Jlieutue feihsrfje GTcuranl Russen ontmoeten elkaar in ruimte Commentaar Landing verijdeld op eiland Misool In Wostok III en en Wostok IV Ruimteschepen vanavond 10 uur te zien Tank met kraakgas ontploft in Zeist Uk >62 MAANDAG 13 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: aüe aidellngen 31441. KLACHTENDEENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (BIJ contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58938. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12553 CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD .Staotsiisticli is «hrtlmn mgn bert in tefjeaspttT SPORT en SPEL p«(r. 6 en 7 Vieuws in één oogopslag De Russen hebben in de afgelopen uren nieuwe, grootse successen geboekt in de ruimte door de lan cering van de Wostok III (zaterdagmorgen) en de Wostok IV (zondagmor gen), beide in een onge veer gelijke baan om de aarde, zodat de beide as tronauten elkaar met het blote oog konden waar nemen. Hoe de Amerika nen erover denken? De titel van het verhaal over hun reacties luidt: „Cape Canaveral ds met stomheid Op twee manieren is Nieuw-Guinea in 't nieuws gekomen: militair en po litiek. Vooral in militair opzicht was het voor de Indonesiërs geen succes volle dag: een met zes vaartuigen op het eiland Misool uitgevoerde lan dingspoging werd door de Nederlandse marine ver ijdeld, waarbij een lan dingsboot tenminste zwaar beschadigd werd. Daarna hebben ook de infiltranten in de kampong Wey (op Misool) kennis gemaakt met de Nederlandse vuur kracht. Desondanks ziet het er naar uit dat de formele onderhandelingen in New York onder leiding van secretaris-generaal Oe Thant doorgang zullen vinden. Vandaag vinden nog voorbereidende be sprekingen plaats men rekent er echter op dat men morgen om vijf uur (Nederlande tijd) formeel rond de tafel kan gaan zitten. Het beruchte Oe Thant-memorandum zal vermoedelijk een der uit gangspunten zijn. Vandaag is het in Rer- lijn een spannende dag, want de burgers van West-Duitsland gedenken vandaag dat een jaar ge leden begonnen werd met de bouw van de beruchte muur. Gevolg is een ver hoogde activiteit van het Oostduitse leger in Ul- brichts gebied. Ook Rus sische troepen hebben trouwens stellingen inge nomen in de oost-sector. In West-Berlijn zijn mas sademonstraties verboden. Het centraal comité van de Wereldraad van Ker ken heeft zich in Parijs beziggehouden met de problemen van de zending. En zulks niet zonder zorg want een rapport wees uit dat de zendingsactivi teiten van de bij de rasd aangesloten kerken terug lopen, dit in tegenstelling tot de activiteiten van niet aangesloten groepen die zich met te groter ijver op de verbreiding van hun inzichten toeleggen. En dan is er het „ge wone" nieuws van 't week einde: de doden als gevolg van de verkeersongeval len. In Raalte werd op een door knipperlichten beveiligde overweg een auto door een trein gegre pen. In Rotterdam werd 'n scholier door een tram gegrepen en vloog een auto uit de bocht. En zo verdertot in het ein- m T~\E Nederlandse vloot heeft een nieuwe landing va» Indonesiërs op het eiland Mi§ool in Nederlands Nieuw-Guinea verijdeld en de Indo nesische snelle boten na een gevecht teruggedreven. Tegelijkertijd ver klaren de Indonesiërs te New York, die thans besprekingen voeren met Oe Thant, dat de onderhandelingen met de Nederlanders waarschijnlijk dinsdag zullen beginnen. Soebandrio verklaarde dat er eerst min of i overeenstemming moet zijn voordat de besprekingen begonnen kunnen worden. Oe Thant heeft verklaard dat de geheimhouding van een me morandum voor Nederland „een ver gissing" is geweest. Een officiële verklaring te Hollan- dia meldt dat zaterdagavond 21 uur 50 plaatselijke tijd of 14 uur Neder landse tijd een aantal radarecho' werden waargenomen, die met ee' snelheid van 24 mijl in het uur va: de noordkust van Ceram recht naar kampong Wey op de zuidkust Misool koersten. Op dezelfde plaats was in de nacht van negen op tien augustus een landing van Indonesi «che militairen geweest. Nadat de scheepjes tot op ongeveer 15 mijl de