RELIGIEUZI POËZIE H Peter covers' 0rkeót in Ituió BOEK EIGEN MET STEM NIEUWE BOEKEN Langzaam veranderen ZONDAGSBLAD ZATERDAG 30 JUNI 1962 Een ontmoeting met de beeldhouwer Peter Roovers be tekent een ontmoeting met een gelukkig mens. Een bezoek aan zijn woning en atelier, het kas teel Heyen in de Limburgse ge meente Bergen, betekent een verblijf in een oase van lande lijke rust. Een rust die op u neerdaalt, zodra ge hebt plaats genomen op het zonovergoten terras, dat uitzicht biedt over eindeloze velden waarop het vee tevreden graast. Velden die hun dorst schijnen te lessen aan de Maas, die ge in de verte als een zilveren lint voorbij ziet stromen, de Maas, waarmee deze kunstenaar van kindsbeen af vertrouwd is geraakt. Im mers, Peter Roovers is gebo ren en getogen in de Maasstad gelukkig mens, kunstenaar en kasteelheer... Rotterdam. Dat is nu zestig jaar geleden; zestig jaar: een eerbiedwaardige en gedenk waardige periode, die reden geeft tot vreugde en aanleiding tot grootse huldiging. Doch, zó bescheiden is Peter Roovers on danks zijn wijdverbreide roem gebleven, dat zijn zestigste ver jaardag onopvallend is voorbij gegaan. Rotterdam heeft er de hbs derwetse aan het Van Alkemade. plein", zegt Roov hij heeft er UIT DE 30-JARIGE OORLOG Beeft Andreas Gryphius, de Protestantse cl'chter uit Slletlë, die van 1614—1664, dus in al de onrust van de dertigjarige oorlog leefde, aan onze tijd nog Iets te zeggen? Wolfgang Kraus, die een bloemlezing van zijn gedichten heeft uitgegeven, gelooft dit be slist. Onze tijd en die van Gry phius komen, meent hij. in be langrijke mate met elkaar over een. Een nieuw wereldbeeld, een om wenteling op het gebied der tuurwetenschappen, schokken door oorlogskata strofen wekten in de mens van de baroktijd het gevoel van eenzaamheid en angst, van (om Heideggers formulering te gebruiken) „in die Welt gewor- fen sein", van het diepe bewust zijn der vergankelijkheid aller dingen; nu is het niet anders. Kraus ziet óók een overeenkomst in de gecompliceerde vorm en da klanksymboliek van Gryphius' gedichten en die van E. A. Poe, Gottfried Benn en anderen. Nu ia het trekken van zulk een parallel altijd min of meer riskant. In elk geval heeft Kraus een filologisch betrouwbare tekst gegeven, wat gezien de vele varianten in da gangbare uitgaven, geen gemak kelijke taak was. als jongen gezworven, hij heeft z€nde snelheidsmonsters. Overal de lagere school doorlopen, hij kunt ge deze kunstenaar ontmoe ten in zijn scheppingen: herden kingsmonumenten van sobere stijl, kunstzinnige beeldengroepen en moderne plastieken zoals die aan het Cinerama-theater. Ook op schepen, luxueuze waterpaleizen, die vrijwel alle Rotterdam als die alle bezocht begin gemaakt met zijn studie in het notariaat. Want de jongeman Roovers was eigenlijk voorbestemd notaris te um_ vi airc worden^ „was voorbestemd een thuishaven hebben Op een tropeneiland Beïnvloed reldzeeën bevaren. Ook op die schepen ontmoet ge Peter Roovers in talrijke artistieke versierin gen, in opdracht vervaardigd. Maar ge kunt het ook vinden in zijn tuin, zijn eigen woning, het kasteel, dat Roovers twaalf „degelijk" bestaan te leiden. „Die sfeer van het kantoor werkte echter zo beklemmend, dat ik al gauw mijn studie er aan gaf en de wetboeken dicht klapte", aldus Roovers en terwijl hij het zegt merkt men nu na veertig jaar nog steeds een zekere opluchting in zijn stem. De wetboeken gingen dus aan de kant en Peter Roovers ging door met wat hij op de hbs al begonnen was: een avondstudie aan de academie voor beeldende lllc I, kunsten, die toendertijd gevestigd hij kan g0€d vader was aan de Coolvest. Daar is kinderen zijn, voor Madeleine, Roovers. die om het met zijn ei- Katinka en voor IJsbrand, die er gen woorden te