Jlieuuie £ciitsrl)e (flimmnl ONDERTEKENING OVEREENKOMST H0LS1 Wostoks nabij de Op hoofdkwartier van Y.N. fde Duitse doen spoormannen stipt dienst 1 fS 19j Voethi oben U.Vj rta^/2 WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter <Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. Drieën veert ipsle jaargang no. 12555 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „5tant»astich is obeblmn m§n bert io le|ljeaspotf MEER NIEUWS over hel beëindigen van het Niemv-Guineaeonflict Zie pagina ^RESIDENT Soekarno van Indonesië heeft zijn minister van bui- laturen tenlandse zaken, dr. Socbandrio, gemachtigd een overeenkomst Z e met Nederland met betrekking tot westelijk Nieuw-Guinea te tekenen. Dat zal, hoewel tot vanmorgen vroeg „kleine verschillen mening" met de Nederlanders zijn blijven bestaan, vanavond lom acht uur Nederlandse tijd op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York geschieden. Het is niet uitgesloten, dat deze ïkswaj plechtigheid via de Telstar op de Europese televisieschermen Ikswag ik. Gaifcal kunnen worden gevolgd. is de dienstplichtige m II P. M. G. C. Mannie (20 afkomstig uit Tilburg, die ■jesneuveld in een vuurge vecht met Indonesische infil- e lanipfrantev op het eiland Misool. ootstefcjj hetzelfde gevecht werd een e priji luitenant gewond. romfiet ring p Van slot, t of gr !3t'_'t :h - R Sach leverb nmerst Gazel» den. zil ;n. rIte 54. >onkanI ifferma :est. Ti roensds ieterw. Leiden Vieuws in ND één oogopslag Het was vanmorgen de bedoeling, dat vanavond om acht uur in het hoofdkwar tier van de Ver. Naties in New York zou worden overgegaan tot onderteke ning van het tussen Neder land en Indonesië bereikte akkoord inzake Nieuw- Guinea. De kans bestond, dat de plechtigheid via de Telstar rechtstreeks naar Europa zou worden uitge zonden. In het Nederlands- Indonesisch akkoord wordt onder Aieer bepaald, dat direct na de ondertekening de vijamdelijiklheden in Nieuw-Guinea zullen wor den gestaakt en dat vanaf dat ogenblik de twee par tijen geen 'troepen en mili tair materieel meer naar Nieuw-Guinea zullen zen den. Aan de Amerikaan Bunker is verzocht od te treden als tijdelijk bewind voerder van de V.N. in het gebiedsdeel. Gisteravond heeft Ne derland een protestnota in gediend bij de secretaris generaal der Ver. Naties. Oe Thant, tegen de jongste Indonesische luchtlandin gen. Ook Australië heeft ernstig geprotesteerd tegen deze daad van agressie. De Australische minister van buitenlandse zaken heeft verklaard, dait aanvragen om asiel van inwoners van westelijk Nieuw-Guinea zeer serieus zullen worden bekeken. De twee Russische ruim tevaarders, Nikolajef en Popovic, zijn vanmorgen met een tussenruimte van zes minuten veilig geland bij de plaats Krasny Kout aan de rivier Eruslan bij de benedenloop van de Wol ga. Nikolajef had tot 63 of 64 omwentelingen om de aarde gemaakt, Popovic had juist zijn 48e baan vol- De laatste rotsbarrière halverwege 's werelds lang ste verkeerstunnel in het hart van de Mont Blanc as gisteren doorbroken. Franse en Italiaanse arbei ders hebben ter ere van dit feit champagne en chianti gedronken. De Westduitse bond van spoorwegpersoneel is om middernacht een stiptheids actie begonnen om kracht bij te zetten aan de loon- en salariseisen, die tot dusverre op grond van de slechte financiële resulta ten der Spoorwegen van de hand waren gewezen. Het verkeer naar en van West- Berlijn is van deze actie uitgezonderd. Kolonel Boumedienne. de ontslagen staf-chef van het Algerijnse leger, is gis teren in Algiers terugge keerd. Hij zal, naar ver wacht wordt, het gezag van Ben Bella in diens strijd tegen de commandanten van de Wilaya's versterken. De voornaamste feiten na een dag van koortsachtig onderhandelen in New York en na een langdurige buitengewone zit ting van de ministerraad in Den Haag, laten zich als volgt samenvatten: i In een telefoongesprek, dat als ge volg van verbindingsmoeilijkheden met Djakarta