|#Vf 0 Cum laude voor ds. Rothuizen v Zeer veel wolvee op de Leidse veemarkt Samy Molcho in Leiden Van t Hof Onderwater en Akerboom winnaars Zilveren onderscheiding in Voorschoten •Ve MEL'Wfc. LfclDSCHE COL'RA.Y1 ZATERDAG 30 JIM 19< Zoals gezegd: een beperkte aar van melk- en varekoeien doch de handel was rustig en met moeite konden de oude prijzen worden gemaakt. Alle markten van de algelopen week; han del stil, matig. Ook in jongvee gaat weinig om, de aanvoer is kort ei handel stroef. Slachtvee: een ruime aanvoer, doch Het lag al in de verwachting: er waren geen veranderingen in de handel van gebruiksvee. Het aanbood was gering, zij het voor het huidige tijdstip normaal, doch de vraag is ook zeer matig. De meeste veehouders hebben, gezien het weinige gras dat er is, genoeg vee en de hooioogst is erg schraal. Daar kwam nog bij dat het de laatste dagen erg koud en guur was, v waarde voor een rustige handel. Meer dan ooit kwam gisteren de klacht naar voren: waar blijft in Leiden de nieuwe overdekte veemarkt. willige handel. Alles werd geruimd en de prijzen van de vorige week werden ruim gehaald. Notering: f 2,75—f 3.45 per kg gesl. gew. Vette kalveren: voor Leiden een zeer grote aanvoer: 157 stuks. De handel was kalm en stroef, zij het dat de beste In kwaliteit de prijs wel opbrachten, de minderen daalden in prijs. Nuchtere kalveren: de afzet in hoofd zaak even minder vlot en vooral niet duurder, alhoewel uiteindelijk de oude prijzen konden worden genoteerd. Wolvee: de aanvoer was heel groot: bijna 500 oude schapen en 2100 lam meren. De handel in vette schapen en lammeren was redelijk goed. In zuig- lammeren goed en vlot. Voor de slacht (dus export» was ge lukkig een goede vraag, zodat de grote hoeveelheid spoedig was geruimd. No tering vette schapen f 75f 95; vette lammeren f 90f 130; zulglammeren f 57—f 100. Anders stond het er met de weide- laihmeren voor. De aanvoer was te groot voor een vlotte handel, te meer daar de boeren over onvoldoende gras beschik ken. De handel was dan ook flauw en wij hebben de indruk dat er enige par tijen onverkocht zijn gebleven. Note ring: weidelammeren f 55f 74; Texel se lammeren (700 stuks) f 58f 75; han del lui. Gezien in het raam van de andere marktberichten die deze week bij ons binnenkwamen, was de handel te Lei den gisteren nog tamelijk goed. Varkens: De varkensprijzen waren zo wel bij de handel op de boer als aan de slachthuizen duidelijk lager. Het aanbod was ruim en de handel slepend Op de Leidse beurs een teruglopende Kaasmarkt: Goede aanvoer: 19 par tijen Goudse en 4 partijen Leidse kaas. Notering: Goudse extra tot f 2,38; le soort f 2,25—f 2,32. Leidse f 2,50—f 2.64: handel matig. Burgerlijke stand van Leiden Geboren: Geza Ernö z v H Gerte- naar en M A de oKning; Arie z v Cvd Plas en P C Wassenaar; Cor nelia Erik z v J Dreef en G I E Wiese; Johanna Elizabeth Maria d v P J Sassen en E M M Pieterse: Leona d v L A Akkerman en M Bobbink; Anita Ruurdtje d v S Tolsmo en j Klijn Hesselink; Reina Alberdina d v G Wessels en C Ver hoog; Michaëla Wilhelmina Antonia Maria d v A J M T Pieters en A A M v d Staak. Ondertrouwd: C Heijnckamp en I Dirkse; P Spierenburg en J T Rehling: O T J Bik en A B M Top per; A M Siebers en T H M Grub- ben; S Weeda en E H d Dopper; J .1 E Filemon en E Hageman; M A Kerkhoven en N Prevoo; G van Rijn en C S M van der Boog: H C de Graaf en A Azier; G P M Post cn T M Paardekooper; G Kamp horst en C Plaizier: A Straathof en M A Voppen; C L Juffermans en C H M Ouwerkerk; J H de Haas cn R Kcijzer. Gehuwd: P C Wingerder en T S H Mulder; W C Verhoeven en J de Tombe. Overleden: C Rombouts. 