Jlicuurc g^Utsrij* GTeuranl Wapenstilstand inderdaad vannacht 12 uur ingegaan Commentaar Soekarno's rede - Den Haag zwijgt Vluchteling bloedt dood bij de muur Soldaten „betalen" met zwembad im INDISCHE GENERAAL NAAR NW-GUINEA ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDEENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten (Bij contract bel; POSTREKENING: Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTELIJK-*ATIONAAL DAGBLAD .Stantvosticti is gheblmn mgn hert in Irtjljeospotf Drieënveertigste jaargang no. 12558 In 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegrachl 810 UTRECHT terug uit Nieuw-Guinea t ondergebracht in de Wil- i de Zwijger-kazerne in We- k Ze staan nog wat onwen- op het kazerneterrein. lieuws m OM twaalf uur precies in de afgelopen nacht is de wapenstilstand in Nieuw-Guinea ingegaan en ongeveer op dat moment vertrok uit New York de Indische generaal Indar Jit Rikhye, militair adviseur van de secretaris-generaal der Ver. Naties, naar het eiland om toezicht te houden op het naleven van de bestandsbepalingen en om maatregelen te treffen voor de legering van de duizend militairen, die straks de politiemacht der Ver. Naties zullen vormen. Hij zal ook de groep van ongeveer twintig waarnemers, die hem in zijnwerk zullen bijstaan, over Nieuw-Guinea ver delen. Rikhye hoopt maandagmorgen vier uur plaatselijke tijd in Biak te arriveren. Enkele uren later gaat hij per vliegtuig naar Hollandia. Na een verblijf van veertien dagen in Nieuw-Guinea vertrekt de generaal naar Djakarta en later naar Den Haag. In New York zal hij ten slotte secretaris-generaal Oe Thant verslag uitbrengen. Het wordt niet uitge sloten geacht, dat Rikhye bevelhebber wordt van de V.N.-politiemacht. Oe Thant heeft inmiddels tot en kele landen het verzoek gericht een aantal militaire waarnemers in Nieuw. Guinea aan te wijzen. India kan er zes leveren (het verzoek is daar in beschouwing genomen), Zweden ze ven. Ierland twee. Zes Zweden zijn al benoemd: het zijn majoors en kapi teins, die momenteel in V.N.-verband dienen in Kongo en de strook van Gaza. De Ieren, die zullen worden aangewezen, zijn momenteel V.N.- waarnemers in Kongo. De troepen macht zal volgens de laatste berich ten uit New York worden betrokken uit Malakka en Pakistan. De Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker, onder wiens leiding het voor overleg tussen Nederland en Indonesië tot stand kwam. heeft in een door de Ver. Naties verspreide verklaring de „ernst en waardigheid" geprezen van de Nederlandse en Indonesische onderhan delaars. Het bereikte akkoord wordt „een historische prestatie" genoemd, „een prestatie, waarmee eer wordt ingelegd zowel door de beide betrokken partijen als door de Ver. Naties". „De onderhan delaars", aldus Bunker, „hebben gebruik gemaakt van de goede diensten der Ver. Naties en van de ervaring der V.N. om een vreedzame en ordelijke overdracht te bewerkstelligen. Bovendien werd de Nederlandse verplichting jegens de Papoea's, dat dezen vrijelijk hun toe komstige koers zouden kunnen bepalen door een uitoefening van het recht op zelfbeschikking, gewaarborgd". De Amerikaanse minister van buiten. één oogopslag I De Indische brigadege- I neraal Rikhye, militair ad- I viseur van Oe Thant. zal I maandagmorgen vroeg in I Biak arriveren. Hij zal I met twintig VN-waarne- I mers toezicht houden I op de naleving van de wa- I penstilstand, die in de af- I gelopen nacht om twaalf I uur is ingegaan, en voorbe- I reidingen treffen voor de I legering van de duizend I man, die straks de politie- I macht van de Ver. Naties I zullen vormen. I In Den Haag is geen I commentaar gegeven op de I rede, die president Soekar- I no heeft gehouden. Zijn I opmerkingen over de zelf- I beschikking, die in 1969 I niet „extern", maar „in- I tern" zou zijn hebben wel [sterk de aandacht getrok- I ken. Een voorlopige uitleg [voert tot de conclusie, dat [deze uitlatingen in strijd [zijn met de letter en de [geest van het in New York gesloten akkoord. I In Milaan heeft de Ita- liaanse