Jïieuure geihsctft (öimrant U uezinnen onbeperkt terug naar Holland fff Politieke crisis in Algerije bezworen? Europese oogjes glinsteren trots w KLM DAGELIJKS OP NIEUW-GUINEA Ambtenaren tijdelijk onder gezag V.N.? „Den Haag" zegt niets AARDAPPELEN: Export nog niet vrij, hoewel prijzen dalen Prinses Irene gaf vrije dag Prinses als jurylkil WOENSDAG 25 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten t 0,18 per millimeter 1-" <BU contract belangrijke korting). POSTREKENING: 5893B. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; V J ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Vijftigste jaargang no. 14030 Or. E. DIEMEB CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticf) is ohfbleven myn bert ia icgijcnspocf Brug of geen brug - Vierdaagse blijft Zie pagina 7 ,d OEWEL het bericht, dat president Soekarno op nieuw de overdracht van Nieuw-Guinea aan (donesië nog voor het eind van dit jaar heeft ge- Rt, het optimisme in Washington aanzienlijk heeft dtoeld, blijven functionarissen van het Amerikaan ministerie van buitenlandse zaken geloven, dat de en vreedzame regeling van het Neder- ids-Indonesischc geschil redelijk zijn. „Het is een ped ding, dat de besprekingen worden voortgezet", zo zei de waarnemend perschef van het State De partment, James Greenfield. Inmiddels is in Hollan- dia bekend geworden, dat alle beperkende bepalin gen voor een vroegtijdig vertrek van Nederlandse vrouwen en kinderen uit Nieuw-Guinea naar Neder land zullen worden opgeheven en dat er voorberei dingen worden getroffen dagelijks een K.L.M.-toe- stel met degenen, die weg willen, uit Nieuw-Guinea te doen vertrekken. SS (ieuws in e vo gel één oogopslag Ondanks de herhaalde - - J eis van president Soekarno J dat Nieuw-Guinea voor 't ™agJ eind van dit jaar aan In- PS,SI| donesië moet zijn toege- JEf] voégd, acht men op het ™C Amerikaanse ministerie j van buitenlandse zaken de kansen op een vreedzame nJ oplossing redelijk. Er iderie d wordt om- aan gedacht cuds d Nederlandse ambtenaren verstel! tijdelijk bij de Ver. Naties Ijes te detacheren om aan de I wensen van Soekarno te tm kunnen voldoen. ^8 In een vanmorgen te I Hollandia uitgegeven com- muniqué wordt officieel oie pod aangekondigd, dat de be- /ormdel perkende beoalingen bij de cups, ja voor-uitzending van vrou. wen en kinderen naar Ne st «4 derland worden opgehe. 31 ven- M0! dagelijkse char- tervluchten van KLM-toe- stellen ls hel in theorie mogelijk alle 7000 vrouwen agbandj en kinderen binnen twee éstof, r maanden naar Nederland astiek, j over te brengen. ia In Algerije sitijgt de kans op een compromis. Zowel i minister Jazid als vice- premier Belkacem Krim hebben gisteren verklaard dat de nationale eenheid bandwi sP°edig hersteld zal zijn. Een schaduw over deze optimistische berichten wordt geworpen door de vrees dat de O.A.S. haar activiteiten zal hervatten. De Duitse minister Er- hard heeft de Duitsers weer eens voorgehouden, dat zij zich zullen moeten matigen. In een tijd van elf jaar is het loon ver dubbeld. Door de successen bij de opbouw van Duits land is het economisch denken verwend en dreigt men te weinig aandacht te schenken aan de interna tionale ontwikkeling Dank zij het gunstige nieuwe aardappelen sterk gestegen, met als gevolg dat de prijzen van telers en groothandel aanzienlijk Zijn gedaald. Desondanks acht minister De Pous de tijd nog niet gekomen de exports top van enkele maanden geleden op te heffen. Dc ministers Luns en Spaak hebben gisteren in Brussel verklaard, dat de Zes Engeland niet voor 'n voldongen feit mogen plaatsen met een onder ling overeengekomen plan voor een politieke unie. r hi. )E EITI ard Naar het oordeel van perschef Greenfield kan de eis van president Soe karno, dat Nieuw-Guinea voor het eerste hanegekraai op 1 januari 1963 aan Indonesië moet zijn overgedragen, vele besprekingen noodzakelijk ma ken. Op grond van het plan-Bunker, namelijk