Nieuwe friksrlje GTouranl Bemoedigend', zegt minister Soebandrio Commentaar Jongens leerden goed van robot Maar er is nog lange weg voor de boeg Spaak is woedend op Hugh Gaitskell op Waterval en berg naar Prinsessen genoemd Betere verbod kansen voor kernproeven MAANDAG 16 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: aiJe afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936, ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12529 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantwasticfi is Qfjeblevea mgn hert in tegljenspoef Holland Festival in mineur Zie pagina 7 Besprekingen bij Washington duren voort Nieuws in één oogopslag Vandaag zouden in de buurt van Washington de ambassadeurs Malik en Van Roijen hun vierde ge sprek voeren. De Indone sische minister van bui tenlandse zaken Soebran- dio heeft zaterdag gezegd, dat de eerste berichten over het verloop van de besprekingen bemoedi gend zijn.Volgens de In donesische ambassadeur in Sydney is een vreed zame oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea nu op handen. In zijn paleis te Bogor, heeft president Soekarno een onderhoud gehad met de zes Papoeas, die in Ne derland hun opleiding krijgen en een bezoek aan Indonesië brengen. Bij het onderhoud was ook aan wezig de Papoea-student, die enkele weken geleden plotseling uit Amsterdam vertrok en vanuit België een brief aan prof. De Quay schreef, waarin hij mededeelde zich te zullen a&nsluiten bij het Indone sische vrij willigerskorps. Het was niet uitge sloten, dat de Ver. Staten op de ontwapeningscon ferentie, die vandaag in Genève zou worden her vat, hun eis tot het in richten van controleposten op het gebied van de Sowjetunie zullen laten vallen om een interna- tipnaal akkoord over een verbod van kernproeven mogelijk te maken. Pre sident Kennedy heeft pre mier Chroesjtsjef ver zocht in opbouwende geest te reageren op de Ameri kaanse voorstellen om een eind te maken aan de be wapeningswedloop. In Brussel, waar so cialistische leiders van de EEG-landen bijeen zijn, heeft de Belgische minis ter van buitenlandse za- iken. Spaak, zeer heftig gereageerd op een rede van de Britse Labour- leider Gaitskell, die een uiteenzetting had gegeven over de voorwaarden voor Engelands aansluiting bij de EEG. n kringen die nauwe relaties onderhouden met de rebellerende vice-pre sident van de Algerijnse regering, Ben Bella, is men van oordeel, dat de ivredesakkoorden van Evi an veel te ver gaan. Al gerije blijft economisch en sociaal afhankelijk van Frankrijk, zo is te 'verstaan gegeven. zaterdag te Bogor (Buitenzorg) verklaard dat volgens de eerste be richten de besprekingen in de nabijheid van Washington tussen afgevaar digden van Nederland en Indonesië „bemoedigend" waren. Zijn ministerie had een telegram uit Washington ontvangen met gegevens over het ver loop van de besprekingen. Soebandrio gaf geen bijzonderheden doch zeide: „Wij hebben nog een lange weg voor de boeg". Soebandrio was in Bogor om de zes Papoea's uit Nederland (zie pagina 5) aan Soekarno voor te stellen. De Indonesische ambassadeur iu Australië, Soeadi, verklaarde heden te Sydney, dat naar de mening van Indonesië thans een vreedzame op lossing voor Nieuw-Guinea op han den is. Hij was pas uit Indonesië te ruggekeerd, waar hij met Soekarno en autoriteiten gesproken had. Hij verzekerde de Australiërs, dat Indo nesië niet zou trachten Ausü'alisch gebied binnen te vallen, en dat zijn regering hem opdracht had gegeven de verhouding tussen Indonesië en Australië zo goed rtiogelijk te doen zijn. Dit acht men volgens Soeadi in Indonesië van meer belang dan het geschil met Nederland. VIJFTIEN PARA'S GEVANGEN Vijftien Indonesische parachutisten zijn in de buurt van Nemboektep bij Fak-Fak door een Nederlandse patrouil le gevangen genomen dank zij de uit- Nieuwe borden bi j spooroverwegen Bij elke spoorwegovergang waarvan het profiel zodanig van het wegprofiel afwijkt dat de kans bestaat dat zgn. „diepladers" erop vastlopen, wordt met ingang van 26 juli een nieuwe aandui ding geplaatst. Vijftig meter voor de overweg komt het gewone driehoekige verkeersbord dat waarschuwt voor een uitholling over dwars, terwijl