Adenauer wil voorrang politieke unie voor een Commentaar Bieutvc £eiitsrije (JTöurcmt 1 Ben Bella wacht nog op zijn kans Lege tram raasde door Amsterdam Merkwaardige situatie in Parijs De Gaulle aarzelt met actie voor eigen plan Nu geen para s meer bij Teminaboean Vrachttarieven N.S. duurder Motorvlet geramd: twee mannen verdronken Crita) DONDERDAG 5 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Dr. E. DIEMER CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „SlflitUcslicli is ahrbleorn myn htrl ia Wgijcnspoef Drieënveertigste jaargang no. 12520 Jeugd spijbelde om Prinsessen te zien Zie pagina 9 TN PARIJS doet zich de vreemde situatie voor dat de Westduitse bonds- kanselier Adenauer bij Frankrijks president De Gaulle heeft aange drongen de onderhandelingen over het vormen van een politieke unie door de zes E.E.G.-landen zo spoedig mogelijk te hervatten, zonder te wachten op de feitelijke toetreding van Engeland tot de Euromarkt. President De Gaulle die aanvankelijk sterk was geporteerd voor deze politieke unie en van wie dit plan ook afkomstig was, heeft slechts schoorvoetend inge stemd met Adenauers voorstel. De werkelijke reden voor Adenauers aan dringen schijnt gelegen te zijn in de Westduitse vrees dat Engeland de voorkeur gaat geven aan een betere Oost-West verhouding en daarvoor bereid is de vooruitzichten voor een Duitse hereniging op te offeren en de kwestie-Bcrlijn daaraan ondergeschikt te maken. tt OPNIEUW is het tot gevechten gekomen tussen Nederlandse pa trouilles en Indonesische para's. Verscheidene Indonesiërs zijn om het leven gekomen. Bij een vuurcontact bij Teminaboean zijn vermoedelijk de laatst overgeblevenen van de daar gelande groep van 120 man gesneuveld. Nederlandse patrouilles hebben ook contact gemaakt met infil tranten by Merauke, Kaimana en Fak-Fak en op alle drie plaatsen zyn Indonesiërs gesneuveld. Bij Fak-Fak hebben Indonesiërs twee Papoea's gedood. Een para werd er gevangen genomen. snt Nieuws in ff lot in de kkens1 icor- gelse ;me?s n en 10 it blad sim k brut 23 jaai jeblekt ijk. So één oogopslag President De Gaulle heeft schoorvoetend in gestemd met het voorstel van bondskanselier Aden auer de onderhandelin gen over het vormen van een politieke unie door de zes landen van de E.E.G. te hervatten en niet te wachten op de feitelijke toetreding van Engeland tot de Euromarkt. Nu in Algerije de Fran sen alle bestuursfuncties hebben neergelegd, is er verwarring ontstaan. Men weet niet precies wie tot de verkiezingen aan het eind van deze maand zal regeren. FLN-strijdkrach ten zijn uit Tunesië en Marokko het land binnen gekomen. Vice-premier Ben Bella wacht in Kairo op het moment, dat hij naar Algerije kan terug keren voor het vestigen van een militaire dicta tuur. Vandaag werden de onafhankelijkheidsfeesten officieel gevierd. In de infiltratiegebleden in Nieuw-Guinea zijn er vuurcontacten geweest tussen de Nederlandse strijdkrachten en de Indo nesische para's. Van de laatstgn zijn er verschei dene gesneuveld. In zijn memoires heeft de voormalige voorzitter van de Amerikaanse com missie voor de atoomener gie, Lewis L. Strauss, ver klaard, dat de Ver. Staten niet zouden zijn wat zij thans zijn wanneer zij niet twaalf jaar geleden de be slissing hadden genomen over te gaan tot vervaar diging van de waterstof bom. Daardoor konden zij een voorsprong van onge veer een jaar op de Rus sen behalen. Gisteren zijn van Schip hol naar Biak vertrokken het accordeon-duo de Wi- co's en de Marichica's. Zij zullen onder leiding van conferencier Frans du Mee op vele plaatsen in Nieuw- Guinea de Nederlandse militairen ontspanning