fase-gewijze overdracht in een periode van twee jaar, zou het mogelijk worden de opvolgers van de Nederlandse burgerlijke ambtenaren geleidelijk in te werken. Wanneer dit in een tijdsbestek van nog geen zes maanden moet gebeuren, zal dit veel moeilijker worden, zo werd op het State Department opgemerkt. Daar zijn al voorstellen binnengekomen om Nederlandse ambtenaren maar tijdelijk bij de Ver. Naties te detacheren om zodoende de overdracht te kunnen be spoedigen. Er is inmiddels ook een voorstel ontvangen van de Philippijnen om technici e.d. beschikbaar te stellen voor de periode tussen het Nederland se en het Indonesische bestuur van Nieuw-Guinea. Mededelingen hierom trent werden gedaan op een perscon ferentie in Manilla door de Philip- pijnse vice-premier en minister van buitenlandse zaken, Emanuel Pelaez, nadat hij een bespreking had gevoerd met de Indonesische ambassadeur, Natzir Pamangjak. De Philippijnen zouden bereid en in staat zijn technici, doktoren, ingenieurs en sociale wer kers naar Nieuw-Guinea te zenden. Over de voortgang van de bespre kingen tuss8n de Nederlandse ambas sadeur, dr. J. H. van Roijen cn zijn Indonesische collega, Adam Malik, is weinig of niets bekend. Mededelingen hierover moeten komen van de am bassades der beide landen in Washing ton, zo merkte James Greenfield op. Dinsdag hebben Van Roijen en Ma- lik in ieder geval weer met elkaar gesproken in de villa Huntland. Mi nister Soebandrio was er niet bij. Hij zou wel van plan zijn binnenkort op nieuw een ontmoeting te hebben met dr. Van Roijen. Volgens een bericht van 'iet Indone sische persbureau Antara uit New York is de Papoea-student Frits Kirihio. die eind vorig jaar een bezoek aan Indone sië heeft gebracht, benoemd tot advi seur van minister Soebandrio voor za ken met betrekking tot Nieuw-Guinea. Antara meldde, dat Kirihio per vlieg tuig van Washington naar New York is gereisd, om contact met Soebandrio op te nemen. Uit Amsterdam heeft het persbureau Antara bericht, dat de berichten uit Hollandia over de buitgemaakte docu menten, waaruit zou blijken, dat de In donesiërs ook van plan zijn bij Hollan dia parachutisten af te werpen, vol strekt onwaar zijn. Publikatie van bedoelde berichten in het huidige stadium van de Washingtonse besprekingen kan alleen maar worden aangemerkt als een doelbewuste poging (Va nonze parlementsredaktic) Van officiële zijde in Den Haag wens te men zich ook vanmorgen no gte ont houden van mededelingen over het over leg met Indonesië bij Washington. Zelfs onthield men zich van een antwoord op de vraag of het plan-Bunker momenteel nog de inzet is van de onderhandelin gen. Al het nieuws moet uit de Ver- Staten komen, deelde men ons mee. De Nederlandse onderhandelaar dr. Van j Roijen. houdt de regering in Den Haag regelmatig op de hoogte. I In bevoegde Haagse kringen wordt aangenomen dat momenteel in Amerika nog constructief overleg wordt ge pleegd. Als Indonesië niet bereid was tot het plegen van overleg, zouden de onderhandelingen van Nederlandse zij de al zijn afgebroken. Van Nederlandse -zijde woVdt geen commentaar geleverd op de jongste uit latingen van Soekarno omdat op deze wijze misschien het overleg zou worden bemoeilijkt. Ook is men bepaald niet van plan aan Indonesië formeel te vra gen of het het plan-Bunker nog accep teert zoals Indonesië dat enkele weken geleden officieel van de Nederlandse re gering wilde vernemen. Het hangt nog slechts van enkele technische moeilijkheden af wanneer precies de repatiëringsmaatregclen van kracht zullen worden, deelde woordvoerder van het ministerie binnenlandse zaken vanmorgen mee. Dc omvang van de maatregelen zal afhangen van de behoefte die in Nieuw-Guinea blijkt te bestaan on naar Nederland te worden overge bracht. Deze behoefte wordt thans gepeild. het verzet in Nederland tegen dracht van het bestuur over West-lrian Indonesië aan te wakkeren, aldu: Ankara. Het begon met een bezoek van