ïlieuiuc feifesdje (Tourant Proclamatie bevestigt: Algerije onafhankelijk Commentaar Soekarno stuurt man naar v. Roijen om inlichtingen Keert ei terug in politieke strijd? Ben Khedda's troepen bezetten Alg ïers Twee doelen en twee gewonden De Gaulle: Adenauer is hartelijk welkom Loos alarm in Kaimana Twee bussen botsen: 34 licht gewonden DINSDAG 3 JULI 1962 KANTOREN: Steenstraa; 3?. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—1» u ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bu contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58036. ABONNEMENTEN, ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0.65 per week Drieën veer lips te jaargang no. 12518 CHR1STELIJK-NATIONA4L DAGBLAD .StMtfMUct is «hckltvrn mjn htrl io Ir ofje nspott" Belaste" juristen verdwijnen Zie pagina 5 Algerije is vanmorgen om half elf onafhankelijk geworden door de pu- blikatie van een door president De Gaulle ondertekende regeringsverkla ring, waarbij deze onafhankelijkheid wordt erkend. Uit de uitslag van het referendum van zondag blijkt dat meer dan 99 procent van de kizers voor onafhankelijkheid met Algerije in samenwerking met Frankrijk hebben gestemd. De verklaring van De Gaulle luidt als volgt: „Met het referendum van 8 januari 1961 heeft het Franse volk aan de Algerijnse volkeren het recht verleend hun eigen poltiieke lot te be. palen ten opzichte van de Franse repu- Met het referendum van 8 april 1962 heeft het Franse volk de regeringsver. klaringen van 19 maart 1962 goedge keurd, waarin voorzien wordt in geval dat de Algerijnse volkeren, geraad pleegd volgens de wet van 14 januari 1961, zouden kiezen voor het vormen van een onafhankelijke, met Frankrijk samenwerkende Algerijnse staat Met het referendum voor zelfbe schikking van 1 juli 1962 heeft het Algerijnse volk zich uitgesproken voor onafhankelijkheid van Algerije in sa menwerking met Frankrijk. Dientengevolge zullen de betrekkin, gen tussen Frankrijk en Algerije voort, aan zijn gegrondvest op de voorwaar den, die in de regeringsverklaringen van 19 maart 1962 zijn vervat en erkent de president van de Franse republiek dat Frankrijk de onafhankelijkheid van Algerije plechtig erkent". Spandoeken en feestversiering zetten in de Kasbah van Al giers luister bij aan de Alge rijnse onafhankelijkheids feesten. ..Feest" Nieuws in één oogopslag Frankrijk heeft vandaag de onafhankelijkheid van Algerijë officieel erkend. De historische afkondiging werd gedaan in een ver klaring die ondertekend was door president De Gaulle. 3000 rebellerende leden van het F L.N.-leger. versterkt met 1500 man van de onder Franse lei ding staande veiligheids dienst. hebben gebieden bezet in de buunt van Bli- da. ten zuiden van Al giers. Zy zijn op de hand van Ben Bella, die naar Libye is uitgeweken. FLN- troepen die Ben Khedda zijn trouw gebleven, heb ben gisteren de openbare gebouwen van Algiers be zet. Dit geschiedde met instemming van de Franse autoriteiten. Soekarno heeft besloten, een afgezant naar dr. Van Roijen in Washington te sturen om definitief Ne derlands aanvaarding van het plan-Bunker te verne men. In New York en Was hington verwachtte men. dat de besprekingen tussen Nederland en Indonesië over de kwestie Nieuw- Guinea volgende week waarschijnlijk donderdag in de buurt van Was hington zullen worden her vat in aanwezigheid van de heer Bunker. Premier Chroesjtsjef verklaarde dat communis tisch China op de volledi ge steun van de Sowjet- unie kan rekenen in de nieuwe militaire crisis in de straat van Formosa. Hij beschuldigde de Ver Sta ten hervan nationalistisc China aan te moedigen mi litaire eenheden dichter bij de kust van het Chinese vasteland te brengen. De Westduitse bonds kanselier Adenauer is gis teren voor een staatsbe zoek van een week in Pa rijs aangekomen. De be groeting door president De Gaulle was hartelijk De staatslieden zullen bespre kingen voeren over de Frans-Duitse samenwer king en de toekomst van Europa. Honderdvijftig rechters cn officieren van justitie in West-Duitsland, die tij dens de bezetting werk zaam zijn geweest in de na zi-rechtspraak, hebben nu vrijwillig en met behoud van pensioen