Jlieutue £dJwrl)e OTourant an Roijen-Malik: vandaag werd gesprek voortgezet Pepermolen werd trieste puinhoop Vier grote misdaden per minuut OPRUIMING 0 Geen akkoord tussen Bella en regering 19**nUJDAG ]3 JUU 1962 KANTOREN: Steenstraat 87. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIEN ST: bezorging 18—19 u. n ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter R J Familieberichten t 0.18 per millimeter KM (Bij contract belangrijke korting! M 1 POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand: ƒ0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12527 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „StantvcsUtft If gfjekltveo tngn iurl io It^eospttT Kamer op vakantie Mammoetwetdebat 64 uur, 50 minuten Zie pagina 13 Bunker aanwezig als waarnemer ieuws in één oogopslag In aanwezigheid van do Amerikaanse diplomaat Bunker hebben de Indo- mesische ambassadeur Adam Malik en de Neder landse ambassadeur Van Roijen gisteravond in een landhuis bij Washington een inleidend gesprek van enkele uren gevoerd oVer het vraagstuk Nieuw-Gui- nea. Verwacht werd. dat zij vandaag het gesprek zouden voortzetten en dat de heer Bunker een ver klaring zou uitgeven over de eerste ontmoeting. .Rotterdam is zijn i'raai- ste molen kwijt: vanmor gen vroeg is deze ..peper molen". aan de Kralingse Plas, door een felle brand Volkomen verwoest Ver- ersteld wordt, dat tiet is ontstaan door in enkele papieren ikjes met laurierblade ren. die juist gisteravond waren afgeleverd. Er heb ben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan In een rede voor een lenigte van duizenden loslims te Oran heeft do rebellerende vice-premivr <an Algerije, Ben Bella, verklaard gekant te zijn tegen een democratie in Westerse zin. Naar zijn Dordeel zal het bevrij dingsleger de regerings partij tot machtsinstru ment moeten dienen en haar moeten beschermen tegen een 'contra-revolu tie'. In een officiële verkla ring te Moskou over het floor premier Chroesjtsjef jedane voorstel tot bo te tting van West-Bprlijn ieri internationale -oepenniacht wordt ge legd, dat de Sowjetunte :er ver aan de wensen van het Westen is tege moetgekomen en dat zij verder beslist niet gaan kan. In Den Haag wordt aan genomen, dat de regering Hedenavond in het ge sprek met het bestuur van Stichting van de Ar- d ook voor 1963 een tnaliging van de loonont wikkeling zal voorstellen. Men acht het zelfs niet uitgesloten, dat de rege ring op grond van de eco nomische situatie tot een verscherpte matiging zal adviseren. Het Europese hof In Lu- leemburg heeft een beroep van de schroothandelaar Worms verworpen. Hij had (Ëesteld. dat hij door een outief beleid van de Hoge ïutoriteit van de EGKS ade had geleden en dat recht op schadevergoe- g kon doen gelden. T^VE NEDERLANDSE AMBASSADEUR tc Washington, dr. J. H. van Roijen, dc Indonesische ambassadeur te Moskou, Adam Malik, en de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker zijn gisteravond naar het land huis op 45 km afstand van Washington in Virginia gereden, waar ook reeds in maart Nederlands-Indonesische voorbesprekingen waren gevoerd, en zijn daar reeds gisteravond inleidende besprekingen begonnen over Neder lands Nieuw-Guinea. De Amerikaanse minister van bui-Jdige besprekingen kunnen worden tenlandse zaken, Dean Rusk, heeft voortgezet, gisteren op een persconferentie ge zegd dat het vraagstuk van Nieuw- Guinea nu in handen is van de Ne derlandse en Indonesische regerin gen, in het huidige stadium met bij stand van de heer Bunker. Het is mogelijk dat deze onderhandelingen op een of ander punt naar de Ver enigde Naties zullen overgaan en misschien tot formele onderhande lingen zullen leiden. Maar beide re geringen zijn het eens geworden over een grondslag waarop de hui- BOUCLÉ TAPIJT 9 95 100 cm breed van 13.50 nu VFRZET-BO'JCLÉ 18 10 130 cm. breed van *24.50 nu W V SMYRNA - KARPETTEN 200 x 300 van 220.