ïlicttuie£dJtsrfje (fouranl Wil Thant gebaar maken, dan is dat zijn zaak Commentaar Lady B. P. overstemde vliegtuigen Soekarno gezicht moet zijn redden Ambtenaren Nw.-Guinea niet onder vreemd gezag Drente kweekt blauwe bessen Gesneuveld Nachtelijk alarm: brand bij Haagse Passage Rembrandt onbeschadigd terug VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alie afdelingen 31441. KLACHTEN DIEN ST: bezorging 13—1» u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. POSTREKENING: 58938. CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantvditicb is abcbltvtn myn bert ia legljenspptt" Drieënvecrtigste jaargang (Advertentie) KATTEN PENSION Laat ons uw kat verzorgen tijdens uw vakantie. Bespreek tijdig. Telef. 20824. VLIELAND VOOR DIER EN TUIN NIEUWE RIJN 50. 1- Den Haag blijft zwijgen over memorandum (Van parlementsredactie) bandrio heeft overhandigd, is de Nederlandse regering volledig op de hoogte, maar ze zwijgt er in alle talen over. Officiële woordvoerders wen sen niets toe te voegen aan de gisteren uitgegeven verklaring, die besloot met de veronderstelling dat het stuk „waarschijnlijk in het kader van de onderhandelingen met Indonesië nog aan de orde zal worden gesteld". Zo lang dit overleg niet is afgesloten, zijn van regeringszijde géén mededelin gen over het memorandum te verwachten. In Den Haag echter twijfelt nie mand er meer aan, dat de secretaris generaal in het stuk bepaalde voor uitzichten heeft geopend op een soort symbolische overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië vóór 1 januari 1963. Hij zou er ten over staan van Soebandrio in beginsel Garantie in akkoord gevraagd: De ambtenaren in Nederlands Nieuw-Guinea moeten kunnen re kenen op de uitvoering van de toezegging der regering, dat zij niet zullen worden gedwongen te werken onder vreemd gezag. Dit ver klaarde mr. J. Boekraad, voorzitter der afdeling Nieuw-Guinea van de Alg. R.K. ambtenarenvereniging, die morgen naar Nederland zal vertrekken om maandag een vergadering bij te wonen van de cen- overleg in Den Haag. trale commissie Vieuws in één oogopslag Als Oe Thant, de secre taris-generaal van de Ver enigde Naties, westelijk Nieuw-Guinea voor 1 ja nuari symbolisch aan In donesië wil overdragen, dan is dat zijn zaak. Zo ongeveer zou de betekenis zijn van het memorandum (Soekarno sprak van een aide mémoire), dat Oe Thant aan Soebandrio. de Indonesische minister van buitenlandse zaken, ter hand heeft gesteld, en land de laatste dagen vele geruchten de ronde doen. Nederland zou in dat sta dium van de overgangs periode geen enkele zeg genschap meer hebben. De Indonesische ambas sadeur in Australië heeft gisteren verklaard dat de landingen in Nieuw-Gui nea pas zullen ophouden, als de vrede tussen Neder land en Indonesië is gete kend in een akkoord over Nieuw-Guinea. Hij ver wacht bij de overdracht nog wel enkele onbelang rijke incidenten tussen Nederlanders en Indone- De schilderijen, die eni ge tijd geleden uit de villa van jhr. J. H. Loudon te Aerdenhout werden ont vreemd, zijn terecht. Ze zijn op straat aan de po litie van Aken „ter hand gesteld". Twee van de drie in Interlaken (Zwit serland) gearresteerde Duitsers hebben inmiddels bekend. De derde (ver moedelijk de hoofddader) blijft hardnekkig ontken- Op de Westerschelde bij Terncuzen is gisteren een Nederlandse kustvaarder in aanvaring gekonfen mei een Amerikaans vracht schip. Eén opvarende van het Nederlandse schip (dc „Vrede") kwam om het leven, een andere uit Rotterdam afkomstig werd zwaar gewond. Een lid van de bemanning van het Amerikaanse schip wordt vermist. Achter de Haagse Pas sage, in het Achterom, is vannacht een pand uitge brand waarin een patai- zaak was gevestigd. De brandweer kon moeilijk uit de voeten in de nauwe straat, waarin het huis zich bevond, maar des ondanks slaagde zij erin. de brand tot het ene per ceel te beperken. Den Haag maakte echter een benauwd uurtje mee.... Hij zal dan veel aandacht vragen voor de maatschappelijke zekerheid en de veiligheid van de ambtenaren. De regering, zeide hij, zal de verantwoorde lijkheid voor de gevolgen van de eva cuatie niet kunnen afschuiven