Jlieuwe féUtstlje (Hburaiil mm M9üi^«£ Sprake van akkoord in Algerijnse Streven naar wijziging van het plan-Bunker crisis Canadees meisje kreeg arm terug GROTE DIPLOMATIEKE ACTIVITEIT Soebandrio blijft nog op verzoek Kennedy Broodprijzen omhoog Khider brengt mogelijk verzoening Overleg bij PTT over promoties afgebroken Bonden vrezen arbeidsonrust. Tweeling klimt uit box en verdrinkt ZATERDAG 28 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELETOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIEN ST: bezorging 18—18 u. ADVERTENTIES: J 0.20 per millimeter Familieberichten 1 0.18 per millimeter (Bi) contract belangrijke korting; POSTREKENING: 58838 ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand: ƒ0,65 per week Vijftigste jaargang no. 14033 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD .StaatvuUtt H «fcrtlfttn min bert ka U|lj«aspttt" In 'n woelige wereld veilig verzekerd. kromme Nleuwegracht 8—10 Ul'KtUHX DE KOMST van minister Khider, efcn aanhanger van Ben Bella, in Algiers schijnt in zoverre resul taat te hebben afgeworpen, dat er nu weer gesproken wordt van een aan staand akkoord tussen de elkaar be strijdende groeperingen. Aaugeno- wordt dat de commandanten de Wilaya's opdracht hebben ge geven zich niet meer in vijandelijk gebied te begeven, dit om botsingen te voorkomen. Ook Ben Bella zou hebben besloten zijn troepen niet verder te laten optrekken, in af wachting van een definitief akkoord met premier Ben Khedda. Een nieuwe tegenslag voor Ben Khedda is het plotseling ontslag van de Vrolijke gezichten en bloemen gaven de Vierdaagse als vanouds een feestelijk slot. Nieuws in één oogopslag In New York en Washington gonste het van de diplomatieke activiteit rondom het Nieuw-Guinea- vraagstuk. Het is duidelijk dat achter de schermen getracht wordt, het plan- Bunker aan te passen aan de nieuwe Indonesische eisen, die Nieuw-Guinea nog dit jaar onder Indone sisch bestuur willen bren gen. De regering heeft van daag de Kamercommissies van de nieuwste ontwikke ling op de hoogte gebracht. De besprekingen tus sen de zes EEG-landen en Engeland zijn in een im passe geraakt als gevolg van een „bijzonder harde ranse houding". Aange zien de zes landen een lyn' moeten trekken tegenover Engeland, is er' weinig hoop, dat een redelijk ak koord zal worden bereikt. Niettemin gaan de minis ters woensdag verder om te proberen, de impasse nog te doorbreken. In Nijmegen beëindig den 11.696 personen de Vierdaagse met goed re sultaat. Er waren dit jaar in totaal 526 uitvallers. In Apeldoorn bereikten 1204 wandelaars de finish. Daar telde men slechts 10 uit- De gezagvoerder van de Boeing die boven Win terswijk ternauwernood een Nederlands militair vliegtui gwist te ontwijken heeft bij zijn aankomst in de V.S. gezegd, dat schuld louter bij de Nederlandse piloot ligt. De Amerikaan zei dat hij het Nederland se toestel slechts op drie meter heeft gemist. Ook zou de Beaver te hoog hebben gevlogen. In Algerije neemt de kans op ee nakkoord weer toe nu minister Khider, een aanhanger van Ben Bella in Algiers vertoeft. Om moeilijkheden te voor komen zouden de Wilaja's opdracht hebben gegeven zich niet.meer in vijande lijk gebied te begeven. Ben Bella zou hebben be sloten zijn troepen niet verder te laten optrekken in afwachting van een ak koord met Ben Khedda. De Amerikaanse leider naar de ontwapeningscon ferentie in Genève, Dean, is naar de Verenigde Sta ten ontboden. President Kennedy wil namelijk na gaan in hoeverre de V.S. hun eisen van interna tionale inspectie met be trekking tot het verbieden van kernproeven zouden kunnen verzachten. Nu pas is bekend ge worden, dat er tijdens de „spookrit" van een Am sterdamse tramwagen twee gewonden zijn gevallen: een bestuurder en een con ductrice. Deze laatste heeft drie weken lang haar werk niet kunnen verrichten. En