De wonderlijke reis van Jan Klaassen en zijn vrienden NA PUZZEL VAN DE WEEK 11)11111 KORT VERHAAL - KORT VERHAAL - KORT VERHAAL - KORT VERH ZONDAGSBLAD ZATERDAG 30 JUNI 1962 VOOR DE JEUGD - VOOR DE JEUGD - VOOR DE JEUGD - VOOR DE JE WE hadden die avond samen ge dineerd bij Chez Henri in Mont- martre en daarna waren we naar Saint-Germain des Prés gegaan om op een terrasje nog wat na en'het L Ik herinnerde me nog precies hoe het De uren gingen vlug voorbij, te vlug gegaan. Wiesje was op een dag opge- vonden we. Weer had het middernachte- toegekomen met de mede- lijk uur al lang geslagen toen we opstap- verpleegster wilde worden, ten. We slenterden langzaam naar het ho- „Moet je niet doen. lieverd." had ik ge- tel waar Jan logeerde. En in de lobby antwoord. Zo'n opleiding duurt drie jaar dronken we nog een glas vin rouge, omdat binnen je daar zo heerlijk op slaapt. Tenslotte ÏEV" goed als zeker, dat te bomen onder het genot van een glas die t'W kunnen trouwen. We zouden ons verlieten we elkaar. Bij het vertrek vroeg ff Beiojolais. Het werd de vfcrln, ÏÏTtig S5r"KSr van een wederzien na jaren. Jan hadden in Amsterdam deselfde H.B.S. doorlopen, vijf jaar achtereen hadden zej we naast elkaar op de schoolbanken geseten en tossen ons was een hechte vriendschap gegroeid, een band, die niet werd verbroken selfs niet toen we kort na onse H.B.S.-jaren ieder ons weegs gingen, Jan naar Londen en ik naar Parijs. We schreven elkaar geregeld brieven en hielden elkander op de hoogte van de be langrijke dingen, die zich in ons leven af speelden. We schreven over onze promo ties en over onze verliefdheden, over on ze plannen voor de toekomst en over onze vakanties. Maar we zagen elkander nooit. Als ik in Holland was, was Jan nog in Londen en als Jan in Holland was zat ik nog of weer prinsheerlijk in dat venuk- huwelijk dan moeten uitstellen omdat jij ik. en ik deed mijn best mijn stem i-w. gewoon mogelijk te doen klinken: ..Waarom is Wiesje. eh ik bedoel je zus ter. in Parijs komen werken?" Hij deed alsof hij diep nadacht en ant woordde toen: „Ja. waarom! Het lijkt me voor jou niet zo erg moeilijk om dat te raden." Wiesje had me teleurgesteld aangekeken. „Nou, en als we eens later zouden trou- i. wat dan nog?" had ze uitdagend ge- het begin geweest. ,,'t Gebeurt niet", zei ik met een snauw, 't Gebeurt wel", wierp ze tegen. kelijke Parijs. Deze ontmoeting was een samenloop van omstandigheden geweest. Jan moest voor zijn kantoor een week in Parijs zijn en dat was de reden, dat we na zes ja ren elkaar weer hartelijk op de schouders Haar hals konden slaan en praten over onze school- „Schat, laten tijd. „Nee". yiJN antwoord bleef in mijn „Ja". gen. Het lijkt me voor jou niet zo erg „Nee, zeg ik". moeilijk om dat te raden. Ik wist niet „Ja. zeg ik". wat ik er van moest denken. Hoe ik ook We stonden als furies tegenover elkaar, peinsde, ik kon geen redelijk antwoord op de vraag vinden. De vraag en het antwoord van Jan lie ten me echter niet meer zo los. ook de volgende dag niet. Ik kon mijn gedachten w niet bij mijn werk houden, maakte en- f a kele malen fouten in een brief en dat trok de aandacht van mijn chef. vooral omdat ik. in alle bescheidenheid gezegd, nog al een Jantje Secuur ben en me nooit aan slordigheden te buiten ga. De gehele dag werd ik in beslag geno men door Jans raadselachtige uitspraak. Ik liep er nog over na te denken op weg Door Charles Guillaumé i kantoor naar huis. Het toch niet moeilijk zijn, het antwoord t op de weg. die ik overredend: e niet gaan bekvechten. Ik