1 HANS ROSBAUD Oiepe eerbied voor universeel kunstenaarschap Ivond werd één Vergif gestolen Schwarzkopf-De Nobel: sublieme Wolf vertol king Besmette sintels opgeruimd Zes Papoea's van plan Indonesië te bezoeken Suriname wacht op komst van twee Prinsessen fis» ffi! JM 19< 7 ZATERDAG 30 JUNI 1962 1 en zang, Diploma Olga far) _I_ Ie Boer. EN lange, broodmagere man kwam gisteravond langzaam en voor- 7, Els jj zichtig het podium van de Scheveningse Kurzaal op en werd zowel Chorus" i°r ^et Concertgebouworkest als door het talrijke publiek met grote jk irbied begroet. Dat was Hans Rosbaud, een van de grootste dirigenten ank. Le* een van de universeelste kunstenaars van onze tijd. Schail z v H Anne-M; auw: Hej i cJkroot wonder F C Jo»^ FI C Paanoshaud is een van de zéér weinigen. >arje; Fli met even volkomen daldelijkheid. irvliet. even volledig begrip zowel de meest an der %ntgardistische muziek uiteenzet als „gewone" muziek, hetzij klassiek, of wc en I«nantisch. Hij doet dit zo gemakkelijk en C I ÏO eenvoudig, dat men hem in de ek en P ^ewikkeldste passages kan volgen. De rtituur wordt in zijn handen een e, M J kn poek, waarin men met hem als ider meeleest. Aldus naar muziek te innen luisteren, betekent voortdurend Techni<#b verwonderen over de logisehe e plaatfnctuur' over de grote schoonheid van laagd •vfnk' over de Het is Immers naar bo5den- dat men bet «'onder van mu- iktaal zo direct beleefd. HANS ROSBAUD gisteravond wérd de avond één 1 groot wonder. Daar klonk HMndel's |r-dur Concerto Grosso, op. 6 nr. 1 in heldere vorm. gereinigd van alle |bmanticismen. Dit was zuiver klanken- i rustige, voorname expressie. Zo >rt het. Daar klonken de Varlazionl Luigi Dalla-piccola. Een eerste uit dring van een werk geschreven In aalftoonstechniek was het. Nu is de- nieuwe taal met zijn nieuwe for- Itmules en nieuwe denkwijze niet zo ~iccl gemakkelijk te volgen en te spe- Maar hiervan merkte men niets ln uitvoering nóch in het luisteren. De- muziek kwam zo eenvoudig en recht- eeks tot ons als was zij de gewoonste k ter wereld: een mooie muziek, aarin de Italiaanse cantabiliteit. dc duidelijke zin voor de schone klank 'crsmolten is met de dodecafonie. Dat 'alla-piccola de twaalftoonstechniek liet strikt toepast, hadden wij trouwens il in zijn opera „II Prigioniero" gehoord. ;n deze Variaties volgen hetzelfde spoor "dn misschien wordt dit wel de taal van nze eeuw. deze versmelting van oud en ieuw, omdat hierin de historische cod- nuïteit bewaard blijft vondstil^TRAWINSKY'S Capriccio voor plano »n orkest en zijn Petroesjka vorm de andere helft van het program- ^airest tma Een soort eerbetoon aan deze tach- naar «igjarlge componist, dio meegewerkt kapjheeft aan de vorming van de moderne gerij gheid (Vervolg van pagina 1 Van d? zijde van het Leids Academisch [Z ekenhuis verklaarde men ons. dat de impuller bestemd waren voor dit zieken- absoiuul niet geschikt zijn voor inwendig gebruik. Het is een poederstof, t-bal- l bU de geringste hoeveelheid inwendig schok Be*>ruik de dood tot gevolg heeft. Vooral de vo voor kinderen is pentatol natrium zeer ietsc'no^vaarlijk. Blijft de vraag hoe het kan gebeuren, at zwaar vergif zo gemakkelijk uit de vagen te halen is. De firma Boelhouwers vervoert allerlei meteriaal en de bestuur der heeft geen opdracht speciaal te iet- op de geneesmiddelen en andere pak jes, die ook dagelijks worden vervoerd het Academisch Ziekenhuis. 