Militaire junta in neemt de macht Peru over Jlieume jTrihsrljc (fTourant 3 Markt in Brussel krijgt „douche" Revolutie zonder bloedvergieten Bejaarde president gevangen Ferhat Abbas steunt Ben Bella openlijk Reuzetanker bij hoog water vastgelopen Nieuwe infiltranten (60?) in noorden omsingeld JULI 19- I DONDERDAG 19 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle aldelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936 ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2.80 per maand: ƒ0.65 per week Vijftigste jaargang no. redacteur: Dr. E DlEMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD v$tant*a4tici| is abfblmrt mgn hert in tegfyenspoet internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Tostbus 209 Telex 22166 Jank ihouten oefd. >,80 ilateau. 1,80 1U" (DAM afdeling :en onder Nieuws in IE één oogopslag In Peru hebben de mi litaire leiders een geslaag de staatsgreep uitgevoerd. Zij arresteerden president Prado en bezetten het ra diostation. De militairen wensen de uitslag van de jongste presidentsverkie zingen niet te aanvaarden, omdat zich daarbij onre gelmatigheden zouden heb ben voorgedaan. Bij die verkiezingen kreeg de lei der van de Apra, de re volutionaire partij voor Amerikaans bondgenoot schap, de meerderheid. De ze, Haya de la Torre, zou naar de Venezolaanse am bassade zijn gevlucht. In Djakarta heerst een gematigd optimisme om trent de kansen op een vreedzame regeling van de kwestie Nieuw-Guinea, hoewel men zich reali seert, dat een aantal zeer moeilijke punten in het plan-Bunker nog geregeld zal moeten worden. In Den Haag is vernomen, dat de vraag, of ook minis ter Luns naar Washington zal gaan, nog niet aan de orde is. De voormalige premier van de Algerijnse regering, Ferhat Abbas, heeft ver klaard, dat hij de rebelle rende vice-premier Ben Bella zal steunen. Hij wenst ook een socialisti sche staat, maar niet een één-partij-systeem. De pre sidenten van Mali en Gui nee hebben hun diensten aangeboden in het con flict tussen Ben Bella en Ben Khedda. Op de ontwapenings conferentie in Genève heb ben de communistische deelnemers het Britse plan voor ontwapening, be doeld als een compromis voorstel tussen de Ameri kaanse en Russische plan nen van de hand gewezen. Het onderzoek naar klachterr over knoeierijen met volmachtformulieren voor de gemeenteraadsver kiezingen in Huissen bij Arnhem zal er nog wel en kele maanden in beslag ne men. Er zouden nog meer ongerechtigheden zijn ont dekt en insiders achten het niet uitgesloten, dat er nieuwe verkiezingen zullen moeten gehouden worden. pERU staat onder militaire dictatuur. De militairen hebben de bejaarde president Manuel Prado afgezet, zonder dat een schot werd gelost. Legereenheden omsingelden de regeringsgebouwen en bezetten het radio station en het hoofdkwartier van de Apra, de revolutionaire partij voor Amerikaans bondgenootschap, wier kandidaat, Haya de la Torre, de meeste stemmen had verworven bij de presidentsverkiezingen van enige weken geleden. Zoals bekend, weigeren de militairen de uitslag van de verkiezin gen te aanvaarden, omdat er onregelmatigheden zouden hebben plaats- Ex-) president Prado van Peru. gefotografeerd toen hij twee jaar geleden een officieel bezoek aan ons land bracht. In werkelijkheid echter hebben de stafchefs ingegrepen, omdat zij „over wegende bezwaren" hebben tegen Haya de Ia Torre als president van Peru. De stafchefs hebben nu een kabinet ge vormd dat een jaar aan het bewind zal blijven. Op de tweede zondag van