Jliettwe geihsctfe (l'ournnl Heden eerste gesprek Malik-Van Roijen Verwachting in Washington: Onderhandelingen als sfeer gunstig blijkt Vliegtuig of meteoor in zee gestort? Kunstwereld in alarm na schilderijenroof V.S. zagen voor het eerst tv uit Europa Drie schedels gevonden bij graafwerk Afsluitdijk in Zuidsloe nu geheel dicht Deel Eerste Legerkorps blijft in Duitsland -~la|]g 1 PONDER D AG 12 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—1» a ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter Familieberichten 1 0.18 per millimeter (By contract belangrijke kortingi. POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „Stantvasticfi it ahtblrvrn mgn hert ia tc$t)eosp»et" Drieënveertigste jaargang no. 12526 internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per Holland-Zweden 3 x per week Bettowcg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 Wm Nieuws in één oogopslag Vanmorgen verwachtte men in Washington, dat nog vanmiddag in de buurt van de Amerikaanse hoofdstad de eerste ont moeting zou plaatsvinden tussen de heren Malik en Van Roijen. Verondersteld werd, dat Malik hoogst waarschijnlijk naar Dja karta zou terugvliegen om Soekarno verslag uit te brengen. Als die de sfeer gunstig acht, zullen de on derhandelingen formeel worden hervat. Voor een oriënterend bezoek aan Indonesië zijn gisteren zes Papoea's van Schiphol vertrokken. Ook vertrokken twee Papoea's naar Nieuw-Guinea om de bevolking daar in te lich ten over doel en opzet van het bezoek aan In donesië door de zes an deren. Een meerderheid van de Nieuw-Gumea Raad is voor het zenden van een Papoea-delegatie naar In donesië, hoewel over de wijze waarop en het doel de meningen uiteenliepen. 0 De Amerikaanse tele visiekijkers hebben gister avond een programma kunnen bekijken, dat Él de Telstar door de Franse televisie werd uitgezonden. Over ongeveer twee weken "*j zal het eerste telefoonge sprek via deze kunstmaan (kunnen worden gevoerd tussen Noorwegen en de Ver. Staten. Uit 'n vergelijkende stu die van het Duitse indus trie-instituut in Keulen valt af te leiden, dat de koopkracht van het loon van de Nederlandse indus triearbeider lager is dan die in de andere landen van de EEG. Zij is iets minder dan de helft van de koopkracht der West- duitse industrieionen en een kwart van die in de Ver. Staten. De diefstal van een groot aantal werken van Franse impressionisten uit het O' Hanamuseum in Londen (waarde vier mil joen) heeft de internatio nale kunstwereld in grote opschudding gebracht. Ver ondersteld wordt dat de I doeken achter het IJzeren Gordijn of naar Zuid-Ame- rika zullen worden ver kocht. omdat de dieven ze in het Westen moeilijk kwijt kunnen. 0 Het Koninkrijksparle- I ment heeft met alleen de stemmen van communisten tegen gisteren het wets ontwerp tot associatie van Suriname jnet de EEG aan- Plaatsvervanger van Franco Het Spaanse staatshoofd ge- 11 neralissimo Franco heeft kapi- j tein-generaal Munoz Grande (foto) benoemd tot nice-presi dent en plaatsvervanger. rPE WASHINGTON verwachtte men volgens Ass. Press, dat dc Indone- •*- sische en Nederlandse vertegenwoordigers vandaag met de Ameri kaanse diplomaat Ellsworth Bunker zouden bijeenkomen om na te gaan of er volledige onderhandelingen mogelijk zijn over een vreedzame oplossing inzake Nieuw-Guinea. De Indonesische ambassadeur Adam Malik zou heden om 13 uur uit Djakarta aankomen en volgens hooggeplaatste diplo matieke woordvoerders zouden Malik en Bunker vanmiddag bijeenkomen met de Nederlandse ambassadeur dr. J. H. van Roijen. gevecht werden gevangen gemaakt. Ge bleken is ook dat op 23 juni bij Kalman;» alleen voedsel is uitgeworpen en dat or geen para's zijn geland. Een patrouille vond in een onherbergzame streek vel- valschermen met levensmiddelen