ïlicuiue CeiJisrlie ÖTourant lompromis bereikt over Nw.-Guinea? Commentaar Berlijn op bezoek in Groningen Colombia geteisterd door aardbeving wows in één oogopslag Papoea wil voorlopig VN-bestuur Aardbeving bij NieuwGuinea Volgens berichten van persbureau Gebied zou op 1 mei worden overgedragen Vandaag gesprek met Khider in Algiers Boudiaf werd gearresteerd AG 31 JULI 1962 - KANTOREN: Steenstraat 3?. TOLEFOON: aüe afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (BU contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12542 CHRISTELIJKKATIONAAL DAGBLAD „StantvasUd) h aiteblrvra mjn hert in teotjcnspoct" EEN DER BESTEN! „aanval" op een van de ammers van Sir Oswald osley, toen er een gevecht ont. —)nd tijdens een demonstratie, irs in Manchester van zijn er. ►mistische rechtse Britse he r werden 47 personen gear- erd. Voor de derde maai korte tijd arrestaties ht, toen de neo-fascistischr lletjes ontaardden in vecht- rrtijen met de omstanders Dodenpaniek en grote schade iWERF heeps In de buurt van Wash ington zouden de Neder landse én Indonesische on- S derhandelaars thans over eenstemming hebben be reikt over een versnelde i overdracht van het bestuur ®V6r westelijk Nieuw-Gui- nea aan Indonesië een w, ko- compromis, dat al enkele dagen geleden werd aange kondigd. De Indonesische kaïr.ta. Hij reist via New York, waar hij eerst nog uitvoerig zal confereren Thant, secretaris generaal van de Ver. Na ties. bij de Algerije doen de aan- hangers van Ben Bella, als- igde of de crisis thans voorhij is. rebellerende vice-premier in Algiers installeren. Zij weigeren thans in te gaan op het voorbehoud van pre mier Ben Khedda, nl. dat de instelling van bedoeld bureau eerst, door het revo lutionaire parlement moet worden goedgekeurd. Het i is nu de vraag wat de troe pen van het vierde district zullen doen, die Algiers sinds enkele dagen stevig in handen hebben. De Zuidamerikaan se staat Columbia is getroffen door een aardbeving, die vooral de stad Pereira heeft getroffen. Er is al melding gemaakt van tenminste veertig doden en honder den gewonden. De autori teiten hebben er echter aan toegevoegd, te vrezen, dat het aantal slachtoffers veel grotgr zal blijken te I zijn, als de verbroken ver bindingen met Pereira zijn hersteld. Het landelijk stukgoed- tarief van de Nederlandse Spoorwegen zal met ingang van 1 september worden verhoogd met niet minder dan ca. veertig procent. De vrachtprijzen voor snelgoed en expressegoed gaan met eenzelfde percentage om hoog, maar zij zullen ten minste anderhalf, resp. driemaal de overeenkom stige prijs voor gewoon vrachtgoed bedragen. Russische consulaire ambtenaren, geassisteerd door militairen, hebben gis teren de bureaus van de wijk-, districts- en stads raden in de oostzone van Duitsland leeggehaald om inzage te kurtnen krijgen van de bezwaarschriften en petities, die de Oostduitsers hebben ingediend. De Rus sen willen blijkbaar een be ter beeld krijgen van de (gedeprimeerde) stemming in de oostzone om het ge vaar van een nieuwe op stand te kunnen bezweren. De Zuidafrikaanse rege ring heeft een serie maat regelen genomen om onge wenste personen het zwij gen te kunnen opleggen. Een van hen is de Nobel prijswinnaar Albert Loe- thoeli, een Bantoe, die werd onderscheiden voor het vele werk. dat hij in het belang van de niet-blanken in Z. Afrika heeft verricht. Sterke aardschokken hebben gis teren geheel Colombia doen trillen. Volgens de laatste cijfers zouden hierbij in totaal 40 personen zijn) omgekomen, terwijl het aantal wonden ongeveer 100 is. De schade aan woningen en gebouwen is groot. Men vreest echter, dat het werkelijke aanbal slachtoffers gro ter zal zijn, omdat over Pereira, de stad die het zwaarst zou zijn getrof fen nog niet veel bekend is. Zo weet men nog niets met zekerheid over het lot van de 200 arbeidsters van een confectiefabriek die daar is in gestort. In Manizales viel een torenspits van een kerk, vier mensen kwamen hierbij om het leven, onder wie de bekende Colombiaanse dichter Gon zalez. De stad is verstoken van wa ter, stroom en telefoon. Ook in an dere delen van het land vielen slachtoffers. Verbindingen met vele steden waren verbroken. Volgens de autoriteiten waren de schok ken de zwaarste geweest sinds decem ber 1961. toen het zelfde gebied geteis terd werd door een aardbeving, die 21 levens eiste. De schokken werden in drie uur tijd drie maal waargenomen. Deskundigen van de Colombia Univer- Motie in N.