op de ambtenaren. Alle zorg moet worden be steed aan bun afvloeiing, huisvesting in Nederland en plaatsing in nieuwe func ties. De wet op het bijstandkorps moet spoedig in werking treden. De vakorganisaties moeten ook een vurig pleidooi houden voor toelating van „maatschappelijke Nederlanders", die reeds lang in Nieuw-Guinea blijven doch niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. In een Nederlands-Indonesisch ak koord moet de garantie worden vast gelegd, dat de ambtenaren niet ge dwongen worden onder vreemd ge zag t werken. Er zal in Nieuw-Guinea nauwelijks een Nederlands ambtenaar zijn, die wil werken onder het bestuur van de Verenigde Naties. Er heerst nder de ambtenaren ernstige bezorgd heid, aldus mr. Boekraad en hij hoopt, dat deze door de feiten zal worden ge- legenstraft. Aan de veiling Eendracht te Gronin gen zijn voor het eerst partijtjes blauwe bessen aangevoerd, een nieuw produkt uit Drente, dat uit Amerika geïmpor teerd, thans ook bij consumenten en telers zijn weg gaat vinden. Op de vei ling was vandaag de prijs per doosje van 250 gram 59 cent. De blauwe bes is een produkt, dat op de Drentse gron den wordt gekweekt en daar uitstekend op zijn plaats is. De vruchten van de blauwe bes zijn aanmerkelijk groter dan die van de be kende bosbes. De gewone bosbes be reikt een doorsnee van hoogstens tien millimeter. De door selectie verkregen blauwe bes heeft een diameter van vijf tien tot twintig millimeter. In Amerika nemen in de rij van klein-fruitsoorten de grootvruchtige blauwe bessen een voorname plaats in. In West-Duitsland worden eveneens veel blauwe bessen geteeld, al zijn deze vruchten kleiner FLEXA verkrijgbaar bij OEGSTGEEST KEMPEN A ER STR 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Deoler Fa. H. Schutte Zn mee hebben ingestemd, dat door één of meer handelingen de indruk wordt gewekt dat Nieuw-Guinea nog dit jaar Indonesisch grondgebied is ge worden. Dit zou dan moeten gebeu ren door opneming voor eind 1962 van Indonesische militairen in het UNO-contingent en door het hijsen van het Indonesische rood-wit naast de V.N.-vlag op de openbare ge bouwen in Nieuw-Guinea Gezicht redden Het doel van deze vertoning is pre sident Soekarno in staat te stellen zijn gezicht te redden. Het Indonesische staatshoofd heeft zijn volk nu eenmaal beloofd, dat Nieuw-Guinea Indonesisch zal zijn „vóór de haan op 1 januari 1963 zal hebben gekraaid." Deze belofte hand haven hij èn zijn paladijnen ook nu nog onverkort. „De Indonesische vlag zal vóór het begin van 1963 is westelijk Nieuw-Guinea wapperen," zo verklaarde gisteren de Indonesische minister van defensie Nasoetion in een boodschap aan regeringsbeambten en employés in Zuid- Sumatra. Dergelijke uitlatingen zijn niet in over eenstemming met het voorlopig Neder lands-Indonesische akkoord, maar ver moedelijk wèl met toezeggingen van Oe Thant. Als die toezeggingen worden ver wezenlijkt en het inderdaad komt tot een symbolische overdracht vóór 1 ja nuari, zal Soekarno zijn helaas weinig- kritische gehoor kunnen wijsmaken dat zijn belofte in vervulling is gegaan. Dat Indonesië een dergelijke sym bolische overdracht zou proberen af te dwingen, hadden waarnemers vo rige week reeds voorspeld. Het heeft in politieke kringen echter wel wrevel gewekt, dat Oe Thant zich blijkbaar al in een zo vroegtijdig stadium (bui ten medeweten van dr. Van Roijen??) op de Indonesische eisen heeft vast gelegd, daarmee in feite vooruitlopend op de tweede fase. Overigens reali seert men zich dat dit waarschijnlijk de prijs is geweest, die moest worden betaald voor Soekarno's instemming met het voorlopig akkoord. Voldongen feit Het valt niet aan te nemen, dat bij het formeel overleg van Nederlandse kant volgende week nog ernstig bezwaar zal worden gemaakt tegen de inhoud van het memorandum. De tussen Oe Thant en Soebandrio gemaakte afspraak is een voldongen feit. en elke poging onzerzijds om daar iets aan af te doen brengt het resico met zich, dat Indonesië het overleg afbreekt, met alle gevolgen (Voor volg zie pag. 7 Poolse diplomaat veroordeeld voor hoogverraad De eerste naoorlogse Poolse diolo- maat