Jlieutuc £dJtsrl)e lüoumitl Vanavond uit VS op tv-program het scherm? Commentaar „Telstar de ruimte in als relay-station Nieuwguinese delegatie naar Indonesië ;o( Vuren gestaakt in Laos Rood vredescongres blij met kernproef van V.S. Nieuw onderzoek naar teer in sigaretten Algiers bereid tot akkoord met Bella Abbas genoemd als pr emier foaWlolweer jLI 19( DINSDAG 10 JL LI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand: 0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12524 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD „Staatviuticfi is gHtbimn mjn Érert in Itgljeaspott" Wereldrijk van 40.000 kamers LANCERING VAND AAG VLOT VERLOPEN "l^ANMORGEN is op dc Amerikaanse raketbasis Cape Canaveral een sa- teiliet gelanceerd, die een tijdperk van snelle en directe communica tie tussen de werelddelen heeft ingeluid. De satelliet, Telstar genoemd, zal worden gebruikt voor proeven met wereldomvattende televisie-uitzendin gen en radio- en telefoonverbindingen. Blijft dc satelliet in zijn baan, dan is vanavond hier de eerste proef op het televisiescherm te volgen: een nieuwsprogramma dat rechtstreeks door de Ver. Staten wordt uitgezonden. De Telstar werd gelanceerd door middel van een drietrapsraket van het type Thor-Delta, die de satelliet omstreeks het middaguur in zijn baan bracht. Opdrachtgever var project is de American Telephone en Telegraph Co., de eerste paiticuliere maatschappij, die haar eigen fondsen gebruikt om een satelliet te bouwen Tijdens een hevig onweer (een en te lanceren (53 miljoen dollar), der zwaarste van de laatste ja- werk is ten uitvoer gebracht ren) sloeg de bliksem m de toren r»., rp„, «ra de „Kerk van onze Verlos- door de Be" Telephone-laboratona. ser" in de Deense hoofdstad De kunstmaan zal elke 160 minuten Kopenhagen. Een fotograaf zag een .baan om de aarde beschrijven, kans dit indrukwekkende na- ,nAn -nnn tuurversehijnsel in run camera °p fen h°°Ste van 1000 tot 5000 kll°" te vatten, waarvan deze plaat meter. dan het resultaat is. Tussen de zesde en negende banen zul- Niet als bedelaars maar als volksvertegenwoordigers N DE NIEUW-GUINEA-RAAD is heden een motie ingediend om een officiële delegatie naar Indonesië te zenden. Deze is opge steld door de heer Tanggahma, lid van de raad en bestuursambtenaar te Fak-Fak, tezamen met twee andere leden. In de toelichting staat dat Indonesië thans met vreugde Papoea-studenten uit Nederland ontvangt. „Moeten wij thans niet zo spoedig mogelijk een officiële delegatie zenden, die het Papoea-volk vertegenwoordigt?" vroeg de heer Tanggahma zich af. Voorts zeide hij: „Wij moeten daarbij niet als bedelaars handelen die er om vragen dat onze rechten gehonoreerd zullen worden, maar gaan omdat Indonesië tot vandaag niet heeft willen horen wat door ons is gezegd. Dc delegatie moet de Indo nesische regering duidelijk maken wat in het hart van de meerderheid van de bevolking leeft." Hij voegde er echter aan toe niet te kunnen spre ken namens de gehele bevolking „om dat er ook andersdenkende groepen ■241 Vieuws in één oogopslag Hel zag er vanmiddag naar uit dat de lancering van de Amerikaanse com municatiesatelliet „Tel star" geslaagd is. De kunstmaan is inderdaad in zijn baangebractvt. Van avond zal voor het eerst een directe TV-uitzending uit Amerika op het Neder_ landse scherm verschijnen. In Algerije heerst een sfeer van afwachten. In Rabat worden besprekin gen gevoerd tussen vice- premier Ben Bella en en kele ministers van Ben Khedd&'s regering. In Al giers wordt de naam ge noemd van de vorige pre mier. Ferhad Abbas, als bemiddelende figuur en mogelijke leider van de toekomstige Algerijnse re gering. De Indonesische am bassadeur in Moskou. Adam Malik, is