1—Part —Bethij IJoze .efscha tol 1 nol 6- •1—Ha BtSchO 6—1 Balletleider achter de tralies wegens koppelarij Nederlandse balletleider M. II. is tisteren door een rechtbank in de West- Duitse stad Bochum veroordeeld tot vier '«ar gevangenisstraf. Hü stond terecht op beschuldiging van koppelarij en mede plichtigheid aan abortus provocatus. Zijn echtgenote, E. H. werd voor de- elfde feiten tot drie jaar gevangenis straf veroordeeld. De handel ls meisjes, een van de pun- en in de aanklacht, werd door de recht- >£>nk wegens gebrek aan bewijs niet in nnmerking genomen. Het artistenechtpaar reisde met ballet meisjes door het midden-oosten en had lci gedwongen zich mot bezoekers in te laten. Een der danseressen, die op aandringen m het eohtpaar vruchtafdrijving op ch had laten plegen, gaf na haar terug- Jer in Duitsland inlichtingen die tot Prestatie van beide Nederlanders leid den. Zij werd veroordeeeld tot een maand voorwaardelijk gevangenisstraf en vierhonderd mark boete. muziek. Zijn „Petroesjka". geschreven voor het Diaghiliew-ballet in 1910/11 en in 1947 herschreven, brak deze nieuwe wereld open: zij staat aan het begin van Strawinksky's muzikale leven, waarin hij langs vele „stijlen" gekomen is om nu in de seriële techniek te eindigen. Strawinksky is altijd een onderzoeker geweest en wat hij vond. boog hij in zijn eigen, typisch harde en droge taal om. Het Capriccio uit 1929 vertegenwoor digt in zijn leven de periode van de neo-klassieke stijl, maar blijft onmis kenbaar Strawinskiaans. Wat te zeggen over de weergave Monique Haas was de soliste ln het Capriccio en samen met Rosbaud en het orkest kwam daar een welhaast ideale vertoking tot stand, volkomen in de geest van Strawinsky: helder, open. zon der enige opgeschroefdheid of mooidoe nerij. En hierin behoefde ook niets borgen te worden, omdat soliste er kest volledig wisten wat ze te doen hadden en ook hun taak beheersten. T"\E Petroesjka-muziek werd op de- -L' zelfde manier gegeven, en menigeen zal nu voor het eerst de genialiteit de orginalitelt van dit werk een m paal in onze 20ste eeuwse muziek ten volle geproefd hebben. Want meest al zoeken de interpreten het in berantie, in barbaarse felheid klank, in hoog opgeschroefde tempi. Rosbaud nam zelfs een vrij langzaam tempo, waarin men nu het danskarak- ter hoorde, en zijn uiteenzetting liet niets verborgen. Het Concertgebouwor kest speelde onder zijn leiding op top niveau en het was alsof men een her schapen. een nieuw orkest hoorde, nauwgezet, zo lenig en slank nu het spel Er waren minutenlange toejuichingen, waarin Rosbaud met nadruk het orkest betrok, dat op zijn beurt deze grote dirigent met applaus dankte Dra. H. E. Kokee-v. d. Berge HET liederenrecital van Elisabeth Schwarzkopf, dat in het Holland Festival helaas alleen in Amsterdam wordt gegeven, is gisteravond uitgelopen op een enorme triomf voor de zangeres en haar begeleider Felix de Nobel. Rezen voor de pauze in Schumann's Liederkrels nog wel enige bedenkingen, in het Hugo Wolf-recital na de pauze toonde de zan geres zich een dergelijke kunstenaresse van wereldformaat, geïnspireerd door en harerzijds inspirerend de onvergelijkelijk schoon spelende en meedlchtende kunste naar aan de vleugel, dat de zeer goed bezette grote zaal van het Concertge bouw haar een "welhaast on-Hollandse ovatie bracht. Zo werd de avond nog met 25 minuten verlengd, gewijd aan drie Wolf-toegiften en toejuichingen. Inderdaad. Elisabeth Schwarzkopf heeft dit ten volle verdiend, niet met keelvirtuositeit, maar met de zo veeleisende liedkunst van Hugo Wolf. In Schumann leek het een tijdlang of de stem zidh tot alt