cn j voorraden. Men verwachtte dat Malik na zijn gesprek met dr. Van Roijen óf een boodschap aan Soekarno zal sturen of misschien zelfs naar Djakarta te rugkeren om Soekarno een verslag uit de eerste hand te geven Volgens zegslieden zal Soekar: indien hij van mening is, dat det feer voor onderhandelingen geschikt is - vermoedelijk zijn minister van bui tenlandse zaken, Soebandrio, naar Washington zenden om onderhande lingen met dr. Van Roijen te voeren. Van Indonesische zijde wordt gezegd, dat de opdracht van Malik politieke verkenning is en zij denken met, dat hij onderhandelingen zal voeren. Van Indonesische zijde wordt medegedeeld dat er in Djakarta nog steeds sterke politieke ldruk bestaat voor eerr litaire oplossing van het geschil. Te Djakarta heeft de „staf voor vrijdingsoperaties in West Irian" volgens Reuter vier uren lang vergaderd. Na af loop zeide de chefstaf van de Indonesi sche strijdkrachten, generaal-majoor Jani, dat het gebruik van geweld afhing de uitslag der besprekingen van Adam Malik te Washington. De staf had de pa raatheid in ogenschouw genomen voor het geval het nodig mocht zijn, geweld te gebruiken. Het geschil was volgens Jani nu in een beslissend stadium geko men. Men had met tevredenheid ervan kennis genomen, dat „het operationele commando over West-Irian" gereed was om op elk gewenst ogenblik in het ge weer te komen om het bevel van Soe karno uit te voeren. Soekarno nam aan de bijeenkomst deel. „Wij staan gereed", zeide Jani volgens Ass. Press. Op de vrag of Indonesië Niemv-Guinea zou binnenvallen als het Nederlandse ant woord niet bevredigend zou zijn, zeide Jani: „Wij kunnen daarop thans geen vastomlijnd antwoord geven. De strijd om West-Irian heeft een beslissend stadium bereikt". Minister Soebrandio had verklaard dat de strijd zowel diplomatiek als militair in het slotstadium verkeert. Para's Dc laatste twee dagen hebben zich op verschillende plaatsen van de zuid- cn zuidwestkust vele parachutisten in groe pen overgegeven. Uit het feit, dat enige para's zich nabij Merauke bij de grens van Australisch Nieuw-Guinea hebben overgegeven en dat andcer daar na een vuurgevecht zjjn gesneuveld, blijkt dat de infiltranten zich ook in oostelijke richting aan de achtervolging trachten ie onttrekken, aldus het gouvernemenls- voorliclitingsbureau. Sinds 19 december hebben ongeveer duizend Indonesische infiltranten getracht over zee of door de lucht Nederlands Nieuw-Guinea binnen te dringen. Hier van zijn er nog 250 tot 300 over. ver spreid over de gehele zuidij en zuidwest kust, gedesorganiseerd, in vele gevallen zonder voedsel, bewapening cn medica menten zwerven zij rond. voortdureno opgejaagd door Nederlandse en PaDoea patrouilles. Gisteren werd in een deel onzer edit» reeds gemeld da't op het schiereiland Onin twee para's door Papoea's in een De kustwacht Terschelling heeft vla Radio Scheveningen gemeld, dat gister avond omstreeks kwart over elf een brandend voorwerp, mogelijk een vlies tuig. in zee is gestort. Het brandende vooi-werp bevond zich circa tien mill ten noordoosten van het lichtschiD Ter. schellingerbank De reddingboot Insulinde voer onmid dellijk uit Alle scheDen werden ver zocht naar het brandende voorwerp uit te kijken en te melden wat zij waarna men. De luchtmachtvoorlichtingsdienst deelde mede. dat geen toestel van de luchtmacht werd vermist Ook van do marinevoorlichtingsdienst werd verno men. dat als het een vliegtuig is dat is neergestort, het geen vliegtuig van de marine kan zijn. Van de zijde van de KLM werd verklaard dat 't beslist ook geen burgervliegtuig geweest kan zijn dat in verbinding heeft gestaan met Schiphol. Mogelijk is hp.t voorwern een meteoor geweest Behalve de Insulinde voeren later ook reddingsboten uit van Schiermonnikoog