®Ph s. van Ommeren nv I ervaren stuurlieden en matrozen 1. VROUWELIJKE KRACHTEN 2. ENIGE MANNELIJKE EN VROUWELIJKE KRACHTEN S b. STENO-TYPISTE VAN WIJK HERINGA N.V. A,de| Chemische Wasserij Thijswijk N.V. STRIJKSTER-PERSTER komt u dan eens met ons praten. JONGELUI laborant assistent-accountant een hulp voorde hydrotherapie WONEN MET PLANTEN *>2- nEt^WT LF.mSCHE COURANT ZATERDAG 30 JI M 1962 Psychiatrisch Ziekenhuis „Vogelenzang" BENNEBROEK (bij Haarlem) Aangesteld kunnen worden (eventueel in gedeelte lijke dienst) Zij zullen worden belast met het geven leiding aan kleine groepen genezende vrou lijke verpleegden die weer worden voorbereid op hun huishoudelijke taak in eigen huis. pitriet, papier-maché, linoleumdruk, Prot. christelijke levensopvatting. we. Voor inlichtingen: telefoon 02502-6645. toestel 17. Het bestuur 3 CHRISTELIJK LYCEUM te GOUDA [t, ter vervulling van een vacature, per 1 september Docent Godsdienstonderwijs (6 a 8 uur) gden (o.a. predikanten) genieten de voorkeur. Sollicitaties en inlichtingen zo spoedig mogelijk bij de Rector, drs. J. Snoep, Heemskerckstraat 3, Gouda. Telef 1820 - 2393. ACCOUNfrT ANTSBUREAU opgericht door A. E. MEIJER en J. HÖRCHNER JONGELUI (m. en vr.) Sollicitaties schriftelijk aam Stadhouderslaan 158, 's-Gravenhage Heemraadssingel 141, Rotterdam. ^INTERNATIONAAL BEDRIJF niet zoekt contact met kandidaten voor de functie van 2 EERSTE ASSISTENT van de boekhouding kan nogVereist: leeftijd circa 23 jaar. Praktijkdiploma boekhou enige jaren ervaring. evenceboden voor de juiste kracht een goed salaris. 5-daagse L €eawerkweek. Interessante en afw. werkweek op modern kan toor. Brieven onder no. R 7402, bur. van dit blad. vraagt voor haar kantoor te Leiden BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT (Mnl./Vrl. ongeh.) Mulo diploma vereist. Sollicitaties, onder opgave1 van leeftijd en verlangd salaris, uitsluitend schrifte lijk aan het hoofd kantoor, afdeling Personeelszaken, Pletterijkade 50, Den Haag. Op ons kantoor hebben wij plaats voor: S o. JONGE DAME het vas 16—18 jaar, voor lichte werkzaamheden; met kantoorervaring en kennis van de r derne talen. Wij bieden een prettige werk kring in modern bedrijf. Zaterdags vrij. opl I Sollicitaties schriftelijk of mondeling bij: CYKLOP-STRAPPINGS VERPAKKINGEN N.V. Industrieweg 1 - Voorschoten - Telefoon 017173941. Het ACADEMISCH ZIEKENHUIS te LEIDEN en het DIACONESSENHUIS te LEIDEN geven in sa menwerking met de HUISHOUDSCHOOL aan het RAPENBURG bij voldoende deelname een cursus ADSPIRANT-LEERLING-VERPLEEGSTER Aanvang cursus: 3 september 1962. Deze cursus is bedoeld voor meisjes uit Leiden en Omstreken, die verpleegster willen worden, maar nog geen 18 jaar zijn. De leerlingen zijn extern, doch krijgen een warme maaltijd in het ziekenhuis aangeboden. De eerste jaars leerlingen ontvangen een vergoeding ad 60, en de 2e jaars ad 72,bruto per maand. Deze ver goeding is bedoeld als beloning voor praktisch wer ken. Gedurende het praktijk-halfjaar wordt een uniform beschikbaar gesteld. Meisjes, die in het bezit zijn van een M.U.L.O.