aad Nootdorp vindt zijn acht slachtoffers heus wel... Witboek Bij termeer Amsterdam roert zich Botersmokkel van zes ton ,Boven-Digoel' verdwijnt Tien maal tien: twee miljoen Aubadevoor de Prins SCHEEPV AARTBERIQHTEN Man dood door gas verstikking Koerier sdien\l [EUWE LEIDSCHE COURANT ZATERDAG 30 JUNI 1962 Uit Rijke mensen uit de stad betalen toegangsprijs afdelii sch-Soc» ;eft ^get ng richtj g. die 4 tijd hed f 'd duit1 (Van onze speciale verslaggever) gezien ^OOTDORP heeft als alle andere Nederlandse gemeenten een iet mill®* bouwplan. Nootdorp heeft als alle andere Nederlandse gemeenten a won*nëen uitgegeven. Wil Nootdorp echter slimmer zijn dan alle andere ^k'pjederlandse gemeenten? Men zou zeggen van we), als men dat bouwplan sens wat nader bestudeert. Men zou zelfs geneigd zijn te stellen dat Noot- lorp doende is de woningnood uit te buiten, en wel op een wijze, die in latstell' algemeen belang ernstige vragen oproept. ;eft late Dit is de situatie in het rustieke, drie ïweest Huizend inwoners tellende, Zuid- om na Hollandse dorp, dat onder de rook van jaar i0en Haag, Delft en Rotterdam ligt: Er vergunning verleend voor de bouw vijfentwintig woningen, te weten :en premiewoningen, acht vrije »ec- oningen voor ingezetenen en acht Je sectorwoningen voor niet-ingeze- cen. Het bouwplan is (afgezien van bungalows, die thans worden afge- :wd) echter heel wat ambitieuzer- to goed als zeker komen er nog zes- zf~ vfben woningwetwoningen bij, elf pre- bezett4jiewoningen en een aantal men Gy d^preekt van tien vrije sectorwonln- mibe^dr B V00r n'et'inSezetcnen. 1 Bepalen we ons tot de woningen, waar- voor de vergunning rond is En nemen "pre als uitgangspunt dat de huizen, zoals Vze per categorie op papier staan, slechts in detail met elikaar verschillen. Onbe grijpelijk is het dan dat de prijsvorming Jtet volgende beeld geeft: premiewonin- CAT'lgen ƒ22.000.-, vrijesectorwoningen voor h^-i-Aingezetenen 22.000.-, vrije sectorwonin gen voor niet-ingezetenen 36.000.- II Niet omdat hij een mooiere of betere woning krijgt, maar alleen omdat hij i„van buiten" komt, moet een niet-ingeze tene dus veertienduizend gulden meer r, voor een huis betalen in Nootdorp dan Frase, een ,„gezTOnel aakten Vanwaar deze misstand, die in Noot- st naai dorp wel bijzonder grove vormen heeft? drietal De gemeente onttrekt zich aan elke ver- e|sm Jantiwoordelijkheid. Woordvoerders ervan spelen, overigens weinig geslaagd ver- alhalu 5toppertje achter de rug van degenen, her en die met de bouwopdracht werden belast. SB) en In moreel opzicht wordt er bovendien Jgeen kwaad in gezien, om van de zake lijke aspecten maar te zwijgen Dat er onder de adspirant-kopers van de vrije hter uit sectorwoningen voor niet-ingezetenen 3e zaal wel eens mensen kunnen zijn, die door tnzelfdi de woningnood met zijn sociale proble- servi« men gedwongen worden in Nootdorp te aI 1001 kopen, onttrekt zich geheel aan hun ge- i de lol «MfcttfcriW- Jkj „Ik weet er niets van", verklaarde S >fa waarnemend secretaris B. Beukema, toen m we hcm om commentaar vroegen over ten dij. de stevige prijsverschillen. „Jazeker, bliciteif h®bben een bouwplan en we hebben p baan nlngen uitgegeven, maar met de prijzen chauvl- bemoeien we ons niet", n trek- ..Daar hebben we niets mee te maken", ippante zei Kv.P.-wethouder van openbare wer- ken A. T. van de Sande. „De verkoper etTfllt- ltan do<n en- *a,en wat da^ is de handel van de vrije sector, nietwaar? r genei de mensen uit de stad dat be- ectactH drag voor het buiten wonen willen be- aanvail talen, dan moeten ze dat maar doen. We reuren.. staan er buiten, helemaal buiten, be- Osuni grijpt u? Overigens wil ik nog zeggen dat Dennb| niet al die goedkope huizen 22.000 gulden Wel enig verschil Indien dit argument is gebruikt, dan vergeten dat deze „subsidie" gemid deld duizend en op z'n hoogst vijftien honderd gulden bedraagt. En dat is wel iets anders dan op een derden afge