|licutue geiJisclje Gfouranl )rastische wijzigingen Britse Kabinet in lm N. Guineagesprek gaat moeizaam Commentaar Na nederlaag van conservatieven Maudling zal Selwyn Lloyd vervangen Lonen nog dit jaar sterk matigen? n nu de aatsten Dr. Tilanus verlaat Tweede Kamer de fULI i»TERDAG 14 Jl LI 1962 ^ANTOREN: Steenstraat 3?. ELEFOON: alle afdelingen 31441. [LACHTENDIENST: bezorging 18—19 u iDVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0,18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). •OSTREKENING: 58936. 1BONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; 2,80 per maand; 0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12528 in 'n woelige wereld yeilig verzekerd. CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticf) is abfbleoen mgn bert ia Icotjcnspoef' kromme Nleuwegracht 8—10 UTRECHT én oogopslag :uws in De Britse premier Mac- illan heeft een dras- che wijziging in het ka- net aangebracht, zeven inisters, onder wie de inister van financiën, de yn Lloyd vroeger litenlandse zaken orden vervangen. De constructie werd reeds rwacht i.v.m. de neder- ;en die de conservatieve rtij bij tussentijdse ver dingen geleden heeft. Gisteravond is in Was- laar het eerste van een eks „loongesprekken" ssen regering en be- ijfsleven gvoerd. Er ls rake van dat de lonen g dit jaar sterk gema- 'd zullen moeten wor- n. De regering over een korte „loon- Dr. H. W. Tilanus, de -jarige fractieleider van C.H.U., die thans veer- jaar Kamerlid is, zal de verkiezingen van 3 niet meer in de weede Kamer terugke- De besprekingen over kwestie Nieuw-Guinea ;sen de ambassadeurs n Roijen en Maiik in [enwoordigheid van de >lomaat Bunker zijn gis- en voortgezet ter be- •eking van details van plan-Bunker. Soekar- zal een tweede man ren om Malik bij te Zes militairen werden teren gewond bij een n een militaire ga- de legerplaats 't rde op de Veluwe. De directie van Radio ronica heeft de E.E.G.- nmissie verzocht zich de Belgische regering wenden als het wets- twerp tegen de com- rciële radiozenders door slgische parlement rdt aangenomen. T~\E NEDERLAAG, die de Britse conservatieven bij de onlangs gehouden ■*-' gemeenteraadsverkiezingen in veel plaatsen in Engeland hebben MACMILLAN opruiming Val van 30 meter overleefd De 13-jarige Gerrit van der Meulen. die op 2 juni na het nationaal orgelcon cours in de Martinikerk te Bolsward. toen hij de koster had geholpen de stoe len op te ruimen, de toren beklom en hierbij zo ongelukkig kWam te vallen dal hij van dertig meter hoogte uit. een van de galmgaten naar beneden tuipielde. heeft deze val overleefd. Gerrit, die in het weeshuis te Bolsward woont, heeft tijdens zijn ruim vijf weken durend verblijf in het ziekenhuis veel medeleven ondervonden. Hij is thans zo ver hersteld dat hij dezer dagen het zie kenhuis mocht verlaten en weer halve dagen naar school mag gaan. voor premier Macmillan aanleiding geweest zijn kabinet in grijpend te wijzigen. Niet minder dan zeven van de eenentwintig leden moesten het veld ruimen. De belangrijkste verandering geldt de vanging van Selwyn Lloyd (minister van financiën) door Reginald Maudling, voormalig minister van koloniën. Maudling heeft als voormalig minister van handel veel ervaring in de problemen waartegenover Groot- Brittannië zich thans geplaatst ziet bij zijn pogingen tot aansluiting Europese Economische Gemeenschap. In een brief aan Macmillan schrijft Lloyd gaarne in te stem men met het verzoek van de pre mier om af te treden en te be seffen dat zijn economische poli tiek impopulair was. Hij zegt ech ter er zeker van te zijn dat deze politiek juist was en aanzienlijk succes heeft gehad. In zijn woord zegt de premier dat hei nieuwe kabinet voornemens is voori te gaan op de weg ..die u hebt voorbereid". Dit is de enige ma nier waarop wij op een gezonde basis aan de groei van het land kunnen bouwen, aldus de premier De door Lloyd gevolgde politiek loonstabiliteit. die