Tachtig jaar geleden ramp voor Scheveningse kust Nederland leidt in drielandenkamp N Acht malen Van Lanschot van vader op zoon Nederlandse successen|| in gemengd dubbel jp Slechts weinig rioolwater in drinkwater astgewortelcl in Meijerij maar oog op de wereld NIEUWE LEIDSCHE COURANT 8 ZATERDAG 30 JUNI 19€ Z.M. Adder verging met man en muis RA0KOMTOB A ODER. Tragisch gebeuren leidde tot instelling van kustwacht Het is nu bijna 80 jaar geleden gebeurd. Om precies te zijn, op 5 juli 1882. Na een warme, echt zomerse dag verdwijnt de zon ergens in de Noordzee. Enige honderden mensen aan het Scheveningse strand slaan het spel van licht en donker, kleur en ritme van het water en de ondergaande zon gade. De duisternis valt in en er steken rukwinden op, die de toe schouwers nopen beschutting te zoeken achter de ramen van de hotels aan de zeekant. En dan voltrekt zich, amper 1500 meter van het strand, een der grootste rampen uit de geschiedenis van de vaderlandse marine. Oud-minister van Marine, jhr H. O. Wicheis heeft zich ..strategisch opge steld". De bejaarde minister gebruikt een aperitriefje in het Scheveninigse hotel Garni, stopt er kalm zijn pijp en tuurt bedachtzaam door zijn binocle de zee af. De excellentie krijgt Zijner Majesteits nammomtor ADDER in zijn lenzen een drijvende kustbaitterij, de trots van onze marine. Een log, zwaar bepantserd schip, door de zeelui schertsend een „drijvend strijkijzer" genoemd. De Adder is een kxig en plat vaartuig en heeft inderdaad de vorm van een strijkijzer. Dan gebeuren er dingen, die de minister wait onrustiger de woelige Noordzee af doen kijken. Want het drij vende strijkijzer heeft twee vlaggen ge hesen, ten teken dat het assistentie be hoeft. En wat later wordt op de rain- monitor een stekelvuur en enkele flam bouwen ontstoken Wanneer het schip door de duisternis aan het oog van de minister wordt onttrokken, nipt deze tevreden aan zijn glaasje. Wat kan er gebeuren, de Waterweg is immer» dichtbij 7 - Vier dagen later leest jhr. WicherR K> zijn avdndbtad. dat de Adder de Water weg nooit bereikt heeft en pal voor zijn neus is ondergegaan Alle opvarenden. 65 man. wercton meeget>iurd naar de zee bodem. Het was een harde les. Eindelijk ging men beseffen, dat het met onze kustbe- veiliging maar droevig gesteld was. Hoe kon einders nog geen mijl voor de kust een schip met man en muls vergaan terwijl honderden toekeken? De twe» vlaggen. het stakelvuur en de flambou wen spraken toch een duidelijke taai Bijna iedereen zag de seinen ook, maar niemand sloeg alarm. Want ieder dacht? dat doet een ander wel! Een instantie, wier taak het was te waarschuwen, be stond in het geheel niet. En het rapport van de onderzoekconv missie, uit de vele dossiers van de Ma rine-voorlichtingsdienst aan de Koning innegracht gelicht, zegt het vrij simpel en daardoor duidelijk: ..Een enkele kust wacht op Scheveningen had den nood moeten ontdekken Nog ln het zelfde Jaar 1882 wend de kustwacht in gesteld. Tachtig jaar bezit de Noordzee kust nu dus zijn karakteristieke lichten, van de Waddeneilanden tot Zeeuws- Vla anderen. Verslag aan den Koning In hot „Verslag aan den Koning" (ko ning Willem III) wordt de trieste onder- gang van de Adder uitvoerig beschreven De vijfde juh zou het schip van Am sterdam naar Hellevoetsluis varen. Hel- levoetsluis had in die dagan een grote marinehaven. De avond van de 4e JulJ voer de ram monitor echter reeds naar IJmuiden. De gezagvoerder