nu offi cieel aangewezen als on derhandelaar met de Ne derlanders over de kwes tie Nieuw-Guinea. Ver wacht wordt, dat ook Soedjarwo Tjondronegoro aan de besprekingen zal deelnemen. Nog deze week zullen zij naar Washing ton vertrekken. Op hel communistische 'vredescongres* in Moskou zijn felle tegen Amerika gerichte propagandator- spraken gehouden naar aanleiding van de gisteren door de V.S. op grote Qoogte genomen kern proef. Als gevolg van deze proef zijn de radioverbin dingen slechts korte tijd gestoord geweest. In Geneve is de veer- tienlandenconferentie over Laos gisteren in haar eindstadium gekomen. Et is een ontvverp-verklaring aangenomen volgens wel ke de nieuwe Laotiaanse coalitieregering zich ver plicht tol het volgen van pen politiek van strikte neutraliteit. De regeringsgemachtigde, de heer H Veldkamp, zeide, dat de Nederlandse re gering en het gouvernement van Nieuw- Guinea „gaarne instemden met het sa menstellen van een representatieve de legatie van West-Papoea voor een oriën- teringsreis naar Indonesië zodra de om standigheden dit mogelijk maken."' Deze zou echter eerst kunnen vertrekken „zodra de agressie wordt gestaakt en ge bleken is dat de delegatie in Indonesië welkom zal zijn." Malik President Soekarno heeft de Indonesi sche ambassadeur in Moskou. Adam Malik, officieel aangewezen om in Wash ington met Nederlandse vertegenwoor digers overleg te plegen over de kwestie Nieuw-Guinea. Malik zal te Washington spreken met de Nederlandse ambassadeur dr. J. M. van Roijen. (Zie vervolg pagina 6) len de eerste televisie- en telefoonproever tussen de Ver. Staten en Engeland wor den genomen. De drie grootste Ameri kaanse televisiemaatschappijen zullen vit de Telstar een 12 minuten durende nieuwsuitzending naar Europa zenden, die in Gennhilly Down (Engeland) en Permeur-Bedou (Frankrijk) wordt opge vangen en vandaar naar de verschillende Europese landen, waaronder Nederland, doorgezonden. Omgekeerd gaat een Euro pees programma via de satelliet naar d( Ver. Staten, waarschijnlijk een dag latei- De bedoeling van de proef is te onder zoeken op welke wfjze het beste een in tercontinentaal systeem van communicatie kan worden gerealiseerd. Intercontinen tale televisie is tot dusver onmogelijk geweest, omdat er 600 kanalen voor nodig zijn en er tusen Amerika en punten over zee slechts 550 kanalen bestaan. De Ver Staten zullen met verschillende typij sa tellieten proeven nemen om na te gaan welk type het meest geschikt is vooj een wereldomvattend net van verbindin gen. Men gelooft dat een systeem van 5( tot 60 satellieten, die om de aarde cir kelen, voldoende zal zün om het net ou te bouwen. De Telstar is te beschouwen als een soort klankbord, die de golven terug kaatst. Het is een van de meest ingewik kelde satellieten, die tot nu toe zijn ge bouwd. Zij meet 86.36 cm. weegt 76.5 kg en te in feite een elektronisoh brein met ongeveer 15.000 onderdelen. Zij heeft een snelreid van 25,600 km/u en kan meer dan 4800 km in de ruimte een sein oppikken dat vanaf de grond wordt ge geven. Dit sein wordt dan tienmiljard keer vermenigvuldigd en naar dc aarde terug-gezonden op een andere golflengte cn met een sterkte van twee en kwart Watt, alles in een oogwenk. Vanmiddag was de nauwkeurige baan van dc satelliet neig niet bekend. Het doel was haar te brengen op een hoogte van 920 tot 5520 km boven de aarde. Men moest evenwel enkele uren wachten om te kunnen zeggen of de lancering geheel cn al geslaagd was en om te kunnen vast stellen In hoeverre de Telstar kan dienen als relaystation in de ruimte voor trans atlantische televisieuitzendingen en we reldomvattende radio- en telefoonver bindingen. waarmede dan vanavond dc eerste proeven