Jlicume ^ettertje Gümranl JE.R. wil meer vrijheid bij de loonvorming Commentaar Bordensmijter overtreft de norm Toetsingsbeleid naar bedrijfsleven Produktiviteit niet alleen maatstaf Koudekerk telefoneert 26 juli via Telstar met Y.S. Garanties Papoea's enige voorwaarde flristoua haw»ol*ef vandaag'- (rita) U WOENSDAG 18 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: aUe afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Vijftigste jaargang no. 14024 CHR1STEL1JK.NAT10ISAAL DAGBLAD „Stonttastirii Is «bcbitvtn 01911 hert ia Itjljcaspotl C.N.V. tegen loonstop (Verslag op pag. 7) Nieuws in één oogopslag Naar het oordeel van de Sociaal-economische raad dient de primaire verant woordelijkheid voor de loonvorming in ons land te worden versohoven van de centrale overheid naar het georganiseerde bedrijfsle ven. In het heden voor publikatie vrijgegeven ad vies van de S E.R. wordt o.m. gesteld, dat niet lan ger uitsluitend de produk tiviteit per bedrijfstak of onderneming als maatstaf dient te worden gehan- Uit mededelingen van de voorzitter van het Cen traal sociaal werkgevers verbond, ir. Kruyff, is ge bleken, dat er naar aan leiding van het S.E.R.-ad- vies verschil van mening is ontstaan tussen liberale en confessionele werk gevers over de rol, die rijksbemiddelaars in het nieuwe kader van de loon vorming moeten spelen. Het bestuur van het Christelijk nationaal vak verbond meent, dat er geen aanleiding bestaat tot het invoeren van een zoge naamde loonstop in 1963. Het bestuur, dat meent, dat de lonen niet aan het „prijsdogmatisme" mogen worden opgeofferd, neemt hiermee stelling tegen een verklaring, die minister Veldkamp vorige week vrijdag heeft afgelegd. Vanmorgen is de Indone sische minister van buiten landse zaken Soebandrio, naar Washington vertrok ken. Uit een door het secretariaat-generaal van de V.N. gepubliceerde ver klaring van dr. Van Roijen blijkt, dat de enige Ne derlandse voorwaarde in het kader van het plan- Bunker is, dat Nederland passende garanties krijgt om de belangen van de Papoea's, inclusief hun recht op zelfbeschikking, te beschermen. Met het experimentele X-15 vliegtuig heeft de Amerikaanse majoor Ro bert M. White gisteren een hoogte van bijna 94,5 kilometer bereikt. Hij heeft daarmee de astronauten hoogte van 80 kilometer ruimschoots overschreden en heeft nu recht op de benaming astronaut en het ruimtevaardersinsigne. I Fluwelen hoed van Dior (Van onze sociaal-economische redactie) TVE Sociaal-Economische Raad heeft de regering aanbevolen de primaire verantwoordelijkheid voor de loonvorming te verschuiven van de centrale overheid naar het georganiseerde bedrijfsleven. De raad wil niet langer uitsluitend het criterium van de produktiviteit per bedrijfstak of onderneming als maatstaf hanteren, maar de hedrijfsgenoten de vrijheid laten ook andere factoren bij hun onderhandelingen te betrekken. Partijen zullen rekening moeten houden met de ruimte welke de economische ont wikkeling biedt met inachtneming van algemeen aanvaarde doeleinden, zoals een volledige werkgelegenheid, een stabiel prijsniveau en een even wichtige betalingsbalans. Heersen De raad heeft zich de loonvorming als volgt gedacht en bepleit er de in voering van op korte termijn: 1. Halfjaarlijkse economische rappor ten van de SER, gebaseerd op progno ses van het Centraal Planbureau, gege vens van het CBS en de Troonrede, ge ven de ruimte aan, waarbinnen zich de loonstijgingen kunnen bewegen hetzij in percentages, hetzij in cijfers of globale aanduidingen. 