£cihsrl)e (tfouranf Omwenteling dank zij in energieverbruik aardgas Chef bedrijfsrecherche er met 2 ton vandoor Soebandrio naar Washington Minister De Pous laat heel Nederland meeprofiteren Gas wordt huisbrand van de toekomst Britse kabinet is nog meer gewijzigd Haagse Bijenkorf bijna benadeeld (kita) hainoUeer DINSDAG 17 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantuasticf) is ahfbltoen myn hert in tegljcnspcet" Drieënveertigste jaargang no. 12530 WEES EEN HEER in het vakantieverkeer Nieuws in één oogopslag Dank zij de enorme aardgasvoorraden in de Nederlandse bodem, zullen de gasprijzen binnen en kele jaren drastisch' kun nen zakken. Gas zal een ernstige concurrent van ko len en olie worden. Minis ter De Pous kondigt voor de distributie een samen werking van overheid en bedrijfsleven aan. President Soekarno heeft besloten morgen de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Soe- bandrio, naar Washington te zenden voor het houden van verdere verkennende besprekingen met de Ne derlandse ambassadeur dr. Van Roijen. Soekarno nam het besluit nadat hij de mededeling had ontvan gen, dat de Nederlanders het beginsel, neergelegd in de voorstellen van de heer Bunker, aanvaarden. De Nieuw-Guinea Raad heeft een motie aanvaard, alsnog een Papoeadelega tie naar Indonesië te zen den teneinde het standpunt van het Papoea-volk aan de Indonesische regering uiteen te zetten. De motie was ingediend door de heer Tangghama. Zij werd heftig bestreden dooi de heer Kaisiepo. De rege ringsgevolmachtigde, de heer Veldkamp, herhaalde de bereidheid van de Ne derlandse regering aan de uitvoering van de motie mede te werken. De voormalige premier van de Algerijnse regering in ballingschap, Ferhat Abbas, is naar het hoofd kwartier van Ben Bella in Tlemren vertrokken om met de rebellerende vice- prentier overleg te plegen teneinde alsnog de stand punten van de beide par tijen tot elkaar te brengen. De Britse premier Mac- millan heeft opnieuw een groot aantal wijzigingen aangebracht in zijn kabi net. Onder anderen is Hugh Fraser benoemd tot minister van de lucht macht, Peter Thorneycroft is minister van defensie geworden. In Amsterdam is giste ren, 68 jaar oud, overleden de historicus prof. dr. J. M. Romein. De 29-jarige chef-con- troleur van de recherche in de Haagse Bijenkorf, de oud-politieman Van der Z. ging er gisteren met ruim twee ton van zijn werk gever vandoor, maar werd na een korte doch inten sieve speurtocht in Nieuw koop reeds gearresteerd- Aangezien het college van rijksbemiddelaars in de nieuwe c.a.o. voor de bouw de bepaling ten aan zien van de prestatiebelo ning heeft geschrapt, wei gert de Nederlandse aan nemers- en bouwvakpa troonsbond de c.a.o. te on dertekenen. r-M (Van onze parlementsredactie) T> INNEN ENKELE JAREN zullen de gasprijzen zo zijn gedaald, dat het in het hele land aantrekkelijk wordt, een toenemend aantal kamers in iedere woning door middel van gaskachels te verwarmen. Dit is streven van de minister van economische zaken dr. J. W. de Pous, en hij meent zijn doel te kunnen bereiken dank zij de enorme hoeveelheden hoog waardig aardgas, die in Groningen zijn aangeboord. De bestemming het aardgas is uiteengezet in de beloofde Aardgasnota, die thans aan de Tweede Kamer is gezonden. Momenteel kan als vaststaand worden aangenomen, dat de aardgasvoor raad in de Groningse bodem tenminste 150 miljard m3 bedraagt. De mo gelijkheid is niet uitgesloten, dat deze voorraad tot 400 miljard m3 zal op lopen. Het aan de markt brengen van deze enorme