kust van Misool genaderd waren, werden zij door de Neder landse zeestrijdkrachten onder vuur genomen om ongeveer 23 uur 5 plaat selijke tijd. De scheepjes beantwoord den het vuur maar kort daarop ver anderden zij van koers en keerden naar noord-Ceram terug, aldus hel gouvernementsvoorlichtingsbureau. Vermoedelijk waren het motortorpedo boten. Terwijl de Indonesische scheepjes al vurend omkeerden, hebben Neder landse militairen een felle lichtflits aan boord van een dezer scheepjes waar genomen. Het is bekend geworden, dat de infil- Ruim vijftienhonderd Papoea's hebben in Hollandia gedemon streerd voor hun zelfbeschik kingsrecht. Op de Stationweg in Rotterdam is zaterdagmiddag een personenauto, be stuurd door de 22-jarige messbediende A. J. de Visser, uit de bocht gevlogen en te gen een boom gebotst. De bestuurder werd hierbij zeer ernstig gewond. Hij kreeg een bekkenfractuur en been- cn armbreuken, alsmede een zware hoofd wond. Zijn passagier, de 17-jarige varens gezel D. J. Boon uit Rotterdam was op slag dood. tranten, die bij de vorige landing Misool waren gekomen, zich in Wev hadden verschanst. Toen de Nederlan ders Wey naderden, werden zij ontvan gen door hevig vuur van automatische wapens. Desniettemin lukte het de Ne derlandse mariniers met steun van vuur •lit zee, aan land te komen, waarna zü de Indonesische militairen dwongen de kampong te verlaten. Boven Wey stel len de Nederlandse strijdkrachten thans alles in het werk, de Indonesiërs on schadelijk te maken. Een jager van de Koninklijke Marine heeft ligplaats ge nomen bij Wey. (Voor vervolg zie pag. 7) TWEE Russsische ruimteschepen, de Wostok III en de Wostok IV, pectievclijk zaterdagmorgen en zondagmorgen gelanceerd, hadden vanmiddag om 12 uur Nederlandse tijd 33 (Wostok III) en 17 (Wostok IV) omwentelingen om de aarde gemaakt. Met deze technische prestatie, die van alle zijden spontaan is geprezen, hebben de Russen niet alleen het re cord aantal omwentelingen, dat op naam stond van de astronaut Titof, overtuigend gebroken, zij hebben ook een nieuw element toegevoegd aan de ruimtevaart, daar de beide piloten, Nikolajef en Popovitsj, lancering van de Wostok IV contact met elkaar hebben gehad. Hun ruimtevaartuigen, die zich in dezelfde baan bewegen, zijn elkaar verscheidene uren zo dicht benaderd, dat de astronauten elkaar zelfs met het blote oog hebben kunnen waar-i en. Het is niet bekend hoe lang dede beide ruimteschepen om de aarde moeten blijven cirkelen, de berichten hierover spraken elkaar tegen. Er is na iedere ronde van de beide ruimteschepen slechts bekendge maakt, dat Nikolajef en Popovitsj zich in uitstekende conditie bevin den, maar technische gegevens en de plaats van de lanceringen worden geheim gehouden. Slechts werd de mogelijkheid geopperd, dat vandaag nog een derde ruimteschip in een baan om de aarde zou worden ge bracht. Ook een vierde en een vijfde vlucht zouden deze week nog den uitgevoerd. Algemeen is men van mening, dat de gelijktijdige vlucht een springplank is voor een vlucht naar andere planeten. Het Amerikaanse volgstation bij Jo hannesburg meldde vanmorgen dat het de banen van de Wostok III en IV nauwkeurig had berekend. Volgens dit sation zijn de beide ruimteschepen ge lanceerd van een installatie te Kos- mondor in het Russische gebied Balko- mut op 47 graden noorderbreedte en 65 graden oosterlengte. Vreugde in Moskou In de straten van Moskou drongen de mensen zaterdagmorgen uitzinnig van vreugde samen om de openbare luidsprekers, toen bekend werd ge maakt dat de Sowjetunie een derde door een mens bestuurd ruimteschip had gelanceerd. De derde Russische astronaut, majoor Nikolajef, 32 jaar oud, getrouwd vader van een dochtertje van zes jaar, heeft 88,5 minuten nodig voor een om wenteling. Op het hoogste punt be weegt zijn ruimteschip zich 251 kilo meter boven de aarde, op het laagste punt is de hoogte 183 kilometer. Het doel van de vlucht, zo zei de omroeper met trillende stem, is aanvullende ge gevens te verkrijgen over de invloed van de omstandigheden tijdens een ruimtevlucht