- diploma of daarmede gelijkstaand onderwijs hebben genoten kunnen zich voor het verkrijgen van in lichtingen wenden tot de Adjunkt-Direktrice van het Academisch Ziekenhuis, de Besturend Zuster van het Diaconessenhuis en de Direktrice van de Huishoudschool. LEERLING- VERPLEEGSTERS en VERPLEGERS worden geplaatst. Nadere inlichtingen en een geïllustreerde folder kunt u aanvragen bij de Geneesheer-Directeur van het psychiatrisch ziekenhuis „VELDWIJK" te ERMELO Op onze mooi gelegen moderne dekenfabriek aan de Kanaalweg, is plaats voor een ASSISTENTE voor de verkoopafdeling. Wij zoeken hiervoor een meisje van 1618 jaar, bij voorkeur met mulo opleiding. Sollicitaties Van Wijk Heringa N.V. afd. dekenfabriek, Kanaalweg 160 Leiden. JA, GEZELLIG! kunt U werken bij Othello banketfobriek SASSENHEIM Wij kunnen nog enige Dames, Meisjes en Jongens plaatsen, die in 'n prettige omgeving willen werken. Ook Vacantiegangers zijn welkom. Vraagt U eens aan onze medewerksters, die reeds jaren bij ons zijn: D. v. BEUSEKOM. Willem Botsstraat 4. Voorhout K. ZUIDERDUIN. V Nic. Damesstraat 39, Lisse. U kimt zich aanmelden bij hen of bij de fatanek: WASBEKERLAAN 6. SASSENHEIM Telefoon (02532) - 7900. Phs.van Ommeren N.V. vraagt als aanvulling van haar personeel op de Rijntankvloot AUTOMOBIELBEDRIJF RIJNLAND N.V. vraagt Voor haar nieuwbouw aan de Vijf-Meilaan ADMINISTRATIEVE KRACHT (mnl.) Mulo-opleiding en typen gewenst Schriftelijke sollicitaties aan AUTOMOBIELBEDRIJF RIJNLAND N.V. PAPENGRACHT - U Medewerkers gevraagd A. KANTOORBEDIENDE met praktijkdiploma boekhouden en kantoorerva ring. Bekendheid met belastingwetgeving en so ciale verzekeringen strekt tot aanbeveling. B. JONGELUI die dit jaar hun Mulodiploma behalen en zich verder willen bekwamen in boekhouden. Voor geschikte personen aantrekkelijk salaris. Afwisse lende bezigheden. Vijfdaagse werkweek. Sollicitaties te richten aan: Adm. Kantoor W. de Leeui Rijnsburgerweg 100, Oegstgeest. Telefoon 01718-3413. Li Van de uitstekende arbeidsvoorwaarden noemen wij - naast een goed inkomen o.a.: toeslag voor varen op zondag e duurtetoeslag bij verblijf in het buitenland vaarpremies vakantietoeslag premievrij pensioenfonds jf per vijf dagen werken recht op gemiddeld twee vrije dagen, waarvan tenminste één thuis gemiddeld éénmaal per maand vrij reizen naar Uw woonplaats Neem een wijs besluit en vraag nog vandaag nadere inlichtingen bij de Afdeling Personeelszaken Binnenvaart van Stichting „Rotterdamsch Zeehospitium" te Katwijk aan Zee Geplaatst kunnen worden: o) HUISKNECHTEN b) LINNENMEISJES c) VERSTELNAAISTER Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice. V. In ons bedrijf is de plaats vakant van Indien U een prettige werkkring zoekt - 5-daagse werkweek, goede salariëring, enz. WESTERLAAN 10 ROTTERDAM TEL. 010-114800 VERAMIN-HOLLAND N.V. MIDDELSTE GRACHT 77 LEIDEN mor spoe- ri fijnmechatiische en elektronische OPLEIDING: bij voorkeur L.T.S. of U.T.S. Gemeente 's-Gravenhage