— nu 168." 225 x 320 van 285,— nu 208.- Coupons Linoleum en Lirïofelt tegen SPOTPRIJZEN Gordijnstoffen voor HALVE PR IJ ZEN! Doe nu uw voordeel bij Woninginrichting BULTHUIS BOTERMARKT 23 pit eenvoudige, maar smaak- (lie japonnetje is een creatie In Faiman in LondenHet if Onje. zwart en u'it. De arms- jteu en de hals zijn afgewerkt kt een smal tuit handje, van It zelfde materiaal waarvan ook I ceintuur is gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) Van boven tot beneden brandend als een reusachtige fakkel is van morgen vroeg de specerijenmolen De Ster aan de Kralingseplas in Rot terdam (de mooiste molen van de Maasstad) onder donderend geraas Ingestort. Ruim een uur. nadat vis sers die in een bootje op de plas za ten, rookwolken uit de rietmantel hadden zien kringelen, was de mo len (in de volksmond: De Pepermo len) veranderd in een ruïne van zwartgeblakerde stenen en dwars over elkaar liggende, nog hier en daar rokende zware balken. De Rotterdamse brandweer, die mei groot materieel naar de plaszoom was uitgerukt, vocht voor een verloren zaak Toen de eerste brandweerlieden zee/ spoedig na het alarm bij de plas aan kwamen, stond de helft van de molen al in brand. Slechts enkele minuten late» was het hele houten geraamte een baaierd van vuur. De veertien stralen, die dc brandweer die vanwege de geweldige hitte aan •ankelijk op grote afstand moest blijven in de vlammenzee spoot, hadden hei effect van de druppel op een roodgloeien de plaat. Over dc oorzaak van de brand siaa' nog niets met zekerheid vast. maar hei vermoeden lijkt gerechtvaardigd, dat hel vuur is ontstaan door broei in een paa» papieren zakjes met laurierbladeren (m totaal ongeveer honderdtwintig kilo». De zakjes waren donderdagavond bij dc molen afgeleverd. Persoonlijke ongelukken gebeurden niet De 56-jarige molenaar C. G. van Herrenwijen. zijn vrouw, twee oudere dochters en een meisje van vijf jaar dat bij het gezin logeerde, lagen te slapen in het huisje, dat op een paar meter afstand van de molen staat. Na dat de molenaar door een van de vis sers. die de brand hadden ontdekt, uti zijn bed was gehaald, had de Molenaar de trieste puinhopen van de molen, „ik smeet de deur weer dicht en hoopte nog dat het vuur zich niet verder zou uitbreiden, als ik de boel potdicht hield. Maar het brandde al tot de eer ste verdieping De molen De Ster werd in 1866 iri Rijswijk gebouwd en heette toen nog De Stier. Jaren later werd de molen, die nog steeds in gebruik was als spe cerijenmolen, naar de plaszoom in Kralingen overgeplaatst. De molen was eigendom van de gemeente en stond op de lijst van monumentenzorg. „Wij hopen werkelijk dat zij zul len slagen, maar dit is nu in hoofd zaak een zaak voor de twee regerin gen", aldus Rusk Robert Kennedy Robert Kennedy, broer van de presi dent, heeft op een vergadering van een Indonesische studentenvereniging ver klaard redenen te hebben om aan te ne men, dat de verschillen tussen de Neder landse en Indonesische standpunten over het plan-Bunker tot het verleden be horen. Hij vond het nog te vroeg om te zeggen wat de Verenigde Staten zouden doen in ;eval van een gewapend conflict tusen Indonesische en Nederlandse strijdkrach ten. Hij deelde aan journalisten mede op de hoogte te zUn van de nieuwe