zeggen „het leven naar hartelust konden en kunnen van cijfers en wetten deserteer- spelen en die er in vrijheid zijn de", vijf jaar gebleven. opgegroeid. ,.Je moet je kinderen een goede aanloop meegeven", zegt Roovers. trotse vader, be scheiden kunstenaar, die zijn zes- bohémien woonde en tS?» Ook in lijn laatste roman Le Notaire des «oir», in ^dt 1961 verschenen bij Laffont, verloochent de dichter Loys Masson r€n is op Mauritius (1915) en er zich niet. Zijn verhaal speelt op het ten oosten van Madagascar gewoondheeft tot Inkomt toen een'verwoest kasteel, €<m schept om de handellot, die enkele tientallen jaren in het lenen er hm. afoma Peter Roovers. kunstenaar verleden teruggaat. Ze wordt verteld door een bejaard man, een va^p zjjn pr0za, de handeling, die enkele tientallen jaren in het lenen „u de gevoelïg- ticiu v oil «.ajaa fOZSUit het tende^^zeïfhersteld^Htj woonTer notaris> 104 wie voornamelijk de negerbevolking, wier vriend en droomelement en de stille. »•- met zijn gezin. En gelukkig is de helper hij is, zich wendt, mens, die er mag Droomwereld Bohémien Homff Hm rr.tirm als zlJn zilveren jubileum als do- leefde hij in het Hang. de ruwe academje zeemansbuurt. Roovers werd kunstenaar, beeldhouwer werd hij, gen een wereld van wonderen ge schapen, waarin hij de heldenrol vervult als verdediger der ver- De centrale figuur is Andre, drukte, ontrechte hindous en een zevenjarig knaapje, wiens zwarten, werkers in de suiker- droeve geschiedenis op de vertel- rietplantages. Als de vader om Ier zo'n indruk heeft gemaakt, een vervolging wegens malversa- dat hij haar wil neerschrijven om tie, tc ontlopen uitwijkt naar zich er van te bevrijden. Zijn Madagascar, neemt een oom de moeder heeft de jongen nooit ge- zorg Voor André op zich. Op zijn heimzinnige onderstroom vertelling. Het is alsof de magi sche krachten, die in het zwarte werelddeel meespelen en het le ven omhoog stuwen of neer slaan, hier present zijn. Natuur lijk kan een zakelijke weergave van het verhaal aan deze on grijpbare, maar reële elementen geen recht laten Limburgse Elektriciteitsmaatschappij in drievoudige beeldengroep, voorstellende elementen licht, kracht voor u besproken Acht mannen, door Richard tense overgav Wright. Uitgave F. G. Kroon der, Bussum. worstelt zij als dertigjarige de vraag of ze als vrouw nu niet zal „overschieten". Een Chinese collega-arts komt haar proble- menlast nog verzwaren... een bedompte zol derkamer in dat Hang. zolderka mer die tevens zijn atelier was. Veel is er veranderd. Roovers is van de arme bohémien gewor den tot een bekend kunstenaar, zijn zolderkamer heeft hij al lang verlaten en nu woont hij dan al twaalf en een half jaar op een Limburgs kasteel. Hij woont daar als een gelukkig mens, getrouwd en drie kinderen. Ja veel is er sinds Rotterdam veranderd. Een ding niet: het uitzicht van zijn atelier uit" is steeds het zelfde ge bleven, het uitzicht op de Maas. Dat was in Rotterdam al zo, dat was ook zo toen hij in 1938 in Mook ging wonen, dat is nog zo, nu hij daar zo rustig woont in zijn kasteel in Heynen. Ook daar de Maas, die ge voorbij ziet stro men, 's zomers rustig, 's winters onstuimig wild. groots en breed, bijna het terras overspoelend. En als ge dan eenmaal daar, op dat terras, bent gezeten, kunt ge u moeilijk voorstellen, dat mis schien op die zelfde plek eens wrede oorlogen zijn geboren, dat daar op die zelfde plek. waar nu uit een rank vrouwenbeeldje een ondertussen koel waterstraaltje neerklettert in een eendenloze vijver, dat daar eens edellieden hebben geduel leerd. Juist, daar op die plek, waar nu al twaalf en een half jaar een kunstenaar woont, wiens scheppingen ge overal in den lande kunt tegenkomen, vaak als de symbolen van of herinne ringen aan een