dat. terwijl de directie van de Amster damse tram (drie dagen na de zonderlinge rit) ver klaarde. dat er als door een wonder geen persoon lijke ongelukken waren voorgekomen. Voor de tweede maal is in de geschiedenis van de geneeskunde een ope ratie geslaagd, waarbij een arm met succes opnieuw werd aangezet die door een ongeluk vrijwel ge heel van het lichaam was gerukt. Het gebeurde in anada en het betrof het 17-jarige meisje Hazel Donlin. ER heerst in New York en Washington grote diplomatieke activiteit. De heer Oe Thant, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, ontving gisteravond achtereenvolgens de Amerikaanse diplomaat Elsworth Bunker en de Indonesische minister van buitenlandse zaken Soebandrio. In het hoofdkwartier van de Verenigde Naties vroeg men zich in verband met deze besprekingen af, of Oe Thant geprobeerd heeft het aanbrengen van wijzigingen te bewerkstelligen in de door de heer Bunker voorgestelde formule voor de bestuursoverdracht van Westelijk Nieuw-Guinea. Zoals men weet, staat Indonesië er thans op, dat dit gebied vnnr het einde van dit jaar aan haar wordt overgedragen. Voor de in het plan-Bunker ver vatte periode van twee jaar voelt men niets meer. Of de heer Bunker bereid is, zijn plan in de door Indonesië gewenste zin te wijzigen, zal in belangrijke mate afhangen van de vraag, of de Neder, landse regering er iets voor voelt de periode van twee jaar voor de be stuursoverdracht te laten vallen. Te oordelen naar het sombere gezicht, dal Bunker trok toen hij bij Oe Thant Vandaan kwam en de pers heel kort te woord stond (hij zei „altijd optimis tisch" te zijn) is deze laatste mogelijk, heid op het ogenblik nog niet bijzon der groot. En ook uit de verklaringen, die beide partijen in de afgelopen da gen hebben afgelegd, blijkt wel dat de besprekingen in het slop zijn ge. raakt door de nieuwe eis van Indo nesië om Nieuw-Guinea voor 1 jan 1963 in haar bezit te hebben in alaats van over od z'n vroegst een jaar. Uitgesteld Intussen is het vrijwel zeker, dat Soe bandrio zijn voor heden geplande vertrek uit Washington nog enkele dagen heeft uitgesteld Toen de minister donderdag een bezoek aan president Kennedy bracht heeft deze er al bij hem op aangedrongen nog niet te vertrekken. Gisteren ver klaarde een woordvoerder van de Indo nesische ambassade, dat Soebandrio zijn vertrek (naar Chicago) voor enige dagen had uitgesteld, teneinde in contact to kunnen blijven met de Nederlandse on derhandelaars voor verdere besprekin gen tijdens het weekeinde, zo meldt Ass. Press. In Djakarta weigerde men te ant. woorden op de vraag, of Soebandrio naar Indonesië zou worden teruggeroepen. Men vroeg de journalisten „nog even geduld te hebben". Hel gesprek Overigens is het niet waarschijnlijk, dat een eventueel vertrek van Soeban drio (die steeds op de achtergrond is ge bleven) het voortzetten van de bespre kingen in gevaar zal brengen. Ambassa deur Malik (Moskou) zou het contact met dr. Van Roijen gaande kunnen houden. Uit Djakarta wordt nog gemeld dat alle voormalige marine-officieren onder de wapenen zijn geroepen in het kader van de toepassing van het bevel voor de be vrijding van Nieuw Guinea. Voorts zullen nog twee bataljons parachutisten naar Oost-Indonesië worden gezonden, die vertrouwd zijn met operaties in oerwou den en bergachtig terrein. Verder is gis teren de Nederlandse onderzeebootjager Utrecht in Willemstad aangekomen. Tot maandag blijft het schip daar om ver volgens de reis naar Nederland te aan- Een militair van het Algerijnse bevrijdingsleger in Algiers houdt een Europese automobilist aan om hem op wapens en identiteits papieren te controleren. vaarden Het heeft 240 man aan boord, die ou Nieuw-Guinea dienst hebben ge- Onze parlementsredactie meldt nog. dat het kabinet gisteren langdurig lieeft gesproken over de stand van het overleg in