64 j. man. Mulo-examens Leiden Geslaagd voor diploma A: de dames A Haasnoot Katwijk aan Zee, W I Boerx. Katwijk aan den Rijn. W C van Veen Rijnsburg: de heren LJ C van Dijk D F v d Niet A van Dijk, Katwijk aan Zee, A T Durieux P A M Langmuur Katwijk aan den Rijn, A S Schalkers. Zoeterwoude, M H van Kampen. H D v Iterson Oegstgeest, E C van Krn- lingen Rijnsburg, J de Brec, Leiden. Geslaagdvoor diploma B: de heren K P Piena, G J Roosing. W G Tiesena, I van der Tuin, A J v Doorn. R W H den Dopper, J P Korsten Leiden. R M Faber, leiderdorp: de dames A S v d Krieke, C' Willemse, Leiden. Voor diploma A en B in totaal afge wezen 5 kandidaten. De kandidaten bij wier namen een sterretje staat, behaalden tevens he' iN I iddenstandsd iplom a. Leerlingen Gunningschool namen afscheid Op een gezellige bijeenkomst van ouders, leerkrachten en leerlingen van de Gunningschool aan de Driftstraat, ge houden in het clubgebouw van speeltuin vereniging Oosterkwartier. namen de kinderen van de zesde klas afscheid. De avond werd geopend met twee lie deren, gezongen door de zesdeklassers. onder leiding van schoolhoofd Riks. Hier na voerde dezelfde groep een sprookje op. dat bij de ouders zeer in de smaak vieL Aan het slot van de avond boden de leerlingen de heer Riks een geschenk aan. Mevrouw Riks kreeg bloemen. De heer W. Dool. voorzitter van de ouder commissie, sprak een dankwoord uit. Geslaagd Onze stadgenoot de heer K. van Bom mel is aan het Ned. Instituut voor Ac countants (NIVA) te Amsterdam geslaagd voor het examen accountant Televisie-verzekeraar veroordeeld Het Haagse gerechtshof veroordeelde gisteren de 40-jarige directeur van het vroegere televisie-schade- en repara- 'leverzekeringsbcdrijf Internationale te Den Haag tot een geldboete van f 1000 of 50 dagen hechtenis benevens twe# boeten elk van f 500 of 35 dagen hech- 'enis, wegens overtredingen der wet op het verzekeringsbedrijf. Verdachte had nl verzuimd te voldoen aan verplichtin gen tot registereren van zijn verzak*» De economische politierechter had ver. dachfte veroordeeld tot driemaal f 5000 In hoger beroep eiste de adv -generaal bij het Hof driemaal f 1500 boete. Zoals wij gisteren op pagina 2 reeds uitvoerig berichten, is ds. G. Th. Rot huizen, gereformeerd studentenpre dikant te Leiden, gistermiddag aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gepromoveerd tot doctor in de theo logie op een proefschrift over burgerlijk gebruik van de wet. De rector magnificus, prof. Smitskamp, deelde mee, dat was be sloten de promotie cum laude të doen geschieden. De dissertatie is een waardevolle bijdrage voor de theologische wetenschap. De talrijke belangstellenden begroetten deze mededeling met een hartelijk De receptie ivas zeer drukbezocht. Wij zagen onder meer prof. dr. C. A. van Peursen uit Leiden, prof. dr. J. T. Bakker