zoveel mogelijk streefde naar handhaving van het loon- Regering overweegt loonpauze (Van c s sociaal-economische redactie) TTEGERING en bedrijfsleven hebben gisteravond opnieuw overleg ge pleegd over de lonen. Hoewel in feite een verdere matiging in 1963 aan de orde was, is het bedrijfsleven van regeringszijde gewezen op de noodzaak de loonontwikkeling nog dit jaar sterker af te remmen dan thans sinds het akkoord van Oud-Wassenaar gebeurt. Naar verluidt over weegt de regering zelfs de afkondiging van een korte loonpauzc, nodig om 's lands economie weer wat op adem te laten komen, om daarna de loonvorming weer (getemporiseerd) toe te laten in een nieuw kader als waartoe de Sociaal-economische raad heeft geadviseerd. het noemde, dat het georganiseerde be drijfsleven al eerder van regeringszijde had ontvangen. Zoals gemeld blijkt uit deze gegevens dat er een duidelijke ten dens tot prijsverhoging valt te constate ren als gevolg van de voortdurende stijging der arbeidskosten (zowel door te forse loonstijgingen als door speci fieke sociale maatregelen), de buiten landse prijsbeweging en de huurverho ging. De loonkostenstijging blijkt gro- t<"- dan het Centraal Planbureau voor l„ö2 had geraamd, terwijl voor 1963 een lager produktiviteitscijfer wordt ver wacht dan dit jaar al te zien gaf. '.en groot aantal abonnees wij de laatste weken een ilekaart, met het dringend ik deze in ieder geval inge- n ons terug te zenden, verheugend groot aantal is zo vriendelijk geweest dellijk aan ons verzoek ge- te geven. Wij danken hen hartelijk voor hun spontane verhing. Zij dragen er in nlijke mate toe bij de ad- ratie van onze steeds groel- krantook in deze tijd van teelsschaarste, goed in orde betrekkelijk klein aantal 2S is er helaas nog niet •■komen de ontvangen kaart l onze opzet slagen, dan medewerking nodig. Mo- op hen een dringend be- doen hun kaart spoedig te 't Kost geen geld, alleen eel klein beetje moeite. En voor onze krant toch ven over? Bij voorbaat dus He „achterblijvers" ook onze oor hun medewerking. Met vriendelijke groeten Directie Nieuwe Leidsche Courant F. DIEMER. Hert gesprek met het stichtingsbestuur de Stichting van de Arbeid (toporgaan van het bedrijfsleven) en de ministers Veldkamp, De Pous. alsmede staatsse cretaris Roolvink, duurde van acht uur tot na middernacht en werd gehouden in het hotel Wittebrug. Enkele advi seurs van de regering, onder wie de directeur van het Centraal Planbureau, prof. P. de Wolff, woonden de verga dering bij. Uitgangspunt was de eco nomische situatie, die zoals gisteren gemeld op zijn minst een verdere matiging in 1963 nodig maakt. Na afloop zei minister Veldkamp rsocialc zaken» dat het bedry'fsleven zich in eigen kring zal beraden alvorens het overleg op september wordt hervat. Kostenstijging Dr. Veldkamp wilde niet ingaan op vragen over hetgeen was besproken. Hij liet slechts doorschemeren dat de rege ring bezorgd is over de toenemende stijging van de loonkosten, die tot luon- en prijsinflatie kan leiden. Op de vraag of er soms nog dit jaar sterker gematigd zal moeten worden, wilde de bewinds man geen antwoord geven. Hij zei weJ dat het advies van de SER over de loon politiek op langere termijn (dat de re gering nog juist gisteren bereikte) het gesprek er niet eenvoudiger op had ge maakt. Het advies, dat de regering nog nauwelyks had kunnen inzien en dat daarom nog geheim is, handelt over een grotere vrijheid bij de loonvorming voor het bedrijfsleven. Dr. Veldkamp ver klaarde dat de regering zeker een be slissing over het advies zal nemen, a) staan de huidige problemen los van dal besluit Contractsverlenging Uit een en ander valt af te lelden dat de regering er het bestuur van de stich ting op heeft gewezen dat niet alleen in 1963. maar ook dit jaar nog een ster kere matiging betracht zal moeten wor den. wil een inflatoire ontwikkeling wor den voorkomen. Van regeringszijde wordt hierbij, naar verluidt, gedacht