de burgemeester. In De Lier wonen vijf mensen, die negentig jaar of ouder zijn en burgemeester G. van Hofwegen heeft in hei afgelopen jaar elk van hen een bezoek ge bracht ter gelegenheid van hun verjaardag. Gisteren waren ze op tegenbezoek. De burgemeester had hen uitgenodigd om gezamen lijk eens bij hem ..op de thee te komen" en dat deden ze graag. Het werd een gezellige bijeenkomst met veel verhalen uit de oude tijd van De Lier en ..weet-je-nog". De heer CLuyendijk, de jongste van de vijf dit jaar negentig geworden was de woordvoer der van allen in het dankwoord aan 'het burgemeestersechtpaar. ..Zoiets moeten we meer doen. We zien elkaar als leeftijdsgenoten zo weinig". Wie weet wordt het een traditie. /VNDER INVLOED van het A-Z deze week de is gedurende vorige week en nieuwe aardappelen sterk toegenomen. De telersprijzen evenals de groothandelsprijzen zijn sterk gedaald. Gisteren werd in het zuiden van het land voor het merk Bintje op de veilingen een telersprijs betaald van 17 cent per kg. De groothandelsprijs bedraagt onge veer 18 a 19 cent per kg. redelijke telersprijs. Bij het prod uk t- schap bestaat geen waardering voor deze houding van de minister. Men wees er ons op. dat de ontwik keling in het buitenland doet vermoeden dat de prijsverlaging nog verder zal doorzetten. In Engeland kan zelfs ge sproken worden van een instorten van de prijzen. Hier hebben de prijzen, die hoger lagen dan bij ons, binnen één week tfjds een duikeling gemaakt naar 20 a 22 cent per kg. Het is voor Neder land zelfs al niet meer mogelijk voor deze prijs naar Engeland te exporteren. België heeft dc export van aardappelen vrij gegeven, zonder dat dit voor binnenlandse aardappclvoorziening België moeilijkheden oplevert. Minister contra produktschap Het verschil tussen telersprijs en klein handelsprijs is echter op het ogenblik meer dan tien cent, zodat de winkelprijs, die het publiek voor de aardappelen be talen moet altijd nog tegen de 30 cenl per kg loopt. Bovendien werkt deze prijsdaling slechts traag door in de win kelprijzen voor aardappelen, zodat de consumentenprijs over het algemeen vol gende week pas tot het peil van 30 cent zal dalen. Van de zijde van het produktschap voor aardappelen deelde men ons mede. dat bij aanhoudend goed weer de aan voeren nog verder kunnen toenemen en de prijzen nog verder zullen dalen. Op grond van deze overwegingen had het produktschap besloten de uitvoer van aardappelen, na een exportstop van enkele maanden, thans weer vrij te ge ven. Minister De Pous blijkt echter aan dit besluit van het produktschap niet zijn goedkeuring te kunnen hechten, zo dat de uitvoer van aardappelen tegen de zin van het produktschap ook nu nog wordt opgehouden. Hoewel minister De Pous zelf in Brussel verblijft had men bij het produktschap de indruk gekre gen, dat de regering meer nadruk legt op een lage consumentenprijs dan op een Ongeveer drieduizend schoolkinderen waren gistermorgen bijeengekomen op het Fortplein te Willemstad om de prin sessen Irene en Margriet een zanghulde te br njen. Het plein zag er fleurig uit. niet in de laatste plaats door de gro te hoeveelheden vlaggen, die de kinderen hadden meegenomen. Onder leiding van frater Fidelius werden verschillende lied jes. zowel in het Papiaments als in het Nederlands ten gehore gebracht. De van tevoren door frater' Fidelius gegeven vermaning goed naar hem te kijken, omdat in het verleden de linker helft van het plein twee maten voor lag op de rechter helft, was volkomen over bodig. want alles ging erg goed. Een van de liedjes, Bishita Grandi (groot bezoek), op het ritme van een Curagaose tumba, was ook gezongen, toen jaren geleden prinses Beatrix de Antillen be zocht, maar de woorden waren aangepast aan het bezoek van nu. Vriendelijk lachend stonden de prinsesen op het hoge bordes van het gouvernementshuis. Na de zanghulde deelde prinses Irene de kinderen mede. dat ze vandaag een