vreesde niet ten onrechte döt hij de volgende morgen na een avond passagieren van de jantjes in de gezellige hoofdstad met een be- marmwigsprobleem zou zitten In de vroege ochtenduren san de Be maakte de Adder zich los van de kant voor zijn laatste reis. Volgens het verslag was het ..stil weder, de barometer dalende en de wind krimpende". Tien vuurstokers deden beneden in het stookruim hun uiterste best, rr doende stoomdruk kregen ze niet. De rammondtans waren niet zeewaardig en bleven dus dicht onder de kust varen. Dirk Taat, de strandvonder van Katwijk aan Zee zag het schip 's middags voorbij gaan. Zijn waarneming luidde: aanvan kelijk avanceerde het vaartuig nogal goed. Met het verstrijken van de uren wak kerde de wind echter aan In het verslag spreekt men van een flinke bramzeil- koelte. Nog geen mijl voor de Scheve ningse kust moet de Adder in moeilijk heden eün geraakt. Hoe men aan boord de aandacht trachtte te trekken, ver meldden we reeds. Op het aangespoelde lijk van de lui tenant ter zee 2de klasse G. Jonckheor worden later de volgende potlood-aante keningen gevonden: .Passeren te 10 u de piers, storen koers magnetisch ZW koppelen roe rs toom -be weg i ng af. bergen brugterrt. kleeden. sjorren toren. Zetten alle? zeevast water bij de pomp. trachten te 6 u. te draayen om IJmuiden te be reiken. doch schip weigerde herhaalde lijk met schroeven". Getuigenis vissers Abraham den Duik. visser te Scheve ningen en stuurman van de bomschuit Twee Gezusters in dienst van de reder Daniël Verbaan, was aan het vissen met het schrobnet. Hij vertelt de commissie, dat hij te circa 7 uur rook waarnam en kwart voor 8 peilde, dat de rook kwam uit die richting Scheveningen. Precies 8 uur passeerde hij op y« Engelse mijl de Adder tossen de rammonitor en de kust. De vuurpijlen had hij inderdaad waar genomen. maar dot was enkel het sein geweest voor een sleepboot. Den Duik verleende geen hulp omdat hij zich, zo als hij verklaarde, met zijn bom beneden de wind bevond. In de nabijheid van de Waterweg viste schipper Ary 't Hart op de schokker Onderneming uit ZwartewaaL In een bij het verslag gegeven proces-verbaal ver telt de schipper, dat hij aanvankelijk met „hemels weder" viste, maar la-ter betrok de lucht. In de middag ontwaarde hij rook en in aanmerking nemende, dat die rook zo weinig vorderde, kwam hi) op de gedochte of het welligt eene stoomboot kbn zijn met een of ander defect aan de machine". De netten werdert binnengehaald en de Onderneming ging op de rookbasis af. Er is dus tenminste één schipper ge weest, die niet aan het net bleef. Maar toen de visserschokker de Adder in het vizier kreeg, waren er nog geen twee 'laggen gehesen en er werd ook niet om assistentie gewuifd. Zodat schipper 't Hart weer omkeerde en naar de Zwar te wa at voer Ook aan de wal bleef d» benarde po sitie van het marine-vaartuig niet onop gemerkt. Ene Pieter Kuyt. kastelein te Scheveningen en oud-zeeman, was in het gelukkige bezi/t van een goede kijker en mede daarom een vraagbaak voor velen. Om 8 uur, zo vertelde Kuyt, bewoog de Adder zich nog in voortgaande beweging. Even voor het invallen van de duisternis had hij, alsmede ook zijn zoontje, waar genomen dat het schip verkeerde in zor gelijke toestand. Scheveningen had twee lichtwachters i die tijd. De een. met de mooie Fransw ram Xavier Antoine Joseph Magé, be vond zich om 5 uur op het duin. Ziju collega Hulleker had dienst, maar klaarde niets bijzonders