uit Kampen, dr. J. J. Buskes uit Amsterdam, dr. J. M. van Minnen, gereformeerd studentengre- dikant te Utrecht, ds. J. Hessels Mul der, gereformeerd studentenpredi kant aan de Vrije Universiteit, dr. K. Dronkert te Leiden, prof. dr. W. Kooiman, hoogleraar aan de gemeen telijke universiteit van Amsterdam, ds. J. H. Sillevis Smitt. ds. J. W. Sev- mever. hoofd-vlootpredikant. dr. G. P. H. Locher en ds. P. J. Mackay. zendingssecretarissen van de Her vormde Kerk. ds. J. M. Hoekstra van liet. vormingscentrum Oud-Poelgeest te Oegstgeest en kandidaat A. Hof man, die werkzaam is onder de Oos terse studenten te Leiden. Op de foto: de jonge doctor wordt gelukwenst. Van links naar rechts: dr. Westerink. mr. Woudstra. ds. De Boer. ds. Heule en mevrouw Heule Foto N. van der Horst De bekende jonge Israëlische pan tomimespeler Samy Molcho treedt donderdagavond om kwart over acht in het kader van het Holland Festi val op in de Leidse Schouwburg. Zijn programma omvat naast uit beeldingen met een komisch karak ter, zoals „De vrijgezel en de knop" en „Het orkest" ook tragische num mers als „De bedelaar" en „Kain en Abel". Samy Molcho werd in 1935 te Tel Aviv geboren. Hij leerde bij Rina Ni- kavo en Judith Orenstein de elementen der bewegingskunst en van de dramati sche dans. In 1954 eindigde zijn opleiding aan de toneelschool van het beroemde Israëli sche Kamertheater en hij werkte daar. evenals bij het Israëlische nationale theater, tot eind 1956. De elementen der pantomime studeer de Samy Molcho bij Elvin Eppstein en hij sloot zich toen bij de Pantomime- groep van het Kamertheater Leidse Jeugdtour DE veldrit, laatste etappe van de Leidse Jeugd Tour, leverde bij de jou gelui nogal commentaar op. Na een levendige discussie, werden de vastgestelde zeven en tien ronden teruggebracht tot resp. drie en vijf ronden. De C-klassers, die alles best vonden, als er maar werd gereden, beten weer de spits af met drie ronden van 500 meter. Na de eerste ronde voerde Louis Ouwerkerk de lange sliert aan, gevolgd door Ben de Graaf. Henk van 't Hof die eerst rustig meedraaide, kwam toen naar voren passeerde de koplopers. Louis en Ben bleven in zijn kielzog Geest 1.43.56; 4 Leo Knijnenburg 1.48.18; en waren al lang blij. dat de rest van - - het veld langzaam maar zeker achter VOORHOTT Meisje ernstig gewond ij een leidende persoonlijkheid In 1958 gaf hij zijn eerste pantomime avond. Na een tournee door Israël (meer dan 200 voorstellingen) werd hij tot „Kunstenaar van het jaar" benoemd. In 1959 trad Samy Molcho op uitno diging van de bekende regisseur Jossef Millo in het kader van de exclusieve Israëlische Theaterclub te Haifa er Aviv op. Eind 1960 begon hij in Griekenland zijn eerste Europese tournee, die hem naar vooraanstaande theaters als het Schillertheater te Berlijn, het Piccolo theater te Milaan en het Akademie- theater te Wenen bracht. Daarbij kwa men opvoeringen in Zwitserland, in België. Scandinavi.