Herstel Hooglandse kerk wellicht pas in 1968 voltooid ietf Al 33 ramen en veel muurwerk klaar Zazie in de métro, neemt heel Parijs op de hak ÏUWE LEIDSCHE COURANT ZATERDAG 30 JUNI 1001 h latei geven ïog ge- iedt t Igenda voor Leiden rnfc IVcït ten dat en Den Haag e stnjd O iris clci Zaterdag hebbcrf'?tio"s!,lein- 7 uur vm: Vertrek en- rsie Vola naar Deltawerken. Vaardgracht, 7 uur: Straatpdediking r. Geref. Kerk, dr. Velema. ^eiderdorp, Sportterrein Hoog jdeseweg. 3 uur: Openbare demonstra- „Sparta" t.g.v. 50-jarig bestaan, pity-garage. Middelstegracht 89: 10 tot jur automobieltentoonstelling. in Haag. Kon. Schouwburg. 8.15 Nationaal Ballet o.l.v. Sonia Gas- (H.F.). jCurzaal, 8.15 uur Teresa Berganza, (zzo-sopraan en Felix Lavilla, piano iv kinderkoor 111 torcvlietkerk. 8 uur: Nederlands Ka- f o.l.v. Felix de Nobel Talsma, orgel. Maandag f^^njouwterrein Johan Wagenaarlaan, id-West, 10 uur: Wethouder ijs slaat eerste paal voor systeem- iooI: 9.50 uur bijeenkomst in school Ideaifieriusstraat. opjütadhuis, 8 tot 9 uur: carillonconcert. intonius-clubhuis, 8 uur: grammo- jnhandel Gé Hofenk, klassieke ?°k ps3»nnrschoten: Hervormde kerk, orgelconcert mevr. A. Blanken- lin-Offenberg, tratie o£v. H. Walvaart. Kon. Schouwburg, 8.15 gemaaty Wiener Burgtheater ïwierige" (Holland Festival). Haag: Kurzaal, 8.15 u.: Ama- •Quartet (Holland Festival), g: Kurhaus-pavlljoen. 8.30 Ned. Danstheater, minui)en Haag: openluchttheater Zui- ■rpark, 8 uur: Haagse Operettezangers. Dinsdag Pieterskerk. 7.45 uur: Holland Festi- an Dui*l, Hohe Messe, door Toonkunstkoor nder geiden o.l.v. Iskar AribO; >evorderStationsplein, 7.30 uur voorm.: afd. de geefeden Ned. Chr. Reisvereniging, ex- lar postordermagazijnen in Goor Markelo. ht'bij (Pen Haag: Kon. Schouwburg, 8.15 jr: Wiener Burgtheater met ,.Der thwierige" (Holland Festival). Den Haag: Kurhaus-paviljoen, 8.30 Ur: Ned. Danstheater, w j y Woensdag V.lJPieterskerk, 7.30 uur: Avondstilte. 'Cursuszaal Acad. Ziekenhuis. 8 uur: t is Wtreiking plaquettes en penningen rjie. ï&onores van bloedtransfusiedienst Rode :rd r... Kaagsociëteit, 8 uur: getuigschrlften- psyciJitreiking ..De Sleutelbloem om 6 uur ■ertrek van Nieuwe Beestenmarkt. :i 1921 Garenmarkt, 8.45 uur: K. en O., ver- Amstetek excursie naar kastelen langs de fecht; 6 uur nam. terug. a g: Kon. Schouwburg, 8.15 Samy Molcho, pantomime (Holland Den Haag: Kurzaal, 8.15 u.: Res.- •kest met violist als solist (Holland de Rijfcstival). L(;fe^SPen Haag: Kurhaus-paviljoen. 8.30 Ned. Danstheater. •n Haag: St. Jacobskerk Parkstr., Sinds uur: Jan Schmitz orgel en Jaap Sto- Donderdag schreiRest' Van der Weijden, 8 uur: Sociale '~a.d mr. J. J. R. Schmal, dir. gem. soc. belangen te Den Haag, over medjSamen helen". egstgeej Schouwburg. 3.15 uur: Holland Festi- il. voorstelling door Samy Molcho intomime) n Haag: Kon. Schouwburg, 8.15 zang en dans uit Portugal. i~en Haag: gebouw K. en W., 8.15 lur: Ned. Ooera. ..La forza del destino" (an Verdi (Holland Festival). Den Haag: Kurhaus-paviljoen, 8.30 ur: Ned. Danstheater. i e: Luth. kerk. Luth. Burg- 8 uur: Feike Asma orgel. Vrijdag I Gravensteen, 2 uur: opening universi- oor1" School Medusastraat 24, 2.30 uur: di- loma-uitreiking. Aalmarktschool, 8 tot 10 uur nam.: af- 'leidsreceptie P. A. Wisse. Aula gymnasium Fruinlaan, 7.30 uur: fifkCpiploma-uitreiking „Kennis is Macht". D e n H a a g: Kon. Schouwburg, 8.15 u.: DEDERZang en dans uit Portugal. Den Haag: Kurzaal, 8.15 uur- 'Orchestre du Südwestfunk Baden Ba len (Holland Festival). Zaterdag Terrein Kikkerpolder en hoofdkwar tier padvinders Eerste Binnenvest- iracht, 's middags: afscheid oubaas eekes als districtscommissaris. Lakenhal, 8.15 uur: Ned. Madrigaal- ki Ic|pr- Soirée Musicale. a g: Kon. Schouwburg, 8.15 dans uit Portugal. g: gebouw K. en W., 8.15 u.: g ballet du XXe Siècle du Théatre Royal ;ed abcje 'a Monnaie Brussel m.nvv. Rott. Jen vo ^jlh. Orkest (Holland Festival). g: Kurzaal, 8.15 uur: Ber- ird Kruysen bariton en Jean-Charles ichard piano (Holland Festival). ik zt hoc*ar besl eft laU zij oergut Films Casino '2.30. 