een rechthoekig bord daaronder de aard van het gevaar aan duidt en het nummer van de overweg. Dit nummer staat ook in een boekje dat aan alle exploitanten van diepladers en trekkers van opleggers met een laag gelegen laadvloer wordt verstrekt. Voor iedere overweg staat achter het nummer de vereiste minimum bodem hoogte aangegeven. Het boekje is zo samengesteld, dat men van te voren na kan gaan of op een bepaalde route overwegen liggen die moeilijkheden zou den kunnen opleveren. De Amsterdamse waterpolitie heeft vanmorgen uit het water van de Kei zersgracht het lijkje opgehaald van de vijfjarige Paultje Sierman. Het jonge tje werd sinds gistermiddag vermist. stekende hulp van politie en bevolking, waardoor de patrouille een verrassende aanval kon doen op bivakkerende pa ra's. die zij omsingeld had. Nabij Me- rauke is de Papoeagids Donatus Mam- suop door vijandelijk v.uur gedood. Het gouvernementsvoorlichtingsbureau te Hollandia deelt mede dat de uitslui ting van de correspondenten van Asso ciated Press en United Press Interna tional is afgelopen. Churchill gaat goed vooruit De Britse ex-premier sir Winston Churchill gaat nog steeds vooruit en zal in de naaste toekomst naar huis mogen als dit herstel zich doorzet, zo werd van daag meegedeeld door woordvoerders van het Middlesex-ziekenhuis in Londen. Wellicht zal de 87-jarige sir Winston na enige tijd thuis te hebben doorge bracht voor volledig herstel naar de Rivièra kunnen gaan. Churchill liep op 28 juni bij een val in zijn hotelkamer in Monte Carlo een gebroken dijbeen op. Vorige week donderdag meldden de doktoren dat Churchill een bronchiale infectie had opgelopen en verhoging had. Zijn temperatuur is nu normaal en de hoest is verdwenen, zo werd vandaag verklaard. Negen arbeiders bij ongeluk gewond Bij een verkeersongeval bij Hardegarijp zijn vanmorgen vijf mensen zwaar ge wond. Een vrachtauto uit Beverwijk be stuurd door de 45-jarige G. van Zanten, raakte op de rijksweg Leeuwarden-Gro- ningen stuurloos en schoot, na drie bomen te hebben gvramd, dwars over de we waarbij hij in botsing kwam met een uit de richting Groningen komend volks wagenbusje. Hierin zaten negen arbei ders, die op weg waren naar Velsen. Zij waren afkomstig uit de dorpen Boelens- laan. Augustinusga en Harkema-Opeinde. Het busje botste na de aanrijding fron taal tegen een boom. Vijf van de inzit tenden moesten met zware verwondin gen naar het ziekenhuis in Leeuwarden worden vervoerd. De overigen konden na te zijn verbonden huiswaarts keren. Zowel de vrachtauto als het busje wer den totaal vernield. De chauffeur van de vrachtauto bleef ongedeerd. E.E.G. hoeft niet te smeken een besloten conferentie socialistische leiders van lan den die betrokken zijn bij de Euro- markt, in Brussel, is minister Spaak van België dermate geprikkeld ge worden door woorden van de Engel se Labourleider Gaitskell, dat hij zyn woede niet voor de pers verbor gen kon houden. Spaak zei, dat hel er wel op lijkt, gozien de voorwaar den die de Engelsen stellen, dat do E.E.G.-landen Engeland op de knieën moet smeken om toe te treden. Gaitskell had een uiteenzetting gege ven over de voorwaarden voor Enge lands aansluiting bij de E.E.G.. De „Zes" zouden eenstemmig zijn in hun reactie op deze toespraak waarin vooral de na druk werd gelegd op Engelands banden met het Gemenebest. Vooral de „toon" had de Zes mishaagd. Gaitskell had verklaard dat het geen economische ramp zou zijn als Engeland niet tot de E.E.G. zou toetreden en geen economische redding indien dit wel het geval zou zijn. Hij had vijf waarden gesteld: bevredigende regelin gen vtoor het Gemenebest, voor Enge lands deelgenoten in de E.V.A., voor d« Britse landbouw, aangaande het politie ke raam van de gemeenschap en gaande de vrijheid der leden om zelf standig economische plannen te vol- De commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, opende zaterdag in Vlaardingen het Museum voor de Nederland se Zeevisserij. Naar oud Vlaar- dings gebruik, werd de commis saris na de opening een pakje vijgen aangeboden. Vroeger wer den door kleine jongens bij een bepaalde vissoort de koppen af gebeten, alvorens deze vis ver der werd bereid. Na hun taak kregen deze jongetjes, zoge naamde prikkebijters, als be loning vijgen om de nare smaak kwijt te raken. Mr. Klaasesz laat zich de vijgen goed smaken- DE KANAALTUNNEL Aan de zuidkust van Engeland is men onderzoekingen begonnen voor de mogelijke aanleg van de installaties die nodig zijn voor de bouw van de Kanaaltunnel. Er is nog geen zekerheid of de bouto wel doorgaat. Al jaren is men bezig om verhandelingen pro en contra te houden. Ov gens koesterde Napoleon reeds plannen om een tunnel onder Het Kanaal aan te leggen. 