wenteld verschil van veertienduizend gulden. In het geval-Nootdorp hebben ook andere uitgangspunten bestaan. Ten eerste hebben de grondkosten per premiewomng ongeveer zevenduizend gulden bedragen (hetzij door ondeskun dige grondaankoop, hetzij door Je mate rialistische overweging de gemeentekas te versterken), terwijl elke bouwer w nen met de premiebouw alleen c uitkomen, als de grondkosten per eenheid niet hoger dan 4500 gulden ko doen. Er is er ook één bij van 27.000 gul den al naar gelang de grootte van het stuk grond, dat erbij hoort". De bouwer dan. wordt die dan het zwarte schaap? De makelaar misschien, of de architect? Hoewel de koper, die naderhand meent er te zijn ingevlogen, dit misschien onmiddellijk aanneemt, is dit in het geval-Nootdorp beslist niet de zaak. Hoewel aarnemer P. Boele uit Noot dorp. die het bouwplan uitvoert, er niets voor voelde op vragen onzerzijds in te gaan, is hij niet de man, die voor deze, buiten alle proporties staande prijsop drijving verantwoordelijk is. Het ls de gemeente Nootdorp, die er voor moet worden aangekeken, de ge meente Nootdorp, die met zijn grond prijzen en andere prijsvaststellingen de voorwaarden tot een prijsvorming 36.000 gulden geschapen heeft. Waar het in feite op neerkomt, is dat met de woningen van 36.000 gulden die van 22.000 gulden worden gesubsideerd De eerste categorie woningen is dus veel te duur, de tweede categorie veel te goed koop. Het vreemde verschijnsel doet zich straks dan ook voor dat de koper buiten" L fond perdu geld in het huis zijn buurman investeert, als deze toe vallig een Nootdorper De gemeente Nootdorp kan hiertegen aanvoeren van dit min of meer gebruike lijk is. ofschoon er nimmer openlijk over wordt gepraat. In principe is dit ook Vooral in kleine plaatsen m-et een geringe woningtoewijzing waar dus geen se- riebouw of andere arbeids- i.e. geldbe sparende methoden kunnen worden toe gepast komt men met de door de rijksoverheid vastgestelde prijzen voor premiewoningen vaak niet uit. Gebruik is dan dat het bedrag, dat men tekort komt, verdekt uit de sector vrije wonin gen wordt gehaald Zesduizend kilo roomboter trof de Bel gische douane aan In de zogenaamd lege ruimen van het Nederlandse binnenschip „Ilni", toen het geschut werd in de sluis »e Wlllebroe ln het Zeekanaal naar Brus sel. De eigenaar van het schip A. S. uit Sas van Gent en de schippersknecht R. S. werden gearresteerd. De douaniers moesten de lichter door varen naar het Willemsdok in Antwer pen, waar het vaartuig aan de ketting werd gelegd. De boter was te Wemel- dinge in het Kanaal van Hansweert boord gebracht De boter werd verstopt achter .gordijn" van jutezakken. De ontdekking van deze smokkel was voor de Belgische douaniers een meevaller. Toen zij man van de „Ilni" in het water zagen duiken en naar de kant zwemmen, kre gen zij argwaan en begonnen een vrucht baar onderzoek. bedrag, dat achteneenhalf keer groot is als de premie 23.000.-) rijkswege mag worden aangehouden. Ten derde is nog de categorie vrije sectorwoningen voor ingezetenen i voerd, die nota bene ook niet m«cr dan 22.000 gulden per eenheid mag kosten. Geen wonder dan ook dat er ten aai tien van de twee eerstgenoemde cate gorieën verliesposten ontstonden, die nu uit de beurr. van de nlet-lngezetenen moeten worden gehaald Een bouwer kan natuurlijk weigeren op gemeentelijke voorwaarden als de on derhavige in te gaan, maar als hij het niet doet, doet een ander het wel. Ook de makelaar hoeft geen medewer king te verlenen makelaar T. Hopman uit Zoetermeer heeft dit uit morele over weging geddaan, hoewel hem dit enkele duizenden guldens heeft gekost, daar hij iiefhebbers genoeg had kunnen vinden maar wa'. voor hem geldt, geldt misschien niet voor zbn oonourrent. Het wordt tijd dat over het geval- Nootdorp de noodklok wordt geluid. Gemeentelijke manipulaties als deze iedereen weet het: ze staan niet op zichzelf zijn immoreel, als men de