worden gedaan. In Bus- sum werd verwacht dat de televisieuit zending omstreeks kwart over tien zou kunnen beginnen. Frederick Kappel. dl- revteur van de American Telephone and Telegraph Co., zal het woord voeren. De vredesconferentie over Laos in Ge neve is gisteren in haar eindstadium gekomen door de goedkeuring van een ontwerpverklaring, waarin de nieuwe coalitieregering zich lot neutraliteit ver plicht, de ZOAVO inbegrepen. Laos zal „directe en onvoorwaarde lijke hulp" van alle landen aanvaarden, die Laos willen bijstaan bij de opbouw vail een onafhankelijke economie. De drie legergroepen in Laos kregen vanmorgen de opdracht het vuren te De minister van financiën van India, de heer Morarji Desai. komt 11 juli op Schiphol aan en zal donderdagochtend minister-president prof. dr. J. E. de Quay, en later de ministers van economi sche zaken, financiën en buitenlandse zaken, drs. J. W. de Pons, prof. dr. J. Zijlstra en mr. J. M. A. H. Luns bezoe ken. Vrijdag zal hy uit Rotterdam naar Bonn vertrekken. Toen gistermorgen een Ameri kaanse kernbom van megaton- klasse" op een hoogte van hon derden kilometers boven liet eiland Johnston tot ontploffing was gebracht, was de lichtflits nog op Honoloeloe te zien, 1200 km verder. Mensen op het door de flits felverlichte nachtelijke strand van Haivaii kijken naar de gloeiende hemel. (Telefoto) genomen kernproef op grote hoogte is door de deelnemers aar communistische vredescongres Moskou verheugd en dankbaar gegrepen om felle anti-Amerikaanse propagandatoespraken te kunnen houden. De politieke commentator van de Prawda, Georgi Zjoekof, was het eerlijkst. Hij sprak onomwonden van „een geschenk aan het congres' Vele afgevaardigden op het congres gaven lucht aan hun bezwaren. Me vrouw Judith Cook, volgens de aankon diging „leidster van de vredesbetogingen die vrouwen in de V.S. hebben gehou den in naam van dc moeders va'i de hele wereld". Prof. Dale Pontius Uit Chicago oogstte veel applaus met het laken van de Amerikaanse proeven, maar toen hij CONSUMENTENBOND OVERWEEGT: (Van onze soc.-econ. redactie) 1~AE Nederlandse Consumentenbond -L' overweegt een nieuw vergelij kend onderzoek naar teer en nicotine in een aantal veel gekochte merken sigaretten. Het plan bestaat hiervoor A UTORITEITEN van de gematigde -G*. regering van premier Ben Khedda hebben verklaard erop te vertrouwen dat de besprekingen met de afvallige vice-premier Ben Bella in Marokko spoedig tot een verzoe ning zullen leiden. Ben Bella ging onmiddellijk na zfju aankomst In de Marokkaanse hoofd stad Rabat In conferentie met de afge zanten van Ben Khedda .de minister van inlichtingen Mohammed Yazid cn dc minister van staat Rabah Bitat. Het is niet bekend of dc twee ministers, die gisteren in Rabat arriveerden, tot een vergelijk zijn gekomen, al schijnt dc kans daarop groot. Er gaan geruchten dat Ben Khedda te zijner tijd bereid zal zijn de breuk tus sen de voorlopige regering en Ben Bella te helen door af tc treden ten gunste van ex-premier Ferhat Abbas. behalve een binnenlands laborato rium ook twee buitenlandse institu ten in te schakelen. In september zal definitief besloten worden of het on derzoek doorgaat, zo heeft de direc teur van de bond. de heer B. Buiten dijk, medegedeeld. Het nieuwe onderzoek zal dus breder worden opgezet dan het vorige, d-at zoveel stof heeft doen opwaaien en zelfs een prooes tot gevolg heeft gehad, aan hangig gemaakt door de importeur van het merk dat er bij het onderzoek het slechts; afkwam. De uitspraak van d-it geding was niet onverdeeld gunstig vc Bij zijn bungalow aan dc Vin- keveense plassen heeft Lou van Rees gistermiddag de Neder landse deelnemers voorgesteld aan het Festival van Knokkc om de Europabeker voor zang voordracht. En maar hopen, dat alles straks op rolletjes gaat. V.l.n.r. het duo Joke Copier José Marcello, Mieke Telkamp. impresario Lou van Rees. Milly Scott. Max Mackintosh Woiski en Anneke Grönloh. HBS-diploma voor doofstomme leerling De twintigjarige Peter Koot uit Schalk haar. die op tweejarige leeftijd na een hersenvliesontsteking doofstom is ge worden. heeft aan het R.K. Lyceum ..Het Geert Grootc College" te Deventer het einddiploma H.B.S.