BON ijst Israël spion uit? Regeling wereldmarkt landbouwprodukten [Adenauer gereed voor bezoek aan De Gaulle Churchil in Londen geopereerd Hoe het gevaar tot een minimum te beperken? IJSTANDSREGELING MINDER-VALIDEN De vaste commissie voor maatschappelijk werk uit de Tweede Ka mer is verheugd over de totstandkoming van de tijdelijke bijstandsrege ling voor minder-validen, maar, zo zegt zij in het verslag van haar be raadslagingen over deze regeling, zij is er niet zeker van dat het beoogde effect zal kunnen worden bereikt. Weliswaar zal de vergoeding door het rijk van 60 pet. van de kosten een groot aantal gemeenten aansporen bij- standregelingen in te voeren, voor zover zij dit nog niet gedaan had den, maar de vrees blijft gewettigd dat een deel der gemeenten zal achterblijven, hetzij omdat de resterende 40 pet. der uitgaven voor hen te bezwaarlijk is, hetzij omdat een rechtsverplichting ontbreekt. In ver band hiermede vraagt de commissie of verwacht mag worden, dat de ten laste van de gemeenten blijvende kosten van toepassing van deze regeling opgenomen zullen worden in de algemene maatregel van be stuur als bedoeld in de financiële-verhoudingswet 1960. Oeganda op 9 okt. onafhankelijk Na een conferentie van 17 dagen is gisteren in Londen een communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd dat Engeland erin heeft toegestemd aan het Oostafrikaanse protectoraat Oegan da op 9 oktober onafhankelijkheid te verlenen. De afgevaardigden van Oeganda hebben de wens te kennen gegeven in het Gemenebest te worden opgenomen met koningin Elisabeth als I Koningin. De conferentie is het eens geworden rer een grondwet waarin onder meer fiscale regelingen tussen de centrale regering van Oeganda en de andere autoriteiten zijn opgenomen. alsmede de verdeling van de macht tussen de vier koninkrijken Boeganda. Ankole, Boejoro, Toro en centrale regering. Uitlevering gevraagd I Premier Ben Goerlon houdt zich per- oonlljk bezig met de vraag wat zal ?orden gedaan met de spion Robert 'en, die uit de Verenigde Staten Israël is gevlucht en die In Tel Kviv werd gearresteerd. Sobk?n werd li de V.S. tot levenslange gevangenls- traf veroordeeld, omdat hij voor de kowjetunie had gespioneerd. Hij ver- thans in het ziekenhuis van de «gevangenis te Tel Aviv. Van Amerikaanse zijde is een offi- tel verzoek gedaan om Soblen uit te reten en in Israël wordt koortsachtig iderzocht, wat de regering nu te doen aat. Er bes veringt V.S. I Soblen, die een zeer zwakke gezond heid heeft, kan zich beroepen op het Srettelijk recht van iedere Jood om zich i Israël te vestigen. Maar Israël kan »m als ongewenste vreemdeling toch Eet land uitzetten. Zondag zal een beslissing worden ge nomen. Verwacht wordt, dat wel uit wijzing, maar geen uitlevering zal vol- Voorstel minister Pisani: Dringend probleem vraagt oplossing Edgard Pisani, de Franse minister van landbouw, heeft vrijdag in Brus sel gepleit voor een conferentie op korte termijn over een regeling van de wereldmarkt voor belangrijke landbouwprodukten, als granen, vlees, zuivel en suiker. Dit probleem, zo be toogde hij in een uiteenzetting van anderhalf uur op een conferentie van EEG-ministers van Landbouw te Brussel, is dringender dan ooit, nu Engeland tot de EEG wenst toe te treden en een oplossing moet worden gezocht voor de problemen van het Britse Gemenebest. Volgens Pisani zal het mogelijk zijn voor de exportlanden ook die uit het Gemenebest duurzame maatregelen te treffen. Pisani verklaarde