Meuwe gtihsdft GToumnl Nieuwe V.N.-actie tegen Katanga? mu 1 Inkomsten Union Minière.moeten naar Leopoldstad Alles wacht nu op de Indonesiërs Echtpaar verongelukt vijf kinderen gewond Ben Bella gereed om macht over te nemen 4 Luns naar Rome haffiOlweer vandaag* A 196: MAANDAG 9 Jl'Ll 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten 0,18 per millimeter (Bü contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936, ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12523 CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „ftantvasttcii is abfMmn mijn htrl in legljenspftt" Nieuw-Guinea „loeit" om ])oeken ER ZIT een nieuwe actie van V.N.-troepen tegen Katanga in de lucht. V.N.-secretaris-generaal Oe Thant beraamt speciale veiligheidsmaat regelen in Katanga ter bescherming van de installaties van de Union mi nière, de kurk waarop geheel Kongo moet drijven. Deze zijn noodzakelijk geworden in verband met dreigementen, dat de eigendommen van de maatschappij zullen worden opgeblazen, als Katanga volledig onder het gezag van de centrale regering in Leopoldstad moet worden gesteld. Men wil blijkbaar tot elke prijs voorkomen, dat de in komsten van het enorme bedrijf naar Leopoldstad gaan en dus niet in Katanga blijven, zoals nu al twee jaar het geval is. Om die reden zal Oe Thant spoedig de Veiligheidsraad nieuwe instructies vragen om het hoofd te kunnen bieden aan de slechter wordende toestand in Kongo. OE THANT nieuwe zorgen Pogingen om een verzoening tot stand te breng en(door bemiddeling va VN) hebben kort geleden schipbreuk geleden. De Katangaanse premier Moise Tsjombe weigerde opnieuw zijn mede-1 werking te verlenen aan een akkoord met Leopoldstad en hij vertrok kort ge leden naar Elizabethstad zonder enige toezegging te hebben gedaan. Op een persconferentie in Londen vat te Oe Thant na zijn driedaags bezoek aar de Engelse hoofstad de crisis in Kongo aldus samen: ,,Het probleem van Kongo is in werkelijkheid het probleem Katanga en het probleem van Katanga is het probleem der Kongolese finan ciën. De Union Minière kan belangrijk bijdragen om de oplossing van het Kon golese probleem te bespoedigen". Sinds Kongo twee jaar geleden on afhankelijk werd heeft de maatschap pij geen cent belasting of „royalities" aan de regering te Leopoldstad betaald, ondanks duidelijke verplichtingen hler- Terwijl paras zich overgeven T^R begint nu toch schot te komen in het hervatten van het overleg A-J tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea. Zowel een Indonesische woordvoerder by de Verenigde Naties als waarnemend Isecretaris-generaal Oe Thant hebben de stellige verwachting uitge sproken dat de Indonesische ambassadeur in Moskou, Adam Malik, deze week naar Washington komt om contact op te nemen met de Nederlandse ambassadeur aldaar, dr. J. H. van Roijen. ID Dr. Van Roijen heeft een ge sprek gevoerd met de Amerikaan- 'IE buitenlandse ken Rusk. Na afloop wilde de heer Van Roijen niets zeggen over het verloop van het gesprek, maar el dwat hij nu op de Indonesische delegatie wachtte. Malik heeft dit weekeinde be- i sprekingen gevoerd met president Soekarno en dat is ook de reden dat het overleg niet vandaag is legobnnen, zoals eerder is aan- Vieuws in één oogopslag Secretaris-generaal Oe Thant zal de Veiligheids raad spoedig nieuwe in structies vragen met het oog op de verslechterende toestand in Kongo. Maat regelen zouden getroffen moeten worden ter be scherming van de installa ties van de Union Minière in Katanga, die opgeblazen zouden worden om te voor komen, dat de opbrengsten aan het centrale gezag in Leopoldstad ten goede ko- In Rabat zal