1885 werd twee kilometer geboord, waarna de werkzaamheden wer. den gestopt. Totaal zou de tun I nel 45 km lang moeten worden. Die zou het mogelijk maken 5 uur van Londen naar Parijs te rijden. T~\E SURINAAMSE REGERING heeft besloten een in het binnenland -L' ontdekte waterval de naam Prinses Ireile-val te geven en een berg top de naam Prinses Margriet-berg. Voor de Prinsessen kwam het bericht volkomen onverwacht; zij waren duidelijk verheugd over deze eer. Zondagmiddag heeft de bevolking van Paramaribo de prinsessen gehuldigd. De Surinaamse afstammelingen van de ver schillende immigrantengroepen trokken ;n half uur lang zingend, juichend, uivend en dansend langs de prinsessen- Voorop gingen de oorspronkelijke be de Indianen, vervolgens Bos negers en Creolen, Chinczen.Libanezen en Indonesiërs. Achteraan kwam een eenzame dansende oude Creoolse vrouw, die de prinsessen een schaal met Suri naams fruit aanbood. Vervolgens stelden de deelnemers aan deze grootste huldiging zich op voor het gouvernementspaleis, waarna de bei de prinsessen langs hen heenliepen en de klederdrachten van nabij koniden ba- wonderen. Bij de groep kottomissies kregen de prinsessen ieder een hoofd doek aangeboden, welke zij omsloegen. Na de rondgang liepen de prinsessen langs de verschillende groeperingen, dit maal om prinses Irene gelegenheid t< geven films op te nemen Later verschenen de prinsessen od het balkon van het paleis en konden eci ovatie in ontvangst nemen van de ver zamelde menigte, die uitbundig huldi bracht. In de avonduren woonden de prinses sen een kerkdienst bij in de Grote Stadskerk der Evangelische broederge-1 Zaterdagmorgen waren de beide prinsessen met het motorjacht Oranje in Bosk'oop aan de Coppename-rivier in het district Coronie aangekomen. In een auto maakten zij een rit naar het plaats je Friendship, waar zij feestelijk werden ingehaald. Voorop ging een miïziek- korps en de gehele bevolking liep dan send: om en achter de auto mee. Voor de woning van de districtscommissaris brachten schoolkinderen een zangihulde en een dameskoor zong negro-spirituals. Hierna sloegen de prinsessen het pluk ken van kokosnoten gade en zij konden van de klappermelk genieten. Hot pluk ken gebeurde op bijzonder verzoek van prines Irene omdat zij dit wilde filmen. licht huil cis tot het inrichten van controleposten in de Sowjetunie laten vallen om een internationaal akkoord over een het verbieden van kernproeven mogelijk te maken. Binnen enkele weken zal het resul taat bekend zijn van onderzoekingen de Ver. Staten, naar de mogelijk heid van het registreren van kern proeven op grote afstand door mid del van instrumenten. De Amerikaanse afgevaardigde naar de ontwapeningsconferentie te Genève (die heden werd hervat) verklaarde za terdag, dat er geen enkel systeem zo goed is als dat van controleposten. „Maar als wij genoeg mensen krijgen om mede Botersmokkel kostte België f 50 miljoen De botersmokkel van Nederland naar België heeft de Belgische overheid reeds 625 miljoen frank (50 miljoen gulden) gekost, zo heeft de Belgische minister van landbouw, Heger, op een vergade ring te Namen verklaard. De Belgische overheid geeft subsidies om dc uitvoer van Belgische boter, waarvan een overschot bpstaat, mogelijk te maken. De klandestiene invoer uit Nederland heeft dit overschot zo doen toenemen, dat er een extra bedrag van 625 miljoen frank voor de uitvoersub- sidies nodig is geweest. te werken, zouden wij het misschien zonder controleposten kunnen stellen. Dil is echter niet zeker." Intussen heeft president Kennedy een oproep tot Chroesrjtsjef gericht, in op bouwende geest te reageren op dc Ame rikaanse