cn Terschelling. Men zocht vrijwel de gehele nacht zonder iets te vinden. Het zoeken, waaraan ook door een vliegtuig van -de basis Leeuwarden werd deel genomen, werd ernstig belemmerd door de slechte weersomstandigheden. Indonesisch nieuws Het Indonesische persbureau Antara meldt dat op een vermetele vlucht bi) daglicht infiltranten zijn uitgeworpen bij Kaimana en dat de districten Atinjo en Aifat, 40 km beoosten Teminu- boean ..vrij zijn van het Nederlandse kolonialismereeds in een deel on zer vorige editie gemeld). Uit Tokio wordt gemeld, dat volgen een vertraagd bericht via Makassu aan het Indonesische persbureau Pin drie Nederlandse soldaten zijn gesneu veld en tien zwaar gewond bij een verrassende aanval op Merauke. Hei gevecht duurde zes uren en er zouden slechts twee Indonesiërs licht gewond zijn. De para's zouden militaire uil- rustingsstukken hebben buitgemaakt Volgens Pin zou Merauke nu een dode stad omdat de Nederlandse autoritei ten een versnelde uittocht naar Hol- landia zouden hebben bevolen. Ook zouden de iniooners grote moeilijkhe den ondervinden bij de verkrijging vin De ..Stars and Stripes" cp Ameri kaanse televisieschermen: een van de beelden die via de kunstmaan Telstarwerden overgebracht. eerste levensbehoeften omdat het ve- voer van landbouwprodukten uit dc omgeving zou zijn afgesneden. Nog meer Antara beweert dat zes vooraanstaande Papoea's uit Biak bij de Nederlandse autoriteiten zouden hebben geprotesteerd tegen „gruweldaden van Nederlandse troepen tegen de bevolking". De Nedei- landse autoriteiten zouden de bevolking dwingen tot „werk len behoeve van het Nederlandse koloniale bewind. Bij wei gering zou men beschuldigd worden van verraad of pro-Indonesische opvattingen en mishandeld worden. Volgens het pro test zou dit een vernedering van hei „volk van West-Irian" zijn. Het Nederlandse ministerie van bin nenlandse zaken weet niets van een der gelijk protest en verklaart dat regering, gouvernement en strijdkrachten zich steeds stellen op het standpunt van een normale rechtsorde tussen de mensen. Deze beschuldigingen zijn kennelijk pro paganda en behoren tot het rijk der fabelen, aldus de woordvoerder N.P.I.-correspondent Te Hollandia is binnenkort intrekking verwachten van de uitsluiting van de U.P.I.-correspondent dr. P. J. van Doorn. het militaire 'nieuws, aangezien dc maatregel slechts een tijdelijk karakter heeft. i^COTLAND YARD heeft gister avond de gehele kunstwereld gealarmeerd nadat werken van Franse impressionisten ter waarde vier miljoen gulden uit het O'Hanamuseum waren gestolen. De museumdirectie gelooft dat deze schilderijen achter het ijzeren gor dijn of mogelijk naar Zuid-Amerika zullen worden gebracht, omdat ze in het Westen nergens kunnen worden verkocht, tenzij aan een of andere buitennissige verzamelaar De dieven zijn klaarblijkelijk des kundigen. Zij sneden vele schilde rijen uit hun lijst, maar zij namen liet geheel meer wanneer er gevaar voor beschadiging ontstond. De verzekeringsmaatschappijen, waar de 35 schilderijen waaronder Picasso's. Renoirs, Cezannes, Utrillo's en Lautrecs Dor 2 miljoen gulden waren verze kerd. hebben een beloning van 200.000 gulden uitgeloofd voor inlichtingen wel ke kunnen leiden tot opsporing van de gestolen kunstwerken Aangenomen wordt dat de dieven via het dak van een aangrenzend gebouw met hun kostbare buit zijn verdwenen. De bende moet een levende ketting ge- Acht minuten Yves Montand Het Tclstarprojcct blijkt steeds meer een succes te zijn. De kunst maan heeft gisteravond de Ameri kaanse televisie-kijkers in staat ge steld een programma te zien. dat in Frankrijk werd uitgezonden. De tele vis I e ver b in da mg tussen Parijs, Londen en New York was heel goed' Het Britse staJblon in Goonhilly ontving net programma