-Guinea Rand Het Nederlandse bestuur in West- Papoea dient per 1 januari 1963 vervan gen te worden door een V.N.-bestuur. Na enige jaren V.N.-bestuur dienst volksstemming te worden gehouden als gesteld is In artikel vier van plan-Bunker. Dit is het voornaamste deel van de motie die vicc-voorzitter Kai- siepo bij de Nieuw-Guinea-raad heeft ingediend cn die vandaag door de raad werd besproken. De indieners stellen dat indien de he ren Oe Thant en Bunker zich niet het bovengenoemde houden, er hoop op een vreedzame situatie bestaat Het is mogelijk, aldus de motie, dat d< V.N. zich niet ten volle bewust zijn vai de gebeurtenissen in Kongo zodat zü nog meer verantwoording op zich wen sen te laden door eventuele gebeurtenis sen in West-Papoea. De motie is mede- ondertekend door de heren Jouwe. Ar- lan en Gosewisch. In de toelichting zei de heer KaisieDO vanochtend: „Oe Thant heeft geen recht ons uit te leveren aan anderen." Ds. Kamma wilde de stemming over de motie uitstellen en eerst uitvoeriger door het gouvernement worden inge licht betreffende de politieke ontwikke lingen in Washington. Dit voorstel ds. Kamma werd met 12 stemmen en 11 tegen aangenomen. De stemming od donderdag vast gesteld. De regeringsgemachtigde, de heer H. Veldkamp, zei nog dat het gouverne ment geen behoefte heeft aan de motie zoals zij thans ligt. Hij zag deze als een overigens begrijpelijke reactie op de po litieke ontwikkelingen van de laatste dagen. Het getuigt volgens de heer Veld kamp echter niet van wijs beleid nu t« wijzen op de toestand in Kongo. Hij zegde inmiddels toe het verzoek meer inlichtingen aan de raadsleden de politieke situatie spoedig onder de aandacht van de Nederlandse regering te zullen brengen. sity meidden gisteravond, dat „een grote aardbeving" was geregistreerd in Cen- traal-Amerika, waarschijnlijk in Costa- Rica. Prof. Jack Oliver zeide, dat de schok van een kracht was, zoals die ongeveer eens in de tien jaar voorkwam. Volgens het Geofysisch observato- um van Port Moresby, in Australich Nieuw-Guinea, heeft zich dinsdagoch tend vroeg een zware aardbeving voor gedaan in het gebied van de Bismarck- Volgens onofficiële berichten zijn langs de oostkust van Nieuw-Guinea aardschokken waargenomen. President Nasser van Egypte heeft het afgelopen weekeinde zijn nieuwe wapen in de agitatie politiek in een parade voorbij la. ten trekken. Hij zei. dat deze raketten, die in serieproduktie zijn genomen. Israël nu zeker binnen het bereik van Egypte brengen. De ..Veroveraar" heeft een be. reik van 400 mijl en is 40 voet lang. De overwinnaaris even lang en heeft een bereik van 250 mijl. Deze stukken waren 't middelpunt van de militaire Da- rade in Cairo, op de tiende ver- jaardag van Egypte's onafhaniee- lijkheidsdag. De opgewonden Egyptenaren waren op de hoogste punten op klommen om een goed overzicht te hebben op de parade HET compromis inzake een versnelde overdracht van het bestuur over westelijk Nieuw-Guinea aan Indonesië, dat al enkele dagen geleden werd aangekondigd, is volgens The Associated Press thans in kannen en kruiken. Het tussen de Nederlandse en Indonesische onderhandelaars be reikte compromis zou de grondslag kunnen vormen voor een formeel ver drag tussen Nederland en Indonesië, dat in de loop van augustus op het VN-hoofdkwartier te New York voorbereid zou kunnen worden. Het plan Bunker beoogt