forceerde, waardoor het evenwicht tussen de registers broken werd. De tonen werden zo sterk in de resonans gezet, dat de stem soms te hoog reikte. Toch waren er al vele expressieve, oprecht doorleefde momen ten als een voorbode van het wonder na de pauze. Toen kregen de hoorders eerst het door pianist en zangeres bij vergis sing overgeslagen Zwielicht uit de Schumanncyclus, waarvoor Elisabeth Schwarzkopf ln het Engels excuus maak te, en daarna vielen we jn de zes liederen naar verschillende dichters,"door Wolf tussen zijn 17de en 22ste jaar gemaakt, van de er.e verrukking ir. de andere. De verrukkelijke stemming van een lente morgen in Morgentau. het schertsende en plagende van Das Vöglein. de psyche van het jonge meisje in Die Spinnerln. de beschermende moederliefde in de twee wiegeliederen en de minuscule speelsheid van het Mausfallen-Sprtich- lein dit alles wist Elisabeth Schwarz kopf, in volmaakte eenheid met de tot zijn hoogste kunnen stijgende Fellx de Nobel, levende werkelijkheid te maken, danik zij haar dictie, haar overrompelen de charme, haar uitbeeldingsvermogcn waaraan de opera-ervaring een enorme plastische kracht gaf zonder de grenzen van de liedkunst te overschrijden, haar intelligentie en muzikaal inzicht Uitvoe renden en hoorders waren toen rijp voor de latere Wolf, die psychisch en muzikaal in zijn vijf liederen uit Goethe's Wilhelm Meister nog hogere eisen stelt. Met en zeldzame vrouwelijke intuïtie en begrip voor zeer uiteenlopende zielstoestanden 9telde de zangeres zich midden ln de groep van Mignonliederen om onmiddel lijk na de smetteloosheid en het aan de aarde ontrukt zijn van ..So lass mich scheinen" bezong zij de „lust for live and night" van Philine om dan met het be kende Kennst du das Land weer in de huid van Mignon te kruipen. Alleen een zangeres van een zo grootse allure kan ook na de felle verontwaardiging over liefdesontrouw in „Wer rief dich denn" de stille rust van de verzoening laten volgen in „Nun lass uns Frieden schlies- sen". twee toegiften uit Italienisohes Lie- derbuch. nog gevolgd door Eichendorffs Die Zigeunerin, grandioos gezongen met een zelden gehoorde rijkdom van kleur schakeringen. Van begin tot eind betrok Elisabeth Schwarzkopf Felix de Nobel in de ein deloze ovaties, nooit verscheen zij zonder hem op het podium. Dit was wederom een bewijs, hoe zeer de zangeres begreep, dat zij ook aan hem te danken had dat dit een liederenavond werd, die wat het Wolfgedeelte betreft in dit Holland Fes tival niet alleen, maar in de Europese concertzaal van deze tijd op een uitzon derlijke en niet makkelijk te hoogte stond. In aanwezigheid van de officier van justitie te Alkmaar, jhr. mr. A. Q. Reigersman hebben deskundigen van de arbeidsinspectie gisteren een on derzoek ingesteld in het ketelhuis van het St. Liduina ziekenhuis te Purmer- end om het verloren gegane radium te vinden. Van de vier ovens welke alle waren gedoofd, bleek er een sintels in zijn as te bevatten welke radio-actief waren De besmette stoffen zijn met de radio actieve sintels, welke zich bevonden op het land van boer Kok aan de Kanaal dijk geruimd en veilig gesteld. Het is nog niet bekend op welke wij ze men de besmette oven wil reinigen. Hierover zullen de deskundigen nog na der overleg plegen Inmiddels ls het ketelhuis vrij gege ven en de twee ovens welk het verst verwijderd zijn van de oven. waarin het radium zich bevond, zijn weer aan gemaakt. Laatste DC-8 - TT KLM heeft thans ook haar 13e en laatste DC-8 onvtvangen. de PH-DCO ..Sir Alexander