dat bij de huidige Nu geen erfvijanden meer.... L (Van onze correspondent in Bonn) ICII de viiia van Adenauer in 1 'A Rhoendorf staan de koffers TK gepakt. Maandag begint voor de B6-jarige Westduitse regerings- 2§eider het staatsbezoek aan erk c^rartkrijlk) dat tot de volgende 9Sveek zondag zal duren en in sa7"*jReims zal eindigen. In het be- in 'cerSzoe]c.programma voor de Franse 'uo. hoofdstad staan drie conferenties suruw- De Qauue? die in politieke van* kringen in geheel West-Europa T nu c met grote belangstelling worden tegemoetgezien. Dit eerste staatsbezoek van de 'estduitse bondskanselier aan Frank rijk is een gebeurtenis waarvan de lekenis niet hoog genoeg kan wor- geschat. Het is een teken van volledige ommezwaai in de ver- louding tussen de vroegere erfvijan- len van Europa en van de voortdu rende verbetering van de betrekkin- ;uonde\ istaam n grt alle ellitei juli, i ordt hi i dei loerkit ist Jat ten, d ille m en tt eze Nt op. :e reeI itselijl VVV toeri ng vei rkzaa ïLaat 's kijken, ja jij hebt waarschijnlijk recht op meer kinderbijslag. Hoe wist die man dat In „Dat zit zo" gelezen dat er bijzondere gevallen zijn. MET DEZE BON WORDT HET BOEK VAN U an Vil hulp dig Ie fieh ntal M Zo is is hoc ipbreni v Mar Dr Kir Acht» tr 177 je. L# I (in envelop of op kaart geplakt verzenden a kunt noteren als nieuwe abonnee: Datum van ingang BETALING PER WEEK/MAAND/KWARTAAL/GIRO (Doorhalen wat niet van toepassing is Zelf was ik al abonnee. Voor het aanbrengen van bovenstaande nieuwe abonnee heb ik dus recht op DAT ZIT ZO Schrijf hier uw eigen naam en adres gen tussen de beide zo belangrijke nabuurlanden. Wat de gesprekken tussen dr. Ade nauer en president De Gaulle betreft, staan drie punten op de voorgrond, die de bondskanselier eind vorige week ook reeds besprak met de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken Dean Rusk. Zij zijn verder uitvoerig bespro- :n in de Westduitse regering. STEUN De bondsregering ondersteunt Enge- lands toetreding tot de EEG en de la tere aansluiting van Engeland bij de politieke unie. Bonn hoopt, dat ovei twee tot drie maanden de onderhande lingen (in Brussel) over de toetreding Engeland tot de Europese gemeen schap tot een goed einde zullen kunnen worden gebracht. Voor de kanselier is daarbij Engeland belangrijker dan het commonwealth. Hij heeft dit aldus ge formuleerd: Engeland treedt toe tot de EEG, niet het commonwealth". Dr. Adenauer wil verder het uiterste doen om de politieke unie der zes EEG landen toch nog voor elkaar te krijgen. De bondskanselier wii derhalve Gaulle het voorstel doen nogmaals conferentie van de EEG- regeringslei ders te beleggen om de zaak in kannen kruiken te krijgen. Dr. Adenauer heeft de gedachte ïn drie- eenheid, die korte tijd de jam „Ralit" (France, Allemagne, I- talië) had, als aanvang tot een grotere Europese politieke unie, definitief laten varen. Zij ontmoette zowel in het West duitse binnenland (onder de politici alle partijen) als in het buitenland op een te grote weerstand. Niemand wilde AKKOORD In Bonn verwacht men, dat De Gaul le akkoord zal gaan met Adenauers voorstel om een Europese topconferen tie bijeen te roepen. Verder zullen De Gaulle en dr. Adenauer waarschijnlijk afspreken dat zij elkaar regelmatig zul len ontmoeten. En natuurlijk zal dr. Adenauer thans De Gaulle uitnodigen een tegenbezoek aan West-Duitsland te brengen, en dit zo mogelijk nog voor hij als regeringsleider medio vol gend jaar de teugels aan een jongere