heb het beste met je voor. Ik geloof vinden. Ik lette sloeg. Ik lette niet op het verkeer bij het oversteken van de straat. Het dreunde maar door mijn hoofd: ..Het moet toch niet zo moeilijk zijn..." En toen gebeurde het. Naar ik later hoor de op de Boulevard Hausmann. (Vervolg) En Jan Klaassen vertel de. Hij vergat niet? Ieder een luisterde doodstil toe. zelfs Danilo. die heel ver wonderd was te horen dat hij op zijn tocht naar de schatkamer vergezeld was geworden door twee poppen. Verslagen boog hij het hoofd. ..Dus jij, die ik zó ver trouwde. wilde de prinses ontvoeren en mij van de troon stoten?" sprak de koning, toen Jan Klaassen klaar was met zijn verhaal. „Je moest je schamen. Da nilo. Verlaat mijn rijk, ik wil je nooit meer zien bin nen de grenzen van Kom- fardije. Wees dankbaar, dat ik je niet in de gevangenis laat zetten. Maar je bent een oud man en voor deze ene keer wil ik genade to nen. Michael, tover die ar me gevangen gravin Toefi hierheen." Michael wreef over de to- verbol, sprak zijn wens uit en eensklaps stond mid den in de zaal een mooie, lieve dame, die verbaasd rondkeek. „Tante!" riep prinses Talma en wierp zich in „Aha. je hebt dus het ge heim van de toverbol zelf al ontdekt." zei gravin Toe fi. „En wie is dat? Danilo! Wat doet die verrader hier?" „Die verrader gaat van daag nog de grens over." barstte de koning los. „Ver dwijn Danilo!" DERDE AVONTUUR: DE TOVERBOL VAN PRINSES TALMA Met gebogen hoofd sloop de vroegere raadsheer het paleis uit. Michael gaf de kristallen bol terug aan de prinses. Tante Toefi zei ernstig: „Ik kon je. toen ik je de bol gaf. nog niet zeggen hoeveel toverkracht er in schuilt. Je was nog veel te jong. Maar toen nam Da nilo mij gevangen en zette mij in een donkere torenka mer in zijn kasteel. Hij wilde weten, aan wie ik de kristallen bol had gegeven, maar ik weigerde het hem te zeggen. Lief van jullie om mij eindelijk te bevrij den. Ik voelde me zo een- .Koerier Michael. kom hier!" beval de koning. Mi chael gehoorzaamde en door Theo Beekman 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' knielde voor de troon. De koning nam zijn zwaard, sloeg Michael met de plat te kant evan lichtjes op de schouder en sprak: „Ridder Michael, ik dank je voor de bewezen dien sten. Ik zal de koning van Talaria, je meester, vra gen of hij je aan mij wil afstaan, opdat je in mijn dienst kunt treden. Ik be noem j niet slechts tot ridder, maar ook tot her tog en schenk je al de kas telen en bezittingen van de weggejaagde Danilo." Michael wist niet, hoe hij het had. Tranen van geluk stroomden over zijn mage re wangen. „Dat heb ik allemaal te danken aan Jan Klaassen en zijn vrienden," dacht hij blij. Zo kwam alles dus in or de. Prinses Talma trouwde met prins Minco en was heel gelukkig. Ridder Mi chael kreeg een kasteel en trouwde later met een jon ge gravin. De vijf poppen echter waren het gelukkigst van allen. Ze bleven wonen bij prinses Talma en gaven op alle feestdagen gratis voorstellingen. Harlekijntje maakte nog vele malen de kinderen aan het lachen. Jan Klaassen hoefde nooit meer ruzie te maken met Katrijntje. de Dood-Van- Pierlala kreeg een cowboy- costuum en de Diender kreeg de erenaam van Ko ninklijke Schatbewaarder. „Zie je wel." zei Katrijn tje als ze nog eens spraken over hun reis en de wilde avonturen die ze hadden beleefd. „Ik had gelijk. Al les kwam vanzelf goed. Als je je neus maar achter na loopt, dan vind je van zelf de goede weg." EINDE telijk tintje aan te geven. Vandaar dat we Doe het niet". extra