historisch moment. ZIJLEMA zijn manier. Hij heeft c Den kend; ze heeft man en kind ver- notariskantoor werkt als klerk de Bosch, evenals zijn koperen jubi- laten. Zijn vader, mythomaan en verteller, die hem later zal opvol- leum als slotheer. drinker, heeft hem opgevoed op gen, «I! v—J- De jongen valt nu terug J_ wereld van de w jjmi'y oom is een harde realist, ver- grimd door een mislukt huwelijk, hater van dromerij en alle fan tasie. Alleen bij de verteller, dan wedervaren. Met Masson komen we in di buurt van schrijvers als de gentiende-eeuw Midden in Peter Roovers is eer mens. maar niet „vrij" i dat hij buiten het maatschap. endeel. hij 1 woont hij staat er midden i Aoht verhalen over acht ver schillende mannenfiguren al len negers zijn in dit boek,, dat door Margrit de Sablonière uit het Engels is vertaald, sa mengebundeld. De veranderingen karaktertekening kunnen in Wrights gedachtengang na ver- de sterkste kant van dit boek noe- loop van twintig jaar. welke pe- men Er is echter veel goedge- riode ligt tussen het schrijven maakt door de ongetwijfeld met -. „„«i van har „„I, hat iaatcta var dat hij buiten het maatschappel van het eerste en het laatste ver- kennis van zaken getekende sfeer k€ teven staat. integendeel. 1 haal. zijn duidelijk waar te ne- van Djakarta omstreeks 1960. men. Enkele verhalen zijn biogra fische schetsen uit de jeugd van de auteur, andere behandelen algemene onderwerpen als schuld, angst en verlossing. In sommige verhalen weet hij de te genstelling blankzwart scherp te tekenen, echter niet met de bedoeling een oplossing van de rassenvraagstukken te suggere ren. Helaas is Wright er niet in ge slaagd de verhalen zo te schrij ven dat ze de lezer boeien. Inte gendeel, met steeds groeiende er gernis zal men sommige verha len lezen, in één geval is het zelfs bij het walgelijke af: de man die ondergronds leefde. Het veelvuldig gebruik van ruwe en zelfs godslasterlijke taal ontsiert het geheel. Het is niet overdre ven wanneer men beweert dat dit boek geen plaats op de boe kenplank waard is. Luisteren om je heen zien misschien is er iemand die je wil groeten een glimlach om mee te nemen onderweg naar morgen een verlichting tot je weet alles moet anders het moet anders ook dit langzaam veranderen van binnen naar huiten luisteren om je heen zien een glimlach laten groeien meegeven aan iemand voor onderweg INGE LIEVAART Amerikaanse auteurs Herman Melville, de be roemde schepper vpn Moby Dick, en van R. L. Stevenson, de ver- vait nu lerua m oc heerlijker van de tropenwereld. LrLSid De In dit °PKlcht is een vorige man de werkelijkheid. De xortues nog krakteris- tieker voor de geaardheid van Massons werk dan Le notaire des nolrs. De zwakheid van het boek ligt, Gryphius (de Latijnse vorm van Greif. een roofvogel) studeer de o.m. zes jaar in Amsterdam en Leiden; het is dus niet ver wonderlijk. dat de vorm van zijn werk beïnvloed is door de poë tische theorieën van Heinsius en door het voorbeeld van Vondel. Echter niet de inhoud. Gryphius leefde niet in de welvarende re publiek der Zeven Verenigde Ne derlanden, maar in een door oor log geteisterde landstreek. Het doel van zijn drama's om schrijft hij als volgt: „Nu ons he le vaderland zich in zijn eigen as begraaft en in een toneel van ijdelheid verandert, is het mijn streven, de vergankelijkheid van al het menselijke uit te beelden". Die treedt des te duidelijker aan het licht, als het grote valt. Geen wonder, dat hij de terechtstelling van Karei I van Engeland (1649) tot onderwerp van een tragedia koos Ermordete Majestat oder Carolus Stuardus. Alles is ijdel, dat is de grondtoon van zijn ly riek en van de hele Baroktijd, waardoor deze zich onderscheidt van de periode die volgde en die voorafging. Was in de