7 en 9.15 uur): Tot weer ziens. mijn liefste lAimez-vous Brahms?) Waard"8 jaar); donderdag: De Vikings (14 ■je wt iaarl- Lido (2.30, 7 en 9.15 uur): Zo lacht en t l^st men in Tirol (alle leeftijden). Luxor (2.30, 7 en 9.15 uur): State fair (alle leeftijden). Rex (2.30, 7.15 en 9.15 uur): Moord ze li boven de afgrond '14 jaar): donderdag: En altüd lokt de vrouw (18 jaar). Studio (2.30. 7 en 9.15 uur): Zazle in de metro (18 jaar) Trianon (2.30, 7 en 9.15 uur): Dynamite 'Jack (14 jaar). Tentoonstellingen Rijksmuseum van Ouuneden. Glas in de Oudheid (tot 19 augustus) Met het uit de steigers komen van de gerestaureerde gevel van de Hoog landse kerk aan de zijde van de Kerkgracht (de noordgevel) is weer een etappe in deze vele jaren durende restauratie afgesloten. De gevel met het grote raam en de twee kleinere zijramen ziet eruit alsof de kerk pas was gebouwd. Ziende op de grote kerken uit vroeger eeuwen wordt wel eens beweerd, dat het tegenwoordige geslacht voor kerkbouw die moeite en tijd en dat geld niet meer over heeft, maar de talrijke restauraties van dit erf goed uit verre eeuwen logenstraffen dergelijke meningen. Nog nooit is in ons land .aan oudé gebouwen gerestaureerd op een schaal als waarop dat tegenwoordig gebeurt. reidheid van hogerhand, een volledig restauratieplan ontstaan, dat de kerk over enige jaren van binnen zowel als van buiten een aanzien zal geven zoals niemand van allen die nu leven heeft gekend. Dat begint zich nu reeds af te teke nen, als men op de Kerkgracht staat met het gezicht naar de noordgevel of in de kerk naar de noordarm van het dwars- schip (richting Kerkgracht). De overheid is geporteerd voor een volledige restauratie. Voor Leiden is dat goed nieuws, aangezien de Hooglandse kerk tot het belangrijkste bezit van de stad moet worden gerekend. Na een nauwkeurige observatie alles wat tot dusver tot behoud van Lei- dens Pancraskerk is tot stand gekomen, domineert één indruk sterk: dat hier kósten noch moeiten worden gespaard. Met de grootste zorgvuldigheid, die bij een werk onder supervisie van de rijks dienst voor de Monumentenzorg mag worden verwacht, wordt hier elk onder deel onderzocht en. als er ook maar iets aan ontbreekt, vernieuwd. Voor het oog van de oppervlakkige voorbijganger vordert dit herstel maar heel traag. Het tempo zou uiteraard worden opgevoerd als er meer mensen werden ingezet, maar het wordt toch ook bepaald door de nauwgezetheid die voor op staat in het werkschema der restau- Nu volledig herstel T"\E restauratie is in 1955 begonnen. In juni van dat jaar had de aanbeste ding plaats. Na jaren van voorbereiding; wat wil men anders bij zo'n karwei! De werkelijkheid is wel anders dan de aanvankelijke plannen hebben doen vermoeden. Er is eens een begroting geweest, die sloot op een bedrag van f700.000: De zes firma's die voor de aanbesteding waren uitgenodigd, kwamen al alle boven dit bedrag uit. De laagste was Huurman in Delft met f838.131. Het behoort tot de gewone zaken dat een restauratie technisch en fi nancieel tegenvalt. Zeker bij een groot gebouw als de Hooglandse kerk is. Zelfs worden begrotingen voor de restau ratie van kleine dorpskerken soms met tonnen overschreden. Twee jaar later moesten subsidies wor den aangevraagd bij een begroting