politicus zal overdragen, wie dat ook moge zijn. Het eerste staatsbezoek van de bonds kanselier zal aan pracht en praal alles overtreffen, wat Frankrijk tot dusverre heeft geboden. Op dr. Adenauers reisprogramma staan ook bezoeken aan Rouen, Bor deaux, Reims en het manoeuvreter rein (door de Westduitse strijdkrach ten al twee jaar in gebruik) in Mour- meloh-le-Grand. Daar zullen De Gaul le en Adenauer de een is militair van beroep, de ander antimilitarist gezamenlijk parades van Westduitse en Franse troepen afnemen. toestand op de wereldmarkt (waar de prijzen voor landbouwprodukten niet in overeenstemming zijn met de produk- tiekosten) er een fundamentele tegen spraak bestaat tussen de Britse verlan gens en de structuur van de EEG. Enge land vraagt voor zijn Gemenebest-part ners Canada. Australië en Nieuw-Zee- land afzetgaranties voor hun landbouw produkten, die de EEG-landen niet eens zichzelf hebben gegeven. LONEND De Franse minister meende, dat men niet moest zoeken naar „vergelijkbare afzef-mogelijkhedon, die de Britten genoemde landen vragen, maar een organisatie van de wereld markt, waarbij de prijzen lonend zijn, zo lonend, dat een betere opbrengst een vermindering van de afz>?t goed zou ma ken. Hij pleitte in dit verband voor „ver gelijkbare inkomsten" in plaats van „vergelijkbare afzet". De conferentie, die hij voorstelde op korte termijn te organiseren, zou de voornaamste exporterende en importe rende landen bijeen moeten brengen op hoog niveau, om dit probleem te bestu deren. Op het ogenblik is de wereldmarkt in feite een markt voor landbouwoverschot- i, die met verlies worden aangeboden, betoogde Pisani. De exporterende lan- n moeten hun boeren subsidies geven de verliezen bij de uitvoer goed te maken. In feite komt dat neer op sub sidies aan de consument in het impor terende land, dat te weinig betaalt. De Franse minister had berekend, dat op deze manier tien uitvoerlanden per jaar in totaal ruim 20 miljard gulden te veel uitgeven ten behoeve van de importlanden. Bovendien werden politie ke tegenstanders als Rusland en China bevoordeeld. Zij konden op een koopje hun échec op landbouwgebied verdoeze len door aankopen op de wereldmarkt. Ook kwamen zuiver industriële landen als Engeland in een gunstiger concuren- tiepositie. Pisani geloofde niet, dat een betere organisatie door middel van wereldaf spraken, om alleen tegen lonende prij zen te verkopen, het gevaar van over- produktie met zich mee zou brengen. Daarvoor was er nog teveel honger op de wereld en groeide de wereldbevol king nog te snel aan. Hij wees ten slotte nog op het grote belang, dat mondiale akkoorden voor landbouw-, en ook voor tropische, pro- dukten met name zullen hebben voor de onderontwikkelde landen. De Nederlandse minister van land bouw. mr. V. G. M. Marijnen. heeft als eerste, commentaar op Pisani's uit eenzetting gegeven en verklaard, dat de EEG. voor zij met de andere landen aan de conferentietafel gaat zitten, eerst onderling overeenstemming zal moeten bereiken over het doel en de inhoud van mondiale akkoorden. Intussen gaat de achtste ministerscon ferentie in Brussel over de toetreding van Engeland tot de EEG slechts ui terst moeizaam voort. Concrete resulta ten zijn nog niet bereikt. ton Churchill, die in Monte Carlo zijn dijbeen brak, werd met iaal vliegtuig naar Engeland gevlogen. Gelegen op een draag baar wacht hij hier op het sein voor de overtocht. Met vorkheftruck in het vliegtuig Gevallen als Softenon altijd