uitgave etentje bij Chez H veel geld voortreffelijk Ik had haar niet tot andere gedachten tent houdt". eten. En zo zaten we dan tot besluit nog wat op een van de vele terrasjes, die mede de Franse hoofdstad ken. We praatten antrekkelijk ditjes en datjes amuseerden ons uitstekend. Eerst lang - - het middernachtelijk uur besloten we huis- keken, toen waarts te keren, maar tegelijk maakten we, "Als je de zaak een afspraak voor de volgende dag. namen afscheid en toen gebeurde, wat ik tijd kreeg ik een duw, waardoor ik ters ver over de straat werd geworpen. Ik sloeg met het hoofd tegen de stenen en moet direct bewusteloos zijn geweest. Hoe het precies is gegaan héb ik pas na maanden gehoord. Een ambulance bracht me naar een der ziekenhuizen en ogenblik had Wiesje me stil aange- da*r werd geconstateerd, dat ik een her- .Nooit', zei ik terwijl de woede weer in me oplaaide, „nooit, en je hebt maar te kiezen ik of dat ziekenhuis. Vooruit, zeg wat je kiest". stelt weet ik genoeg, de volgende dag. We dan k|es ik hot ziekenhuis". Het was het einde geworden. We waren hij «Hebei stijfkoppen van huis uit, en geen dat mijn linkerarm dat i wilde de eerste zijn met ook, Wiesje'werkt in Parijs." Hij *in8 tot toenadering Twee maanden draaide zich om en beende met lange stap- ruzl* vertrok in v" senschudding had was gebroken. Ik weet niet wat ze in het begin aan mc hebben gedokterd. Ik was en bleef bewus- n teloos. Vier dagen lang. en cr was grote bezorgdheid over mijn leven I,„muien u« De v|iWe d'i wis, HL a,lso'ik uit Parijs Ik zag Wies- diePe slaap ontwaakte Ik sloeg mijn ogen mijn benen stond te trillen. Wiesje werkt haar een brief te schrijven, zelfs eenmaal - .«wn keek verbaasd om me heen Ik de mijn hoofd oprichten, maar een zachte i Parijs. Met die ene zin werd de wond, die langzaam aan het helen lemaal opengereten. ■HHPHPMHI gesloten ogen liet üc het verleden aan me voorbijtrekken, hoe groot de pijn ook was. Wiesje was Jsns zuster. RB." Haar toe te gaan weer he- laatste ogenblik iniet dwaas. Jli Saan. Wiesje moet naar jou komen. En ad ik er mij op getraind elke gedachte Wiesje naar de achtergrond te schui- stem z liggen". Ik vroeg i r op het Hc vroeg me af waar ik die stem rnifn iiechte ik- wees 113(1 gehoord, ik draaide mijn hoofd w7«5a> m. i' a M| Wiesje. «- Hu Hf, ,H „.oor to lr le de draad weer te pakken. Voortgaande op at me had beziggehouden, vroeg ik: „Waarom ben je in Parijs komen wer- het meisje, met wie ik „ging zo- no- ais flat in de schooltaal van toen heette. Msn„ Ze was kortweg gezegd lief en ik hield van haar. Zij hield van mij en het was w_ i uitgemaakte zaak. dat we zouden trou- voelde ik intuïtief, dat Wiesje Maar als ik eerlijk moet zijn, geen dag uit mijn gedachten. r»n «n ik hadden de korte tijd dat we Holland waren nooit over Wiesje gesproken. Ook in zijn brieven noemde hij haar naam nooit. Maar toén hij mij schreef, dat hij een week in #arijs moest jfc intuïtief, dat Wiesje in een gesprekken zou worden betrokken. -- En dat was ook gebeurd, op de avond van beider toekomst <je eerste dag van Jans verblijf in Parijs. Toen ik hem de volgende dag zag. was hij niets over Wiesje had gezegd, de joviale vriend, die hij altijd geweest. We aten in een Grieks res- nt en brachten de rest van de avond door op een terrasje, pratend en te gelijk kijkend naar de stromen vreemde- ingen. die over de boulevard flaneerden. ultgi wen zodra ik genoeg verdiende. Dat ik Parijs ging, vond ze wel erg. greep, dat het v het beste was. En toen kwam kort voor mijn vertrek