voorstellen om een eind te ma ken aan de bewapeningswedloop. De vandaag hervatte besprekingen noemde hij van buitengewoon belang voor de mensheid, De moeilijkheden ontstaan door het Russisch verzet tegen de mini male inspectie, moet men volgens de president niet onderschatten. Ohroesjtsjef heeft op zijn beurt de hoop uitgesproken, dat de Sowjetunie en de Ver. Staten de wereld een .kerstge schenk" zullen geven in de vorm van een verbod van kernproeven. Ook zou de Russische premier hebben gezegd, dat de Sowjetunie geen nieuwe proeven zal nemen en dat in 1963 een internationaal akkoord' zal worden getekend. Vissen zwommen in de straten Zware onweersbuien die gepaard gin gen met zware wolkbreuken hebben in het afgelopen weekeinde op verscheide» ne plaatsen in België het zo langza merhand gebruikelijke schouwspel van ondergelopen tunnels en overstroomde straten en kelders opgeleverd. Minder gebruikelijk was echter het tafereel in de Antwerpse voorstad Merksem, waar vissen uit de overstroomde vijvers „op voeren. Hij zei voorts dat Engeland op het ogenblik niet in staat is om tot een politieke federatie toe te treden. Spaak zei echter dat Engeland echt geen grote politieke wil toont om tot de E.E.G. toe te treden. Het lijkt wel, al dus Spaak, of de Engelsen voorwaarden stellen voor een Europese deelname aao het Britse Gemenebest. Naar aanleiding van Gaitskelles op merking dat Engeland niet -rijp is voor een politieke federatie, zei Spaak: „Ik ben geheel voor Britse toetreding maar dat mag niet ten koste gaan van het blokkeren van de politieke unie". Gaitskell toonde zich zeer verbaasd over Spaaks reactie. „Ik hehhaalde slechts wat i'k in het Lagerhuis heb ge zegd", aldus de Labourleider. „V er tegenwoordiger" arrest wegi oplichting In Zwolle is de 30-jarige Belgische chauffeur T. J. A. V. aangehouden, die er van wordt verdacht in 30 plaatsen in Nederland een poging tot oplichting te hebben gedaan, in zestien gevallen met succes. V. bezocht restaurants, waar hij voorgaf een touringcarbedrijf te vertegenwoordigen, dat van plan was een reeks reizen naar Nederland te ondernemen. Hij vroeg dan of het restaurant bereid was te zorgen voor de lunch of iets dergelijks voor de bus passagiers. Voor zijn bemiddeling vroeg hij een vergoeding en in enkele gevallen verzocht hij om een bijdrage voor "een chauffeursfonds. V. is naar Utrecht overgebracht Apen en hamsters dood na ruimtereis Twee Rhcsus-apen, enkele hamsters n kevers, die zaterdag vanaf Goose Bay, in Labrador, door een reusachtige ballon het luchtruim zyn ingevoerd, wa ren dood toen z\j in de buurt van Prince Albert werden aangetroffen. Geleerden van het Amerikaanse bu reau voor lucht- en ruimtevaart (de NASA) hebben dit geconstateerd, nadat zij de capsules hadden onderzocht waar in de dieren tot een hoogte van 39 km zijn gebracht. De capsules zouden later op de dag naar Edmonton worden gebracht voor een uitgebreid onderzoek. Crisis Brazilië nu ten einde De Kamer van Afgevaardigden van Brazilië heeft vrijdag een vertrouwens votum gegeven aan een kabinet, gefor meerd door minister-president Francis co Brochado da Rocha. Daarmede kwam een einde aan de 17 dagen oude politieke crisis in Brazilië, die veroorzaakt werd door een impasse tussen het overwegend conservatieve parlement en president Joao GoularL wiens arbeiderspartij in de minderheid Ir. land en Twente naar Duitsland getrok ken. Hierdoor bereikten reeds zaterdag avond enkele zware buien ons land. die echter jiict verder kwamen dan de lijn Amsterdam-Veluwe-TwenteVooral in het gebied van Rotterdam viel tot zon dagmorgen bijzonder veel regen. Ook zondagmiddag kwam het -plaatselijk nog weer tol een fikse onweersbui. In de drie noordelijke provincies bleef het weekeinde overwegend zonnig en viel geen druppel regen. Inmiddels een hogedrukaebied bij Portugal aange komen en dit breidt zich boven West Europa uit. Het zal de komende dagen een ver betering brengen, inet wat stabieler wee en een langzame stijging van tempera De Bilt verwacht tot morgenavond In het algemeen veel bewolking cn overwegend droog weer. Zwakke tol matige noordelijke wind. Weinig ven dering in temperatuur. (Opgemaakt J)E