Jlicutwe geitectfe (üimrnnt lm Marokkanen dringen Algerije binnen Weer slag op het Haarlemmermeer Nieuwe zorgen voor Ben Khedda Vliegtuig met 93 man neergestort bij Bombay Reeds volgende week gesprek met Malik? Vooruitzichten Weer para's gesneuveld ZATERP VG 7 ,11 EI 1962 KANTOREN: Steenstraai 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTEN DIENST: bezorging 18—19 il ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (By contract belangryke korting). POSTREKENING: 58936 ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand: ƒ0.65 per week CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD „Stantvastich abfblmn myn bert ia trgljenspoer Drieënveertigste jaargang no. 12522 in 'n woelige wereld veilig verzekerd. Kromme Nleuwegracht 810 UlKhCHT "VTAAR het zich laat aanzien zal de regering van Ben Khedda in -1^ Algiers van Marokko uit de grootste moeilijkheden krijgen. Marokkaanse troepen zijn Algerijns gebied binnengedrongen en zou den Tindouf Colom Bechar in de Sahara hebben bezet. Tindouf is bekend om zijn loodmijnen en Colom Bechar is ook een welvarende handelsstad met in de buurt er van een Franse raketbasis. Reeds geruime tijd 'worden plaatsen door Marokko opgeëist. Intussen ruk ken ongeveer 1000 man FLN-troepen, die achter de rebellerende vice-premier Ben Bella staan, van Marokko uit op naar Oran. Waar zij zich met de troepen van Wilaya 5 (West-Algerije) tegen de re gering van Ben Bella zullen verenigen. Het FLN-leger in zone 5 heeft een van zijn leden geïnstalleerd als prefect van Oran. Hij steunt Ben Bella. Deze kan blijkbaar ook rekenen op de steun van zone 4 in de bergen ten zuiden van Algiers en zone 1 aan de grens met Tu nesië. Elke zone bevat ongeveer 3000 man. Maar zone 3 in de Kabylië-ber- gen en zone 2 rondom Constantine zijn trouw aan het gematigde regime van Ben Khedda in Algiers. Daar staat echter weer tegenover, dat de 40.000 man geregelde troepen, die uit Marokko en Tunesië Algerije binnenko- en, stevig achter Ben Bella staan. Uit de grensstreek met Tunesië wordt echter gemeld, dat een Algerijns bal tal- jon, dat het land binnentrok, tegengehou- werd door troepen van de trouwe 3 2. vond geen botsing plaats, maar het incident toont, dat de volgelingen van Ben Bella er niet op kunnen rekenen, het land zonder tegenstand over ten men. Dat blijkt ook uit de verklaring, die de vroegere minister Khider in Rabat (Ma rokko) heeft afgelegd. HU beweerde na- lijk dat president Bourguiba van Tu nesië de FLN-troepen in zijn land heeft laten omsingelen door het afsnyden van hun aanvoerwegen. Khider liet zelfs het dreigement horen, dat de FLN-troepen zich wel eens tegen het bewind van Bonrguiba in Tunesië zouden kunnen keren, als de president zou blüven te- Kort nadat Khider deze verklaring had afgelegd in de Algerijnse ambassade in Rabat, omsingelden Marokkaanse troe pen het gebouw. Aanhangers van Ben Bella moesten het ontruimen. Later werd bekendgemaakt, dat de Marokkaanse re gering de door premier Ben Khedda be noemde ambassadeur Ben Salem als de officiële vertegenwoordiger van Alge rije zou erkennen. Hieruit blijkt dus wel duidelijk, dat ook Marokko de aanspra ken van Ben Bella en diens aanhang op de leiding in Algerije kort en krachtig van de hand heeft gewezen. Intussen is dr. Mostefai, nationalistisch lid van het voorlopige bestuur van Algerije, dat al vier maanden in Rocher Noir bij Algiers zetelt, naar Rabat vertrokken, om te trachten, de aanhangers van Ben Bella Het is geen bouwwerk waar aan deze heimachine meewerkt, maar de verwarming van het Rhenense zwembad. Door stoom in het water te blazen wil men de temperatuur van 14 op 18 gra den C. brengen. fai, die ook het akkoord met q werkstelligde. staat bekend als een kwaam onderhandelaar. Uit Oran wordt nog bericht, dat bij de gevechten van donderdag 96 mensen (75 Moslims en 21 Europeanen) om het leven zijn gekomen en dat 163 mensen (123 Mos lims en 40 Europeanen) werden gewond. In de Europese wijken heerst nog eer fianiektoestand. omdat ook gisteren