te hebben ge- Kort na het invallen der duisternis moet het schip gekapseisd zijn. Vijfen zestig mensen kwamen om: 7 officieren, 56 onderofficieren en minderen, één loods en één opvarende. Koning Willem III las in het verslag waar de ramp zich afspeelde: binnen 1 geografische mijl liet duin van Scheveningen. Het bleef geheim totdat het aanspoelen van lijken, schrik en ontsteltenis verspreidde in de harten van allen. Geen verplichting De uitlating van lichtwacht Hulleker was typerend: ,.dat het niet tot de ver plantingen van de lichtwachters te Sche veningen behoort om schepen te rappor teren en er aldaar ook geene wacht lang de kust gehouden wordt". De ondergang van de rammonitor Ad der was de directe aanleiding tot instel ling van de kustwacht. Tot dit tijdstip bestonden er wed vuurtorens met wach ters. De wachters hadden echter alleen tot taak de vuren brandende te houden. Of men brandde een olielamp, die wel ver zichtbaar was, maar geen karakter had omdat de lamp permanent brandde. Precies tachtig jaar geleden kreeg de Noordzeekust karakteristieke lichten. De mannen op zee kunnen zien met wel- ke toren' zij te maken hebben. En de wachters op de torens moeten uitkijken en eventueel waarschuwen. Want denks de technische hulpmiddelen (radar) vertrouwt de mens nog steeds het meest op zijn eigen ogen. De kust wacht blijft zijn voor allen op zee on misbare taak vervullen. Promotievolleybal Verdiende zeges voor Profwijk2 en VVS 2 Zowel Profwyk 2 als WS 2 boekten gisteravond een onbedreigde 30 over winning, resp. op Celebes en Vires et Celeritas, waardoor de spanning aan de top van de ranglijst tot en met de laat- wedstrijden bewaard blijft, ét eens zo sterke Celebes (Den Haag) gisteravond niet bij machte Profwij k oor onoplosbare problemen te stel len. Slechts enkele malen zag men de oude klasse van sommige spelers nog doorschemeren by een goede aan val of een prachtige plaatsbal, maar over het algemeen had Profwijk 2 doorlopend het heft in handen. De 30 overwinning is dan ook geen moment in gevaar geweest, vooral om dat Profwijk 2 gedurende de gehele wed strijd in een vrij hoog tempo bleef door spelen, hetgeen voor Celebes duidelijk teveel was. Setstanden: 15—7, 15—10 en 15—9. WS 2 wilde niet onderdoen voor PW legde eveneens met 30 beslag op de volle winst, maar voor het zover was, hebben de roodbroeken hun supporters menig benauwd ogenblikje bezorgd, door dat zij het vaak te gemakkelijk opnamen, waarvan Vires steeds profiteerde om de achterstand in te lopen. Time-out op het juiste moment brach ten de jonge WS-ploeg echter steeds op het goede pad en zo behaalden stadgenoten met 1510. 157 en 15 een 30 overwinning. Bij wat meer geconcentreerd spel had het krachtsver schil beslist in grotere cijfers kunnen worden uitgedrukt Geen staking in zuivelindustrie De stakingsdreiging in de Friese zui velindustrie is afgewend. De Bond van coöperatieve zuivelfabrieken heeft giste- avond medegedeeld dat het overleg met de werknemersorganisaties, die betrok ken zijn bij de Friese zuivelindustrie, tot volledige overeenstemming heeft geleid over de methode van invoering van een prestatiebeloningssysteem voor de Frie se coöperatieve zuivelfabrieken, waarop de goedkeuring van de contactcommissie van de zuivelindustrie zal worden ge vraagd. Ook de andere geschilpunten zijn opgelost. Na de eerste dag van de landenwedstrjjd vijf- en tienkamp tussen Enge land, Nederland en België, die vrijdag in