van f 1.806.882, bijna twee miljoen gulden dus. Men moet dit niet zozeer zien als een overschrijding van de begroting, maar als kosten nodig voor geleidelijk voort gaande restauratie. Het was in het begin de opzet, zich te beperken tot de aller noodzakelijkste herstellingen, met name aan dak en ramen; langzamerhand is. vanzelfsprekend door de betoonde be- Dienst in koor Het is duidelijk, dat zich in het gebruik van de Hoogland se kerk een ingrijpende ver andering gaat voordoen als de ramen en muren van het schip waarin thans'de diensten wor den gehouden, aan de beurt zijn om te worden gerestau reerd. Er zijn dan twee moge lijkheden: of de kerk sluiten voor gebruik of het koor voor de diensten inrichten. In het laatste geval zal de restauratie van het koor moeten zijn vol tooid voordat met het herstel van het lengteschip wordt be gonnen. De kerkvoogden zul len de kerk op de tegenwnor- dige wijze zo lang mogelijk in gebruik willen laten. De res tauratie brengt ongetwijfeld mee, dat ook aandacht aan het nogal vervallen en grotendeels waardeloze meubilair zal wor den besteed. Voor de res tauratie en mogelijke uitbrei ding van het uit de zeventien de eeuw daterende orgel be staan al voorlopige plannen. Leeszaal en bibliotheek Reuvens. Bree itraat 27. maandag en woensdag van i tot 5 30 en van 7 tot 9 uur; dinsdag vai tot 530 uur: vrijdag van 10 tot 5.30 er van 7 tot 9 uur: zaterdag van 105 3o u Bijkantoor chr school Obrechtstraa' /olw dinsdag en donderdag van 8 30 uur nm.. zaterdag 2—5 uur: jeugd: elk» •voensdag 25 uur Jeugdbibliotheek, leeszalen en biblio theek Reuvens. Plantage 6: maandag dinsdag van 4 tot 530 uur. woens dag en zaterdag van 12 tot «30 uu en vrudag <speciaal voor de gmier jeugd) van 630 tot 830 uur «avond». Zeker miljoen r\E KOSTEN van algeheél herstel worden geschat op vijf-en-een- kwart miljoen gulden. De minister heeft zijn goedkeuring al gehecht aan de laatste begrotingen en het rijkssub sidie nader bepaald op 65 procent. De Prov. Staten besloten tot een subsidie van 15 procent en de Leidse gemeente raad deed hetzelfde, zodat voor de Leidse Hervormde Gemeente een per centage van 5 resteert. Een voor de kerkelijke Gemeente heel gunstige subsidieregeling, die echter toch nog genoeg offers zal vra gen, vooral als men let op het feit dat zij nóg twee oude kerken heeft te on derhouden en op de bouw van kerken in de buitenwijken. Een voor de hand liggende vraag is, hoe lang de restauratie moet duren. Zekerheid daaromtrent kan uiteraard in dit stadium niet worden verkregen. Voorlopig kan echter worden aangeno men, dat men in de buurt van de helft van het werk is gekomen. Hierbij moet natuurlijk het voorbehoud worden ge maakt. dat later nog verdere uitbreiding van het restauratieprogramma noodzake lijk kan blijken en dat de vernieuwing van bepaalde onderdelen wat de tijd be treft kan tegenvallen. Dak en dakruiter, 33 ramen, een groot gedeelte van de muren aan de buiten kant en een kleiner deel van het metsel werk aan de binnenkant zijn al hersteld. Ons werd bevestigd, dat het eind v; de restauratie over omstreeks zes jaar kan worden tegemoetgezien. Voorlopig houden wij het op 1968. Zachtrode stenen De dertien bovenramen van het koor zijn hersteld. De 11 ramen van de koor omgang nog niet In de zuidelijke arm van het dwars- schip (zijde Nieuwstraat) zijn het grote raam van de gevel en de 8 bovenramen klaar. Op het ogenblik staan de beide ramen naast het grote gevelraam en drie benedenramen in dit deel van de kerk in de steigers. Er was enkele Jaren geleden blijkbaar geen mogelijkheid, de beide ramen die het grote raam in de zuidgevel (Nieuw straat) flankeren, te herstellen: vandaar