hoeveelheid zal eer omwenteling veroorzaken in het energieverbruik. Minister De Pous heeft daarom besloten, bij de winning en de afzet de belangrijkste leveranciers van andere energiesoorten in ons land, namelijk de oliemaatschappijen Esso en Shell en de Staatsmijnen, te betrekken. Zij zullen samen een nieuwe gasmaatschappij vormen en de minister is er stellig van overtuigd, dat deze maatschappij hiet grote voortvarendheid het aangeboorde gas aan de markt zal brengen. Intussen wordt, in afwachting van dit i van Shell en Esso) zal nog deze maand alles, het boringsprogramma in Gro- bij Slochteren een nieuwe put slaan ningen voortgezet. De Nederlandse Zelfs al wordt niet meer gas aange- Aardoliemaatschappij (een combinatie I boord dan de huidige aangetoonde 150 AARDGASCONCESSIES IN NEDERLANO F ome is een tipje van de Mier over de Italiaanse mode 963 opgelicht. Hier een arijs ensemble met cilinder- I van Clara Centinario. Premier Macmillan heeft gisteren wederom een aantal wijzigingen zijn kabinet aangebracht. Hugh Fraser, 44 jaar, is benoemd tot minister van de luchtmacht. Hij volgt Julian Amery op, die minister van bur gerluchtvaart wordt. Amery's voorganger. Peter Thorneycroft, is minister van de fensie geworden. Niall Macherson, 53 jaar, is benoemd tot minister voor pensioenen en nationale verzekering. Hij volgt John Boyd-Car- penter op, die vorige week vrijdag i: vorderd tot eerste secretaris van het nisterie van financiën en „paymaster ge- Geoffrey Ripon, 38 jaar, Ls benoemd tot minister van openbare gebouwen en wi ken als opvolger van lord John Hope. Lord Jelficoe, 44 jaar, wordt minister van staat bij het ministerie van binnen landse zaken als opvolger van David Renton. Alan Green, 50 jaar, wordt minister var. staat bij het ministerie van handel als opvolger van sir Keith Joseph, die vorige week vrijdag werd bevorderd tot mi nister van huisvesting en plaatselijk be- Sir John Hobson, 50 jaar. is benoemd tot procureur-generaal. Hij volgt sir Re ginald Manningham-Buller op, die is be vorderd tot minister van justitie. Lord Saint Oswald, 45, en James Scott- Hopins, 40, zijn benoemd tot parlemen- secretarissen aan het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening. Ontslagen zijn dc volgende negen mi nisters: Lord John Hope, 50, minister van openbare werken. David Renton, 53, mi nister van staat bij het ministerie van binnenlandse zaken. Lord Waldegrave, 57 parlementair secretaris bij het ministerie landbouw, William Vine, 53, parle mentair secretaris bij het ministerie van landbouw, W. L. Taylor, 59, parlementair secretaris bij het ministerie voor de lucht macht, Kenneth Thompson, 53, parlemen tair secretaris bij het ministerie van on derwijs, miss Edith Pitt, 55, parlementair secretaris bij het ministerie van volksge zondheid, Lord Bathurst, 35, onderstaats secretaris bij het ministerie van binnen landse zaken en Richard Thompson. 49, parlementair secretaris bij het ministerie van openbare werken. miljard m3 hetgeen onwaarschijnlijk is dan is deze voorraad voldoende om gedurende twintig jaar te voorzien in 27 procent van het totale energie verbruik in ons land. Dit gas kan alleen worden afgezet, als het mede wordt gebruikt voor toepas singen, waarvoor tot dusverre steenkool en olie werden aangewend Op zoek nieuwe afzetmogelijkheden naar gas streelt minister De Pous ernaar, het aardgas een zo ihoog mogelijke waarde te laten opbrengen. Hij ziet vooral in de huisbrandsector gunstige mogelijkheden. Toegepast voor ruimteverwarming en openbare