Jlicume £diistt)c (fourmil Spanning in Berlijn neemt weer iets af Commentaar Rikhye zoekt manier om infiltranten te bereiken Napels getroffen door aardbeving Adenauer schrijft Grote Vier Vliegtuig; stort bij La Courtine neer (rita) W/)E»D\G 22 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 t ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten (Bij contract bela POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8,25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week. CHRIST ELI JK-N AT ION AAL DAGBLAD „StaittMsttcb ti gheblmn mjn fwrt io irgtjeaspotf Drieënveertigêlf jaargang no. 12561 Dat doet de t.v. in ons leven Zie pagina 7 DE HUIDIGE gespannen toestand in Berlijn is voor bondskanselier Adenauer aanleiding zich met brieven te wenden tot president Ken nedy van Amerika, president De Gaulle van Frankrijk, premier Mac- millan van Engeland en premier Chroesjtsjef van deSowjetunie. Tevens is de Westduitse regering voornemens een witboek te doen verschijnen over de gebeurtenissen sinds de oprichting van de Berlijnse muur op 13 augustus van vorig jaar. De Russische ambassadeur in de Verenigde Sta ten, Dobrinin, heeft gisteren, op diens uitnodiging, een bezoek gebracht aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dusk. Naar Dobrinin verklaarde had men een kwartier lang „de huidige situatie in West-Bcrlijn" besproken. Verder wilde hij niets zeggen. vluchteling uit Oost-Duitsland bij de muur dodelijk werd getroffen. Verder had Rusk het westelijke voor stel herhaald om de vier militaire de in Leipzig. De derde dag ran de Europese zwemkampdoen- chappen was zo mogelijk nog suc- esrijker dan de beide vooraf- ;aande dagen. De eerste gouden Dedaille werd voor Nederland in Ie wacht gesleept door rugslag- iwemster Ria van Veisen. Daar- nee werd een traditie in ere her teld. De triomf op het nummer 00 meter rugslag dames was weevoudig. De Nederlandse Kor- ie Winkel eindigde op de tweede ilaats en veroverde daarmee de oveelste zilveren plak voor Ne- lerland. Verder werd de Neder- andse herenploeg op de 4x100 m. risselslag derde en het Groningse wemstertje Klenle Bimolt ver- verde een zilveren medaille. Op de foto vJ.n.r.' Korrie Winkel t), Ria van Veisen (1) en de lostduitse Veronlka Holletz, die ierde werd. (Verslag op pagina 7) Van Amerikaanse zijde werd ver heeft maatregelen te treffen om her nomen, dat Rusk dringend verzocht haling te voorkomen van incidenten als van vrijdag, toen een jonge Nieuws in één oogopslag 0 Bij de doorlaatpost Charlie in Berlijn is een Amerikaans ambulance gestationeerd, van waar uit medische hulp kan worden verleend aan Oost- duitse vluchtelingen, die door het optreden van de Vopo's gewond mochten i raken. De gewonden zul- I len dan naar een Oostber- niscne; jjjns ziekenhuis worden ge- ic 20 bracht. De Russische am- omen.i bassadeur in de V.S., Do- I brinin, heeft met minister Rusk de huidige situatie in ;er de( West-Berlijn besproken, staan. in del Als gevolg van hevige n witl aardschokken, die zich gisteren in vijf provincies in Midden-Italië hebben voorgedaan, zijn zeker ze ven mensen om het leven gekomen. Tweehonderd a i/ personen zijn met verwon- dingen naar ziekenhuizen gebracht. Huizen en ge bouwen zijn beschadigd. Ariano Irpino in de pro vincie Avellino zou het zwaarst getroffen zijn. President Soekarno heeft gezegd, dat hij zal zenden om te helpen ^mam bij het ontwikkelingswerk. Hij riep de vrijwilligers op en verklaarde ook. dat hij van plan is 2500 onderwij- ihuis zer3 naar het gebied ta zenden om het analfabetis- Juine me te bestrijden. komen, toen hun Piper Cub Zieke neerstortte. Het zijn de 26- 1 jarige sergeant-vlieger M. J. Huiberts uit Haarlem •is woB en de 35-jarige sergeant bewa eerste klas P. M. Keulen nvergd "it Harderwijk, id bovj q j^ja van veisen js g^. irerstrfl teren tijdens de Europese i zwemkampioenschappen rt in Leipzig als eerste ge- aaq de 100 meter rugslag voor dames, waar- segsti door zij de eerste gouden medaille voor Nederland I veroverde. Korrie Winkel wist op de zilveren nw- I CC daille op de 100 meter rug- slag beslag te leggen. 