-A behaald. De jon gen. die normaal klasse-onderwijs volg de. heeft geen bijlessen gehad. Wel heeft de Consumentenbond, die werd gedwon- j ajuidach^aan' hem beste* ,Frequin' extra gen ook andere cijfers over dit merk te El besteed publiceren. Dat zal dan gebeurciTS het J°n*eman m1 vermoedelijk verder nummer van de Consumentengids, dot g3.dn lren. aan de Hogere Textiel- de volgende week uitkomt, want de bond heeft geen hoger beroep aangetekend. Bij dc behandeling van het geding overwoog de rechter dat de verschil len de methoden van onderzoek ook verschil lende resultaten opleveren. Dat was al gebleken bij het onderzoek dat de im porteur van het betrokken sigaretten merk zelf in het buitenland had laten instellen. Het zijn de cijfers van d'eze onderzoekingen, die de Consumenten bond zal publiceren en diie de bond aan leiding hebben gegeven een nieuw en breder onderzoek te overwegen. Leidt d'it nieuwe onderzoek tot verschillende conclusies, dan zullen de resultaten niet worden gepubliceerd. het had over het negeren door Rusland van de afspraak om geen kernproeven meer te houden, werd het anders, al wa ren er vele westelijke afgevaardigden, die het met hem eens bleken te zijn. Protesten lokte hij uit met te zeggen, dat communistisch China grensincidenten met India heeft uitgelokt. De Chinese minister van cultuur Tao Toeng, had het over de „eenheid van de twee grote socialistische landen, Ohi- i en de Sowjetunie"1'. Dc leider van de Albanese delegatie, Dmitri Sjoereqi. zei later tegen verslag gevers. dat zijn aanwezigheid op het con gres geen wijziging in de (slechte) be trekkingen tussen Rusland cn Albanië betekent. Vakbonden gaan zich niet binden bij loongesprek „Het 's stellig niet de bedoeling dat ■vij ons tijdens het gesprek met de rege ring op 13 juli aan afspraken binden. De bijeenkomst over de mogelijkheden en wenselijkheden van de loonpolitiek draagt een zuiver informatief karakter" Dit verklaarde de voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging, de heër J. A. Middelhuis, toen hij op vragen van afgevaardigde van de verbondsraad van de KAB mededelingen deed over het bin nenkort te houden gesprek met de regc- De heer Middelhuis zei, dat de rege ring mededelingen zal doen en dat daar na zowel intern door de vakcentralen als onderling overleg zal worden gepleegd. „We hebben 't zelf in de hand tot welke afspraken wij ons kunnen laten verlei den." aldus dc KAB-voorzitter. jyjEN KAN natuurlijk proberen het van de grappige kant te bekijken, dat verwerken door de architect van aan aller lei strips ontleende figuren in de toren van de Arnhemse Eusebiuskerk. Het zal ook wel als grappig zijn bedoeld. Maar wie het werkelijk probeert dat bekij ken van de prappige kant verschaf! zich toch wel moeite. Want is het eigen lijk wel grappig? Wij voor ons geven er de voorkeur aan. de bezwaren te onderschrijven die tegen deze beoefening van architectuur zijn in gebracht. Het lijkt helaas niet overbodig om het met enige nadruk te stellen in eep tijd waarin zoveel aan vervlakking on derhevig schijnt, maar een kerk is nog altijd een kerk. En een kerktoren is nog altijd een kerktoren, ook als hij. zoals hier. he* e'gendom is van de burgerlijke ge- Natuurlijk zal de kritiek op deze archi tectuur worden versleten als achterlijk heid. Nadat de plaatselijke afdelini? van dc Nederlandse Christen-Vrouwenbond, doch waarlijk wel een organisatie die er ook naar het getal zijn mag. haar protest had geuit, heeft een krant zich al gehaast om laatdunkend te schrijven van .