op hetzelfde ogenblik als een Amerikaans station tn New York. Het was voor de eerste maal, dat men m de Verenigde Staten een Europess tele vis ieultzendiimg heeft kunnen opvan. gen. Het beeld dat in New York werd ontvangen, was zo goed, dat het ook van zender had kunnen zijn, die op nlei r dan tachtig kilometer afstand De proef werd genomen tijdens vijftiende omwenteling van de kunst maan. In de Franse uitzending trad on der anderen de chansonnier Yves Mon- tand op. In totaal kon men acht minuten naar de Franse uitzending luisteren en Mogelijk wat onder de Indruk van het succes van het nieuwste ruimtepn.- ject der Verenigde Staten, de Telstar, heeft de Amerikaanse senaat gisteren de regering gemachtigd in het nieuw* belastingjaar ruim 3.8 miljard dollar t* besteden aan de uitvoering van haar ruimteprogramma. Dit is ruim twee maal zoveel als voor het afgelopen Jaar Het goedgekeurde wetsontwerp gaat i terug naar het Huis vain Afgevaar digden, dat 116 miljoen dollar voldoende had gevonden. President Kennedy, had dc Senaat een boodschap gezonden, waarin hij de jongste p. est a ties loofde. Wat deze be treft. het bureau voor ruimtevaart heeft gezegd, dat elk land ook Rusland zend. en ontvangststations kam bouwen om van de Telstar profijt te trekken. Desgevraagd zal de American Telepho ne and Telegraph Co. de nodige gege vens verstrekken. Een woordvoerder van de maatschappij zei, dat men daar bij de Sowjetunie niet wil uitsluiten, mits dit niet in strijd is met het Ame rikaanse beleid inzake de international»» samenwerking bij het vreedzaam gebruik Verder werd bekend, dat over onge veer twee weken het eerste telefoonge sprek vla Telstar zal worden gevoerd, namelijk tussen Trondhelm In Noorwe gen cn Vallejo ln Californic. Door snel te reageren op een desbetreffende uit nodiging (die aan vele steden is ge stuurd) heeft Vallejo beslag weten te 'eggen op de eerste vier minuten die aan dergelijke gesprekken besteed zul len worden. vormd hebben om de schilderijen naar een gereedstaande auto te krijgen. Alle havens en vliegvelden worden inmid dels sterk bewaakt om te voorkomen dat de schilderijen hol land uitgebracht MANIAK De 62-jarige O'Hana, een vriend van Picasso, verklaarde met nadruk dat de schilderijen waardeloos voor de dieven zullen blijken daar zij internationaal gecatalogiseerd zijn. De enige andere mogelijkheid is uitvoer naar Zuid-Ame rika of communistische landen of een maniakale verzamelaar, maar zelfs deze zal geen 35 gestolen schilderijen willen hebben. De bekendste werken uit de buit zijn het naakt „Andrée assise", dat Renoir in 1913 schilderde cn „Le labour dans les vignes" van Toulouse Lautrec. waar van dc waarde op 250.000 gulden geschat wordt. Slachtoffers NSB Bij grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw van de papierfabriek Vromen te Doetinchem hebben arbeiders mense lijke resten aangetroffen. Zij waarsdhuw- den de politie, die bij verder graven drie schedels vond. Het vermoeden bestaat echter dat zioh hier vier geraamten be vinden. Een gedeelte der beenderen ligt n.l. onder een reeds geheel afgewerkte schuur, die daar is gebouwd. De arbeiders waren bezig met sleuven te graven van de fabriek naar de villa „Oldenihof" waar de administratie van de papierfabriek is ondergebracht. Onge veer een meter voor de villa vond men de resten. Dc „Oldenhof" was in de oorlogsjaren een centrum van de N.S.B. Ook was er de ortskommandan-tur ge vestigd. Verondersteld wordt, dat men hier te doen heeft met overblijfselen van slachtoffers van de bezetting, te meer omdat in een van de schedels een rond gaatje werd aangetroffen. De politie, die nog nog geen medede lingen kon doen omtrent de indentiteit van de gevonden resten, zal een onder zoek instellen De 38-jarige Amerikaanse film producer