mogelijk De 87-jarige Sir Winston Churchill is vrijdagavond in het Middicsex- ziekenhuis te Londen geopereerd aan zijn gebroken linkerdijbeen. Zoals wij reeds meldden, brak de grijze staatsman zijn been bij een val in zijn hotel te Monte Carlo. Hij werd daar in het Prinses Graciazieken- huis opgenomen en later per taxi naar het vliegveld in Nice gebracht. Een vorkheftruck hees de brancard aan boord van het Cornet-straalvlieg tuig van de R.A.F., waarmee Sir Winston naar Londen werd overge- Churchill, die niets van zijn monter heid verloor door het ongeluk, dronk in het vliegtuig een glas met nogal wat sodawater aangelengde whisky, terwijl hij in de bladen de berichten over zijn beenbreuk met aandacht las. Op London Airport werd Sir Winston verwelkomd door zijn zoon Randolph. Er was veel belangstelling op het vlieg veld en de menigte juichte, toen de oorlogsleider van zijn brancard af, het beroemde V-teken maakte. In Londen zelf was het medeleven van het pu bliek eveneens bijzonder groot. Langs de route waren duizenden mensen op de been. Zij wuifden en begroetten de be jaarde zieke met kreten als „Good Old Ook bij het Middlesex-ziekenhuis, waar Churchill op de tweede etage een kamer kreeg a raison van 410 gulden, groepte een grote menigte samen. Lady Churchill vergezelde haar echtgenoot. Van vele zijden (o.a. van presi dent De Gaulle en van de leden van het Lagerhuis) kwamen telegrammen met goede wensen voor de zieke bin- De operatie duurde bijna drie uur en werd verricht door drie Engelse spe cialisten, prof. Herbert Seddon, Philip Newman en Oswald Dinnick. Buiten het ziekenhuis stonden veel mensen op het laatste nieuws te wach ten. zodat extra politie moest worden ingezet om de orde te handhaven. Kennedy in Mexico President Kennedy is met Latijns- Amerikaanse geestdrift ontvangen in Mexico-City. De Amerikaanse presi dent kwam gisteren, samen met zijn echtgenote, aan voor een vriendschaps- bezoek van twee dagen. Langs de rou te van het vliegveld naar de hoofdstad wachtten honderdduizenden mensen. Een Engelse brisantbom van 250 ki lo, die in 1940 op het emplacement van het Amersfoortse station werd gericht, maar niet-ontploft in de grond ver- dw#en, is gisteren door een dragline ■opgegraven bij bouwwerkzaamheden. De Mijnopruimingsdienst heeft het ge vaarlijke projectiel gedemonteerd en weggehaald. ONDERWIJZERSAKTE RESA - Hilversum Bekende Schriftelijke cursus Tel. 45432 (Van een onzer redacteuren) Het relatief grote aantal mis- maakte kinderen, wier gebrek aan het gebruik van geneesmid delen wordt toegeschreven, doet de leek onmiddellijk vragen: Hoe is zoiets toch mogelijk? en: Kan er nu niets worden gedaan om dergelijke risico's die klaarblij kelijk bestaan, tot het absolute minimum te beperken? Men weet waar het om gaat: een Duitse farmaceutische industrie bracht enkele jaren geleden een nieuw kalmerings-slaapmiddel op de markt, dat in ons land onder de reclame- naam Softenon op recept verkrijg baar was. Het middel werkte uitste kend. maar, naar later bleek, had deze Softenon een desastreuze bijwer king: vrouwen, die het middel in de eerste maanden van haar zwanger schap veelvuldig hadden ingenomen, brachten in verscheidene gevallen mis maakte baby's ter wereld. Baby's met nauwelijks ontwikkelde armen en benen, wier ledematen ook n& de ge boorte niet meer groeiden. Een zee van leed derhalve, met een aan zekerheid grenzende waarschijn lijkheid veroorzaakt door het in Sof tenon aanwezige thalidomide, een