Mos- impolitic jacht op Europeanen heeft ge maakt. Van gisteravond af worden de wijken door Franse troepen beschermd. Tanks, pantserwagens en andere voer tuigen patrouilleren nu door de straten, met instemming van de leiding van het plaatselijke bevrijdingsleger. De activiteiten van de OAS hebben zich intussen naar Frankrijk verplaatst. In liet gebied rondom Parys zijn gewa pende OAS-eiS opgetreden tegen auto mobilisten. Zij hielden auto's aan on. identiteitspapieren te controleren of af te nemen. De gemaskerde mannen zetten een OAS-stempel op de papieren van sommige automobilisten. Ordepolitie in burger is nu in dit ge bied aan het patroilleren. Auto reecl in op meisje: 1 dode Gisteren is in Mierlohout (gemeente Mierlo) een verkeersongeluk gebeurd, waarbij de 27-jarige mej. A. van der Heyden uit Helmond om het leven kwam. De 19-jarige mej. H. Hendriks, evenesen uit Helmond,-en de 15-jarige Lamberta Meyers uit Mierlo weiden zwaar gewond. Ze moesten naar het ziekenhuis in Helmond worden overge- De meisjes, die per fiets op weg wa in naar hun werk, werden aangereden door een personenauto. De auto. die volgens de politie met grote snelheid gereden heeft, slipte op zeker ogenblik ;n reed op de meisjes in. De Oostduitse'volkspoütie aan het werk aan een nieuw deel Ber- lijnse muur. Hij wordt zo te zien steviger dan het oude stuk dat links (met de schildwacht er voor) Rotterdamse vermist Sinds 25 juni wordt de 19-jange mevrouw J. Teuwen-Schouten ULt de Noorderstraat te Rotterdam vermist Zij verliet op die dag omstreeks drie uur in de middag haar woning om een bezoek te brengen aan een zenuwarts, bij wie zij echter niet is geweest. Een ongeluk wordt gevreerd. Gisteravond is in India een DC-8 van de Italiaanse luchtvaartmaat schappij Italia, dat met 93 man aan boord op weg was van Australië naar Italië neergestort. Het contact met het tontel werd verbroken, kort Nieuws in één oogopslag Mohammedaanse troe pen zijn de grens met Al gerije overgetrokken om enkele belangrijke plaat sen in het grensgebied in bezit te nemen. Van Ma rokko uit rukken ook FLN-troepen op naar jOran, die achter de rebel lerende vice-premier Ben Bella staan. De FLN-troe_ pen, die uit Tunesië ka men en eveneens Ben Bella steunen, worden te gengehouden door FLN- eenheden, die trouw zijn aan de regering van Ben Khedda te Algiers. In de omgeving van Bombay is vanochtend een DC 8 van Al Italia neerge. stort. Het toestel had 84 passagiers en 9 beman ningsleden aan boord. En kele minuten, voordat het moest landen had het toe stel nog contact met de verkeerstoren van het vliegveld. Het was op weg De leider van de West- duitse liberale vrije demo cratische partij heeft het doen voorkomen, alsof in Bonn een kabinetscrisis dreigt. Als volgende week met Adenauer geen oplos sing voor de tussen de beide regeringspartijen ge rezen moeilijkheden wordt gevonden, kan de coalitie uiteenvallen, aldus Mende. Zijn dreigement wordt echter voornamelijk in verband gebracht met de verkiezingen, die in de deelstaat Noordrijnland- Westfalen gehouden moe ten worden. De sociaal-economische raad heeft besloten nog te wachten met het uitbren gen van ?en advies over een algemene premie spaarregeling. De raad verwees een concept-ad vies terug naar een van zijn commissies, die in een breder onderzoek dan waarom staatssecretaris Schmelzer had gevraagd, de wenselijkheid van een dergelijke regeling zal on derzoeken. voordat het in Bombay moest aan komen. Het vliegtuig viel te pletter op ongeveer 2 km van het vliegveld van Bombay. De oorzaak was van middag nog niet bekend Volgens de maatschappij werd de DC- 8 bestuurd door een der meest ervaren piloten, waarover Alitalia beschikt, na melijk Lulgi Quattrin. Het vliegtuig had vanmorgen om 7.25 uur in Rome ten arriveren en vele verwanten de 84 passagiers waren naar het vlieg veld gekomen om het toestel op te wachten. Hen werd medegedeeld dat he» vliegtuig Bombay niet had bereikt en dat het was neergestort. De DC-8 kwam uit Sidney en maakte normaal tussenlandingen te