besttursoverdracht binnen twee jaar. Indonesië streefde de laatste tijd echter openlijk naar overdracht op 1 januari a.s., welke datum voor Nederland onaanvaardbaar zou zijn geweest. Nog steeds volgens The Ass. Press krijgt Indonesië volgens het compromisplan in mei 1963 „tenminste symbolisch" het bestuur in handen. Voor de definitieve overdracht zou een langere periode noodzakelijk zijn. Volgens het plan-Bunker zullen de burgerlijke rechten van de 700.000 Papoea's volledig worden gegaran deerd. Zij zullen het recht van zelf beschikking krijgen. Bovendien zul len de normale diplomatieke betrek kingen tussen Nederland en Indone sië worden hervat Over deze beide punten wordt echter in de berichten uit Washington niets gezegd. Soebandrio. de Indonesische minister van buitenlandse zaken, die vanavond naar Djakarta zal terugkeren om ver slag te gaan uitbrengen aan president Soekarno, zal eerst nog in New York een bezoek brengen aan Oe Thant, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Met een vliegtuig van de Pan American Airways reist hij via Londen cn Bangkok naar Djakarta. Soebandrio moet nog het fiat hebben van president Soekarno en diens adviesraad (die In de plaats van het parlement Is geko men). aldus The Ass. Press, welk Ame rikaans persbureau voorts meldt. dat ambassadeur Van RoUcn de goedkeu ring van regering en parlement ln Ne derland moet krijgen. Diplomatieke zegslieden te Washington zijn optimis tisch gestemd ten aanzien van de kan sen. dat beide regeringen en parlemen ten hun goedkeuring aan de plannen zullen hechten. Reuter, dat nog geen melding heeft gemaakt van het bereikte compromis, meldt weL dat volgens diplomatieke waarnemers een eventuele tegemoetko ming door Nederland aan het Indone sisch standpunt inzake de datum van de bestuursoverdracht, niet afdoet aan de principes van het plan-Bunker, n.l. het vermijden van een rechtstreekse over dracht aan Indonesië en in verband daarmee het beschermen van de be langen van de Papoeabevolking. Het te Djakarta verschijnende blad Indonesia Herald (dat de opvattingen van Soekarno weergeeft) schreef giste ren nog. dat het plan-Bunker „nog steeds in hoge mate leeft". Het moet echter versneld worden „wegens factoren, die nog niet bestonden op het ogenblik, dat de formule van Bunker naar voren werd gebracht". Tot deze factoien behoort volgens het blad de aanwezigheid van Indonesische troepen in het omstreden gebied In Djakarta deelde premier Djoeanda gisteren mede, dat ..er nog veel hoop is voor een vreedzame regeling van het geschil over westelijk Nieuw-Guinea". Hij sprak tot verslaggevers na het bij wonen van een bijeenkomst, waarop de plaatsvervangend minister van defensie, lt. generaal Hidaj?t. verslag had uitge bracht aan Soekarno over de bespre kingen in de buurt van Washington. Het besluit of al dan niet formele onderhan delingen met Nederland worden ge opend, zal pas na de terugkeer van Soe bandrio (op 2 augustus) worden geno- SOC.BANDRIO ....naar Djakarta...^ ta een zekere mate van besluiteloosheid bestaat wat betreft de volgende stap. die Indonesië inzake de kwestie Nieuw-Gui nea moet doen. De links georiënteerde en uiterst-nationalistische groepen zou den sterke druk uitoefenen tot het af breken van het overleg. Volgens weste lijke diplomatieke kringen heeft dit streven de steun van de Sowjet-Unie. Van de zijde van het ministerie van buitenlandse zaken ln Den Haag ver nemen wij, dat er nog geen beslissing is genomen, of en wanneer minister Luns met vakantie zal gaan. Volgens eerdere berichten afkomstig van hel ministerie zou de minister van gis teren af tot de tweede helft van augus tus afwezig z(jn geweest. Blijkbaar Is er als gevolg van de ontwikkelingen in de buurt van Washington verandering in de plannen van mr. Luns gekomen. naar het schijnt door Ben Bella-ge- zinde troepen. Over zijn verblijfplaats is niets bekend. Hij zou ook deelnemen aan de