llieuuio geitectfe (fouranl ZATERDAG DE WAPENS NEER Partijen uiten vertrouwen Commentaar 39- VS: WIJ ZIJN TOCH EERDER OP MAAN Op wandeling overreden Verongelukt ITS I POIVDERDAG 16 AUGUSTUS 1962 Drieënveertigste jaargang 110. 12556 CHRISTELIJKE AT ION AAL DAGBLAD .Stantvatticli is oMUfea m§n hert ia U^easpact" Zet je pet op EERSTE OPKOMSTDAG Zie pagina 9 lieuws in één oogopslag In de zaal van de Vei ligheidsraad in New York is gisteravond 't akkoord J tussen Nederland en In donesië met betrekking tot Nieuw-Guinea onder tekend. Voor de onderte kening werden toespraken gehouden door secretaris- i generaal Oe Thant, als- I mede minister Soebandrio en dr. Van Roijen. In een afzonderlijke re geling is bepaald, dat de vijandelijkheden in Nw.- Guinea zaterdag a.s. om 0.00 uur zullen worden ge staakt en dat Nederland en Indonesië geen verster kingen meer naar het ge- 1 bied zullen zenden of tot j bevoorrading zullen over- gaan. Indonesische vlieg- I tuigen, bemand met VN- personeel. zullen pamflet- ten boven de operatiege bieden uitwerpen om de Indonesische paras van het staabt-het-vuren op de hoogte te stellen. t Het akkoord, dat gister- J avond is getekend, bevat negenentwintig artikelen. Zij hebben onder meer betrekking op de uitoefe ning van het recht op zelfbeschikking der Pa- poea's, welk recht uiter- lijk in 1969 dient te wor- INTclh den geëffectueerd. Het Papoea-vrijwilligerskorps zal onderdeel vormen van strijdmacht der Ver ji De directeur van het llfrnlAmerikaanse bureau voor WC IV tocht- en ruimtevaart. James Webb, heeft ver- _klaard, dat de Ver. Staten toch als eersten een man op de maan zullen doen jlanden, waarmee hij ove rigens dp prestaties van Russen niet wilde klei- Jnercn. Voor 1970 zal vol- nog Pgens Webb de eerste be mande satelliet op de maan landen. EN Op de ontwapenings conferentie in Genève I heeft Italië voorgesteld een afzonderlijk verdrag sluiten over het ver bieden van kernproeven in de dampkring en onder water. Het vraagstuk van de ondergrondse proefne mingen zou dan tijdens afzonderlijk overleg moeten worden behandeld. w Het in Amsterdam aan de gang zijnde congres O 1 van de ICCC heeft met al- j gemene stemmen uitgc- 1 sproken, dat 't Vaticaan- m p se concilie, dat in oktober f a.s. zal beginnen, niet of- ficieel dient te worden bij gewoond door gelovige, 0^ g* bijbelgetrouwe christenen, De Algemene Neder landse Vereniging voor V reemdelingenverkeer wil het bezoek van Ame- frikaanse toeristen nog stimuleren. In de propaganda wil zij vooral [het accent leggen op de ^Delta-werken en op het LU I IlJsselmeer. ^kNDANKS de Russische ruimte- successen behaald door de ruimtevaarders Nikojalef en Popo- vitsi, heeft de directeur van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart (NASA) gisteravond ge zegd, dat de V.S. toch als eerste op de maan zullen zijn. Hij verklaarde nadrukkelijk dat de V.S. de eerste bemande landing op de maan zullen verrichten, al was hij ervan over tuigd, dat de Russen er in zouden slagen eerder een bemande vlucht rond de maan te organiseren. Het hoofd van de NASA, James Webb, verklaarde, dat de bemande maanlanding voor 1970 zal plaats vinden. Het plaatsvervangend hoofd van de NASA, dr. Dryden, meende dat de V.S. eerder over de aandrijf- kracht zouden beschikken om een mens op het maanoppervlak te doen landen en naar de aarde te laten te rugkeren Hü zei voorts, dat de taak om de maan te bereiken het mobiliseren van een groot aantal uiteenlopende pro jecten vergt, waarbij allen moeten sa