WIJZIGINGEN die de Britse premier in zijn conservatieve kabinet heeft aangebracht, zijn niet gering, doch inte gendeel drastisch. De schrik, gevolg van nederlagen die zijn partij bij enkele tus sentijdse verkiezingen geleden heeft, is hem blijkbaar geducht in de benen ge slagen. Het aantal zondebokken binnen de regering dat voor die nederlagen boeten moet, is groot. Bedacht moet worden, dat Engeland het stelsel kent van de op één partij steunen de regering. Het kabinet is in feite een verlengstuk van de partij, wanneer al thans geen enkele partij de meerderheid heeft cn er dus niet elders hulp moet wor den gezocht. De conservatieven hebben thans de meer derheid in het parlement, maar zullen zo die behouden? De voortekenen zijn voor hen niet bemoedigend. Radicale wijzigin gen binnen het kabinet schijnen alsnog de situatie te moeten redden, zal de premier met zijn manoeuvres slagen? Het is de vraag. De noodzaak van de wijzigingen in zijn kabinet levert al een bewijs op, dat hij in zijn politiek niet gelukkig is ge weest. Die noodzaak is een erkenning van het niet voldoende succes van de gevoerd» politiek. Bovendien doen de wijzigingen niet sym pathiek aan. De premier zendt wel ande ren heen. en onder hen verscheidenen di« hem altijd trouw ter zijde hebben gestaan, maar zelf blijft hij aan. Er is ook nog zoiets als solidariteit in dc collegialiteit, en die wordt, zeker voor het oog, nu losgelaten. Daaraan doet weinig af, dat de afgetredenen ook bij de voort- duur de steun aan het kabinet hebben toe gezegd. Dat is naar Engelse trant sportief, maar het kan de kiezer niet ver hinderen om over wat er is gebeurd, zijn eigen gedachten te hebben. Daarbij komt dan, dat wijziging in dc per sonen nog geen garantie inhoudt voor een nieuwe politiek, die beter in staat zal zijn het volk toe te spreken. Ware die politiek wel beschikbaar geweest, dan had de pre mier haar stellig ook onder de oude sa menstelling kunnen formuleren. Dus moet betwijfeld worden, of dc aan gebrachte veranderingen doeltreffend zul len zijn; zij kunnen op de partij zelf ont moedigend inwerken en de noodzaak van de veranderingen maakt de partij voor de kiezer niet aantrekkelijker. De redding ligt mogelijk in de omstandig heid, dat dc socialistische oppositie ook niet'veel tc bicden heeft. Dc oppbsitic is negatief en verouderd gebleken en heelt al evenmin een politiek die verwarmen kan. Neen, de opdeling van een politiek bestel in conservatief cn socialistisch, zoals ook voor ons land wel bepleit, is Engeland bewijst het ook niet alles. VeeMefS k rBINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt JjtHMlwill SCHUIMRUBBERBED :t versterkte middensector 11.15 HOOGWATER SCHEVENINGEN HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur 17 juli: maan op 00.53, onder 04.33 uur. Mor volle maan. Strandverwachting Morgen vrij goed strandweer met wat meer zonnige perloden. Zwakke meest noordelijke wind, temperatuur 17 tot 10 graden. J^EN robot-leraar, die films Britse Admiraliteit is afgeslo- vertoont en gegevens pre- ten- Het onderwerp dat werd uitgezocht was driehoeksme ting. Een groep van tachtig leerboek senteert, kan de derde groep ïSffiS SdtnTnMT.): £3? een menselijke leraar vijftienjarige recruten aan het Aan het einde van het experi- matische instructie3 door de /ff? 1 vee,be,ovende metho- iosport, ment werden dp innrene nn- nvwhiim ,i;„ ioi.. efficiënt n - j-d i even goede resultaten bc- opleidingsinstituut in Gosport, ment werden de jongens on- machine, die on een televisie- V J Polan» werf! "»-• jT.rtln'tadri', ï^kwaa?' ™Sèr7crï cn Stc™»" W'. "en doeUrrff.nd £7 JTte SmSX SÜ gesloten door een taptoe van de troepen-va" «Periment met een diee groepen verdeeld Êen geil het IV?eb?nH,en tÏÏ™ mrthÏÏ. n ?"°f m S matische leermethode aan de n»nht en het korps der gewapende poll- automatische onderwijsmachi. troep kreeg les van de maehi- weken later kreten rij dezelf- leerboek' voor tófonderriïht marin'"^"'''^'1"" ue' I ne dat dezer dagen door de ne, de tweede groep gebruikte de proef nog eens, om te zien hadden gebruikt, lagen achter e n worden aangepast. i een uitvoe- i ?s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1