1 Klenie Bimalt veroverde a°3 het zilver op de 200 meter iskosti schoolslag. De herenesta fette-ploeg werd in de fi nale 4 x 100 meter wissel- ammm slag derde. Op een gisteren in Moskou gehouden perscon ferentie met de Russische ruimtevaarders Nikolajef en Popovitsj heeft eerstge noemde medegedeeld, dat hij, apart van zijn ruimte schip Wostok 3. aan een parachute was geland. Tij dens de vlucht was hijde Wostok 4 met Papovi,sj aan boord tot op vijf kilo meter genaderd. De astro nauten hadden tijdens hun ruimtevlucht geen enkel ongemak van de gewicht loosheid ondervonden. N DE V.N.-generaal Rikhye heeft vandaag in Hollandia zijn besprekingen met gouverneur Platteel en schout bij nacht Reeser voortgezet. Naarestig wordt gezocht naar wegen om alle in Nieuw-Guinea rondzwer vende infiltranten ten spoedigste te informeren over het bereikte akkoord en de afkondiging van het „Staakt het vuren". ding staat Generaal Rikhye zal morgenochtend een toernee beginner, langs verschillen de plaatsen op Nieuw-Guinea. Met een Dakota van de Koninklijke Luchtmacht zal hij eerst naar Manokwari reizen o.a. om daar te worden ingelicht over het Papoea-vrijwilligerscorps. Vrijdag zullen veertien waarnemers van de Verenigde Naties in Hollandia aankomen om daar zo spoedig mogelijk onder leiding van de reeds aangekomen Zweedse overste Olof Melin te beginnen met de contro le c*p de naleving van het „staakt het vuren". In Hollandia vraagt men zich af, waar de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties zullen worden gehuis vest. Het gouvernementshotel, waar ge neraal Rikhye en andere hoge vertegen woordigers van de Verenigde Naties met uiterst eenvoudige kamers genoegen moeten nemen, is tjokvol. De V.N.-delegatie speurt naarstig naar kantoorruimte in Hollandia aangezien het werken in hotelkamers moeilijk is. In Merauke hebben zich gisteren de eerste Indonesische infiltranten bij de Nederlandse autoriteiten gemeld. De in filtranten waren via transistorradio's op de hoogte van het akkoord gekomen. Dinsdagochtend kwamen zij uit het oer woud te voorschijn, waarna zij contact opnamen met het plaatselijk bestuur in Merauke en met Nederlandse strijd krachten. De groep bestond uit veertien parachutisten en stond onder leiding van een luitenant. Zij zijn ingekwartierd in ..Oostpolder", in de nieuwe wijk van Merauke, waar veel huizen leeg staan. Het groepje is vooruitgezonden door een veel grotere groep, die onder lei- Tivee sergeants omgekomen Gisteren is een Piper Cubvliegtuig van de Koninklijke luchtmacht, afkom stig van de vliegbasis Ypenburg, dat in gedeeld was bij de landmachtoefeningen in de omgeving van La Courtine in Frankrijk, neergestort- De beide inzit tenden rijn om het leven gekomen. De omgekomen militairen waren de 35-jarige sergeant eerste klasse P. M. Keulen en de 26-jarige sergeant M. J. Huiberts Sergeant Keulen woonde in Harderwijk. Hy was gehuwd en behoor de tot de ondersteuningsstrijdkrachten van de Landmacht. Sergeant Huiberts was een vlieger van de Luchtmacht. HU woonde in Haarlem en was ongehuwd. Fraude in Emmen Ambtenaar nam f26.000 weg Politie in Emmen heeft de 40-jarige gemeenle-ambtenaar J. S. aangehouden die in de afgelopen twee jaar 26.000 door middel van valsheid in geschrifte verduisterd heeft. De man heeft een volledige bekentenis afgelegd. Het verduisterde geld heeft S. hoofd zakelijk uitgegeven aan het kopen van auto's en het rijden daarin. Een deel van het geld kon nog achterhaald