eeuw van de ..Verlichting" de leus denk steeds aan het werk. in de ba roktijd was het devies: denk steeds aan de dood. Zijn Graf schrift ednes hochberühmten Mannes verkondigt niet de on sterfelijke roem van de dode, zo als dit in de Renaissance gebrui- Loflied nog een jonge man, vindt hel althans voor de nuchtere West-! kind genegenheid en begrip. Europese lezer, in de onwaar- Toch houdt hij vast aan de res- schijnlijkheid van een figuur als ten van zijn droomwereld. Zijn va- André en in het ontbreken van der zo gelooft hij bereidt uit een psychologische ontleding. De de verte een revolutie voor en zal, knaap wordt teveel als statisch als de tijd rijp is, terugkeren om gegeven behandeld, terwijl toch de geknechte zwarten te bevrijden,, .n de kinderleeftijd evolutie Zo blijft, ook mede door zijn brie- het zieleleven Als hij «en gedicht over de Einsamkelt schrijft, is dit niet, om zijn blijdschap er over uit te drukken, dat hij zich nu aan kunst en wetenschap kan wijden, maar een loflied op de e heid van de kluizenaar. geestelijke „atuurlijke ve zijn. Of de schrijver het z,ch bewust was, geworden tot het symbool van de dichter, wiens droom uit een spat in het contact met de je cuaiiucu urn in r ,n wgreldreiten. onintpultgiuke torte m wonderverhalen In zijn geesteUjk verschrompelt? Al met al een boek met een eigen stem, dat men niet ge makkelijk vergeet. Dr. M, C. v.d. PANNE van André's hart. De tweede, die zijn droomleven voedt, is een oude scheepskapitein, die zijn vaartochten tussen de na burige eilanden laat uitgroeien tOt 'J~~: ;,—u.u:v« stof Iedere avond is er een concert. Iedere avond van 10 tot 11. Een concert door het Concertgebouw Orkest uit Amsterdam. Iedere avond onder een andere diri gent. Iedere avond cén of meer van de 302 repertoirestukken van het ogenblik. Behalve dertig stuks, die staan nog op het zoeklijstje van de concertorganisator: J. Geleedst in Goes, die met fanatieke ijver verzamelt „Ik houd niet van incom pleetheid", zegt hij ter verontschuldiging. Dat is één van de redenen. Een andere is zijn interesse voor het Concertgebouw Orkest. „Amsterdam is zo ver weg". Daarom haalt hij elke avond het VOOR PLATEN STAD EN LAND D AF Op dertig na alle opnamen van hel concertgebouworkest Geleedst de mooiste en de oud ste opnamen krijgt. 16 dirigenten zijn opgetreden voor de gram- de heer Geleedst uit zijn brie- mofoonplaat met het Concertge- Onzeker vaderland, door F. G. Bootsma-RIeln. Uitgave Bosch en Keuning N.V., Baarn. Deze roman speelt zich af in Djakarta, na de soevereiniteits overdracht dus. De kleine groep Nederlanders, die zich toen in de ze hoofdstad van Indonesië be vond, werd steeds kleiner. Iedere dag werden verblijfsvergunnin gen ingetrokken. Ook de jonge vrouwelijke arts Ineke de Graaf hing dit lot boven het hoofd. Vol idealen was zij. na het verbreken van een verloving met een echte welvaartsjongeling in Nederland, naar Djakarta vertrokken om er te gaan werken in een zieken huis. Zij maakt een gefrustreerde indruk en daar heeft die verbro ken verloving blijkbaar alles mee te maken. Haar werk. zwaar en ondankbaar, doet zij met een in- ..Wilt U mij lijstje verstrekken van alle door uw maatschappij wan het vim' Wüi< Concertgebouw Orkest te Am- Van - sterdam gemaakte opnamen". De discotheek van de Ned. Ra dio Unie heeft het platenbezit vergeleken met dat van de heer Geleedst, er ontbraken er bij hem maar weinig. Van de 302 repertoireslvkken. die op Concertgebouw Orkest de plaat staan, heeft de heer land- Geleedst er 272 in zijn bezit. CootOCt En hij weet in ieder geval welke nog ontbreken. bouw Orkest Dat weet de Goe- se verzamelaar zeker, want hij heeft van hen allen de opnamen. n Mengelberg. van mm. von Karajan. Münch en Zecchi tot Dolf van der