■iifS :qet geihie Schorsing prof. P. Smits verontrust vrijz. herv. ontharing? depilan Steeds meer geestelijke leiders trekken weg Een ivoord voor vandaag Studentenhuwelijk is metg bevorderlijk voor studie Vakantiespreiding is een dwingende noodzaak Va<ztang.e&S— ANDERZIJDS STADSZENDING IN het maandblad van de Bond van Gereformeerde Vrouwen verenigingen „De Gereformeerde Vrouw" schrijft mevrouw A. Die- mel-Holshuysen in verhalende trant over het grote gebrek aan jeugdleiders en maatschappelijk werkers: 'TIJDENS de bijeenkomsten van de wereldraad van kcrtten in New Delhi was er een moment, dat het doodstil werd in de grote ruim te. Een bekend Schots zendingsman wendde zich tot de vertegenwoordi gers van de jonge christengemeen ten in Az:ë en Afrika met een nog nooit eerder gedaan verzoek: ..pc vraag aan de jonge kerken in Afrika en Azië of zij bereid zijn zendelingen te sturen naar Europa en Amerika om de miljoenen men sen in deze werelddelen, die volko men doof zijn voor het getuigenis van onze kerken, tot God te bren gen." Op dezelfde avond, dat dit bericht :n de dagbladen stond, moest ik naar één van de grote jeugdhonken in de hoofdstad. Het was een donke re regenachtige avond. Niemand ging er voor zijn plezier op uit. Zelfs de brede vensterbank van de tweedehands-meubelzaak op de hoek van het pleintje, waar altijd wel wat jongens en me.sjes sa menhokken, ligt verlaten. UIT de bovenmeesters van het jeugdhonk valt licht naar bui ten, Guitaalklanken klinken, waar boven plotseling hard de stem van een negerzanger uitgilt, als de jon gens de pick-up op volle kracht zet ten. Beneden bij de achterdeur kijkt een grote slungel ongelovig naar een meisje, dat probeert hem de toegang te versperren tot het huis. „Mag ik er niet meer in?" Handen als kolenschoppen ko men uit de jaszakken te voorschijn. Hij bekijkt ze: één duw en de weg is vrij. Dat weet bij en dat weet xij- Toch zegt ze gedecideerd: „Neen komt er drie weken niet in. Ik eb je geschreven, dat je geschorst bent. De manier, waarop iij eergis teren achter de meisjes hebt aan gezeten, nemen wij niet." De jongen is zijn eerste verba zing te boven. „Je hebt toch niks te maken met wat er op straat ge beurt. C^ï club heb ik niks uitge haald." De leidster weet, dat ze nu vooral geen debat met Bennie moet begin nen. Al pratend windt deze zwak begaafde, zeer emotionele jongen zich zodanig op dat alle remmen losslaan. „Daarover zullen we het na drie weken wel eens hebben", zegt ze. „Wie zo flink is. om meisjes lastig te vallen, moet ook de gevolgen maar incasseren". Er komt iets van ontsteltenis in de wonderlijke groenblauwe ogen van Bennie; een dreunende vloek en dan: „jullie weten dat ik ner gens anders terecht kan. Waar mot ik naar toe? Bij me ouwe vaar sit- te. as ik de hele dag in dat rotweer gejakkerd heb?" K.' houden. De jon- In zijn milieu ga je zó achter de meiden aan. Dat het op het jeugdhonk anders toegaat is im mers een eclatante overwinning op de buurtgewoonten. En dat tehuis van Bennie? Ja, dat :s er naar. Een al wat oudere man, die een paar centjes had. En een jonge meid. die wel van de fa briek af wou. Toen hals over kop trouwen omdat Bennie op komst was. Na een jaar had „moe" schoon genoeg van „opa". Ze zocht zich een appetijtelijker partner. Zo dat „opa" als opvoeder moest op treden. een funktie waarvoor de na tuur hem bijzonder slecht had toe gerust. De resultaten waren nave- Jaren geleden op een voor Ben nie goede dag is de jongen op een jeugdhonk gekomen. In de grote zaal mocht je spelen. Met blokken, verf en papier en met taaie klei waar je lelijke gebochelde apen van maakte, wonderlijke gedroch ten met hun kop tussen hun poten. Je kon er ballen en heerlijk hard smijten tegen de rinkelende af scherming van de verwarming. Na tuurlijk mocht dat niet. Maar „grenzen leren kennen" is voor de Bennie's een langdurige oefening. In de pubertijd werd hij nogal eens weggestuurd. Zijn drift buien bleken gevaarlijk. Een kapot te stoel is t« lijmen en een ruit kan er weer ingezet worden, maar de aan flarden gescheurde overall van Jantje bracht diens ma tot een fu- rieuse aanval op de jeugdleider die „dat kreng" altijd