menwerken om dit doel te bereiken. „Het feit, dat de Russen een bepaald onderdeel eerder hebben afgewerkt, wil nog niet zeggen dat ze ons voor zijn b(j het bereiken van de maan", aldus dr Sir Bernard Lovell, directeur van het Jodrell Bank observatorium, verklaarde niet verbaasd te zijn als binnen het ia; een Russische ruimtevaarder een baan beschrijft rond de maan en daarna rugkeert naar de aarde met foto's van achterkant van de maan. Hij achtte alle omstandigheden aanwezig: lancerines- plaats. vermogen voor lange ruimterei zen enz. „Wat het stralingsgevaar be treft, als ze deze reis konden volbrengen, dan kunnen ze ook een maanreis door sta an", meende hij. Deze demonstratie had volgens hem, een revolutionaire ver andering gebracht in de tijdschaal voor een maanvlucht: 1967 of 1968 leek hem reëel. De geleerden in Jodrell Bank verwachten binnen enkele dagen of i ken een Russische reis naar Venus. Boerderij is vier keer afgebrand Gisternacht is tijdens een hevig on weer de bliksem ingeslagen in de boer derij van de heer J. J. Jakobs aan de „Veld Oostenrijk" in Horst. De boerde rij is totaal afgebrand. Tevens zijn 2500 mestkuikens, en 75 varkens in de vlam men omgekomen. 40 ton hooi en stro t enkele landbouwmachines gingen ve loren. De totale schade wordt geschat op ongeveer 120.000 gulden. De boerderij heeft al vier maal in brand gestaan. In 1916 brandde hij helemaal af, in 1930 was er een begin van brand, in 1945 brandde de boerderij door oorlogshan delingen weer geheel uit. In 1962 kraai de de rode haan opnieuw. Het Nederlands-Indo nesisch akkoord in zake Nieuw-Guinea is getekend en zaterdag worden de vijande lijkheden gestaakt. Om 0.00 uur Neder landse tijd gaan de wapens neer. TV EDERLAND en Indonesië zijn voorts overeengekomen hun troepen in westelijk Nieuw-Guinea niet te versterken of opnieuw te bevoor raden. Indonesische vliegtuigen, die personeel van de Ver. Naties aan boord hebben, zullen aldus bepaalt de regeling pamfletten uitwerpen „om de specifieke moeilijkbeden te boven te komen, die verbonden zijn aan de mededeling van het staken van het vuren aan Indonesische troe pen". De Indonesische autoriteiten zullen deze pamfletten zo spoedig mo gelijk, maar niet later dan twee weken na het einde der vijandelijkheden, doen toekomen aan geïsoleerde afdelingen van in het gebied gelanden parachutisten. r^EVEN MINUTEN duurde het, voordat de laatste handtekening was ge zet: om drie minuten voor half twaalf Nederlandse tijd kraste gister avond voor de laatste maal een pen op het papier: het akkoord tussen Nederland en Indonesië inzake Nieuw-Guinea was ondertekend, een uur later dan aanvankelijk de bedoeling van de Verenigde Naties was. De korte plechtigheid, voorafgegaan door drie toespraken, was gearrangeerd in de grote zaal van de Veiligheidsraad op het hoofdkwartier van de Ver. Naties in New York. De wereldpers was erbij aanwezig. Vele fotografen legden het historische moment in de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië vast. Televisiecamera's snorden en vanuit de zaal gaven radio reporters een ooggetuigeverslag van wat er gebeurde, zodat ook hier in Nederland over de beide Hilversumse zenders het Nederlandse volk ge tuige kon zijn van een gebeurtenis, die naar men vurig mag hopen een einde maakt aan een geschil, dat dertien jaar heeft geduurd. Het akkoord, waarbij Nieuw-Guinea via een tussenbeheer door de Ver. Na ties van 1 oktober 1962 tot 1 mei aan Indonesië wordt overgedragen, werd namens Indonesië getekend door