ë Mexico, Argenti nië, Chili, Venezuela. Brazilië en Co lumbia. In de zomer van 1961 was Samy Mol cho als docent aan de Vijfde Interna tionale zomeracademle van de dans te Keulen naast meesters als Anton Dolin. Anna Sokolow, Viktor Gsovsky en Nora Kiss werkzaam. Voor 1962 ontving hij uitnodigingen voor de Wiener- en Berliner Festwochen. Exxourcie N.C.R.V. Leiden Voor de excursie van de afdeling Lei den van de Ned. Chr. Reisvereniging de postordermagazijnen in Goor en Markelo wordt op dinsdag 3 juli om half 8 'smorgens van het Stationsplein vi Directie Electrolasch Leiden De algemene vergadering van aandeel houders van de n.v. Nederlandsche Elctrolasch Maatschappij te Leiden heeft ir. J. H. Dickhoff met ingang van 1 juli tot adjunct-directeur benoemd, i toe was ir. Dickhoff procuratie houder. Gistermorgen is de negenjarige Maria Walraven. Nachtegaallaan 14. toen zij per fiets op weg was naar de christelijke school aangereden door een personen auto. Het kind liep ernstige verwondin- aan het hoofd op. Zij is naar een ziekenhuis gebracht. Lezers schrijven ons Nieuw-Guinea is dan dc kogel door de kerk. Nieuw-Guinea zal worden overgedragen aan Indonesië. De secretaris-generaal dc Verenigde Naties heeft het ge zegd. Hij twijfelt er niet aan. of Westelijk Nieuw-Guinea is binnen twee jaar In donesisch grondgebied. Over recht van zelfbeschikking wordt niet meer gesproken. Dat staat alleen maar in het plan-Bunker ,.voor de leus". Na 2 jaar mogen de Papoea's kiezen, nota bene nadat het bestuur is ergedragen en de Nederlandse troe pen door Indonesische zijn vervangen. Niemand gelooft, een Amerikaanse krant heeft dat gezegd, dat de Indonesische troepen cn het bestuur West-Nieuw- Guinea zullen verlaten ln geval de Pa poea's voor zelfbestuur kiezen. Over garanties wordt ook niet meer gespro ken. Immers heeft staatssecretaris Bot gezegd, dal Nederland het plan-Bunker een geleidelijke overdracht van het bestuur over Nieuw-Guinea heeft mvaard. zonder voorbehoud En deze beslissing is genomen zonder de Papoea's, zelfs tegen him uitdruk kelijke wil. Immers hebben zij bij mou- an hun politieke leiders verklaard: ..Het plan-Bunker is voor ons onaan vaardbaar'. Wat is er nu overgebleven het recht van zelfbeschikking? Te vergeefs hebben de Papoea's gesteund op dc beloften der Nederlandse regering. Nederland is. zij het niet militair, dan toch politiek verslagen, heeft de strijd opgegeven, die nauwelijks was begon- evenals sommige Indonesische pa- infiltranten: op de loop gegaan bi) het eerste schot. jl een grote teleurstelling voor hen. die gehoopt hadden, dat Nederland .trouw zou blijven aan het gegeven woord, die met voldoening de berichten tn de kranten lazen van de moedige verdedi ging van Nieuw-Guinea door onze mili tairen en van de vergeefse pogingen van de Indonesische parachutisten om vaste voet in N. Guinea te krijgen; die gehoopt hadden, dat het mooie werk m Nieuw- Guinea zou kunnen worden voortgezet, het werk van Zending en Missie, van medische verzorging onderwijs: en die moeten zien, hoe de Papoea's gelei delijk worden teruggebracht naar de chaos en corruptie, naar honger en ar- Naar het mij voorkomt, hebben de po litieke leiders besluiten genomen, on danks tegenstand in eigen partij. Ge lukkig volgen niet allen, als kuddedie ren. dc politieke leiders. Een groep le den van de P.v.d-A. heeft zich openlijk gedistaneieerd van het partijbestuur en verklaard het niet eens te zijn met do politiek der P.v.d.A.-leden ln de 2o Kamer inzake Nieuw-Guinea. Kan dat ook niet ln de A.R.