eerst in de afgelopen nacht om twee uur door minister Soebandrio in diens Newyorkse hotelsuite werd ont vangen, en dat tien minuten duurde, heeft president Soekarno hem toestem ming gegeven het akkoord met Neder land te ondertekenen. o De ondertekening door beide partijen bij het Nieuw-Guineaconflict zal ge schieden aldus luidde vanmorgen in New York de verwachting vanavond om acht uur Nederlandse tijd in de zaal van de Economische en sociale raad der Ver. Naties, waar ruimte is voor enkele honderden mensen. De Indonesische on derhandelaar Soekardjo Wirjopranoto gaf aan deze zaal de voorkeur boven de British empire room, omdat hij die te klein vond. Er kunnen nu meer journa listen en fotografen worden uitgenodigd. o De radio-omroep van de Verenigde Naties heeft plannen ontworpen om de ondertekening van het akkoord te vens de gehele fase van de formele on derhandelingen rechtstreeks per tele visie via de Telstar naar Europa uit te zenden. De Telstar is hiervoor vanavond acht uur in de gunstigste positto. A Nederland heeft gisteren bij de se cretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, een protestnota ingediend tegen de jongste landingen van Indonesische parachutisten in Nieuw-Guinea. Verzocht is de nota als een document van de Vei ligheidsraad onder de leden der volke renorganisatie te doen circuleren. In het akkoord, waaraan gisteren tij. dens de besprekingen de laatste hand is gelegd, komen Nederland en Indonesië overeen alle vervoer van troepen en mi litair materieel naar westelijk-Nieuw- Guinea stop te zetten onmiddellijk na de ondertekening. Op dat ogenblik zullen voorts alle vijandelijkheden in Nieuw- Guinea worden gestaakt voor handhaving van orde blijven daar tot 1 mei 1963, wa de soevereinitek aan Indonesië wordt overgedragen. De kosten va„ V.N.-strijdmacht zullen door Nederland en Indonesië elk voor de helft worden gedragen. n Oe Thanit heeft de post van tijdelijk bewindvoerder over Nieuw-Guinea aangeboden aan de 72-jarige Amerikaan, se diplomaat Ellsworth Bunker. Hij heeft het aanbod in beraad gehouden. o De Nederlandse ministerraad is gis teren tweeëneenhalf uur in buiten one zitting bijeen geweest. Na afloop werd slechts medegedeeld, dat verdere mededelingen in dit stadium niet konden worden gedaan. In New York zal bekend worden gemaakt wat het kabinet heeft besloten. q Vier Nederlandse organisaties, samen met de Kamerleden Reijers en Van Rijckevorsel, hebben in ben telegram de ministerraad dringend verzocht de derhandelingen af te breken, omdat de „Nederlandse houding regelrecht naar verraad van de Papoea's koerst en grove ondermijning van de interna tionale rechtsorde". Vandaag is in Den Haag het kabinet opnieuw in buitengewone zitting bij eengeweest met de kwestie Nieuw- Guinea als enig onderwerp van gesprek. De bewindslieden arriveerden om twee op het Binnenhof. Dc ministers Cals en De Pous ontbraken. De vergs- dering was kennelijk uitgeschreven eindbeslissing te nemen over het onderwerp-akkoord met Indonesië, zoal: dat nu, na afsluiting van het informeel overleg te New York, ter tafel ligt. Die beslissing kon gisteren niet worden ge nomen, omdat er nog verschillende vraagtekens waren. Er waren toen nog pui\ten, waaromtrent het kabinet duidelüking en waarborgen verlangde. Rond het middaguur werd aangeno men, dat het kabinetsberaad van heden zou uitmonden in een definitieve mach tiging aan dir. Van Roijen om de eenkomst met Indonesië te tekenen. Nieuwe moeilijkheden, die tot uitstel van deze machtiging zouden leiden, den niet meer verwacht. Het wordt uitgesloten geacht, dat minister-president De Quay zich na de officiële onderte kening van het akkoord in een radio boodschap tot de bevolking van Nieuw- Guinea en tot het Nederlandse volk zal richten. 