wor- kapitein Benny. Deze zou uit ruim 100 man bestaan en even eens contact zoeken met de Nederlandse autoriteiten. De luitenant is thans terug gezonden om de groep van Benny naar Merauke te leiden. Deze groep bevond zioh gisteren op Koeprik en wordt mor gen in Merauke verwacht. Een andere groep, eveneens bestaande uit ongeveer 100 para's onder leiding van kapitein Bamibang, zou ook reeds con tact met de autoriteiten te Merauke heb ben zezocht. Er wonden maatregelen ge nomen om de para's op verschillende plaatsen te concentreren. De komst van het eerste groepje In donesiërs veroorzaakte te Merauke uiter aard enige opschudding bij de Neder landse militairen. De resident van Me rauke. Eibrink Jansen, heeft de com mandant van de Indonesiërs onmiddel lijk na aankomst ontvangen. Naar wij vernemen heeft zich tot nu toe geen enkele moeilijkheid voorgedaan met deze para's. Ook bij Klamono Inmiddels heeft de garnizoenscomman dant te Sorong van een kamDonghoofd in de omgeving bericht ontvangen dat zich bij Klamano eveneens parachutis ten bevinden die contact zoeken met de Nederlandse autoriteiten. Deze para's zijn precies een week geleden boven het gebied neergelaten. De garnizoenscom mandant heeft maatregelen getroffen om hen op te halen en onderdak te verlenen. De berichtgeving over.de meldingen van para's wordt zeer bemoeilijkt door de gebrekkige communicatiemiddelen en de t'-rughoudendhekl der militaire au tori- President Soekarno heeft meegedeeld zyn na 1 oktober duizend voor ontwikkelingswerk naar Nieuw-Guinea te zenden. Er zullen 250 onderwijzers naar het gebied gezonden worden om het streven te verwezenlU ken het analfabetisme tegen 1964 te heb ben verdreven. Soekarno deed een be roep op vrijwilligers zich voor de ont wikkeling van Nieuw-Guinea becshik baar te stellen. Volgens het Indonesische ministerie van onderwijs hebben 650 onderwijzers een speciale opleiding voltooid om les te geven in Nieuw-Guinea. Nehroe feliciteert In een rede in het Indiase hogerhuis heeft premier Nehroe de Nederlandse en Indonesische regeringen gelukgewenst met het akkoord over het „zeer moeilijke en delicate probleem" van Nieuw-Guinea. Hij zeide dat deze overeenkomst, bene vens die over Laos, goede voortekenen waren wat betreft de andere" onopgeloste problemen in Zuid-Oost-Azië. commandanten in Berlijn een bijeen komst te doen houden ter verminde ring van de spanning in de stad. Overigens heeft de Amerikaense com mandant. generaal Watson, tweemaal geweigerd de Russische plaatsvervan gend commandant, overste Tarasof, op zUn hoofdkwartier te ontvangen. Zondag- en maandagavond was Tara sof op het hoofdkwartier verschenen, kennelijk om te protesteren tegen het bekogelen met stenen van Russische bussen. Watson wilde hem echter niet ontmoeten, omdat de fungerend com mandant der Russen, overste Siganof, onwillig was gebleken de situatie in Berlijn met de drie westelijke comman danten onder de loep te nemen. Siga nof had de uitnodiging teruggezonden met de mededeling, dat hij er niet op wilde ingaan RUSTIG Mag politiek gezien de spanning niet zijn afgenomen, de toestand aan de muur was gisteren rustig. Bij de door laatpost Charlie, die de afgelopen da gen het toneel was van ernstige inci denten tussen demonstranten en politie mannen. gebeurde gisteravond niets. Of dit een gevolg was van een verzoek van de Bond van politieambtenaren, is moeilijk te zeggen. Het regende name lijk en dat kon ook wel eens de oorzaak van de rust zijn geweest Over de relletjes heeft de voorzitter van de Westberlynse senaat. Otto Bach, gezegd, dat er onder de betogers voor aanstaande Westberlijnse communisten waren gesignaleerd. Mede daarom zou vandaag de senaatcommissie voor vei ligheidszaken bijeen komen. (Voor vervolg zie pag. 6) Slachtoffers en