het alsof hij niets naar de lichtstad dat onbegrijpelijke, dat Hij later niemand van onze kennissen wilde wai geloven, en dat ik zelf nog lang daarna taurant niet kon geloven. We kregen ruzie en dir ruzie liep zo hoog. dat we uit elkander gin gen. Een blond meisjeshoofd boog zich naar me over en haar mond. die vlak bij mijn lippen was. vroeg: „Kun je het niet raden?" ^Misschien", bracht ik^met moeite uit Ik hoorde haar nog net zeggen: „Ja. natuurlijk om jou te verplegen". Toen zonk ik weer weg in een diepe slaap. Op houten sohoenen - Kriskras door Amerika* door Karei van •t Veer. Uitgave De Fontein. Utrecht. Voor dit boek. dat gebaseerd is op kranteartikelen. beeft de schrijver, dr. K. L de Bouvère S. C. J de A N W B -prijs 1961 ontvangen En terecht. Het doet ons op een bijizonder prettige wij ze met Amerika kennis maken, weliswaar vrij oppervlakkig, maar land en volk worden voor de Europese lezer levende en werke lijke begrippen. 'De schrijver trekt verschillende malen een vergelijking met het oude Europa en. hoewel hij Ame rika en de Amerikanen zeer kri tisch beschouwt, vallen deze ver- Het is niet zo maar een reisver haal van iemand, die in de V S geweest is. maar een verant woord werk over de Amerikanen en over wat zij gepresteerd heb ben en nog zullen protesteren. De Vredestichter», door Mar- qul» ChildUitgave Nieuwe Wieken N.V.. Amstelveen. „De Vredestichters" (oorspron kelijke titel: The Peacemakers' van de journalist Marquis Child? is wel zeer actueel. Hoewel het boek een gefingeerde conflictsi tuatie tot uitgangspunt heeft, kan het zonder meer gelden voor de ontwapeningsbesprekingen. zoals die bijna constant in Genève wor den gehouden Childs tekent in rijn boek de welhaast wanhopige taak waarvoor de onderhande laars ine» de Russen gesteld staan Zij moeten beslissingen ne men zonder de consequenties te kunnen overzien, vaak slechts ge leid door summiere aanwijzingen ten aanzien van de bedoelingen der Sowjets. Childs heeft dit in romanvorm boeiend en vaak be klemmend weten te schilderen, waarmee hij hopelijk begrip heeft gewekt voor de zware taak waar voor de „vredestichters". In ca- »u de politici, gesteld vertaling ia 1 fi i G Messelaar. Ik noem je Ingelle, door El- ja Vlas. Gloriareeks. Uitgave La Rlvlère en Voorhoeve, Zwol le. Een eenvoudig geschreven meisjesboek met ogenschijnlijk grote problemen, die zich alle maal oplossen en. zoals de titel al aangeeft, een „happy ending". Een arts nam de vlucht, door Herbert Schrader. Fontein-Boe kerij no. 61 - Uitgave De Fon tein, Utrecht. Voordat de arts. die in dit boek wordt beschreven van achter het ijzeren gordijn uitwijkt naar het westen, is er heel wat gepas seerd. Door zich van elke politie ke actie afzijdig te houden, pro beert hij zijn verantwoordelijk werk normaal voort te zetten. Promotie is op deze wijze uitge sloten en botsingen doen zich steeds voor. Als ook hij uiteinde lijk gedwongen wordt zich aan te sluiten bij de communistische par tij en hij dit voelt als een ver liezen van zijn persoonlijkheid en verantwoordelijkheid tegenover zijn werk. kiest hij de vrijheid ook al is de toekomst onzeker. Mote* in de rimboe, door Max CaMo. Vertaling Ton van Beer*. Omslag P. A. H. van der Harst. Paspoortserie. Uit gave Nieuwe Wieken N.V., Am stelveen. Ergens in een vallei in Frans Equatoriaal Afrika is een stuw dam gemaakt De sluizen moeten n.