stof, welke ook in de samenstelling van andere geneesmiddelen voorkwam. Het mag een geluk heten dat de Hamburgse gynaecoloog, dr. Lenz, als bij intuïtie dit verband ontdekte. Hij beschikte slechts over enkele ge gevens die in deze richting wezen, dus bepaald niet over een sluitende bewijsvoering voor zijn veronderstel ling. Hij verkeerde daarom in een zo danige positie dat insiders heel gemak kelijk met „neen" op zijn veronder stelling konden gaan reageren. Niettemin had hij de moed deze zaak. aanvankelijk in collegiaal, later in overheids- en farmaceutisch-indus- trieel milieu aanhangig te maken. Zijn overtuiging maakte indruk, een nader statistisch onderzoek werd ingesteld dat het verband thalidomide-mismaakt- heid met nadruk onderstreepte sinds deze stof in geneesmiddelen voorkwam was in West-Duitsland mis maaktheid bij baby's van 3 op de 100.000 geboorten tot 500 op de 100.000 geboorten gestegen. Het gevolg was. dat in West-Duits land en ook in Nederland alle thalj- domide-houdende geneesmiddelen offi cieel werden verboden en uit de cir culatie werden genomen: de Duitse fabriek staakte de produktie. Thans probeert men, na toepassing van de statistische methode ook wetenschap pelijk het verband te leggen. Een veel mo®ili'ker kwest'e overigens. Nu de vraag: Hoe kon zoiets gebeu ren. Om te beginnen dient tc wor den gememoreerd, dat de scheikunde een oneindig aantal verbindingsmoge lijkheden heeft, mogelijkheden waar van ook bij de samenstelling van nieu we geneesmiddelen gebruik wordt ge maakt. Een nieuw geneesmiddel be tekent o.m. het construeren van een zo danige verbinding van scheikundige stoffen, dat er een wijziging ten goe de gaat optreden in een bepaald ziek tebeeld. Dat noemt men de hoofdwer- COMMENTAAR VAN DR. KEULEMANS Het woord Softenon, dat de afgelopen weken regelmatig in de krant verscheen, vervult velen met ongerustheid. Is daar reden wordt het uiterste gedaan om onvoorziene treurige gevolgen van het ge bruik van geneesmiddelen te voorkomen? Met deze en an dere vragen hebben wij ons tot dr. M. C. Keuleman* gewend, die ons in een uitvoerig gesprek verhelderende informatie gaf, waarvan in bijgaand artikel acte. Dr. Keulemuns is apotheker van het Diaeonessenhui» te Utrecht en docent aan de Vrije Uni- Je - i mogelijkheid in handen die i nog i het doel dat geneesmiddel mag genezend te wer king, welke dus a. idealiter aan een stellen, te weten ken. moet beantwoorden. Een uitgebreide, nauwgezette en vaak jarenlange research, welke tus sen haakjes enorme kapitalen ver slindt, om die hoofdwerking te vin den en aan alle mogelijke kanten te verifiëren is gebruikelijk alvorens een nieuw medicament op de markt wordt gebracht. Deze research berust vrij wel uitsluitend bij de industrie. gen uitsluitend geneesmiddelen zonder bijwerking". Hoe optimistisch deze slogan is blijkt thans opnieuw uit de Softenon-kwestie. Er zijn integendeel waarschijnlijk heel weinig geneesmiddelen die totaal geen bijwerking hebben. De ver-gaan- de research van de industrie is der halve ook op de mate van invloed de zer bijwerkig gericht. Deze mag im mers geen verkeerde invloed op het lichaam hebben Nemen we eens aan dat een nieuw geneesmiddel na jarenlange research, onder meer bestaande uit dierproeven, zijn hoofdwerking heeft bewezen en geen schadelijke invloeden van be werking heeft aangetoond. En dat de farmacoloog inmiddels zóveel overtui ging heeft gekregen voor zijn medi cament, dat hij ermee naar de me dicus stapt met de woorden: „Dit moet je proberen, want hiermee krijg Herem ietkrabben hi een daafce Kij, Dat zit zo** een boek boor devol met ongelooflijk handige wenken is niet in de winkel te koop. I Gisteren is in Genua de tachtigjarige Giovan ni Torre gearresteerd wegens zakkenrollerij in een autobus. Zijn slacht offer was de 93<!)