-partiJ? Immers is gebleken, zowel op het con vent als in de pers, dat vele anti-revo- lutionaircn het niet eens zijn met da houding van de a.r. kamerfractie. Sassenheim G. C. v. d. BERG Teylingerlaan 45. Vanmorgen omstreeks vijf uur ver trok van de Vijf-Meilaante Leiden een bijzonder transport naar Wage- ningen. Het betrof hier een zgn. kernvat, bestemd voor het reactor centrum l.T.A.L. van de landbouw hogeschool te Wageningen. Het uit aluminium vervaardigde vat had een dergelijke omvang, dat het al leen 's morgens vroeg mocht wor den vervoerd en dan nog met politie- escorte. Uiterlijk 8 uur moest het gevaarte vanochtend in Wageningen zijn. Het is vervaardigd door de Ned. Eelectrolaschmaatschappij te Leiden. De kernreactor, waarvan het vat een onderdeel is, zal onder meer worden gebruikt voor het bestralen ran landbouwzaden en planten om de gevolgen hiervan op de verdere groei te bestuderen. Foto N. van der Horst. bleef. De Gele-trui finishte in 4 min. 6 sec., maar de grote verrassing in de C-klasse was de tweede plaats, Louis Ouwerkerk vasthield. In de B-klasse gingen de kopstuk ken van het klassement op een kluitje de eerste ronde door. Halverwege de tweede ronde kreeg Peter Beereboom dc pech van zijn leven. Terwijl hy gunstig ln de course lag. liep zijn ach- I terwlel vast. terwijl hij precies aa kant van de baan zat, waar geen hulp was. Hij kon de etappe niet uitrijden ei verspeelde daarmee de kans op de tour. I Leen Onderwater (nummer twee» nan I gedecideerd de kop van het veld en I draaide gelijkmatig van de achtervol- gers weg. Bert Hulsbos en Martien d. Geest streden een heftige strijd I de tweede en derde plaats van de etap- j pc. Bert won deze strijd en dit bleek later nog een gelukje voor Peter Bee- reboom. daar diens reglementaire tijd j hem 1 sec. vóór Martien v. d. Geest op de tweede plaats hield. En al dit spektakel in één ploeg, de Zoeterwoudseploeg, die grandioos vooi de derde maal de „Trammeland-beker' gewonnen heeft en hem nu definitief mogen houden, i In de A-klasse nam Rob Akerboom geen enkel risico voor zijn gele-trui en stormde gelijk naar voren. Vóór de an- dere kandidaten uit de kluwen los wa- ren, had hij al een twintig meter voor- sprong. Tot ieders verrassing zat Ge- rard v. Velsen op de tweede plaats, daarna kwamen pas de directe kans hebbers. Lange tijd hield Gerard v. d. Vlugt het vol hem te bedreigen, maar in de vierde ronde viel hij wat terug en moest zelfs de derde Dlaats nog afstaan aan Maarten Hoek. die zich in de eer ste fase van de strijd had laten verras- De Leldse-nationaTe nloer beeft nu voor de derde lc-»r de Van Zijp-wissel beker bemachtigd. C-klassc. 1 Henk v 't Hof 4.06: 2 Louis Ouwerkerk 4.07: 3 Ben de Graaf 4.10: 4 Adrle Hoek 4.22: 5 Wim v Vliet 4.26: 6 Frans Stouten 4-30. B-klasse: 1 Leen Onderwater 5.06: 2 Bert Hulsbos 5.21: 3 Martien v d Geest 5.24: 4 Anton Haas- tricht 5.40: 5 Jac Poel 5.45: 6 Arie Ver sluis 5.51. A-klasse: 1 Rob Akerboom 404: 2 Gerard v Velzen 4.37: 3 Maarten Hoek 4.38: 4 Gerard v d Vlugt 4.45; 5 Kees Schaap 4.45: 6 Bert v d Ploeg 4.53. Dnshlostgpmont C-klasse. 