Kingston, een voorstadje van Londen, is begonnen, heeft Nederland in het totaalklassement de leiding genomen met 15157 punten tegen België 14998 en Engeland 14952 pt. Een grote verrassing is het echter dat Nederland zowel bij de dames als bij de heren afzonderlijk resp. achter Groot Brittannië en België de tweede plaats inneemt. Dat komt bij de heren vooral omdat op het laatste mo ment coming man Hans de Haas wegens blessures verstek moest laten gaan en Jan van Hees niet beschikbaar was, Eef Kamerbeek nog niet ge heel de oude is en Wim Thissen naar zijn vorm loopt te zoeken. Bijzondere prestaties op deze eerste dag bij de heren waren ongetwijfeld de 1.86 meter hoogspringen van Rein Knol, die binnen niet al te lange tijd voor een verrassing kan zorgdragen en de tweede plaats van Jelle Doornbosch achter Eef Kamerbeek in het persoonlijk klasse ment. Kamerbeek gesterkt door de pres taties van de laatste tijd, kwam tot 3623 punten en is weliswaar nog vier honderd punten verwijderd van zijn beste tienkampprestatie, maar vooral de 6.70 meter ver, de 13.99 meter kogel, 1.76 meter hoog- en 51,5 op de 400 meter, na een zwakke honderd meter stemmen tot vreugde. Dames Bij de dames is het vooral de 23-jarige Mary Peters die een voorsprong heeft genomen op de Ned. dames Toos Mutter. Mieke de Graaf-Schenk en Paula van de Wegen. Laatstgenoemde verraste na een duel met de vroegere wereldrecordhoud ster Thelman Hopkins bij het hoogsprin gen met een sprong van 1.59 meter, ter wijl de Ierse atlete tot 1.61 meter kwam. De 934 punten die Paula van de Wegen hiermee vergaarde, waren een goede be loning. Toos Mutter, de beste Ned. atlete, die met een lichte hiel-blessure sukkelt, kwam met 117 op de 80 meter horden, 10.18 meter kogel en 1.51 meter hoog tot een totaal van 2506 punten achter Mary Peters, die een enorme aanwinst voor Engeland op de vijfkamp bleek te zijn en op de eerste drie onderdelen maar liefst 2737 punten verzamelde, hetgeen een gemiddelde van ruim 900 pun ten per nummer betekent. Zij streeft ongetwijfeld Thelma Hopkins voorbij, die nu tweede staat met 2585 punten en of meer faalde bij het hoogspringen. i de eerste dag bij de heren luidt: ver kogel hoog 1. Eef Kamerbeek (Ned.) 2. Doornbosch (Ned.) 3. Schoufs (B.) 4. Marien (B.) 5. Salmon (B.) 6. McLachlan (G.B.) 7. Jones (G.B.) 8. Rein Knol (Ned.) 9. Wim Thissen (Ned.) DAMES: 1. Mary Peters (GJB.) 2. Thelma Hopkins (G.B.) 3. Toos Mutter (Ned.) 4. Mieke de Graaf (Ned.) [5. Paula van de Wegen (Ned.) 13.51 12.53 11.00 12.0 6.17 12.07 L63 400 tot eerste dag 51.6 3623 52.2 3456 50.4 3450 49.9 3446 52.6 3400 52.4 3003 hoog tot eerste dag 1.57 2737 1.61 2585 1.51 2506 1.48 2458 1.59 2457 Brand èn 4000ste in A'damse liaven In de haven van Amsterdam, w het Duitse m.s. „Wtking" gisteren als 4000-ste zeeschip van het jaar (in 1961 arriveerde de 4000-ste pas op 7 juli) binnenkwam, heeft een ander Duits vrachtschip nogal wat ongerief vei zaakt. In de lading vismeel aan boord van de „Santa Elena" ontstond brand en het blussen van het nogal hardnek kige vuur vergde enkele uren. Sfeer is 'f gezin t De ..Nieuwe Laidsche" er in Werkte voor arbeidsdienx^l PSP-er Troost uit Rotterdamse raad Naar aanleiding van de kritiek, d de ledenvergadering van de afdelii Rotterdam van de Pacifistisch-Soci listische Partij gisteren heeft get aan het adres van het nieuw-gekozt Rotterdamse P.S-P.