Jlieuiuc £rihsrlje GTouranl Djakarta stelt eisen voor positie para's flmtouft ES] Burgeroorlog dreigt verward Algerije in Met wichelroede mummies te lijf Nieuw punt ter tafel bij overleg Gesprek bij Washington nadert kritieke fase Verzet EEG geen moeite teveel om Heath te overreden tegen Ben Bella Weer kernproef mislukt ha«iO\weer DONDERDAG 26 JILT 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand; ƒ0.65 per week Vijftigste jaargang no. 14031 CHRISTELIJK-1SATIONAAL DAGBLAD „Stnntvastitf) is ahtbit*en mgn bert in Rgljeospttt" internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks k Holland-Dene- r marken 3 x per Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 rins Bernhard op de perscon- trentie van het Nationaal Thuisfront. kritieke fase, nu duidelijk is geworden, dat Indonesië vast houdt aan zijn eis tot overdracht van het bestuur over Nederlands Nieuw-Guinea aan Djakarta voor 1 januari 1963 en bovendien de „militaire aanwezigheid" van Indonesië in Nieuw-Guinea als nieuw punt ter tafel heeft gebracht. Vol gens berichten uit Washington wordt als eis van de kant van Indonesië gesteld, dat het plan-Bunker ook een bepaling zal bevatten omtrent de positie en de verzorging van de parachutisten (volgens Djakarta tussen de duizend en de tweeduizend), die door de Indonesische regering niet in de steek gelaten zullen worden tijdens de overgangsperiode van Nederland naar Indonesisch bestuur. Hieuws pslag een oogo Tijdens de besprekingen bij Washington heeft In donesië een nieuw punt aan de orde gesteld, n.l. de aan wezigheid van Indonesische parachutisten in Nieuw- Guinea. Het eist, dat in een eventueel akkoord tussen de twee landen een bepa ling over de positie en de verzorging van deze para's wordt opgenomen. Minister Soebandrio en dr. Van Ro- ijen hebben gisteravond voor de tweede maal met elkaar gesproken. Het Nationaal Thuis front Nieuw-Guinea heeft van staatssecretaris Cal- meyer geen toestemming gekregen het transport van stoffelijke resten van in Nieuw-Guiena gesneuvelde militairen tot zijn taak te maken. Prins Bernhard. die hiervan me dedeling heeft gedaan, zei te geloven, dat het op de weg van de organisaties afzonderlijk list deze zaak via eigen kring naar vo ren te brengen. De Ver. Staten zullen thans een besluit moeten nemen over de vraag, of het mogelijk is hun eisen tot inspectie bij een ver drag voor een verbod od kerhproeven te matigen. De ontwapeningsconferen tie in Genève heeft een werkplan aanvaard voor de eerste fase en de con trolemaatregelen. De Ned. christelijke aannemers- en bouwvak patroonsbond acht het., in tegenstelling tot de neu trale aannemersbond, ge lukkig, dat er thans weer een cao voor het bouwbe drijf is en dat de onzekere toestand, welke sedert heit aflopen van de vorige cao heeft bestaan, achter de rug is. Met de nieuwe cao is het luchtledig opge vuld, zo meent men. Tot diep in de nacht hebben de EEG-ministers in Brussel vergaderd over landbouwkwesties in ver band met de eventuele toe treding van Engeland tot de gemeenschap. Een be paald voorstel is door de Britse minister Heath van de hand gewezen. Hij wilde het wel als basis van gesprek aanvaarden. Gisteravond hebben de Indonesische minister van buitenlandse zaken, bandrio, en de Nederlandse ambassadeur in de V.S., dr. J. H. van Roijcn, voo tweede maal met elkaar gesproken. Het gesprek was gearrangeerd door de „derde partij" bij de onderhandelingen, de heer Ellsworth Bunker, die gistermiddag