aan het aankondigen van een loonpauzc door middel van contractsverlenging. Eerst na afloop van deze pauze zouden de par- ty'en weer kunnen gaan onderhandelen Intussen zou de regering in de gelegen heid zyn rustig een beslissing te nemen over de grondslagen en het kader voor de loonpolitiek op langere termijn aan de hand van het advies, dat door de SER is uitgebracht. Mogelijk zou zelfs de raad nog tussentijds gehoord kunnen worden, alvorens de loonvorming wordt Druk op prijzen Het gesprek met het stichtnigsbestuur werd gevoerd aan de hand van ..con frontatiemateriaal", zoals dr. Veldkamp niveau en welke deel uitmaakte v; plannen tot versterking van de e mie, gold algemeen als de voorr ste oorzaak van de teruggang va populariteit der Britse regering die bii de tussentijdse verkiezing tot uiting Is gekomen. Verschillend Aan Maudling worden door politici economische en financiële opvattlngi toegeschreven die zeer verschillend zUn van die van Lloyd, maar in officiële kringen wordt er krachtig de nadruk op gelegd dat de nieuwe benoeming niel moet worden opgevat als een aanwyzing van een verandering in de politiek der loonstabiliteit. Behalve minister Lloyd, die voorheen lange tijd minister van buitenlandse zaken is geweest, zijn ook nog vervan gen de ministers Watklnson (defensie) sir David Eccles (onderwijs), burg graaf Kilmuir (voorzitter van het Ho gerhuis en tevens hoogste rechter), John Maclay (Schotse zaken), dr. Char les Hill (woningbouw en plaatselijk be- siuur) en lord Mills (zonder portefeuil le). Butler De minister van binnenlandse zaken Buüër- ondfficiële plaatsvervanger Macmillan. wordt vice-premier, ee tel die de premier tevoren nog niet of ficieel had verleend. Butler heeft te vens de nieuw ingestelde functie var eerste minister van staat gekregen, waardoor hy meer tyd kan besteden aan het bijstaan van de premier. Als minister van binnenlandse zaken wordt hij opgevolgd door Henry Brooke, voor malig plaatsvervangend minister var financiën. Butler behoudt zyn speciale verant- woordelijkheden voor de coördinatie het ministeriële werk op het ge bied van de onderhandelingen over de oor de Centraal-Afrikaanse zaken. Door de nieuwe benoeming heeft Mac millan Butler indirect zyn „politieke erfgenaam" gemaakt. Als nieuwe ministers treden o.a. op Gemenebestzaken en koloniën: Dun- m Sandys, die tot dusver alleen minis- r voor gemenebestzaken was. Defensie: Peter Thorneycraft, voorma lig minister van luchtvaart. Onderwijs: Sir Edward Boyle (onder minister van financiën). Plaatsvervangend minister van finan- ën: John Boyd Carpenter (minister lor pensioenzaken). Auto's botsten frontaa l: 1 dode Gistermiddag is op de Ryksweg Ara- sterdam-Velsen. bij de brug over zijka- naal-c, een verkeersongeval gebeurd.) waarbij een inwoner van Amsterdam om het leven is gekomen en een arts uit Hei- lo werd gewond. De 47-jarige heer N. J. H. Schouten uil Amsterdam kwam met zijn auto uit de richting Velscn en raakte op een gegeven op de linker weghelft. De auto, hoge snelheid had. begon te slip- botste frontaal tegen een van Am sterdam komende personenauto, bestuurd door de arts De S. uit Heilo. De heer Schouten was op slag dood. De arts liep een hersenschudding op. Een ploeg je van drie man is in Cirenster in Engeland aan het iverk gegaan om de grootste heg van Engeland te knippen. De mannen ver wachten dit jaarlijkse karwei in tien dagen te kunnen klaren. De heg die in 1720 werd geplant, heeft nu een hoogte van 12 meter en is de woonplaats van een niet te schatten aantal muizen. In de afgelopen ja ren heeft men wel gedacht om het knipwerk machinaal te doen, doch deze pogingen misluktenalleen handrverk leverde een goed resultaat op. Soekarno zendt tweede man TTET met spanning tegemoet geziene communiqué van het bureau van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de besprekingen tussen de Nederlandse ambassadeur in de Ver. Staten, dr. J. H. van Rooijen, en