woningnood tenminste nog als een onmaatschappelijk verschijnsel wil blijven zien. Kan de onlangs, door minister Van Aartsen ingestel de commissie grondprijzen hier niet ingrijpen? Of is dit een zaak voor de Provinciale Directie voor de Wederopbouw, of voor Gedeputeer de Staten? „Wie A zegt, moet ook B zeggen", staat te lezen ln het witboek over de kwestie BUhnermeer. dat het Amster damse gemeentebestuur vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Als men ln het rijk geïllustreerde boek een ze gel verbreekt leest men de algemene conclusie van het adres: „Wie Amster dam zegt, moet ook Bijlmermeer zeg gen". Het witboek begint met een.brief van en W. aan de Tweede Kamer, waarin wordt geprotesteerd legen de voorstellen minister Toxopeus een nieuwe ge meente te vormen, bestaande uit Die- en Ouder-Amstel, aan welk gebied de Bijlmermeer zou worden toegevoegd. W. vragen de Kamer, deze voor stellen niet te volgen. In het witboek wordt de noodzaak om de Bijlmermeer aan Amsterdam toe te wijzen, uitvoerig uiteengezet. Gesteld wordt onder meer dat Amsterdam onge veer 260.000 woningen heeft, waarvan ongeveer 40 percent voor 1900 ge bouwd. Het grootste gedeelte van dt voor 1900 gebouwde huizen is var slechte kwaliteit In 25.000 gevallen kan van een onaanvaardbare woontoestand gesproken worden. Door de sanering van Kattenburg, waarmee een aanvang is gemaakt gaan 1400 woningen verloren. Het aantal bin nen enige jaren te slopen woningen draagt 2500. Als niet spoedig wordt gegrepen, zullen nog enkele duizenden woningen wegens bouwvalligheid ge sloopt moeten worden. Voorts wordt er in het witboek op gewezen, dat het bestuur van een nieu we gemeente, bij de bebouwing van d« Bijlmermeer in een hoog tempo, zo als de toestand in Amsterdam vereist voor een onmogelijke taak gesteld worden, terwijl Amsterdam ovi onmisbare ervaring en het nodige tech nische apparaat beschikt In beginsel ls besloten de gevangenis Tanah Merah (rode aarde) aan de Boven Digoel te sluiten en de tweehonderd ge vangenen zowel gewone misdadigers, politieke gevangenen en infiltranten naar andere gevangenissen aan de zuid kust of naar een nieuw te bouwen kamp bij Hollandia over te brengen. De gevangenis bevindt zich ongeveer op de plaats, waar 35 jaar geleden een interneringskamp werd aangelegd voor hen, diie ervan waren beschuldigd te hebben deelgenomen aan de opstand in Nederlands-Indiië van 1926. De plaats waj gekozen omdat het terrein ontsnapping bijna onmogelijk maaJqt. Tanah Merah ligt hemelsbreed 300 km van de kust en is alleen bereikbaar voor vliegtuigen of per boot over de Digoelnivier een afstand van 450 km. Hatta en Soetao Sjahrir zijn daar geïnterneerd geweest, door moerassen en oerwouden vrll- van de wereld afgesloten en door witte muren omgeven complex is ge doemd te verdwijnen. Als reden noemt men te Hollandia de toenemende moeilijkheden bij aanvoer van voorraden en uitrusting en het feit, dat thans de scheepsruimte voor andere doeleinden nodig is. Reeds in het begin dezer week is een tiental gevangenen per vliegtuig naar Merauke gebracht. Ook zijn er politie - versterkingen naar Tanah Merah ge zonden. De aanleg van een nieuw kamp te Hollandia is mede nodig met het oog op nog gevangen te nemen para's. Op het eiland Woendd. vier uur varen van Biak verblijven 250 infiltranten en hun bevoorrading begint reeds moeilijkheden op te leveren. De door de Nederlandse Jeugdge meenschap georganiseerde anti-hon geractie „Tien maal tien" heeft tot nu toe bijna twee miljoen gulden opge bracht. De actie is bijna ten einde Het geld wordt besteed voor een land bouwproject in de Centraalafrikaanse staat Dahomey. Tentoonstelling foto's huwelijksfeest Prons Bernhard zal dinsdagochtend 10 juli in het Amsterdams Stedelijk Museum officieel een tentoonstelling openen van kleurenfoto's van het zilveren huwelijks feest. De ongeveer zeventig geëxposeerde foto's zijn vervaardigd door de Neder