Hicuuie £eiiisrt)e (üourant W Jf Amerika en Europa keken rechtstreeks naar elkaar Commentaar Trein uit de rails bij Dijon: 41 doden en 52 gewonden Limburg probeert nieuwe groente HISTORISCH MOMENT DANK ZIJ TELSTAR Boeiend samenspel tussen continenten Secretaris van prins Bernhard overleden Bonn verbaasd over kritiek m 4 Kennedy: eerst Sow jet- proeven afwachten 23 JULI DINSDAG 24 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDtENST: bezorging 18—1» u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. (By contract belangrl POSTREKENING: 58938. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Vijftigste jaargang no. 14029 CHRISTELIJK 'NA TIONAA L DAGBLAD „Stantvattttfi is abfblmtt myn hert in tegijeospaeT internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per week Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 (Van een onzer verslaggevers) "F1 EN SATELLIET van nog geen meter doorsnee, wentelend op 8000 km -*-J buiten de aarde heeft het mogelijk gemaakt dat wij gisteravond voor het eerst rechtstreeks naar Amerika keken, een gebeurtenis, die precies om drie minuten voor acht een feit werd. Dat was het historische moment waarbij tweehonderd miljoen mensen waren betrokken. Een nieuwe tech nische prestatie, die prachtig is geslaagd. En om elf uur de tweede gebeur tenis: een knap samengesteld programma uit Europa werd in Amerika, zo tegen etenstijd, keurig ontvangen. Bij ons begon het rustig, met heel dui delijke uitleg over de werking van de Telstar door prof. dr. ir. J. L. Bordewyk. die daarvoor naar Bussum was gekomen. Startsein riolselingde spanning steeg. Gesprek afgebroken, over naar de controlekamer in het technisch centrum van de Euro pese Radiounie in Brussel. De Telstar. I boven Brazilië opgekomen, liet zich in i haar 124ste omlop om de aarde zien en daar begon het enorm boeiende samen spel tussen werelddelen. Miljoenen ogen zagen de beide klok ken: negen minuten voor acht, Europese tijd, negen minuten voor drie in de mid dag Amerikaanse tijd, "Drie, vier stem men klonken door elkaar: die van Richard Dimbleby in de Brusselse con trolekamer, die van de Belgische com mentator ook in Brussel, die van Arie Kleywegt in de Bussumse studio, een stem uit Afrika, uit Frankrijk en dan: een stem uit Amerika. De spreeklijnen werkten al, Amerika meldde dat de code om Telstar in werking te stellen was (De 81-jarige heer M. Kohier is iok present in Nijmegen om mee e lopenin de Vierdaagse voor de twintigste maal. ïlTE IRD! iNieuws in één oogopslag 9 TWveehondord miljoen mensen zijn gisteravond in hun huiskamers getuige ge weest van een historisch evenement: om drie minu ten voor acht konden zij op hun 'beeldschermen in Eu ropa de eerste rechtstreekse uitzending uit Amerika, mogelijk gemaakt door de Telstar, zien En om elf uur waren de Amerikanen in de gelegenheid een Euro pees televisieprogramma te volgen President Kennedy heeft gisteren op zijn persconfe rentie verklaard, dat de Ver. Staten niet voorne mens zijn in de toekomst een nieuwe serie kernproe ven te nemen, tenzij dit noodzakelijk mocht blijken voor de verdediging van de vrije wereld. Met deze me dedelingen reageerde hij op de Russische aankondiging, dat de Sowjetunie opnieuw kernproeven zal gaan ne- In een rede voor Indone sische boeren heeft presi dent Soekarno verklaard, dat Indonesië van Neder land meer wil hebben dan een verzekering, dat het plan-Bunker wordt aan vaard. Het wenst dat Ne derland zich bereid ver klaart Nieuw-Guinea nog voor het einde van dit jaar aan Indonesië over te dra gen. Gisteren