Darwin, Singapore, en Bangkok. Het vliegveld van Santa Cruz had het laatste contact met het toestel, toen het zich op on geveer 300 km ten noordoosten van Bom bay, boven Aurangabad, bevond. Het weer was slecht en er was weinig zicht door de bij tussenpozen neerdalende slagregens. Behalve de 84 passagiers wa» er een bemannine van 9 koDDen aan Bij liet aanbreken van de dag zijn onmiddellijk vliegtuigen van de Indi sche luchtmacht en de Indische lucht vaartmaatschappij opgestegen om naar het vermiste toestel te zoeken. Zij keer den echter al spoedig terug omdat een laag wolkendek het uitzicht volkomen belemmerde. Daarop vertrokken van het vliegveld te Joehoe. in de omgeving van Aurangabad. helikopters op. Functiona rissen van Alitalia spoedden zich met auto's naar het gebied, waar de DC-8 is neergestort Vanmiddag was ej- nog geen passa gierslijst bekend en bleven verdere bU- zonderheden nog achterwege. Alleen werd bekend, dat de Oostenrijkse ont dekkingsreiziger Heinrich Harzer in Bangkok was uitgestapt HU zei tegen verslaggevers dat er verscheidene Aus tralische piloten aan boord waren die hun vakantie in EuroDa wilden door brengen. In de buurt van het vliegveld Santa ruz verongelukte 13 jaar geleden een KLM-vlicgtuig tegen een heuvel. DaürbU iwamen toen 13 Amerikaanse journalis- en om het leven, die op uitnodiging an de Nederlandse regering een rond- eis door Indonesië gemaakt hadden. Mies Bouwman toch terug naar AVRO Het geschil tnssen Mies Bouwman en de AVRO-televisie is ter elfder ure toch bijgelegd en daarom zal zij in het komende seizoen weer meewerken aan amusementsprogramma's gunstiger Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren op nieuw de hoop geuit, dat de bespre kingen tussen Indonesische en Ne derlandse afgevaardigden over de kwestie-Nieuw-Guinea od korte ter mijn zullen worden hervat. De woordvoerder van het ministerie. Reap, zei dat Washington kennis had ge nomen van de verklaring van president Soekarno eerder deze weck, dat hy een afgezant naar de Amerikaanse hoofdstad zou sturen om verdere inlichtingen over het Nederlandse standpunt te verkrUgen Reap leidde daaruit af. dat de vooruit zichten voor onderhandelingen mogelijk wat gunstiger zün geworden. Hij zei voorts vernomen te hebben dal de Indonesische regering haar ambassa deur in Moskou, Malik, heeft terugge roepen. Deze was de voornaamste Indo nesische onderhandelaar bij het over leg met Nederland dat later werd afge broken. ..Vermoedelijk zal hij een paar 'Jagen in Indonesië blijven om zich op de hoogte te stellen .en dan hierheen ko- aldus Reap. Hij verklaarde niets te weten over een reeds vastgestelde datum waarop de onderhandelingen zou den worden hervat. De waarnemend secretaris-generaal der Verenigde Naties. Oe Thant, verklaarde gisteravond op een receptie in Londen die hem was aangeboden door de ver eniging van de buitenlandse pers onder r, dat hij „zeer optimistisch" is arer vreedzame oplossing van de kwestie. Nieuw-Guinea. Hij uitte zijn voldoening het feit dat president Soekarno heeft besloten, een afgevaardigde naar Washington te sturen om contact oo te nemen met de Nederlandse ambassadeur De Nederlandse ambassadeur in de V.S., dr Van RoUcn, heeft gisteren een bespreking van meer dan een uur ge voerd met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, over de kwestie-Nieuw-Guinea. Dr. Van RoUen verklaarde na afloop van het onderhoud dat was gesproken over de kwestie van onderhandelingen met Indonesië, maar hü zei in antwoord op vragen van ver slaggevers, niet te kunnen zeggen, wan neer de besprekingen eventueel zouden „WU wachten geduldig op de komst van de Indonesische afgevaardigde", hü. Dr. Van RoUen sprak zich hoopvol uit over het resultaat van de onderhan delingen. Volgens welingelichte Amerikaanse kringen zou Elsworth Bunker, die de Nederlands-Indonesische besprekingen als waarnemer zal büwonen, hebben voorgesteld in de loop van de volgende weck met de onderhandelingen te be- In regeringskringen in Djakarta is gisteren verklaard dat