vice-pre- mier Ben Bella van Alge rije een ontmoeting heh- ben met twee ministers van het kabinet van Ben Khedda ter overbrugging van de geschillen. Oran is thans in het bezit van Ben Bella's troepen. Daar wor den 120 Europeanen ver raisö. Verondersteld wordt, dat zij op verdenking van het plegen van terreurda den worden vastgehouden. Gistermorgen zijn de resten gevonden van de ten oosten van Bombay neergestorte DC-8 van de Italiaanse luchtvaartmaat schappij, die 94 mensen aan boord had. Tot gister avond is het stoffelijk overschot van 48 inzitten den geborgen. Het toestel is niet in brand gevlogen. De CDU heeft bij de gisteren in Noordrijnland- Westfalen gehouden land dagverkiezingen haar ab solute meerderheid verlo ren. Zij verloor acht van de 104 zetels. De socialis ten zagen hun zetelaantal met negen stijgen tot 90. De Vrije democraten kre gen er een zetel bij. President De Gaulle is van plan eind september of begin oktober zijn eer ste officiële bezoek aan West-Duitsland le bren gen. Bondskanselier Ade nauer is na zijn staatsbe zoek van vorige week in Bonn teruggekeerd. genomen. De Indonesische woordvoerder bevestigde nogmaals dat Malik alleen naar de Verenigde Staten komt „om dt definitieve opheldering te verkrijgen' over de Nederlandse interpretatie var het plan-Bunker. Aangenomen wordt dat Bunker zelf de besprekingen zal leiden. Ook mr. C. W. A. Schürmann, de Neder landse vertegenwoordiger bij de V.N.. zou deel uitmaken van de Nederlandse delegatie. De heer Oe Thant toonde zich op persconferentie in Londen zeer optimis- tich over het uiteindelijk welslagen de Nederlands-Indonesische besprekin gen. Hij voegde er aan toe, dat in New York onder zijn auspioiën verdere be sprekingen over de details zouden kun nen worden gehouden, wanneer Neder land en Indonesië overeenstemming be reiken over een formule. In het gebied van Merauke zijn weder, om enige Indonesische parachutisten door Nederlandse patrouilles onschadelijk ge maakt. Een aanzienlijke buit vlei de Ne derlanders In handen, waarbij verschil lende soorten wapens en grote hoeveel heden munitie. In het actiegebied bij Kaimana hebben zich enige Indonesiërs aan de bevolking overgegeven. Uit verhoren bleek dat zij onlangs na een vuurgevecht met Neder landers waren gevlucht zonder hun wa pens mee te nemen. Na een zwerftocht van enige weken hadden zij zich ten einde raad overgegeven. Radio-Djakarta maakt onophoude lijk melding van nieuwe landingen van parachutisten op verschillende plaat sen in Nieuw-Guinea. Voorts zouden bij gevechten bij Merauke 13 Neder landers zijn gedood. De Indonesiërs wisten er bij te vertellen dat de Neder, landers met 1500 mariniers en vlieg tuigen de para's bevechten. Officiële Nederlandse woordvoerders ontkennen de juistheid van deze berichten ten stelligste, evenals de beweringen dut de Indonesiërs Alinja en Aifat In de Vogelkop zouden hebben bezet Een orgaan van de marxistische Moerba partij in Indonesië heeft secretaris-gene raal Oe Thant van de V.N. ervan be schuldigd. dat hij een werktuig van de Nederlanders is. Oe Thant zou volgens het blad volkomen onder invloed staan van de Nederlandse afgevaardigde naar de V.N., mr. C. W. A. Schürmann. De reis van de prinsessen Irene en Margriet door Suriname is een groot succes. Het enthousiasme van de bevolking is groot. Twee foto's die ons vandaag bereikten: bij de aankomst te Onverwacht hing een oude Mohammedaanse priester de Prinsessen bloemenkransen (ma- la's) om en in de cultuurtuin van Paramaribo proefden de Prinses sen kersverse cacaobonen (Vervolg op pagina 6) V.S. lanceren zware kernbom De Ver. Staten hebben vanmorgen