ronde van geheime besprekingen. Dr. Van Royen en Adam Malik kwamen 15 plaatselijke tijd bijeen en hebben de gehe le avond in aanwezigheid van Bunker doorvergaderd. Kennedy zeide dat het buitengewoon belangrijk was te beden ken dat Nederland bereid is zich uit West-Irian „terug te trekken". Er is geen sprake van dat de Nederlanders willen blijven en ik geloof dat de meningsver schillen tusen de Nederlanders en de In donesiërs zeer klein zijn", aldus Robert Kennedy. Para's gevangen De laatste twee dagen hebben zich aan dc zuid- en zuidwestkust van Nieuw-Guinea ongeveer 85 parachu tisten in groepen overgegeven, d( meestcn bij Kaimana, aldus het gou vernenientsvoorlichtingsbureau. Men onderzoekt of er zich om nog restanten bevinden van de para's, die indertijd in de omgeving van het dorp Oererc waren geland en waarmee reeds eerder nabij Kaimana vuurcon- lact was geweest. Ocrerc ligt admini stratief in het distriet Wamdammen, deel van de onderafdeling Ransiki in de afdeling West-Nieuw-Guinea. Op Biak is gisteren de dpi. soldaat J. Boelhouwer uit Enschede door een kogel uit zijn eigen geweer gewond en later overleden. In Temina boean werden door een ongeluk bij het schoonmaken van een pistool door een militair een Papoea-jongen gedood en een licht gewond. Haal de Mammoet binnen, zei minister Cals, toen hij gistermid dag na zijn overwinning zijn ka mer op het ministerie betrad. Als attentie hadden zijn secreta resse en kamerbewaarder, mej. J. M. Arts en F. Knoester een mammoet op zijn schrijfbureau geplaatst, waarin een fles geest rijk vocht bleek te zitten. Ook mevrouw Cals (l.) heeft er ple- Een niet alledaags vaartuig heeft gisteren op de Westeinder Plas oroefgevaren. Het is het zeiljacht Sjita. dat op een werf in Aalsmeer 's gebouwd voor ir. C. C. Honig. Het jacht is van het type trimaran (d.i. met drie rompen): een hoofdschip met twee drijvers, met de kajuit over alle drie gebouwd. Het is zeewaardig met een diepgang „Er bestaat geen overeenstemming tussen mij en de regering van Khedda. Alle geruchten hierover zijn volkomen uit de lucht gegrepen", aldus heeft vice-premier Ben Bella op boerderij in de omgeving van Oran te genover een medewerker van het Britse LEIDEN (Advertentie) HERNIA PLATEN Beter slapen, beter rusten. H. JANSE, heeft ze! HAARLEMMERSTRAAT 129, TELEF. 30553 Dodelijk ongeluk De 36-jarige Schotse zeeman James Steele uit Edinburgh, motordrijver van het ms. Cumberland, is gisteren in het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam overleden aan de gevol gen van een verkeersongeval, dat 's nachts op de Wolphaertsbocht had plaats gehad. De zeeman werd daar, toen hij plotseling de weg overstak, door een personenwagen aangereden en ernstig aan het hoofd gewond. dagblad Daily Herald verklaard, zo meldde de Herald vandaag. Hij vervolgde: „Ik ben in het geheel niet van plan naar Algiers te gaan. Vrijdagochtend keer ik terug naar Tlemcen, waar ik mijn hoofdkwartier heb gevestigd. Daar zal ik met kolonel Boumedienne en met de bevelhebbers van het Algerijnse Bevrijdingsleger be raadslagen over een plan van actie", al dus de Algerijnse vice-premier Kind omgekomen onder gekanteld wiel Op het erf van de boerderij van het gezin Zeinstra onder Achelm is gister middag het vierjarig dochtertje om bet leven gekomen. Het kind was op het erf aan het spelen; tegen de muur stonden een paar grote wielen. Deze stonden nog al recht tegen de muur aan. Het meisje is hier op geklommen met als gevolg dat een wiel kantelde en boven op het kind terecht kwam TLTET IS met de beslissing van onze volks* vertegenwoordiging