politie gisteravond [Jacues Soustelle, voorma- gouverneur-generaal [van Algerije en later mi- Inister, gearresteerd. Mede- I gedeeld werd, dat Soustel- le over de grens naar het land van zijn keuze zal worden gezet. Vopö's hebben gisteren bij de controlepost Charlie in de Friedrichstrasse op de grens van oost- en west- Berlijn een vluchteling neergeschoten en hem drie kwartier gewond laten lig gen. De Westberlijnse po litie heeft nog getracht de man te helpen door hem een eerstehulp-pakket toe te werpen. Een tweede Inge- Oostduitser zag kans over de muur te kernen. Op een door de Vereni ging van K.L.M.-vliegers belegde persconferentie naar aanleiding van het ontslag, dat aan achttien vliegers is aangezegd, is de vraag aan de orde ge weest. of de Rijkslucht vaartschool niet beter kan worden opgeheven, nu de K.L.M. voor nieuwe groe pen vliegers geen emplooi meer heeft. In maart heeft de rijksluchtvaartschool weer twaalf leerlingen aangenomen. (Van onze parlementsredactie) VAN officiële zijde in Den Haag onthoudt men zich van elk commentaar op de rede, die president Soekarno gisteren in Djakarta heeft uitge sproken. Woordvoerders wijzen erop, dat de regering in de memorie van toelichting op het binnenkort bij de Tweede Kamer in te dienen wetsont werp tot goedkeuring van de New Yorkse overeenkomst uitvoerig haar visie zal geven op het akkoord en op de interpretatie daarvan. Die toelich ting zal als zodanig dan ook indirect een reactie bevatten op enkele uit latingen van Soekarno, die wel zeer te denken geven. Zo zei het Indonesische staatshoofd, dat het bij de volksstemming van 1969 niet zal gaan om een externe maar om een interne zelfbeschikking. Dat lijkt een interpretatie van het akkoord, die tegen letter en geest van de overeenkomst in druist. Want met een werkelijk vrije keuze heeft het uitsluiten van het recht op externe zelfbeschikking niets meer te maken. Weliswaar verklaarde Soekarno tevens, dat de mensen in Nieuw-Guinea vrije lijk zullen kunnen beslissen de republiek te verlaten of daarin te blijven, maar dit kan betekenen: „Individuele Papoea's, die in 1969 uitspreken dat ze niet binnen het Indonesisch staatsverband blijven, zijn vrij hun biezen te pakken en zich elders te vestigen. Dat dit de strekking is van de opmerking, zou men kunnen opmaken uit het feit, dat de president niet zei dat Nieuw-Guinea (land en volk) als geheel de republiek Indonesië desgewenst zal kunnen verlaten. Hij sprak slechts vagelijk over „mensen". Bestudering van de letterlijke tekst van de rede zal leren of diit pessimisme ge rechtvaardigd is. Voor het overige vond men in Haagse politieke kringen Soe karno „vrij gematigd", met name ten opzichte van Nederland. Men had in Don Haag kennelijk erger verwacht Hoewel nu dus vaststaat dat de diplo matieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië worden hervat, is het nog de vraag of dit binnenkort al zal ge schieden. Uit de mededeling dat het Nederlandse diplomaten was toegestaan eventuele Indonesische uitnodigingen voor recepties in verband met onafhan kelijkheidsdag aan te nemen, kan blij ken dat Den Haag een zeer spoedig BRIESTRAAT HOOFTSTRAAT 88 ALPHEN NOG 14 DAGEN ZOMERPRIJZEN herstel van de betrekkingen wenst. De indruk bestaat echter, dat Indonesië in ieder geval tot na 1 oktober wil wachten. Repatriëring Op het ministerie van defensie is men al druk doende vervoersschema's op te stellen voor de terugkeer van de bijna 10.000 militairen die zich thans in Nieuw- Guinea bevinden. Men hoopt hen allen tussen 1 oktober en kerstmis te repa triëren. Of ddt lukken zal, hangt af van de passagemogelijkheden Voor het vervoer zullen vliegtuigen en schepen worden gecharterd. Dit zal o.a met de KLM en de rederij Trans oceaan, waartoe de Zuiderkruis, de Wa terman en de Grote Beer behoren. den geregeld. Eventueel kunnen naast genoemde schepen ook de Willem Ri en de Johan van Oldenbarnevelt wore ingezet. Het grootste deel van het mili taire materieel wordt per vrachtschip vervoerd. Een aantal zware uitrustings stukken zal misschien