ontslag ge nomen. Vijftien van deze heren wensten geen ont slag te nemen. Tegen zes van hen is reeds een ge rechtelijk onderzoek gelast. Er zijn donderdag bij klaarlichte dag in het ge heel geen parachutisten bij Kaimana (N-Guinea) uit geworpen. Deze ..nieuwe infiltratie" berust op loos Terwfjl juichende moslims door de straten trokken en uitbundig feest vier den (zie ook elders in dit nummer) be zetten gisteravond laat FLN-troepen de openbare gebouwen van Algiers. Het waren verzetsstrijders, die de regering van Ben Khedda in Tunis trouw zijn gebleven cn die nu willen voorkomen, dat de rebellen uit Wilaya (zone) i Val van acht meter Van een hoogte van ongeveer acht me ter stortten gistermiddag op het terrein van de Esso-raffinaderij aan de Botlek een aantal arbeiders naar beneden, die ou een staalconstructie bezig waren mei het opbrengen van betonnen dakplaten. Twee personen vonden bij dit ongeluk de dood. Het zijn de 29-jarige geeuwde Th. M. Vervoorn uit Zoeterwoude en de 54-ja- rige C. Ammerlaan uit HaZerswoude. De laatste werd gistermiddag ln zorgwek kende toestand naar het ziekenhuis ge bracht, doch is daar inmiddels overleden Zwaar gewond werden de 30-jarige broer van het eerste slachtoffer, de 30-jarige ongehuwde W. Vervoorn en de 50-jarige H. G. Moraal uit Sassenhelm. Zij waren allen werknemers van de N.V. Durisol. een fabriek van dakbedekking in Leider dorp. De betonnen platen, die, zij aan brachten op een in aanbouw zijnde loods, kantelden plotseling op onverklaarbare een militaire putsch zouden plegen ten gunste van de naar Libye uitgeweken vice-premier Ben Bella. Zij grepen in op bevel van Ben Khed da en met instemming van de Franse militaire autoriteiten, die voor de hand having van de orde in Algerije verant woordelijk zijn totdat de onafhankelijk heid officieel is geproclameerd. Er werd geen schot gelost toen de FLN- troepen uit de autozone Algiers en Wi laya no. 3 cordons legden rondom ad ministratieve gebouwen, banken en scholen. Ook de prefectuur van Algiers, het hoofdkwartier voor centraal-Alge- rije, werd overgenomen. De militairen hadden opdracht te voorkomen dat aan hangers van Ben Bellade stad zou den binnendringen. Ongeveer 3000 le den wan het FLN-leger in Wilaya no. 4 in centraal-Algerijet rebelleren open lijk onder leiding van majoor Si Mokh- tar. Zij hebben versterking gekregen van naar schatting 1500 man van de on der Franse leiding staande plaatselijke veiligheidsdienst van moslims. Ongeveer 50 Franse officieren en onderofficieren bevinden zich ook bij deze groep naar men aanneemt tegen hun wil. De ppstan- dige troepen hebben gebieden bezet in de omgeving van Blida. ten zuiden van de hoofdstad Algiers, aan de voet van het Atlasgebergte. Niemand weet. wat precies hun bedoeling is. behalve dat zij op de hand van Ben Bella zijn. Dez» is tegenstander van de gematigde poli tiek van samenwerking met de Fransen, die Ben Khedda en de zijnen voorstaan. Hij wil grote socialistische hervormin gen en een pan-Arabisme. dat gericht is op de Verenigde Arabische Republiek van Gamal Abdel Nasser. Sleutel De sleutel van de toekomst van Alge rije ligt in handen van de ca 45000 FLN-strijders in Tunesië en Marokko. Twee maanden geleden hebben zij Ben Bella toegejuicht toen hij na vijf a zes jaar uit Franse gevangenschap ln hun midden terugkeerde. Nu is hun onmid dellijke chef, kolonel Boe Madian op de vlucht na te zijn beschuldigd van sa menzwering met Ben Bella. Intussen bewaakt het Franse leger nog steeds de met mijnenvelden en hoogspanningsdra den afgezette grenzen, die de troepen van Algerije scheiden. Slechts weini gen houden rekening met een bloedige burgeroorlog bij de geboorte van de nieuwe staat. De Algerijnen hebben tot nu toe getoond over grote politieke wijs heid en volwassenheid te beschikken. Dit neemt echter niet weg dat nu het bindende element van de strijd te gen de gemeenschappelijke tegenstander Frankrijk er niet meer Is de tegen stellingen binnen het kamp der Alge rijnse nationalisten gelegenheid krijgen hun kop op te steken. Voor vervolg zie pagina 9 De dertienjarige jongen H. Beynen uit Maastricht is gistermiddag veronge