de de vertegenwoordiger van Indonesië, Adam Malik, in tegenwoordig heid van de Amerikaan Elsworth Bunker, over de kwestie-Nieuw-Guinea, bevatte geen enkel gegeven met betrekking tot het verloop van de onder handelingen. Letterlijk staat daarin dat het overleg voor een vreedzame oplossing van het geschil over West-Nieuw-Guinea hervat is, op basis van het plan-Bunker. in Nieuw-Guinea binnengedrongen in filtranten gedesorganiseerd zijn en voort durend worden opgejaagd en 1 gelokali seerd door Nederlandse militairen Papoea-patrouilles. Het Amerikaanse persbureau Press zegt van diplomatieke zijde te hebben vernomen, dat de onderhande lingen tot nu toe „een moeizaam loop hebben". Hieraan wordt toege voegd dat er geen aanwijzigingen zijn dat Malik naar Djakarta zal vertrekken president Soekarno verslag uit te brengen. Het ligt in de bedoeling dat de besprekingen vandaag worden on- derbrokken tot maandagmorgen. assen gaat men in Djakarta nog on- inderd voort met het melding maken .overwinningen" van Indonesiërs in o-Guinea. Gisteren werd door radio- Djakarta omgeroepen, dat Indonesische guerilla-strijders een aantal door de Ne derlanders in Tanali Merah, een plaats ten noorden van Merauke, gevangen ge- Indonesiërs hebben gevrijd. De gue rilla-strijders hebben volgens dit radio station een aanval gedaan op de Neder landse militaire posl te Tanah Merah en i erin geslaagd. Indonesische ge vangenen te bevrijden. Radio-Djakarta maagte geen melding van het aantal ge hangenen dat zou zijn bevrijd. Wel be- sculdigde het station de Nederlanders er- dat de Indonesiërs tijdens hun ge vangenschap slecht behandel waren. In Den Haag werd desgevraagd naar aanleiding van dit bericht medegedeeld, woensdag de laatste groep gevange- uit Tanah Merah naar een andere centrale gevangenis in Nieuw-Guinea is ergebracht. De gevangenis van Tanah Merah was geheel ontruimd. Het besluit hiertoe was genomen ten gevolge van de ilijkheden die de geregelde bevoor rading en voedselvoorziening van de on geveer tweehonderd gevangenen ople- Bovendien werd erop gewezen, dat de (Van onze parlementsredactie) TAE voorzitter van de christelijk- historische Tweede-Kamerfrac tie, dr. H. W. Tilanus, keert na de verkiezingen van volgend jaar niet in de Tweede Kamer terug. Dr. Tila nus is 77 jaar. Zijn gezondheidstoe stand is nog uitstekend. Hij hoopt 25 juli a.s. zijn veertigjarig Kamer lidmaatschap te vieren Geen van de zittende Kamerleden kan op een dergelijke lange zittingsperiode bogen. De enige, die dr. Tilanus tot op heden overtroffen heeft is wijlen gene raal L. F. Duijmaer van Twist, die Kamerlid was van 1905 to; 1946 Dr. Tilanus was tot mei 1958 voorzitter van de C.-H. Unie. Het is nog niet bekend, wie dr. Tilamus als fractievoorzitter zal opvolgen. De naam van de huidige unievoorzitter mr. H. K. J. Beernink wordt wel ge noemd, maar in dit verband rijst de vraag, of het voorzitterschap van de unie en dat van de fractie verenigbaar zijn. Dr. Tilanus heeft lange tijd beide func ties in zich verenigd. Alleen in de V.V.D. is eohter thans de partijvoorzitter teven» nog fractievoorzitter. In alle andere par tijen behoort deze combinatie tot het verleden. Het besluit van dr. Tilanus om af te treden komt niet onverwachts. Reeds bij de vorige verkiezingen, in 1959, heeft dr. Tilanus deze en gene laten weten, dat de toen ingaande vierjarige periode voor hem wel de laatsie zou zyn. Niettemin zullen velen in en bui ten de unie zyn besluit betreuren. De C.