landse persfotografen, die deel uitmaak ten van de zgn. „pool 25". Hun doel matige onderlinge werkverdeling maakte het mogelijk, zowel zwart-wit als kleu renfoto's van de feestelijke gebeurtenis sen op te nemen. De opbrengst van de expositie zal den bestemd voor een door de Koningin aan te wijzen liefdadig doel. Markt- en visserijberichten Visserij SCMEVENINOEN. to Juni -- VteserUbe- rtcht SCH 725, SCH 73—SOH 97—17 SCH 103—37. SCH 134—8, SCH ISO—3 SCH I IS—gisteren 17. SCH 131—15. SCH 4-8. SOH 195-50 SCH 3-32 Uar,hl£. S™ >®T 30 SCH 10430. SCH 1333, SOH 333—13 SCH 236117. SCH 310—17. SCH 34—10 SOH 130-15 naar hui^ SCH 56—30 SCH 159—8. SCH 97—15. SCH 105—10. SCH to5 —15 SCH 233—» naar huh SCH 39—4 SCH 190—8 naar huis. SCH 301—10, trawl- ch-?pen. SCH 15—weinig vangst SCHEVUNTNCfflt. 30 jum VAsserJbe. richten. Totaal markt «90 kisten 330 kisten makreel. 300 kisten kabeijau- gezouten haring SCH SCH SCH 67—260 SCH 66—2911. ommlngt.. - •Mto». SCH «8—1140 SCH 334—4570. SCH 11—1030. SCH «7—260 SCH '1 CV, 21—2200. KW 105—2990. KW lot-iwu CW 1+3—71». Verwachte aanvoer voor maandagmorgen tea tot zeven trawlers, alsmede enige kot- VL 114—6 VL 190—10. VL 199-20 nog netten. DEN RUN, 29 Juin - oemkool Al 28—48, All '2 BI 23, bospeen I 45. II 31—S9 sla AI 3.505.30, waspeen AI 10.30—14. lOO kg 23. rabarber .5—20 spits- -I 7—3 spinazie 10—'2. tuinbonen 23-35 ariüe 8.10—9.30 peterselie 810. selderie 3— 105175. stambom ai5^20r 56-63, bloem- 20—46 kroten 16-23 RIJNSBURG. 29 juni Groenteveiling per 100 kE: uien 5—15: per 100 stuks, sla 3.50—3 60: per 1<*> bos: kroten 6—radrt» 8.10—11.10. selderie 370—4.20. peterselie 8- 13, bonenkruid 6.209.10- bospeen 3850- TIER AAR. 29 juni Groenteveiling: ka-ssntjbonen 130—155, B 105—120. stek 90- 110 stokprinsosseri bonen 160. stamprlnses- senbonen 310. peulen 100—160. II 30—95. doppers 6575 capdoppere 40—70. wJtte eapucljnens 715. tuinbonen 27—34. alles per I I 10 kg; 570—670. was peen 36—30 afw 12- 33—56 B 20—29 C 12—19 —30. B 16—16 C 14, D 11, alles i bospeen 19—38. stek 10. seWerlj 10. se'. Ie 12 alles per bos: aardbeien 5371 De band van de Kon. Militaire Aca demie in Breda heeft giateren om negen uur prins Bernhard ter gelegen heid van zijn 51ste verjaardag in Soest- dijk een aubade gebracht. De Prins nam deze vanaf het bordes in ontvangst. Verder wordit de verjaardag van de Prins geheel in intieme kring gevierd. a« ntM P»r"ha»<m 28 v Sao Frwic'.sco do 28 NO Martinicue Acamenmon 29 Pwaunaribo v BARENDREOHT RANDFONTEIN 28 O Dal Rapid 27 Iaondoo n Pa Reza'ehfh Roelof Bulsman EK S'Vï SSSSm' SCHERPENDRECTIT 28 ZW ELLEWOUT6DUK ZONNEKERK 1 SLEEPBOTEN v Paramaribo n Georce- DALERDIJK 29 v lx» M! l. i GEESTLAND 09 K HOLALAVnSDTTN v Ortatobal o Duin- Passagiersschepen SS 8 DifrlMii 1-7 East Southampton Rijndam v Montreal r authampton 17 Quebec De 64-jarige alleenwonende markt koopman G. Mosker is gisteren dood in zijn woning aan de Zeedijk in Amsterdam aangetroffen. Hij bleek door gasverstikking om het leven te zijn gekomen. De politie neemt aan dat de man in de afgelopen nacht bedwelmd is geraakt door het gas, dat uit een losgeraakte slang stroom de. Eten matroos van het 5.920 ton me tende vrachtschip Krendijk van dc Hol- land-Amerika-LiJn, dat onderweg is van New York naar Antwerpen. Is vrijdag overleden, ondanks de pogingen van de scheepschirurg van het Engelse passa giersschip Ivemia om hem te redden. De rivierpolitie in Rotterdam heeft gisteren het stoffelijk overschot opge- dregd van de 47-jarige schipper L. Sloota van het binnenschip Voorwaarts. Donder dagavond om zeven uur was hij het laatst gezien. Gistermorgen werd de politie ge waarschuwd en na dreggen is het lijk in de schipper gevonden. Gisteren is het stoffelijk overschot ngespoeld van* de 22-jarige Wognum- Ci Th. P Schipper, die vorige week verdronken, nadat hü op het LJssel- meer met zijn kano was omgeslagen. Zijn Nederlandse dames in Oostenrijk vermist Twee