lukt bp het Slachtbroekplein te Roer mond. De jongen kwam met zijn fiets onder een afslaande vrachtauto met aanhanger en was op slag dood. Prinses Margriet en prinses Irene wuifden gisteren op Schiphol ten afscheid voor zij het vliegtuig binnen gaan, dat hen naar Suriname zou brengen. Volgende week „gesprek" of... niet? SOEKARNO heeft heden verklaard dat hij eên afgezant naar Washing ton zal sturen om een definitieve bevestiging van de Nederlandse ambassadeur aldaar, dr. J. H. van Roijen, te krijgen omtrent Nederlands aanvaarding van het plan-Bunker. Hij zeide tegen verslaggevers, dat hij de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties Oe Thant hiervan op de hoogte had gesteld. Tevoren had hij vier uur lang verga derd met de nationale verdedigingsraad en de staf voor de ..bevrijding van West. Irian" in tegenwoordigheid van de be langrijkste ministers. Naar verluidt zou hij morgen verdere besprekingen over Nieuw-Guinea voeren met de Australische minister van buiten landse zaken, sir Garfield Barwick, die gisteren besprekingen had gehad mei Soekarno en minister Soebandrio. Dit bericht Is in tegenspraak met voorafgaande verklaringen van een vertegenwoordiger van de V.N. te New York. Deze had gezed, dat volgende week donderdag of vrijdag de bespre kingen hervat zouden worden in de nabijheid vanWashington in tegenwoor- Bondskanselier Adenauer is gisteren voor zijn eerste offici ële bezoek in Frankrijk aangekomen. Hij werd op het vliegveld Orly be groet door president De Gaulle, die er de nadruk op legde, dat Aden auer in Frankrijk zéér welkom is. De sfeer gedurende de begroeting was inderdaad hartelijk te Op en om het vliegveld waren uitge breide voorzorgsmaatregelen genome» om incidenten en eventuele aanslagen te voorkomen. De politie kon dan ook mei den, dat er geen incidenten bij de intocht van de bondskanselier geweest zijn..Maai toen de blinkende zwarte auto. met daar in De Gaulle en Adenauer, bij het Ely sée aankwam, kon men daarop de vlek ken van eieren en tomaten zien. De mees te rode en gele vlekken zaten aan de kan» waar de bondskanselier gezeten had Toen de auto het vliegveld verliet, waa er geen spetje te zien. In Parijs hingen, naast de Franse drie kleur. veel Westduitse vlaggen. De wacht kamer van het vliegveld was versierd n.et rode rozen, de lievelingsbloem van de kanselier. Adenauer en De Gaulle zullen geduren de drie dagen besprekingen voeren. Vol gens waarnemers zullen deze gaan over de Frans-Duitse samenwerking en dc toekomst van Europa. De Franse president dankte Adenauer voor de nieuwe impuls die Adenauer zijn land heeft gegeven. Deze impuls was te vens in het belang van Frankrijk en ge heel Europa. Op deze basis zou Europa een kunnen zijn. Adenauer antwoordde dat een goede Frans-Duitse samenwer king de hoeksteen van de Duitse buiten landse politiek zal blijven. Perschef Adenauer wordt onder anderen verge zeld door minister Schroder en door de pas benoemde perschef Karl Günther voii Hase. deze 45-jarige zeer begaafde aris- socraat, die nu ook de kabinetszittingen bijwoont, wordt als een der bekwaamst* diplomaten van de bondsrepubliek be schouwd. Zijn rang is even onder die va» minister. Zij loopbaan is de spectaculair ste die de regering van Bonn kent. Vo» Hase is een protégé van von Brentano Hij is een neef van ds. Bonhöffer, die werd terechtgesteld wegens zijn deelne ming aan de putsch tegen Hitler van 20 juli 1944. Nog een onafhankelijksheids-ver klaring in Afrika: Met een vlag- genceremonie in het „Louis Waga- sore-stadionin Boekavoe in de nieuwe Afrikaanse staat Boeroendi werd het ogenblik gemarkeerd, dat er een einde was gekomen aan 40 jaar van Belgische regering over Roenanda-Oeroendi. Terwijl de weinige overgebleven Belgen voor het grootste deel binnenshuis bleven, begonnen voor de bevol king van de jonge staat de festivi- digheid van Bunker, waarbij dr. J. H van Roijen en mr. C. W. A. Schurmann Nederland zou vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger verwachtte dat er spoedig overeenstemming zou komen over een etappegewijze over dracht van het bestutir over Nieuw- Guinea. Na deze overeenstemming