->g gesloten worden en dan zal de vallei vollopen met water om elektriciteit te leveren voor een nieuwe centrale. Het werk kan geen voortgang vinden, doordat een primitieve volksstam de val lei niet wil verlaten Hoe deze stam er uiteindelijk toe wordt ge bracht te verhuizen naar een wel varender gebied, wie de leider van deze onderneming wordt en op welke wijze het deze man lukt. iets waar noch de pater noch de bestuursambtenaar in slaagden, is vol humor beschre- Kriiinuoord-ptiiïcl Horizontaal: 1. schaaldier. 5 jongensnaam. 10. vaarwel. 12. lied. 13 keukengerei. 15. boomloot. 17. turfland. 18. inwendig lichaams deel. 20. niet gesloten, 22. bijwoord. 23. lidwoord (fr.), 25. slede. 26. lidwoord, 27. plaats in Gelderland, 31. bijwoord. 32. voorzetsel, 34. dorp in Friesland, 41. meisjesnaam, 42. water in Friesland, 43. voorzetsel, 44. lidwoord. 45. soort van kabeljauw, 47. trede. 49. maal, 51. steensoort, 53. ponjaard, 55. eer, 58. water in Z.H.. 59. klim werktuig. 60. gemeente in Overijssel. Verticaal: 1. onderbed. 2 lied. 3. teken. 4. maanstand. 6. pers voornaamwoord. 7. op die tijd. 8. gemeente in Gelderland, 9. stad in Bretagne. 11. voorzetsel. 14. kleur. 15. bijwoord. 16. meisjes naam. 17. gemeente in Zeeland. 19. telwoord. 21. smalle weg. 24. scheikundig element (afk. 27. voor. 28. ontkenning (spreektaal'. 29. rivier (Spaans). 30. knopje op een priktol. 38. flambouw. 35. bereide dierenhuid, 36. boom. 37. insekt. 38. voorvoegsel. 39. voor lichting, 40. uurwerk. 45. verdriet, 46. munt in Nederland (afk. OPLOSSING VAN DE VORIGE PUZZEL Horizontaal: 1 kalkoen. 7 schemer. 13. Arno. 14 karet. 16 none. 17. mi. 18. Mn. 20 pen. 21. pt. 22. d.i.23. paleis. 26. Nornen. 28. deels, 30. belet, 31. N.P.. 33. travestie. 35. de, 36. gat, 38. sg, 39. t.s„ 40. lor. 41. tel. 42 horde. 43 uur. 44 van. 45. na. 46 R.D., 48. wit, 50. et. 51 vergelden. 55 s.o 56 reder. 57 temet. 59. Dieren. 6? nestel. 64 R? 65 Lr. 66 bel. 68 Rt. 69 re. 70 Aare. 72 Minos. 74. Erin, 76. grotesk, 77 stalles. Verticaal: 1 kampong. 2 aria. I LN. 4. komeet. 5. E K.. 6 nap. 7 sen. 8 ct. 9 entree. 10. m o.. 11. ende, 12. Reinier. 15. ren. 19 Niers. 21 polis. 24. Ld. 25. Slagharen. 26. Nêtterden. 27. N T 29 S.V.. 30. BS. 32 patat. 34. Eerde. 35. dons. 37. ten. 40. luw. 44 verdrag. 45 neder. 47 Demer. 49 Tollens. 51. verlet. 52. gr. 53. Lt, 54 nestel. 56. re, 58. t.t.. 60. Isar. 61. ben. 63. Erie, 66. bik. 67. los. 71. r.o 72. m.s„ 73. St. 75. R.L. INZENDINGEN Inzendingen worden vóór don derdag a s. op ons bureau ver wacht. Oplossingen mogen uit sluitend op een briefkaart wor den geschreven. In de linker bovenhoek vermelden: „Puzzel- oplossing". Er zijn drie prijzen: een van ".- en twee van 2.50. ONZE BRIEVENBUS Dag nichten en neven. Wat kreeg ik deze week weer veel mooie kaarten van jnllie toegestuurd, meisjes en jongens. Hartelijk bedankt hoor! Heerlijk dat jullie allemaal van het schoolreisje hebben genoten. Jullie boffen maar hoor! FUn dat het nog steeds mooi weer is. We kunnen nu heerlijk onze mantels en jassen thuislaten. Zwemmen jnllie veel? Hoe gaat het op school? Krijgen jullie veel repetities? Wat moeten jullie nog zwoegen de laatste weken. Enfin, nog eventjes en het leed Is weer geleden en gaan we heerlijk van de vakantie genieten. Jnllie hebben toch wel allemaal goed je best gedaan? Vergeten jullie niet je geboortedatum in de brief te schrijven. Ook schrijven we natuurlijk heel duidelijk onze naam en adres in de brief. De oplossing van de puz zel is: dc hond hoort bij D, de eekhoorn bij F, de aap bij C, het meisje bij A, de poes bij B, de ooievaar bij G. en de leeuw bij E. De hoofdprijs krijgt thuis gestuurd Chris Steenbergen, Rotterdam. De troostprijzen