-jarige Carlo Toso. I De burgemeester van West-Berlijn, Willy Brandt, is van plan zijn zomervakantie in Noor wegen door te brengen op een geheime plaats. Zijn twee vorige vakan ties liepen op een mis lukking uit, doordat hij werd herkent! door Duit se toeristen. Gedurende het Hitlerbewind heeft Brandt lange tijd in Noorwegen gewoond. I Het nieuwe Brit se straalverkeersvlieg- tuig De Vickers VC-10, die plaats biedt aan 150 passagiers en vier straalmotoren heeft die zich achteraan de romp bevinden, heeft gisteren een proefvlucht gemaakt van 19 minuten. Na een aanloop van slechts 750 meter was het toestel van de grond. De vlieg tuigen kosten per stuk 221-2 miljoen gulden. I Het filatelistisch bu reau van de republiek Roeanda heeft gisteren de eerste postzegels te koop aangeboden die met ingang van morgen als het land onafhan kelijk zal worden in omloop zullen komen. De serie bestaat uit acht zegels, waarop president G. Kayibanda staat af gebeeld voor een kaart van Afrika waarop Roe anda staat aangegeven. De burgemeester van Monnikendam, mr. J. S. de Groot, heeft vanmid dag het watersportcen trum ,,De zeilhoek" ge opend, dat deel uitmaakt van de werken tot verbe tering van de streek, meer speciaal de ontslui ting van de Gouwzee voor recreatieve doelein den. Het centrum omvat aanlegsteigers voor zeil en motorboten, een zeil en waterskischool en voorts zwem- en kam peergelegenheid. I Tien gevangenen uit Pittsburg zitten reeds vijf dagen uit protest te gen beweerde wreedhe den tijdens hun gevan genschap in een dertig meter hoge watertoren. Hun leider, Robert Pay ne, zei dat ze geleefd hebben van chocoladere pen. waarvan elk er één per dag gekregen heeft. Er zijn er nu nog maar achttien over dus voorraad voor nog geen twee dagen... De acteur G. Robinson uit Californië ligt ziek in Afrika. Zijn huisdokter behoeft echter zijn woon plaats niet te verlaten om het hart van Robin son te controleren. Vla radio, telegraaf en tele foon ontvangt de arts na melijk de electrocardio grams van het hart met behulp van een nieuw apparaat, Sonlink ge naamd. Dit apparaat zet de cardiograms om in geluidstonen, die via de radio naar Londen, van daar per telegraaf naar New York en tenslotte over de telefoonlijnen naar Beverley Hills wor den overgebracht. 936) De heremietkrabben hebben in tegenstelling tot de andere krabben- soortcn een zacht en slecht beschermd achterlijf, waardoor de dieren uiterst kwetsbaar zijn. De heremietkrab weet hierop echter wel raad, want zij zoekt een schelp uit die haar de gewenste bescherming kan bieden en waarin zij het onbeschermde achterlijf veilig kan opbergen. Alleen de kop, de mond- deien en de poten van de krab komen uit deze schelp-woning te voorschijn en aldus wandelt de heremietkrab met haar wonderlijk woonhuis over de bodem van de zee rond, bijkans on kwetsbaar voor haar vijanden, want de voordeur, dus de in gang van de schelp, weet zij met haar scharen werkelijk wel voor indringers ontoegankelijk te houden. Maar dit is nog lang niet alles. Voor alle zekerheid heeft de krab een bondgenootschap gesloten met de zee roos. Dit bondgenootschap is niet toe vallig, want de krab heeft de