zou Er zijn donderdag in de buurt van Kaimana géén parachutisten uitge worpen door de Indonesische vlieg tuigen, die daar op klaarlichte dag rondvlogen. Een communiqué te Holland-ia deelt medie: „De op 29 Jurui gemelde activiteit in de luchit in de omgeving van Kaimana blijkt niet te hebb enbestaan uit een landing van Indonesische parachutisten. Wel vlogen op döndierdag Indonesische Mitch el - bommen werpers-venken mngs- vliegttiiigen boven diiit gebied, diie waar schijnlijk getracht hebben contact te krij gen met reeds eerder gelande paruchu- „De waargenomen verse 6poren bleken afkomstig van een reeds in mei gelande groep pa-ra's. dne bij nadering van een Nederlandse patrouille was verdwenen en waarvan sindsdien elk spoor was wr- Men neemt aan dat er bij Kaimana nog zestig para's zijn onder de fanatie ke luitenant Sisnoto, die de laatste tijd elk vuurcontact met Nederlandse pa trouilles hag vermeden. Kort geleden was medegedeeld dat een tiental para'* in een gevecht met een Nederlandse pa trouille waren gesneuveld. Men neemt thans aan. dat de Mitchells er in geslaagd waren contact te krijgen met de para's bij Kaimana. De Nederlandse patrouilles hebben de omgeving nauwkeurig afge- zodit en geen valschermen of containers gevonden. Voorts wordt nog gemeld dat in de om geving van Merauke een para is gevan gen. die door de bevolking was aange- den dan de besprekingen officieel wor den gevoerd onder auspiciën van Oe Thant. Half augustus zou dan de offi ciële overeenkomst wel tot stand zijn gekomen en in september zou dan de Algemene Vergadering van de V.N. deze kunnen goedkeuren. Den Haag wacht In Den Haag was vanmorgen nog geen bevestiging te krijgen van deze verkla ring over hervatting van het overleg te Washington. Van de zijde van het minis terie van buitenlandse zaken werd de indruk gewekt dat een reactie van de regering pas is te verwachten, als door Oe Thant een officiële mededeling over de hervatting van het overleg wordt ge daan. Er werd nog op gewezen dat Ne derland bij herhaling zich voor onmid dellijke hervatting van het overleg heeft uitgesproken. ..Al is het vanmorgen nog" aldus de zegsman. Te Djakarta verluidde het voorts, dai Soekarno zijn ambassadeur te Moskou, Alam Malik, met het oog op de hervat ting van de besprekingen naar Djakarta had geroepen en dat deze daar reeds zou vertoeven. Aardappelhandelaren rekenden te veel De Haarlemse politierechter heeft gis teren aan enige aardappelhandelaren uit Haarlem een boete opgelegd van f 35 tot f 40 voor het verkopen van aardappelen uit de oogst van 1961 te gen een hogere prijs dan wettelijk was vastgesteld. p EMAKKELIJKER is een te zijn ln d« strijd dan in de vrede. De Algerijnse leiders hebben in hun langdurige vrij heidsoorlog blijk gegeven van eensge zindheid. nu echter van hun gevende resultaten mogen worden geplukt, treedt tweedracht aan de dag. Het is alles zo begrijpelijk. Want hoe on wezenlijk is deze vrede. Wrat is er niet aan leed en dreiging en vernedering aan voorafgegaan. Hoe moet er niet een sfeer van verbittering zijn gekweekt. Het ge vaar was er. dat zich dit wreken zou. En niet ieder kan de grootheid opbrengen van een nieuw begin waarbij het verle den wordt vergeten. Het verzet dat thans ln Algerije Is ge rezen is een verzet tegen de overeen stemming zoals deze met Frankrijk Is bereikt. Nu het geheime Franse leger zijn macht verloren heeft en moet worden beschouwd als te zijn opgelost, heeft het extremisme zich verplaatst naar een deel der Algerijnen. Ook dat is een politieke wet: extremisme roept extremisme op. Te hopen is het, dat de Jonge staat der Algerijnen de eerste beproeving zal wo- ten te doorstaan. De wereld kent in deze eeuw vele jonge staten en hoevele erva ren niet terstond de dreiging en het go- vaar. Weerloos als ze nog zijn zou men ze gaarne een blijder entree in het geheel der volken wensen. De verkrijging der zelfstandigheid is niet zelden aanvanke lijk een ontgoocheling geworden. Waaraan Algerije na al deze jaren van verterende en verlammende strijd be hoefte heeft, is de eensgezinde wil om constructief aan dc toekomst tc bouwen. Het wrede verleden ten spijt, lijken