dat nu tegen deze gevel opnieuw een steiger moest worden opgetrokken. Aan de kant van de Hooglandse Kerk gracht (de noordgevel) is de restauratie al veel verder gevorderd; de hele gevel de drie ramen en het muurwerk van de top tot aan de voet zijn klaargeko- In de noordarm van het dwarsschip ook de 8 bovenramen hersteld, als mede aan de binnenkant het metselwerk boven de beide beuken en van de gevel. Opmerkelijk Is. dat de in het intc- eur herstelde muurgedeelten niet opnieuw zijn gewitde zachtrode stenen doen denken aan de Pieters kerk. waar de muren van het lenytc- schip, de beuken en hel dwarsschip tegenstelling tot die in het koor igewit bleven. Het is niet. aan te nemen. dat. dit de Hooglandse kerk zo blijft. Er bestaat in kringen van Monumenten zorg een tendens de muren na restau ratie te witten, zoals ook met het koor in de Pieterskerk is gebeurd. Zijn de muren aan de buitenkant op de plaats van de herstelde ramen ook gerestaureerd, aan dc binnenkant is dat het geval. Tot nu toe dus alleen in het bovengedeelte en aan de gevel van het noordtransept In de zuidarm (zijde Nieuwstraat) Is en nu ook begonnen, en wel in dc westbeuk. waar tevens de ramen worden ernieuwd, en aan de zuidgeveL Onze fotograaf Van der Horst maakte deze speelse opname van de noordgevel van de Hoog landse kerk (zijde Kerkgracht) die nu schoon herboren uit de steigers is gekomen. In het interieur zullen te zijner tijd nog hoge steigers moeten worden opge trokken, die toch ook nodig zijn voor de vernieuwing van de houten gewelven, aan nog niets is gedaan. Het koor van de kerk is een opslag plaats voor alle mogelijke materialen die bij dit radicale herstel nodig zijn. Ste- glas, staven, modellen voor de re constructie van de vele versieringen die deze kerk rijk is. en wat dies meer zij. De zuidarm van het dwarsschip maakt daarop geen uitzondering. Toen wij van de week even „op het werk" waren, zetten enkele mannen met artistieke zorgvuldigheid het laatste glas in de zijvensters van de noordgevel. Rein kathcdraalglas, dat prachtig harmonieert mot de zandste nen. stijlen en traceringen. Wij hebben ook gezien hoe stenen versieringen, die op hun hoge plaats de voorbijganger op straat slechts hun contouren tonen, met waar beeld houwersvakmanschap werden her schapen, schoner wellicht dan ooit tevoren. Wie zich de tijd gunt en wie er de aan dacht voor weet op te brengen, kan niet anders dan concluderen dat de liefde voor dit precisiewerk en dat in deze technische, op snelheid ingestelde tijd niet minder kan zijn dan die welke de bouwers van de veertiende eeuw tot deze schepping moet hebben gedreven. Zw emexamens in Leiden Leden van de Leidse Golfbrekers na men in De Overdekte deel aan zwerm examens. De uitslag is: Meisjes A: Anneke Juffermans, An neke v. d. Drift, Mieke de Haas, Betty Bakker, Monique v. Aken, Henny Im- mink, Thea Biegstraten, Petra Carree, Silvia Candido, Joke v. Kordelaar, Elientje Raaphorst, Ledwien v. Niel, An neke v. Beukering, Anneke Wijdeveld, Annemieke van Leeuwen, Attie Ham, Jeaneke Starrenburg, Ria v. d. Meer, Anneke Zoet, Margreet v Winden, Ria Belt, Lilia Spruit. Tonia v. Bergen. Ane- ke v. Hamersvcld, Cisca Rijsbergen, Hetty Geerlings. Willy Zunderman. Meisjes B: Doetje v. d. Poel, Joke v. d Poel, Marian Laken, Christlen Ritse laar. Hedwig Schoots, Annemieke v. d. Post. Lia Goddijn, Coby Goddijn, Ag nes Bakker. Barry van Heemsbergen. Irene Schotman, Maria Krol. Riny van Dam. Marian v. d. Broek, Marian de Jong, Loetje den Tex, Vera Schoots. Nelly Vonk. Ans van Veen, Margriet Ashman, Elsje Devilee, Christian van Woerkom. Jongens A: Dicky v. d. Klein, Benny Abswoude, Hanny v. Brussel, Jan Peter