gaan naar Dirk Slob, Rotterdam, W'ou- terina Spiering, Dussen en Hans Stapper Alphen a.d. Rijn. Hiep-hicp-hoera! Thera v.d. Heuvel, Ineke van Klaveren, Daan de Roode en Annie v.d. Vllst van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag van de nichten en neven. We gaan nu de brieven be antwoorden. Hoe is het feest donderdag geweest, Wlnle Saarloos, Oud-Bcijerland? Welke kleur heeft je jurk? Je boft maar hoor dat je prachtige rol schaatsen hebt gekregen. Geweldig dat jij zover weg bent geweest, Plonie van de Sar. Zevenhulzen. Mooi al die bergen, vind je niet? Heerlijk dat jullie misschien ook nog een rondvaart gaan maken op 10 juli. Wat zal jij grote vliegtuigen zien! Veel plezier hoor. Jammer dat jij helemaal niets schreef, Truus Schalk, de Kaag. Waar zijn de Hoekse bossen, Willie Schellevis, 's-Graven- zande? Jij hebt genoten hoor verleden week zaterdag. Grappig al die spelletjes. Is je rok mooi geworden? Heb je hem al aangehad? Jam-' mer dat je niet meer schrijft. Willy! Bedankt voor je gezellige brieven en het allerbeste toegewenst hoor! Heb j "-elbw ontvangen Ria Schellevla, 's Gravenzancie? Fijn dat jullie zo dichtbij het strand wonen. Ben je al erg bruin geworden? Wordt het spaar potje mooi? Wat moet je nog meer op de handwerkles ma ken? Prachtig dat jij door de tunnel gereden bent. Co ble Schilling. Maarssen. Hoe vond je het? Hebben jullie nog heerlijk kunnen zwem men? Wat ga je van de schelpen maken? Geweldig hoor, dat jullie de eerste prijs hebben behaald. Be dankt voor je tekening. Co- bie! Fijn dat jouw mam ma ook meeging naar Pa- pendrecht. Cobie Schilling, Maarssen. Jullie hebben een heerlijke dag gehad. Prach tig al die beesten. Gaan jul lie volgende keer weer met „Ome Huub?" Bedankt voor je leuke raadseltjes. Als er plaats is komen ze in de ijsbeer van de glijba. lukkig dat jij weer beter was. Bedankt voor je teke ning hoor! Fijn. dat ik weer een lange brief van j« kreeg. Dlnlé Scboneveld, Valkenburg. Jouw vorige brief heb ik niet gezien hoor! Heb je hem wel op de bus gedaan? Was pappa blij met z'n cadeau? Wanneer moet jij met schoolreisje mee? Vrijdag is het groot feest. Heb je al slingers gemaakt? Je kan alleen een prijs win nen als je schrijft w je letter aan de beurt Hoe komt het dat jij keer met het schoolreisje meegaat. Hennie Schüller, Den Haag? Waarom vond jij de speeltuin niet leuk? Waren die meisjes zover weggelopen? Wat hebben jullie mamma's lang moeten wachten. Is jullie meester al beter. Dirk Slobbe Rotter dam? Jullie krijgen veel vrij hoor! Wanneer krijg jij vakantie? Fijn dat ik weer zo'n lange brief van je kreeg. Anja Smit. Den Haag. Heb jij pappa erg verwend op zijn verjaardag? Hoe heet jouw kleine pleegbroer" Heb je- Kwebbelijntje al uit? Prachtig dat jij een fiets hebt gekregen. Hanneke Smokers, Poederoyen. Heb ben jullie veel pret gehad bij Corien? Heb je veel doosjes gemaakt? Wordt je slab mooi? Geweldig dat jul lie met de „Jan Plezier" uit geweest zijn. Connie Spaans, Schevenlngen. Hebben jullie veel pret gehad? Was de wagen open? Konden julli Meisjes en jon- gens, jullie zien hier een plaat met 'hokjes en stippen. Er zijn hokjes met 1 stip, anderen met 2 stippen en ook met 3 stippen. Nu moeten jullie eerst de hokjes met 1 stip, daar na met 2 stip pen en tenslotte de hokjes met 3 stippen zwart maken. We krijgen dus 3 oplossingen. Zenden jullie de puzzel in voor dinsdag 3 juli. ben wel genoten hoor! Ben je erg bruin geworden? Hebben jul lie niet gezwommen? Ben Jij nu weer helemaal beter. Metha de