-H. U., is thans de vierde party, die een nieuwe fractievoorzitter krijgt. Bij de K.V.P heeft dr. De Kort steeds beklemtoond, dat zijn voorzitterschap in 1963 zal eindigen. De liberalen raken in prof. Oud hun leider kwijt. De Socialis tische fractievoorzitter mr. Burger keert al in September niet terug. (Voor vervolg zie pagina 10) W/ANNEER straks andere fractievoorzit- Iers niet in de Tweede Kamer terug keren, gebeurt dat niet uit weelde. Men kent de omstandigheden waaronder de so cialistische fractievoorzitter Burger plaats maakt voor de heer Vondeling. Ook voor de liberale fractievoorzitter Oud geldt, dat, welke zijn verdiensten ook zijn. zijn vervanging door vele partijgenoten als wenselijk wordt gevoeld. De r.k. fractievoorzitter De Kort heeft van stonde aan laten weten, dat dit alles niet geldt de christeli.jk-historische fractie voorzitter Tilanus. Ook hij gaat, naar thans bekend geworden is, heen. maar onze indruk is, dat. indien al. heel wei nigen het zouden hebben betreurd zo hij ware aangebleven. Het is nog niet het mo ment, de betekenis van de heer Tilanus als parlementariër cn nader ais fractie voorzitter in het licht te stellen. Daarvoor komt de gelegenheid nog. Maar onder de verse impressie van zijn besluit willen wii we' opmerken, dat zijn heengaan een verlies betekent. In het bestel van onze politieke partijen neemt de C.H.U. een eigen, tevens belang rijke plaats in. Ook op dat eigene behoeft nu niet te worden gewezen. We volstaan met eraan te herinneren, dat met behoud van het partijverband een grote onderlinge vrijheid gepaard gaat. Het ware ook anders te formuleren, en wel dat de grote onderlinge vrijheid be houd van het partijverband niet in de weg staat. De mogelijkheid van onderlinge ver scheidenheid wordt binnen de C.H.U. als een behoefte ervaren. Juist bij zulk een partij intussen is het van eminente waarde, dat, op de daar voor passende momenten, ook binnen de volksvertegenwoordiging iemand spreekt en handelt d»e geacht mag worden, volop een representant van de C.H.U. te zijn. En is dat niet naast andere een bij zondere verdienste van de heer Tilanus? Aan hem met name is het te danken, dat de partij de doorbraak heeft doorstaan: aan hem ook. dat in ons parlementaire leven van vandaag de C.H.U. een eervolle positie inneemt. De heer Tilanus weet van inschikkelijk heid: hij keert zich niet gaarne tegen de regering. Hij weet echter tegelijk van be slistheid: nog onlangs hebben de discus sies rondom de Mammoetwet liet bewezen. Er zal, als gezegd, nog gelegenheid zijn, van de betekenis van het besluit dat hij thans genomen heeft meer te zeggen. Nu reeds stellen wij vast, dat zijn vertrek een leegte tot gevolg zal hebben, waarvan de vervulling wijsheid vereist Gelukkig zit men niet met lege handen. En in liet nieuwe parlement als zodanig zal er veel zijn waaraan we als eenvou dige burgers zullen moeten wennen.... (RITA) „Mam. ik ben niet groot genoeg i worstjes in de pan te doen." beetje geluk zal het komende weekeinde tot het beste behoren, dat de zomer tot dusver heeft gebracht. In de eerste plaats blijft de wind zwak en mogen wij zondag wat meer opklaringen verwachten, bij een stijging van tempera tuur tot ruim 20 graden. De depressie ten zuidwesten van Ierland komt naar heel langzaam naar het oosten, en zal na zondag de kans op een onweersbui vergroten. De eerste helft van de zomer sluit dit weekeinde af en heeft ons met veel koude dagen en iets te weinig zon teleurgesteld. Laten wij hopen dat in tegenstelling met de meeste slechte zo mers sinds 1954. 1962 eens voor een war- tweede helft gaat zorgen. HOOGWATER SCHEVENINGEN 14 juli: 0.17 v.rn.. 12.49 n.m. 15 juli: 1.10 v.m., 13.39 n.m. 16 juli: 1.53 v.m.,*14.24 n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Dc Bilt verwacht tot morgenavond: Veel bewolking en op enkele plaatsen static lichte regen. Later echter ook verspreid voorkomende opklaringen. Weinig wind, dezelfde temperaturen als vandaag of Iets yoonb' hogere. (Opgemaakt te 11.15 uur). Vllss. Zondag 15 juli: zon 4.3720.54. Maan op 1 (Advertentie) VAKANTIE Hofdames benoemd Bij KB zijn met ingang van 1 septem ber jonkvrouwe S. E. baronesse van Boetzelaar en mevrouw A. V. de Beau fort geb. Jonkvrouwe van Sminia be noemd tot hofdames van de koningin. Aberdee Londen ïtturt 1 bcw. gh. b< gh. bc 11 «f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1