Raab, Joep Noordman. Pieter Groenen dijk, Piet v. Leeuwen, S, J. Bik, Karei Timmerman, Dick v. Beek, Frans Da Costa Gomez, Rene Bouzie. Jongens B: Adriaan v. d. Klein; Theo Harts; Carol Blom; Piet Zandvliet; Leo v. d. Geest; Joop Goosen; Felix de Rooy; Ton Elderhorst; Hans Paets; Herman Goddijn. Ingrid Bergman als de vrouw en Anthony Perkins als de jon- man in Anatole Litvaks film „Houdt u van Brahms?" ge Tussen de bladzijden STUDIO In zijn ondeugend-geestig meisjes Zazie heeft Raymond Quéneau een wetzentje geschapen, dat het Franse wereldje als één kolder manifestatie beleeft. Zazie is een begrip geworden: als er zich een onmoge lijk dwaze situatie voordoet, kan men het niet beter kenschetsen dan met „precies Zazie". Louis Malle heeft Quéneau's meesterwerk (want goede kolder is het werk van een meester) op een haast adequate wijze weten te vangen in zijn film „Zazie dans le métro". Hierin gaat de tienjarige Zazie een paar dagen logeren bij haar oom in Parijs. gezet en overdreven in haar weelderige Zij heeft al tijdenlang gedroomd var de métro, want dat leek haar bet heer lijkste wat Parijs kan bieden, maar als Zazie in Parijs komt is er bij dc métro natuurlijk eenstaking. Uiteraard een grote teleurstelling, maar Zazle weet zich wel schadeloos te stellen en wat zij niet in werkelijkheid beleeft, fantaseert zij er bij. Voor Zazie is Parijs een oord, waar alles anders is. anders moet zijn, dan in de rest van Frankrijk. De meest gek ke dingen, die je in je eigen plaats niet kunt beleven, beleef je wel in Parijs. Flarden van gesprekken van grote i sen, weet zij in haar fantasiewereld te doen uitgroeien tot de meest grotesk® situaties. Uiteraard speelt veel zich at rondom het voor de jeugdige Zazie nog wel zeer mysterieuze begrip „AMOUR". Niet dat Zazie daar last van heeft, want als tienjarige jongleert zij onge rept tussen het amoureuze leven door Maar een woorden, dat dat meisje ge bruiktGelukkig, dat de Nederlandse vertaler ze zo gewiekst heeft weten te kuisen. En de fantasieën, die zij droomt zijn ook beslist niet lieftallig. Zij zit vol van een bepaald boosaardige humor. Maar wat wil men? Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Alles werkt er echter aan mee deze film een schitterende parodie te maken op het in velerlei opzichten merkwaardige Parijse leven: de bistro's, de nachtclubs, de vlooienmarkt, de sta kingen, de touristen, de beroemde be zienswaardigheden. Zazie beleeft het alles dubbeldik 11/TAN van het plan, zo hebben geen studeerkamer werk. Je moet van ir. Drost. Hun werk beweegt 4 ze ir. J. C. H. Drost, hoofd van ze toetsen aan de mening van al- zich namelijk van groot (het de afdeling stedebouw der ge- lerlei deskundigen en het is fijn, „raamwerk") naar klein en daar- meente Leiden genoemd in het dat onze plannen overal met in- om kunnen voor een stad als Lei blad „Leiden bekeken", dat alle stemming zijn begroet. Boven- den geen plannen worden ge- Leidenaars onlangs in de bus heb- dien moet je bij het maken van maakt zonder eerst de functie van ben gekregen. En met „het plan" stedébouwkundige plannen steeds deze stad in het grotere geheel wordt dan bedoeld het wegenplan en basisplan sanering en stads vernieuwing, waarvan de expo sitie „Leiden bekeken" in het Waaggebouw de vele belangstel lenden een indruk geeft. Ik vroeg ir. Drost (pas 39) deze week of hij zich zelf ook als de man van dat miljoenenplan ziet maar hij schudde heel beslist van neen met zijn vriendelijke denkerskop. omkransd door een aureooltje van dun haar. „Dat is natuurlijk een kwestie van teamwork geweest." voegde hij er met zachte stem aan Op een weldadig inspirerende manier is ir. Drost vol