Nederlandse dames, die hun va kantie in de Oostenrijkse plaats Grcifen- burg doorbrengen, worden sinds donder dag vermist. Zij waren te voet naar Gnoppnitz vertrokken en zijn daar don derdagmiddag nog gezien. Vrijdagmor gen is een opsporingsactie begonnen. Volgens de politie zijn de vermiste vrouwen Jenny Adriana Groeven, een 47-jarige verpleegster uit Soesterbcrg en N. Weyma, een sociaal werkster uit As sen. die naar men aanneemt 39 jaar is. AMSTERDAM. G U. Geprom ot doctor ln de geneeskunde API ip „Ocrsophagal atresia",. vriend de eveneens 22-jarige C. Rozen- daal uit Wognum, heeft toen zwemmend dc kust kunnen bereiken. Aan het op sporingswerk hebben o.m. twintig kik- de Kon. Marine deelge- rige tanks, heeft op 29 juni ln Hattem een zeventienjarig fietsend meisje aange reden. Het meisje werd zeer ern6tig ge wond. Het ongeluk gebeurde omstreeks half vier op de Apeldoornseweg. De po litie zoekt getuigen. Wal J street weer gestegen De New Yorkse effectenbeurs steeg gisteren voor de derde achtereenvolgen de maal met tamelijke grote handel. Bij de opening waren de koereen dui delijk hoger na de krachtige stijgln* van donderdag en zij gingen flink voor uit in het begin van de namiddag, doch bij het begin van het laatste halfuur wa ren zij iets beneden het beste punt en nieuwe winstnemingen in de laatste mi nuten halveerden de winsten voor de meeste aandelen. Gemiddeld echter was de markt goed vooruitgegaan De meeste winsten liepen uiteen van enkele fracties tot twee dollar. Staal had de leiding ondanks enkele be perkingen in de industrie. De meeste oltefondsen, chemisdhe en farmaceutische waarden, non ferro-metalen, tabak, nuts bedrijven. spoorwegen en ruimtevaart sloten zich daarbij aan Van de 1293 verhandelde fondsen do- ten 760 hoger, 340 lager en 193 onveran derd. Er waien 24 laagte- en 2 hoogte punten voor 1962. De index van Standard and Poor voor 500 aandelen steeg 0,34 tot 54.75. terwijl deze een half uur eer- dei4 0.61 hoger was. die voor 425 indu striëlen S 0.31 tot 57.44.25 spoorwegen 6 tot 27.59. 50 nutsbedrijven 0,55 tot 52.85, van Aas. Press voor 80 aan delen 1.90 tot 209,50. van Dow Jones 30 industriëlen 3,93 tot 581.28 pun ten. Personeel aevrapad ALZA vraagt voor direct Bedradingsmonteurs. IJzer- werkers, Bankwerkers en Plaatwerkers. Hoog loon. Aanm. Kamillestraat 25, Schiebroek Tel. 18.33 44. Gevraagd net meisje voor de huishouding (intern) in gezin met 2 kinderen in Aken (Duitsland). Brieven onder No. 4289 bur. blad. a Werkster gevraagd voor enkele dagen per week. voor schoonhouden van winkel. Aanmelden: maandag na 1 uur Peek en Cloppenburg, Breestraat, Leiden. A Aan le kapster, die met liefde haar arbeid verricht, en eerste klas werk aflevert, wordt een hoog loon gebo- de« Br. no. 4276 bur. blad. a Bollenpellecg. (mnl. en vrl.) gevraagd, te beginnen maandag 9 juli. Aanmelden bij Jac. Uittenbogaard Zn. Haagse straatweg 11 of H. Morsweg 1, Oegstgeest. 0 Verpleegster worden. On ze cursus vangt aan begin september 1962 Inlichtingen Directrice Diaconessenhuis Parklaan 95a Eindhoven 0 Op zonnig landhuis in Warmond (bushalte 50) wordt rustige betrouwbare huishoudelijke hulp gevr„ die met moderne hulpmidde len zelfstandig kan werken. Dagen cn uren nader te re gelen. Min. loon 1.50 p.u. Aanraelden Tel. 01711503 of brieven No. 4283 bur. v. d. blad. 0 Naaister gevraagd. Wij vragen naaisters en kunnen aank. naaisters plaatsen. Reisgeld wordt vergoed. Aanm. dagelijks van 9.00— 17.30 uur en zaterdags van 9.00—12.00 uur. Confectie fabriek G. Biesot, Heren gracht 84. Personeel aangeb. 0 Net meisje P.G.. 16 jaar, Mulo-diploma, biedt zich aan voor afw. werkkring Ook v. tijdelijk in hotel of bij kin- Te huur gevraagd 0 Academicus zoekt in de omgeving van het acad. zie kenhuis per I aug. a s. een gemeubileerde zlt-slaapka- mer met volledig pension. Brieven met volledige inl. en prijsopg. onder No. 4285 bur. v. d .blad. Te huur aangeboden 0 Zeist. Vrij huis, 6-7 al.