Fleming". Het toestel, dat gisteren op Schiphol aankwam, zad eind volgende week op lijndiensten in gebruik wonden genomen. In totaal heeft de KLM 14 DC-8 machi nes van de Douglas fabriek gekocht, maar een daarvan is onlar Dr. W. J. Schmidtaan de Philippine Aihlinea. Raad voor luchtvaart: Zonder blindvlieg-ervaring sneeuwbui ingevlogen Op de drooggevallen slikken bij Me lissant verongelukte op 12 maart van dit jaar het sportvliegtuigje, waarin de 22- jarige student Bauke ten Wolde uit Delft deelnam aan een navlgatievlucht van Zestienhoven naar Seppe en terug. Do student kwam bü dit ongeluk om het leven. De Raad voor de Luchtvaart heeft gistermiddag ln Den Haag dit ongeluk behandeld. Negen leden van een Delftse studenten- luchtvaart club hielden ode dag een navl gatievlucht, d4e op papier was gezet door de instructeur van de Nationale Lucht- vaartschool W. A. J. v. d. Heijden. Tij dens de vlucht moesten opdrachten wor den uitgevoerd en omdat er prijzen aan verbonden waren, meende de directeur- generaal van de R ijksluchtvaartdde nst de heer J W. F. Backer nu. dat het een wedstrijd was geweest, dne niet volgens de wettelijke voorschriften was aange vraagd. Zonder blind vlieg-ervarttng was de stu dent Ten Wolde een zware sneeuwbui binnengevlogen en tien verongelukt. Dit vond de heer Backer onbegrijpelijk, ten zij het inderdaad om een wedstrijd ging Hij vond het gewenst de leerling-sport vliegers een aantal unen les te geven in blind vliegen. Daardoor zouden ongeluk ken als deze mogelijk kunnen worden voorkomen. De Raad zal op 20 juli tot een uitspraak komen. Op kosten van Ned bevolking ZES in Nederland wonende Pa poea's hebben besloten 9 juli naar Indonesië te vertrekken om zich daar drie weken lang op de hoogte van de stand van zaken te gaan stellen. De lertigduizend gul den, die voor de reis nodig zijn, ho pen zij voor die tijd door een actie onder de Nederlandse bevolking bij elkaar te krijgen. Zij verwachten geen gebruik behoeven te maken van het Indonesische aanbod de reis te betalen. In Indonesië zullen zij de gast zijn van de regering. De reis ls voorbereid via de Indonesische am bassade te Bonn. Een en andor is bekend gemaakt op een persconferentie van de Nederlandse staatkundige etudentenfederaitiie in Ame rican te Amsterdam belegd ten behoeve van de hier te lande verblijvende Pa poea's. De Federatie zal de geldinzame ling leiden. De leider der Papoea's, de student Frits Kirihio. diie reeds een be zoek aan Indonesië had gebracht, ver waande dat de ambassade te Bonn een gesprek in Indonesië met president Soe- toarno heeft toegezegd'. Het gezelschap zal bestaan uSt ds. Koiboer, de belasting ambtenaar Indey, de leerling Sios Hanas- bel. de belastingambtenaar Somisu. de leerling aoalystertsehool Jëliman en do leerling filmakademoe Wanma. D« heer Kirihio zette uiteen dat als de Papoea's in Nieuw-Gulnea waren ge bleven, zU nooit het plan zouden hebben opgevat naar Indonesië te gaan om zich op de hoogte te stellen. „Er rijn nu hon derd Papoea's In Nederland, die een rui mere kijk op de internationale politiek hebben gekregen. Daaruit komt de be hoefte voort zich verder te oriënteren Wij hebben altiid gehoopt Nieuw-Guinea alleen met Nederland te kunnen opbou wen. Maar nu uit alle discussies mét Ne derland en Indonesië, uit de Amerikaanse houding en het p'an-Bunker blijkt, dat dit niet gaat. en nu overdracht aan Indo nesië duidelijk Is. moeten wij ons zo goed mogelijk oriënteren. „Als wQ terug komen ln Nieuw-Gulnea, zullen wij als jongeren het land zo