0 Bij Zandvoort is de 22-jarige Duit ser W. Rothwinner uit Dortmund in ze< verdronken. Niemand heeft iets van he ongeluk bemerkt, totdat men het lichaam van de man in het water zag drijven R. was met vrouw en kind in Zandvoort gelogeerd. Grote vertraging te verwachten (Van onze correspondent in Bonn) OM middernacht is de Westduitse bond van spoorwegpersoneel een go-slow-campagne begonnen kracht bij te zetten aan loon- en sa lariseisen, die tot dusverre door de bondsregering als eigenaresse „Deutsche Bundesbahn" op grond van de precaire financiële situatie van de hand zijn gewezen. Het personeel der spoorwegen voert de dienst stipt volgens de voorschriften uit. De duur van de actie die de naam „Adelaar" draagt naar de eerste loco motief die in 1837 tussen Neurenberg en Fuerth reed met een snelheid van 23 km per uur, is onbepaald. Vermoedelijk echter drie dagen. Het spoorwegverkeer met West-Berlijn en de Oostzone van Duitsland is van de actie uitgesloten. Het internationale spoorwegverkeer wordt er echter door getroffen. Reizigers moeten rekening houden met aanzienlijke vertragingen De bond van spoorwegpersoneel heefl het begin van de actie opzettelijk mid den in het vakantie-reisseizoen gelegd, net als de Oostenrijkse douaniers. Vele voorschriften worden door het spoor wegpersoneel niet zo streng nageleefd om een vlot verloop van het spoorweg verkeer te bewerkstelligen. Zo komt het voor dat een machi nist. wanneer de trein vertraging heeft, probeert door het overschrijden van de toelaatbare maximumsnelheid de vertraging „in te lopen". Dat ge beurt van middernacht af niet meer. Conducteurs moeten persoonlijk alle wagondeuren sluiten. Zij moeten ook nagaan of in de toiletten spiegels .hand doeken en w.c.-papier aanwezig zijn. Loketpersoneel mag inlichtingen over vertrekkende treinen niet .uit het hoofd geven, maar moet de dienstregeling er op naslaan. Een seinwachter moet zich er per soonlek van overtuigen of de rails vrjj zijn. Hü kan dat doen door de rail® langs te lopen. „Geboemeld" wordt c door het personeel niet. Maar werken stipt naar de voorschriften zal enorme vertragingen veroorzaken. Een Boeing 707 van de Lufthan sa deed gisteren een mislukte landing op het vliegveld van Londen. Alle veertig passagiers konden het toestel ongedeerd verlaten. Deze (tele)foto laat het moment zien waarop de machine de startbaan raakt vonken schieten onder de neus van de Boeing weg. De ontwikkelingen in de kwestie Nieuw-Guinea waren voor de premier, prof. dr. J. E- de Quay, aanleiding het kabinet bijeen te roepen. Verder ziet men mr. J M. .4. H. Luns, minister van buitenlandse zaken en zijn ambtgenoot van financiën, prof. dr. J. Zijlstra. De laatste moest, evenals enkele andere ministers, zijn vakantie onderbreken Generaal Eisenhower brengt met zijn vrouw en twee klein kinderen een vakantie door in Engeland. Op het terrein van de Wentworth Golj Club, Surrey, haalde hij zijn hart op aan zijn lievelingssport golf. Loos alarm in paleis De politie van het bureau Warmoes straat (Amsterdam) werd gistermiddag opgeschrikt door de speciale alarmin stallatie die alleen uit het koninklijk paleis op de Dam kan worden bediend. In twee auto's snelden de politieman- naar het paleis, om te constaterer :r niets aan de hand was. Tijdens de vele restauratie-werkzaamheden die op het ogenblik in het gebouw worden uitgevoerd, moet sluiting in de alarm leiding zijn ontstaan. Niemand bleek op de alarmknop in het voorste gedeel- n het paleis te hebben gedrukt MET een tussenruimte van zes mi nuten zijn de twee Russische ruimtevaarders, Nikolajef en Popo- vitsj, vanmorgen geheel volgens 't programma geland bij de plaats Kransy Kout aan de rivier Eruslan bij de benedenloop van de Wolga (Zuid-Rusland). Het ruimteschip van Nikolajef landde om precies vijf mi nuten voor acht Nederlandse tijd en had toen 64 omwentelingen om de aarde gemaakt (een afstand van ruim 2.500.000 kilometer), om een minuut over acht gevolgd door het itcschip van Popovitsj, dat juist zijn 48ste haan om de aarde had vol- eemaakt en een afstand had afgelegd in ruim twee miljoen kilometer. Nikolajef