hebben bij Washington de heren Malik en Van Roijen hun bespre kingen voortgezet. In de omgeving van Dij on in Frankrijk is gister middag een trein veronge lukt, waarschijnlijk door het uitbuigen van de rails. Een wagon viel in een 45 meter diep ravijn. Bij dit ongeluk zijn 41 mensen om het leven gekomen. Enkele tientallen werden gewond. De trein was zeer vol met vakantiegangers. Naar verluidt is de Al gerijnse premier Ben Khedda thans voorlopig akkoord gegaan met de oprichting van het in Tlemcen gevormde poli tieke bureau, op voor waarde, dat de Nationale Raad het parlement bijeenkomt om het besluit tot oprichting door de groep van Ben Bella te bekrachtigen. Ben Khed da zou dit bureau een jaar in functie willen laten, waarna het Nationale be vrijdingsfront een nieuw bureau zou moeten kiezen. In het stads- cn academisch zieken huis in Utrecht is gisteravond na ziekbed van enkele maanden overleden dr. F. A. de Graaff, particulier secre taris van Prins Bernhard. Dr. De Graaff, die commandeur in de Huis orde van Oranje was, bereikte de leef tijd van 56 jaar. Enkele maanden geleden was dr. De Graaff betrokken bij een verkeersonge luk nabij Utrecht. Zijn auto vloog in de zogenaamde Tarzainbocht tussen Rijks weg 12 en 22 over de kop. De verwondin gen vielen toen nogal mee, doch na enige tijd moest dr. De Graaff opnieuw ii ziekenhuis worden opgenomen, waf zich onder behandeling stelde van prof. J. F. Nuboer, omdat andere ziektever schijnselen zich hadden geopenbaard. Frans A. de Graaff werd 18 oktober 1905 te Haarlem geboren. Hij studeerde na de H.B.S. te hebben bezocht, tot 1927 aan de Economische Hogeschool te Rot terdam, waar hij drie jaar later promo veerde op een proefschrift over de houding tussen de regering en het parle ment Ofschoon hij dus sterk in staat kunde was geïnteresseerd, aanvaardde hij een betrekking bij een Amerikaans recla mebureau te Parijs. Vervolgens werd hij verkoopleider bij het Heinekens concerr daarna directeur van Van Vollenhoven' brouwerij en ten slotte gedurende eei jaar secretaris van het college van cu ratoren van de Economische Hogeschool Hierop volgde op 1 november 1950 benoeming tot secretaris van Prins Bernhard. Dan ineens op de monitors het eerste beeld: een dubbelbeeld van de New Yorkse haven en de Parijse Eiffeitoren. Het contact was er en Richard Dimbleby gaf het startsein voor de uitzending: „Go America, go!" Op dat moment ke ken wij Amerika binnen in een reeks snelle opnameneerst een vaag beeld van de haven in New York, van de Niagara-waterval, een flits van de Rio Grande.... en ineens een helder van het studio-interieur met rijen commentators voor deze werelduitzen- Over naar Cliicago waar een honkbal wedstrijd werd gespeeld en het publiek op de tribunes uitbundig juichte en wuifde, dan Washington: persconferentie president Kennedy die voor de zo veelste maal vragen beantwoordde over de verhouding oost-west en daarna een vraag over de mogelijkheid van belas tingverlaging kreeg voorgelegd. Maar de tijd was kostbaar en we waren al weer op Cape Canaveral, waar ruim tevaarder Glenn over toekomstplannen met bemande satellieten sprak. Heel vlug wisselden nu de beelden met indruk van een gigantisch wegennet, wereldtentoonstelhngsactivitèiten, blik in een nationaal dierenpark, flar den amusementsleven met o.a. Japanse dansen en een fragment van een op voering van Shakespeare's Macbeth in Quebec en ten slotte fraaie opnamen de vermaarde gebeeldhouwde pre sidentskoppen bij zang van het Mor- monenkoor op de melodie van het Lutherlied. Tot slot een