Washington en New York en de ontwikkelingen in Nieuw-Guinea zelf. Eerst tegen het middernachtelijk uur ver. lieten de ministers het Binnenhof. Hal verwege de avondzitting vertrok prof. De Quay, die later terugkeerde. Na afloop van het beraad werden geen mededelin gen gedaan. Wel hebben de minister president, de ministers Luns, Toxopeus, en Visser en de staatssecretarissen Cal- meyer, De Jong en Bot het aangekondig de (zeer vertrouwelijke gesprek) gehad met de vaste Tweede-Kamercommissie voor buitenlandse zaken en defensie. nister van staat uit zijn regering, Ait Ahmed, die nu in Parijs vertoeft. Tegenstanders v-n Ben Bella hebben «EN BELLA gisteren verklaard, dat er in Tizi-Ouzou in Kabylië een „comité voor verbindin gen en de verdediging van de revolutie" is opgericht. De verklaring was onder meer ondertekend door de vice-premiers Boudiaf en Belkacem Krim. Doel vai comité is de eenheid van Algerije te be werkstelligen, een verenigd bevel alle zes wilayas in het leven te roepen, de verkiezingen voor een nationale gadering voor te bereiden en te strijden tegen ontvoeringen en misstanden De overeenkomst tussen premier Beu Khedda en de rechterhand van Ben Bella, minister Khider, zou de grondslag hebben gelegd voor een akkoord. De ovei stemming omvat, volgens welingelichte kringen, uitbreiding van het te Tlemcen gevormde politieke bureau, een bijeen komst van de nationale raad voor de revolutie het parlement en verkie zingen. Verder zei men In Algiers dat er ook pogingen zijn gedaan om Ait Aehmed (Van onze soc.-econ. redactie) HET OVERLEG tussen de centrale directie van de P.T.T. en de bonden van overheidspersoneel over een positieverbetering voor het PTT- personeel door middel van bevorde ringen, is gisteren plotseling afge broken als gevolg van de weigering van de directie om tegemoet te ko men aan de wensen van de bonden. ertoe te bewegen zijn ontslag in te trek- Deze verklaarde in Parijs, nadat hij daar was gearriveerd in gezelschap van de pas afgetreden minister van buiten landse zaken. Dahlad. dat hij ook ontslag heeft genomen als lid van de nationale raad voor de revolutie. Dit zou een on verantwoordelijk orgaan zijn. aldus Aeh med. dat niet werkelijk representatief is. ,Dc leden ervan hebben niet het nood zakelijk onderricht genoten om de vraag stukken van overgang van oorlog naar vrede te behandelen. Do leiders van de wilayas moeten de nationale leiders kie- uit vertegenwoordigers van arbeiders studenten". Achmed en Dahlad zijn daarna met onbekende bestemming uit Parijs vertrokken. Zij zün niet de enigen uit Algerije in de Franse hoofdstad. Ook vloedrij ke minister van voorlichting Yazid is in Parijs gearriveerd. Hij kwam uit Tunis. Hij weigerde enige ophelde ring te geven over de reden van zijn be zoek. maar wel gewaagde hij van een compromis in de naaste toekomst Het is opvallend dat voor het eerst sinds lange tjjd weer Franse patrouilles ■erschenen zjjn In de straten van Al giers. De Fransen hebben verklaard dat deze troepen zo nodig zullen optreden de levens en eigendommen van de Fransen in Algerije te beschermen. Twee zoontjes van de familie Lok zijn vrijdagmiddag in de Westeinder- plasscn te Aalsmeer verdronken. De kinderen (een tweeling van twee jaar oud) hadden kans gezien uit een box te klimmen en naar de waterkant te kruipen. Drie artsen zijn twee uur vergeefs bezig geweest met kunst matige ademhaling. De familie Lok woonde nog maar kort in het huis de plassen. In Brummen vloog een Duitse auto (afkomstig uit Hamburg en op weg naar Noordwijk) uit de bocht. De wagen werd een wrak en van de inzittenden werden er drie met ernstige verwondin gen naar het ziekenhuis te Zutpher vervoerd. Het 14-jarige meisje G. H. Brieken- daal kwam in Utrecht om het leven, toen zij tussen twee geparkeerde auto's door fietste en door een bromfietser werd aangereden. Het