2. De centrale werkgevers- en werk nemersorganisaties plegen vooroverleg met de bij hen aangesloten bonden over de mogelijkheden voor verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden en treden coördinerend op inzake van .de verlan gens. Zdj overleggen eerst onderling over de toe te passen loondifferentia- tie. 3. De loonvoorstellen worden ter be oordeling voorgelegd aan de Stichting Vein de Arbeid en worden na een kor ter periode bijv. 3 weken auto matisch rechtsgeldig, tenzij de stichting meent dat een toetsingsprocedure door het Rijksbeniddelaars nodig is of dat wijzigingen nodig zijn. 4. Het College van Rijksbemiddelaars treedt alleen op als binnen de stichting geen gekwalificeerde meerderheid voor een loonvoorstel wordt gevonden, maar kan ook zelf het initiatief voor een toet singsprocedure nemen. Het college legt bindende loonregelingen op als partijen niet bereid zijn hun voorstel op ver zoek van de stichting te wijzigen. Het werkt zonder aanwijzingen van de over- KATTEBROOD SUPERIEUR fijner, voedzamer en lekkerder. Per zakje van 275 gr. f 0-40. 5. De overheid heeft de bevoegdheid een loonpauze (opschorten van nieuwe cao's met bijv. een maand) af te kon digen wanneer de loonontwikkeling uit de hand dreigt te lopen. Toomt het be drijfsleven zich ook na overleg niet in, dan kan een loonstop volgen (door verlenging van de cao's met een bepaalde periode). Ook kan de regering globale aanwijzingen geven over de toe laatbare omvang van loonsverhogingen met controle van Rijksbemiddelaars, al les echter bij uitzondering. 6. De koppeling van loon- en prijsbe leid wordt losgelaten. Geeft een voorge nomen loonsverhoging aanleiding tot prijsstijging, dan dient hiervan zowel de minster van economische zaken als de stichting in kennis te worden gesteld, opdat overleg kan volgen. (Prijsverkla ringen blijven achterwege). Het advies is eerst na vele en lang durige beraadslagingen en amenderin gen tot stand gekomen. Over enkele derdelen van het rapport bleven de ningen verdeeld en is er sprake een meerderheid en een minderheid. Zo wenst een belangrijke minderheid, be staande uit alle niet-confessionele v gevers, de huidige toetsingsprocedure te handhaven uit vrees voor ernstige wrijvingen binnen de centrale organisa ties. Een andere minderheid, bestaande uit enkele kroonleden, wil de overheid de gelegenheid bieden sneller in te grij pen door middel van een algemene aan wijzing aan Rijksbemiddelaars ingeval zich spannigen voordoen. GEEN LOONRAAD De raad heeft gemeend zich in zijn advies niet uitsluitend te moeten beper ken tot een oordeel over de maatstaven voor de te volgien loonpolitiek, m ook, zij het ongevraagd, te moeten gaan op de institutionele vormgeving van het loonbeleid. Het advies wijkt ir dit opzicht wezenlijk ai van het vooront werp Arbeidsvoorwaardenwet, met welk ontwerp de raad zich qua algemene opzet dan ook niet meer kan verenigen. Zijin eerder gegeven advies tot instel ling van een loonraad vervalt hierme de dan ook. De SER meent dat het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen, dat thans het kader voor de loonvorming regelt, een spoedige invoering van het nieuwe systeem niet in de weg behoeft te staan en wil niet wachten op een wettelijke regeling die dit besluit moet vervangen. Bindende loonregelingen wil de raad daarom als vanouds door Rijksbemidde- laars