flitsbezoek aan het gebouw on de V.N. in New York met zelfs nog tien seconden stilte in de meditatieka- Wat een indrukken kan men opdoen in achttien minuten tjjds. Bij een samenvatting van al wat wij hadden gezien vervaagden de beelden langzaam. Telstar raakte uit zicht. In de studio zei prof. Bordewijk dat het „bzonder aardig was geweest voor eerste experiment". Natuurlijk had de beeldoverbrenging geleden onder ver taling, want Amerika zendt uit 525 lijnen Europa op 625, en de omschakelingen ren niet alle feilloos geweest. Voor vervolg zie pagina 7) De vorige week door de Tweede Ka- ier geuite kritiek op het verdrag tus- :n Nederland en West-Duitsland, waar- i verscheidene kwesties tussen beide landen worden geregeld, heeft in de Westduitse hoofdstad verbazing gewekt. In Bonn verklaarde men, dat de onder handelingen over het verdrag in een goede sfeer zijn gehouden en dat hier bij door de Nederlanders geen enkel verwijt is geuit. De kritiek wordt in Bonn gezien als slechts een voorwend sel van een deel van het parlement om de Nederlandse regeringspolitiek aan te vallen. Marinier gesneuveld Tydens een vuurgevecht bij Merau ke is de dienstplihtige marinier derde klasse .Ernst Herbert Pina gesneuveld. Mtrinlèr Pina was twting jaar oud, on gehuwd en afkomstig uit Rotterdam, zo is vanmorgen ln Den. Haag medege- Miljóenen Europeanen zijn gisteravond getuige geweest van het eerste televisieprogramma dat van de V.S. via de Telstar werd opgevangen. Ook de familie Smit in Volendam volgde de persconferentie van president Kennedy. President Kennedy heeft gisteren op zijn persconferentie in Washing ton, dae via de Telstar naar Europa werd uitgezonden, verklaard dat Amerika geen kernproeven meer zal doen „als het er tenminste niet toe gedwongen wordt en als zijn veilig heid niet bedreigd wordt." De V.S. zullen een analyse maken ran de serie proeven, die de Russen volgens hun jongste bekendmaking zullen nemen en „nagaan of deze proe een gevaar voor de veiligheid van Amerika betekenen." Kennedy zei, dat er bij het over leg over Berlijn tussen Dean Rusk diens Russische collega Andrei Gromiko geen vorderingen waren ge maakt. Voor hij uit Genève zou trekken, zou Rusk echter nogmaals een onderhoud met Gromiko hebben. Het feit, dat er geen vooruitgang was geboekt inzake Berlijn was reden voor bezorgdheid en hield ook wel enig gevaar in. Kennedy legde er nogmaals de druk op, dat de rechten van het Wes- Berlijn uit de laatste wereldoor log stammen en niet onderhevig zijn eenzijdige afschaffing. Op het ogen blik wordt er nog steeds met de Rus- over Berlijn gepraat. Deze politiek overleg, aldus Kennedy, zal zo lang mogelijk worden voortgezet. Het perio dieke overleg met de Russische ambas sadeur Dobrynin zal dan ook, naar Ken nedy hoopte, niet verbroken worden. Dc Amerikaanse president verklaarde onomwonden, dat de dollar niet gede valueerd zal worden. De Amerikaan?» regering hoopte voorts dat zij tegen het einde van het volgende jaar de inter nationale betalingsbalans in evenwicht zal hebben. LEMNITZER Kennedy zei dat generaal Lemnitzer zal worden aangewezen als nieuw? op perbevelhebber in Europa, als de Navo- raad de V.S. mocht vragen on opperbevelhebber. Kennedy zeker van, dat de berichten uit Parijs over ..geprikkeldheid" inzake de moge- liike benoeming van Lemnitzer geheel juist TTIT AMERIKA komen ontmoedigende geluiden over de besprekingen tusr sen de Nederlandse en Indonesische di plomaten. Trouwens, ook Soekarno laat zich, als gewoonlijk, in zijn redevoeringen niet onbetuigd. Welk nut hebben bespre