gasvoorziemng is de opbrengst van het gas het hoogst Omdat voor aardgas alleen distributie- en geen produktiekosten in rekening behoeven te worden gebracht, kan de hoge opbrengst voor de oliemaatschap pijen en de Staatsmijnen gepaard gaan met een belangrijke verlaging van de gafstarleven voor de consument, deelt de minister mee. Zulks nog ondanks de hoge kosten van de aanleg van pijplei dingen over grote afstanden, van de om bouw van de gastoestellen en van de nctverbeterlng, welke beide laatste pos ten voor rekening van de gemeentelijke gasbedrijven komen Uiteraard zal een dergelijke verlaging van de gasprijzen eveneens de traditio nele afzet van gas voor kookdoeleinden en warmwatervoorziening vergroten, vewacht de bewindsman. Het aardgas zal voorts vooral worden bestemd voor hoogwaardige indlustrië/le toepassingen. Uitvoer De Samenwerkende Elektriciteispro- duoenten (S.EJP.) hadden de bewinds man aangeraden de elektrische centra les van het aardgas te laten profiteren. De minister wijst er echter op, dat het aardgas misschien kam worden geëxpor teerd voor een goede prijs, die hoger ligt dan men moet betalen voor de in voer van kolen en olie. Hij verkiest de export van duur gas en gelijktijdig de invoer van betrekkelijk goedkope kolen en olie bóven het verstoken van het aardgas tegen een - noodzakelijke - la ge prijs in de electriciteitecentrales. De bedoeling, die minister De Pous met het gas heeft, wijkt ook af van het standpunt van het Provinciaal Bestuur van Groningen Dit meende, dat het aardgas in de eerste plaats zou moeten worden gebruikt voor de bevordering van de industrialisatie van het Noor-den van het land. Het is duidelijk, dat deze gedachte niet strookt met de commer ciële opzet van het plan van drs. De Pous Niettemin deelt de minister mee, dat 25 miljard m3 van de aardgasvoor raad moet worden gereserveerd voor het door Groningen gewenste doel. De levering van dit gas aan nieuw te Vestigen industriën mag evenwel niet leiden tot een onredelijke discrimina tie ten opzichte van andere reeds ge- vesiigde bedrijven. De minister wil dit reserveringsrecht en nog enkele ande re aspecten van de veiligheidsbemoei ing met het aardgas regelen in eeen Gaswet. (Vervolg op pag: 4) Charmant beeld van het bezoek vrouw bood prinses Marariet van de prinsessen Irene en Mar- spontaan een fraaie hoofddoek griet aan Suriname: een oude aan en gaf daarna een handkus. (Van een onzer verslaggevers) TAE chef controle interne bedrijfsrecherche van de Haagse Bijenkorf, oud-hoofdagent van politie, heeft gisteren getracht de Bijenkorf voor f 200.000 op te lichten. Binnen twee uur echter nadat hij er met het geld van door was gegaan, kon de man in het restaurant Plaszicht te Nieuwkoop worden gearresteerd. Het bedrag was op f 70 na compleet. De dader, de 29-jarige W. C. van der Z., is getrouwd en heeft twee kinderen. Na twee uur al gegrepen moet. Aldus dc directeur in z(jn tele foongesprek met zün procuratiehouder. „Ik moet het eerst zelf zien." Tele foontjes met de Bank volgden. Inder daad had men de man met de f 200.000. die op de Bank reeds werd verwacht, nog niet gezien. Snel werd toen de poli tie ingeschakeld. Toeri echter de Haagse recherche op de hoogte werd gesteld, had de oud-politieman, met het geld. ongeveer een kwartier voorsprong De politie belde onmiddellijk de eige naar van het taxibedrijf, waar de dader vermoedelijk de taxi had besteld. Deze wist de politie te vertellen, dat de man naar een adres in Woerden wilde. On- middelijk een telefoontje naar de politie in