opgelegd zien. De raad meent ten slotte dat de bijzondere aspecten de loonvorming in de overheidssector tot een eigen systeem van loonvorming nopen, dat echter toch een zeker sa menhang moet vertonen met het sys teem voor het particulier bedrijfsle ven, (zie ook elders in dit nummer). Maandag Kennedy op het scherm Dit cocktailhoedje komt voc de najaarscollectie van huize Christian Dior. Het mantille hoedje is uitgevoerd in crème d< nenthe fluweel, afgezet met een ékmumten ornament. Via de communicatiesatelliet Tel star zullen op 26 juli telefoonge sprekken worden gevoerd tussen 23 steden in de Verenigde Staten en 23 steden in zestien Europese landen. Twee Nederlandse gemeenten zullen aan dit project deelnemen. Dat zijn Nijmegen dat telefonisch contact zal krijgen met de hoofdstad van de staat New York, Albany, en Koude kerk aan den Rijn (Zuid-Holland), van waaruit een gesprek zal worden gevoerd met de Californische ge meente Artesia. Volgende week maandagavond tus- n 8 uur en half negen zal president Kennedy via de Telstar op het beeld scherm in de 16 Europese landen te zien zijn. De Amerikaanse televisie brengt een deel van zijn persconfe rentie en zang door het tabernakel- koor van de Mormonen op de berg Rushmore in Zuid-Dakota. In deze berg zijn, 18 meter hoog, de koppen van vier Amerikaanse presidenten uitgehouwen. Commentaar zal in diverse talen, ook in het Nederlands, telefonisch naar Europa worden overgebracht. Later op de avond, tijdens een volgende om- teling van de Telatar-sateüiet, aal een De telefoongesprekken tussen de ver schillende autoriteiten zullen elk vijf zes minuten duren en worden gevoerd door de burgemeester van Nijmegen, rar. Ch. M. J. Hustinx, met de burge meester van Albany, de heer C. Cor ding jr., alsmede door de burgemeester -van Koudekerk aan den Rijn, de heer Q. Waverijn, met de burgemeester van Artesia, de heer P. Parker. De gesprekken zullen vermoedelijk in de avonduren worden gevoerd als het in Amerika nog middag is. In totaal zullen ongeveer 75 Europeanen met 75 Amerikanen via de satelliet spreken. Dit grote aantal is mogelijk, omdat de communicatiesatelliet in staat is tien telefoongesprekken te gelijk te realyercn. De verbinding wordt verzorgd door de Amerikaanse telefoonmaatschappij Beil Telephone in samenwerking met de na tionale telefoonbedrijven in de zestien Europese landen. De bosbrand bij Marseille joeg vele kampeerders op de vlucht. Bij een wegwijzer bleven ze zit ten. Quo vadis? In de nacht van maandag op dins dag is op een buitenweg, van Vught naar Deuteren, een personenauto van de weg geraakt en over de kop in een langs deze weg lopende sloot teercht gekomen. De bestuurder van de auto, de 25-jarige W. Jagtmans uit 's-Hertogenbosch. is onder de auto terecht gekomen en moet vrijwel ter stond zijn overleden. Van de beide andere inzittenden is de heer Clement uit 's-Hertogenbosch met lichte verwondingen naar het ziekengasbhuis aldaar overgebracht. Verklaring van dr. Van Roijen Dr. J. H. van Roijen heeft ver klaard dat Nederlands aanvaarding van het plan Bunker slechts afhan kelijk is van een voorwaarde, name lijk dat de Nederlandse regering passende waarborgen zal krijgen om belangen van de Papoea's met in begrip van hun recht op zelfbeschik king, te beschermen. Dit betekende volgens dr. Van Roijen dat de Ne derlandse regering de opeenvolging van .gebeurtenissen, neergelegd in het plan-Bunker, aanvaardt. Deze verklaring van