en het vermogen tot han delen van een mens gedurende een lan gere periode van gewichtloosheid. Te vens wil men aan de hand van de ge gevens die de Wostok Hl regelmatig naar de aarde zendt, toekomstige ruim teschepen verbeteren en de communi catiemiddelen nauwkeuriger bestude- Een half uur na de lancering verscheen het beeld van Nikolajef op dé Russische tv-schermen. De derde ruimtevaarder lijkt op Titof. maar hij is knapper. Na zijn portret uitgezonden te hebben, scheen de astronaut in zijn ruimtekostuum op de beeldbuis. Er werden toen nog enige schaarse mededelingen gedaan over de communicatiemiddelen die Nikolajef ten dienste staan en in een beknopt bulletin werd gezegd dat de ruimtevaarder zich uitstekend voelde en dat alle apparaten volgens plan functioneerden. Groeten voor premier Zes uur na de lancering gaf Tass het eerste bericht, waaruit duidelijk bleek, meer dan een baan was afgelegd. Toen begon ook de gebruikelijke uitwis seling van groeten. Een speciale bood schap was bestemd voor premier Chroesj- tsjef, die met vakantie aan de Zwarte Zee vertoeft. „Ik voel me uitstekend en het hele systeem van het ruimteschip functio neert prima. Ik groet u en ik ben er trots op, dat u de moed hebt getoond deze histo rische vlucht te laten uitvoeren". Evenals Titof destijds berichtte Ni kolajef toen de nacht boven Moskou viel, dat hij had gegeten voedsel uit tubes en natuurlijk voedsel en dat hij van plan was een uurtje rust te nemen. Voor de maaltijd had Nikolajef zich losgemaakt uit zijn stoel. Hij kon zich vrij in de cabine bewegen, zonder dat er een koerswijziging van de Wostok 3 merkbaar was. Twee keer heeft de astronaut de handbestu ring in werking gesteld. Hij kon zo het ruimteschip een geringe koers afwijking geven Westelijke waarne mers leiden uit de mededeling dat Nikolajef heeft gewandeld af, dat de Wostok aanzienlijk groter is dan vo rige Russische ruimteschepen. Radio- Moskou heeft noch over de afmetin gen, noch over het gewicht van het ruimtevaartuig iets meegedeeld. Experiment Een etmaal na de lancering van de Wostok 3 begon luitenant-kolonel Povovitsj met de Wostok 4 aan ruimtevlucht. Spoedig na de eerste omwenteling kwamen westelijke ruimtevaartdeskundigen tot de clusic, dat het hier niet gaat om twee geheel afzonderlijk te beschouw vluchten, doch om een experiment dat zowel in de Verenigde Staten als in Rusland sinds lange tijd werd be studeerd. De Britse radiotelescoop ln Jodrell Bank ving gistermorgen om half elf de eerste signalen van de Wostok 4 op. De Britten hoorden dat overste Popovitsj premier Chroesjtsjef meldde dat alles uitstekend verliep aan boord. Het ruimteschip van Popovitsj legde de afstand om de aarde af in dezelfde tijd als de Wostok 3. De ruimtevaartuigen bevonden zich lange tijd vlak bij elkaar en radio-Moskou heeft verklaard, dat gisteravond rechtstreeks radio-contact tussen de beide bestuurders bestond. Toen de beide Wostoks bij elkaar waren, were er een radiogesprek georganiseerd waar aan Nicoiajef. Popovitsj en Gagarin deel. namen. Vanuit de ruimte werden enthou siaste verslagen over de kleuren va hemel gegeven, die Gagarin uit herinne ring aanvulde. Kernproeven Ten slotte heeft de Sowjetunie de Ver enigde Staten verzocht zich te onthouden van kernproeven die gevaar kunnen op leveren voor de beide Russische astronau ten. In een boodschap van radio-Moskou werd erop gewezen, dat de vluchten vreedzame onderzoekingen van de ruimte ten doel hebben en de belangen van alle landen dienen. In haar antwoord heeft de Amerikaanse regering gezegd dat zij in de eerste plaats de Russen een behou den terugkeer wenst en dat de enige proeven in de atmosfeer, waarvan zij weet, onlangs door Chroesjtsjef gelast zijn. B(j de boerenleenbanken is in juli 59 (vorig jaar 53) min. gespaard, in de eer ste 7 maanden ƒ252 265) min., het totale spaartegoed is 5962 min. I ïyfEN KAN er bijna zeker van zijn dat het zo nog vele jaren zal doorgaan: telkens cn telkens weer zullen nieuwe prestaties op het gebied van de ruimte vaart alle voorgaande in de