kingen in vertrouwelijke sfeer, wanneer een der regeringsleiders zich telken^ weer publiekelijk uit? En hoe. Het is een vreemde geschiedenis. Alvo rens met een afgezant van de Nederlandse regering aan de tafel te gaan zitten, wenste de Indonesische regering de ver zekering, dat onzerzijds het vermaarde plan-Bunker was aanvaard. Die verze kering is afgekomen. Maar wat blijkt nu? Dat Soekarno het zelf niet wil aanvaarden. Het heeft er alle schijn van, dat de pessimisten onder ons gelijk krijgen. Zij hebben gewaar schuwd, dat de Indonesische regering een oud diplomatiek gebruik beoefent. De andere partij wordt, ondanks haar be denkingen, naar een bepaald standpunt toegesleept. Echter, is zij daar aangeko men, dan heeft men intussen zelf al nieu we posities ingenomen. En de tweede fase van het spel kan beginnen. Het plan-Bunker voorziet duidelijk in overdracht aan Indonesië niet voor 1 ja nuari aanstaande. Het voorziet wel in een bewind onder gezag van de secretaris generaal der V.N. voor een periode tussen één en twee jaar. In de tijdrekenkunde van Soekarno evenwel moet deze periode blijkbaar tot het minimale worden inge krompen, indien er zelfs al iets van over blijft. Want hij wil uiterlijk 1 januari aanstaande heer en meester in Nieuw- Guinea zijn. Hij heeft het nog eens pu bliekelijk en met zoveel woorden ver zekerd. Het stuitende is, dat hij op onsmakelijke wijze de situatie waarin hij zijn land heeft gebracht benut. Verlangt hij Russische steun, dan leunt hij tegen Amerika. Heeft hij Amerika nodig, dan ontvangt hij hoge figuren uit Rusland. En toch is ook van hem een terugkeer tot de rede eerst te verwachten, wanneer Amerika laat merken, dat het thans wel voldoende is. De ervaringen welke Nederland nu op doet, bewijst hoe juist het was dat van onze kant alleen is bewilligd in bespre kingen met de Amerikaan Bunker erbij. Maar moeilijk blijft het. Van Nederland se zijde Is het uiterste aan inschikkelijk heid wel beproefd. Wat baat het tegen nauwelijks nog verholen onwil? qrita) Val in ravijn van 45 meter Bij een treinongeluk in de omge ving van Dijon in Frankrijk zijn gis termiddag, voorzover tot nu toe be kend, 41 mensen om het leven geko men en 52 inzittenden gewond. Door onbekende oorzaak, vermoedelijk het uitbuigen van de rails, is deze zeer snelle express die afgeladen zat met vakantiegangers, uit dc rails ge lopen. Een wagon viel in een 45 me ter diep ravijn. Hierin bevonden zich de meeste slachtoffers. Het ongeluk gebeurde op ongeveer 12 kilometer van Dijon, waar de trein moest stoppen. De trein was op weg van Parijs naar Marseille. Op een ge geven moment kwam de trein uit een tunnel en reed een viaduct op, dat een vallei en de rivier de Ouche overspant. Vijf wagons ontspoorden en een stortte in een bebost ravijn van 45 meter diepte. De voorste wagon die ontspoorde was een bagagewagen, die direct achter de Iokomotief gekoppeld was. De twee wagons, die daarna kwamen, bleven in de rails. Het was de zevende wagon, die in de diepte stortte. Drie spoorwegarbeiders, die mee reisden, sloegen onmiddellijk alarm. Binnen enkele minuten kwam het reddingswerk op gang. Brandweer auto's, ziekenwagens en vrachtwa gens snelden naar de plaats van de ramp. Drie uur na de ramp waren de redders nog steeds bezig ingesloten passagiers te bevrijden. Het reddings werk werd erg bemoeilijkt door de onbegaanbaarheid van het ravijn. Ooggetuigen verklaarden later dat het een verschrikkelijk gezicht was om de berg verbogen staal in de diepte te zien liggen. Met uitzondering van twee Engelse vrouwen