met Soebandrio had geconfereerd, maar deze conferentie onderbrak om op korte tei mijn de bespreking tussen Soebandrio c Van Roüen te regelen. De beide diplo maten hebben nagegaan welke vooruit gang er tot heden is geboekt bü de be sprekingen-tussen de" heren Van Roiien en Malik in de villa Huntland te Middle- bung bij Washington. In Indonesische kringen in de Ameri kaanse hoofdstad is gezegd, dat de situa tie in Nieuw-Guinea gewijzigd is sinds het moment, waaop de Amerikaan Bun ker met zijn plan voor de dag kwam, Die wijziging bestaat dan vooral in het feit, dat Indonesië een groot aantal parachu tisten naar het gebied heeft overgebrach. En die kunnen niet door de Indonesische regerihg aan hun lot worden overgelaten, zo werd gezegd. Amerikaanse autoriteiten realiseren zich, dat én de Indonesische eis tot ot dracht van het bestuur voor 1 januari cn de nu plotseling geponeerde eis tot het opnemen van een bijzondere bepa ling over de parachutisten in een tuëlc overeenkomst een serie problemen doen ontstaan, die vele moeilükhedi kunnen opleveren. Toch hebben zjj i hoop niet opgegeven, dat er een vreed zame oplossing tot stand kan worden ge bracht, aldus meldde Associated I'ress uit Washington. In Inidonesisore kringen te Washington Prins Bernhard over vervoer gesneuvelde militairen Prins Bernard heeft op paleis Soest- dijk meegedeeld, dat het Nationaal Thuisfront Nieuw-Guinea, waarvan voorzitter is, van de staatssecretaris defensie, de heer mr. H. Calmeyer, geen toestemming heeft gekregen het trans port van stoffelijke overschotten van gesneuveldee Nederlandse militairen tot zijn taak te-maken. De vice-voorzitter van het Nationaal Thuisfront, gen.-maj. b.d. S. Mante, heeft deze kwestie met de staatssecre taris besproken. Deze zei hem echter dat dit een staatszaak, dus ook c staatstaak is, in negatieve zowel als positieve zin. „Wij hebben te verstaan gekregen, dat wij er ons niet mee mogen be moeien". aldus prins Bernhard, „en ik geloof dat het op de weg van de or ganisaties afzonderlijk ligt deze zaak via eigen kring naar voren te bren- OEGSTGEEST KEMPENAERSTR 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Cr Zn Europese KAMPIOENSCHAPPEN HONKBAL is voorts 'gezegd; dat met) geen bevesti ging kon geven van berjohten als Soebandrio in het tweede onderhoud met dr. Van Roijèn hebben -getracht te stellen, of Nederland bereid is het stuur eerder aan Indonesië over te dra gen. Daaraan werd toegevoegd de dedeling, dat het tijdschema voo: overdracht in fasen in 'het nlan-Bunker vaag was gelaten - een periode var tot twee jaar en dat dit klaarblijkelijk juist een punt betrof, waarover een gelijk zou moeten- worden gevonden. Ook werd gezegd.dat minister Soebandrio be gin volgende week maar Djakarta moet terugkeren. Beslissend De Indonesische premier Djoeanda heeft gisteren in Djakarta verklaard, dat de ontwikkelingen in de kwestie Nieuw- Guinea in de komende paar dagen be slissend zullen zijn voor de vraag, of een vreedzame oplossing al dan niet gelijk zal zijn. Djoeanda zei dit tot slaggevers na een bijeenkomst van oppercommando voor de „bevrijding" van westelijk Nieuw-Guinea, die in h presidentiële paleis onder leiding vi Soekarno was gehouden en die tw uur in beslag nam. In deze bijeenkomst waren rapporten behandeld van mini ster Soebandrio. die uit Washington ren overgeseind. Voor vervol*» zie pagina 4 Knoeide arts met opium De rechter commissaris van dc recht bank te Zutfen heeft de