zeeroos zeer opzettelijk boven op de schelp geplant, waardoor de hele omgeving van de woonscheip onder de bescher-r ming van de giftige netelcellen van de zeeroos komt te staan. In ruil voor de veiligheidsdiensten die de zeeroos verricht, ontvangt zij talrijke afval- produkten die van de maaltijden van de krab overblijven. De samenwerking van deze twee dieren is dus in beider belang, wat lang niet altijd kan wor den gezegd. U kunt zich voorstellen, dat de heremietkrab door dit veilige en wel gedane leven In de loop der tijden in omvang toeneemt, waardoor de wo ning haar op een gegeven moment te benauwd wordt. Zij verhulst dan naar een groter slakkenhuis, maar vergeet daarbij niet ook de teeroos mee te nemen. De verhuizing van de zeeroos dient met grote omzichtigheid te ge schieden, want ruw geweld zou In dit geval niet tot het beoogde doel lei den. Uren, ja soms dagen lang is de krab, met veel geduld en de grootst mogelijke tact, doende de zeeroos op de verhuizing voor te bereiden en als we het zo eens mogen uitdrukken haar tot meegaandheid te bewegen. Zij klopt en streelt het lichaam van de zeeroos, en bedient zich van een bijzondere massagetechniek, waarvan alleen de heremiet krab het geheim blijkt tc bezitten. Ten slotte verslapt de spanning in de spieren van de zee roos. waarna de krab haar voorzich tig losmaakt en haar op het dak van het nieuwe woonhuis deponeert. Eerst dan kan de nlenwe woning betrokken worden. Na is het best mogelijk, dat we het beleid van de heremietkrab ten op zichte van de zeeroos in wat al te menselijke termen hebben geschil derd, maar nauwkeurige waarnemin gen hebben toch In ieder geval aan getoond. dat de krab hierbij op «en wijze te werk gaat, waarbij de ter men „geduld" en „omzichtigheid" zeker op hun plaats schijnen. Een andere merkwaardigheid is voorts, dat de zeeroos die iedere aanraking direct beantwoordt met het uitzenden van talloze giftige harpoenen, tegen over de heremietkrab nooit van haar wapens gebruik maakt. Maar goed, de verhuizing heeft dus plaats gevonden en alles schijnt in orde. Mis! In het huis ontbreekt een goede werkster. Ook daarin wordt In het huishouden van de heremietkrab voorzien! Daarover een volgende keer. te stap moet worden ÏX°n: diening aan het dier, het proefobject, naar de mens, degene voor wie het geneesmiddel bedoeld is. (Men zal be grepen hebben dat het geneesmiddel nog altijd niet op dc markt is geïn troduceerd.) In het voor de farma coloog gunstigste geval past de medi cus het geneesmiddel in de kliniek met een zekere terughouding en met uiter ste voorzichtigheid toe. Blijkt na toe diening in vele honderden gevallen de hoofdwerking inderdaad aan de eisen te voldoen en een eventuele bijwer king geen onoverkomenlijke moeilijk heden op te leveren, dan is langzamer hand de tijd gekomen om aan toedie ning op groter schaal te denken, i.e. het nieuwe geneesmiddel op de markt te introduceren. Is daarentegen bij eerste klinische toepassing het nodige op het geneesmiddel aan te merken, dan wordt de research door de indus trie voortgezet met als uiterste conse quentie het afvoeren van het hele pro ject. Ondanks al deze experimenten, die toch waarlijk niet oppervlakkig en nog minder onwetenschappelijk mogen he ten. kunnen later blijkbaar toch on aanvaardbare bijwerkingen tevoor schijn treden, zoals met Softenon over duidelijk is aangetoond. In het onder havige geval omdat men de invloed op het ongeboren kind niet had kun nen nagaan tijdens de research. Een