over de Mam moetwet merkwaardig gelopen. Er was niemand, of hij had bezwaren. Voor de meerderheid wogen die bezwaren, hoezeer aanwezig, niet in die mate, dat het oordeel afwijzend moest luiden. Voor de minder heid was dit anders. Het merkwaardige is nu. dat het gedicht van de bezwaren in de uitslag van de stemming onvoldoende tot uitdrukking komt. Hetgeen erop wijst, dat en dit geldt vele voorstemmers ook andere motieven, rechtstreeks aan de politiek ontleend, hebben meegesproken. Stellig waren ook van de tegenstemmers velen gaarne met de ministers meegegaan. De structuur van het kabinet, het rege ringsbeleid in het algemeen, het heeft hun steun. Zij voeren geen oppositie om de oppositie. En ook wanneer er, zoals in dit geval, een wetsvoorstel aanhangig is, dat zij niet vermogen toe te juichen, geven zij aan de behandeling ervan hun medewer king. Stemmen zij niettemin tegen, dan moet dit de indiener van het wetsontwerp te denken geven. Aan de andere kant staat de oppositie als zodanig. Zij heeft over de structuur van het kabinet en over het regeringsbeleid haar eigen gedach'en. Ook zij heeft als goede democratische partij aan de be handeling medewerking verleend. Over het resultaat is zij slechts ten dele tevre den. niettemin stemt zij voor. Moet ook dit niet de indiener van het wetsontwerp en met hem ons allen te denken ge ven? H'er schuilen politieke overwegingen. Welke die overwegingen zijn, is duidelijk. De socialisten wil'cn weer in de regering. De oppositionale houding heeft niet op geleverd wat ervan werd verwacht en gehoopt. Zoals vele liberalen ernaar stre ven in de oppositie te kunnen gaan, zo vele socialisten om het regeringskasteel Ijveren binnen te kunnen trekken. Wij vermoeden zo, dat in het oog van de K.V.P. de liberalen gisteren hun lot heb ben bezegeld. Het herstel van de betrek kingen met de socialisten echter zal door de K.V.P. te ernstiger worden overwogen. Gistermiddag is de tegenprestatie nog maar ten dele geleverd: niet dan een deel van de K.V.P. op haar beurt heeft zijn stem gegeven aan het socialistische voor stel over de landbouwgronden, iets wat dan ook juist nu door een blad als de (r.k.) Volkskrant wordt betreurd. Wat de Mammoetwet betreft, minister Cals verdient een felicitatie om zijn ijver cn volharding. Hij Ls door het examen ge komen dat hij zichzelf had opgelegd. Maar hij zal zich toch een andere uitslag hebben gewenst. Het zal hem vertrou wen wij aan het hart gaan, dat binnen de protestants-christelijke partijen, waar Immers zo grote waakzaamheid heerst voor de vrijheid van het onderwijs, de overgrote meerderheid tegen is gcbleen. hoezeer men daar aan steun aan dc rege ring, waar enigszins mogelijk, hecht. Zijn dc bezwaren tevergeefs geopperd? Ten dele stellig, in zoverre zij namelijk een tc betreuren wettelijke regeling niet hebben kunnen verhinderen. Maar ook dan hebben ze de waarde van de nadruk gelegd op even zovele zwakke punten, ten aanzien waarvan voor de komende tijd dubbele waakzaamheid zou zijn ge boden. Daarnaast echter hebben de minister en zijn opvolgers, ook bij deze opzet van de wet, de kans om het hunne te doen, opdat de beduchtheid, die nu bij velen leeft, wordt weggenomen of althans verminderd. Want behalve beduchtheid voor wat als voortaan 'onvermijdelijk In de wet is vast gelegd, is er bovendien beduchtheid voor wat voortaan gebeuren kan doch noch tans niet behoeft. De minister en zijn opvolgers zullen goed doen, ook bij dc nadere uitwerking en bij de naleving van dc wet, zich dc merk waardige stemming van gistermiddag, deels toch ingegeven