brengen. Het comilc Wel zijnszorg in Nieuw-Guinea zal voorts de Nederlandse militairen in de gelegen heid stellen zich tc ont spannen in te stichten wa tersportcentra. Volgende week donder dag zal de Tweede Kamer de eindstemming houden over de Mammoetwet. Aan voorspellingen durft nie mand zich te wagen. Van daag zou de artikelsgewij- ze behandeling van het ont werp gereed komen. Daar na kunnen de fracties zich beraden over haar eind oordeel. Een doofstomme Papoea was door In donesiërs gevangen genomen en werd door hen gedood toen een Nederlandse patrouille het bivak van de infiltranten aanviel. De andere Papoea, de religieuze leider van een kampong, lokte de para's in een hinderlaag van een Nederlandse patrouille en werd in het daaropvolgen de gevecht gedood, vermoedelijk door een verdwaalde kogel. Bij het verhoor van gevangenen bij Kaimana. waar een aantal para's gesneu veld is. is gebleken, dat een twintigtal Indonesiërs bijna zonder wapens door het oerwoud trekt. Doch preseddent De Gaulle en zijn ministers zijn thans sterk gekant tegen elke handeling d'ie zou kunnen worden opgevat als het opwerpen van een hin derpaal op de weg die leidt naar een Brits lidmaatschap van de EEG cn Britse deelneming aan een politieke De in Engeland geuite beschuldigingen dat Frankrijk de heimelijke wens koes tert om Groot-Britannië buiten de EEG te houden, zit de Franse regering nog steeds hoog. En zij is evenmin de bitse afwijzing vergeten, die het soort politieke unie dat Adenauer thans nastreeft, in april van Benelux-zjjdc ten deel Is gp- Adenauer zou zeer zorgvuldig hebben vermeden een vorm van politieke unio voor te stellen die een toetreding van Engeland tot een eventuele politieke urne en uiteraard tot de EEG bemoei lijkt. De Franse president zou echter, on danks zijn toestemming, van mening zijn dat Engeland in feite al lid is van de EEG en dat het daarom Juist ts eerst de onderhandelingen af te sluiten, alvorens het oveifleg over een politiek» unie te hervatten. Adenauer daarentegen zegt. dat de Zes niet zonder meer kunnen wachten op afsluiting van de onderhandelingen met Engeland, omdat het nog wel een Jaar Tunesië en Marokko uit Algerije binnentrekken en de bevelhebbers van de militaire gewesten van het FLN in het land hun posities conso lideren, wacht de rebellerende vice- premier Ben Bella in Kairo op het ogenblik, dat hij naar Algerije kan terugkeren om daar een militaire dictatuur te vestigen. Wel worden pogingen aangewend om een „broe deroorlog" te voorkomen, maar tiatiefnemers daarvan trachten op deze wijze Ben Bella zonder strijd aan de macht te brengen. Nu de Fransen abrupt alle bestuurs functies in het gehele land hebben neer gelegd is in Algiers verwarring ontstaan Er is nog geen merkbaar gezag. Wel hou den gewapende F.L.N.-strijders de wacht bij officiële gebouwen, die door de n te Europese autoriteiten cn employé'! verlaten. Het is echter nog niet duidelijk wie tot de verkiezingen aan het eind van deze maand zal regeren. Dat houdt waar schijnlijk verband met het conflict tus sen Ben Bella en Ben Khcdda: mogelijk zal deze laatste het met Abderrahmane Fares, in wiens handen theoretisch in d« afgelopen maanden de macht heeft gele gen, op een akkoordje gooien. Vandaag zouden in Algerije de officiële plechtigheden worden gehouden om de onafhankelijkheid te vieren. Deze viering valt samen met de verjaardag van de ver overing van Algerije door de Fransen in 1830. De uitbundige en luidruchtige feestviering, die zondag begon, duurt nog onverminderd voort. De straten weerklin ken van gezang, geklap en getoeter. Er wordt druk gedanst. Iedereen negeerde de Franse politiemannen, die het verkeer trachtten te regelen. F.L.N.