bc ven iher eiland Johnston in de Still» Oceaan een bijzonder krachtige kernbom tot ontploffing gebracht De Lancering van de bom door miiddel van een Thor- raket - was de 25ste in de serie die op 24 spril begonnenwerd. Twee vorig» soortgelijke lanceringen van aware kern bommen mislukten. De raket schoot de bom ongeveer 320 kim. de lucht in. Er volgde een hevige lichtflits op de donderende explosie meer dan een miljoen tnt. Het licht van werd tot op Hawaii (900 km verwij derd) waargenomen. Waarschijnlijk zullen de radio-verbindingen boven de Stille Oceaan gedurende 32 uur gestoord blij ven. Vliegtuigen zullen noodverbindingen onderhouden en binnen visueel bereik van elkaar moeten vliegen. Officieel werd bekendgemaakt dat de proef ge slaagd is en waarschijnlijk waardevolle wetenschappelijke gegevens zal opleve- Opnieuw heeft een Papoea zich terug getrokken uit het gezelschap dat vandaag naar Indonesië zou vertrekken. Ditmaal is het de twintigjarige Leo Mori-Musendl, een scholier, die binnenkort aan de Vriié Universiteit antropologie gaat studeren De groap Papoeajongeren, die IndonstO gaan bezoeken, is nu nog maar vier toe, aldus Oe Thant. In verband hier mede heeft hjj de Britse en Belgische regeringen, wier onderdanen in grote mate de maatschappü beheersen, drin gend verzocht te helpen, een rechtvaar diger en billijker verdeling van de In komsten ln Kongo te bevorderen. Oe Thant zeide, dat de Britse premier bemoedigend op zUn plannen heeft ge reageerd. Ook België zon van plan zjjn medewerking te verlenen. Naar aanleiding van de in Londen uitgesproken vrees, dat VN-militairen opnieuw in gevechten zullen worden betrokken, verklaard Oe Thant met druk: ,H,et is nooit mijn bedoeling ge weest en het zal nooit de bedoeling zijn, enig militair initiatief te nemen. Maar de strijdkrachten mogen op mijn gezag ter zelfverdediging terugslaan bij eventuele aanval". België akkoord Intussen hebben België en de rege ring te Leopoldstad overeenstemming bereikt over beëindiging van de afschei ding van Katanga. Tegenover twee Kongolese ministers, ie van New York naar hun land onder weg zijn en in Brussel een tussenlanding maakten, heeft minister van buitenlana- zaken Spaak verklaard, dat zijn re gering achter de centrale regering te Leopoldstad staat en alle technische bij stand aan Kongo nutteloos zou zijn, als de rijkdommen van Katanga niet ter beschikking van heel Kongo gesteld worden. Spaak beloofde, dat België alles in het werk zal stellen om de Union Mi nière te dwingen, belastingen aan de centrale regering in plaats van aan Ka- taga te betalen. Hij weigerde echter als bemiddelaar tussen de regering te Leopoldstad en het bewind van Tsjombe in Elizabethstad op te treden. Tevoren was toegezegd, dat de Kon golese grondwet volgende week zodanig zal worden gewijzigd, dat er een fede raal bewind komt, waardoor de pro vincies een grote mate van zelfbestuur krijgen en dat Katanga drie ministers mot inbegrip van een vice-premier in de regering te Leopoldstad kan krijgen, als het zijn verzet opgeeft. (Van onze correspondente Een ernstig auto-ongeluk heeft zaterdagavond een ouderpaar het leven gekost. Omstreeks kwart voor zeven kwam uit de richting Maassluis een personenauto met acht inzittenden. Aan deze auto werd op de Maasdijk, ter verbindingsweg met rijksweg 20. geen voorrang verleend Rotterdams reisbureau, die uil de richting Hoek hoogte door een autobus van van Holland kwam. De botsing van beide, met grote snel heid rydende, voertuigen was bijna fron taal. De personenauto, bestuurd door de 49-jarige lasser W. L. Lock uit Naaldwijk, werd volkomen vernield. De