vrije dag hebben, een mededeling, die uiteraard met gejuich werd ontvangen. OP het laatste moment schijnt de politieke crisis die Algerije naar een burgeroorlog leek te voe ren, bedwongen. Zowel minister Ja zid als vice-premier Belkacem Krim hebben zich namelijk optimistisch uitgelaten over de mogelijkheid een compromis te vinden. Jazid heeft gisteren op een persconferentie ver klaard, er zeker van te zijn, dat de nationale eenheid en samenhang hersteld zullen worden en Belkacem Krim repte eveneens van een „ge lukkige oplossing" die aanstaande is. Minister Jazid achtte het noodzakelijk, dat als de eenheid weer hersteld zou zijn het programma van het Nationale Bevrijdlngsfront (F.L.N.) dat in juni in Tripoli door de nationale raad van front was opgesteld, wordt uitgevoerd. Hoewel hij er niet met zoveel woorden over sprak, neemt men algemeen aar dat Jazid doelde op dc missie van Mo hammed Said, die uit naam van de voor lopige regering naar Tlcmcen Is gegaan Vice-premier Belkacem Krim. die voor Jazid het woord voerde, gaf in vage termen te verstaan dat Said in Tlemcer zal onthullen dat zijn regering akkoorr gaat met het politiek bureau van zever dat Ben Bella zondag heeft opgerichl mits de oprichting en benoeming van de leden bekrachtigd worden door de na tionale raad van het Bevrijdingsfront. Intussen is Ben Bella gisteravond met zijn voornaamste politieke en militatrp adviseurs vertrokken voor wat wellicht een „zegetocht door Algerije" zal wor den. Laat op de avond is hij in Oran aangekomen, waar hij juichend werd ontvangen. De bevelhebber van Wilaja drie heeft intussen geëist dat de natio nale raad van het Bevrijdingsfront on middellijk bijeenkomt om een oplossing te vinden die de eenheid van het volk bewaart. De raad van Wilaja drie ver klaarde met .klem dat alleen de nationale raad van het F.L.N. bevoegd is om orga nen in het leven te roepen zoals het politiek bureau dat in Tlemcen is ge vormd. TTET MOGE wie in dc Randstad wonen minder toespreken, daarom is niet temin alleszins belangrijk datgene waar mede in het noorden van ons land nu een officieel begin is gemaakt: dc officiële afdamming van de Latiwcrszee. Het is daar evengoed Nederland als Holland het is en wanneer ook daar een wisselvallige strijd gestreden moet «orden tegen het grillige water, gaat het heel ons volk aan. De vlag is nu gehesen, de strijd is eerst recht aangebonden. Een groot deel van ons land ligt diep en achter een lange kustlijn. De zee is van oudsher onze vriend cn onze vijand. Zij opende werelden voor ons cn droeg ons naar wijde verten. Maar op andere mo menten was het als stond zij ons naar het leven. Dan leek geen dijk hoog en breed genoeg om het geweld dat zij ont ketende te weerstaan. Het Ls met een kust als niet een keten, de zwakke plek is dc beslissende. In wes telijk Nederland wordt een gigantisch werk verricht ter bescherming en bevei liging van dc bevolking. Zeearmen wor den afgesloten, dijken op dc juiste hoogte gebracht. Het is een arbeid die even ge stadig vordert als hij groots is van opzet en visie. Maar in het noorden lag nog de plek die bij storm cn noodweer be zorgdheid wekte. Het is de Lauwerszec en zij gaat nu met een dijk van dertien kilometer, tevens ter vervanging van dc huidiee dertig kilometer, afgesloten wor den. Het is meer dan een Friese cn Gro ningse aangelegenheid, ook daar is het Nederland zelf dat eens temeer in het ge weer is gekomen. Wat ons past is dankbaarheid omdat dit mogeliik is. Lange eeuwen is ons volk machteloos geweest tegen de dreiging. Het was een ongelijke strijd, waarin wel tel kens nieuwe gebieden aan het water wer den ontworsteld, waarin wel telkens weer nieuwe dijkjes konden worden gelegd om drooggevallen gronden, maar waarin ook telkens weer de zee de kleine mens over viel. Onze tijd geeft ons mogelijkheden d'e aan het voorgeslacht onthouden wa ren. Dat moet dankbaar stemmen. In elke mogelijkheid ligt ook