- plaatsen v.a. 21 juli—4 aug. TeL' 03401—4733. 0 Wij verhuren nieuwe baby-plano's k 25 per maand. Vraag inlichtingen aan Vreeken, Bodegraven, Telefoon 01726—2188. 0 Aangeb. gemeubileerde zlt-slaapkamer of zit- en slaapkamer op zonkant met keukentje. Rustig milieu. Omgeving Lorentzkade. Voor dame b.b.h.h. Brieven ond. No. 4287 bur. v d blad. 0 Flinke autobox kunnen 4 volkswagens in 40.per mnd. Zoeterwoudseweg 23. Tel. 21830. 0 Rusthuis „Rosarium heeft een eenvoudige kamer be schikbaar. Louise de Colig- nylaan 8. Oegstgeest Telef. 01718—51573. Te kooD aevraaad 0 Te koop gevraagd Jon- gensrijwiel in goede staat. B. Maat, v. Kempenstraat 45, Voorschoten. 0 B|) kunsthandel T. Ooms ln- en verkoop van antieke meubelen, dekenkisten, ko peren lampen, ketels, doof potten, kristal, porselein. Saksische groepen, Perzen enz. Keuze uit 400 schilder stukken. H aar lemmer- riraat 93. Leiden. Tel. 26638. 0 Uitbreiding Vergunningen Deze kunt U verkopen, ver huren; warme en koude kas ook B. Er is nog plaats voor warme kas van 1 april1 dec. tegen hoge prijs. J. Elstgeest. Roelofarendsveén. Tel 01713—291. 0 wy kopen alle soorten boeken en tydwhrlften. J. Borsboom. Oude Run 23, Telefoon 21878. f» Woon 0 Te koop aangeb. pedaal- harmonium merk Pedalion. 12 spel. Gepolitoerd ahorn- hout. Tegen elk aann. bod. Bezien bij Joop S. Racke, Visstraat 4. Brielle. Telef. 01886-2205. 0 Soest-Zuid. Tc koop te bouwen bungalow met centr. verw. en garage a.d. Kastan jelaan in bosrijke omgeving. Grondopp ca. 700 m2. Koop prijs 85.000. Modern middenhuls uit blok van 6. Koopprijs f 31.000 k.k. In ruil gevraagd kleine woonruimte. Spoedig te vaarden. Soestdyk. Bij de Hellingweg royale herenhulzen. Koop prijzen v.a. 48.000. Inlicht. K. Las van Bennekom. Cele- beslaan 29. Hilversum. Tel. 02958-147788. Vrije vest PRIJZEN VOOR KOERIERS: I TOT 30 WOORDENf 1.50 iLK WOORD MEERƒ0.10 KOERIERS WORDEN ELKE DAG GEPlAATSI 0 Aangeb.: Old finish bank stel, bestaande uit ronde eiken tafel. bank. 2 fauteuils ;n een dressoir. Alles teza- amen 150. De Sitterlatm 4A, Leiden. Te koop voor zelfbewo- nng huizen in Rotterdam en verder geheel Nederland; ƒ21.000 tot 100.000.— Hoge hypotheek gega randeerd. Vraag woninglijst. NV. Mij. „Randstad-W". Bergweg 154, Rotterdam tel. 010—48113. Te koop G.B.M. zeilklaar :t 2 tuigen in goede staat. Te bevragen L. de Haas, Sweilandpolder 10. War mond. Tel. 01712—462. Bedryfspand te koop, ■van bovenwoning vrü te aanvaarden. Bev. 4 ka- Prijs 11.000.—. Be hoorlijke hypotheek beschik baar. Te bevr.: Levendaal 104. Tel. 23612 Aangeb. N.S.U. Quickly bromfiets <voor- en achter- vering (2 versn. z.g.a.n.) 175.Oudenhoflaan 8, Oegstgeest Na 6 nur. 0 V-W. de Luxe te koop met roldak, type '56. Te bevragen Merelstraat 27, Leiden. Aangeb. sportieve snelle ilboot Sont O. Jol. Billijke prijs. Utr. Jaagpad 78, Lei- 0 Erres T.V. met nieuwe an tenne met garantie, grote sortering bandrecorders, 3rundig. Philips enz. met ga rantie. Radio's. Philips, Erres met garantie. Philips stereo pick-up in koffer met ga rantie. Niéuwe Rijn 60. Karpetten. Biedermeier tafels, stoelen cn fauteuils, mah. secretaire, fraai gebo gen ladenkastjcs. mooi ge beeldhouwd bankje, schrijf machines, fraaie schoorsteen- schouw, antieke kisten, als nieuwe elektr. koffernaai- mach. enz. Nieuwe Rijn 60, bij hoek Hooigracht Tel. 22150. Bruidsjurk te koop. m. 40-42. Poelgeestlaan 60 - Hoogmade. 0 Occasions. Enkele de monstratiemachines m. f100 korting. Singer Maatschap pij N.V., Breestraat 21 Het adres voor mooie rechte, effen chrysanten- paaltjes cn grote palen. Tevens prima rotte mest W. D. van Muijen. Lange- 56. Rijnsburg. Telef. 01718—2094. Middenstandswoningen te koop in Maassluis. Lande- 'ijke ligging, ca 6 min v. het station. Prijzen ƒ30.700, ƒ33 700. ƒ36.500, en ƒ49.000. Makelaar A. Ros. Fr. van •lutein 21. Tel. 01899— 3280. Maassluis. 