in Japan is wegens hoogverraad ter dood veroordeeld. Het is mogelijk dat hij reeds geëxecuteerd is. In een telegram van het officiële Poolse persagentschap werd mpefie deeld. dat een militaire rechtbank in Warschau Jerzy Bryn berecht en ver oordeeld had onder beschuldiging van het geven van vitale staatsgeheimen aan een buitenlandse mogendheid. Het agentschap gaf geen bijzonder heden, maar de diplomaten in War schau geloven dat Bryn gestraft werd voor zijn contacten met Amerikaanse autoriteiten tussen 1957 en 1959. Gisteren is dc twintigjarige dienst plichtig korporaal G. M. Derks uit Kaal te in een gevecht bij Kaimana op Nieuw- Guinea gesneuveld. Het stoffelijk over schot is vandaag aldaar ter aarde be steld. In hetzelfde gevecht is de dienstplich tig soldaat eerste klas K. van Veen, oud 21 jaar. alsmede een Papoea licht ge- vrijetijdsverf kwaliteitsverf over van deze cafetaria en brand in het Achterom, r complex, had gewoed. Cafetaria en een huis verwoest 47 kleurstalen 10 ct in de winkel I^EN BEJAARDE, hulpbehoevende ('-ine mevrouw Valk is texr: 1ern«< I gefnedi nadat ui de afgelopen nacht brand was uitgebro ken in de cafetaria beneden haar woning aan het Achterom in Den Haag. De brand was ontstaan door een explosie in een gasoven, waarvan de oorzaak nog niet is opgehelderd. Binnen weinige minuten na de ont dekking van de brand door een voor bijganger stond het pand in lichter laaie. Het vuur woedde in de cafe taria en baande snel een weg naar de dubbele bovenwoning, bewoond door mevrouw Valk en de uit zes personen bestaande familie Langerak, die boven dien een logeetje uit Maasdijk had. Met moeite werd mevr. Valk, de moeder van mevrouw Langerak, naar buiten ge dragen en vandaar naar het politie bureau Buitenhof gebracht. Geen van de bewoners had tjjd om ook maar iets te redden en zelfs ontbrak de ge legenheid om kleren aan te schieten. Binnen het uur had de met groot mate riaal uitgerukte brandweer het vuur zo gevaarlijk midden in het oude com plex van de Passage onder de knie, doch toen was er van de cafetaria en de bovenwoning niets meer over. De ernaast gelegen panden liepen brand en waterschade op. De cafetaria was enkele maanden geleden gerestaureerd, waarmee een bedrag van rond f 30.000 was gemoeid. De eigenaar, de heer Koster, is verze kerd. JJET GESOL met dr. Soblen, de com* munis*:sche groot-spion die in de Verenigde Staten tot levenslang is ver oordeeld, naar Israël wist te ontsnappen en die ten slotte na een poging tot zelf moord 'n een Londens hospitaal terecht kwam. bren-4 het gevaar met zich dat men svmna'b'e eaa* koesteren voor deze misdadiger. Omdat de mens nu eenmaal gene'"d is sympathie te gaan koesteren voor de medemens d«c vermorzeld dreigt te worden donr de stroef lopende raderen Natuurlijk is het zo dat dr. Soblen ©r willens en wetens een juridische puzzel van heeft gemaakt die nauwelijks meer op te lossen lökf en d'e aanleiding dreigt te worden *nt d'p'omat'eke spanningen tussen de hierbij besrokken landen. In Engeland ziin recht en vriihe'd diepge wortelde begrippen, vastgelegd in rechts regels d'e de eeuwen verduren. Israël en de Ver. S*"Vn kunnen niet op d'e eeuwen oude trad'Mes hogen maar zeker een land als Israël zal liever alles riskeren dan dat het ook maar iets af doet aan het recM van de enkeling. Weten niet iuist de Joden wat het zegden wil prijs te worden gegeven aan de willekeur Ontdoet men ech'er de zaak van alle ju ridische en diploma^eke windselen, dan blijft er maar een heel eenvoudig geval over: een man die veroordeeld is en die zijn gerechte straf moet ondergaan: die gevlucht is, tijdens die vlucht gepakt is, zij het in een ander land, die nu terug moet naar het land waar de gevangenis hem wacht. Zou men hem eenvoudig neer zetten op een boot of in het eerste het beste vliegtuig dat naar dc States gaat, dan zou niemands rechtsgevoel zijn ge schokt en zou de zaak-Soblcn de wereld uit zijn. Dat dit n'et schijnt te kunnen Is een tekortkoming in de rechtsregels. Want en nu komen we terug bij on# uitgangSDunt rechtspleging die zo In gewikkeld is geworden dat het gesol met een mens ten slotte sympathie