is in zijnWostok III op een uur en 35 minuten na vier dagen in de ruimte geweest, terwijl Popo vitsj in de Wostok IV op een uur en een minyut na drie dagen om de aar de heeft gecirkeld. De Russische ruimtevaartdeskundigen hebben met deze prestatie bewezen dat zij in staat zijn- ruimtevaartuigen in een gelijke baan te brengen en hen enke le minuten na elkaar te dalen dalen. Dit wordt gezien als een grote stap op weg naar verdergaande ruimte- vluchten, bijvoorbeeld een bemande vlucht naar de maan. Ten tijde van de landing scheen de zon in Moskou helder, dus waarschijnlijk ook in het gebied van de Wolga, waar de Russische ruimtevluchten in het ver leden ook zijn beëindigd. De plaats waar Nikolajef en Popovitsj zijn opgestegen is (nop) niet bekend gemaakt. Men neemt aan dat dit is gebeurd bij Karsakpay in de ontginningsgebieden van Kazakh stan. Nadat het persbureau Tass de ge slaagde landing van de Wostoks om half negen in een ijlboodschap wereld kundig had gemaakt, gaf radio-Moskou het nieuws pas om 8.48 uur Nederlandse tijd. De radio onderbrak het programma, na aangekondigd te hebben dat er zeer belangrijk nieuws op handen was, nadat enige minuten lang het roepteken was uitgezonden, las de omroeper het bericht van de landing voor. Na de aankondi ging zette radio-Moskou het programma voort met vaderlandslievende en partij liederen. De televisie vertoonde na de bekendmaking een foto van de twee kosmonauten met pilotenhelmen op. De ze foto is reeds zo vaak getoond, dat het een soort handelsmerk is geworden van de vierdaagse ruimtevlucht. Korte tijd voor de landing plaatsvond hadden verscheidene radiostations ge meld berichten te hebben opgevangen over de voorbereidingen die in de Wos toks getroffen zouden worden voor dc landing. Ook gister- en eergistermorgen meende men echter deze bevelen tc hebben gehoord. Radio-Moskou had in de vroege genuren medegedeeld, dat de ruimte vaarders twee uur vroeger dan normaal waren ontwaakt. Gewoonlijk sliepen zij tot twee uur Nederlandse tijd. In het bericht werd deze keer niets gezegd omtrent ontbijt en ochtendgymnastiek. Het bulletin eindigde met: ,,Na een goede nachtrust te hebben gehad, zetten de astronauten Nikolajef en Popovitsj hun vluchtprogramma voort. Zij voelen zich uitstekend en zijn opgewekt. Alle syste men en installaties van de ruimtesche pen Wostok III en IV functioneren feil- looè. In de cabines worden de normale levensomstandigheden gehandhaafd". Naar later werd bekendgemaakt heeft het Japanse radiostation van de poste rijen om vijf uur Nederlandse tijd de landingsinstructies, die aan de beide ruimteschepen werden gegeven, opge vangen. De vertaling hiervan luidt: „De temperatuur in de Wostok IV is zeer laag. U heeft uw taak volledig uitgevoerd. Bereid u voor op een landing tijdens de 49ste omwenteling. De windsnelheid bij de landingsplaats is zeven tot negen me ter per seconde. Controleer uw veilig heidsgordel". Nikolajef, in de Wostok in, zou op de hem gegeven instructies gezegd hebben: „Hier Havik. Het is 17 uur 11. Ik zal tijdens de 65ste omwente ling landen. Dc windsnelheid aan de grond is vijf tot zes meter per se conde, nietwaar? Hoort u mij?". De beide ruimteschepen waren volgens het Japanse radiostation op dat ogenblik ongeveer 2.880 kilo meter van elkaar verwijderd. Jongens gegrepen na roofoverval Twee jongens van vijftien en zestien jaar hebben in het Amsterdamse Von delpark een J 8-jarige winkelbediende neergeslagen en van zijn portemonnee beroofd. Er zat een bedrag van onge veer 50 in. De daders konden spoedig worden achterhaald. Het waren tijdclij- ke „logé's van het observatiehuis aan de Vosmaerstraat, een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens. De kna pen zijn aan de kinderpolitie overgele- QTOVER is in deze wereld de techniek gevorderd dat (als alles volgens de plannen verloopt tenminste) het Neder landse volk vanavond met eigen ogen op het televisiescherm zal kunnen zien