van zijn werk, dat hij iedere dag weer boeiend vindt. „Toen ik studeerde in Delft heb ik al zoveel mogelijk de stedebouwkundig e richting ge kozen. Stedebouw is eigenlijk ook een sociaal vak en het mooie is. dat je de mensen kunt dienen. Je ter plaatse gaan kijken. Ze moe- te bepalen. moet ook een beetje in de toe komst kunnen kijken. Je werk is voor meer dan één generatie be stemd en daarom is het ook altijd een goede sociograaf. Drs. M wel goed uitkijken". A ARDIG, dat we het met eigen er het verkeer, dat me mensen hebben kunnen sterk interesseert dat komt mis doen", vervolgde ir. Drost nadat ik er mijn verwondering over had uitgesproken, dat Leiden voor het toch weer naar Leiden te- rug te keren: ir. Drost is erg blij met de expositie. „Vooral zo'n maquette prikkelt de fanta sie," zei hij me. „Ik hoop, dat de gemeente Leiden nog eens zo'n tentoonstelling op touw zet. Ik vind het leuk als de mensen er enthousiast voor gaan worden. Ten slotte moet je als stedebouw- kundige midden tussen de mensen staan. En van zo'n expositie moe ten de mensen tevreden naar huis gaan. Toen ik er van de week even was, klampte een oud moe dertje me aan. „Gaat mijn huisje ook weg. meneer?" vroeg ze. Ik heb de kaarten eens goed geraad pleegd en kon haar geruststellen: het zou nog vele, vele jaren duren voordat het huisje, waarin zij woont, moet worden gesloopt. Op gelucht vertrok ze weer. Zulke dingen vind ik leuk". Terwijl ir. Drost (die o.a. ook nog studentenouderling van de Geref. Kerk is) me dit zat te ver tellen, was zijn planten minnende tneï"heel vrouw achter druk bezig met al lerlei naaigerei. Niet zonder re- „i--7. „j den, hoorde ik. Want vandaag is Kh,en wel omdat ,k e.»enlyk ei- (r Droj( met en vfjf het landschap en de omge ving passen. Ook kan je tegen woordig bijvoorbeeld niet buiten viel ingenieur ben". maken van deze grootscheepse der een Leids karakter. Ir. Drost plannen helemaal geen beroep ging wat dieper in op het struc- kinderen naar Zoutelande ver- -Daar bre*gen wc a, ja- ren onze vakantie door", zei hij heeft behoeven te doen op des- tuurplan, waarbij de omliggende kundigen in binnen- of buiten- gemeenten zijn betrokken en land, wat verscheidene andert gaandeweg zaten we midden in steden wel hebben gedaan. Maar de problemen van de Randstad hij voegde er gelijk aan toe: „Het Holland. Stedebouwkundigen maken van dergelijke plannen is werken net andersom, begreep ik fantasie. Zij heeft Parijs bezocht, veel pret gehad, maar helaas niet in d« métro gezeten. Ja, toch, op haar laatste avond in Parijs was de staking plotse ling voorbij en in de métro werd Zazie door oom naar het station gebracht. Zelf heeft zij het niet geweten, want van alle vermoeienissen sliep ze al» een Louis Malle heeft dit alles onverge telijk in beeld weten te brengen, met een overvloed van filmfoefjes en zotte invallen. Voor wie tegen een stootje kan en een meer dan middelgroot gevoel voor humor heeft een film om van te dro- (Kolder in de goede zin van het woord). Houdt u van Brahms? CASINO Anatole Litvaks film naar het boek .Houdt u van Brahms?,, van Franeoise Sagan wordt nu uitgebracht onder dc titel „Tot weerziens, mijn lief ste". De titel is geen verbetering, maar de film is natuurlijk hetzelfde gebleven en daar gaat het om. Hij boeit van het begin tot het eind en dat ondanks het verhaal, want dat is niet in alle opzichten overtuigend. Het speelt zich af in een luxueus Parijs milieu, waar onder „lief de" gemeenlijk wordt verstaan het met elkaar naar bed gaan. Wat evenwel dit gegeven de moeite waard maakt, is dat in deze wereld en kelen gaan ontdekken, dat „liefde" niet zo maar een woord is. maar een zaak, die het