-raadslid de hei P. J. Troost heeft deze zijn zetel in i raad ter beschikking gesteld. De kritiek van de vergadering richtj niet allereerst op de houding, die t heer Troost in de bezettingstijd heé aangenomen. In een verklaring, die r afloop van de vergadering werd geven, staat te lezen, dat er, gezien leeftijd van de heer Troost (37). het miliet waaruit hij afkomstig is en zijn houdm_ lil i» lens t |orp dc Wel werd er kritiek opgeleverd, dat <^et a]ge heer Troost bij zijn 'kandidaatstellin voor de gemeenteraad niet heeft late Dit ii i voor tien jaap i0en Ha; as ontzet. |g vergi Het is om deze kritiek, dat de Troost meende, te moeten gaan. Et t van zijn motieven was, dat zijn pe^„. soon nu wordt gebruikt als middel o de uitbouw van de P.S.P. te belemm touwd) to goe< De heer Troost had eerder zelf ve jcn Wl klaard, dat hy door de Duitse bezeth nlewor als rijksduitser werd beschouwd en d preekt hij om te ontkomen aan de militai ,en vo< dienst was toegetreden tot de arbeid Bepal Voor de Ve als enen. ling Rotterdam WIMBLEDON-KAMPIOENSCHAPPEN tUL Brijpelij Terwijl de drie grote mannen van het enkelspel, Rod Laver, Neale Fraseifen inJ en Roy Emerson, er een rustig dagje in de dubbelspelen van maakten Vanra vochten drie van hun concurrenten zich donderdagmiddag al vast naai dorp v de kwarteindstrijden. Verreweg de meest imponerende van dit drietal was de 23-jarige Osuna, de zwarte panter uit Mexico, die de Engelsman Alan Mills met 6-3, 6-3, 6-2 uitschakelde. De anderen, die het walhalUstoppe: van de laatste acht binnentraden, de beide Australiërs Ken Fletcher en die me Boh Hewitt hadden het heel wat moeilijker tegen resp. Taylor (GB) en In ir vijf sets capituleerden. spelers zidh weer opstelden om de parit onder te hervatten, klom de scheidsrechter uii sector zijn stoel. Het vervelende van de zaaisel e< was, dat in de tweede set zich eenzelfd? <je wo situatie had voorgedaan bij een serviw men Taylor. De scheidsrechter gaf toen zicht s: Howe (Austr.), die pas i De wedstrijd tussen Fletcher en de 19- jarige Robert Taylor eindigde zelfs met een on-Engels incident. Bij 54 en 4015 voor Fletcher in de beslissende set, sloeg de Australiër de service duidelijk uit, maar de linesman reageerde niet, waar op de scheidsrechter annonceerde: „gaine, set and match maar voordat hij uit gesproken was, hief het publiek een fluitconcert aan, dat zijn woorden onver staanbaar maakte. Fletcher liep naar het net en bood sportief aan nogmaals te serveren, maar de scheidsrechter hield vast aan zijn beslissing. Terwijl de belde Tyfus Amsterdam De directeur van de afdeling riolerin- _ïn van publieke werken te Amsterdam. Fr. A. C. J. Koot. verklaarde gisteren tij dens een persexcursie, dat hij er aan twijfelde, of er inderdaad samenhang be staat tussen het optreden van tyfus in de hoofdstad en een verkeerde aanslui ting bij de rioolzuiveringsinstallatie. Hoezeer deze foute manoeuvre van een erkbaas (op eigen houtje) ook te laken was, toch is er misschien maar 1 tot 2 kubieke meter (en dan nog gezuiverd) rioolwater in de waterleiding gekomen, aldus ir. Koot 397.000 overnachtingen Meer militairen op bezoek In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 397.000 overnachtingen van buiten landse gasten in Nederlandse hotels ge registreerd. zo blijkt uit een publikatle van het CBS Dit is ten opzichte van de overeenkomstige periode van het jaar c-geveer 2 000 overnachtingen of bijna 0.5 procent minder dan in de eerste drie maanden van 1961. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de Paasdagen diit jaar bijzonder laat vielen, zodat het hiermede verband hou dende toerisme geheel buit endeze viel. Het grootste aantal bezoekers, met bij na 89 000 overnachtingen, kwam uit Duitsland Ten opzichte van het eerste kwartaal 1961 betekent dit aantal eer ert ook waarnemingen van vissers, xiei achteruitgang van ruim 7.200 overoach- Keett, .zij het niet zonder tegenzin, de I tingen of bijna 8 procent, getuigendeze lieden". Want de vissers I Een sterke vooruitgang vertoon* het bleven vissen, zij bleven aan het ne<. overnachtengscijfor van de geaülieerde alhoewel ze wel degelijk zagen dat de militairen (33 pot). Ook het aantal over- Adder in nood verkeerde Ze lagen onder nachtmgen van gasten urt de Verenigde de wind en konden moeilijk naar het Staten van Amerika nam toe (10 pet) oorlogsschip wenden. evenals voor de Engelsen en de Zwitsers. (Van een onzer redacteuren) rWEEHONDERD VIJFENTWINTIG JAAR bestaat de firma Van Lan schot te 's-Hertogenbosch. Zij begon als koopmanshuis en werd bankier. Het is niet moeilijk het gebouw te vinden. Het staat immers aan de Hoge Steenweg en men kan wel aannemen dat dit het oudste deel van de stad kan zijn (alleen in Breda kan je je er wel eens lelijk mee vergissen, maar meestal klopt het wel). Als je dus op goed geluk af de stad ingaat, loop je er in vijf minuten tegen aan. De gebouwen zijn in oude stijl om de nadruk te leggen op het particuliere karakter van de bank. De stichter, Cornells, verwierf 19 juli gere geslachten. De tegenwoordige oud 1737 het poorterschap en dat Is het be gin geworden, want Den Bosch is een knooppunt voor de handel tussen een groot deel van het Europese vasteland Oost- en West-Indlë. Cornells han delde ln koffie, thee en specerijen en ook zijn eeuw kende soms een snelle groei. Zijn werkterrein strekte zich uit de gehele Meijerij. piaar nog ver der gingen zijn waren per schip of met karretransporten over de rulle zand wegen ondanks oorlogen, overstromin gen. barre winters en roverijen naar Verviers. naar Bonn en Kal- denklrchen. Groot- en kleinhandel door elkaar en tevens transitohandel op Luik, vanwaar Zuld-Duitsland. Zwitserland Frankrijk werden voorzien. Vanzelf ontwikkelde zich hieruit het bankbedrijf, want wissels en assigna ties rijn gemakkelijker te baar geld. Hij incasseerdt schotten. Het bankbedrijf verdrong de koopmanschap, die na een eeuw van de hand werd gedaan. DE WERELD De grote figuur is de derde Van Lan schot Franciscus. wiens door de firma wordt gevoerd. Hij was het ook, die de banden met de wereld buiten Europa versterkte door agent te worden van de Nederlandsche Handel Maatschappij (thans ook bank). En de ze traditie vindt men terug in de jon- ste firmant, J. M. G.. werkte jaren lang in Japan. Diens zoon, J. C„ heeft in vele landen gewerkt o.a. in Amerika. De firma is stevig in de Meijerij geve» tigd met banken ook te Eindhoven en Tilburg. Dit is niet mogelijk, wanneer niet de wereld buiten de Meijerii kent Zo heeft de firma haar aandeel gf^ had in de vestiging van buitenlandse (Amerikaanse) bedrijven. De firma heeft zich ontwikkeld als typisch gesloten fa miliebedrijf, maar ditmaal is men over gegaan tot de publikatie van de eerste balans en deze telt reeds een totaal van tweehonderd miljoen gulden. Wie weet komt er ook eens een ver lies- en winstrekening. IN DE FAMILIE Hoe het mogelijk is geweest dat zoon steeds weer op vader volgde en dat dit goed bleef gaan, werd