waren de slachtoffers allen Fransen. De laatste grote Franse spoor wegramp vond plaats in juni 1961, toen 24 mensen om het leven kwamen er 100 gewond bij een ontsporing op d< lijn ParijsStraatsburg. De minister van verkeer en water staat, drs. H. A. Korthals, heeft gisteren, door het hijsen van de nationale driekleur op een ma quette bij Oostmahom, het sein gegeven van de start van de indij king van de Lauwerszee. De ma quette geeft een overzicht van de toekomstige polder met zijn ha ven- en sluizencomplexen. Op de weg van Vaassen naar Deven ter is gistermiddag een auto-ongeluk ge beurd, waarbij de 48-jarige mevrouw Brouwer uit Hengelo (O) om het leven is gekomen. Zij zat naast haar mar een auto, die op het kruispunt in Ter- wolde geen voorrang verleende aan auto die van rechts kwam. De heer Brouwer is, evenals de bestuurder n de tweede auto, opgenomen in het 2 kenhuis te Deventer. De tweede a kwam na de botsing tot staan tegen i lichtmast. zee lot Schotlandverplaatst zich lang zaam verder in noord-oostelijke richting. Door deze ontwikkelingen wordt nu warmere lucht naar onze streken ge voerd. Het doordringen van deze war mere lucht zal aanleiding geven tot en kele overdrijvende wolkenvelden. Een depresie voor de Golf van Biscaye breidt zijn invloed langzaam uit over Zuid- Frankrijk en Zuidwest-Engeland. Bij het naderbijkomen van deze storing neemt de kans op onweer toe maar in ons land zal het morgen waarschijnlijk nog over al droog blijven. WEERSVERWACHTING 2° JuM: 904 VJn" 11-85 nm' De Bilt verwacht tot morgenavond: Droog cn vrü warm weer met zonnige HET WEER EN EUROPA perioden. Overwegend matige oostelijke tendens: stijging HOOGWATER SCHEVENINGEN wind. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN 25 juli: zon op 04.50, onder 20.42; maan op: 00.23, onder 14.53. 31 juli: nieuwe Rapporten hedenmorgei Strandverivachti ng v D cnburg Ook morgen zonnig en fraai strand- weer. Zwakke oostelijke wind. In de nte Bilt middag 20 tot 22 graden. Zeewater lö'.i Twente graad. Vooruitzichten: hogedrukgebied Eindh. boven Wcsl-Europa brengt voorlopig i ongeveer vertentic in een der vakbladen, plant ziet er net uit als ecu 2J4 hectaren in het Noord. HU wist een aantal tuinders te augurkcnplant; zü wordt circa limburgse plaatsje Melderslo bewegen dat zü op hun grond hebben enige tientallen tuinden zich toegelegd op dc teelt van een nieuwe soort groente, die door de exporteur als „Kussa" wordt aangeduid. de nieuwe plant zouden uitpo- Begin mei werd de Kussa uit- doch is n gezaaid in een verwarmde kas kleur, cn half mei kon reeds worden de tuin- uitgepoot. Thans is de plant zo- Over d de oogst over veertien breed. Iedere plant draagt 10 tot eten. 30 vruchten, ter grootte E-komkommer (z.g. zure bom) bloemkool. Dc vruchten hebben een dunne schil; men kan ze in schüfjcs zowel ra Een groot voordeel is dat dc witte tot licht-gcle Kussa-plant weinig werk ver. wat de opbrengst ter vel- Opvallend is het, dat deze van ;an ze in oorsprong Aziatische planten op gestoofd dc koude grond en by slechte weeromstandigheden veel beter gedyen dan in een kas. Tot dit experiment is men ge- komen, omdat een zekere tüd erbrugd moest worden e ling zal zün, is uiteraard nog tussen dc oogst van aardbeien grote vraag. Geschat wordt i die 4 zwarte bessen, welk teerde verleden jaar op ecu ad- dagen kan beginnen. De Kussa. deze dat de vruchten 10 tot 25 ct. zacht fruit In Melderslo c Liggen tussen asperges en per stuk zullen opleveren. r veel wordt geteeld. München

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1