veel schade r^EKER zeven doden, vele gewon- -1 den en grote schade aan huizen, gebouwen en installaties hebben de aardschokken, die gisteravond en vanmorgen in Zuid-Italië werden ge voeld, tot gevolg gehad. De aardbe vingen waren het zwaarst rond Avellino, ten oosten van Napcis, Een van de hoogtepunten van de jaarlijkse schapenmarkt in Ede, die gisteren weer onder grote belang stelling is gehouden, is het koek- slaan, een traditionele sport, waar bij de deelnemers moeten trachten een koek. welke op een stevige driepoot is gelegd, met één slag van een stevige knuppel doormid den te slaan. Er komt heel wat spierkracht aan te pas. waar een ziekenhuis instortte, kort nadat de 200 patiënten naar elders waren gebracht. De bevolking vlucht te in paniek het land op. De politie patrouilleert in geheel Zuid-Italië door de straten om plun dering te voorkomen na de aardbe ving. Tienduizenden Italianen heb ben de nacht in het open veld door gebracht, geschaard rond kampvu ren of in hun auto's. Vele huizen, kerken en ziekenhuizen zijn ver- De hevigste aardschok deed zich voor kort voor hel ondergaan va zon en duurde 20 seconden. In Napels vluchten velen de straat op toen de muren begonen te schudden en schil derijen en lampen omlaag kwamen. Stukjes steen en beton regenden neer op de straten. Kerkklokken luidden, nadat ze door de aardschok in bewe ging waren gekomen Duizenden Napolitancn renden ln paniek naar het strand, de parken en het platteland. Twee vrouwen stierven aan een hartaanval tijdens de vlucht, een jonge vrouw werd door een vallende dakpan gedood. In Salerno en bU Avel lino stierven eveneens twee vrouwen aan een hartaanval. Een vrouw werd op de vlucht door een auto aangereden en ge dood. Naar schatting de helft van de bevol king van Napels, ongeveer 800.000. bracht de nacht door op pleinen, in parken en langs het strand en een 200.000 tracht ten ver buiten de stad op meegesleepte matrassen of zonder meer op de harde grond, nog wat te slapen. Een groot aan tal, onder wie buitenlandse vakantie gangers. bracht op de wegen buiten Napels de nacht in auto's door. Het Rode Kruis en het ministerie van defensie heeft dekens, noodvoedsel. me dische voorraden en water naar het ge troffen gebied gestuurd. Verscheidene dorpen aan de voet van de Vesuvius zit ten zonder water doordat de huizen van de waterleiding zijn gescheurd In het. rampgebied is de elektriciteit uitgeval- In het gebied van Ariano Irpino wer den vanmorgen vroeg twee aardschokken waargenomen. De tweede, die zich om kwart over zeven voordeed, verwoestte het postkantoor van Montecalvo. Een boerin kwam om het leven, toen zli in Molinara bedolven werd onder een ln elkaar stortende klokketoren. Het seismologisch observatorium op de Vesuvius deelde mee, dat het acht schokken heeft geregistreerd, waar. van er twee zeer krachtig waren. Het gebied van Avellino had het zwaarste onder de schokken te lijden. De Ita- laanse regering heeft 30 miljoen lire uitgetrokken voor de eerste hulpver lening. Ook paus Johannes heeft hulp gezonden. Premier Fanfani heeft vanmorgen het rampgebied rond Napels bezocht. Bij de doorlaatpost „Charlie" aan de sectorgrens tussen Oost- en West-Berlijn is een ambulance van het Amerikaanse leger gesta tioneerd. Dit om medische hulp te verlenen aan vluchtelingen uit Oost-Duitsland, die bij de muur worden neergeschoten. Zonder haard te koud Met haard te warm Een unieke oplossing met uw eigen haard toont U DE NIE S VERWARMINGSSHOW Den Burcht. 