voortrok. IN zulke perioden probeerde Ben nie het bij de Roomsen en bij „Ons Huis", maar werd ten slotte om zijn agressiviteit overal geweigerd. En „opa" was beslist niet van plan om naar het M.O.B. te gaan. Al die meiden daar konden hem ge stolen worden, hij was aan zijn rust toe. NMMiing iil nie berouwvol en klein wil? Natuurlijk de barmhartigheid van hun Heer voor Bennie vertol ken. Inmiddels groeit Bennie op tot een boom van een vent, die door de invloed van de leiding en de om gang in de groep zijn strijd op som mige fronten wel voert, maar met meisjes beslist niet te vertrouwen is. Toch, het hart van een leidster is snel bewogen. Je koos dit vak immers om jeugd in nood te hel pen. Maar je moet om alle jeugd m dit honk denken. Daarom moet je soms schijnbaar hard zijn. Daar komt bij dat er op dit mo ment een schrijnend tekort aan lei ding is. Het zit moeilijk met de vrij willigers, maar niet minder met de vaste krachten. Als je zelf dit vak met heel je hart bent toegedaan, zoals deze jonge vrouw, begrijp je niet dat anderen er nogal eens te genaan kijken. Er zouden veel meer mannen in dit werk moeten komen. Het vak zijn in gereformeerde kring. Nijenburgh en Jelburg lijden ou der een tekort aan mannelijke leer lingen. Moeten we jonge Indonesiërs vra gen om dit stuk zendingswerk in Nederland ter hand te nemen? Of een Bantoe beroepen om schapen als Bennie, die in grote nood ver keren te leiden tot de Goede Her der? Wij leggen u deze vraag voor, omdat wij van de gereformeerde vrouwen hulp verwachten. ALLEREERST van de moeders. Wordt er in uw gezin wel eens over het jeugtizorgwerk gesproken? En dan zo, dat uw opgroeiende kin deren er warm voor worden; zo, dat ze merken, moeder zou het fijn vinden als ik een werkkring on der deze jeugd zou zoeken? Een op leiding in die richting ging volgen? Er is zowel voor jongens als meisjes een goede toekomstmoge lijkheid in het jeugdzorg, en maat schappelijk gezinswerk. Ook voor jonge mensen, die reeds een werkkring kozen, maar zich opleiding, mits men een middelba re of daarmee gelijk te stellen vooropleiding genoten heeft en van zelfsprekend by de test geschikt ge acht wordt Toch is dit niet de enige wijze, waarop de vrouwen een aandeel kunnen hebben in dit werk. In het volgende nummer van uw blad hoop ik een rechtstreeks beroep te doen op die zeer specifieke eigen schap van vrouwen: het brengen van gezelligheid en sfeer in een omgeving waar dit zo hard nodij is en waar aan anderen de daartoe vaak ontbreekt." Het besluit van het breed mo- deramen van de generale synode der Nederlands Hervormde Kerk om aan prof. dr. P. Smits de be voegdheden van emeritus predi kant te ontnemen, heeft algemeen ernstige verontrusting verwekt over de mogelijke gevolgen van dit besluit. Dit zei prof. A. Mul der, voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland, in de gisteren in Leeuwarden gehouden algemene vergadering van de vereniging. Deze verontrusting is vooral ge wekt door de wijze van aanpak, zo meende hij. Het besluit is voorge steld als een maatregel van orde maar zowel bij de rechter- als lin kerzijde in de Hervormde kerk be staat sterk de indruk dat de inhoud van de publikaties van prof. Smits in feite de aanleiding vormde. De maat regel heeft een sterk gevoel van rechtsonzekerheid gewekt, doordat een tot dat moment vrijwel onbe kend artikel der kerkorde werd ge hanteerd als sluitstuk van hst tucht recht. Het vertrouwen van sommige lidmaten in de kerk werd zodanig geschokt; dat zij meenden te moeten bedanken voor het lidmaatschap. Prof. dr. P. A. H. de Boer deelde voorts naar aanleiding van de maatregel tegen prof. Smits aan het breed mode- ramen mee, dat hij voorlopig van zijn bevoegdheden als emeritus predikant geen gebruik meer wenst te maken. Bij de beantwoording van de vraag wat er nu verder dient te gebeuren merkte prof. Mulder op, dat er met alle kracht naar gestreefd dient te worden dat prof. Smits zijn volledige bevoegd heden herkrijgt om in de Hervormde Kerk de dienst des Woords te leiden. Daarbij is haast geboden, want de tijd werkt in ons nadeel, aluds prof. Mulder, die van oordeel was dat het hier niet gaat om een zaak van de