goed mogelijk moe ten kunnen leiden", aldus de heer Kiri hio. Hij zeide t cnslotte dat naar schatten^ 3500 Papoea's to Indonesië wonen. Bijdragen kurmen wonden gestort op girorekening 528434 ten neme van mej. Hermans. Steenschuur 7 Leiden met du vermelding .Papoea". Belastingsontduikers hadden wroeging De ontvanger der directe belastingen in Den Bosch heeft wegens te weinig betaalde inkomstenbelasting ontvangen een bedrag van l 320.000. Zijn collega in Hilversum bleef bij dat bedrag wel wat achter, maar ontving toch ook nog t 277.432 gewetensgeld, zo meldde de Staatscourant van gisteren. CURINAME bereidt zich geestdriftig voor op de komst van de prinses sen Irene en Margriet, die dinsdag a~s. op het vliegveld Zanderij bij Paramari bo zullen aankomen voor bun eerste bezoek aan dit Rijksdeel en aan de Ne derlandse Antillen. „Over enkele dagen zal het weer be langrijke historische dag voor ons land zijn", zo verklaarde wnd. gouverneur Currie In een speciale proclamatie, „want dan zullen wij twee Oranje-prin sessen begroeten. Over dit bezoek, waarnaar wij reeds zolang uitzien cn waarom wij meermalen gevraagd heb ben zijn wij zder verheugd en wij zul len deze vreugde zeker met onze be kende Surinaamse hartelijkheid tot uiting brengen bij de ontvangst en go- durende hun verblijf in ons land. De gevoelens, die, wij Surinamers, van oudsher voor onze Vorstin en haar huls koesteren, doen niet anders verwach ten". Overal zullen tijdens het bezoek van de prinsessen de Surinaamse en de Ko- ninkrijksvlag wapperen. Het ziet er naar uit, dat de prinsessen' niet min der dan 33 aubades en serenades zullen worden gebracht door schoolkinderen, die ijverig hun Nederlandse, Surinaam se en Hindostaanse liederen hebben In gestudeerd. Een van de vele hoogtepunten zal voor de beide prinsesoen ongetwijfeld de tocht naar Stoelmanseilsnd worden. Daar woont de Granman Akontoe Ver- lanti en op de woelige Marowijne-rlvier zal een tocht in een echte Bosnegerkor jaal worden gemaakt. Prinses Irene heeft intussen het be schermvrouwschap van het nieuwe Dia- conessenhuis te Paramaribo aanvaard. ETHERGOLVEN Staalkaart VPRO: !0_3 OOp de helling, gt aprek 1945 Grammof oonmuz 19.55 Deze latje VARA: 2OU0 58 Hij mag dan niet precies snappen, waarom die hoge meneer zo in-enen bits en bars tegen hem doet het zal wel wezen om iets, dat hem in het optreden van Ariën niet aanstaat. Goed, dan zal dat optreden anders worden. Want Biesheuvel is te ver gegaan, dan dat hij zich nu nog uit deze zaak kan en wil terugtrekken. En hij denkt aan zijn dorps- en buurtgenoten; aan zijn werk en zijn ont snapping in de verleden nacht Aan zijn verlan gen naar een Franse overwinning óók. Het kost hem wel enige moeite, maar hij over wint zichzelf en vraagt aan de tolk, waarom de ko lonel zo plotseling anders tegen hem üoet. De tolk legt hem dat uit. Die kolonel is een voor naam Frans edelman en daardoor is hij niet ge wend dat er op zo vrijpostige toon tegen hem wordt gesproken als Ariën doe» Of de tolk dan aan zijn edelheid wil uitleggen dat hij, Biesheuvel, een doodgewone Hollandse boer is, niet goed op de hoogte met de Franse ge woonten. En dat hij zeker niet de bedoeling'heeft zijne edelheid te beledigen. De tolk brengt de boodschap over en de kolonel glimlacht. Ietwat gemaakt, ietwat neerbuigend. Hij heeft méér dan genoeg van die lompe Hollander, maar hij kan hem gebruiken. Zal hem gebruiken. Toch krijgt Ariën Biesheuvel niet meer de gele genheid zich met het overleg te bemoeien, dat. de kolonel met enkele