de minister van buitenlandse zaken. dr. Soebandrio. Voor Nederland tekenden de ambassadeur in de Ver. Staten, dr. J. H. van Roijen. en de permanente afgevaardigde bij de V.N.. mr. C. W. A. Schürmann. Omstreeks half elf had dr. Van Roiien telefonisch bericht uit Den Haag ontvangen, dat hij gemachtigd was tot ondertekening over te gaan. Dat gebeurde nadat alle voorbereidin gen voor de plechtigheid reeds om tien uur waren getroffen. Drie exem plaren van de overeenkomst moesten worden getekend. Kort voor tien uur gisteravond werd namens de Ver. Naties bekendgemaakt, dat de ondertekeningsplechtigheid een uur moest worden uitgesteld. Toen mi nister Soebandrio de zaal binnentrad, verklaarde hij niets te weten van enige hinderpaal die de ondertekening in de weg zou kunnen staan. Een lid van zijn gevolg, dat juist terugkeerde van de ju ridische afdeling der V.N., zei, dat de Indonesische delegatie net gereed was gekomen met de controle van de getypte tekst. Ook enige adviseurs van de Ne derlandse delegatie bevonden zich in de zaal, toen het uitstel bekend werd. De heren Van Roijen en Schürmann ont braken echter. Minister Soebandrio en leden van zijn delegatie vertrokken daar- a naar de koffiekamer. Enkele minuten voor elf uur kwamen de „hoofdrolspelers" de zaal binnen. In het midden van de conferentietafel nam de secretaris-generaal der V.N., Oe Thant plaats. Aan zijn rechter hand zette zich de Amerikaanse bemiddelaar, de heer Ellsworth Bunker, aan Oe Thants linker, hand ging dr. Van Roijen zitten. Naast Bunker mam minister Soebandrio plaats. Het Amerikaanse commentaar op do Russische prestaties was overigens zeer lovend. Hooggeplaatste geleerden gaven toe dat de Russen een beslissende voor sprong hadden genomen en hoopten dat de Russen bereid zouden zijn tot uit wisseling van de verkregen gegevens Ook minister Rusk bepleitte een nau were Russische-Amerikaanse samenwer king als de volgende stap. Alleen oud-president Eisenhower was van mening dat de Russen bij de ver. kenning van de ruimte geen voorsprong op de V.S. hebben genomen. Beide lan den bewegen zich wat dit betreft op een ander gebied, aldus de Amerikaanse oud president. Deze tekening van de laatste Russische ruimtevaart stond gisteren in de Prawda. Boven ziet men de Wostok III en onder de Wostok IV. De tekening laat duidelijk de drietrapsraketten zien waarmee de ruimtecabines zijn vervoerd. Deze laatste zijn granaatvormig en ver tonen patrijspoorten. Eeii beeld van de ondertekening in de zaal van de Veiligheidsraad i New York. V.l.n.r. op de voorste, rij: Soebandrio. Bunker. Oe Thant e Van Roijen. DIRECT na de ondertekening van het akkoord werden drie rede voeringen gehouden, waarvan de eerste door Oe Thant. Hij wenste de regeringen van Nederland en Indo- ;ië geluk wegens hun bereidheid om samen te komen en de te sluiten overeenkomst te bekijken in een geest van geven en nemen. Hij ver klaarde zich overtuigd, dat een af neming van de spanning in het Ver re Oosten van deze overeenkomst het gevolg zal zijn en dat er een ge voel van wederzijds vertrouwen zal ontstaan. Hij achtte het een goed voorteken, dat als uitvloeisel van een van de bepa lingen der overeenkomst, de diploma tieke betrekkingen tussen Indonesië en Nederland onmiddellijk worden hersteld. Hij hield er zich van overtuigd dat de vriendschappelijke gevoelens, die tij dens de onderhandelingen tussen beide landen tot uiting zijn gekomen, in do toekomst zullen voortduren. De heer Thant verklaarde voorts, dat de thans gesloten