conferentie in Algiers tussen Khider en Belkacem Krim. yANDAAG wordt het bezoek beëindigd, dat de beide Prinsessen hebben ge bracht aan de West. Dank zij de midde len tot onderhoud van communicatie waarover de mens van vandaag beschikt hebben wij haar kunnen volgen op de interessante doch stellig ook vermoeien de tocht. Wij hebben kennis kunnen ne men van de hartelijke ontvangst en van de hartveroverende onbevangenheid. Deze nieuwe ontmoeting tussen Nederland en de West mag ons dankbaar stemmen. We derom zijn de banden versterkt. Opnieuw ook kunnen wij niet onderdruk ken gevoelens van spijt, dat ontmoetin gen in deze sfeer niet mogelijk zijn ge weest met de Obst. Onze betrekkingen met de Oost hebben altijd geleden onder de enorme afstand. Het aantal Nederlan ders dat in de loop van de tijd naar de Oost is getrokken is altijd betrekkelijk gering geweest, en zo ook het aantal In donesiërs dat naar ons kwam. Ook in de verhouding tot Nieuw-Guinea heeft de afstand steeds schadelijk ge werkt. Zeker, men kan thans in luttele uren van Amsterdam naar Biak reizen, maar het blijft een bij uitstek dure on derneming en de reis is bovendien kwets baar. De situatie van dit ogenblik ware wellicht anders geweest, indien de grote afstand niet dermate hinderlijk op de ver houdingen had ingewerkt. Van een ont moeting tussen de volken is voor Neder land zowel wat betreft Indonesië als wat betreft Nieuw-Guinea weinig gekomen. Eveneens is een bezoek van leden van ons vorstenhuis bij de nadering van nieuwe staatkundige ontwikkelingen achterwege gebleven. Te verheugder mogen wij zijn over de toenemende intensiteit met de West. De leden van ons koninklijk huis schuwen het reizen en de daaraan verbonden ver moeidheden niet. Prins Bernhard betoont zich telkens weer een ambassadeur van uitzonderlijke hoedanigheden, die aller wegen reeds talloze vrienden voor ons land heeft gewonnen. De Prinsessen vol gen op innemende wijze dit spoor. Konin gin Juliana zelf weet elke ontmoeting voor hoog en laag te maken tot een on vergetelijke gebeurtenis. De reis die de beide Prinsessen door de West hebben gemaakt loopt dan vandaag ten einde. Hechtere banden van vriend schap en genegenheid binnen het konink rijk zijn er het resultaat van. Het mag ons te dankbaarder stemmen in dagen die minder door de versteviging van banden schenen te zijn gekenmerkt dan wel door een pijnlijk cn smartelijk slaken ervan. „De crisis is thans voorbij". Met de ze optimistische woorden kwam Mo hammed Khider gisteren uit Parijs in Oran aan, waar vice-premier Ben Bel la aanwezig was om zijn rechterhand te begroeten. Later verklaarde Khider dat het door Ben Bella ingestelde po litiek bureau zich donderdag of vrij dag in Algiers zal installeren. Voor- en tegenstanders van Ben Bella zou den vandaag in de Algerijnse hoofd stad confereren. Zoals bekend wensen Ben Khedda en zün medestanders, dat het politiek bu reau door het voorlopig parlement wordt goedgekeurd. Khider heeft evenwel voc zijn vertrek uit Parijs gezegd, dat h« nu niet meer mogelijk is de raad. die 72 leden telt bijeen te roepen. Volgens hem is er echter een tweederde meerderheid in dit tijdelijk parlement voor di stelling van het politiek bureau. Intussen hebben troepen die zondag Algiers zijn binnengerukt de veiligheids maatregelen in de stad verscherpt. Mi litairen van het vroegere plaatseliike militaire bestuur moesten in hun kazer nes blijven en er is bekendgemaakt, dat alle Algerijnen en Europeanen die na de onafhankelijkheid gevangen zün ge zet in vrijheid zullen worden gesteld. In kringen die in nauwe relatie staan met Ben Bella verluidde gisteravond, dat de leiders van alle districten, uitge zonderd die van Wilaja drie Ben Bella en de gedachte van het politiek bureau steunen. Zij noemden de instelling van een autonoom district Algiers, dat zon dag door militairen van het vierde dis trict werd bezet een „kunstmatige