voor die mens gaat oproepen bij zijn medemensen, ondergraaft het rechtsgevoel en verslapt de wil om naar die rechtsregels te leven. Het normbesef is na twee wereldoorlogen (en 11a alles wat daarin gebeurd is) toch al niet zo biister groot het is zaak om alles te vermijden wat dat normbesef nog verder kan ondergraven. In hoeverre de publiciteit, de krant in dit alles een rol speelt, laten we nu maar In het midden. Dat juist de redactie van een christelijk dagblad met dit alles wel eens moeite lieeft u mag het als een zekerheid van ons aannemen! (RITA) fen lich icht ichting ging op. toen gistermiddag het karwei werd ge klaard: na een ein- politie nogal püniük heen en weer ge praat zyn de vier in Aerdenhout gestolen schilderijen onbe schadigd in Aken te voorschijn gekomen: de Rembrandt en dc drie kleinere doeken. Tussenpersonen van de Duitse helers speelden in een Akense straat de po litie de kostbare buit gewikkeld in een oude jas, in handen. De drie dieven heb ben met hun kostba re roof danig in de maag gezeten. Eerst v/erden de doeken in Zuid-Limburg be graven. later zorg den de helers er voor dat de buit naar Aken werd vervoerd met het doel, ze op voorzichtige wijze aan de politie terug te geven. Hoe dat al les weer in West-Europa geworden is. Een depressie bij Schotland, het front in de nacht van donderdag op vrijdag ons land passeerde, verplaatst zich naar het Skagerak. Ten westen van Ierland ontwikkelt zich een nieuwe de pressie die naar alle waarschijnlijkheid nog actiever zal worden dan die bij Schotland. De baan van deze storinc is zuidelijker dan van zijn voorganger. Verwacht wordt dat ook deze depressie de komende 24 uur in ons land weer regen veroorzaakt en opnieuw vrij veel wind, vooral aan de kust. In het temoe- ratuurverloop komt weinig verandering. De Bilt verwacht tot zaterdagavond.- Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Aanvankelijk meest matige later krachtige en langs de kust harde wind tussen zuid en west. Weinig verandering in temperatuur. (Opgemaakt om 11.15 u.J Strand verwachting De depressie bij Schotland blijft het strandweer ook morgen nog verstoren. Nog een' enkele bui met verspreide op klaringen Matige, af en toe vrij krach tige zuidwesten wind. Te koel, in de middag 17 graden, zeewater 17 graden. Vooruitzichten: weekeinde blijft te koel met nog een kleine regenkans, als ook enige zonnige perioden Tendens: dalend ZON EN MAAN Zaterdag: zon op 5.16 uur, onder 20.13 uur; maan op 16.44 uur, onder 0.40 uur. Op 15 augustus volle maan. Hoogwater Scheveningen 11 augustus: 10.46 v.m.; 23.22 n.m. HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Tcmprr. SUtlOD Wccr.- él L gctteldb 5B is Si ■>A chief guide van de padvind- hore brachten op dc beken- mand kon er haar i hel Nederlandse Lady Badcn-Powell, de de toespraak. Ze slaagde er T7NKELE honderden Am sterdamse padvinders padvindsters. kabouters, \v pen en verkenners, hebben ster gistermiddag hun hoogste padvindstersgilde. leidster, lady Baden Powell, niet muziek van Schiphol afgehaald. Zij kwam met meestei een vliegtuig uit Londen om wijl eci een bezoek van anderhalv dag te brengen aan het in- mars over het platform I ternationalc kamp van de schetteren cn onafzienbare ontruimd, marcheerde zij de leidste Nationale padvindstersraad rijen andere padvindsters. omstuwd door haar volgc- veertig leden ver weg op de hoge balustra. vorld de, een fluitconcert ten ge steld, opdat 2 houden deze te bestijgen. Op stuk dc hand mevr. J. energieke Dordrecht, ter- In strijd met de 1 veer- ontvangst opgestelde regc- iedereen beneden op het plat- kken. doch dit ging dc organisatoren toch te ver en men wist lady Baden Powell ervan tc overtuigen, dat het niet wel mogelijk was. In de perskamer hield dc hoogste leidster der padvind- rrolijke ling, waarbij het platform form verstaanbaar te maken, sters korte tijd later 1 snel mogelijk nie- gelid zouden de padvindersbe- aarbij ze vertelde, ijftig dat deze thans over de ge- de erehaag alleen in het hele wereld 14'mil'oen ge- orden opge- reg -eerde le^cn telt. Sreooble Nice

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1