ons niet verteld Wij vermoeden, dat hier zeer streng op de capaciteiten gelet is. Of het be drijf van vader op zoon zal voortgaan, wie weet het? Maar er zijn nieuwe Van Lanschots, die in het bedrijf werken De financiële continuïteit van dit familiebedrijf wordt gewaarborgd door een „aansprakelijk vermogen" van twintig miljoen. Eigenlijk is dit een commanditair kapitaal en de comman ditair vennoot js een naamloze ven nootschap, waarvan de familieleden aandeelhouders zijn. Naast dit „aan sprakelijke vermogen' is er natuurlijk nog de dekking door de persoonlijke aansprakelijkheid van de firmanten die niet onbemiddeld zijn, getuige het bezit van het kasteel Maurick te Vught. hoofdkwartier van Frederik Hendrik waar eens een bom in de soep terecht kwam. In de post crediteuren van f 75.9 mil joen zijn de voorzieningen tegen risi co's (de technische reserves) begrepen Een ander belangrijk passivum vormen de deposito's en spaargelden ad, f 82,4 min. Hierin zijn begrepen de bankboek- jes, waarop een rente van 3%% vergoed wordt en die bedragen van gemiddeld f 8000 bevatten. Er wordt dus met duur geld gewerkt, waartegenover staat dat de firma geen groot en kostbaar filialen- net heeft. De belangrijkste actiefposten zijn f 17,1 min. kas. enz. f 73 min. over- heidspapier, meestal kortlopend, f 80 min. kredietuitzettingen. De vastgelegde middelen zijn voorts f 2.8 min, waar onder de deelnemingen en onroerende goederen met een stille reserve. Termijn zaken aan beide zijden van de balans bedragen f 17,5 min. GEEN FUSIES Het bedrijf is dus een typische familie zaak met sterk lokaal karakter, wars van fusie, maar wel is enkele jaren geleden een affiliatie aangegaan met het Amsterdamse bedrijf Vermeer en Co. Het wil baas in eigen huis blijven, con servatisme paren met open oog voor het nieuwe. Hoe zich dit in de loop der ja ren ontwikkelen zal gezien de grool tot een balanstotaal van f 200 min. ge zien de toenemende belangstelling voor de wereld buiten de Meijerij en de komst van nieuwe geslachten met nieu we belangstelling en zin naar nieuwe .werkterreinen, blijft ondanks alles een open vraag. Op 19 juli zal men geen receptie hou den en verdere plannen voor die dag blijven nog in het ouderwetse tuinka mertje.- waar een rustige sfeer is voor overleg. Acht vaders en zonen van Lan schot hebben in 225 jaar elkaar opgevolgd als firmant van de firma F. van Lanschot te 's-Her togenbosch. Acht maal heeft dit geslacht dus een man kunnen voortbrengen, die een groot be drijf wist op te bouwen en tot bloei te brengen. Dit is te verge lijken met de grote familiebe drijven in Japan, doch daar neemt men zijn toevlucht tot adopties om het bedrijf in stand te houden. Hier was het steeds de eigen zoon. Hierboven ziet men Cornells van Lanschot (firmant van 1737 tot 1767), Godefridus 1767—1799), Franciscus 1799- 1851), Augustinus C 1851—1874 En hier de tweede reeks van vter generaties Van Lanschots, die firmant waren van de firma F. van Lanschot: Godefridus L. H. (1874—1907, Godefridus A. W. (1901—1935), Johannes M. G. (sinds 1926), Johannes C. (sinds 1954). een extra s Alan Mills, die de vorige avond de lol der Britse natie had verdiend door o; sensationele wijze, schijnbaar uit verlo- r ren positie, de als zevende geplaatste Ita- liaan Pietrangeli te verslaan, was totaal waarr kansloos. Alan's zege op de Italiaan had we h in de Engelse bladen op pagina één on voorrang gestreden met het gebroken dij- been van