verzekerde be waring gevorderd van de medicus M. B. te Deventer. De medicus was door da commissaris van politie en de hoofd inspecteur van de recherche voor de officier van justitie geleid voor vermoe delijke overtreding van de opiumwet. Hij zou van voor patiënten bestemde doses verdovende middelen kleine hoe veelheden afgezonderd hebben om dit voor andere doeleinden te gebruiken. Kind stikte in kist Woensdagmiddag omstreeks één uur is het vierjarig zoontje Godefri- dus van de familie Van Bladel uit Mierlohout de verstikkingsdood ge storven. Het kind wilde in een vis- kist, geplaatst op een tuinbank, gaan zitten. Daarbij is de kist gekanteld en het jongetje raakte met het hoofd beklemd tussen de twee kleppen van de kist, die bij de val tegelijkertijd moeten zijn dichtgeslagen. ,.v regenmars naar Constantine HET GEVAAR van een Algerijnse burgeroorlog en als gevolg daarvan interventie van Franse strijdkrachten, is nu in Algerije wel heel dicht bij gekomen. Nadat mel ding was gemaakt van de verovering van de oost-Algerijnse steden Con stantine en Bone door troepen van de rebellerende vice-premier Ben Bella, zijn ongeveer 1200 man van het der de Algerijnse militaire district (Ka- bylie) naar Constantine opgerukt. Zij zijn aanhangers van vice-premier Belkacem Krim, de grote tegenstan der van Ben Bella. Aanhangers van Ben Khedda en Belkacem Krim zou den zich nog in hun hoofdkwartier Over af zet garanties derde landen rAE MINISTERS van de EEG-lan- den, die in Brussel met de Brit se minister Heath onderhandelen over toetreding van Engeland tot de EEG, zijn kennelijk van plan geen moeite te sparen om deze week tot resultaten te komen. Gisteren heb ben zij in hemdsmouwen tot diep in de nacht vergaderd over het pro bleem van de afzetgaranties voor de landbouwprodukten uit Canada. Nieuw-Zeeland en Australië, een van de vele kwesties die nog gere geld moeten worden om de Britse toetreding mogelijk te maken. Zij hebben geen concrete vorde ringen gemaakt, al toonden alle deel nemers zich na de besprekingen (die vanmorgen werden voortgezet) tevre den over de sfeer waarin onderhan deld wordt. De ministers van de zes EEG-landen begonnen gistermorgen om negen uur met een bespreking van het standpunt dat zij aan de Britse delegatie zouden voorleggen. Zij werden het erover eens dat aan Canada. Australië en Nieuw- Zeeland voor hun graan cn zuivel ge durende een overgangsperiode tot 1970 een geleidelijk afnemende voorkeurs behandeling zal worden toegekend. Voor de definitieve regeling na 1970 zal ge streefd worden naar een regeling voor deze produkten op basis van wereld wijde akkoorden waarbij andere grote in- en uitvoerlanden als de Verenigde Staten en Argentinië betrokken zullen worden. Mochten de wereldconferenties hier-1 over (men denkt er volgend jaar reeds mee te beginnen) niet tot resultaat leiden, dan zullen de EEG-landen be reid zijn met de belanghebbende landen (en dus ook Australië. Nieuw-Zeeland en Canada) overleg te plegen over apar te regelingen, mits zij niet op de we reldconferentie door een onconstruc tieve houding het bereiken van alge mene akkoorden hebben verhinderd. drie uur kwam minis ter Heath een uiteenzetting geven over de Britse denkbeelden, waarbij hij on der meer het aflopen van de preferen tie voor het Gemenebest in de jaren tot 1970 afwees. Wel verklaarde hij dat het voorstel van de zes als basis van on derhandelingen bruikbaar was cn hij hoopte dat het- mogelijk zou zijn de