Aan de Hogere Zeevaartschool te Scheveningen moet mi.v. 1 september 1962 worden benoemd een Ieraar in het radio- seinen en -opnemen op het gehoor (6 u. p.w.) en de radio reglementen en -voorschriften en de radiotelefonie 4 u. Gegadigden moeten ten minste in het bezit zijn van het certificaat als scheepsradiotelegrafist eerste klasse en ten minste vijf jaren als scheeps-radiotelegrafist werkzaam zijn geweest. Aanstelling aanvankelijk in tijdelijke dienst. Bezoldiging volgens rijksregeling. Geneeskundig onder zoek verplicht. Inlichtingen verstrekt de wnd. directeur. Vissershavenweg 56 (tel. 557131). Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijning van deze oproep aan B. en W. in- VAROSSIEAU LAKFABRIEKEN N.V. ALPHEN AAN DEN RIJN biedt op haar laboratoria aan hen-die in het bezit zijn van MULO- of HBS-diploma of één dezer diploma's binnenkort hopen te behalen, de gelegenheid opgeleid te wor den tot „HUIZE JOHANNA" Rusthuis Geref. Kerk, Groenmarkt 21, Dordrecht, telefoon 01850-5457 vraagt zo spoedig mogelijk een HULP IN DE HUISHOUDING (pos. chr. beg.) Geboden wordt een prettige werkkring, goede vakantie regeling, reiskosten worden 1 x per maand vergoed. Sa laris nader overeen te ko- Brieven te richten aan de direktrice van bovenge noemd Rusthuis. Op het kantoor van HYGIA te SASSENHEIM kunnen enkele jongedames een prettige werkkring vinden in de volgende funkties: o) jongste kantoorkracht vlot kunnende typen. b) order/verkoopafdeling duidelijk handschrift, leeftijd 1620 jaar. Mulo of enkele jaren Mulo gewenst. c) ass. planning/ arbeidsanalyse Uitsluitend schriftelijke soil, met volledige gegevens in te zenden aan de direktie van Hygia. Ter Meer en Zonen N.V.. Postbus 15. Sassenheim. Gevraagd voor modern garagebedrijf EERSTE MONTEUR Gegadigde moet bekwaam vakman zijn zowel op het ge bied van benzine- als dieselmotoren. Bij gebleken geschikt heid woning beschikbaar. Brieven onder No. 4288 aan het bureau van dit blad. timmerlieden metselaars Aanmelden: Aann.bedr. M. W. MEIJER. Rijndijk 68. Voorschoten, Tel. 01710-22191 Praktijkassistente l?é lelfstandige werkkring. 5-daagse werkweek. Goed salaris. 4ENUT VOOR UW ADVERTENTIES EEN KRANT VAN FORMAAT Adverteer daarom regelmatig in de NIEUWE LEIDSCHE COURANT TELEFOONDISTRICT 's-GRAVENHAGE vrouwelijke krachten voor opleiding tot Rijkstelefoniste b. vrouwelijke of mannelijke krachten voor de administratieve dienst. Leeftijd tot 26 jaar. Ook gehuwde dames komen in aanmerking. Voor genoemde functies is het bezit van het MULO-diploma of een bewijs van overgang van de 3e naar de 4e klas van de HBS of gelijkwaardige opleiding vereist. Geboden wordt: een prettige werkkring uitstekende sociale voorzieningen na 2 of 5 jaar dienst opname In het pensioenfonds 4% vakantietoeslag in bepaalde gevallen een reiskostenvergoeding en pensiontoelage een toelage op het loon voor onregelmatige diensten (voor telefonisten) salaris volgens Rijksregeling, afhankelijk van leeftijd. Na iaar dienstverband bedraagt dit: op 16 jarige leeftijd