bestuurder, alsmede zUn 47-jarJge echtgenote, C. N. A. Lock-van Mens, verloren het leven. Vier kinderen van het echtpaar, resp. in de leeftijd van 16, 12, 10 en 7 jaar, en twee vriendinnetjes moesten met ijlings gealarmeerde ambulances uit Vlaardin- gen. Monster, De Lier en Naaldwijk naar het ziekenhuis in Vlaardingen worden vervoerd. Het oudste meisje kon na be handeling huiswaarts keren; zij was vrij wel ongedeerd. De toestand van het jong ste dochtertje is echter nog zorgwekkend. De overige vier meisjes hebben onbe kend letseL Hoewel de bus, bestuurd door de heer F. van I. uit Rotterdam, zwaar gehavend was, heeft geen der inzittenden letsel van betekenis opgelopen. Het zo tragisch om het leven gekomen echtpaar had zeven kinderen Oran in handen van zijn troepen rije wellicht van beslissende be tekenis zijn.' De rebellerende vice- premier Ben Bella is uit Kai.ro in Rabat aangekomen. Twee ministers van Ben Khedda's kabinet in Algiers zijn eveneens naar de Marokkaanse hoofdstad gereisd om te trachten, de kloof tussen beide nationalistische groeperingen te overbruggen. F.L.N -strijdkrachten, die geacht worden achter Ben Bella te staan, rukken van Tunesië en Marokko uit Algerije binnen om de macht in han den te nemen. Oran is al in handen van Ben Bella's troepen. Het is echter de vraag, of er sprake kan zijn van een compromis tussen beide groeperingen. Ben Bella wil in elk geval niet van concessies weten. Voor zijn ver trek uit Kairo verklaarde hij het moge lijk te achten, dat de crisis tot een bur geroorlog tussen Algerijnen zal leiden. Hij geloofde echter, dat de kans gering zal zijn, als interventie van buiten af uitblijft. Blijkbaar vreest hij, dat Ben Khedda een beroep zal doen op de Franse strijdkrachten, die ter beschikking van het voorlopige bewind in Roeher Noir bij Algiers staan in de periode, die vooraf gaat aan de verkiezingen, welke het nieuwe Algerije een parlement en een regering moeten geven. Uit Oran. waar Ben Bella's troepen de baas zijn, wordt gemeld, dat 120 Euro peanen worden vermist. Aangenomen wordt dat ze op politie-bureaus worden vastgehouden, verdacht van terreuracti- viteiten voor het nu verdwenen geheime leger. Wapenbezit is particulieren niet toegestaan. Volgens niet bevestigde be richten zijn in Oran 49 moslims, die wa pens bij zich droegen, doodgeschoten. In de nacht van zaterdag op zondag werden ongeveer 20 politieagenten weggevoerd. Het is niet bekend, of het hier om Euro peanen of moslims gaat. Blijkbaar is er echter in Oran een zuiveringsactie aan de gang. die niet veel goeds belooft voor de toekomst van Algerije, als Ben Bella het daar voor het zeggen krijgt. De 17-jarige mej. M. P. Kramer uit Ommen is vanmorgen om het leven ge komen nadat zij, op haar fiets de Friese weg bij Kampen overstekend, door een •rachtauto was gegrepen. Haar vriendin, die achterop zat, bleef ongedeerd maar kreeg een zenuwschok. Over de besprekingen ln Rabat is nog niets bekend. De twee ministers uit Algiers, Mohammed Yas*d (voorlichting) en Rabah Bitat hebben nauwe relaties met Ben Bella onderhouden. De minister van staat Aid Ahmed is ook uit Algiers in Rabat aangekomen, naar men zegt om het huweiyk van zyn dochter bij te wo nen. Men ontkomt echter niet aan dc indruk, dat het wat stil begint te wor den rondom Ben Khedda in Algiers. Het zou er op kunnen wUzcn, dat men zich in Algerije langzaam maar zeker begint neer te leggen by het feit dat Ben Bella aan de winnende hand is. Daar staat ech ter tegenover, dat Ben Khedda zich niet gauw gewonnen zal geven, omdat het voor hem niet gaat om persooniyke macht, maar om het veilig stellen van de toekomst van Algerije, die door Ben Bella in gevaar wordt gebracht. Krijn verbeterde puntenrecord Spontaan werd zaterdagmiddag langdurig geapplaudiseerd. toen Krijn Wit (17) in de aula van de Christelijke H.B.S. Ovërvoorde te Den Haag zijn diploma H.B.S.