Linden toe. Jean Fournet is present en Böhm. Van Kempen en Dora ti De heer Geleedst durft het niet met zekerheid te zeggen, maar wel bijna: hij heeft de grootste verzameling platenopnamen dertijd de eerste concertmees- hij soms af. een ordner vol cor- ter van het Concertgebouw Or- respondentie heeft hij. En ook kest die het vioolconcert van een gelijmde grammofoonplaat. Beethoven speelt „met orkestbe- de vierde van Brahms, die van geleiding". Het C O. wordt niet een andere verzamelaar per eens echt genoemd. Misschien post gebroken aan kwam. Lijm omdat deze opname nog maar was er goed voor en aan de proef was? Dr. Rudolf Mengel- rand twee kleine stukjes door- berg. neef van de grote Willem zichtig plakband. Bovendien een Mengelberg, was de dirigent. speciale saffier en de oude plaat kan weer worden gedraaid. Zwoegen Elke avond „Dat Op zoek Hij heeft tientallen radiozaken afgelopen op zoek naar oude en nieuwe opnamen. In Roosendaal zit een zaak. waar drie weken voor het verschijnen van een plaat zijn exemplaar al is ge reserveerd. In Amsterdam staat een antiquair op de markt Albert Cuypstraat. quair zorgt Hij heeft contact met e sterclamse verzamelaar. die zich heeft gespecialiseerd in Mengelberg-opnamen. „Alleen maar Mengelberg, die grote di rigent, mijn lievelingsdirigent maar ik heb ze van alle C.O.- dirigenten". De oudste plaat dateert uit 1925. uit de overgangstijd niet-elektrische dat de heer is nachten zwoegen opname klaar was". Orde en regelmaat moei er h«t vertelt de verzamelaar. En die zijn. vindt de heer Geleedst, oudste plaat werd gevonden in Daarom U er elke avond een een hoes op het Waterlooplein mnoert van platen. F.lke avond hoe kan het anders. In de oorlog draait hij één of meer platen, heette het C.O. anders: toen een uur lang In stereo. Hij was het het Amsterdam Phil- zet de plaat op, gaai zitten vol- harmonic Orchestra, dat enige gens de regels tussen de luld- nogal zeldzame opnamen maak- sprekers voor de hoge en voor te. Hij vertelt over de bijzonde- de lage tonen en luistert. Af en re opnamen en de dubbelopna- toe komt een kennis meelulste- men: een werk. dat onder ver- ren. Elke avond een ander con- schillende dirigenten is uitge- eert, de achtste van Bruckner voerd, over dc opvattingen van of het vioolconcert van Henke- de verschillende dirigenten. mans, de Erolca of iets van Behalve de 272 Concertge- Grleg, een serenade van bouw Orkestopnamen heeft hij Brahms, de ouv. „Leonore" of grammofoon nóg zo'n 500 platen, klassiek cn „Eln Heldenleben". De heer grote opera De mooiste vondst deed Geleedst hoeft maar te bevelen 'lij in Brugge. ..meneer fantas- en het Concertgebouw Orkest isch": gloednieuwe opnamen speelt wat b IJ wil. lit 192728. Stad en land reist avond. Elke Ontluistering Wie zal het wagen het kind weg te trókken uit zijn onwezenlijke we reld? Zijn oom bekommert zich weinig om hem en heeft geen werke lijk contact met hem. De zeeman streelt hem in zijn wensdromen; hij zal zelfs een rol spelen in de ver vulling ervan. Een school bezoekt An- king met leeftijd genoten ontbreekt totaal. Alleen dc ver teller tracht hem wat nuchterheid bij te brengen; de narvaltand en de sprook j esverhale n van de kapitein worden ontluisterd. Maar aan de figuur van de vader-held durft hij niet te raken: dat zou een te grote schok voor het nerveuze knaap je kunnen zijn. Een zware teleurstel ling krijgt André te venverken, als een oproer uit breekt onder de kleurlingen cn zijn vader niet verschijnt als de verwachte aanvoerder. Een tweede schok overvalt hem, als een andere neef, die in de jongen een mogelijke concurrent ziet voor de erfenis van de kin derloze oom, hem »n zijn boos aardigheid volledig en genade loos inlicht omtrent karakter en De jongen leeft