de omstandigheden gunstig. Dc onafhanke lijkheid is verworven, maar daarnaast kan het jonge land profiteren van het aloude Franse cultuurgoed. Moge de staat Algerije op zijn weg naar de toekomst niet terstond weer gehinderd worden door nieuwe belemmeringen, door innerlijke tweespalt, door broedertwist die de meest verlammende pleegt te zijn van alle twisten. Het Algerijnse volk heeft getoond een te kunnen zijn, als het ging om de verwer ving van de vrijheid. Laat het nu tonen, dat het de verworven vrijheid eensge zind in het belang van de eigen staat weet te benutten. Er zijn in dc wereld van vandaag helaas ook krachten die wensen dat het anders gaat. Brazilië devalueert De bank van Brazilië heeft de officië le wisselkoers voor de dollar verhooed tot 355 «kopen) en 365 (laten). Dit is de tweede devaluatie in een maand. (RITA) „Als u een foto wilt manen jaardagstaart, dan moet u j erg gauw zijn 1 AE gevolgen van een frontale botsing tussen twee autobussen gistermid- dag in Heerlen, waarbij men dacht dat er vijftig zwaar en licht ge wonden waren en waarom men in allerijl een café inrichtte als noodzie kenhuis, blijken achteraf nog mee te vallen. In totaal liepen vierendertig mensen verwondingen op. De meesten aan gezicht, armen en benen. Na behandeling konden zij huiswaarts keren. Het ongeluk gebeurde doordat een van de, bussen moest uitwijken voor een verkeerd geparkeerde auto. De materiële schade is groot. DEPRESSIE, die gisteren voor de kust van Noorwegen was gelegen, trok naar Zuid-Zweden en nam nog ln diepte toe. Via de Noordzee werd daardoor met een krachtige tot harde noord-westelijke wind een nieuwe hoeveelheid koude lucht naar onze streken gevoerd. Ook morgen duurt de aanvoer van koude lucht voort zodat de temperatuur voor al overdaa ver beneden normaal blijft. Met de aangevoerde lucht drijft veel bewolking mee. waaruit af en toe een bul kan vallen. Over het algemeen zal de buiigheid in het noorden en oosten i on het land groter zijn dan ln het zuid- De Bilt verwacht tot morgenavond: Zwaar bewolkt met enkele verspreid voorkomende opklaringen en plaatselijk enkele buien. Aanhoudend koud. Matige tot krachtige noordwestelijke wind. Tendens dalend na woensdag bereikt ons weer iets zach tere oceaanlucht, maar het blijft nog koel. Te harde wind kan een flinke ver hoging van het zeewaterpeil tot gevolg HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur Hoogwater Schevenlngen 3 juli: 3.50 v.m.; 16.21 n.m. 4 juli: 4 33 vjn.; 17.00 n.m Strandverwachting Krachtige tot harde noordwesten wind 1 met enkele gure buien die ook morgen i het strandweer zeer onaangenaam hou den. Temperatuur 13 tot 15 graden, zee- j water 15 graden. Vooruitzichten: eerst i deel van de eieren heb- ie- toen een politicus voortdu- verschil over een verhoging personen de leiders „„iitu t V :end °P Z'in ï°^de m°^1 ZiJ" va" de defensiebeKroting. Op nieuwe nationaal-socialisti- ben beslaan uit kaiköenen- de poli iekc strijd, voor projectielen. „Tegen- een vergadering was ik in de- sche beweging met eieren en eieren, wellicht een nleuiv iaale boel. bat met een pacifist, toen er andere projectielen bekogel- ei in hel plotseling een ei langs me de in Trafalgar Square. Emanuel Shinwell, veteraan woordig is het 2 in het politieke leven en ex- Iemand minister in de labour-rege- Lagerhuis moeten gooien." "vloog en achter me tegen de Zaterdae h»« i m.uir r-hi.» ».-»u ring, heeft verklaard in zijn dat hil ™uur. ?tuk s,oe&- Ik S^f het parlementslid het doelwit van gehad hebben als°i° „Waar eierwerpers, toen hij sprak op Onlangs is in Londen ook sas te zijn met deze ontwik- voor het laatst voor een ei klassieke antwoord: ke',ng |!a? !,"kken in det,ijd b,iJft.dc ham?" Gisteren zijn een demonstratie te Pembro- een antl-apartheidsdemon- a,» 0or,oc twintig personen gearresteerd ke legen de Duitse troepen stratie bekogeld met „klppe- ïlllllgv toen een nienivtc van 000 rli„ H-i-tr ifi „Vroeger vond Ik dat altijd dat hij minister leuk" zei hij over de dagen was. „Er was enig mening.- toen een menigte van 2.000 die daar oefenen. Uier ii ii

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1