een aanspo ring. haar in het welzijn van dc mens te benutten. Dat gebeurt daar nu in het liogc noorden. Het is. vanuit de Randstad Hol land, wel een gelukwens waard. (RITA) Prinses Beatrix heeft gistermor gen een bezoek gebracht aan een der vakantiekampen van de stich ting „Het vierde prinsenkind" voi* lichamelijk gehandicapte kinderen van 8 tot 14 jaar in dc Marijke - hoeve te Hattem. Dc Prinses arriveerde omstreeks half twaalf bij de Marijkehocvc waar sedert 16 juli 65 kinderen een 12-daagse vakantie doorbrengen. De kinderen, die zich juist ver kleed hadden voor een vergadering met de „boskoning", waren tot op het laatste ogenblik onkundig ge houden van de komst van dc Prin ses. Zij waren juist bezig hun klachten aan de ..boskoning" te vertellen. Tegen 1 uur gebruikte dc Prinses dc koffiemaaltijd samen met de kinderen en reikte na afloop daar van de prijzen uit aan dc winnaars van de wedstrijden. Op de foto ziet men dc Prinses als jurylid bij de kinderspelen. jyEN storing die gisteren voor de Golf van Biscaye was gelegen verplaatste lJ zich naar de ingang van liet Engelse kanaal. De storing veroorzaakte van nacht in Frankrijk op vele plaatsen on weer. Deze onweersactiviteit breidt zich naar het noorden uit, zodat vanavond en morgen ook in ons land enkele regen- of onweersbuien zullen vallen. Deze ont wikkelingen vormen de overgang naar een tijdelijk onbestendig en weer koeler weertuve. Tendens dalend Vooruitzichten: i karakter, HET WEEK IN EUROPA 41 Rapporten hedenmorgen zeven uur Dc Bilt verwacht tot morgenavond: Half tol zwaar bewolkt met op de Lcht ónstabic.. meeste plaatsen enkele regen- of on weersbuien. Over het algemeen lagere HOOGWATER SCHEVENINGEN temperaturen. Aanvankelijk matige oos- 26 juli: 10.12 v.m.; 22 47 n.m. telijkc wind, later uit uiteenlopende richtingen. (Opgemaakt om 11.15 uur). ZON EN MAAN Donderdag: zon op 04.51. onder uur; maan op 00.52. onder 16.07 uur. Strandvertvachting Onweersstoring uit Frankrijk zal dc komende 24 uur plaatselijk een onweers bui brengen, morgen gevolgd door een wisselende bewolking met perioden van goed strandweer. Matige wind draaiend van zuidoost naar zuid tot zuidwest. Minder warm. in de middag 20 tot 23 graden. bijna 17 graden. yOLGENS het Amerikaanse gemeenschappelijke inarkt „Het zit zo", zo vertelde weekblad Newsweek wordt werken, koppig vol dat Eu- René Pcrrall, dc secretaris- Europa niet anti-Amerikaans, ropa nog steeds afhankelijk generaal van de Franse ver- maar alleen maar onverschil- ls van de Amerikaanse macht, eniging van staalfabrikanten: lig^voor Amerika. In particuliere gesprekken „Amerika Is als een oude verslaggever van is het echter onmogelijk niet vriend. „Omdat W'ij sterker zijn, de eeuw zal zich kenmerken trekken wij ons niet meer door dc wedergeboorte van zoveel van de V.S. aan." Europa. „De eerste helft lm .,cnv Amerika. behoorde Amerika cn Rusland zijn Newsweek die onlangs uit te bemerken, dat hun ogen tijd niet gezienJ hebben cn aan Amerika. Het midden j,®1 V 'nn'd/^nf Europa teruggekeerd is. beginnen te glinsteren en die wij. eerlijk gezegd, niet de opkomst van Azië Pe °Pec schreef: hun stem zich verheft wan- missen." (met '"begrip van Rusland) er« ™"ier ®JJ» „In het openbaar houden necr zij spreken over de Een Nederlandse functio- en nu Z|jn cr de Afrikanen. u u,scn eruKK< de „Eurocratcn", die voor de toekomst van Europa." naris stelde het aldus: Maar het derde kwartaal t Europese funetio- Wecrs- Temper. 1 d cesteldb I! Villa1 Ur8 j bew °„o 8 20 13 0 21 U 0 IX' B:;t Eindh. h. bcw 3 30 10 0 2') li 0 21 12 0 Zd -Limb Helsinki Stockh Os.o gehb.-w. h. bcw rw i 21 li) 1 Aberdeen h. bew w 1 windstil o 7 18 9 0 24 I i 0 2: 15 0 Grenoble I. bew. gehbew. totll 23 13 0 27 13 0 .73 19 1 *2 15 0 Herlijn Müncheo ZUrifh k 1 20 12 o Genéve wzw 29 29 0 Rome0 SïK Mtl| stil 29 15 o 35 27 0 Mallorca Lissabon onbew. gehbew.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1