vrijzinnige hervormden maar een zaak van de ge hele kerk. Die kerk moet in staat zijn om spanningen als deze te verdragen en te verwerken, inplaats van in een lief deloze spanningloosheid te vluchten. Prof. Mulder achtte het de opdracht van de vereniging om het premoderamen te doordringen van het feit dat het terug geven van de emeritus bevoegdheden aan prof. Smits niet in het belang van prof. Smits en de vrijzinnig hervormden al leen is, maar ook en vooral in het be lang van de waarheid der kerk. Berocpingswerh NED. HERV. KERK Beroepen te Vlaardlngen (a.s. vac. wijkgemeente Grote Kerk 2) fcoez. L. Kievit te Putten. Beroepen te Schiedam (achtste predi kantsplaats met opdracht voor het jeugd werk» A. de Cocq te Beerta. Bedankt voor Rotterdam-Hillegersberg C. Graafland te Woerden. GEREFORMEERDE KERKEN Prof. Mulder liet weten dat cr be paalde contacten zyn voorbereid om tot een wczelijk herstel van communi catie te komen. HU kon hierover ech ter in dit stadium nog geen nadere mededelingen doen. Slechts als open lijk blykt dat het alle vrijzinnig her vormden ernst is met hun verontrus ting mag van de leiding der kerk ivor- dtn vcr««ht d.t «ji or(wisiuriwhe plaatst H. C. Ended#* maatregel, n ral treffen, die wallMit G Mees Ctv<,r te Wagentnïen de spanning zullen verhogen, maar haar Se zag in de wereld zullen versterken, fet breedmoderamen stelt het kerkelijk gesprek grenzen te wijzen, een beleidslijn die er op gericht schijnt te zijn dat deze grenzen dwars door de vereniging van vryzinnig hervormden en haar theologische bijdrage gaan lopen. Daarmee stelt het zowel de solidariteit van de vereniging met al haar leden, als van de gehele kerk op het spel. Het hoofdbestuur, aldus het jaarverslag, wil vasthouden aan de solidaritëit in oeide opzichten en protesteert tegen elke po ging die dit onmogelijk dreigt te maken, en de spanning tot het ondragelijke cp- voert. Daarom heeft het hoofdbestuur zich voorgenomen al het mogelijke te 'jen om deze vertrouwenscrisis te boven t komen. Zendingshogeschool had goed jaar Op de sluitingssamenkomst van het academisch jaar op de zendingshoge school te Oegstgeest gaf de rector prof. dr. E. Jansen Schoonhoven een overzicht 'er het afgelopen jaar. Door de grote mogelijkheden om zen dingsarbeiders naar Afrika te zenden moest de opleiding op korte termijn daar aan worden aangepast. Vele theologen meldden zich voor de zendingsarbeid, bij het begin van het jaar studeerden er aan de zendingshogeschool, thans allen bestemd voor Afrika, beide vier-maandelijkse cursussen werden in totaal gevolgd door 43 perso nen: 4 artsen, 6 verpleegsters, 12 onder wijzers, 3 onderwijzeressen. 1 wika, 1 kinderverzorgster en 16 echtgenoten. Van hen waren negen personen bestemd voor Afrika, de rest ging naar Nieuw- Guinea. Naar kerkelijke afkomst was de ge meenschap aan de zendingshogeschool zeer gemengd. Er studeerden Hervorm den van verschillende modaliteit, Gere formeerden, Vrij Evangelischen,. leden van de Geref. Gemeenten, een Remon strant, Baptist, Doopsgezinde en een lid de Pinkstergemeente. Advertentie Maar dan modern, veilig, snel en mild met de prettig geparfumeerde Geen uitkering voor Mekkagangers Toen Islamitische Am b. neren in 1960 een bedevaart naar Mekka maakten ■werden hun gezinnen onderhouden met ut kering en van het commissariaat van Ambonezenzorg, district noord. staat m het verslag van de Algemene Reken kamer te lezen. Omdat naar de me ning van de kamer het ondernemen van bedevaartreizen eer. particuliere aange legenheid is, werd aan de minister van maatschappelijke werk gevraagd, waar op het verstrekken van deze uitkeringen ■werd gebaseerd. De minister antwoordde, dat zich voor het eerst in 1960 twee Mekkagan gers hadden aangemeld. Dit was zo'n klein aantal, dat men meende de ach terblijvende gezinnen bij wijze van uit zondering wel een uitkering te kunnen verstrekken. In 1961 meldden zich ech- Probleem voor Nederlandse Joden Romeins tempelt je in Aardenburg Bij opgravingen ontdekt Bij de opgravingen, die door de Rijks dienst voor het Oudheidkundig Bodem- inderzoek le Aardcnburg in Zeemvs- Vlaanderen worden ondernomen, is de volledige natuurstenen