-B in ontvangst nam. Op zijn cijferlijst staan liefst 5 tien 6 negens en 5 ach ten.' Mei deze enorme prestatie ver beterde Krijn het record van de 16-jarige die aan Rijks-H.B.S. te Zaltbommel slaagde met 4 tienen, 8 negens en 5 achten! Krijn heeft één zesje op zijn lijst, voor gymnastiek. ..Daar moet-ie dus eens wal gaan doen!" Vanmorgen was de jon- De minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, zal op uitnodiging van de Italiaanse regering op 17 en 18 juli een bezoek aan Rome brengen ten einde met de vice-minister-president tevens mi. nister van buitenlandse zaken, de heer P. Piccioni, internationale vraagstukken die voor beide landen van belang zijn te bespreken. Voorts zal mr. Luns worden ontvangen door de president van Italië, de heer A. Segni, en door de minister president. de heer A. Fanfanl. Minister Luns zal worden vergezeld door de directeur-generaal politieke za ken van zijn departement mr. J. A. G. ba ron de Vos van Steenwijk. Brand op jacht: ne^en gewonden Gistermiddag is ln het Nieuwe Diep te Amsterdam een plezlerpaeht door bekende oorzaak in brand geraakt, negen opvarenden konden allen, zij het met brandwonden, tijdig worden gered. Toen het scheepje, eigendom var heer L. Torenvliet uit Amsterdam, brand vloog, voer het aan de Amsterdam se zijde van het Nieuwe Diep, nabij het Flevopark. Talrijke zeilers schoten on- middeliyk te hulp en wisten de heer en mevrouw Torenvliet en hun kinderen, tijdig aan boord te nemen. Het Jacht werd door een sleepboot naar het midden van het Nieuwe Diep gebracht, waar het volledig uitbrandde Het scheepje was niet verzekerd. Alle opvarenden moesten naar een zieken huis worden overgebracht voor de be handeling van hun brandwonden. Mevr. Torenvliet had ook een flinke vleeswond aan haar arm opgelopen, toen zü een uit van de kajuit stuk sloeg. W. Brakman kreeg v. d. Hoogtprijs In de vandaag in de Lcid3e univer siteit gehouden jaarvergadering van de maatschappij der Nederlandse Letter kunde is de Lucy B, en C. W. van der Hoogtprijs voor de periode 1961/1962 uitgereikt aan de heer W. Brakman, medicus te Enschede en geboren té Hulst, voor zijn roman „Een winterreis" Volgens het rapport van de jury heeft Brakman zich in dit werk, dat zijn de buut is. getoond als een schrijver met sterk eigen factuur. Compositorisch men het boek, aldus de jury, nau welijks een roman noemen. Het heeft •eeleer het karakter van een relaas yOOR WAT BETREFT de betrekkingen tussen Duitsland cn Frankrijk bele ven we thans naar het schijnt historische dagen. Adenauer heeft zijn officiële be zoek gebracht aan Frankrijk, daarmede als het ware het zegel zettend op zijn po litiek die er steeds een geweest is van de beste verstandhouding tussen deze twee vijanden van ouds. En straks gaat De Gauile. eveneens voor een officieel bezoek, naar Duitsland. Ook hij hecht en het vormt het wezenlijke clement in zijn con ceptie van Europa aan de beste ver standhouding. Beide staatslieden zien een samengaan van hun landen als de kern van het nieuwe Europa. Men kent dc gedachten die De Gaulle daaromtrent koestert. Bekend is ook, dat Adenauer een standpunt inneemt, dat van dit standpunt een variant mag heten. Het is stellig aan zijn inspraak te danken, dat De Gaulle thans niet geheel aan dc andere, kleinere landen voorbijziet. Tot dusver hadden deze zich vrijwel moeten schikken naar zijn politiek, het geen