Indonesië moge lijk bereid zal zijn het sluiten van een niet-aanvalsverdrag met Australië te overwegen als dit dc vrees voor een militair expansionisme zou verminderen. Bij acties tegen Indonesische para chutisten „aan de zuidkust van Nieuw- Guinea zijn wederom enige Indonesiërs, gesneuveld. Een Indonesiër werd gevan gen genomen. Volgens een vandaag in Hollandia uitgegeven communique heeft de actie tot opsporing van de vermiste Dakota van de koninklijke luchtmacht tot dusver geen resultaat opgeleverd. De actie wordt met onverminderde kracht met behulp van vliegtuigen en bcstuur» patrouilles voortgezet. Donkere kamers voor N.-Guinea De Nederlandse foto-groothandel heeft materiaal beschikbaar gesteld voor de inrichting van vyf donkere kamers. in militairen op Nieuw-Guinea hun zelfgemaakte foto's kunnen ontwikkelen afwerken. De vijf doka's zullen vol gende week worden overgedragen aan het „nationaal thuisfront". Aanleiding tot dit gebaar was een •-vraaggesprek met mevrouw Plattcei, aarin dc laatste ondermeer oomerkte dat dc militairen op Nieuw-Guinea wel veel foto's fotograferen, maar dat de mogelijkheid tot het afwerken van d«- foto's zeer beperkt is Met de Spaanse vlag in. top lever den deze oude schepen gisteravond een spiegelgevecht, voorstellende de slag op het Haarlemmermeer in 1573. Z7Z2 Kelners werkloos Het slechte weer laat zijn invloed ook in de Horeca-sector duidelijk voe len. De afgelopen dagen hebben zich bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam enkele tientallen kelners en serveersters, die aangenomen waren voor het z.g. terraswerk in café s e.d., vervoegd omdat zij werkloos waren ge worden. Zij waren afkomstig uit plaat sen uit de gehele kuststrook en zelfs van Texel. yA de jongste verkiezingen zijn er zorgen binnen de V.V.D. Men heeft er onrust barende nederlagen geleden. Hoe moet het gaan bij de verkiezingen van volgend jaar? Zoals men weet zit de V.V.D. met het pro bleem van de leidende figuren. Het botert om iets te noemen niet tussen de frac tievoorzitters in de Tweede en Eerste Ka mer, de heren Oud en Van Riel. Er is de kwestie-Visser. Met diens ministerschap is het vreemd gesteld; er was voor de vaca tur e gereserveerdheid onder wie bekwaam geacht mochten worden; tot eindelijk deze bewindsman beschikbaar bleek, die echter spoedig bloot kwam te staan aan kritiek. Is het vooral een kwestie van persoonlijke wrijvingen? Van liberale zijde wil men het ons doen geloven. Als wenselijkheid wordt geopperd scheiding van het voorzitterschap der partij en dat van dc fractie in de Twee de Kamer, beide thans nog bekleed door de heer Oud. De voorgestane scheiding kan Inderdaad aanbeveling verdienen. Maar de problema tiek zelf zit waarschijnlijk heel wat dieper. Er is onder de liberalen een liberale blij moedigheid dat de oplossing in alle proble men ligt in wat men noemt het liberale beginsel. Echter, dat beginsel heeft toch niet kunnen behoeden voor het verdriet waarin men thans is beland, en de vraaf is gewettigd, of het liberale beginsel als zo danig ooit voor verdriet als dit zal kun nen behoeden. Nu is er blijkbaar gebrek aan overeen stemming men kan het positiever uit drukken: allerlei verschil cn geschil tus sen de beide fractievoorzitters. Zal een nieuwe partijvoorzitter dat kunnen ver helpen? Of is er kans, dat cr daarna drie in plaats van twee standpunten zullen zijn? Juist bij de ruimte die het liberale begin sel heet tc bieden zit dat er wel in. Een opmerkelijk iets is nu, dat de huidige liberale minister Korthals bij de verkiezin gen in 1963 niet voor een eandidatuur In aanmerking wil komen. Dit is een besluit, dat sterk de aandacht heeft getrokken. De heer Korthals is een der in aantal slin kende niet omstreden hogere figuren bin nen de liberale partij. Hij is geweest een verdienstelijk parlementslid, hij is thans een even verdienstelijk minister, hij is bo vendien een figuur die niet irriterend werkt. Het zou niet vreemd zijn geweest, indien bij de godenschemering van dit mo ment naar hem de gedachten