-militairen staan machteloos tegenover de moslims, die auto's van Europeanen hebben gesto len cn door Europeanen verlaten huizen binnentrekken. Groepen F.L.N.-strijders. van wie som migen in uniform en andere met armban den over hun overalls, zwierven door de straten, trots hun wapens dragend. Over de activiteiten van de F.L.N.-troepen in het binnenland is niets bekend. In Algiers doen onbevestigde berichten de ronde, dat een aantal Algerijnen ge arresteerd is. verdacht van sympathie voor de rebellerende Ben Bella. Ook ko men uit het binnenland berichten binnen, waaruit blijkt, dat het economische leven volkomen tot stilstand is gekomen. of langer kan duren voordat de betrok ken volksvertegenwoordigingen de ge sloten overeenkomsten zullen hebben bekrachtigd. En dan komt nog daarbij de West- Duitse vrees voor Engelands standpunt inzake Berlijn en Duitsland. Daarom zou Adenauer in ParUs op het stadhuis heb ben verklaard, dat „de onmenselijke ver deling van Duitsland tevens een verde ling van Europa is". Deze vrees voor de Britse Oost-West voorkeur beeft tn Westduitse regeringskringen het denk beeld geboren doen worden Engeland wel te doen toetreden tot de EEG. maar bulten een politieke unie te houden. Vam Franse regeringszijde is ver nomen. dat Frankrijk dit denkbeeld op geen enkele wijze wil overnemen, daar zij dit schadelijk acht voor de Brits- Franse betrekkingen, maar bovendien onuitvoerbaar. Men meent te Parijs dat de houding van de VB. niet vreemd is aan de West-Duitse uitlading, dat- de regering in Bonn niets wil ondernemen dat toetreding van Engeland tot de F.EG belemmert. Een verder geschilpunt zou tijdens de besprekingen van Adenauer met De Gaulle niet tot een oplossing zijn geko men: de militaire samenwerking en de MAVO. Voor Duitsland betekent name lijk gemeenschappelijke verdediging van Frankrijk het organiseren van de defen sie in NAVO-verband en De Gaulles standpunt tegenover de NAVO is bekend. De Franse minister van voorlichting Peyrefltte. bleef echter optimistisch over het verloop van de besprekingen, zowel wat de Frans-Duitse samenwerking be treft als het werk aan «1e totstandkoming van een Europese politieke unie. Spoorkaartje (nog) niet Omstreeks september zullen, naar in Den Haag verluidt, de vrachttarieven de NS bet ongeveer vijftien procent worden verhoogd. Met een beslissing de verhoging van de tarieven voor liet personenvervoer wordt gewacht, tot- lat aan het eind van het jaar de bedryfs- csultaten van de NS bekend zijn. Mocht verhoging van de tarieven voor personenvervoer nodig zijn, dan zal al lereerst worden gedacht aan verhoging de abonnementsprijzen. De abonne menten vielen namelijk buiten de vori ge tariefsverhoging van de spoorwegen. Op deze wijze schijnt voorlopig over eenstemming te zijn bereikt tussen de NS de minister van verkeer en waterstaat enerzijds en de minister van economische zaken drs. De Pous anderzijds. De NS achten, in verband met de slechte be drijf suitkom sten. tariefsverhoging over de hele linie gewenst. Prinses Beatrix opende gisteren in Den Haag de nieuwe vleugel van het een eeuw bestaande Gemeentemuseum. Na het eind van een rondgang werd de Prinses een glas champagne aangeboden in een spe ciaal geslepen glas. H. K. H. bekeek nauwkeurig de inscriptie en klonk even later met de Haagse burgemeester, mr H. A. M. T. Kolfschoten (r Verslag zie pagina 9 Daar moei op gedronken worden Benoemd zijn tot ridder in de orde van Oranje-Naasau. de heer A. M. Sun- derman te Schiedam, directeur van de N.V. distilleerderij Wed A van den