aan de V.N. wor den overgedragen als blijkt dat het trans port daarvan te duur zou zijn. Het ver voer van de burger-repatrianten zal voornamelijk door de lucht geschieden. De „luchtbrug" zal daarvoor misschien moeten worden uitgebreid. Vanmorgen heeft de regering naar aanleiding van de overeenkomst een vertrouwelijk gesprek gehad met de vas te Tweede- Kamercommissies voor bui tenlandse zaken, defensie en Nieuw- Guinea. landse zaken. Dean Rusk, heeft gewei gerd commentaar te geven op de kritiek vanuit Nederland op de rol, die de Ver. Staten in de totstandkoming van het akkoord hebben gespeeld. Rusk zal daar. op waarschijnlij' later ingaan. President Kennedy heeft ter gelegenheid van de zeventiende verjaardag der Indonesische onafhankelijkheid zijn Indonesische collega een boodschap gezonden, waarin hij de hoop heeft uitgesproken, dat de overeenkomst tot overdracht van Nieuw Guinea zal leiden tot het toenemen van de bevredigende betrekkingen tussen allen, die bij het conflict betrokken zijn geweest ...Bij deze verjaardag van de onafhankelijkheid van Indonesië is het mij een bijzonder genoegen u en uw volk de hartelijkste gelukwensen van het volk en de regering der Ver. Staten te doen toekomen Deze 17e augustus valt samer met de afsluiting van historische onder handelingen over de vreedzame toekomst van West-Irian". aldus Kennedy. Soe karno ontving ook een gelukwens van keizer Haile Selassie van Ethiopië ter gelegenheid van dc ondertekening van het akkoord. De keizer was de enige (voorzover na te gaan) die ook een ge- lukwenstelegram zond aan koningin Juliana. Oe Thant werd wat de felicitaties be treft, niet vergeten. Maarschalk Chen Yi. vice-premier en minister van buitenland se- zaken van communistisch China, heeft het akkoord aangeduid als „het resul taat van de langdurige en volhardende strijd van het Indonesische vol1"." Hij meende overigens, dat „geeu enxele ko loniale macht haar belangen gemakke lijk zal opgeven en dat de Nederlanders zeker actief zullen zijn in het smeden van complotten." Doodvonnis voor Kartosoewirjo De krijgsraad te Djakarta heeft giste ren Kartosoewirjo, de leider van de Dar-oel-Islam in West-Java ter dood veroordeeld. Hij was in juni door een patrouille gevangen genomen. Hij kreeg een instorting toen het von nis werd voorgelezen en twee politie- droegen hem de rechtzaal uit. Dit romantisch tafreel was gis teren te zien aan de Parkhaven in Rotterdam. Het Duitse oplei dingsschip Gorch Foch, dat de eerste plaats heeft behaald in klasse I van de Tally ships race, lag daar feestelijk verlicht. In Brussel heeft Omer Becu,- secreta ris-generaal van het Internationale ver bond van vrUe vakverenigingen (waar bij ook het N.V.V. is aangesloten) zijn vreugde uitpegsproken over het akkoord. De (communistische) Wereldfederatie van democratische jeugd, die in War schau een congrcns heeft gehouden, heeft blijkbaar van de laatste ontwikkelin gen niet helemaal op de hoogte in een resolutie de onmiddellijke over dracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië geëist. Iedere andere oplossing „zou slechts verraad betekenen aan de opoffe ringen van de Indonesische helden en een verwaarlozing van de spontaniteit van duizenden studenten en jonge pa triotten. die bereid zijn hun studie tc onderbreken om dienst te nemen bij mi litaire eenheden." aldus deze resolutie. Voor vervolg zie pagina 9 Vissersboot pikt drenkelingen op Gisteren is in het ruwe water van de Noordzee voor de monding van de Wes ters chelde het Engelse motorjacht „Cor nelia" gezonken. De vissersboot Breskene 22. die toevallig in de nabijheid was snelde toe toen het rooksignalen waar nam. Na een vergeefse poging het jacht op sleeptouw te nemen nam het de uit twee vrouwen en vijf mannen bestaande bemanning over. De noodsignalen ziin niet opgemerkt «door de kustwacht die anders een reddingboot uitgezonden zou hebben. President Soekarno. Voor hem het wapen van een van zijn talrijke lijfwachten- "OERLIJN heeft gisteren zijn zo- -*-* veelste incident meegemaakt. Dit keer deden de