Woerden, die al gauw te weten kwam, dat de man vanaf Woerden met „een voertuig" in de richting van Nieuwkoop was vertrokken. De hulp van de Rijkspolitic werd ingeroepen. Gistermorgen omstreeks twaalf iu de man met drie andere „vertrouw de personen", onder wie de procuratie houder. de weekendtas met de f 200.000 naar de Nederlandse Bank brengen, de gedeeltelijke opbrengst van de zater dag begonnen zomeruitverkoop. De had hij reeds besteld. Niet alleen uit ligheidsoverwegingen, doch ook omdat het voorschrift is van de verzekering, wordt het geld met vier personen weg gebracht" zo deelde de directeur va Haagse Bijenkorf, de heer H. Isaac mede. Van der Z. sprong echter I: en verdween met onbekende be uling. De drie anderen wisten aller eerst niet wat te doen en bleven nog 'en staan wachten „Niet te geloven" Echter na enkele minuten kregen •gwaan en belden hun directeur, die zei „Ik kan dat zo ecn-twee-drie niet geloven. De man genoot steeds bet ertrouwen. Hjj is nu ongev. 2 m den in onze dienst daarvoor maakte hij rlére bij de marechaussee en later bij de politie te Zandvoort en Amster dam. Ik weet niet wat ik er van denken ^OEKARNO heeft heden bekendgemaakt, dat hij zijn minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, tezamen met de waarnemend mi nister van verdediging, Hidajat, naar Washing ton zendt „om te onderzoeken of het mogelijk zal zijn, informele besprekingen met de Ne derlanders te voeren op grondslag van be- stuursovcrdracht over westelijk Nieuw-Guinea Indonesië". Nabij Washington hebben dr. J. H. van Roijen en Adam Malik in tegenwoor digheid van Bunker na de zondagsrust dc be sprekingen hervat. De Nicuw-Guinea-Raad heeft intussen alsnog besloten tot zending van een delegatie naar Indonesië. Voor vervolg zie pagina 4 Geruisloos In het restaurant „Plaszicht" in Nieuwkoop zat de man „rustig" te lunchen, toen de Rijkspolitie binnen trad. De weekendtas met de twee ton stond naast hem, onder hel tafeltje. Dat was omstreeks één uur 's middags. Even tevoren had de man gebruik ge maakt van de telefooncel en vroeg de eigenaar van Plaszicht of deze voor hem even een taxi wilde bestellen. Op dat moment echter stond er al een wachtmeester van de rijkspolitie bij de keukeningang van het restaurant. Hij had juist een telefoontje gehad de politie Woerden dat men op zoek was naar een man met signale ment: 1.70 lang, in grijs kostuum, een weekendtas met twee ton in contanten bij zich Na dit telefoontje was de wacht meester op zijn bromfiets op onder zoek uitgegaan. De eerste gelegenheid die hij tegenkwam was Plaszicht. De chef-kok van Plaszicht en de eigenaar slopen mèt de wachtmeester de tuin van het restaurant in, waar zij de man-met-de-tas goed in het oog kon den houden. Ten slotte stapte de rijks politieman op he maf, pakte de zwarte week-end tas en vroeg of meneer „even" mee wilde gaan. Dit alles ge beurde geruisloos. Zo geruisloos, dat praktisch niemand van de aanwezige gasten er iets van merkte (Voor vervolg zie pag. 4) Doodvonnis le Djakarta De krijgsraad te Djakarta heeft he den twee Indonesiërs ter dood veroor deeld wegens de moordaanslag op Soe karno van 13 mei. Als bewijsstukken waren vijf pistolen, twee geweren, een handgranaat en munitie overgelegd. TAE CONSERVATIEVEN in Engeland, zo schreven we gisteren, verkeren in moeilijkheden en zien zich genoopt tot een grondige herziening van het kabinet. Maar ook de socialisten in Engeland zijn in opspraak gekomen. Een internationale socialistische conferentie te Brussel, waar ook dc aansluiting van