0 Gratis een accordeon, gitaar, mandoline, banjo, trommel, saxofoon of klari net, 3 mnd lang mee naar huis voor deelneming aan testcursus Gratis prospec tus. Muziekschool Zwaag, Korevaarstraat 5, tel. 24358. 0 2de hands dames-, heren- klnderrywlelen. Alles ge moffeld en onder earantie. Dubbele Buurt 11. Rijnsburg. Telefoon 01718—2967. Diversen 0 Wasmachlneverh. „Edy" voor Leiden en omstreken Wasmachine met klok ƒ2 - centrlfuge 1.50 en 1.75 Wasmachine met centrifuge /3.Huur voor dc gehele week. Kan ook eigendom worden. Bernhardkade 23 Telefoon 25245. C V. N. Bakker Ilzn Roelofarendsveen. TeL 487 Tn sierteelt- en groenteteelt- 0 10 uur aatoryies voor f 50.in Dauphine en Tau- nus, bij Erkende Bonds Autorijschool Madi Leiden Telefoon 24066, Alphen aaD den Rijn. Tel. 3717. 0 Verhuur van nieuwe luxe automobielen, o.a. Mercedes Opel, Simca. V.W en DAF Bierman's Automobielbedr Oude Singel 66. Lelden Tel no 34403 0 Kampeerdere. Verhuur van 1000 dubbeldaks tenten - luchtbedden - slaapzakken - imperials kookapparaten enz. en alles zonder borg. Kampeerparadijs v. Delft Steenstraat 45. 0 Ga niet afretobd op reis Schieffer's blocdwijn maakt U binnen 14 dagen fit. Bij Uw Apoth. en Erkende Dro gist Stryktnrlchtlng Ozon oor uw fijne wa.,. H. Rijn ilk 34a, Tel. 22675. I Wy verzorgen al uw irukwerk tegen blliyke pru en, o.a. visitekaartjes, ge boortekaartjes, verlovings- aartjes. Prima afwerking n vlotte bediening. Halp« Vulpenservice, Haarlemmer straat 64. Naast Muziekhan liet Ge Hofenk. Meubelhandel „Morspoort" Ruimer keus eethoeken. bergmeubelen en bergkas- ten. Wandmeubelen naar eigen ontwerp. Morsstr 58 li. bruidsparen. Uw huwelüksdag is een groot succes met trouwauto's van dit adres. Zcemanlaan 12a '■*1. 23055. Leiden. 0 2e keus granlto aanreebt- bladen met gootsteen, tegel- bodem cn koperen plug. Jac Arnoldus en Zn., Minnebroe dersgracht 9. Telef. 21510— 24166. De Sleutelkoning. Byma ken van alle sleutels, repa reren. veranderen en leve ren van elk sloi. Haarlem merstraat 273 (bij de Over dekte). tel. 33958. Levering aan Rijk en gemeente Za terdagmiddag en maandag morgen gesloten. 0 Wasmachines 135. Noi enkele dure machines. ieU- 'ipschadied ƒ155— Cen'ri fuges. Fa. Dusoswa, Turf xrkt 1—3 Tel 24409 0 Rübew-ys? Oud-examina tor geeft les in V.W., o. dak en Daffodil. Kwak's Ver- keersinstituut. Zoeterwoud- sesingel 104. Tel. 22803. 0 Uw hond kerngezond als U dagelijks wat DOG-O- SAN-vitaminen door het eten doet. Let opl Drie busjes geven recht op een fraaie honden-herkenningspenning met naam. En CAT-O- SAN voor uw poes! Hebt u last van rheuma- tlsehe pijnen, bloedarmoede, bleekzucht, verval v. krach ten. vermoeidheid en zenuw zwakte? Versterkingswijn Klingers. Alleenverk. G. C Bloot en Zn. Kloksteeg 7. 0 Accu's? Aclflt, voor ser- ice en garantie 'n begrip Nu verlaagde prijzen. Re visie overbodig. Vraag Uw handelaar of bel Acifit Lei •Jen 24850. dag en nacht. Aci fit accu service. Hoge Rijn- dyk 165, Zoeterwoude bu Leiderdorp. Word detective! (Beroeps- of bijverdienste). Gratis in lichtingen over schrift, op leiding! Particuliere Recher che, Nieuwe Binnenweg 352a Rotterdam. Tel. 33300 Tropische vissen cn plan ten, pompen, thermostaten verwarmers. Tubifex, wa- terluls- enz. Aquariumhui.' Selecta. Oude Herengracht 23, bij de Havenbrug. 0 Vlecssny machines, snel wegers, kasregisters, elektr gehakt- en elektr. koffie molens bij Leeuwenburgh. Goudscsingel 47. Tel. 13995 Schuimrubber, schulm- plastic, kunstleder, plastic in alle maten, complete be kleding. autohoezen, kappen pyjama's, asbakjes, zonne- kleppen, bloemvaasjes, spie gels. kaplak, rubbermatten sioten enz Autobeklederij v Kuyk. Morsstraat 46. te' no 305552 0 Rijbewijs? Bondsruschool Hendriks geeft u vlugge veilige cn goedkope lessen In dc nieuwste Dauphine 1962. Lekstraat 55. tel 33623 0 Rywielen. Burgers, Jun ker. Raleigh, Locomotief :-nz. Voor aansch. cn ondcrh Betaling in overleg. J. Stam rerweeweg 60. Oegstgeest elefoon 23815 0 Serieuze kennlsmakln* via betrouwbare en verant woorde correspondentie-be middeling. Prettig, onge dwongen systeem. Aparte afd. v. d. Christelijke Groep. Inl. in blanco couv.: Alg. Ned. Contactbureau, Poetbus 3 te Lichtenvoorde, Gld Mondei. Inl.: Demeterpad 1 ie Rotterdam elke zaterdag 0 Surrlc Jasjes (ook nappa) en leren jaa»en voor 10. per mnd. Rechtstreeks fabrikant. Stuur even briefje en u ontvangt nadere inlichtingen Fa. Zaal. O Boteringestraat 79. Gronin gen. Tel. 05900-23776. 