schaduw stel len. En men kan er al evenzeer zeker van zijn dat in dc meeste gevallen de Russen die steeds grotere prestaties op hun naam zullen schrijven. Op de voet gevolgd wel iswaar door het Westen, maar de voor sprong is en blijft onmiskenbaar Tot dusverre schuilt daarin niet zo heel veel verontrustends. Het zal niemand veel moeite kosten om de Russische astronau ten, geleerden, technici al die mensen die, intensief moeten samenwerken om een dergelijk project tot een succes te maken hartelijk geluk te wensen. Want men heeft inderdaad een prestatie geleverd die een stap vooruit betekent in de verove ring van de ruimte. Het lijkt nu mogelijk het „tussenstation" tot stand te brengen van waar uit nieuwe „reizen" kunnen worden ondernomen de tijd waarop ruimtevaart eerste werkelijke ruimtevaart zal gaan worden in de geest waarin fan tasierijke schrijvers cn tekenaars het al sinds lang op papier hebben gezet, schijnt weer een* stap dichterbij te zijn gekomen. Een gelukwens waard dus. Zelfs als men hierbij in aanmerking neemt dat dc Sow- jets niet zullen nalaten ook dit succes politiek uit te buiten. Vooral in de Duitse pers treft men die vrees aan: men her innerde zich dat de Berlijnse muur werd gebouwd een week nadat majoor Titof zijn 17 ronden rond de aarde draaide. Men acht het niet onmogelijk dat de Rus sen nieuwe (over)moed uit hun rulmte- prestatle-roes zullen putten om tot nieuwe stappen inzake Berlijn over te gaan. Het is niet uitgesloten, al krijgt men wel eens het gevoel dat de Duitsers hun muur zien als de spil waarom heen de gehele wereld draait en alsof alles wat er op deze wereld gebeurt de muur als achter grond heeft. Een begrijpelijke overdrij ving, maar niet geheel van gevaar ont bloot. Zoals cn ook dit moet worden toegegeven de Russische succes-roes nooit geheel van gevaar is ontbloot! Dit alles maakt echter de achterstand van het Westen op ruimtevaartgebied niet het meest bedenkelijk. Werkelijk gevaar lijk wordt het pas in een verder stadium als de experimenten van nu dienstbaar gemaakt kunnen worden in het militaire vlak. Als het ruimteschip een wapen gaat worden zoals nu liet vliegtuig een wapen is. Hoever is dat ogenblik nog verwijderd? Maar heel weinig mensen zullen hierop antwoord kunnen geven. Nu nog zijn de Amerikanen bereid om de hele wereld In hun ruimtereizen te laten delen en ook de Russen maken de wereld van hun successen deelgenoot, zij het dan meestal wat spaarzaam. Men kan er echter zeker van zijn dat beide grootmachten de wer kelijke geheimen ook inderdaad geheim houden. Wat ruimetvaart werkelijk waard is zal de wereld pas weten bij een militair conflict. Verhoede God dat de wereld het ooit zal weten! Het zijn. bij een gelukwens, wrange ge dachten; we weten het. Maar is er iemand die deze ontwikkeling van de ruimtevaart, hoe spectaculair ook. zonder zorgen kan en wil volgen? Op het Rode Plein in Moskou getuigt een grote menigte van zijn vreugde over de geslaagde lanceringen. Portretten van de twee ruimtevaarders worden in triomf meegedragen. Vanavond om tien uur precies zullen de ruimteschepen Wostok III en wanneer zij dan althans nog on aarde cirkelen, boven ons land vai oplettende waarnemer te zien zijn. Zaterdagavond zag een medewerker ün de Utrechtse sterrenwacht in Olst n precies 21.29 uur dc Wostok III als n zwak, maar voor het blote oog on miskenbaar zichtbaar flikkerende licht punt, dat zich met de schijnbare snelheid een vliegtuig van het noordwesten het zuidoosten bewoog. Zondag avond heeft men de Russische ruimte schepen niet kunnen waarnemen wegens ware bewolking. De ruimteschepen passeerden om negen uur het noord oostelijke deel van het land en om 10.27 het zuidwestelijk deel. Vanavond 10 uur precies komen zij recht over land Frans Hals Zaterdagmorgen is de 100.000ste bezoeker van de Frans Hals tentoonstelling in Haarlem ontvangen Het was mevrouw Alting-Hallie uil Utrecht, die in gezelschap was van haar echtgenoot. Zij kreeg een boekwerk over Frans Hals, twee passepartouts, een ca talogus van de tentoonstelling en