1 Plan-Noord 12.52; 2 Sassen heim 13.39: 3 Marediik 13.45. B-k!a«e- 1 Zoeterwoude 16.30: 2 Warmond iT34; 3 Sassenheim 19.0.3. A-klasse: 1 Leidse Nat. ploeg 13 14- 2 Sassenheim 14.25: 3 Voorschoten 14.54. EindM"*sp-mf>nf C-klasse: 1 Henk v 't Hof 1.10.18: 2 Adrie Hoek 1.17.29: 3 Adrie v Polanen 1.20.45: 4 Ben de Graaf 1.21.28: 5 Rob Bl«eboos 1.23.26: 6 Wim v Vliet 1.27.40. B-klasse 1 Leen Onderwater 1.42.40: 2 Peter Beerenboom 1.43.55: 3 Martien 5 Bert Hulsbos 1.49.29; 6 Anton Haas trecht 1.50.04. A-klasse: 1 Rob Aker boom 1.33.55: 2 Maarten Hoek 1.35.28: 3 Hans SoHeveld 1.38.24; 4 Bert v d Ploeg 1.38.54: 5 Gerard v Velzen 1.39.58; 6 Kees Schaap 1.40.23. PLOEGEN C-klasse: 1 Plan-Noord 4.01.41; 2 Sas senheim 4.06.12: 3 Maredijk 4.37.13. B- klasse: 1 Zoeterwoude 5.21.43: 2 Sassen heim 5.38.25; 3 Warmond 5.39.27. A-klas se: 1 Leidse Nat. ploeg 4.52.41: 2 Voor schoten 5.02.07: 3 Sassenheim 5.10.56. ZOETERWOUDE Oranjefeesten begonnen Voorafgegaan door de Leiderdorpse drumband trok gisteravond traditiege trouw de kinderoptocht langs de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude, nadat alle deel nemers door de directie van De Jongs Machinefabriek waren getrakteerd. Bij het feestterrein aangekomen, overhan digde Ansje Colijn een boeket bloemen aan mevrouw Detmers, waarna de heer G. van der Krol de feestelijkheden offi cieel opende. Burgemeester Detmers wees op de betekenis van dit Oranjefeest. De voor zitter van de jury, de heer L. van der Sijs, reikte de prijzen uit aan de win naars van de kinderoptocht. Er waren in de stoet deze keer veel bloemen ge- De prijzen gingen naar: 1 Anneke van Dijk, 2 Marianne v Hog- wegen, 3 Klaas Klein, 4 Tineke Bruinen, 5 Naddy Nijhoff, 6 Liebeth Voordouw, 7 Marijke de Jeu. 1 Liesje Koster, 2 Nellie v Diemen. •3 Klaas Zwetsloot, 4 Aatje Verkerk 5 Bea Schijf. Versierde wagens: 1 kinderen v d Hoeven, 2 Anja v Leeuwen. 3 kinderen Brusche, 4 Co Omt- OEGSTGEEST Zwemexamens Zwemexamens Poelmeer geert Diploma A: Betty Krantz. Aliette Bent. Eckje Hoenderdaal, Mar» Eybergen, Janine Geirnaert. Nico! Munting, Ruth Hoekstra, Marion Sp ken. Dilly v. d. Berg, Marjolein crinus. Ineke Schoonbeeg. Marco Be ma, Thijs ten Raa, Michiel ten Raa. v. Gorkom. Hans v d. Broek. Keei Jong. Hans Versluis. Diploma B: Barbara Vogelenzang, ter v. Rijn, Tineke v. d. Linden. Diploma Maria-school. Diploma! Ria Balk. Marijke Houps, Olga Corry v. d. Burg. Rosa Schrama, En' Samson. Ellen Verhoef. Karin Fris Rietje Balsters. Rosemarie de Boer. j1 EN Meijers. Anneke Voordauw, Els JU ziet ly v. d. Kooy. Thea Huibets. Lid f mans, Thea Meijers, Laura Chorus, 1 wien Chorus, Greke Breedijk. irDie Diploma B: Jeannette Bank. Lei» een Thorn. Christel Onderwater, Conny Zon. Paula Limburg. Bea v. Schaikk Burgerlijke stand V GEBOREN: Albert Peter, z v H I linga en H Hielema: Maartje Anne-M; d v J G Star en van G Paauw: Het Jacob Maria, d v L Woliers en van van Muijen; Anna Catiharina Carolirt£n v J M F Verhoef en van J F C Jor pier; Evert Nicolaas, z v M H C Paanosbau kooper en van W M E Casparie; Fli met z v F Vletter en van M Overvliet. even ONDERTROUWD: G C van der 4ntgar en G C M ten Haken. „rewi GETROUWD: J B J Knook en Lnantis Ohr de Goeij: G J Brussee en C I^z0 e van Zomeren; H J Hangelbroek en P weWikl Blakrtltuui OVERLEDEN: H F Scholte, M J |(n bo Rooijen. Wer a Geslaagd innen Aan het Koninklijk Technic^ P.B.N.A. te Arnhem is onze plaai noot C. G. Keereweer geslaagd het examen technisch ambtenaar bc toezicht. pktaal WARMOND Geslaagd Onze plaatsgenoot P. Beumer is het Koninklijk Technicum P.B.NA. Arnhem geslaagd voor bouwkundig zichter-tekenaar. Autopeds: 1 Trudi Redegeld, 2 Huub v Mil, 3 H ie Schijf, 4 Piet v Maasdam. 