0 Suède Jasjes (ook nappa) en leren Jassen voor ƒ10, per mnd Rechtstreeks van fabrikant. Stuur even een briefje en u ontvangt nadere inlichtingen. Fa. Zaal, O. Boteringestraat 79. Gronin gen. Tel. 05900-23778. 0 Duitse, OostenrUkse en Zwitserse dames en heren. 1465 jaar. wensen corres pondentie met Holland. In lichtingen gratis. Wereld koerier, Postbus 6057, Rotter dam. tel. 33421. Centraal Interkerkeiyk Centraalbureau „Ellëzer". 's-Gravenhage, Maretakstr. 26. tel. 32.12.41. Giro: 134140 Eliëzer") voor huwelijks bemiddeling op Chr. grond slag. Na overmaking 5 volgt inschrijving na toezen ding formulieren met uitge breide gegevens. Gebruikte bromfietsen. Steeds grote sortering prima gebruikte bromfietsen door inruil verkregen. Door vak mensen nagezien. Van Züp, Haarlemmerstraat 295. Prima sportftetsen. geheel compleet met lamp. slot, jas- beschermer. Zwart of groen, 'rus slechts 133.Van Lijp, Haarlemmerstraat 295, Korevaarstraat 6. 0 Alle onderdelen voor Be- rini - Solex - Puch - Rap - H.M.W. - JLO - Sachs - FBM uit voorraad leverbaar. Van Zijp, Haarlemmerstraat no. 295. 0 Berlni - Solex - Rap - I'ueh - Batavus - Gazelle Honarscoot bromfietsen, di rect leverbaar. Inruil - Be- talingsservicc. Van Zup. Haarlemmerstraat 295, Ko- hal. Gratis plaatsen van lampen boven de 20. Haar lemmerstraat 293. 0 Nu een nieuwe lamp uit de Lichtbal. De grootste sor tering. De laagste prijzen. De Lichthal. Haarlemmerstr. 293 t o De Overdekte. 0 „Weg pech onder weg!" 5 praktijk lessen 15. Iede re maandag 8 uur n.m. by Kwak's Verkeersinstituut. Tel. 22803. Zoeterwoudse- singel 104. Leiden. 0 Zindelijk katertje, 9 we ken, zoekt goed huis. Stiel tjesstraat 58. 0 Closetpotten, closetzittin gen, plastic stortbakken, Bruynzeelriftvlocrhout, Amerikaans grenen vloer delen 5/4 dm, eiken kinder binten. draadglasruiten, emaillo badkuip. blauwe kruisdakpannen, ijzeren bin ten, pijpen, vloer-, kraal- en sponninghout. houten binten, rasters, panlatten. Fa. H. de Bolster, Overrijn 8, Leiden bu de Zijlsingcl. 0 Uit Hotel „Het Gulden Vlies": stapelstoelen. pracht banken, divanbedden. op- klapbedden. diverse tafels, kleden, keukenkasten, ameu blementen, binnenveerma trassen, fauteuils, boeken kasten, naaimachine, w.c.- stoel, divans, theemeubels, ?nz. Pluym. Hoogewoerd. Te lefoon 21266 0 Goed wonen In Maasland. Royale woningen in groepen van vier Met en zonder garage Huiskamer 30 m2. Vier slaapkamers en badka mer. Vrije vestiging. Prijzen va. 37.760.—. Makelaars kantoor Ros. Fr. v. Mieris- plein 21. Maassluis. Telefoon (018991—3280. 0 10 Ryiessen voor ƒ47,50 in de nieuwe Dauphine. Er kende Bonds Autorijschool „Irene", Boddens Hosang- weg 52, Woubrugge. Tel. 286 Leiden. Tel. 26753. 0 Nattermann's Cholago- gum-druppels om dc gal- afscheiding te bevorderen, helpen prompt. Kramp en onpasselijkheid verdwijnen. 2.75 per flacon bij Uw Apoth en Drogist. 0 Het adres voor alle sier teelt verg. is J. van Paridon Jr De Kokmeeuw. Noord- wijkerhout Koop betaling bij tekenen Verkoop na overdracht Tel 02555—90». Schrijf een briefkaarL Chr. contactbureau voor Nederland. Lindelaan 32, Krommer/? Huweiyksbe- mlddellng en brlefw. Voor inl. postzegel busluiten. Vakantieadressen 0 Epe op de Veluwe. In bosr omgev. te huur nieuw gebouwde 4 en 6 pers. stenen bungalows, gas, elektra aanw. Vrij voor 14 juli en na 25 aug. te bevr H. Berkhoff, Houtweg 16, Oele. Tel. 06784- 214. 'l de manier!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 9