juni 1963 zullen nieuwe presidentsverkiezin gen worden gehouden. Uiterlijk 28 juli d,a.v. zal de macht weer aan burgers worden teruggegeven. De Ver. Staten, Venezuela, Columbia Costa Rica en de Dominicaanse repu bliek hebben hun diplomatieke betrek- Eigen (honde)fles Verzoeningspoging van Afrikaanse staatshoofden De Algerijnse militaire chefs heb ben gisteren hun geheime besprekin gen na 36 uur vergaderen afgebro ken om hun voorstellen voor te leg gen aan de partijen die elkaar te lijf dreigen te gaan. De vorige premier van de voorlopige Algerijnse rege ring, Ferhat Abbas, heeft inmiddels in het openbaar verklaard Ben Bella te steunen. Overigens was hij er van overtuigd, dat de bijeenkomst van de militaire chefs resultaten zal op leveren. Abbas zei evenals Benn Bella een socialistische staat te willen, maar het niet met hem eens te zijn wat betreft een één-partijensysteem. Volgens Ab bas zal Algerije het meest gebaat zijn bij een meerderheidspartij die de leiding heeft. Gisteren hebben tevens twee Afrikaan se staatshoofden pogingen in het werk gesteld om de twistende Algerijnse lei ders met elkaar te verzoenen. President Modibo Keita van Mali en Sekou Toure van Guinee, hebben hun iters van buitenlandse zaken op dracht gegeven een bezoek te brengen tan vice-premier Ben Bella voor een .goodwill" missie. De twee ministers, Louis Lanzana van Mali en Bouma Bousoum van Guinee, hebben twee dagen intensieve besprekin gen gevoerd met de gematigde premier Ben Khedda en zijn minister van buiten landse zaken Saad Dahlab, Lanzana en Bousoum zijn de eerste leden van een buitenlandse regering die officieel bezoek aan Algerije bren gen sedert dit land op 3 juli onafhank« lijk geworden is. Zij werden door de menigte met ee spontaan applaus begroet. Bousoum deel- nee: „Wij hebben een boodschap van staatshoofden die wij persoonlijk de ministers in Algiers hebben over handigd en in Tlemcen zullen overhan- Papoea's worden officier In september zal een opleiding be linnen van de eerste zeven Papoea's tot officier bij het Papoeavriiwilligerskorpj De bedoeling is dat zij in begin janu- i naar Nederland zullen gaan om een jaar lang een speciale opleiding te ont vangen van instructeurs van de offi ciersopleiding te Doorn. Slagen zij. dan zullen zij naar Nederlands Nieuw-Guinea terugkeren als vaandrig bij het vrijwil- ligerskorps voor de afronding van dt opleiding. Op 14 juli zijn te Manokwari voor het front der troepen door dc commandant, kolonel der mariniers W A. van Heuven negentien leden tot kor poraal bevorderd. Auto botste tegen boom: twee doden Woensdagnacht zijn bij de buurtschap Wythmen op de rijksweg Almelo-Zwolle een 47-jarige caféhouder uit Hattum- merbroek, H. Montizaan en de 20-jarige vertegenwoordiger van een Mcppeler garagebedrijf H. Tromp uit Staphorst om het leven gekomen, doordat hun auto 1 in een bocht tegen een boom reed. een vraag of deze boodschap een bemiddelingsvoorstel was antwoordde hij alleen maar: „Onze Algerijnse broeders zullen onder elkaar het misverstand moeten ophelderen". kingen met Peru opgeschorst. Haya de la Torre zou naar de Venezolaanse am bassade zijn gevlucht. De 73-jarige pre sident Prado (die enkele jaren geleden een bezoek aan ons land bracht en ook door de koninklijke familie werd ont vangen) werd vroeg in de morgen uit zijn paleis verdreven en vermoedelijk naar de vlootbasis Callao overgebracht. Prado had van de militairen twee mi nuten tijd gekregen om naar buiten te komen en zich over te geven. Gedreigd was, dat