Fred Baldasare is de eerste mens die in kikvorspak en bepakt met zuurstofflessen Het Kanaal onder water bedwongen heeft. Gisteren werd hij op het strand van Sandwich Bay in Kent (Eng.) door zijn Duitse verloofde Frederike hou Bernhardi aldus be loond voor een tocht, die 19 uur en 1 minuut duurde. Baldasare ging in Cap Gris-Nez in Frankrijk te Vanmorgen is de afsluitdijk in het Zuidsloe definitief gesloten. Een 160 hectare grote polder is thans van de zee afgesloten. Vannacht om twaalf uur werd begonnen met de aanvoer van mijnstecn, die in het twintig meter brede sluisgat zou worden gedeponeerd. Tussen twee en drie uur begonnen de definitieve slui- tingswerkzaamheden. Er werd een mijn- steenkade opgeworpen en daarachter werd zand gespoten, zodat men het op komende water voorbleef. Langzaam aan kwam het dijklichaam boven water tot dat om kwart voor tien het sein gegeven kon worden dat de zaak veilig was ge steld en het water niet meer in de nog jonge polder kon binnenkomen. TN DE parlementair-politieke geschiede nis van ons land hebben we deze week historische uren beleefd. Gedoeld wordt op het vergaderen van onze Tweede Kamer samen met leden van de Staten van Su- Het te behandelen onderwerp, dat asso ciatie van Suriname met de Europesche economische gemeenschap, gaf tot dat sa men vergaderen aanleiding. Wij voor ons hopen, dat de gelegenheid ertoe zich nog andere malen zal voordoen en dat dan van even grote eensgezindheid blijken mag. Het is een bijzondere band, die Ne derland. Suriname cn de Antillen bijeen houdt. een band tussen drie partners ge lijkwaardig. Het is een band die een voor beeld mag zijn voor de wereld en die be wijst. hoe oude. gelukkig overleefde ver houdingen vervangen kunnen worden door betrekkingen van gans andere aard. Aan die band blijft dc naam verbonden van onze naar menselijke berekening te vroeg gestorven staatsrechtsgeleerde Kern kamp. Mogelijk behoeft de band zelf nog verbetering, op grond van in de loop der jaren opgedene ervaring. Maar in wezen is hij juist, houdbaar en doeltreffend ge bleken. Vergissen wij ons wanneer wij vermoeden dat in dc komende tijd dc belangstelling van Nederland in nog grotere mate naar de West /.al uitgaan? De koninklijke be zoeken daaraan gebracht, versterken ons in dc spijt, dat ze niet aan Nieuw-Guinea en destijds ook aan het oude Indië ten deel zijn gevallen. Hoe gaarne hadden wij niet ook tussen Nederland en Indonesië een band gezien als met de landen in de West. Het was, als niet de landen in de West, stellig een oprechte wens, levend in heel het Nederlandse volk, dat ook tussen dezo beide landen betrekkingen zouden zijn ontstaan als tussen geheel gelijkwaardige deelgenoten. Het is niet gelukt, door wel ke oorzaken ook. cn naar het zich laat aanzien zal het evenmin gelukken niet Nieuw-Guinea. hoezeer ook een band met dat land voor Nederland een voorrecht zou hebben betekend. Maar wie weet wat de voortgang der geschiedenis nog eens brengen zal. zowel voor wat betreft dc betrekkingen met Indonesië als voor wat betreft die met Nieuw-Guinea. Aan de positieve gezindheid van het Ne derlandse volk behoeft wat dit aangaat niet te worden getwijfeld. Het heeft in zijn verhouding tot Indonesië een voor beeld hoe liet niet moet. liet heeft in zijn verhouding tot de West gelukkig ook een voorbeeld hoe het wel kan. In een tijd waarin de verdeeldheid zo groot is betekent een band, die in vrijwil ligheid is aangegaan en bestendigd wordt, iets waarvoor men dankbaar moet zijn. Vader van 10 kinderen na ongeluk overleden In hei ziekenhuis te Roermond is gisteravond dc 58-jarige T. Noblesse uit Neer. overleden aan verwondingen welke hij 's middags had opgelopen bij een verkeersongeval te Haelen. Hij werd op zijn bromfiets door een vrachtauto met