door beduchtheid, deels ook ingegeven door overwegend po litieke motieven, in gedachten te houden. GANGETJt \1 ICTfR-TEimil sj[AN de achterzijde van eer, depressie bij de Oostzee stroomt vandaag koele en tamelijk vochtige lucht uit westelijke richting over ons land. De buiigheid is sterk afgenomen onder invloed van een zwakke mg van hogedruk die over dc Britse eilanden naderbij komt. Op dc oceaan ten noorden van dc Azoren is een depressie belangrijk in diepte toegeno men. Aan de voorzijde van deze depres sie voeren zuidwestelijke winden vochtige warme lucht in de richting van West- Europa. Het jrontensystecm dat met deze lucht meekomt, bracht vanmorgen graden. Vooruitzichten: Weekeinde met wat regen aan de ingang van het Engel se kanaal. Morgen kan dit systeem ons land bereiken, zodat er dan over het al gemeen veel bewolking zal zijn. De temperaturen worden wat hoger. De Bilt verwacht tot morgenavond: WET WEER CV EUROPA STZ 7L uur enige reggn. Zwakke tot matige wtnd tussen west cn zuid. Iets warmer. (Op gemaakt om 11.15 uur). strandwet HOOGWATER SCHEVENINGEN 13 juli: 11.49 v.m.! njol 14 juli: 0.17 v.m.. 12.49 n.m. Vrijdag 13 juli: zon op 04.35. onder 20.55 uur; maan op 17.57, onder 02.C Strandverwachting Een rug van hogedruk brengt n Het afgelopen jaar zijn in ger ligt dan in 1960 Amerika per minuut vier het tevens het hoogste jaar- grote misdaden gepleegd. In totaal is, dat tot nu toe in een rapport, dat Edgar Hoo- Amerika is geregistreerd, ver, dc directeur van het Drieënveertig procent van Amerikaanse federale bureau hen, die in 1961 door de pn- van onderzoek (F.B.I.), aan litie wegens zware misdrij- ministerie van justitie g veldpleging. grote en kleine staat tot één. diefstallen cn ontvreemding van auto's van ™°?rd; aa"ra"djng mei hel aantal misdaden lot dc niel in slagen deie ontwik- geueldpleglng. beroving, ge- groei der bevolking als vij» keling een halt toe te roe- pen," aldus Hoover, de grote vraag- In het rapport wordt ver- stukken, waarmee wij te ma- der verklaard dat 71 nolitie- „Onze bevolking is in de ken hebben, is het elk jaar beambten in 1961 werden ge- het ministerie van justitie ven, als moord, verkrachting J" «eer stijgende aandeel, dat dood. „Een onrustbarend hoog heeft uitgebracht, verklaart en beroving, werden gearres- hïï a J hebbe" het be* *etaI ln 13190 ««vallen hij dat het aantal in 1961 in teerd, waren jongeren. ïrfJSÏ mi J" JiTf" ™.*re n,isdaden »«rd™ politiemannen aange- de Verenigde Stalen gepleeg- IM1 '.U™'d™'JL'Z 1? m v\"~ f_in de laatste ja- voor dc toekomst van ons In 1961 werden 8600 perso- an land hebben, wanneer wij er nen vermoord. w - - In 1961 deden zich naar cent toenam in de intsir de m.sdaden dne proeent ho- sfhatting L926.000 gevalle. r«n staat ïe toweming v; Statten meuk if If* Hüilii D. Helder SK*"» Eelde De Bilt *h. bew :w, bew. mUrt regenb. eh. bew "w 8 zw S 18 13 0 7 13 0 .8 '2 6 16 12 18 :8 13 9 Elndb. Zd.-Limb. gh. bew wxw 2 w zw 1 17 12 17 17 13 5 .2 :o Stockh. eh. bew n 3 n 2 19 U 11 11 1 Kopcrth A berd mb Londen A'dam Bruasel Hül Grenoble Slee Boriljn Frankfurt zw, bew. regenb m. regen oqbew rh bew gh bew zw bew h bew h. bew rw. bew. zw. bew. windstil wzw 2 W 6 nnw 2 windstil windstil n 4 13 :2 8 :o .3 2 13 :o 0 1 22 i! 2 13 13 O 17 l: 21 18 1! 5 21 8 0 3 24 12 0 27 13 0 25 17 0 21 13 3 ZUrieh zw bew r* s C2 11 ssST rw. bew. 1. bew. wlndrtU 25 0 -5 0 Belgrado Athene tw. bew. regenb wn'w rt2 24 12 o 29 16 0.» Madrid' onbew wlndatl) 33 1» 0 Mallorca Lnoation onbew 1. bew zw hrt wjndatU 33 13 0 19 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1