Eelaar. en de heer L. L J. M. Melchers. te Schiedam, firmant van firma P. Melchers' distilleerderijen cn likeursto kerijen „De Locomotief', De echtgenotes van de ministers Toxopeus (binn. zaken) en Van Aartsen vo'kshuisv.) hebben gistermiddag in Dordrecht gezamenJijk de eerste paal geslagen voor het nieuwe hoofdbureau van politie, dat hier aan de Mauritsweg zal worden gebouwd. Alevrouw Toxopeus (voorgrond) en mevrouw Van Aartsen (achtergrond) vonden het ken nelijk een prettig karwei. Burgemeester mr J. E. H. J. van der Dusscn van Dordt (rechts) had voor alle zekerheid een motorhelm op het hoofd gezet. Een jonge arbeider kijkt glimlachend toe of alles wel goed gaat.... Di ie opvarenden werden gered (Van een onzer verslaggevers) Twee van de vijf opvarenden van een motorvlet zijn woensdagmiddag in het venijnig koude water van de Nieuwe Maas verdronken, toen hun bootje ter hoogte van het IJssel- mondsc Hoofd in de grond werd ge boord door het binnenschip Al- vracht 4. De 46-jarige kapitein H. v. d. Veer (Bolnes) en de 31-jarige voorman-ijzerwerker H. Veuger (eveneens uit Bolnes) verdwenen met de motorvlet onder de grauwe gol ven van de snclstromende rivier. De 26-jarige ijzerwerker J. Th. Har reman (Bolnes), de achttienjarige W. Kooy Bolnes) en de evenoude J. van Es, (Rid derkerk). die evenmin als de beide slachtoffers konden zwemmen, werden gered door de bemanning van een boot van de rijkspolitie te water, die bij het ijsselmondse Hoofd lag gemeerd. De motorvlet Jan, eigendom van Boole's Scheepswerven cn Machinefabriek N.V. te Bolnes, werd in dc loop van de avond met behulp van een drijvende kraan gelicht en naar de werf gebracht De aanvaring gebeurde omstreeks drie uur. De opvarenden, werknemers van Boele, keerden terug van een karwei, dat zij in de Waalhaven te Rotterdam hadden verricht. De Alvracht 4 van het Algemeen Vrachtkantoor N.V. in Rot terdam voer in dezelfde richting als de motorvlet. Korte tijd voeren het binnenschip en de vlet naast elkaar, totdat het bootje van de scheepswerf door een foutieve manoeuvre vlak voor'de scherpe steven van de Alvracht kwam. De aanvaring was onvermijdelijk. De vlet werd midscheeps geramd, maakte zeer snel water cn zonk enkele ogenblikken later. gOEKARNO wil een afgezant naar dr Van Roijen zenden om uit diens mond het Nederlandse standpunt te vernemen. Van het antwoord moet het dan afhan gen. of Indonesië de besprekingen met Nederland hervat. Wij zouden ons kunnen indenken, dat do Nederlandse regering hier weinig voor voelt. In de eerste plaats heeft zij haar standpunt reeds doen kennen aan de se cretaris-generaal der Verenigde Naties^ die het op zijn beurt aan de Indonesische regering heeft doen weten. Maar vervol gens ook moet er de Nederlandse regering veel aan gelegen zijn, dat alle besprekin gen, geen uitgezonderd, worden gevoerd in tegenwoordigheid van een derde. De sfeer tussen Nederland en Indonesll is wederzijds niet zoals zij l>ehoort te zijn. Er heerst wantrouwen, waarvan men slechts hopen mag dat het kan worden weggenomen. De betekenis van een derde man zal zijn om een objectiverende In vloed te oefenen. De Indonesische president is van mening, dat de' Nederlandse regering hem Nieuw- Guinea wiL onthouden. In zoverre heeft hij gelijk, aat zij het hem alleen wil af staan onder beding van de belofte van zelfbestemming die zij aan Nieuw-Guinea heeft gedaan. Van haar kant moet de Ne derlandse regering wel het gevoel hebben, dat het dc Indonesische president moeilijk valt, deze voorwaarde te slikken. Hij staat onder zware Amerikaanse druk. Aan de besprekingen kan hij zich in feite niet onttrekken. Wat er