essentiële van het menselijke bestaan raakt. Liefde, zo leert deze film. is niet een zaak van enkel plezier, het is ook, ja misschien veeleer, een zaak van kwel ling. van smart, van deceptie, maar toch in het mensenleven iets van meer dan sterfelijke waarde. De film van Litvak munt uit door zijn ritme, waardoor het nogal trieste ver haal vol humor en levenskracht blijft. Hoogst merkwaardig eigenlijk zo'n rol prent over de liefde in een wereld, waar in men de werkelijke zin van dit begrip schijnt te hebben ingeruild voor vermaak. (Lichtpuntjes in vreemde wereld) Dynamite Jack TRIANON Fernandei. de grote Franse komiek met het paardegezicht, is in ..Dynamite Jack" de held van het Wilde Westen. Als Franse Immigrant, op zöck naar goud, raakt hij verzeild onder bet cowboyvolk. Maar inplaats dat hij het edele metaal vindt, wordt hij het middel punt van een enerverende geschiedenis. Want hy lijkt sprekend op Jack Dyna mite, de schrik van de prairie. Er volgt een lange, dolkomische reeks stuivertje-wisselingen en op het laatst weet men nog maar nauwelijks wie nu eigenlijk wie is. Tenslotte weet de goud zoeker de schurk om zeep te helpen cn dus zegeviert het recht. Fernandei (hij speelt dus een dubbel rol) zorgt bi deze door Jean Bastia ge regisseerde film voor anderhalf uur pre- tentiteloze pret (Fijn ontspanningxfilmpje) State fair LUXOR; State fair is een pretentie loos filmpje over een Amerikaans gezin, dat naar een jaarmarkt gaat cn daar aan een paar wedstrijden meedoet. De vader heeft succes met zijn kampioens- varken, de moeder met haar zelfbereide pastei en de zoon met zijn racewagen. In de avonduren gaan zij ter kermis en dan begint voor de stoere zoon en het prille dochtertje de „liefde" een woordje mee te spreken. Er wordt gezongen en gedanst bij het leven af. er is ook wat verdriet en er worden tranen gestort, maar op de laatst meters celluloid is het toch weer allemaal levensblijheid wat dc klok slaat. De rol van de zoon wordt vertolkt door Pat Boon, die het zoals gebruike lijk aardig weet te versieren. Men moet zo nu en dan wel eens glimlachen bij het zien van deze potsierlijke Ameri kaanse melo-dramatiek, maar tal van bakvissen vinden hel nu eenmaal prach tig en daarop zal de vervaardiger van dit kleurrijke produkt hebben gespecu leerd. Voor degenen die de bakvissfeer zijn ontgroeid, is een gang naar deze film evenwel verloren tijd. (Bij het kinderachtige af). Tirol LIDO. Drie trouwe vrienden wer ken bij een Weense revue, maar door bepaalde moeilijkheden zien zij zich gedwongen voor eigen rekening te be ginnen. In een oud autootje toeren zij door het land tot zy in een knus dorps hotelletje belanden met een charmants waardin en een even lieftallige dochter. Er ontstaan lastige situaties cn op een gegeven ogenblik ziet het ernaar uit. dat alles fout zal lopen. Maar gelukkig kunnen de stoere knapen aardig zingen cn zo houden zij de moed erin. Na al lerlei vreemde verwikkelingen volgt een vrolijk slot, dat de titel van de film, „Zo lacht cn kust men in Tirol", alls eer aandoet. (Luchtig vakantiefilmpje). Moord boven de afgrond REX. In „Moord boven de afgrond" wordt men geconfronteerd met een niet wat duister verhaal rondom een goud mijn. Er verdwijnen keer op keer men- die later in een afgrond worden teruggevonden. Het vermoeden rijst, dat onbevoegden aan het gouddclven zijn geslagen en om ontdekking te voorko- lieden die hen op het spoor zijn kopje kleiner maken. Enfin, het recht heeft ten slotte zijn loop cn dat is toch altijd weer een geruststellende gedachte bij zoveel moorden cn grie- "lige gebeurtenissen. (Deining om goudmijn).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 3