hoe ambassadeur Van Roijen zijn handteke ning zal zetten onder het formele akkoord Inzake Nieuw-Guinea. Maar het Neder landse volk zal dat akkoord zelf niet kun nen lezen. Het zal wel ervaren hoever het technisch vernuft van de mens het ge bracht heeft, maar in menige huiskamer zal men zich afvragen of de rechtvaardig heid in deze wereld niet met dezelfde snelheid devalueert als de techniek evo- Neen, het akkoord zelf zal men niet kun nen lezen. Men kent slechts de grote lijnen en het heet dat nu ook overeenstemming is bereikt over de zaken die in het finan ciële en die in het militaire vlak liggen. De kosten zullen Nederland en Indonesië gezamenlijk dragen, zo schijnt het, en de militaire deskundigen zijn het blijkbaar eens geworden over een staakt het vuren en een handhaven van de status-quo. Be nadert men deze overeenkomst met nuehter verstand dan kan men er alle be grip voor hebben. Laat men even zijn ge voelens de vrije loop dan komt het haast lachwekkend voor dat Nederland voor dit afgedwongen akkoord nog moet betalen ook en dat het ook formeel zal moeten erkennen dat Indonesische soldaten een deel van ons grondgebied want dat is Nieuw-Guinea immers nu nog! hebben bezet. Haast lachwekkend, maar wel een lach vol bitterheid! Vanavond zal er ongetwijfeld door velen ln die stemming gekeken worden naar het plaatsen van de handtekeningen. Na tuurlijk, er heerst een gevoel van opluch ting, want deze Nieuw-Guinea-zaak was een benauwende zaak geworden, waar tegen we laten we dat eerlijk stellen niet meer opgewassen waren. Maar ons rechtsgevoel heeft er een knak van ge kregen. De machtsverhoudingen hebben (opnieuw) gezegevierd over de rechtvaar digheid. Het is immers niet moeilijk een oplossing aan te wijzen die voor de Papoeabevol king beter zou zijn dan deze. En om de rechtvaardigheid ten opzichte van deze bevolking gaat het. Het aanwijzen van die oplossing heeft op dit ogenblik geen enkele zin meer, want ze is onbereikbaar. Voor zover we de grote lijnen van hef akkoord kennen, kunnen we niet anders zeggen dan dat Nederland heeft gedaan wat het kon. Dat is de lof die deze Ne derlandse regering en die ambassadeur Van Roijen en zijn adviseurs verdienen. Als straks het akkoord aan de Neder landse volksvertegenwoordiging zal wor den voorgelegd, hopen we dat men het ln die geest zal benaderen. Desondanks zullen wij vanavond niet naar de televisie kiiken.... naar het noordoosten op. Woensdagmorgen bevond een depres sie van tets beneden 1000 mb zich boven Midden-Engeland. Deze beweegt lang zaam verder, ongeveer naar het noorden. Koelere oceaanlucht welke aan de zuidflank van deze depressie naar West- Europa stroomde, verdreef de grote warmte uit Midden- en Zuid-Frankrijk en Zuid Duitsland, hetgeen op uitgebrei de schaal met onweer gepaard ging. Ook in ons lend kwamen onweersbuien voor, vooral in Brabant en Gelderland: Eind hoven meldde 24 mm regen. Op de oceaan bevmden ztch verschillende storingen welke rich in de richting van de Britse eilanden bewegen. Deze zullen het weer ook in ons land komende dagen een ver anderlijk karakter geven bij winden in de zuidwesthoek en gematigde tempera- Strandverwachting Kleine depressies trekken van de Golf van Biskaye via Engeland naar de Noordzee. Hierdoor ook morgen wissel vallig strandweer met enkele zonnige perioden, maar ook kans op een bul. Matige zuidwesten wind. In de middag ongeveer 20 graden, zeewater 17 graden. Vooruitzichten: wisselvallig strandweer. Tendens dalend De Bilt verwacht tot donderdagavond: Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele balen. Matige tot vrfj krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering Ln temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 u.j. ZON EN MAAN Donderdag: zon op 5.24, onder 20,04; maan op 20.41. onder 5.53. Op 21 aug. laatste kwartier. HOOGWATER SCHEVENINGEN 16 augustus: 3.06 v.m.; 15.30 n.m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1