het vuur op het paleis zou wor den geopend, als aan dit ultimatum geen gehoor zou worden gegeven, via luid sprekers werd „uit naam van de va derlandsliefde" een beroep op Pradq gedaan, zich rustig over tc geven, ten einde bloedvergieten te voorkomen. Toen de tijd begon te verstrijken, startten de commandanten van de tanks de moto ren. Een van de tanks reed naar voren (Zie vervolg op pagina 11) Honden vervullen in het Zwit serse leger een belangrijke taak als Rode Kruis-helpers. Na de 'grondige opleiding die de dieren en hun bazen krijgen, moeten zij ieder jaar drie weken op herha lingsoefeningen. Baas en hond ne men een hindernis. (Telefonisch van onze speciale verslaggever) Bij een kalme zee en betrekkelijk goed zicht is vanmorgen om zes uur een vau dc grootste tankers van dc wereld aan de grond gelopen. Het is dc bijna 60.000 ton metende Frans man Sitala, die volgeladen met ruwe olie. van dc Perzische Golf naar Europoort onderweg was. Onmiddellijk ingestelde pogingen om de reus met behulp van sleeDboten los te trekken faalden. lukkige tanker, omringd door duizenden pk's van Leen Smit. Behalve de Europa, de Azië en de Humber, dansten ook de Scheldebank en Steenbank op de door een stijve bries bestreken golven. Hoewel het tafereel door een lichte motregen vrij schimmig was, was duidelijk te zien dat de Sitala rotsvast lag. De positie was ongeveer een mijl ten noorden van het Noorderhoofd. Hoe de- reuzetanker aan de grond ge lopen is, was op het moment dat we dit schreven, nog niet te zeggen. De mogelijkheid dat het schip een wrak heeft geraakt, moet uitgesloten worden geacht. Waarschijnlijk zit de Sitala op een zandbank, of misschien op een voor de monding van de Nieuwe Waterweg opgeworpen „rug", daar er bij Hoek van Holland regelmatig gebaggerd wordt. Tienduizend vrouwen zijn in Elisabethstad slaags geweest met Indische soldaten van de V.N.-troepen in Katanga. Er zouden enige vrouwen gedood en gewond zijn. Met gebalde vuisten komt een Katangcse vrouw op een militair af. Maakten radiozender onklaar en namen tijdelijk gijzelaars mee SCHOUT-BIJ-NACHT L. E. H. Reeser, commandant strijdkrachten in Nieuw-Guinea, deelt mede, dat de ongeveer zestig infiltranten, die aan de noordkust geland waren, opgespoord en omsingeld zijn enkele uren gaans van Sausapor. Het is bijzonder moeilijk de lange kustlijn zo af te schermen, dat er geen infiltranten meer kunnen doorglippen. Dc infiltranten waren gistermorgen half acht geland b(j het dorp Mega, waar z(j een Fapocse bestuursambtenaar en vier inwoners hadden meegenomen. Ver volgens waren zij te Sausapor aan land gegaan, waar z(j een radiozcndinstallatic vernielden. De gijzelaars werden daar weer vrijgelaten. Onmiddellijk na de landing werden Nederlandse mariniers ingezet De infiltratie is gepleegd door dezelfde infiltranten, die op Waigeo waren ge la na en daarna in oostelijke richting waren vertrokken. Zij hadden op Waigeo over nacht en hebben in drie prauwen, waar van er twee waren uitgerust met buiten boordmotoren. 