fundering terug gevonden van een gebouwtje uit de tweede helft van de tweede eeuw, waar van nagenoeg met zekerheid kan wor den gezegd dat het hier gaat om een Gallo-Ronieins tempeltje. De gedachten aan een heiligdom wer den nog versterkt door de vondst van een bewerkt stuk zandsteen, ongetwij feld een hoekfragment van een altaar- Vlakbij werd een tweetal grote scha len van Romeins aardewerk aangetrof fen, alsmede enkele romeinse munten o.a. met een beeltenis van Antoninus Pius die leefde van 138 tot 161 na Chris tus. Onder het tempeltje zijn enige diepe putten aanwezig. Deze zullen in de ko mende weken aan een nauwkeurig on derzoek onderworpen worden, aangezien het niet is uitgesloten daar hierin nog verdere vondsten zullen worden gedaan. Wageningen. Beroepen te Schoonrewoerd L. Herlaar. ;?didaat te Amsterdam. Bedankt voor Gronirvgen-Noord (vac. A. Broek) G. Meijster te Ede. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Tweetal te Ridderkerk C. Harinck, kandidaat te Goes en W. Suyker, kandi daat te Bergambacht, van wie eerstge noemde is beroepen. Beroepen te Waardenburg W. Cuyker, kandidaat te Bergambacht. Beroepen te Dordrecht en West- kapelle kand. C. Harinck te Goes; te Amsterdam-C. kand. W. Suyker te Berg ambacht. BAPTISTENGEMEENTEN David Röell-zaal in Rijksmuseum De nieuwe aula in het Rijksmuseum te Amsterdam, gelegen op de bovenverdie ping van de vandaag officieel in gebruik gekomen nieuwbouw op de westelijke binnenplaats heeft de naam gekregen van David Röell-zaal. Dit deelde de hoofddirecteur van het Rijksmuseum, dr. A. F. E. van Schendel, vanochtend in zijn toespraak mede. De museumdirectie heeft op deze wijze de nagedachtenis wil len eren van de oud-hoofddirecteur jhr. dr. D. C. Röell die indertijd het plan heeft gemaakt voor het optrekken van een'nieuw gebouw binnen het oude ge bouw op de westelijke binnenplaats. Staatssecretaris mr. Y. Scholten heeft vanmorgen het complex van dertig nieu we zalen geopend. Cum laude voor ds Rothuizen De promotie van ds. G. Th. Rothui zen. gereformeerd studentenpredikant te leiden, waarover wy gisteren reeds schreven, geschiedde cum laude. De rector-magnificus der Vrije Universitit, prof. dr. H. Smitskamp noemde het proefschrift een gedgen studie die een waardevolle bijdrage is voor de theolo gische wetenschap. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten eind a gebracht, ik heb het geloof behouden. En dan laat Pauhia volgen: „Voorts ligt voor mij gereed de krans der rec/it-| vaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad" (2 Timotheus 4 8). De krans der rechtvaardigheid. De prijs voor de overwinnaar die de strijd tegen alle machten, alle belagers in en om heir heeft aangebonden en moe van het vechten wacht op de komende heerlijkheid. Alles kwijt, alles verloren, maar één P® ding behouden: het geloof. Gevochten tot bloedens toe, maaij triumfator. Triumfator in God. De mens heeft te kiezen. Of de strijd opgeven, zich late overheersen door de boze machten, de duivel plaats geven, öf doorzetten, lijden om Zijns Naams wille. Of het oog ge richt houden op wat deze wereld aan voordelen biedt öj staren naar de toekomst. Of leven ten doden of leven te« leven. De mens heeft te kiezen. De keus is ook voor ons, voor u en mij. Wat doen we? Wat zullen we straks kunnen zeggen zo we nog mogen weten dat het tijdstip van ons verscheiden voor de deur staat? De strijcj is zwaar, maar de uitkomst het vechten waard. De krans dei rechtvaardigheid voor allen, die Zijn verschijning heb bert»"0™ liefgehad. Vaardg: r. Gere 1LeJedwe£ Visie aan Duitse universiteit: Fj^ In tegenstelling met andere Westeuropese landen zijn er in West-Duitsland weinig getrouwde studenten. Dat ligt gedeeltelijk aan het feit dat het studenten huwelijk maatschappelijk niet in bijzonder hoog aanzien staat, maar dan kan men zich toch ook afvragen of de maatschappij het recht heeft de student de keuze te laten tussen een vol komen ascese en een twijfelach tige moraal. Over deze situatie is nagedacht op een studiedag van de Academie Bad Boll in Duitsland. Twee hoogleraren, dr. Metzger en dr. Affemann betoogden dat het de voorkeur verdient niet tijdens de