f 193,25 op 17 jarige leeftijd f 212,26 op 18 jarige leeftijd f 231,26 op 19 jarige leeftijd f 251,33 op 29 jarige leeftijd f 271,39 op 21 jarige leeftijd of ouder tenminste f291,46 Sollicitaties te richten aan de directeur van het Telefoondistrict 's-Gravenhage, De Constant Rebecquestraat 55 tc 's-Gravenhage. Telefonische Inlichtingen (070) 61 40 61 toestel 1406. VAN DIEN, VAN UDEN Co. ACCOUNTANT, Eind-examinandi 1962 van U.L.O. en H.B.S. of Gymnasium kunnen worden geplaatst als op hun kantoor Stadhuisplein 30, Rotterdam (tel. 120091). TYPISTE gevraagd zelfstandig, vlot en foutloos kunnende typen Aanmelden: Accountantskantoor A. MARTIJI Breestraathoek Vrouwensteeg 20 uur: Lammenschansweg 64. ADMINISTRATIEVE KRACHT voor hele of halve dagen door Architektenbureau P. van der Sterre Ericalaan 6 en 10 te Leiderdorp. Stichting „ROTTERDAMSCH ZEEHOSPITIUM" te Katwijk aan Zee (Sanatorium voor Tuberculose. Rijnlands Revalida- tie-Centrum, Kliniek voor Longziekten) vraagt voor de Afd. REVALIDATIE Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice. Bij het ACADEMISCH ZIEKENHUIS te LEIDEN kunnen geplaatst worden enkele HUISHOUDELIJKE KRACHTEN (v.) het Zusterhuis. Leeftijd Bruto p. mild. LecftUd Bruto p. mnd. 15 jaar ƒ152,44 20 jaar ƒ244,59 16 jaar 163,63 21 jaar ƒ279,82 17 jaar ƒ177,50 22 jaar ƒ313,08 18 jaar ƒ188,59 23 jaar en ouder ƒ348.30 19 jaar ƒ202,46 Bovendien vanaf 23 jaar huurcompensatfe a ƒ17,40 per maand. -- Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Adjunkt- WERNINK'S BETON- EN AANNEMING-MIJ N.V. vraagt voor het fabrieksbedrijf: een heftruckchauffeur productie-arbeiders transport-arbeiders leerlingen voor de productie Aanmelden: dagelijks a 67 uur bij de heer J. Leiden. 101 VERRASSENDE MOGELIJKHEDEN voor een aparte, gezellige sfeer in uw Interieur w. AMESZ vakonderwijzer bloermlerkunst WENKEN EN IDEEEN VOOR IEDEREEN Dit aantrekkelijke boekje leert u planten zien ai* een belangrijk decoratie* element In uw woning. Plantenlief hebbers die meer warmte, kleur en gezelligheid aan hun eigen home willen geven, vinden hier een ware bron van inspiratie. Aan de hand van vale voorbeelden geeft de vakonderwijzer bloemsierkunst W. Amesz - bekend alt schrijver van het boek|e „Bloemenschikken voor leder een" - een schat van praktische wenken en artistieke suggesties voor: Vensterbanken met planten Plantenbakken en slerpotten Moderne plantenvensters Plantenhangi Planten op k. ora en boomstronken De kamerpergola De eplfytenboom In de kamer Plantenvitrines Verlichting en verwarming van planten Bijzondere plantenarrangementen. Met 30 fraaie Illustraties worden de wenken en Ideetn toegelicht. Vele van de voorstellen zijn zonder veel moeite door uzelf uit te voeren. De schrijver Is een prak- tlsch man, die als het maar even mogelijk Is adviseert tot zeK-doen. Dit maakt zijn werk|e dubbel aantrekkelijk. IN KLEURRIJKE BAND f4.90 Verkrijgbaar in de boekhandel N.V. GE BR ZOMER KEUNINGS UlTGEVfRSMIJ WAGf HINGEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 19