„stenen des aanstoots voor een groepje christen vrouwen". Bijna zou men beducht worden om uitdrukking te geven aan wat men op goede grond beschouwt als gevoelens van bezorgdheid over bepaalde ontwikkelin gen in deze tijd. Niet dat wij de kerk uit het leven zouden willen lichten, niet dat wij de kerk niet zouden willen zien staande midden in het leven. Maar wanneer figuren uit stripver halen worden beschouwd als kenmerkende verschijnselen van deze tijd, waard om in de architectuur van een kerkgebouw te worden verwerkt, dan zijn wc toch wei ver in «en onzekere richting gevorderd. En ook ingeval men voor deze dingen on voldoende oog heeft, zal men toch Ui) na der overwegen de stijlloosheid moeten toegeven. In oude kerkgebouwen vindt men niet zel den figuren aangebracht van duivels en satans. Het had een diepe zin, want hei deed uitkomen, in welk een mate men door vreemde machten is omgeven, ook en niet het minst wanneer men tracht zich daarvan te bevrijden. Voor het besef van dc mensen van toen was de functie van deze afbeeldingen heel wat meer dan een loutere decoratie. Wanneer wij vandaag dc zinvolheid van die bedoeling verschraald zien tot een se rie figuren van strips, welker voornaam ste betekenis ligt in dc verstrooiing, dan schijnt het ons toe. dat we dicht in de buurt zijn van belediging van oprechte gevoelens. (RITA) Terwijl zich voor de kust van Noorwe- L. gen 'n hogedrukgebied handhaaft, is de luchtdruk in West-Europa langzaam gaan dalen. Deze dalingen houden verband met een depressie ten zuiden van Ier land, die langzaam het vasteland van West-Europa nadert. Aan de voorzijde ervan drong warmere lucht naar onze omgeving door hetgeen de atmosfeer onstabiel maakte. In het zuiden van het land riel daardoor in de nanacht hier en daar een onweersbui. Het front van dc depressie bracht plaatselijk regen en onweer In Engeland en West-Frankrijk. Het ziet ernaar i/tt dat dit front morgen tot ons land kan doordringen, zodat er dan meer bewol king zal zijn waaruit plaatselijk enkele Tendens dalend sen Oost en Zuid. Temperatuur 22 tot 24 graden, zeewater 15 graden. Vooruitzichten: Een verspreide on weersbui, maar daarna vrij goed strand weer, met zonnige perioden. regen- of onweersbuien zullen vallen LfFT WFFR fAI rirnAm Het front zal tevens afkoeling brengen. f11'1 WttK EUROPA De Bilt verwacht tot morgenavond: RaPPorten hedenmorgen zeven uur Meer bewolking met plaatselijk enkele j regen- of onweersbuien Zwakke tol ma- tVc, tlge wind ruimend naar zuid tot zuid- "«don west. Koeler. (Opgemaakt te 11.15 uur). Vpenburg school te Enschede. Prins onthulde monument voor Jan Dellaert Prins Bernhard heeft op Schiphol een monument onthuld, dat de vliegers van de KLM ter nagedachtenis aan de vroegere directeur H.T.M. Dellaert heb ben aangeboden aan de 'huidige directie van de N.V. Luchthaven Schiphol. 11 juli: zon op: 0432, onder 20-58 maan op: 14.34, onder 00.49 uur. 17 juli: Êtlde volle maan. De Bilt STRANDVERW ACHTING Ook morgen strandweer met zomer» ?,e'5;"w karakter, waarbij de kans op een on- weersbui groter wordt. Matige wind tus- Kopenn berdeen Lyk uit gracht Gistermiddag is uit dc Kloveniersburgwal in Amsterdam het lijk opgehaald van de 51-jarige labora torium-bediende J. Bekkc-r uit Utrcchl. die vermoedelijk 30 juni bij ongeluk dc gracht ia ingelopen. Vdar Mallorca falsi li! 10 M 0.6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1