200 km gevaren, waarbij zij straat Dampier tussen Waigeo en het vasteland van Nieuw-Guinea zijn over gestoken Mega heeft twee tot driehonaerd Inwo ners. Er wonen geen Europeanen en er is ook geen vaste militaire bezetting. De enige gewapende macht is een handjevol Papoeapolitie. De infiltranten waren daar slechts kort en het is niet bekend of zij geweld hebben gebruikt. Bij hun vertrek cïwongen zij de uit Biak afkomstige Papoeabestuursambtenaar Prawa en vier kampong bewoners mee te gaan naar Sausapor. Dat heeft 400 inwoners en een kleine politiemacht, waarbij zich even min Europeanen bevinden. Van wat er te Sausapor is gebeurd, is weinig be kend, daar het normale radiocontact met dc buitenwereld is verbroken. Sausapor beschikt slechts over een kleine, draag bare radiozender, waarmee bestuur en politie de verbinding met Sorong onder hielden. Het ls mogelijk dat deze appa ratuur werd vernield, voordat de infil tranten binnendrongen, maar het is niet uitgesloten dat de Indonesiërs de zender onklaar gemaakt of meeeenomen heb- Geestdrift Kolonel Eekhout 'die 1 augustus be vorderd zal worden tot brigade-gene raal) verklaarde dat hij op een rondreis langs de militaire posten onder de in druk was gekomen van de geestdrift der strijdkrachten. Hij roemde de mede werking van bevolking en bestuurs ambtenaren. Ook vertelde hij dat de para's die zich bij Kaimana hebben overgegeven, ander halve maand door het oerwoud hadden gedwaald zonder énig contact te heb ben gemaakt. De toestand waarin zij bij de overgave verkeerden noemde hij niet bepaald opwekkend. Zij hadden zich met moeite in het leven kunnen houden en hun bewapening was in een vervallen staat geraakt, zo zelfs dat de houten kolven van hun geweren gedeeltelijk waren weggerot. Naar de commandant van het Papoea- vrijwilligerskorps, kolonel Van Heuven, 'e persconferentie verklaarde, bleek juist in de streken waar het korps tegen de Indonesische parachutisten was ingezet, de animo onder de Papoea's groot. Hij had veel respect voor de wijze waarop de Papoeavrijwilligers zich bij de strijd tegen de Indonesiërs van hun taak hadden gekweten. De prestaties in spoorzoeken en bena dering van de vijand noemde hU ver bluffend en „wonderbaarlijker dan men In Indianenboeken leest". Hij had grote waardering voor dc jeugdige Neder landse officieren en onderofficieren, die de Papoeapatrouilles aanvoeren. Het Indonesische persbureau Pia meldt dat Papoea's zich bij Merauke bij de In donesische guerrilleros aangesloten heb- o.a. „liet inheemse districtshoofd Merauke". Voor vervolg rie pagina 1) "Y^/ORDT het loon beleid ingevoerd zoals dit thans door de meerderheid van de S.E.R. is voorgesteld, dan bereiken we met het loonbeleid tevens een derde fase die tegelijk de normale heten mag. De huidige fase is duidelijk die van over gang. Het is die van een gedifferentieerde loonvorming en als zodanig een kenne lijke vooruitgang na de periode van de algemene loonronden. De huidige loon vorming, ingevoerd in een moeilijke tijd, heeft niettemin gunstig gewerkt. Maar zij was terecht bedoeld als verbindingsscha kel naar een situatie, waarbij de verant woordelijkheid nog belangrijk wezenlij ker bij het bedrijfsleven zelf zou komen te berusten. Die verantwoordelijkheid van het be drijfsleven dan, is de kern van hetgeen de meerderheid van de S.E.R. erkend wil zien. De loonvorming komt bij liet be drijfsleven aan het dragen van die ver antwoordelijkheid toe? Wij voor ons me nen van wel. Er zijn in Nederland ver houdingen gegroeid, waarvan in het bui tenland met verwondering en jaloersheid wordt kennis genomen. Dit verdient, wil het niet opnieuw gaan verlopen, te wor den gehonoreerd. Bovendien, wie een verantwoordelijkheid tc dragen krijgt, pleegt ook in zijn besef van verantwoordelijk tc zijn, te worden gesterkt. Er is immers ook een groei in de verantwoordelijkheid, maar groeien kan alleen datgene waarvoor het zaad is uitgestrooid. Verantwoordelijkheid dan is alleen mo gelijk in vrijheid, verantwoordelijkheid