Engeland bij de Euromarkt aan de orde kwam, is liet to neel geworden van hevige twistgesprek ken. De Engelse socialisten wekten daar de schijn, alsof het van Engeland een hele gunst zou zijn indien het tot de Euro- markt zou toetreden. Socialisten uit andere landen, dc Belg Spaak voorop, hebben zich toen gehaast, eraan te herinneren, dat het omgekeerd Engeland was geweest, dat om de toela ting had verzocht. Wnnrnn wiist dit? Hierop, dat de omstan digheid dat men samen met anderen socia list is, nog geenszins eenstemmigheid ga randeert, dat men integendeel bijvoorbeeld bijzonder zwaar, hier zelfs beslissend zwaar laat wegen, de vraag tot welk volk men behoort. We willen geen kwaad zeggen van liet vaderlandse bewustzijn. Maar dat bewust zijn betekent wel een grondige verande ring sedert de beginperiode van het socia lisme, toen het heette dat men eigenlijk geen vaderland bezat. Die bewering is se dertdien ook onder socialisten meermalen gelogenstraft; zij wordt ook tlians gelo genstraft, nu de aansluiting van Engeland bij de Euromarkt in liet geding is en ook door de socialisten van overzee bedenkin gen worden aangevoerd ontleend aan het enkele feit dat men Engels is. De socialisten uit Engeland stonden hierin op de conferentie te Brussel overigens niet alleen. Om het socialistische dagblad liet Parool te citeren: Het was allemaal wei nig hartverheffend te zien, hoezeer de Europese socialisten onderling verdeeld zijn over de meest essentiële punten be treffende dc toekomst van Europa. De Skandhiavische vertegenwoordigers vielen vooral op door hun ouderwetse nationa- Waarom wij op die onenigheid dc aan dacht vestigen? Niet uit leedvermaak. Er is op de wereld verdeeldheid genoeg. Maar omdat ons van socialistische zijde zo vaak is voorgehouden, dat eenheid alleen mo gelijk is op basis van een eensluidende maatschappijbeschouwing, en dat men Abt die eensluidende maatschappijbeschouwing ook kan komen vanuit onderscheiden le vensbeschouwing. Wat echter nu weer te Brussel aan twist gesprekken tussen socialisten is voorge vallen, roept aan eenheid onder socialis ten klemmende twijfel op. van hoge luchtdruk, die lang: de Britse eilanden naar het oosten trekt De rug wordt gevolgd door depressie, die vanmorgen op ongeveer 700 kilometer ten westen van Ierland lag Deze storing zal vermoedelijk zonder grote activiteit in de richting van het Kanaal trekken. Het is daarom onwaar schijnlijk dat ze morgen veel invloed op het weer in ons land zal uitoefenen. Hel ziet er naar uit dat het weer in Neder land het grootste deel van de dag zal worden bepaald door de rug van hoge luchtdruk. Deze zal aanleiding geven tot een zwakke tot matige veranderlijke wind. Daarbij zullen er zonnige perioden voorkomen, terwijl de temperatuur iets hoger wordt. De Bilt verwacht tol morgenavond; Enkele zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer Iets hogere temperaturen. Zwakke tot matige andelyke wind. (Opgemaakt tendens: stijging HOOGWATER SCHEVENINGEN 17 juli: 02.40 v.m.; 15.10 n.m. 18 juli: 3.26 v.m.; 15.55 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur r.) 11.15 Zon 18 juli: Zon op 05.27 .onder: 20.00. v Uss, maan op: 21.35, onder 08.40. Eelde 23 juli: laatste kwartier. Twente Strandverivachting IIuli' m i Klein hogedrukgebied bereikt ons stockh5' morgen met beter strandweer. Zwakke Os'.o veranderlijke wind en wat meer zonni- i<opcnh. ge perioden. Overdag 18 a 20 graden. Aberdeei zeewater: 16 graden. V?"°®n (Advertentie)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1