28 t/m 31 augustus 210 u. '"pOEN VORIG JAAR te Hollandia de Nieuw-Guinea Raad werd geïnstal leerd. kreeg dit college een Nederlander als voorzitter. Het gold hier een benoe ming, zoals ook ten onzent de voorzitters van het parlement door de Koningin wor den benoemd. De Nieuw-Guinea Raad zelf was deels gekozen deels aangewezen. De Nederland se voorzitter heeft zieh van de aanvang af op bekwame wijze van zijn taak ge kweten. Die taak was tweeërlei. Hij had leiding te geven aan de beraadslagingen. Maar hij had bovendien de leden weg wijs te maken in de gebruiken van een vertegenwoordigend lichaam. Men kan niet zeggen, dat er ooit een kloof heeft bestaan tussen de raad en zijn voorzitter, er was immer harmonie en eensgezindheid. Toch hebben wij van stonde aan enige twijfel gevoeld, of de benoeming van een Nederlander voor deze post juist is ge weest. Die twijfel had geen betrekking op de bekwaamheden van de man in kwestie. Maar de benoeming van een Papoealid tot voorzitter zou nog minder voet heb- hen gegeven aan sommiger bewering, dat de raad een door het Nederlandse gou vernement uitgedacht instrument was. Onder de Papoealedcn waren terstond en kelen. uit wie een voorzitter had kunnen zijn benoemd. Fn zo nodig had dan naast de Papoeavoorzitter een Nederlander een adviserende functie kunnen bekleden. Thans is uit de raad zelf aandrang ge komen om alsnog een Papoeavoorzitter te krijgen. De huidige voorzitter, die Ne derlander is. komt weldra in de moeilijke positie van vreemdeling te verkeren. Het zou voor het bewind van straks een voor wendsel temeer kunnen zijn om de raad niet te erkennen in de betekenis die deze heeft. De aandrang komt ons begrijpelijk en juist voor. Reeds mocht worden aangeno men, dat de benoeming van een Neder lander voor deze functie bedoeld was van tijdelijke aard te zijn. Nederland heeft niet weinig gedaan om de bevolking van Nieuw-Guinea de beginselen te leren van een democratisch staatsbestel. Terwijl immprs in Indonesië de politike partijen tot staking van hun activiteit werden gedwongen, werd in Nw.-Guinea de oprichting van politieke partijen op prijs gesteld. De benoeming van een Ne derlander tot voorzitter van de raad had mede de strekking, de bevolking tot de mocratie op te voeden, mede opdat hij zo spoedig mogelijk als voorzitter door een man van 't land zelf zou kunnen worden vervangen. Zoals opgemerkt hadden wij liever van stonde aan een Papoea op deze post ge zien. Nu de omstandigheden deze wezen lijkheid nog eens extra hebben bevorderd, dient daarnaar thans ook te worden ge handeld. 'jVERWIJL DE luchtdruk op het zuide- lijke deel van de oceaan hoog is, wijzen de barometers op het noordelijke deel lage waarden aan. Deze luchtdruk- verschillen zijn de oorzaak van een krachtige westcirculatie over de gehele breedte van de oceaan. Oceaanstoringen bewegen daardoor naar West-Europa en geven aanleiding tot koel en winderig weer. F,en weinig aktief regengebied van een van de storingen bereikte van morgen vroeg onze kust. Een volgend* depressie trekt snel over de oceaan, maar zal Nederland voor morgenavond niet bereiken. Het weer zal donderdag worden bepaald door een zwakke rug van hoge luchtdruk, die tussen de ge noemde storingen aanwezig ia. Het zal daarom morgen overdag op de meest* plaatsen droog weer zijn met zonnige perioden, vooral aan de kust. Tengevolge van een overwegend krachtige westelijke wind blijft het echter koel. HOOGWATER SCHEVENINGEN 23 augustus: 8.35 vjn.; 21.10 nm. m ii Vanavond en vannacht hier en daar een bui, morgen overdag zonnige perio den en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige westelijke wind. Aanhoudend koel weer. (Opge- maakt om 11.15 uurh Str andverwachting Ook morgen kan ons weer een sto ringsfront bereiken met kans op een buitje en vrij veel bewolking. Het strand weer blijft te koel mede door een te krachtige zuidwesten wind. Vooruitzichten: westelijke luchtstroom handhaaft zich met licht onbestendig en te koel strandweer. Luxemb. Pary» nncrteeiii 10 18 IS 02

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1