Vos. Streefkerk. Ga jij dik wijls zwemmen? Wanneer moet je diploma zwemmen? Jouw vo rige brief was te laat Ineke Vree, Den Haag. Hoe vond je de sprookjes in de Efteling? Leuk die treintjes! Krijg jij al gauw vakantie? Waarom schreef jij niets. Gerard Vreugdenhll, de Lier? Jullie hebben fijn ge speeld Lyda van Vuuren Maas sluis. Heb jij de turndemonstra- ties nog gezien? Ben jij al naar het strand geweest? Grappig dat jij de zeehonden hebt Is je vest al terecht? Hebben jullie vandaag feest. Jan \an Wagenlngen, Emmeloord? Jullie boffen maar hoor! Mag jij ook kijken naar liet vuur werk? Mag jouw grote broer niet Gardere i de gesmuld, edankt voor je versje hoor! Jouw briefkaart was te laat Chris Steenbergen, Rotterdam. Gelukkig dat jij weer nieuwe visjes hebt ge kregen. Grappig dat je ze een naam hebt gegeven. Ze leven toch nog wel? Ook jullie brief was de vorige keer te laat Ineke en Corrle Steenks, 's-Gra venzande. Hoe is het met de korfbal- wedstrijden gegaan? Hebben jullie genoten van de puzzel- wedstrijd? Hartelijk wel kom Annet Steenwljk, Ber- kel. Heerlijk dat jij op een boerderij woont. Wat zal jij altijd fijn kunnen spelen. Je mag iedere week schrijven Annet. maar je naam komt alleen in de krant als je let ter aan de beurt is Gaan jullie vaak wandelen Fija v. d. Stok. Haastrecht. Heb je nu een medalje gekre gen? Wanneer ben jij jarig? Jij hebt heerlijk van het schoolreisje genoten. Stlentje Stout, Nleuwpoort. Fijn zo'n boottocht. Hoe vond je het in de kabelbaan? Heb jij een leuke verjaardag gehad. Ellv Stout, Rhoon? Je schrijft er niets over. Wat zal Truusje genieten in Put- Geweldig dat jouw bij je mag slr Als je je poëzie album opstuurt zal tante Jos er ook een versje inschrij ven. Is je boek mooi? Jouw vorige brief was te laat Willie Verdoes, Alphen a.d. Rijn. Jullie zijn maar verwend met zulke prachti ge nieuwe schoenen. Leuk, dat jullie mamma en pappa zo hebben verrast met een mooie bos bloemen. Waren ze blij? Hoe gaat het met de kleine poesjes. Mamrtje Verdoom, Bolnes? Zijn jullie nog in het Mastbos geweest? Heb je al veel bellen gebla zen? Fijn dat jullie zo'n aardige meester hadden. Volgende keer schrijf jij een lange brief, Bartje Verhey. Rotterdam? Zijn jullie bruin geworden aan het strand, Marianne Verhoeven. Vlaardingen? Zijn jullie op de fiets geweest? Geweldig dat jij ook met de avondvier daagse hebt meegedaan. Heb je geen last van blaren ge had? Kreeg je ook een me- Mamma en pappa hartelijk gegroet hoor! Jouw vorige brief was te laat, Ineke Ver hoeven Lelden. Ik heb jouw poëzie-album nog niet ont vangen. Groeit alles goed in jouw tuin? Heb je je nieu we schoenen al aangehad? Wat zal jouw pop deftig welj. Pijn al af? Je krlig ik van WlUy van noten op d« pi taan de brief vriendin pen. Hebben jullie veel pret gehad? Fijn dat jij zo bruin bent geworden in de vakantie, Wllma Streefkerk. Amelde. Heb je iedere dag gezwommen? Hoe is het gis teren geweest? Hebben jullie genoten? Schrijf je de vol gende keer waar jullie ge weest zijn? Fijn dat ik een brief uit Camperduin van jou kreeg, Leendert Ter louw Gorkuni. Is Jan hele maal beter? Zijn jullie bruin geworden van de wind en de zon? Heb je al eens een groot fort gebouwd? Gewel dig dat je nu een echte sim hebt gekregen. Leven de vis- r„ ies nog? Heb je fijn op de Ben je bi boerderij gespeeld" Leuk dat; nog mamma al de briefjes be- Well waart Bedankt voor je Hoe vond je het mooie kaart Sjanie van Til- vooL borg, Glessen. Heb je geno- h«t verge ten? Schrijf je de volgende Schiedam? Hi >er weer een lange -Heerlijk dat jullie Fijn dat jij ge\v het ie? Waar- smaal Berg. Krijg om schreef jij Ineke Verboge. Zoom? Volgende keer wel? Wanneer krijg jij vakantie. Hans Verkerk, Groot Ammers? je al veel repetities? Fijn konijntjes het goed maken. Be dankt voor je mooie plaat op de brief. Ga jij graag naar de kleuterschool Marlanna Verkerk. Groot Ammers? Fijn dat je nu zo'n lief klein poesje hebt. Wel ke naam heeft het? Waarom schreef jij niets Ria Vermaas. Rotterdam? Volgende keer wel? "it Jullie tweelingen Wil- Gi zijn Ing. len jui" cht jes zijn jullie geboren? W; '1 Jij deftig zijn met zo'n mooie blouse. Thea Vcr- :ker. Is je pettic' ihrijft helemaal r Hebben jullie Haastrecht? Heerlijk dat jullie al zo gauw vakantie krijgen? Schrijf je de volgende keer een lange brief? Fijn dat ik nu orden? Hel aid in de tl pakjes kregen jullie a de pier" [ebben Jullie v. é.°Vluft! vaakJij wel defti Waren ze lekker? Bedankt voor je mooie kleedje hoor! I Natuurlijk mag jij ook een nichtje worden. Nellie Ver boon. Schipluiden. Hartelijk welkom hoor! Jij bent ver-1 schrikkelijk verwend zo lang wachten met ioor Ada! Jij was atuurlljk ook h^él deftig met »'n prachtig pak aan. Freddy d. Vlugt. Kelhel. Mag Jij wel- Ria WestÏÏjk.0 Gelukkig dat Wal. Melissa mooi. vind je niet? Heb je konijntjes^ gezienHeerHJk^ dieren in de dierentuin niet verlegen dat jullie allemaal zo naar ze keken? Was je zo zwart geworden? Heb je al in zee gezwommen? Prachtig dat jij ook een me dalje hebtgekregen, Ma rianne Spaans, Den Haag. Heb je geen last van blaren gehad? Is alles goed op de wedstrijd? verwend hoor met zon prachtige pyama, Wouterlna Spiering, Dussen. Fijn dat jullie zo hebben genoten in de speeltuin. Hoeveel muizen heb je nu al? Maken ze het allemaal prima? Wacht je nu niet zo lang met schrij ven? Je schrijft helemaal niets over je verjaardag, Liesbeth Spiering, Dussen. Was het wel leuk? Zijn je vriendinnen nog geweest? bent. Joke Wiegers, jg je al veel re- rlijk krijg jij je rUn/VSl,iE: apen! Is dy Wols den Haai broertjes? - al beter Ja wijk? Word Theo al groot? Hie toe, Anja van Wijk, Sleeuwljk? Jullie moeten al vroeg opstaan. Krijg jij veel repetities op al uitgelezen? Is 1 steeds bij jullie. WUr berg. Lelden? Jij boft zo'n lange vakantie? plannen gemaakt? ere verwend hoor Pa> Vlaardingen. Krijg je fluitles? Heb je al gevist mei je nieuwe hengel? Wat was de meester wel blij dat jullie hem zo verrasten. Hebben Jullie van de gebakjes gesmuld? Jij Jij bent Zeedijk. nu blok- srjaardag al Hoe heten de boeken?' mooi? Krijg JIJ al gauw 7 Heb jij al Hier ko- nagekomen Schilling. Govert SchilUn Maarssen, Zwiebertje vind i een mooie naam hoor! B. dankt voor je tekening hoo Zijn jullie al naar het strar geweest, Ria Schumacher, Oudi water. Waar gaan jullie op 14 ji li naar toe? Heb je al plannc voor de grote vakantie? B dankt voor jc mooie brief. Har 'ij^hebt lelie Stein, Poeldijk? et schoolreisje nog te goed. 'at doen jullie allemaal op de irdag gel - Heb jij e« Eric i fijne s den Haag? Mochten je d. Toe .•rlendei i jullie i Hebben Jullie don- plezier gehad? Waar geweest? Volgende "schrijf Jij een lange brief, nnle Verheul Benthuizen? tuurlijk mag jij ook een nicht- worden Gerrle Verheul. Bent- Izen. Geweldig dat jij een i nieuwe fiets krijgt. Leuk. t iouw vader de folders zelf lakt. Help jij graag in de wln- i helemaal leeg. torgen Jul- 'choolrelsje i i mocht. Nellie allemaal in? Werden de Ga je weieens in Bommeer voorberg. Maassluis. Jullie heb-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 16