Sir Winston en die publiciteit was er de oorzaak van. dat er op baan tongei één geen muis meer bij kon. De chauv)- bemoi nistisehe Britten zijn niet aan hun trek- iyDa ken gekomen. Mills, die na zijn frappante zej staaltje tegen de onevenwichtige Pie- k€n trangeli als „wonderboy" was afgesctul- derd, wist zich geen raad tegen het fllti - h{ sende, snelle Mexicaanse spel. 9. De ware tennisliefhebbers echter geno- ten met volle teugen van dit spectacu- laire tennis, dat alles had: vaart, aanval talen, stijl en durf. Men kon slechts betreuren,', staan dat de partij zo eenzijdig was. Osuna grijpl die twee jaar geleden, samen met Dennbj niet Ralston, tot verrassing van ledereen hel doen heren dubbelspel won en sindsdien niel op Wimbledon verscheen, is vermoedelijk de snelst reagerende speler van het ge hele toernooi en met spanning wordt r al uitgezien naar zijn ontmoeting me! Neale Fraser, aan/genomen, dat de kam pioen van 1960 tevoren de Duitser Kuhn- ke verslaat. In het dames enkelspel werd de derde ronde voltooid zonder opvallende gebeur tenissen. De tegenstandsters van de ze geplaatste speelsters, die de vierde i de reeds bereikten, zijn daarmee bekend en gezien het vertoonde spel, lijken slechts twee van die favorieten het bij zonder zwaar te krijgen: titelhoudste Angela Mortimer (G.B.) en haar -■ gangster Maria Esther Bueno uit Brazi lië. Angela ontmoet de zeer sterke Tsje chische tennisatlete Vera Sukova, die d? Australische Jean Lehane met 86 6—5 versloeg en de tengere Braziliaanse Ma ria Esther krijgt de felle Engelse Deidn Catt overwinnares van o.a. de Hon gaarse Kormoczy en de Amerikaan» Nancy Riohey tegenover zich. In het gemengd dubbelspel werden dl eerste Nederlandse successen bereikt Jenny Ridderhof-Seven en Piet I den, die in de eerste ronde een bye had den, versloegen de Brits/Argentijns» combinatie Carol Rosser en Soriano. Resultaten Dames enkelspel: derde ronde: Jeannê Forbes (Z.A.)Lucia Bassi (It) 63 6—3. Helga Schultze (Did)Heather Segal (Z.A.) 64 1—6 6—3, Sonja Pachta (Oos tenrijk)—Amutih Sturm (Did) 64 2— 61, Vera Palmer (VS)Robyn Ebben (Austr.) 26 60 75, Vera Sukova (Tsj.-Sl.)Jean Leahen (Austr.) 63. Madonna Schacht (Austr.)Rita Bentley (GB) 6—1 6—1. Heren dubbelspel, tweede ronde: Dell/ Douglas (VS)Pietrangeli/Sirola 3—6 64 6—1 15—13, Arilla/Santana (Sp.)—Reed/Scott (VS) 10—8 6—3 7—5, Osuna/Palafox (Mexico)Falkenburg/ Paish (VS/GB) 6—4 6—1 6—1. Javorsky/ Lane (Tsj.-SL/Austr.)Geraghty/Taylor (Austr./GB) 6—0 7—5 4—6 6—4, Barnes/ Fernandes (Braz.)Moys/Ward (GB) 6—1 6—4 8-6. Heren dubbel, derde ronde: John Fra- ser/Laver (Austr.)—Forbes/Segal )Z.-A.) 63 79 64 1614, Emerson/Frasei (Austr.)—Diepraam/Sanders (Z.-A.) 6—3 36 64 63, Koch/Mandarino (Braz.)— Ward/Warwick (GB) 62 6—1 6—2, McKinley/Ralston (VS)Bowrey/Know (Austr.) 2—6 6—1 6—3 6—4. Heren enkelspel vierde ronde: Osuna (Mex.)—Mills (GB) 6—3 6—3 6—2, Flet cher (Austr.)—Taylor (GB) 2—6 6—3 6-3 64, Hewitt (Austr.)Howe (Austr.) 3—1 1—6 6—1 6—3 10—8 De Nederlandse combinatie Eva de Jong/Duldig-Willem Maris zegevierde in de eerste ronde van het gemengd dubbel spel met 97 64 van de Zuidafrikaans/ Australische combinatie mevr. Abe Se gal/Shepherd. In de tweede ronde van het gemengd dubbeLspel zegevierden Jenny Ridderhof en Piet van Eysden, een combinatie die in de eerste ronde een bye had, met 6—3 16 63 over het Britse/Argentijnse dubbel mej. Rosser/Soriano.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 8