waren uitge gaan. Maar juist hij stelt zich, juist nu. niet candidaat. De vraag die zich opdringt Is deze: ls dit beslui! onherroepelijk? Of is het nader bedoeld als een uiting van kritiek op de huidige situatie binnen de liberale paftij? Is het een weigering waarop kan worden teruggekomen? Is het dus een voorwaar delijke weigering, die namelijk dan komt te vervallen wanneer zich binnen de libe rale partij naar de wens van de betrokkene bepaalde veranderingen hebben voltrok ken? Uit enkele beschouwingen in de libe rale partij zou men deze indruk kuimen krijgen. Wij kunnen het ons indenken, dat onder de bestaande omstandigheden de heer Kort hals er bitter weinig voor voelt, als lei dende liberaal de verkiezingen tegemoet te gaan. Hij mag dan zelf niet gecompromit teerd zijn, er schuilen in zijn omgeving ge noeg gecompromiUeerden en de weerslag van hun aanwezigheid komt ook op hem neer. Het ware te denken, dat hij een grondige vernieuwing van de partij, zowel ln de po litieke als in de persoonlijke sfeer, als voor waarde stelt. Of de liberale partij tot deze vernieuwing in staat is, is echter voorals nog op zijn minst aan twijfel onderhevig. De voorlopige indruk is er een van machte loosheid. moeten doorbrengen, maar nu gaat het weer zomer worden In de afgelopen week scheen de zon maar acht uren, legen normaal 50 uren. Een hogedrukge- bied trekt van de oceaan naar Frankrijk waardoor de zwakke wind naar zuidwest draait en zachtere lucht aanvoert. Tevens gaat de bewolking oplossen, zodat hel weer ook belangrijk zonniger wordt. Hebben wij de afgelopen week met 14 lot 15 graden genoegen moeten nemen, in de komende twee d drie dagen zal hel kwik tot bij 20 graden stijgen. Dit be tekent dat w\j het komende weekeinde reed, van een belanprUke verbet.rins Supported hedenmorg zullen profiteren waarmee wij de komen- de week hoopvol tegemoet kunnen gaan. aiMtl Dc Bilt verwacht tot morgenavond: Droog weer met flinke zonnige perioden, ij. He weinig wind. Hogere temperaturen over- dag. (Opgemaakt om 11.15 uur). o*'-e Zondag 8 juli: Zon op 0.429, onder 21.00, ri Maan op 11.18, onder Maandag 9 juli: Zon op 0.430, onder h. 20.59, Maan op 12.23, onder 0.010. Tendens langzaam stijgend HOOGWATER SCHEVENINGEN 7 juli: 6.22 v.m.; 18.47 n.m. HET WEER EN EUROPA Dc Bilt de stichting stamboek- ronde en platbodem jachten hebben 47 tjalken, boeiers, slavers- jollen, hoogasen. schokkrrjach- schemer was de vloot blazers, tjotters en Vol- admiraal Bossu. de Bourgon dische vlag ln top, ging pre cies op het aangegeven tijd stip voor anker. Tegen het vallen van de onder Pleter in twee esquaders lenhovense bollen gisteravond keurig op linie op de Westelnderplassen komen opva; fel dag begon, had zich uit plein voor het Aalsmeerse vloot aadhuis een Spaans konvooi lichte do van vaandrig Alonso Gale- Prins bezette schans dc Rus- Prins, vielen schreeuwend aan as. Te half tien werd dit kon- tenburg voor. Witte llchtko- toen het vuurwerk dat werd ernletlgd door gels. geschoten uit drie start- gelanceerd van Iwee zoider- kanons vanaf de dUk, waren schuiten in alle hevigheid los- het sein voor de aanval van barstte. Een grote brandweer- de kleine prinsenschepen op de boot legde een watergordyn esquaders van Bossu. Toen en aan boord van alle schepen alle schepen en hun bemannlD- werden donderbussen en Bcn- waterto- gaalse vuurstaven aangesto- het ken, zodat de kruitdamp al- vool verrast Noordhollandse vrijbuiter» kanoi "Ieter 't Hoen die a hinderlaag by de tertoren kwamen opzetten. De slag op het Haarlemmer meer uit 1573 is een van de weinige watergevechten ge- het weest die door de Prinscn- erd verloren. De elkaar ren troffen, barstte Westelnde een oorverdovend na iuttele minuten "in de *rich"- de dijk woel. De „Spaanse vloot" onder de opgesteld onder het i- stelde gisteravond i mist- tipg scheepshel- Aalsmeer len. De mannen van Marlnus De zeeslag i door de Brand, de admiraal van de elf afgelopen. Zd-Limb. Stockh. Oslo Kopenh

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1