natuur lijk een boeket bloemen met linten in de Haarlemse kleuren: rood en wit. Op 24 augustus zal een garantie- uitloting worden gehouden van ƒ24,65 miljoen der 3 pet Nederlandsch-Indische lening 1937A betaalbaar 1 oktober. I^EN TANK met kraakgas op het emplacement van het centraal distributiebedrijf voor gas in Zeist is zondagmiddag ontploft. Een ma chinist, kwam bij deze explosie, ge volgd door een felle brand in de ge bouwen van het gasbedrijf, om In de wijde omgeving sneuvelden hon derden ruiten van woonhuizen en win kels. De brandweren van Zeist en D» Bilt, gesteund door wagens met schuim blussers van de vliegbasis Soesterbcrg, waren uren later nog met het bestrijden van de brand bezig. Ofschoon aanvanke lijk het gevaar van exploderen van eer tweede tank met kraakgas niet denkbeel dig was, bleek ontruiming van dc naaste omgeving later niet nodig. De gasdistributie moest worden staakt. De burgemeester van Zeist gaf alle inwoners van Zeist, Huis ter Heide, Bosch en Duin. Den Dolder, De Bilt. Aus- terlitz, Driebergen-RUsenburg en Doorn de dringende raad alle hoofdkranen van gasmeters en gastoestellen onmiddellijk af te sluiten. De oorzaak van de explosie ligt nog in het duister. Dc aangerichte schade bedraagt zes a zeven ton. De jus titie stelt een onderzoek in. De bij de ontploffing om het leven ge komen machinist was de heer Stün Wil helm Butsclaar. Men vond het stoffelük overschot van deze 52-Jarige vader van vijf kinderen met verbrande kleren naast de ontplofte tank. Drie andere, even grote tanks werden ontzet en scheur den. Het gas liep er urenlang sissend uit. doch gelukkig vloog het niet In brand. De omgekomen machinist was de enige aanwezige op het terrein van het bedrijf. Indien de ontploffing op een weekdag zou zijn gebeurd, dan zouden ongetwij feld velen om het leven zijn gekomen, zo verklaarden deskundigen. Een vierde tank, die boordevol kraakgas zat. dreig de tijdens de brand eveneens te explo deren. De brandweren van Zeist. De Bilt en Driebergen alsook de militaire brand weerlieden van Soesterberg hebben dit echter met groot gevaar voor eigen leven weten te voorkomen. ln Zeist is zondagmiddag een kraakgastank ontploft en op een bedrijfsgebouw terechtgekomen. T?EN vrij scherpe scheidingslijn tussen -L/ koelere oceaanlucht en warme lucht boven het vasteland van Europa ligt nu boven Noordwest-Duitsland, België en Noord-Frankrijk. An de warme kant van de lijn bleef het gisteren in Limburg zonnig met temperaturen tot 26 graden. Daarentegen was het weer in den, midden en westen van het land overwegend somber met plaatselijk wat regen en motregen en temperaturen van omstreeks 18 graden. Intussen ontwikkelde zich een depres sie boven Noord-N oorwegen en een sto ring voor de Golf van Biscaye een ge bied van hogere duchtdruk. dat nu over de Noordzee in de richting van het Oostzeegebied koerst. Daarmede samenhangend drong met winden tussen noord en oost de koelere lucht iets verder het vaste land binnen. Naarmate het hogedrukgebied meer oostwaarts trekt zal de warmere lucht weer terrein gaan winnen. In verband met de nabijheid van de scheidingslijn tussen koelere en warme lucht zullen morgen nog af en toe en kele wolkenvelden overdrijven maar het blijft waarschijnlijk overal droog. De Bilt verwacht tot dinsdagavond: Droog weer met enkele overdrijvend* wolkenvelden. Dezelfde temperaturen ala vandaag of iets hogere. Overwegend ma tige wind tussen noordoost en oost. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Dinsdag: zon op 5.21, onder 20.08; maan op 19.23. onder 3.18. Woensdag volle maan. HOOGWATER SCHEVENINGEN 14 augustus: 1.35 v.m.; 14.05 n.m. Strand verwachting Een hogedrukgebied trekt via Schot land naar de Noordzee met bij ons een zwakke meer oostelijke wind. De be wolking gaat langzaam breken en brengt geleidelijk wat beter strandweer. Tem peratuur in de middag 18 tot 20 graden, zeewater 17 graden. Vooruitzichten: geleidelijk wat zonni ger en ook iets warmer strandweer. gesteldh 5 S g 27

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1