studietijd te trouwen. Aan het studentenhuwelijk zijn wezenlijke bezwaren verbonden, waarvan de sterkst sprekende is een econo mische afhankelijkheid en, wanneer er kinderen geboren worden, eer tekort aan aandacht voor de ont wikkeling van het kind. In het beste geval ontfermen ouders of grootouders zich over de baby, doch indien deze „mogelijkheden" niet aan wezig zijn, moet een soort baby-centra- Ie overdag vaak uitkomst bieden, het geen al evenmin bevorderlijk is de ontwikkeling van het kind. Bijzonder bezwaarlijk achtten de inleiders he| huwelijk voor de vrouwelijke studentjjouwte die zich noch aan haar studie, noch aaïL w haar man, noch aan haar kind wijden. Komt het echter toch tot studentenhuwelijk dan is een eei voorwaarde een eigen woning. Ideaal dan dat de vrouw haar studie opBtadhui geeft en tracht een werkkring te ver,Antoni werven die haar dagelijks niet te langhand ben het huishouden onttrekt. Behalve opvoedkundigen zijn ook f chologen niet enthousiast over het dentenhuwelijk, daar ook de mannelijk ke partner tekort schiet in aandaelf voor zijn vrouw en in concentratie i de studie. Bovendien zullen zulke financiële noodsprongen gemaakj moeten worden, dat zijn gevoel eigenwaarde er onder lijdt. Dat er grote spanning kan ontstaan als huwelijk op economische bezwaren stul is duidelijk, maar er moet een sociaf- milieu zijn te creëren aldus prof. feman, dat de spanning tot mum reduceert. uitzonderingen betrof, niet juist bleek te zijn. Er is met ingang van 1 Januari jl. ccn nieuwe regeling gekomen. De steunmaatregel heef', het rijk in 1960 en ïröl 14.000 gekost. Een andere opmerking uit het slag van de Rekenkamer heeft betrek king op de mildheid van minister Vis ser. Een leverancier van vliegtuigen zou. wegens te late levering, een in het contract vastgelegde boete van ruim 39.000 gulden moeten betalen. De r.;ster meende, dat men in dit geval met goede redenen genade voor recht kon laten gelden en verzocht de kamer, ermee in te stemmen, dat de boete werd teruggegeven. Dit was de kamer toch wel 'e gortig. Zij antwoordde, dat de billijkheid in voldoende mate zou worden betracht als de helft van de boete werd terugbetaald. Zulks is ge beurd. Capitulatiemuseum wordt opgeheven Het college van B en W. van Wa geningen heeft besloten de exploitatie van het cap;tulatiemuseum in „De we reld tc staken. Het bezoek bleef de laatste jaren ver beneden de verwach tingen. Het is nog niet bekend wat gaat gebeuren mot de inventaris s het museum. Het hoofdbestanddeel hiervan bestaat uit de tafel en de stoe len. welke de generaals Foulkes en Blaskowics met hun staven en prins Bernhard gebruikten toen de laatste Duitse strijdkrachten in ons land capi tuleerden. Verder z:in er de pen waar mee generaal Foulkes de eapitulatie van de Duitsers bezegelde en een aan tal oorlogsherinneringen en foto's van deze voor onze bevrijding in 1945 slissende ontmoeting. (Van onze medewerker) Vijf en vijftig gemeenten telt het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Een zeer ge ring deel daarvan heeft genoeg leden om er een eigen voorganger op na te kunnen houden. Ze zijn af te tellen op de vingers van beide handen. Jaren geleden reeds heeft het Nederlands Isra ëlitisch Kerkgenootschap een re organisatie doorgevoerd in het aantal opperrabbinale zetels, Tot enkele jaren na de oorlog gold de vooroorlogse stelregel, dat Nederland twaalf opperrabinale pos ten kende: in iedere provincie een, plus Amsterdam. Het zijn er thans nog maar vier. De drie grootste Joodse gemeenten. Amsterdam, I Rotterdam en Den Haag en overig Nederland. Amsterdam, waar een Joodse gemeenschap woont van omstreeks 13.000 zielen, behoort naast de fungerende opperrabijn twee rabbijnen fe hebben. Den Haag en Rotterdam behalve de op perrabijn een eigen voorzanger en de opperrabijn van overig Neder land, waarin de meeste overige ge meenten liggen, talrijke voorgan gers. Steeds meer Joodse geestelijke lei ders verlaten echter ons land. zonder dat er veel uitzicht is op hun opvol ging. Opnieuw heeft een van hen. na dat hij binnen een jaar door vijf an deren was voorgegaan, zijn vertrek aan gekondigd. Verleden Jaar kondigde rab bijn