officieren voert. Hij mag erbil staan, doch geen woord wordt meer voor hem ver taald en geen vraag wordt meer tot hem gericht Of Want als het overleg teneinde schijnt, wenkt de kolonel hem weer naar de tafel en de kaart. Legt de vinger bij een bepaald punt Ariën buigt over de kaart: het punt dat de vinger aanwijst is de brug over de vestinggracht bij de Arkelpoort. Die Fransman heeft dus met zijn kaart hetzelfde gezien, wat hij, Ariën, met zijn kennis van stad en streek het beste oordeelt: de Arkelpoort over meesteren. Hij knikt instemmend hij meent óók. dat die poort het meest "in aanmerking komt. Maar dat wordt hem niet gevraagd de Hollander moet als gids dienen en een weg wijzen, dwars door dit ver- Afgewende ondergang door H TE MERWE vloekte watergebied naar het punt, dat door de Fransen is uitgekozen voor de overrompeling. Gids ja, dat wil Biesheuvel wezen. Daarvoor had hij zich bij de sergeant aangeboden. En dat hij zich met het plannenmaken heeft willen inlaten kwam door de wijze, waarop de kolonel het ge sprek begonnen is. De tolk oordeelt het niet nodig, deze verzekering en verontschuldiging uitvoerig over te brengen, hij vertaalt alleen, dat de Hollander bereid is zo'n weg te wijzen. Een weg, waarlangs de bezetting waar sch'ijnlijk geen vijand verwacht. Omdat ze vrijwel onbegaanbaar zal zijn. „Wijs", beveelt de kolonel. Ariën doet dat. De officieren, die te wijzende vinger met aandacht volgen, zien dat ze op do kaart staan in het gebied, dat als helemaal-onder- gelopen is getekend. „Juist daarom", beweert de gids. „iNemand ver wacht daar Fransen. Want wie .liet goed bekend is met de streek hier. vindt ze nooit". „Ik wel". Mooi, dan moet hij met de voorhoede mee. die de overrompeling zal uitvoeren. De volgende dag... Het weer schijnt de aanslag te begunstigen, 's Morgens, toen de troep uit Vreeswijk op mars ging was de lucht grauw van laag-hangende regen wolken nu in de namiddag regent het In dichte stralen. Als een gordijn hangt het vallende water de landen, en het uitzicht is vaag en be perkt De manschappen worden doornat Ze sjouwen mopperend achter hun gids aan, die met de ser geant voorop loopt. Hoe kun je vechten in dit hon- deweer en in dit kletsnatte land? Je glibbert en glijdt elk ogenblik! Voor een stevig gevecht van man tegen man is er nergens vaste grond. En je kunt erop rekenen, dat die Hollandse kikvorsen zich in het slik heel wat gemakkelijker zullen be wegen dan zij... Die vermaledijde kerels zijn aan zulk weer en zo'n grond gewend. Ariën hoort het ontevreden gemompel wel, maar hij verstaat er niets van. De sergeant hoort het en verstaat het. Hy is het misschien met zijn man- schappen eens, maar hij mag en wil dat met to- nen. Hy keert zich onder het lopen om en snauwt, dat ze beter doen hun mond te houden Dat dit miserabele weer ook zijn voordelen heeft. Nu zal geen kip een aanval verwachten en dat is een be- langrijk ding. Ze zullen wraak nemen voor de te- genslag van gisteren Of het komt door de barse toon van hun kom- mandant of doordat het vooruitzicht op revanche hen een beetje met de ongemakken verzoent wie zal het zeggen? In ieder geval: het gemompel en gemopper zwijgt. De troep vordert. En op be hoorlijke afstand achter haar komt de hoofdmacht. Aangevoerd door de kolonel in eigen persoon. De kolonel, die de schande van de nederlaag door e klinkende overwinning gaat uitwissen Ariën volgt een smalle weg, die een voet onder water staat. Wie in de streek niet bekend is, zou haar niet vinden. Zou haar, als hij haar per