schepping" van Ben Khedda. Door de bezetting is er een neutraal gebied tus sen beide kampen ontstaan. Ben Khedda, die alle nationalistische leiders heeft verzocht naar Algiers te komen heeft verklaard, dat de parle mentsverkiezingen op 12 augustus waar schijnlijk niet kunnen worden gehouden, doch da*, deze toch ook niet voor onbe paalde tyd kunnen worden uitgesteld, om dat „dringend noodzakelijk is dat het volk zijn stem laat horen". De premier gaf een somber beeld van de situatie, de werkloosheid neemt toe en de voorraden zijn zo goed als op, terwijl de gezondheid van de be volking zorgen baart. Gisteravond laat werd officieel be kendgemaakt dat Boudiaf, vice pre mier in de regering van Ben Khedda en een van de felste tegenstanders van Ben Bella, gevangen was genomen, RIJNSBURG LEIDEN zaterdag in augustus Vertrek 13.30 uur vanuit Rijnsburg.Bezichtigïng der corso wagens de vrijdagavond en zaterdagmorgen tot 12 uur v. m. voorafgaande aan het corso,in de hallen van de Veilings vereniging „Flora" te Rijnsburg. rpussen een lagedruksysteem bij de -* Noorse kust en het Azorenhogedruk. gebied staat een zuidwestelijke tot iveste lijkc stroming van vrij koele maritieme lucht. De aangevoerde lucht is stabiel maar frontale storingen veroorzaken daarin tijdelijk bewolking cn soms wat regen. Er komt hierdoor niet veel ver andering in de weerstoestand. Perioden met bewolking zullen dus worden afge wisseld door perioden met opklaringen. Veel regen wordt het komende etmaal niet verwacht. Verder zal de wind matig tot vrij krachtig zijn uit richtingen tus sen Zuid en West. Het temperatuurver looo blijft nagenoeg onveranderd De Bilt verwacht tot woensdagavond: Veel bewolking maar plaatselijk ook enkele opklaringen. Overwegend droog weer. Matige wind tussen zuidwest en west cn weinig verandering in tempe- ZON EN MAAN 1 aug.: zon op 05.00. onder 20.31: maan op 05.50. onder 21.06. 8 aug.: nieuwe 69 J^7 I Tendens dalend ge veer 18 a 19 ©naden, zeewarter 17 gra den. Voonuiitoichtem: overwegend dnooig weer met opklaringen en een iets hoger* middegtempenaituur dtaoi 1 HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen seven uur W.er.- At geiteldb fez Si U\sï Str andverwachting Stonimgsfrv>n<t passeert met enige regen nog vandaag gevolgd deer opklaringen. Morgen overwegend droog weer met zonnige perioden en een zwakke tot ma tige zuidwesten wind. In de middag oo- Helsink) Stockh Os.o Kopenh TAE „Berlijnweck", die van 6 tot cn met 13 oktober in de stad Groningen zal wor den gehouden, belooft een manifestatie van nationale betekenis te worden. Dit heeft de burgemeester van Gro ningen, de heer J. Tuin, tij dens een persbespreking ver klaard. De burgemeester ver telde, dat na de „Nederland se week" in Berlijn, het plan rijpte om een Berlijnse mani festatie in Nederland te hou den. De keus is daarbij geval len op Groningen. Berlijn zal zich in diverse facetten manifesteren. Zo zal er een tentoonstelling worden gehouden van werken van de jonge Berlijnse schilders in het Groninger museum, een fototentoonstelling in het nieuwe stadhuis, hoogleraren uit Berlijn zullen in univer sitair verband inleidingen houden en de burgemeester van Berlijn, dr. Willy Brandt, zal hoogst waarschijnlijk naar Groningen komen en in het universiteitsgebouw een rede houden. Het Radlo-Sym- fonie Orkest van Berlijn zal in Groningen enkele concer ten geven onder leiding van dc dirigent van het noorde lijke filharmonisch orkest, de heer Roelof Krol. In Gruno's veste zal Berlijnse muziek klinken. De binnenstad zal feestelijk worden aangepast aan deze manifestatie. Da rooms-katholieke cn protes tantse kerken zullen speciale kerkdiensten en samenkom sten houden. Een speciaal poststempel zal attenderen op dit Berlijns gebeuren in Gro- Grenoble Nice Berlijn n-regen h. bew. n.regcn regen wlndnll wlndatti wlndsti! 21 15 0 1 21 14 03

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1