de Nederlandse ambassadeur te Washington werd dins dag bekend gemaakt door het bureau de waarnemend seretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant Dr. Van Roijen had vrijdag aan de Indo- nesishe afgevaardigde Malik en de Amerikaan Bunker een uiteenzetting gegeven over dit standpunt en de Ne derlandse delegatie bij het geheime Ne derlands-Indonesische vooroverleg had zijn verklaring toegezonden aan het bureau van Oe Thant. De verkorte tekst van deze verkla ring luidt als volgt: „De Nederlandse delegatie is zeer verheugd over de hervatting van deze inleidende be sprekingen en persoonlijk verwelkom ik de terugkeer van ambassadeur Malik. Wij zijn zeer verheugd dat ambassadeur Bunker het mogelijk gevonden heeft opnieuw als derde partij aanwezig te zijn Ik zou van deze gelegenheid ge bruik willen maken een korte ver klaring af te leggen om elke onzeker heid weg te nemen die de regering van Indonesië mogelijk nog voelt met betrekkeng tot de positie en de hou ding van de Nederlandse regering in verband met het plan-Bunker. Ik wens daarom te herhalen wat ik reeds eerder tot de heer Zain, mijn Indonesische collega te Washington, gezegd heb: De Nederlandse regering aanvaardt Zaterdag 21 juli weergaloze manifestatie GRAND GALA DES ARTISTES in beginsel het plan-Bunker. Dit be tekent dat mUn regering de reeks ge beurtenissen aanvaardt, die is neer gelegd in de punten 2 en 3 van deze voorstellen Na de tijd van V.N.-be- stuur zal er een tijdvak zijn van vol ledig administratief bestnur door In donesië, dat na een nog vast te stellen aantal jaren gevolgd zal worden door uitoefening van het zelfbeschikkings recht door de Papoea's (Zie vervolg pagina 7) J_£ET MOCHT dan heten, dat ons land aan bodemschatten niet verwend was, het valt niettemin heel erg mee. Een meevaller is wel in het bijzonder geweest de vondst van de enorme gasbel onder de provincie Groningen. Over het gebruik van dat gas heeft de minister van eco- nomisclio zaken, de heer De Pous, dan nu zijn nota laten verschijnen, die gelden mag als een opmerkelijk knap stuk. Er zijn aan deze nota heel wat bespre kingen cn onderhandelingen vooraf ge gaan en wat thans uit de bus is gekomen is een uiterst gelukkig samengaan van overheid en particulier initiatief, waar bij beide inbrengen van het beste dat zij hebben. Want met het bezit van deze enorme hoeveelheid gas zijn we er uiter aard nog niet: het komt er ook op aan, hoe zij op de meest juiste wijze ten dien ste van onze volksgemeenschap zal wor den geëxploiteerd. Immers, een geschenk voor heel ons volk is deze vondst en gestreefd moet worden naar een rechtvaardig en billijk benut ten van deze nieuwe energiebron. De vondst is overigens op een merkwaardig tijdstip gedaan. Reeds moest worden uit gezien naar de energiebron die in de atoomontwikkeling gelegen is. Wie weet wat wij in dit opzicht over zeg en kele tientallen jaren mogen beleven. In de schepping liggen rijkdommen ver borgen, waarvan de mens nimmer weet heeft gehad. In de periode nu die ons scheidt van dit gebruik van de atoom energie is deze gigantische portie gas ter beschikking gekomen. Een doeltreffend gebruik vereist daarom reeds voortva rendheid. Ook van de voornemens daar omtrent laat de nota van bewindsman De Pous ons niet in het onzekere. Met de vondst van het gas heeft de mi nister een nieuwe verantwoordelijkheid op de schouders gelegd gekregen, maar dan een die haar oorzaak vindt in een