuig dat is bedoeld om dicht langs Venus te vliegen om gevens te verzame len over de atmosfeer en de oppervlakte temperaturen van de planeet. Men ver- wacht de lancering morgen. De Mariner II is gisteren gemonteerd op een krachtige Atlas raket. Alles is in gereedheid om morgen de Marinier II met een instrumentenlading af te vuren naar de omgeving van de planeet Venus. De 204 kg wegende, vergulde en verzil verde Marinier is met kranen op de enorme raket geplaatst. Als de berekingen kloppen zal de Ma riner II na een reis van 293 miljoen km de planeet Venus gedurende 30 seconden tot op 16.000 km naderen. Een proef met de Marinier I mislukte op 22 juli, door dat men het radiocontact met de Atlas verloor. De raket met de capsule werd toen in de vlucht vernietigd. Andere lanceringen voor 1 oktober zouden z(jn de zesbaansvlucht van astro naut Waiter M. Schirra eind september, een 68 kg wegende communicatiesatelliet en een nieuwe Telstar. De communicatie satelliet wordt gebouwd door de Radio Corporation of America. Evenals de Telstar zal deze satelliet rondcirkelen op hoogten »ussen 800 en 5.000 km en die nen om comunicaties te relayeren. De verder dit jaar nog te verwachten satellieten zouden zyn: een Ranger, die de maan zal filmen en er een pakket instrumenten zal deponeren, een Tiros- weersateiliet, twee Telstars en een twee de communicatiesatelliet van dc Radio Corporation. Bovendien zal er wederom een proef worden genomen met het op grote hoog te opblazen van een Echo-ballon en het in een onderbaanse vlucht brengen van een Saturnus raket. Padvinders op N.-Guinea onder eigen leiding In verband met de ontwikkelingen in Nieuw-Guinea heeft het bestuur van dc vereniging De Nederlandse Padvinders de leiding van dit district overgedragen aan de Papoea-padvinder J. M. Sorentou Hiermee is de zelfstandigheid van de Papoea-padvinders een feit geworden. Gedurende de periode van V.N.-bestuur over Nieuw-Guinea zal de nieuwe ver eniging de officiële erkenning krijgen van het Wereldbureau van Padvinders in Ottawa. De padvindersbeweging heeft in dit gebied bijna 2.300 leden, met voor een belangrijk deel Papoealeidsters cn -lei- Rotterdam werkt hard aan zijn Metro. Het bouwdok aan het Weena is weer volgepompt. De eerste twee gereedgekomen lunnelstukken, welke nu zijn afgesloten met betonnen schot ten, worden uitgevaren indien is geblekendat zij waterdicht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1