overeenkomst enige unieke punten bevat. Immers, de V.N. zullen, voor het eerst in hun bestaan, worden belast met het tijdelijke uitvoe rende gezag over een groot gebied. Hij deelde verder mee, dat de volke renorganisatie niet zal worden belast met de kosten hiervoor, daar deze zul len worden gedeeld door Nederland en Indonesië. De tweede spreker was minister Soe bandrio, die van een zeer belangrijke dag sprak, omdat daarop zoals hij zich uitdrukte de Indonesische heid was hersteld. Hij zegde Oe Thant dank voor diens initiatief om beide partijen bijeen te brengen en verklaarde dat het aan zijn leiding is te danken geweest dat do onderhandelingen succes hebben opgelo- Minister Soebandrio bracht ook dank aan de heer Bunker en wenste de he ren Van Roijen en Schürmann geluk met het succes dat de onderhandelineen hebben opgeleverd. Zie vervolg pag. 7 De laatste koppeling van de 760 km lange pijpleiding Marseille-Karlsruhe is nu gelast, een maand voor de overeen gekomen tijd; begin volgend jaar zal ruwe olie uit de Sahara naar de Euro- markt vloeien. TN DE LANGE reeks van gebeurtenissen was het incident van gisteravond eigen lijk maar onbetekenend. Op het moment dat in Den llaag de Nederlandse minis terraad besloot 's avonds de zitting voort te zetten omdat men nog niet in het bezit was van de definitieve tekst en men het toch zacht gezegd wel onverantwoord vond een overeenkomst goed tc keuren zonder dat men de precieze tekst kende! op dat moment liet in New York een V.N.-woordvoerder bekend maken dat de ondertekening 's avonds om tien uur zou plaats vinden. De man kon toen nog niet weten tot welke conclusie het Nederland se kabinet zou komen. Onbetekenend nietwaar, want het Neder landse kabinet heeft de overeenkomst goedgekeurd. Maar wel tekenend! Teke nend voor de situatie waarin wij gebracht zijn door onze bondgenoten, tekenend in feite voor de hele overeenkomst, dat stuk knutselwerk dat er op papier wel aardig uitziet, maar dat volkomen waardeloos zal zijn als het niet wordt uitgevoerd in een geest van begrip voor de hoge zede lijke waarden die Nederland er aan ten grondslag heeft willen leggen. Als de United Nations Organization, als Indones'ë niet de hoogste prioriteit geven aan dat woordje „zelfbeschikkingsrecht" dat in V.N.-kringen wel dikwijls wordt gespeld maar weinig wordt nageleefd, dan is deze overeenkomst een stuk huichelarij, llad liet kabinet dan geen toestemming tot ondertekening moeten geven? Hadden deze ministers (wier teleurstelling op liet gezicht te lezen was) op het laatste ogen blik dan nog het been stijf moeten hou den? We geloven dat negen van de tien Nederlanders er niet ons van overtuigd zijn: dat kon niet. Dat kon niet omdat deze overeenkomst er op papier nog rede lijk uitziet en de wereld er formeel niet aan wil dat Indonesië niet bereid zal zijn het zelfbeschikkingsrecht te realiseren (al heeft niet-fornieel die zelfde wereld er ook geen enkel vertrouwen in!). En dat kou niet om een tweede en veel be langrijker reden: niet-ondertekening zou oorlog hebben betekend. Een voor Neder land volkomen uitzichtloze oorlog, waarin wij, in de steek gelaten door al onze bond genoten en heel speciaal door het Ame rika van Kennedy, ellende zouden hebben gebracht over Nederland en zeker niet in de laatste plaats over de Papoea's, meer nog dan wij zouden zij het kind van de rekening zijn geworden! Zo liggen de papieren en het is ellendig dat ze zo liggen. Niet zozeer voor ons. Nederlanders ieder heeft in zijn leven soms