research, die overigens nimmer alle mogelijkheden, welke immers ontel baar zijn, kan dekken. De harde conclusie hieruit moet daarom zijn. dat schadelijke bijwer kig na de introductie van een nieuw geneesmiddel altijd tot de mogelijk heden behoort, ofschoon de praktijk gelukkig leert dat zoiets als thans werd geconstateerd met de Softenon- tabletten, tot de uitzonderingen moet worden gerekend. Men kan het ex treem zo zeggen: dit wezenlijke ge vaar zal alleen dèn volkomen wijken indien het gebruik van alle genees middelen zou worden verboden... Ondanks die harde gevolgtrekking kan er toch sprake zijn van garan ties welke het gesignaleerde gevaar tot een minimum beperken. Als men zich in dit verband tot ons land be paalt is in de eerste plaats te noe men het gezonde conservatisme van onze medische- en apothekerswereld, hetgeen o.m. betekent dat de gemid delde Nederlandse arts speciaal bij vrouwelijke patiënten-in-verwachting voorzichtig blijkt op te treden, met name voor wat betreft het toedienen van medicamenten in het algemeen en. bij absolute noodzakelijkheid, dan nog in een zo miniem mogelijke do sering. Zeker bij deze patiënten wacht hij er zich doorgaans wel voor nieu we preparaten, althans die waarmee hij persoonlijk nog weinig ervaring heeft toe te dienen. Hieraan is het waarschijnlijk te danken dat de zo fa tale gevolgen van Softenon hier te lan de van zoveel minder omvang blijken te zijn dan in West-Duitsland. Maar uiteraard niet alleen bij zwan- eere vrouwen, ook in het algemeen ge sproken legt de doorsnee Nederland se arts met zijn toepassing van nieu we geneesmiddelen grote voorzichtig heid aan de dag. Gezegd kan worden dat de groot ste zekerheid ontstaat als geruime tijd na het op de markt komen van een nieuw geneesmiddel met toedie ning gewacht wordt. Immers alleen dan zullen mogelijke verkeerde bijwer- kigen doorgaans altijd aan het licht zijn getreden. M.a.w.: het gevaar wordt tot een minimum beperkt in dien een arts zich uitsluitend van be proefde geneesmiddelen bedient. Belangrijk voor het verminderen van het gevaar zal straks ook zijn het in werking treden van de lang ver beide Geneesmiddelenwet. Thans is het nog zo, dat van overheidszijde aan de import van nieuwe geneesmidde len praktisch geen enkele belemme ring in de weg wordt gelegd. De han del zelf en dat strekt hem tot eer heeft zich weliswaar een „zeer' aangemeten, maar die betekent in feite een noodverband, dus geen af doende oplossing. Die „handelszeef" zal binnenkort door een nog fijnere „overheidszeef" vervangen moeten worden. Een belang rijke vooruitgang hierbij zal zijn. dat de hopelijk spoedig in functie tredende uitvoerende commissie Geneesmidde lenwet straks de resultaten der indus triële research op zal kunnen vragen, dus ter inzage kan krijgen, kan be studeren en in voorkomende gevallet] door eigen onderzoekingen kan laten volgen alvorens een beslissing te ne men of een nieuw geneesmiddel in Nederland al dan niet verkrijgbaar zal worden gesteld. Daar komt dan de hier wel nuttige factor bij, dat die procedure per ge neesmiddel heel wat tiicf zal gaan ver gen waardoor een alleszins gunstige vertraging zal ontstaan. Wordt volle? dig gewerkt volgens deze procedure dan kunnen, mét de al eerder genoem de factoren, de best denkbare garan ties worden verkregen dat gevaren van uiterst trieste bijwerkingen, zoals die van Softenon. tot een absoluut mini mum worden gereduceerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 5