Vopo's van zich spreken door een vluchteling vlak bij de controlepost Charlie in de Friedrichstrasse neer te schieten en hem drie kwartier zonder hulp te laten liggen, terwijl de grenswach ten op een afstand van ongeveer 40 meter in een halve cirkel om hem heen stonden. De Westberlijnse po litie heeft nog geprobeerd hem te helpen door hem een eerste hulp pakket toe te gooien, maar zij kon den hem niet bereiken. De mhn over leed in een ziekenhuis. Aanvankelijk vertelden ooggetui gen dat de man dood was. Maar la ter hoorde men hem kreunen. Aan beide zijden van de grens stonden soldaten gereed. Aan de oostelijke zijde de vopo's met stalen helmen op, geweren in de aanslag. Aan de wes telijke kant de Westberlijnse politie met traangasgranaten. De man probeerde samen met een vriend te ontvluchten vanuit een huis ruïne. De vriend gelukte het om over de twee meter hoge muur te komen. De ander werd van drie zijden be schoten en hij storbte, in de rug getrof fen van de muur naar beneden. Hij bleef op Oostberlijns gebied tussen prikkeldraad en tankversperringen liggen. Inmiddels verzamelde zich een menigte aan de Westberlijnse kant van de grens. Z(j riepen de Vopo's die om de man heen stonden maar niets deden om hem te helpen, allerlei beledigingen toe. Toen dit de Vopo's begon te vervelen gooiden zij twee gasgranaten. De Westberlijnse politie reageerde onmiddellijk door een waar bombardement van traangas. Ook de wapens van de Westbcrlijners w geladen. Eindelijk verschenen vijf Vopo's, die de ongeveer 22-jarige man op een draag, baar wegdroegen. Later werd officieel van Oostduitse zijde meegedeeld dat de man in het ziekenhuis was overleden In Bonn is meegedeeld, dat in de brie venbus van het ministerie van buiten landse zaken een brief is gevonden, waarin de Oostduitse regering protesteert tegen het incident «aan de zonegrens waarbij een Oostduitse kapitein werd gedood. De communisten eisen strenge bestraffing van de schuldigen. West- Duitsland zal het protest negeren. Koninklijke Zout/Ketjen deelt mede dat de icsultaten van het eerste halfjaar bevredigend z(jn en ongeveer even groot als een jaar tevoren. oorlog was, maar wel mensenlevens eiste, is ten einde. Niet langer zullen patrouil lerende schepen in plotselinge staat van alarm gebracht worden door van zee uit naderende landingsboten (geleverd door onze bondgenoten), niet langer zal dc bevolking worden opgeschrikt door na derende Indonesische vliegtuigen (gele verd door onze bondgenoten), niet langer zullen plotseling om de oren van onze soldaten en mariniers die hun plicht doen in de rimboe, de kogels fluiten uit Indo nesische wapens (geleverd door onze bondgenoten). En omgekeerd zullen de Indonesische para's, naar dit eiland ge stuurd door dc gril van hun heerser, niet langer als opgejaagden behoeven te bivak keren in dit land met zijn moeilijke kli maat. De oorlog die geen oorlog was. is voorbij. Er zijn mensenlevens aan ten offer geval len. Nederlanders die hun plicht deden, Indonesiërs die hun plicht deden, Pa poea's d:c hun plicht deden. Juist vandaag is het zeker de dag om hen te gedenken. Zij brachten het hoogste offer dat de mens kan brengen men kan zich afvra gen of het zinvol was. maar is dat een wezenlijke vraag waar het mensen betreft die hun plicht deden? En: is een oorlog, is geweld ooit zinvol? Geweld is immers altijd het resultaat van de zonde, van de schuld der mensen. Zij deden hun plicht en bepalen we ons tot de Nederlandse militairen: zij hebben zich van hun taak gekweten op voor treffelijke wijze. Wij zijn geen volk dat graag pocht op een roemrucht militair verleden een stil en gerust leven is ons altijd liever geweest dan militaire roem. liet neemt niet weg dat nicn altijd op de Nederlandse soldaten heeft kunnen reke nen en zo was het ook nu. Nederland mag daarvoor dankbaar zijn. Als zij straks, hopelijk nog voor het einde van dit Jaar. naar huis zullen komen, wacht hen geen eerbetoon gelukkig niet. Wel mogen zij weten dat wij trots zijn op hun pres taties en blij met hun terugkeer. Dat wil len wij h«er vertolken. En geldt dit allemaal niet in gelijke mate voor de Nederlandse ambtenaren, of zij nu hoge of lage functies bekleedden? Op een grote groep van hen zal een be roep worden gedaan om gedurende de V.N.