teleurstellingen te verwerken en men komt daar overheen. Voor de Papoea's is het meer dan een teleurstelling, want zij zullen straks gaan kennismaken met Soc- karno's wonderlijke democratie en deplo rabele economie maar niemand kan in de toekomst kijken en misschien komen er ook voor hen nog betere tijden. Hel ergste is dunkt ons dat voor de zoveelste maal in deze wereld macht heeft gezege vierd over reclit. En dat sommigen van onze bondgenoten van wie men anders, beter had mogen verwachten, daaraan krampachtig hebben meegewerkt. En dat zonder dat zij, naar onze mening, daar toe waren gedwongen. Ge weet als christen tot Wie ge kunt gaan met uw teleurstellingen: en ge weet aan Wie ge uw zorgen kunt voorleggen. In de vaste wetenschap dat niets gebeurt zon der Zijn wil! Dn-. Korthals naar Ned. Antillen Drs. H. A. Korthals, vice-minister-pre sident. zal zaterdag naar Curacao ver trekken om met de regering der Neder landse Antillen besprekingen te voeren over lopende zaken. Hij zal worden ver gezeld van het hoofd van zijn kabinet, drs. A. Jonkers. De 34-jarige heer J. Duyf uit Velden tje van de familie W. te Venlo, zijn gis- en zijn vierjarige nichteje, een dochter teren bij een aanrijding om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde toen de man en het kind langs de rijksweg te Velden aan het wandelen waren. Het meisje liep plotseling de weg op. Dc heer Duyf trachtte het kind terug te halen, doch beiden werden gegrepen door een toeristenbus. Tijdens het ver voer naar het ziekenhuis te Venlo is de heer Duyf aan zijn verwondingen be zweken. Het meisje overleed later in het ziekenhuis. Te Capellc op Schouwen-Duiveland is een ongeluk gebeurd met een land bouwtrekker, dat aan de 43-jarige J. Flikweert het leven heeft gekost. Voorzover men kan nagaan is de trek ker in een bocht gekanteld en in een vaant terecht gekomen. De heer Flik weert is onder de trekker bekneld ge raakt cn verdronken. De 70-jarige wielrijder A. Jagtman, die gisteravond omstreeks zeven uur op de kruising Rooseveltlaan—Maasstraat in Amsterdam door een taxi werd aange reden. is vanochtend in het Wilhelmina- gasthuis aan zijn verwondingen over- TIET depressiegebied op de verplaatste zich langzaam verder naar het noorden. De koelere lucht wel ke de zuidwestelijke winden over West- Europa naar Duitsland voerden verdre ven de warmte reeds tot voorbij Polen. Op de oceaan bevinden zich verschil lende storingsgebieden, welke zich in oostelijke richting verplaatsen. Deze zul len het weer in ons land morgen echter waarschijnlijk nog niet noemenswaardig beïnvloeden. Het blijft daarom wisselend bewolkt met enkele lokale buien cn on geveer dezelfde temperaturen. Wel zul len dé windkrachten iets kleiner wor- Strandverwachting Kleine depressie trekt van de Noordzep naar Zuid-Noorwegen. Hierdoor neemt de wind morgen verder af. Overwegend droog strandweer met zonnige perioden In dc middag ongeveer 19 a 20 graden zeewater 17 graden. Vooruitzichten: zuidwestelijke lucht stroom blijft zich handhaven met frisse De Bilt verwacht tot vrijdagavond: Veranderlijke bewolking met enkele verspreid voorkomende buien. Matige tot vrfj krachtige zuidwestelijke wind. Wei- aig verandering in temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 uur). Vrijdag: zon op 5.26, onder 20.02 Uur: maan op 21.09, onder 7.16 uur. Op 21 aug. laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVEN1NGEN .Tendens langzaam stijgend Temper. Il 4* 7 E i-\h ll

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1