zij, terecht hebben geweigerd. Er is na deze ontmoeting tussen de Duitse en Franse regeringsleiders een nieuw druk diplomatiek overleg te venvachten. De Belgische minister Spaak heeft al een be zoek aan Bonn aangekondigd. Onze mi nister Luns gaat naar Italië, en een nau were aaneensluiting van de Beneluxlanden onder het motto van samen sterker lijkt ons niet onwaarschijnlijk. Van enige afstand ziet Engeland belang stellend toe. al ware het in zijn belang, indien het enige activiteit ontplooide. His torisch bezien heeft het nooit onverschil lig kunnen staan tegenover aaneensluitin gen op het Europese vasteland. Het moet zorgen, van de partij te zijn, wat een land als het onze alleen welkom kan Maar liet kan ook aan de Gemenebest niet voorbijzien. Op groter afstand ziet Ame rika toe president Kennedy heeft niet in het onzekere gelaten, dat hij een ver enigd Europa maar dan anders ver enigd dan De Gauile beoogt een be lang acht, ook voor Amerika. Meer dan stimuleren kan hij overigens niet. Stuit hij voor wat betreft bepaalde aspec ten van zijn politiek niet ook op weer standen in eigen land? Van een afstand ziet eveneens Rusland toe. Op zijn wijze kan het niet onverschillig staan tegenover het wegvallen van scheids lijnen die eeuwenlang de vrije wereld van vandaag hebben uiteengehouden. Tot de bepaling van welk politiek stand punt zal het zelf besluiten? Dus voltrek ken zich belangrijke polit'eke ontwikke lingen. Ook van Nederland wordt een toe nemende diplomatieke werkzaamheid ver wacht. Maar onze minister Luns heeft al bewezen, tot activitetit in staat te zijn. Aan ons allen om in de komende tijd de gang van zaken oplettend te volgen. (RITA Stationair EDURENDE de laatste dagen is een langgerekt hogedrukgebied in noord oostelijke richting over West-Europa getrokken. Maandagmorgen reikte dit van de Balkan via Zuid-Scandinavlë naar IJsland en Groenland. Een oceaandepressie daarentegen be woog langzaam in zuidoostelijke rich ting en deze breidt zich verder over de Golf van Biskaye uit. In Frankrijk vormde zich daarbij een vlak lagedruk gebied, waarin middag-temperaturen tot omstreeks 30 graden vorkwamen, maar ook verspreide onweersbuien. Boven Nord-Duitsland en een deel van ons land handhaafde zich nog een uitgestrekt wolkendek maar naarmate de oceaan- -- d,Jjre„ie ztch vmier „ear Europa ui,- HET WEER IN EUROPA breidt zal deze bewolking verdwijnen en zullen temperaturen ook daar hoger Rapporten hedenmorgen zeven uur worden. In het zuiden en zuidwesten van ons land kwamen zondag maximum temperaturen voor van omstreekt 30 Station graden, nadat het in de nacht op sommi ge plaatsen bijzonder koud was geweest, namelijk slechts 3 graden. Ygoburi De Bilt verwacht tot morgenavond: Do'bih Droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige oosteiyke wind. Ho- Zd.-Limb gere temperaturen. (Opgemaakt om 11.15 lci*in)d 12*" geman alweer druk aan de slag. Ala vakantiewerker sorteert hij archiefkaar ten op hte hoofdkantoor van Dc Neder landen van 1845. In september gaat Krijn naar Delft, om natuurkunde te studeren Vanmiddag heeft zyn moeder daartoe een beurs aangevraagd. Dc ateltlsch gebouwde Jongeman, don ker type, 1 meter 95 lang, heeft een bij zondere belangstelling voor de atoom- vvctenschappen. „Studeren ligt me", zegt hy, „en het gaat me goed af. Maar toch heb ik hard gewerkt, vooral op de ta len." Veel belangstelling voor buiten schoolse activiteiten heeft hij niet. Wel leest hij graag detectives en populair- wetenschappelijke pocjets. Ook sterren kunde ia een van zijn hobbies. Grenoble Nice tiff

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1