5 Pete d Heyden, 6 Paul v Hofwegen, 7 T Rietveld. Groepen 1 meisjes Vervoorn (Kaartspel». 2 1 deren Rijsdijk (balletgroep), 3 meisje] d Valk-v Rijn (zingend in de regen)! meisjes Kaiser.v Hofwegen (Roodkapj 5 jongens v d Vaart (Chinezen), gens v Harteveld (Cowboys), 7 kindd Vink (Tom Poes en Heer Bommel) Prijsuitreiking Tour van Valkenburg De deze week gehouden Tour van Val kenburg werd afgesloten met een fees telijke oiieenkomst in het Marine-Vlie"- kamp Valkenburg, waar de commandanij kapitein ter zee G. F. Venema. de prijzen uitreikte aan de winnaars van de Tour Als gasten waren aanwezig de comman dant van de Marine Luchtvaart Diensi Nederlaid, kapitein ter zee vlieger B. Sjerp, de burgemeester van Katwijk. Valkenburg en Wassenaar cn politieau toriteiten uit de gemeenten waardoor de route van d« tour had gelopen De commandant richtte woorden nulde tot majoor Poppe, die een fraai zeilresultaat had behaald in de Kieler Woche. Majoor Poppe droeg daarna de prijzen, die hij had behaald, aar commandant over als trofeeën vooi marine-vliegkamp. De winnaar van de tour, Wjjtmans. ont ving het herenrijwiel en enkele bekers. Sergeant Aartscn, leider van de winnen de ploeg Full Speed, ontving de eerste ploegenprijs. Het amusementsprogramma, dat n prijsuitreiking, werd afgewerkt werd ver zorgd door het gezelschap van Rens Dorth. Aan de heer A. P. Valentijn, werkzaam oij het bloembollenbedrijf van gebr. Eggink aan de Veursewag, is gistermor gen door burgemeester De. Kool een ko ninklijke ouderscheiding (de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau) uitgereikt. De hear Valentijn, die veertig jaar ge leden als loopjongen in dienst van de firma Eggink trad en die thans een lei dinggevende functie bij dat bedrijf be kleedt. werd. voordat hem dc onder scheiding werd opgespeld, -ln hartelijke bewoordingen door burgemeester De Kool toegesproken. Deze gewaagde onder meer van de byzondere verdiensten die Valentijn voor het bedrijf heeft gehad en van het grote vertrouwen, dat deze zo gewaardeerde kracht zich heeft weten Nadat de burgemeester, die gezeld van vrouw en dochter, de medaille had opgespeld, dankte één van de fir manten, de heer Chr. Eggink Jzn., mede namens de heer Valentijn voor de onder scheiding. Hierna bleef men nog gerui me tijd in een feestelijke stemming bij- Het ligt in de bedoeling de gedecoreer de tijdens een volgende week voor het gehele personeel te houden feestavond nogmaals flink in het zonnetje te zetten. (Foto N. van der Horst) Succesvolle taptoe De band, die tussen de burgerij van Voorschoten en de Koninklijke Marine oestond toen het Marine Opkomst Cen trum hier was gevestigd, blijkt niet te zijn verbroken by de overplaatsing van het M.O.C. (in november) naar Hilver sum. Gisteravond heeft de kapel van de Koninklijke Marine, met tamboers Pijpers leiding Lijnschoten namelijk een taptoe