onge- luk ontdekt had, niet dan met de grootste moeite en voorzichtigheid kunnen volgen. Je moet voort durend met een stok tasten cn peilen, anders raak je in een ogenblik van de weg in de berm of in de sloot. Biesheuvel gaat zekerder dan een Fransman ooit zou kunnen: hij heeft verscheidene herken ningspunten aan allerlei terreinvoorwerpen. Aan een paar wilgen, aan een strook riet, aan een mo len in de buurt. Hij heeft het grootste deel van zijn aandacht daarvoor nodig, en slechts af en toe laat hij een speurende blik over de omtrek gaan. (Wordt vervolgd). Ned df1"" J 22-20 Laatste sporti Nws 22.40 Ballroom mofoonmuz 23.55—1 H Hilversum U. 298 m: Actual J9.25 Viool en piano (gr) 19 45 Lichtbaken, lezing 19 55 Holland Festival 1962: Co-ncergebouwork en sol 2100 VTaeenbeantw 2U10 De Pla- 'enkoffer 2Ü00 Lichte grammof oonmuz jr,.'' 32120 2Ci26 Boekbespr 22J0 Nw* 22 40 WIJ hriden de zondag tot: Gewijde rrniz en lezing 2' 00 Metropole ork en zangsol 23 35 The Adam Singers (gr) 23 55—24 00 Nws. muz 1215 Buitenlands comm 12.25 Ltcbt ork cn toI t2_5S Dc kerk zijt Gij. lezing 13.00 Nws 10 05 Mecropolcork en wol 10.45 Holland Festival 1962; Strljkkw: KI aai muz 14-10 C oncer igebouvorkMod en klam muz 15-15 Mod muz (gr) 15.30 Muz aspecten, muz lezing 16 00 Sport 16 30 Vet. Kérken: 17.00 Gere* rijdt m :V: 194* de kerken 1905 Verzoekprogr 20 05 gewijde muz 19 25 Door NCRV. NTS: 15 00±I6JO Eurovisie: Belletprogr beeld AVRO': 20 30 In AVRO'a Tel'evl- r 2045 Balletprogr 21 15—22.20 Een. ar nooit weer!, vrolijke (muzikale) co- Programma voor maandag Jeugd NTS: 1*7/3S Eurovisie: Concours Hlpplquc te Aken: KRO: 19 30 De avon turen van Ivanhoe. TV-film. NTS: 20.00 KRO: 20 20 Woord Voor de Nws 8.1-5 Rechtdoor 9-15 Klaas ka- beeld 23 30 Magazine de Paria 2! no Voordr 11,15 Radio Filharmonisch Programma voor zondag tol: Kla*s en mod muz 124» Orgel»p 2.45— IC 30 Meded t b v !a<nd- en tuVnb. s plattelami. lering 12.43 L4ch- 00 Nws 13 15 Meded. act iekrevjc :5.05 Lichte grainrnofoonmus '20 Amsterdam en zltn Europees achter- etTijdilcd 8 Weer kUrikbeeld Klae* en Uhcte gevar progr 945 Geestelijk Remonstr Kerkdienst 1130 lf-^3 Licht ensemble antwoord VPRO: 1145 UK»en. 1 eigen erf. AVRO: IC 00 Muziek MB (On 12-30 Sportber) 13 00 i dewereld, lezing judlokrant Jeugd .'8-00 Nws 18 5 Politieke kztng I -r-M tiMtmY.', .-..-„.o Nws 13 07 De toestand ki at wereia. lering njAnkrM. '•35 Lichte rramm of oonmuz 9 40 Voor de vrouw 10 10 Ghaarconc (grt 10.20 Theo logische etherleergang 11 05 Ketnermuzge. /.eischap: Mod muz 1-1 30 Lichte gramme, f oonmuz IC. 10 Lichte grarnmofoonmuz 12.25 Voor de boer en tuinder 12 30 Meded ri.30"Voor de Jeugd" lf7 50"Nwir'ipwrtUltoi tul?lbol,w 12J3 Licht n IK lO «IWCmble 12 5 Carillonbesp 15 50 Lustrum Amsterdamse Studenten 16JO Sportrevue VPRO: 17 00 Van provinciestad tot nieuw Babylon 7. lezing 17.15 Stad en land. gesprek VARA: land- -2 33 Grarnmofoonmuz, eventueel UnSét ac,ual '3 AO Nws 13.15 Blaasork 13 45 Lichte 1 16.00 Bljbekrverd 16.30 gr) 17 00 Voor de kleuters eugd 17.» Jazz Club 17 40 Regerlngsuttz: Nieuw land nieuwtIm en >rammnf»<nnr>i.n "«X. v""r ae tx'<'rrn Suriname, door Ir D B Frankrijk 23 30 Lichte grarnmofoonmuz ïiM^Met' bïïd^T'iK^ 23 552400 Nws rnJZ 30 hand en plaat voor u klankbeeld 21 00 Das DreimÜderlhaue. ope. Vnft. route (gr) 22.03 Klas* muz fgr) 22.30 Nws -Pf. ArtM U.00 MW T~m MM: Ullvei i 30 Nws 9 45 Klaas orgeknuz Inleiding hoogmis 10 00 Hoogmis 1 muz (gr) tkg Pi a no reeMod -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 7