EEG-voorstellen verder te ontwikkelen om tot de door Engeland gevraagde garanties te komen. (Voor vervolg zie pag. 4) in de stad hebben gehandhaafd, hoe wel zij omsingeld zijn. In Constantine hadden dc aanhan gers van Ben Bella de macht overge nomen na een verwarde nacht, waarin werd geschoten. Drie mensen zouden zijn gedood en verscheidene gewond Onder de militairen bevinden zich troe pen, die voorheen in Tunesië waren gelegerd. Kolonel Souat el Arab, mili tair commandant van Willaya (ccn der zes militaire districten van Algerije), werd „ontvoerd". Hij was er verant woordelijk voor, dat het grootste deel van Noordoost-Algerije trouw zou blij ven aan de voorlopige regering te Al giers. Dc aanhangers van Ben Bella hebben nu buiten Constantine wegver sperringen opgericht. In Tizi Ouzou (in het Kabylië-ge- bergte) zwoeren Belkacem Krim en Boudiaf (eveneens vice-premier) de troepen van Ben Bella te bestrijden „tot de laatste droppel bloed". Zij de den een beroep op dc bevolking in elke stad en elk dorp, zich te organiseren om een gemeenschappelijk front te vormen. Ook vroegen zij de vroegere Algerijnse guerilla's, contact te maken met Wil laya 3 en het verzet tegen Ben Bella te bundelen. Zij voegden er echter aan toe. niet van plan te zijn, een burger oorlog te beginnen. Intussen hebben militairen, die trouw zijn aan Ben Khedda, machinegeweer stellingen rondom Algiers ingenomen. Ben Bella speell blijkbaar al met de gedachte, ongevraagd naar de hoofdstad te gaan om daar zijn politieke bureau te vestigen. Drie kwart van Algerije bevindt zich al in handen van zijn troe pen. Convooien Franse troepen trokken gisteren de stad uit. Over de bestem ming er van tast men in het duister. Ben Khedda is alleen in Algiers overge bleven. Zijn ministers zijn of naar het kamp van Ben Bella overgelopen, of be vinden zich in het Kabylië-gebergte om het verzet tegen Ben Bella te or ganiseren. De Franse regering heeft gisteren besloten tot interventie in Algerije ter bescherming van de Franse bur gers, als de toestand nog slechter mocht, worden. Ambassadeur Janneney is naar Parijs teruggeroepen voor over leg. De Fransen blijven hulp verlenen aan het Algerijnse bestuur. Er moet echter een eind komen aan de ver warring. Een gekozen parlement moet een wettige regering benoemen. Frank rijk verwacht van de Algerijnse lei ders, dat zij de aanvallen op Fransen (vele honderden werden ontvoerd) veroordelen en maatregelen nemen om er een eind aan te maken. Gisteravond werden te Alplien, in het nieuwe zwembad De Hoorn, de nationale kampioenschappeyi 1500 m vrije slag verzwommen. Bij de heren werd de Heemsteedse zwemmer Johan Bontekoe Nederlands kampioen in de uitstekende tijd van 18 min. 38.6 sec. Judith de Nijs zege vierde by de dames in 19.50.7. Op de foto tikt Johan Bontekoe juist aan, na een snelle race waarin hij weinig moeite had met de 17-jarige Tino Jansen uit Tiel. Iedereen had ver- wacht dat Tino Jansen een ernstige be dreiging voor de titelhouder zou vor men. In het afgelopen voorjaar heeft hij immers het Nederlands record op deze afstand omlaag gebracht tot 18.27.5 seconden. Het kwam anders uit. Na een paar banen maakte Bontekoe zich reeds tmn zijn rivaal los en zijn voorsprong groeide bij elke baan. Hij finishte uit eindelijk 27.6 seconde voor Tino Jan- Een Thor-raket met een kernwapen aan boord is woensdagavond laat op het lanceerplatform van Johnston-eiland vernield, zo heeft de commissie voor atoomenergie