ln Voor schoten gehouden. Ten ranschouwe van burgemeester wethouders, gemeentesecretaris, raads leden en marineofficieren, onder wie de voormalige commandant van het M.O.C. iverste De Looze, velen vergezeld van hun dames, marcheerde de kapel om pre- op de pittige tonen van de River Kwai mars het sportveld aan de J. W. Frisolaan op. waar een spontaan applaus van het talrijke publiek wachtte Nadat kapitein Van Lijnschoten zich bij burgemeester De Kool had gemeld zette de taptoe in met Abide with me. gevolgd door Thundcrn. March of the Herald, de beroemde Defileermars. Globe ind Laurel, Hornpipe, Mare Liberum een compositie van kapitein Van Lijn schoten) en Retraite Frangalse. De taptoe werd door een hoornblazet in het dak van dc Nassauschool ten ge hore gebracht, hetgeen in de avondstil bijzonder mooi klonk. Tot slotte volgde het Wilhelmus, was ien de na onder de tonen van The Fairest the Fair werd afgemarcheerd naar b igjarig Cultureel Centrum. Daar bleven kappeeft en genodigden nog geruime tijd als i 'ten van het gemeentebestuur bijeen. Naar wij vernemen Is van vele kant de vraag gerezen ln hoeverre de mof Hjkhetd zou bestaan dit eve Hjks te doen herhalen en de taptoe aid tot een Voorschotense traditie te d< worden. De Voorschotense burgerij thans heeft door haar aanwezigheid ruime mate adhesie met dit denkbee betuigd. [TRA! Sdiolencompetitie tuis en ïbij Dc voortzetting van de voetbal- korf balcompetitie voor dc lagere scholq8ebl heeft voor wat betreft voetbal de vo voor gendc resultaten opgeleverd: Vlietscha gevaar! Herv school 00; Geref schoolPart school 0—4; ds. Fortgensschool—Bethi nleschool 10 cn Goref schoolJozti school 0—2. De stand is nu (resp. aanti gespeelde wedstrijden en behaalde put ten»: 1. Parkschool 5—10; 2. Jozefschol 47; 3. Ds. Fortgensschool 57; 4. B- thanteschool 44; 5. Geref. school 6. Vlietschool 41 cn 7herv school 6—' Korfbaluitslagen: Vlietschool—Het school 20; Geref schoolPairkschcx 03; ds. FomtgensschoolBethaniesch<x 01 cn ManiiasehoolGeref school 2—1 Stand: 1. Parkschool 58; 2. Mariascho* 4—7; 3. Bethaoiesc'nool 4-6; Vlietscha 46: 5. Geref school 42; 6 ds. For gensschoo] 5—2; 7. Herv school 6—1 Verkeersexamens Aan de verkeersexamens hebben d jaar ruim 300 kindieren dcelgenomei Afgewezen wenden 79 kandidaten, te' wij] 14 scholieren erin slaagden zonde h V, P t?!."! °t?" m lm diploma te va da directeur-kapitein V.n weuv.-n Dat diplama hebben zij oven gens nog niet in hun bezit. Het zal melyk maandagochtend door burgemeö ter De Kool persoonlijk worden -uitg reikt. Burgerlijke Stand Geboren: Johanna Adrlana Maria d G P A Hooijmans en M M C Koot. Voor •traat 11; Evert z v A J van den Bert en C A Wondergem. Prof. Zeeman- plantsoen 13: Jan Franclscus Johan A T van Vulpen en A S Romein. Leidie weg 130b; Petrus Johannes z Zwam en J G Wildenberg. Ondertrouwd: Wilhelmus Maria Jo hannes Meijdra. 14-11-36 en Johann» Schrijvers. 17-5-41; Johannes Jacobui Maria Edelman. 2-10-35 en Christin' Pctronella Theodora Maria Lindeman 13-12-31; Carol Christiaan Bosch. 26-7-33 Wilhelmlna Elberdina NleuwenhuU* Blijft at zw wagen der hei jes. di. De I tisterei dultse iaar ge brschu Pllchtii Zijn •elfde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 6