-periode nog op hun post te blijven. Dat zal voor hen een wezenlijk offer be tekenen. want die komende maanden zul len niet de gemakkelijkste maanden zijn. Echter, het Nederlandse bestuur is steeds gericht geweest op het welzijn van de in- inheemse bevolking daarom hopen wij dat dit beroep op de ambtenaren niet tevergeefs zal zijn. Velen van hen hebben zich vele jaren voor d'e bevolking ingezet met grote bekwaamheid en grote energie zij zullen beseffen dat juist nu die be kwaamheid en energie niet kunnen wor den gemist. Dat omgekeerd het Nederlandse volk hen niet in de steek mag laten als zij in liet vaderland zullen zijn teruggekeerd het spreekt voor zichzelf. Het mag dan in de eerste plaats een taak van dc regering zijn, ook het Nederlandse bedrijfsleven zal in deze zijn verplichtingen moeten kennen. Juist op deze dag. nu de wapens zwijgen en de dankbaarheid daarvoor toch ook geuit mag worden, is het goed over deze dingen na te denken. mij toch van de belasting af- Waarom krijg ik dan maar n klein beetje zakgeld?" T\E KLEINE DEPRESSIE di eglsteren passeerde, bracht een slechte augus tusdag. waarbij de regen, namelijk 25 mm. in Zuid-Limburg viel. De baro meter is flink gaan stijgen onder in vloed van een rug van hogedruk die enige verbetering brengt. Het weer ;al een wat zonniger karakter krijgen bij een verder afnemende wind utt het zuidwesten. Morgen wordt er van de Oceaan iets warmere lucht aangevoerd, vergezeld M* Tendens langzaam stijgend TAE NEDERLANDSE genie in La Courtine is in het ontstaat De burgeniees an Saint Rcmy wil aai plaatsje Saint Remy begon- de oevers bungalows laten het n met de aanleg I embad. dat zeven heelare fieieren zullen kunnen huren hingen aaneerkhle""«hade dito!" De hoogste eis die bU diensten eollecten'gehouden. ander plaatsje in dc hem is ingediend dit jaar (i joor J. de Geus, is een te- divisie voorbij zullen ziin. vreden man. Hij heeft tot nu zullen er nog meer verheugd v ----- t Kemy heeft toe weinig moeite gehad met zijn. Majoor-legcrpredikant bouwen, die Nederlandse of- tengevolge van btj legeroefe- de toeh al niet hoge schade- G. Leens heelt bij dr kerk- groot zal worden. Luitenant kolonel F. Lind hoopt het karwei in vijf dagen klaar te hebben. Er stroomt bij Saint Remy, dat vijf km van La tw i gezin- Bij i die tot nu toe ongeveer 1600 !n- Fornac. dat iets ver- deze eis svordt nog betwist) Franse franken bijeen brnch- v ''f'van La Courtine dan loopt tegen de driehonderd ten. Ilij hoopt dat het t Nederland heeft daarmee Saint Remy, gaat dc genie gulden. De laagste eis is af- Courtine ligt, een minicuul slagen, het beekje. De genie gaat nu t klap ge- erbeterde de goede verhouding enige honderden tussen de Franse bevolking genie gaat nu dc dijk J,~de Nederlandse soldaten stevigen. i tfj j r» ■»---- od'ig 2600 zullen worden. Dit hetzelfde doen. Daar ligt al gedaan met een doos sigaren geld gaat naar de christelijke ""n maf"' een pakje sigaretten. school te Paron. Deze school is voor kinderen van Neder- Volgcnde week als dc her- landse protestantse gezinnen nn ff U «b. lialingsoefeningcn van de die naar midden- en noord- en daarnaast vereffent het De schadecommtssaris ma- 25ste brigade van de vijfde Frankrijk zijn gecmigreerd. van een frontje dat tijdelijk weer enige bewolking brengt. De mlddagtempcra- turen zullen iets hoger worden, maar het algemene weerbeeld blijft toch nog wisselvallig doordat wij in een zuid westelijke luchtstroom blijven. De Bilt verwacht tot morgenavond: Droog weer met opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen zuid en zuid-west. Iets hogere middagtemperaturen. (Opgemaakt 11.15). ZON EN MAAN Zondag zon op 5.29, onder 19.58; maan op 22.00, onder 10.02. Maandag zon op 5.30, onder 19.55; maan HOOGWATER SCHEVENINGEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1