veronderstelt vrijheid, zoals omgekeerd vrijheid de leefruimte betekent die met verantwoordelijkheid moet worden ge vuld. In dit verband is opmerkelijk, dat die beide grootste organisaties van werkgevers, welker leden voor zichzelf nogal hechten aan vrijheid, tegenover dit voorstel van de S.E.R. op zijn minst ge reserveerd staan. Zij willen belangrijker inspraak van het staatsorgaan. De meer derheid van de S.E.R. echter wil alleen regeringsingrijpen bij onvermijdelijkheid, als afwijking dus van hetgeen als nor maal moet worden beschouwd. Wij voor ons geven de voorkeur aan het S.E.R.-meerdcrheidsrapport, dat een loon beleid behelst, dat normaal mag heten, dat een juiste erkenning inhoudt van vrij heid en verantwoordelijkheid en waar van wij voor de arbeidsverhoudingen, zo als deze ieder christenmens ter harte be horen te gaan, veel goeds menen te mo gen verwachten. (RITA) J?EN actieve occaandepressie het zeegebied ten westen van Schot land getrokken. Het erbij behorende frontensysteem bewoog tegelijkertijd in een snel tempo naar Engeland. Een hogedrukgebied, dat in ons land voor een tijdelijke weersv>erbetering heeft gezorgd, kon zich daardoor niet lang in onze omgeving handhaven en trok naar Centraal-Europa. Een bij het ge noemde frontensysteem behorent re- gengebied bracht in Ierland en Enae- land vrij veel regen. Bij de naderina van Nederland nam het vanochtend evenwel in betekenis af. Midden op de Oceaan bevindt zich een volgende depressie, die vermoede lijk naar Ierland zal trekken. In verband hiermee is er geen stand vastig wem te verwachten. De wind blijft zuidelijk. Daarmee wordt lucht Rapporten hedenmorgen zeven aangevoerd met temperaturen iets be neden normaal. De Bilt verwacht tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met hier en "hé.at daar een bul. Overwegend matige zuid- Ynenbur westelijke wind. Ongeveer dezelfde tem- r11,®?. peraturen als vandaag. (Opgemaakt te cte Brit 11.15 uur). Twente Elndh. ZON EN MAAN HeufnkJ 20 juli: zon op 05.30, onder 19.55; maan StockJi op 22.26, onder 11.23. Kopeuh 23 juli: laatste kwartier. Aberdeei Tendens dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN 19 juli: 4.08 van.; 16.38 n.m. 20 juli: 4.51 v.m.; 17.22 mm. HET WEER IN EUROPA TA E Grote Markt van Brus- gonnen zijn zo goed gc- stenen niet aantast. Als po. Het water loopt vrijwel gevallen en *s nachts moe- sel, met het beroemde slaagd dat men heeft beslo- eerste resultaat kan worden onafgebroken langs dc gevel ten zij allen beschikbaar zijn. stadhuis en dc prachtige gil- ten de gehele markt een gro- genoemd dat de wapensrhil- van 's ochtends acht dehuizen, ondergaat terkuur" om ze van het vuil van ecuwen te ontdoen en in hun oude glorie tc herstellen. tc beurt te geven, een werk den van de hertogen van Bra- 's avonds acht. Er moet cch- Daarom moet het „douche van vele maanden. bant in dc gevel, die tot voor ter rekening mee worden gc- apparaat" elke avond wor- Dc wasbeurt van een deel kort, door een dikke laag vuil houden dat het water wordt den opgeborgen. De schoon- van het stadhuis beeft aan- onzichtbaar waren, weer te geleverd door de brandkra- maak wordt ook onderbro- getoond, dat de methode van voorschijn zijn gekomen. ncn binnen het stadhuis. En- ken op zon- en feestdagen en Het werk aan het stadhuis kelc ervan moeten de gehele bij manifestaties op liet vordert nu in een snel tem- dag vrij blUvcn voor nood- markplcln. Brussel Luxemb. it si

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1