voort, maar met een ongeheelde wond. Als een longontsteking hem aangrijpt, ontbreekt de wil om te strijden voor het leven en komt het einde. Na zoveel jaren gevoelt de verteller zich nog medeschuldig aan de dood van André. Immers hij had op de bewuste dag de onthulling door de vijandige neef voorzien, maar was weggegaan voor een pleziertochtje met zijn geliefde. Die wroeging heeft zijn leven gestempeld en omgebogen. Hij heeft het gewijd aan de ver dediging van de belangen der ontrechien, gelovend zo in An dré's geest te handelen. Kracht-en zwakheid De kracht van het boek ligt in de c.gensoortige sfeer, die het sehept. Het tropeneiland met zijn weelderige natuur, het oproer der hindous en zwarten tot twee maal toe, de kleurige figuur van kapitein Bruckner, het poëtisch Na «en verblijf in Rome (Ale •r au» Rom geschieden) schrijft hij over „de eeuwige atad": Fahrt wohl! Man kann euch nicht satt mit zwei Augen schauen maar tegelijk een lied over de „onderaardse" graven der heili ge martelaars, dus de „catacom ben": Wir bauen hoch! Ach! Ach! Wohin sinkt unser Lauf. Hij kan niet genoeg de ijdelheid van al het aardse bezingen. baseend op een stoïsche levens houding, gedeeltelijk op Godsver trouwen. Kein höher Schatz ist in der grossen Welt, Als nur die Zeit, wer die nach Würdon halt. Wer die recht braucht, trotzt Tod und Not und Neid Und baut ihm selbst den Thron der Ewigkeit (Die Zett) Ook op Godsvertrouwen: Wenn aller Trost verschwand Hab' ich Herz, Aug' und Hand Zu Gott, der Helfer heisst. gewendet. Streven LOYS MASSON 50 x Amerika 50 x Amerika Een panora ma van een nieuwe wereld, door Raymond Cartler. Uitgave Forum Boekerij Ad. M. C. Stok, Den Haag. In 1955 publiceerde de internatio naal bekende Franse journalist Raymond Cartier zijn bock „48 x Amerika" Het waren boeiend ge schreven verhalen over de 48 sta ten. die de Verenigde Staten van Amerika toen telde^ Sindsdien zijn Alaska en Hawaii er bij geko men. En Cartier zou Cartier niet zijn, als hij naar aanleiding daar van niet met een „50 x Amerika" voor de dag zou zijn gekomen. Het lijkt niet als twee druppels water op zijn eerate publikatie. Er wa ren al weer zoveel jaren verstre ken, dat er stof genoeg was om „48 x Amerika" te bewerken en aan te vullen. Zo werd de nieuwe uitgave geen met Alaska en Ha waii uitgebreide oude publikatie, maar ren actuele beschrijving van „the American way of life", nu eens gezien door het oog van een Europeaan en nog wel die van een Fransman. Voor hen. die objectief over de Verenigde Sta len ingelicht wensen te worden, is „50 x Amerika" als panorama van een nieuwe wereld een weg wijzer bij uitnemendheid. Het is zijn streven, het absolu te en bovenmenselijke uit te drukken; wat in de muziek nog enigszins mogelijk is (men ver gelijke het Blitz und Donner Chor uit Bachs Matthaus Passion), gaat echter uit boven de kracht van de taal. Zo beschrijft hij Die Hólle: Ach! und Weh! Mord! Zeter! Jammer, Angst, Kreuz! Marter! Würmer Plagen Pech! Folter! Henker! Flamm! Stank! Geister! Kilte! Zagen. Ach vergeh! Tief und Höh'l De pogingen, om het onbereik bare le vatten, maken soms een haast tragische indruk, zo in An Gott den Heiligen Gelat: O Feuer wahrer Lieb! O Brunn der guten Gaben! O Meister aller Kunst! O hftchste Heiligkeit' O dreimal grosser Gott! O Lust. die alles Leid Vertreibt! O Mensche Taub'! O Frucht der Höllen-Raben Hier wordt de kracht van de taal overspannen boven het be reik van haar mogelijkheden. In zoverre Gryphius de eeuwige spanning tussen God en mens. ziel en lichaam vertolkt, heeft hij ongetwijfeld ook ons nog iets t« zeggen. J. H. SCHOUTEN •Andreas Gryphius: Wenn mir der Hlmmel hleibt. Gedichte. Uit*. Jakob Hegner Köln. 222

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 17