meisje viel en kwam terecht onder een passerende trekker met oplegger. In een ziekenhuis is zij aan de gevolgen van dit ongeluk overleden. HET IS, zoals bekend, onder onze libe ralen zorgelijk gesteld. De nederla gen, bij de jongste verkiezingen geleden, hebben aanleiding gegeven tot een nogal nerveuze, ja paniekerige stemming. Onderling doet men zich verwijten die ook al geen hoge dunk geven van wat het liberalisme vandaag heeft te bieden. Ijverig zoekt men naar een nieuwe oriën tering, maar de innerlijke verdeeldheid is zo groot, de partij is in feite zo liete- roeecn, dat men daarin niet kan slagen. Hetgeen dan weer op zijn beurt nadelig op de stemming inwerkt. De huidige minister Korthals, die een goede staat van parlementslid achter zich neeft en z'ch een verdienstelijk bewinds man heeft betoond, d'e bovendien de eigen schap heeft van niet irriterend op anderen In te werken, moet straks de opvolger van de heer Oud worden. Maar hij voelt er weinig voor, gecomnromitteerd te ra ken in een partiisituatie die nauwelijks aanlokke'iik mag he*en. Hij heeft dus zijn voorwaarden gesteld, wat redelijk hetcu mag. Voor wat hoort wat Het pijnlijke echter is. dat er onder de liberalen ook zijn die op hun beurt aan hem een voorwaarde willen stellen. Het ts blijkbaar met voldoende, dat hij een bekwaam parlementariër is geweest en dat hij vandaag nog een verdienstelijke minister is. Voldoende is blijkbaar ook niet, dat hij een integer liberaal is, niet gecompromitteerd en met erkend gezag. Neen, hij zal volgens die liberalen nog aan een speciale voorwaarde moeten vol doen en kan hij dat niet, dan is hij niet acceptabel. Die voorwaarde luidt het is nauwelijks te geloven hoe staat hij tegenover.Rad'o-Veronica? En hot zijn niet maar wat geëmotioneerde heet hoofden die het willen weten, neen het is ook een probleem van het eens onder alle liberalen hooggeschatte Algemeen Han delsblad. Het zou belachelijk zijn, als het niet tra gisch en in feite zielig was. Het gaat van daag ook in de politiek om de meest we zenlijke vragen. We behoeven ze niet op te sommen. Maar aan een liberaal voor man wordt gevraagd: voordat wc u als voorzitter van dc partij of fractie aan vaarden, willen we dit graag weten. Be langrijker Schibbolet weten liberalen van vandaag blijkbaar niet aan te voeren. Is het wonder, dat dit ook iemand als de heer Oud te gortig is geworden? Maar hij is zelf ook al onder de liberale ver deeldheid begrepen. Het is alles van een gesteldheid die ook wie niet de liberale richting zijn toegedaan, bezorgd behoort te maken. (JUTA) Od het ministerie van economische zaken zijn gisteren besprekingen gehou den tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse bakkerijstichting en amb tenaren van het ministerie. Van de zij de van de Nederlandse Bakkerijstichting deelde men mede dat besproken is de situatie die nu voor de bakkerijen zal ontstaan door de nieuwe EEG-bepalin- gen. die een verhoging van de prijzen van bloem- en tarwemeel met zich mee brengen. Een u-oordvoerder van het ministerie van economische zaken verklaarde des gevraagd dat het een bespreking was met een oriënterend karakter op amb telijk niveau. Het regelement ging over een tijdelijke bevorderingsregeling voor het voltallige personeel van het staatsbedrijf, dat zich langzamerhand gaat beschouwen ais een achtergebleven groep In de sector van bef overheidspersoneel, vooral na de ver beteringen die z(jn aangebracht in de positie van het belastlngpersoneel en de politiemannen. De bonden hadden ge vraagd het personeel extra dienstjaren toe te kennen en zodoende de verlangde positieverbetering te realiseren zonder dat er directe salarismaatregelen aan te pas zouden moeten komen. De directie van het staatsbedrijf bleek evenwel slechts bereid een klein groepje van het 60.000 man tellende personeel tijdelijk