bekendgemaakt. EEN PR0ÖUKT VAN DE SIKKENS QR0EP Op Sint Eustatius kregen de prinsessen Irene en Margriet, bij hun bezoek aan het histori sche fort Oranje" een zang- Tendens dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN België trok, veroorzaakte vannacht al in het zuiden van Nederland waarbij plaatselijk meer dan 10 mm re gen werd afgetapt. Stations in Duitsland nabij de Lim burgse grens meldden 15 tot 23 mm. De storing trekt langzaam verder in oostelijke richting. Aan de achterkant zal geleidelijk koelere lucht van de Noordzee het land gaan binnenstromen. Door de onstabiliteit van de lucht zullen ook de komende 24 uur plaatse lijk nog enkele regen- cn onweers buien vallen. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen »f onweer. Koeler. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak uit noordelijke fJET WKF.R TN FITROPA richtingen. (Opgemaakt te 11.15 uur). M<1* LlJnUrA Zon en maan: 27 juli, zon op 04.52, Rapporten hedenmorgen zeven uur onder 20.39. maan op 01.25, onder 17.16. Strandverwaehting Zwakke onweersstoring passeert ons land in oostelijke richting met ook mor gen een kleine bulenkans. Zwakke tot matige wind tussen noord en oost. In bijna hogedrukgeDied bij ^LS DL POGINGEN van hulp van een zogenaamd De kerkeraad van de Ne- zijn pogingen zijn sterk ver- ƒ5000 die bezoekers geza- de wichelroedeloper J. aardstra enkastje de mum- derlands hervormde gemeen- decld, zodat de proeven met menlijk per jaar neertellen Bron slagen, zal liet Friese mies tc laten verdwijnen, om te te Wieuwerd heeft als belangstelling tegemoet wor- om dc mummies te bezichti- dorpje ïeuwerd volgende zo het bewijs te leveren van voorzorgsmaatregel dc toe- den gezien. gen, ontvangt de kerkeraad week dinsdag zijn enige at- zijn theorieën, dat aardstra- gang tot dc grafkelder her- de helft. Het spreekt vanzelf tractie, de eeuwenoude mnm- len met behulp van wichel- metisch laten afsluiten, maar De kerkeraad heeft reeds dat zij die bron van Inkom- miCfb- ijC zorgvu,die in .dc roede en stralenkastje kun- dc heer Bron heeft verklaard verklaard dat zij dc heer sten niet graag ziet opdro- grafkelder van het kleine ncn worden bedwongen. Hij dat dit voor hem geen enkel Bron aansprakelijk stellen gen. Dc lieer Bron is uitge- dorpskerkje bewaard wor- is er namelijk van overtuigd, bezwaar vormt, omdat hij voor de eventuele schade die daagd door de redactie van den, verliezen. dat de mummificatie, welke de straling van buitenaf kan mocht ontstaan, wanneer in- een weekblad (De Spiegel), Dc heer Bron wil namelijk hier is opgetreden, een gevolg opheffen. De meningen over derdaad de mummies ver- die geen geloof hecht aan het al dan niet slagen van dwijnen. Van de ongeveer zijn beweringen. i poging doen om met be- is van aardstraling. Station resieldh fel |S i e xew ll D Hclaer Yoenburg Vliss. Eelde gehbew. I'. lil" vv windstil nno .2 22 16 o 22 17 7 22 17 8 Twente Eindh. Zd.-Limb Helsinki Stockh onweer °h.1bcw „T lë 24 17 4 24 15 1 26 18 6 26 13 13 18 8 0 1 Aberdeen Londen h. bew. 1 bew. r -4 20 10 0 17 14 0 14 4 2 21 14 4 jjf b.w ~-2 28 18 17 23 17 6 Grenoble Nice 1. bew. wzw .2 n .4 26 18 22 •"'7 18 0 30 23 n München Zürich w .3 winds ii I 32 19 0.6 30 17 o Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome izz. windstil zo .3 windstil 35 18 0 29 16 n 28 16 0 32 16 o 30 25 0 39 19 0 Madrid Mallorca Lissabon onfacw. 1. bew. hHi 33 17 0 26 15 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1