Ch. Cohen, een der twee rabbijnen die te Amsterdam opperrabijn A. Schus ter assisteren, aan naar Israël te zul len terugkeren. Hoewel sedertdien talrij ke pogingen in het buitenland in Nederland studeren sedert de bevrijding geen «oodsc jongens meer voor rabbijn aan het Nederlands Israëlitisch Semina rium z:jn ondernomen, die geen van alle resultaat opleverden, heeft thans de tweede rabbijn, de heer B. Pels, zijn ontslag aangeboden, daar hij tot rabbijn in Luzern is benoemd. Was voor de Joodse gemeenschap te Amsterdam het vertrek van de heer Cohen, een groot Joods geleerde, een belangrijke tegen slag. het vertrek van de heer Pels. die in de vijf jaar dat hij. afkomstig uit Londen in Amsterdam werkzaam was. grote sympathie onder de Joodse jeugd I minderen, verwierf, is catastrofaal, daarbij ziekte ge„>eest Friese promoveert in Leuven wel Den Haag, in grootte de tweede Joodse gemeente van het land. woon plaats van een opperrabijn behoort te zijn, is deze sedert enkele jaren va- kant. Het zwaarst getroffen zijn echter de Joodse gemeenten in overig Neder land. GEEN TOEKOMST n F I De levendige discussie, in het Frans. In de tijd van enkele maanden heb-Latijn en Nederlands, die bij de verde- ben de voorgangers van Eindhoven, diging van haar proefschrift „De rechts- Groningen, Enschede en Deventer hun persoon in het Justiniaanse wetgeving" ontslag aangeboden, van wie inmiddels werd gevoerd^ werd door de rector mag- enlge zijn vertrokken of zullen A.N.W.B.-voorzitter Zimmerman Ook andere problemen aangesneden Wel voor in DuiPl. Hol ider gttiden De secretaris van de bond se studenten Het echter een luid horen. Volgens hem bevorderStatior een studentenhuwelijk zelfs de geekiden telijke ontwikkeling van belde par ners. De studenten zijn bovendii van mening dat de maatschappij taak heeft in materieel opzicht bij springen. fchwieri Dr. Sanders werd Ur^Net hood er aar aan V.IW" - "O Cursus Dr. C. Sanders te -Oegstgeest ls kitreikin >emd tot hflftp.pmar aan de Vrije Tw noemd tot hoog! versltelt të der letteren versltelt 'të Amsterdam in de facul^"^ In zijn openingsrede tot de jaar vergadering van de A.N.W.B. in het Scheveningse Palacehotel herdacht de waarnemend voorzitter van de Kon. Toeristenbond de heer P. F. Zlm- mermann het feit dat de stichter, promotor en eerste voorzitter van de bond, wijlen Edo Bergsma, op 6 juni iario» mni mr k honderd jaar geleden geboren werd. Sneek fs8I«T week als ieSe S H>» h««Ucl.t ienl,rhet "rites van in de geschiedenis van de Leuvense uni- wegenwacht Jacob van Milligen uit versiteit gepromoveerd tot de juris ca- Otterloo. die enige weken geleden doctor in het kerkelijk recht. slachtoffer van zijn plicht werd. Hartelijke woorden wijdde de heer Zimmermann ook aan de plotseling overleden voorzitter van de Bond, mr. buiten beschou- mee, dat eind 1962 een nieuw Technostation Technohal van het hoofdkantoor in ge bruik komen. Hierdoor worden zowel de verkeersveiligheid als de financiële be langen van de leden behartigd, aldus de heer Zimmerman. Hij deelde voorts mee, dat met vele gemeenten besprekingen gaande zijn voor het plaatsen van verlichte wegwij- op doorgaande routes, o.a. met Rot terdam, Groningen, Voorburg, Geleen, Den Haag en Hilversum. Utrecht wenst lichtbakken aan het viaduct, Rotterdam in de Maastunnel. Na Curacao en Suri name heeft Aruba thans ook om weg wijzers gevraagd. Verheugd trekken. Zij gaan been, omdat zij el ders, zoals de voorganger van En schede, in het buiteland zijn beroe pen. of omdat zij zich tn Israël gaan vestigen, daar zij in Joods opzicht in Nederland geen toekomst meer aanwe zig achten. De kans dat zij worden opgevolgd is echter zeer gering. Het geestelijk klimaat van de Joodse ge meenschap in Nederland blijkt niet meer aantrekkelijk te zijn voor gees telijke leiders. Mogelijk wordt dat mede veroorzaakt door de unieke positie van het Neder lands Israëlitisch Kerkgenootschap. El ders groeperen de Joodse gemeenten zich om een synagoge, die een rabbijn benoemt. Deze gemeente is dan zeer orthodox of zeer liberaal, met alle scha keringen daartussen. Historisch is het in Nederland echter zo gegroeid, dat in het Nederlands Israëlitisch