in rang te bevorderen, namelijk 2 000 zogenaamde maandloners. Dit in afwachting van een geheel nieuwe rege ling van de rangbevordering, welke thans in studie is, maar nog wel enige tijd op zich zal laten wachten. De directie was niet bereid bevorderingen voor alle cate- goriën personeel door te voeren en wilde evéntuële bevorderingen ook niet los zien van de rangen, zoals de bonden vroe gen. Bovendien werden geen garanties gegeven voor een opneming van de 2000 bevorderingen in de definitieve regeling, als die gereed is. De samenwerkende bonden van over heidspersoneel, die de voorstellen van de directie veel te beperkt vonden, hebben gisteren het onaanvaardbaar laten horen. Aangezien de directie op haar stuk bleef staan, werd het overleg zonder resulta ten afgebroken. De bonden hebben de directie verstaan gegeven geen verant woordelijkheid te kunnen nemen voor de voorstellen van het staatsbedrijf. Ook het ambtenarencentrum heeft de voor stellen afgewezen. Gevreesd wordt dat het falen van het overleg de arbeids- rust In het staatsbedrijf niet ten goede zal komen. Hét is nog niet bekend of P.T.T. de voorstellen zal uitvoeren, dan wel zal wachten tot de definitieve rege ling gereed is. Fa D. Kret en Zn. ...ri moest vandaag speldjes verkopen voor de padvinderij. Nu moet u ze maar gaan verkopen, mam." 30 juli: 2.0! Jn de Zuidcuropese landen, evenals in Zuid-Frankrijk, koestert men zich al enkele dagen in zeer wc weer met middagtemperaturen van 30 tot 36 graden. Het Ir voornamelijk de zomerse tem peratuur die in West-Europa blijft te leurstellen. Het hogedrukgebied dat bij Schotland de Noordzee is opgetrokken brengt ons vrij zonnig en droog weer met een zwakke wind tussen noord en De middagtemperatuur zal echter niet hoger dan ongeveer 20 graden kunnen komen. Als gevolg van een tweetal zeer zware buien in deze maand behoort Rotterdam tot nu toe met 130 mm regen tot de natste steden van ons land. De Bilt verwacht tot zondagavond: Droog weer met zonnige perioden, en over het algemeen iet* hogere middag- temperaturen. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. (Op gemaakt om 11-15 uur). Zondag 29 juli: Zon op 04.56, onder geld* 20.36; maan op 02.52, onder 19.13. Twenti Maandag 30 juli: Zon op 04.57. onder 20.35; maan op 03.46, onder 19.58 uur. Hels 31 juli: Nieuwe maan. Qao tendens: stijging HOOGWATER SCHEVENINGEN 28 juli: 0.16 v.m.; 12.55 n.m. juli: 1.19 v.m.; 13.51 njn. 14.3! HET WEER EN EUROPA Rapporten hedenmorgen seven uur X/OOR DE tweede maal is is operatie gelukte, thans ge- schouder was gerukt, weer t« volgen en tot operatie over te stellen. „Het tal even duren de geschiedenis der ge- beurde dit in de Canadese hechten. gaan. voor wij weten, hoe dit tal neeskunde een operatie ge- stad Calgary met het zeven- Hazel Donlin had een val verlopen. Tot nu toe Is alles slaagd, waarbij een arm. die tienjarige meisje Hazel Don- van vijftien meter gemaakt en Het eerste deel van deze volkomen geslaagd. Onze door een ongeluk vrijwel van lin. haar arm zat nog slechts met spectaculaire chirurgische in- grootste moeilijkheid was, hoe het lichaam was gerukt, met Twee chirurgen waren in een klein stukje huid aan de greep slaagde en na afloop de arm weer tot leven te succes opnieuw werd aange- het lloly Cross-ziekenhuis zes schouder vast. Toch besloten verklaarde dr. Miller, dat de brengen. Het zal nog maan- zet. Was het enige maanden uur bezig om de linkerarm, dr. George Miller en dr. Glen volgende stap nu zal zijn het den duren, voordat het meisje geleden een Amerikaanse die bij een ongeluk op de ker- Edwards het voorbeeld van spier- en zenuwstelsel in de geheel hersteld kan zHn", to jongen bij wie een dergelijke mis vrijwel geheel van de hun Amerikaanse collegae te arm van Hazel Donlin te her- zei dr. Miller.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1