aanhangwagen aan gereden en zwaar sewond. Hij was va der van tien kinderen. Gisteravond is de 52-jarige voet ganger D. Klein uit Amsterdam onder een kantelende vrachtauto terecht geko men. De man is in het ziekenhuis over- leden. De vrachtauto botste in de Dap perstraat op een personenauto, nog een auto en een motor cn kantelde ten slotte. (Van onze parlementsredactle) TNE lichte brigade van het Eerste Leger- korps zal in West-Duitsland gele gerd blijven. Deze ongeveer drieduizend man sterke eenheid is vorig najaar In Duitsland gestationeerd, ln verband met de crisis rond Berlijn. Deze stationering had toen een tijdelijk karakter. In samenhang met het besluit West- duitse opleidingstroepen in Budcl te legeren, Is besloten dc legering dezer parate lichte brigade ln West-Dultsland een permanent karakter te geven. Dit houdit ondier meer In, dat de Ne derlandse militairen diie thans nog zijn gelegerd in een kampement van hm NAVO-oefengebied ln cte omgeving van de Lüneburger Helde, zullen worden ondergebracht in kazernes van de Durk» Bundeswehr in datzelfde gebied. Evenals voor de Duitse beroepsmilitairen in Budel woningen zullen worden gebouwd, zullen voor hun Nederlandse collega's en hun gezinnen ongeveer 200 woningen tn de omgeving van de Duitse kazerne beschikbaar worden gesteld Door de legering van Westduitse troepen ln Budel zal drit kamp mei meer kunnen worden gebruikt als op- komsteentrum voor de militairen, dia voor herhalingsoefeningen zijn opge roepen. Het ls dc bedoeling dat een legerplaats op de Veluwe deze bestem ming zal overnemen. Welke dat zal zfjn m oog niet bekend. P'EN depressie die gisteren boven de Britse eilanden lag, trekt nu over de Noordzee naar Denemarken en komt daar in verbinding met een depressie boven de randstaten. Een randstorinp van de depressie, waarin zeer onstabie le lucht voorkwam, tn-ok vanmorgen met talrijke buien over ons land. Een zwal- ke rug van hoge druk, die vanmorgen bij zuid-west-Engeland lag, zal morgen ons land bereiken en de buiigheid doen afnemen. Ten noorden van de Azoren trekt een volgende oceaandepressie in oostelijke richting. Deze zal echter nog geen in vloed op het weer in ons land uitoefe- De Bilt verwacht tot morgenavond: Wisselende bewolking en geleidelijk af nemende matige wind tussen west en noordwest. Koel weer. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN 13 juli: zon op 04.34, onder 20..56, maan op: 16.49, onder 01.37. 17 juli: volle moan. Strand verivachting Ypcnbürg Morgen matig strandweer overwegend Eelde droog, met geleidelijk wat meer opkla- BUt ringen. Matig tijdelijk vrij krachtige euiVL' zuidwestelijke wind. Zd,-Limb. In de middag ongeveer 18 graden, "took?1 zeewater 15 graden. Vooruitzichten: Te- r>5io Kopcnh Fabriek afgebrand Gistermiddag omstreeks twaalf uur is brand uitgebroken in de carosserie- fabriek van de firma J. van Eek cn Zonen in Lexmond. Hoewel de brand weer 9nel ter plaatse was, kon niet wor den voorkomen, dat dc fabriek geheel uitbrandde en de gebouwen grotendeels verloren gingen. Het vuur is ontstaan in een auto, waaraan laswerkzaamheden werden verricht Het bedrijf is tegen brandschade verzekerd. Tendens dalend HOOGWATER SCHEVENINGEN 12 juli: 10.40 vjn.: 23.15 njn 13 juli: 11.49 v.m.! n.m. HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur D. Helder regenb. regenb. 20 13 l'J 14 21 12 29 12 m.regen gh. bow cw. bew gh. bcw. regenb EW. bew. wzw 1 no 3 w'° 6 w 6 22 13 14 11 14 11 2A 13 20 13 21 10 21 13 21 13 21 13 regenb 1. bew* n* b«w. V bcw 1 bcw. zw 3 windstil z 2 wzw 5 zw 2 wnw 5 2: 12 2! 14 22 13 :v, 17 ló 17 21 :2 25 IJ 21 li as 14 h bcw :w bew. regen iinds.ll 25 12 2- 14 29 16 2« 15 30 29 Tbcw. O no 3 windstil n 5 32 14 28 21 29 14

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1