Kerkgenoot- I schap allen, van uiterst rechts tot zeer vr.jzinnig samengaan. Een te benoemen rabbijn of voorganger uit het buiten land. waar een dergelijke signatuur on bekend is, dient niet alleen bereid te zijn, maar ook de levensopvattingen en karaktereigenschappen tc bezitten die het mogelijk maken aanvaardbaar te zijn en succesvol te kunnen werken zo wel bij zeer orthodoxen als bij zeer li beralen. Het vertrek van zovele Joodse geestelijke leiders houdt intussen tal van gevaren in. vooraj op het gebied van de Joodse jeugd. Len van de ern stigste gevaren die de Joodse gemeen schap van Nederland bedreigen, vooral in de kleinere Joodse gemeenten is de assimilatie. Aangenomen wordt, dat de ze assimilatie geen vat krijgt waar een grote dosis Joodse kennis aanwezig is. nificus mgr. H. van Waayerubergh bijge woond om het bijzondere karakter van deze uitzonderlijke promotie te onder strepen. Voor de rechtenfaculteit van de Gro ningse universiteit waar mej. Hanen- burg haar meestertitel in het Nederland se burgerlijk recht behaalde woonde prol P. Gerbenzon de promotie by. De Griekse regering heeft besloten ■het kamp voor verbannenen op het rots eiland Ayios Efstratios in de Egeïsche Zee te sluiten en 190 gedeporteerden, die twee jaar op het eiland hebben door gebracht, vrij te laten. Zimmermann opnieuw op de noodzaak van vakantiespreiding. Voorts keerde hij zich weer tegen verontreiniging met papier en andere materialen van strand, bos, heide en wegen. Ook de verontrei niging van de binnenwateren wordt steeds zorgelijker. Te veel gemeenten en industrieën lozen afvalwater op wa teren, die eens de trots van ons land vormden, zoals de Utrechtse Vecht en de Regge. Zij staan thans in de kwalij ke geur van open riolen. In een overzicht van de A.N.W.B.- diensten zei spreker dat de Bond iedere twee en driekwart minuut een lid uit de nood helpt. Daarbij zijn de 40.000 auto- wijsbegeerte met k-„öc leeropdracht de theoretische psycliolaag.s gle en de geschiedenis van de psych"<rei,ur logle. "ertrek Hij werd geboren op 5 januari 1921 Garen: Rijswijk (Z.H.K behaalde te Amstifek ex dam het diploma h.b.s.-B. en strecht* 6 deerde aan de V.U. aanvankelijke w~ en natuurkunde (tot het kandidaatse: men); daarna begon dr. Sanders studie in de psychologie. Ondertussfc£tlval was hij werkzaam bij het laboratoriul toegepaste psychologie van t V.U. en daarna werkte hij bij de Rijfcstival Psychologische Dienst te Leiden (sedoi),, 1950)enkele jaren later werd hij hij1 tot directeur benoemd. In 1954 prom veerde dr. Sanders te Leiden op h, proefschrift „De rangeertest". Sinds f oktober 1962 was dr. Sanders schappelijk hoofdambtenaar A bij V.U.. Tijdens zijn Leidse periode schrei ea dr. Sanders in samenwerking met zq mede-directeur dr. F. J. E. HogewoJ het boek „Hoe ontmoet ik mijn med mens?". In zijn woonplaats Oegstgeej Schou ot nu toe ouderling w - De A.N.W.B. is verheugd over het slagen van de proeven met maxi mumsnelheden tijdens de Pinkster dagen (100 km op Rijksweg 12, 80 km op de Zuiderzeestraatweg). De Bond blijft verder pleiten voor diffe rentiatie bij een volgende proef. De gunstige uitkomsten bij het ver keersplein Oude Rijn met een zinvol stelsel van dalende maximumsnel heden wettigt snelle invoering van dit systeem ook op andere roton des of aansluitingen van wegen. Verheugd is de Bond ook over hel toenemende gebruik van veiligheidsgor dels en de erkenning van schade-assu radeuren, dat de W.A.-dekking voor mo torrijtuigen van 100.000 tot 200.000 ii sociaal en financieel opzicht te laag is. Ook over de aangekondigde maatregelen voor bromfietsers is de Bond content. Het aangekondigde 15-jarenplan 1200 kilometer autowegen wordt thans door de Bond, gezien de snelle toene ming van het verkeer, benauwend ge acht. Twee miljoen voorrs,™ „Tien maal Tien" fs,*" De jeugdactie „Tien maal Tien". ter bestrijding van de honger in Afril werd gevoerd, heeft twee miljoen g den opgebr&chr. In overleg met de 1 ..:u ,ie F.A.O zal het geld wor<L het erfgewassenproject I ~feiKld- puistjesf» /^**y PUROL-POEDEfcn, MIJN verjaardag verrasten de kinderen ij met een flesje haarlotion. Het spul had een betorerev.de naam: zoet geheim. Hoewel het in ons eigen goede land gemaakt wordt, stond alles er in het Frans op. Dat maakt het geheim nog zoeter, dachten de fabrikanten zeker. Hoe dan ook. ik Kende de dubieuze lucht en nam mij voor het le ruilen. Door het gebaar van de kinders was ik natuurlijk getroffen, maar mijn dankbaarheid ging beslist niet zover, dat ik naar zoete geheimen riekend door het leven wilde. Grote plukken van mijn huishoudgeld verdwij nen regelmatig bij mijn drogist, zodat ik geen enkele moeilijkheid bij mijn ruilplan vermoedde. Achter de drogistentoonbank, die vol verleide lijkheden lag. stond volgens weer andere maat staven ook iets heel verleidelijks. Een vrou welijk wezen, met vuurrood haar, waar kwistig witte konijnenstaartjes in aangebracht waren. Met paars op en veel zwarte strepen langs haar ogen probeert ze een Cleopatra-achtige indruk te maken. Al met al is de camouflage niet voldoen de om een paar oliedomme ogen te verdonkere- voorgangers te ver- j manen. Verder teemt ze, niet een beetje, nee ze er zelfs reeds spraketeemt ijselijk. Ik vind haar niet aardig. - .cccoi ongeacht de taaimoeilijk- j Toen ik watten, aspirine en tandpasta had de als enige overgebleven opperra- j fiecjeri en andere problemen die hier- gekocht deed ik mijn ruilverzoek. Met een ver «SdHte iêldta/m£j!aan klevenrabbijnen die uit Alge- reeld gebaar nam ze het flesje aan en mij verder heeft Hiervoor uil dan een beroep moe- zijn gevlucht te pogen naar Ne- negerend lijsde ze koeltjes tegen haar baas: „Ze ten worden gedaan op de" reeds over- j derland te krijgen. Vooralsnog zijnwil het ruilen bezette opperrabijnen van elders. Hoe-1 dat suggesties gebleven. die groeide tijdens de dialoog achter de toon bank. „Wil ze het ruilen? Er zit geen doosje meer om". Zij: „Nee hè?" Hij hield het flesje omhoog, kneep één oog dicht en bekeek de inhoud nauw keurig. De conclusie ivas vernietigend: „Er is uit gebruikt". Zij: „O jaaaa?" Hij: „Ja", en hij con- NOODOPLOSSING Maar met het vertrek van de Jood se leiders vermindert het aantal van degenen die deze kennis kunnen door geven. Teneinde het aantal vakatures rabbijnen n I wil net ruilen I Ik voelde een prikkerige ergernis opkomen, centreerde zich weer intensief op het uitwegen van zakjes knoopjesdrop. Het curieuze van dit gesprek was, dat ze mij helemaal buitenspel lieten staan alsof ik nergens bij betrokken was. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid, dat de kin deren eerst het doosje eraf gehaald hebben en elkaar daarna uitgebreid met zoet geheim heb ben besprenkeld. Ze zijn zelfs in staat het ge gapte vocht met gewoon kraanwater weer aan i Torre ier i [racht, leek es Lakei te vullen, hoewelNu goed. ik wil niet ki t0°r. S derachtig zijnhet kan. Bovendien begon ik zi Den het onredelijke van een dergelijke ruiling u l-: Zar een beetje te zien. Maar het ging mij vooral o Den de manier, waarop het juffie zei: ,,'t Ken nie gpallet ruild, er is uit en de doos is weg". Ze deed ik een afgeknabbelde gele lollie wilde ruilen vc ?hnh. een verse rode. Ik voelde me zo vernederd, d Den ik haar met plezier een mep op haar rode hoe "ara 1 kon geven. Wlchar „Wie zichzelf overwint", dacht ik en trok m gezicht in de meest koele plooi, sloeg niet, ma betaalde mijn inkopen. Toen vroeg ik stug: „Wa Cas" staat hier een prullemand?" '®n8; 1 Een lange nagel wees naar de hoek. Waart 18 Ja en zonder commentaar heb ik het flesje w('aar' gegooid. jk, id° Als u ooit een meisje ziet met rood haar t *ust 11 konijnenstaartjes, paarse oogleden, die koolzw* Luxc zijn afgebiesd, dan is het mijn drogisten-Cleop 'a'le tra. Als ze teemt tenminste. Ze moet besliRex temen, anders is ze het niet. Verder zal ze tl boven naar ,£oet geheim" geuren. Ik zie haar er 'i*®n alt voor aan, dat ze het in de prullemand heeft laf Stud liggen'n de Dat hele kind zal me overigens een zorg ri' Tria Wat mij een beetje hindert is. dat mijn vergul Jack gaper zondag weer tegenover mij in de kerk t i Weliswaar als vergulde slaper, want de man ieder zondag doodmoe. Van alle knoopjesdrt en ruilende klanten, denk ik. °u MINK VAN RIJSDU1 Mus aonste 1 oktc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 2