verblijdende omstandigheid. Bekend was al, hoe de belangstelling van zijn depar tement uitging naar de volgende energie bron, dié van de atoomontwikkeling. Daartussen heeft zich nu deze episode geschoven, die een nieuwe bestudering cn een nieuwe aanpak vergde. De materie, aldus maakt de nota ons wel duidelijk, wordt, nu de regeling tot stand is gekomen, met kracht aangevat. We zullen er dus spoedig meer van ho ren. Het is alles zeker in goede handen. „Waar is Rita?" T\E weersvooruitzichten voor morgen zijn gunstig. Het blijft rustig droog weer, waarbij ttjdens zonnige pe rioden de temperatuur tot iets hogere waarden zal oplopen dan vandaag. Een en ander hangt samen met een rug van hoge luchtdruk in onze omge ving, die maar langzaam beweegt. Restanten van een lagedrukgebied veroorzaakten de afgelopen nacht in Duitsland plaatselijk zware regens. Zo viel in Hannover 30 mm. Ook op het vliegveld Twente werd vanochtend nog 6 mm. regen afgetapt. Een actieve depressie midden op de oceaan breidt zijn invloed voornamelijk in de richting van IJsland uit.. De Bilt verwacht tot morgenavond: Droog weer met zonnige perioden en iets hogere temperaturen Zwakke wind. (Opgemaakt o ZON EN MAAN Donderdag 19 juli: zon op 5.29. onder 19.58; rnaanop 22,00, onder 10,02; 23 juli laatste kwartier. Strandverwachting Ook morgen rustig en droog strand- middag ongeveer 20 graden, zeewater 16 graden. Vooruitzichten: zwak oceaanfrontje komt dichterbij, maar wij houden vrij goed strandweer. r I Stationair HOOGWATER SCHEVE NINGEN 18 juli: 3.26 van.; 15.55 nan. 19 juli: 4.0fi 16.38 HET WEER IN EUROPA Eff*, Rapporten hedenmorgen zeven uur JgEN te Kief verschijnend kunnen we dit schouwspel 200 tot 250 procent van mijn Tn. ®®n bousenfabriek is de het (vemietisings) werk 1105 vernietiging gedeeltelijk wel njet ecns aan> blad, de Prawda Ukraina heeft kort geleden in een hoofdartikel geklaagd over de massale vernietiging van goederen met fouten in plaat selijke fabrieken niseerd, wordt op zeer doel- zulke „afvalmecsters" in stuk. Bovendien "zitten vrou- u Het blad vertelde het vol- treffende wijze verricht". dienst, die samen ongeveer wen met grote scharen kou- bebben uitsluitend gende over een fabriek van Mikhno blufte volgens het 38 procent van de produktie sen te vernielen. En samen goederen van eerste kwaliteit aardewerk: „In deze fabriek bladi „Ik presteer elke dag vernielen zodra die klaar is. met de machine kunnen ze te leveren. „afvalmeester" Stephan (destructie)norm. og iiw Mikhno neemt een stapel uur maak ik tot 4000 borden gemechaniseerd. Een* speciaal borden, gaat naar het raam kapot. daarvoor ontworpen machine Ter toelichting vertelt het en smijt ze op straat. Het scheurt tijdens het werk van blad, dat de fabrieken in werk, hoewel niet gcmecha- Deze fabriek heeft drie van een ploeg 5000 paar kousen maart van dit jaar opdrat.ht Station getteidh éi It ll D Helder Ypcnburg zw t,< v. windstil 18 11 0 17 8 0 De Bilt zwb^: windstij 17 7 0.4 18 8 0 Etndh. onbew. n Helsinki regen 20 e o Aberdeen gehbew.' n -4 wind* rii 23 14 0.2 19 15 1 13 8 0 Luxèmb. 1.' bew zw bew. hrbf-w windstil windstil 18 9 0.1 15 8 o 23 13 0 8 Nice Frankfurt Mllnchen zw bew n .2 n .2 windstil 28 19 0 32 14 21 21 6 0 18 11 23 Genève onbew windstil 20 9 2 Innsbruck Belgrado regen Z?n -2 W '2 3 Rome Ajacclo Madrid 1 bew. win dstil 28 15 0 24 35 0 31 10 0 Lissabon mist windel il 28 16 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1