echter in een gesprek tussen dr Van Roijen en zijn afgezant en verder zonder getuigen gezegd zon worden, zou hij tot een voorwendsel kun nen maken om toch maar niet in de be sprekingen te bewilligen, daarmede de schuld aan Nederland gevende. Erkend moet worden, dat hij, vooral ook ten overstaan van zijn volk, In eon pijn lijke positie verkeert. Opnieuw heeft hij betoogd, dat Indonesië in grote moeilijk heden geraakt indien het niet nog dit jaar Nieuw-Guinea krijgt. Welke die moeilijkheden zijn Is niet dui delijk, tenzij die van een onvervulde be lofte. Wel heeft hij zijn volk in een be paalde stemming gebracht, maar dat ls iets waarvoor hij anderen, ook Nederland niet, geen verwijten mag maken. Nu het plan Bunker te aanvaarden, waar in het eigen recht der Nieuwguinese be volking is opgenomen, moet Soekarno niet gemakkelijk zijn. Is dan het vermoeden gewettigd, dat hij, de Amerikaanse druk ten spijt, niet aan de besprekingen wil? Voor de Nederlandse regering zou dit een reden kunnen zijn om een gesprek zonder derde bezwaarlijk te achten. jyE depressie boven het zulue/i Oostzee vult langzaam op verplaatst zich maar weinig. Daardoor blijft de wind In onze streken uit noord westelijke richting waaien zodat de aan voer van koude lucht voortduurt. Al leen bij plaatselijke opklaringen kan de temperatuur overdag enkele graden ho ger oplopen. In verband met de onsta biliteit van de lucha zullen ook morgen plaatselijk weer buien voorkomen. Han de grenslijn tussen koudere lucht boven Noord- Midden- en West-Europa en de uarme lucht boven het Middellandse- zeegebied viel ook de afgelopen 24 uur weer uitgebreid regen. In Noord-Italië 20 tot 40, Noordelijk Zuid-Slavie 40 tot 60 mm. De Bilt verwacht tot morgenavond: Hier en daar opklaringen en plaatselijk Stationair stroom blijft voorlopig te koele lucht aanvoeren met nog vrij veel bewolking. ZON EN MAAN 6 Juli zon op: 04.27. onder: 21.01; maan op: 0909. onder: 23.28. 10 juli: ccrrte kwartier. het weer m europa langs dc kust af en toe vrj) krachtige Rapporten hedenmorgen wind tussen west en noordwest. (Opgemaakt te 11.15 i STRAKDVERWACHTIISG Ook morgen nog weinig opklaringen en op enkele plaatsen nog een buitje ypcl&ur mogelijk. Nog een te sterke noordwestc- viiss lijke wind. Eelde Temperatuur: iets aangenamer, maar rZjü'l nog te laag. E'ndh. In de middag ongeveer 15 graden. Hdi"L,fcïl Zeewater 14 graden. st^kh Vooruitzichten: noordwestelijke lucht- ictteldb Ams(erdam-Z een lege tram- pAS NU IS bekend geworden geen brokken rijn gemaakt. De slraat eindigde deze dole rit. slechts bemand met bestuur- venleidine in na. dat maandagmiddag in tramwagen reed eerst over een doordat de tramwagen in bot- ders. die zelfs geen schramme u 1 ,dinR waarna er geen der drukste verkeererotondes sing kwam met twee andere tje opliepen. Ook de male- h°U!,en meer aan was tocu de >an de stad. die bij het Haar- teamtrcinen. Het reraiseperso- riële schade bleef onbeperkt wa<5«*»> «nmaal de remise had ^mokUkeTt^n TeTam °°"aak Va" "Cl W. K. Baron van punten en twee zebrapaden te plotseling aan het rijden sloeg. De tram stond in de remise luut-olfir.er van MJrhtinrP^T\n°m,.V' «<*M "reeg. zoals gezegd, boven de z.g. slUpkuil. Ta" >"MUt Amsterdam, heelt wee FeïT hii hTtJ.TTi ,inde ,oel1 de wagen twee de wielen werden bijgeslepen vanmorgen ambtshalve een drukke kTulLsnunt hid. wTl andere lram" raalilc Deie *a" f>n arbeider schakelde per onderzoek gelast naar de rit drukke kruilspunt b« de Zul- ren gelukki, 0<)k lecf, cn onfeluk de stroom v„ de ym de tram_ rh bew «h bew fh bcw l* bew fh bcw

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1