Hervormde gemeente Duisburg-Ruhrort GEESTELIJK EB LEVEN.. srs&s asrsyss's ■r'Ti" moc,en riiden om het ,eest bij te »°n™Maar Zingende zusjes en Cross-quarlet op tournee in Zuid-Spanfe DEZE WEEK IN EEN WOELIGE WERELD ZONDAGSBLAD ZATERDAG 30 JUM 1962 Wie is de auteur HET „SCHOT" WAS RAAK Onlangs bespraken we de uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap van een bijbel met verwijsteksten e lay-out. Twee dagen later kwamen Ze waren er die zondag zo goed als allemaal. En som- migen van hen hadden bg elkaar zo'n slordige honderd uitgever van de Nieuwe Engelse Vertaling, Oxford dat hadden ze er best voor over. Want dat wilden ze dan vro-g: MWe hel>" we* eens met eigen ogen aanschouwen, hoe hun dominee University Press opbelde. De h*n A- „,IC.. j„ ---■»• »«i «'gcu ugcn aaiisiuuuwiii uue uun nominee oen ae juiste titel, de uitgever en de prijs. Maar zeel hjii i u me een? wie moeten wc opgeven als de auteur?" e* vo°r elkander had gebracht. En toen ze het hadden gezien zeiden ze goedkeurend: Het „schot" is raak geweest. Dat sloeg op de synodale zinspeling bij de bevestiging van j opgeven als de auteur Er stond achter dat het echt is gebeurd. Het was een domme vraag, zijn we geneigd te zeggen. Maar in wezen draait het in de theologie juist om deze vraag- Wie is de auteur. God of de mensen? Natuurlijk de Bijbel is niet uit de hemel komen vallen. En in deze tijd van ruimtevaart zeggen we erbij: Gelukkig maar, want dan kon het wel eens een boek ders dan Petrus Het behoeft dus niemand te verbazen dat er mensen zijn geweest die in de Bijbel niets anders zien dan een verzameling werken waarin mensen hun idee van God naar voren brengen. De Bijbel is een menselijk boek. maar daarmee is lang niet alles gezegd. Geen boek heeft zoveel men senlevens totaal veranderd als de Bijbel. Geen boek heeft zoveel invloed gehad op de cultuur als juist de t-v-. ---- misschien allemaal nog menselijk te heeft eigen kerk en contactcentrum ds. T. Schot tot predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente te Duisburg-Ruhrort op 30 april 1961. We doen een „schot" op de Ruhr, heette het toen. Bijbel. Dat verklaren zijn... Maar dan zegt de christen ..en toch De Bijbel spreekt van zichzelf als een openbaring van God. Woorden die aan Mozes worden toegeschreven worden in een ander verband aan de Heilige Geest toege schreven. De Bijbel is het boek van God. Hij heeft dit boek niet gedicteerd, het is dwars door de mensen en hun karakters en cultuur heengegaan, maar toch is het het Boek van God. God spreekt er in. God spreekt er door tot de mens. In de Bijbel spreken geen mensen over God. maar spreekt God over en tot de mensen. Maar juist daarom kan niemand bewijzen dat de Bijbel Gods woord is. Geestelijke dingen worden niet door het verstand verstaan, maar moeten door het geloof aanvaard worden. In onze tijd wordt ontzaglijk veel geschreven over het gezag van de Heilige Schrift en hoe we dat gezag moeten doorgronden. Daar ligt ge loof ik juist onze fout. Gezag kan niet doorgrond wor den. zeker niet goddelijk gezag. Gezag moet aan vaard worden, ook het gezag van de Bijbel. Dc grote vraag voor de kerk is of zij op het Woord wil staan, maar daarom juist uiteindelijk boven het Woord uitstijgt, of dat zij zich onder het Woord wil •tellen. Daar is onze plaats. Hij houdt de hele wereld in zijn hand worden gemaakt. Hij 21e zeiden goedkeurend: Dat is knap werk. En het waren niet al leen de Hollanders, die zo spra- ken. de Duitsers zeiden het even- ankerbei, die als ver goed. misschien toch nog met een siering aan de mum tikkeltje jaloersheid in hun stem, js bevestigd." hun kerk ge weest. die de Hollanders zo prachtig hadden gemoderniseerd ds Schot heeft weten ingericht. Jazeker, het „schot" beI.eill„,n mag wordcn Wat de gemeente i raak geweest. ,,Die dominee van ons", ver telde ouderling A. van den Bos, (ouc.1Qlm afkomstig uit Naaldwijk _..dje mlnder. Toch is niets overbodigs. De gezien. Tal van kerke lijke centra goede vaderland het tact centrum voudig. Maar de in richting is met zorg en iet smaak geschied. Er sfeer door de gordij- door de stoelen, de handen even goed uit de mouwen als de arbei ders." Hij zei: „Dominee Schot heeft het gedaan, en ouderling P. C. Nijhoff, het hoofd van de uwi sohippersschool „Prinses Marij- door de kleur ke", die twee. en niemand anders vioerbedekking. Hier en niemand meer en hij keek moet de jeugd zich vergenoegd de zaal rond, waar wel thuisvoelen. nu gelegenheid is voor de jeugd, Voor zyn er spe. de „vaste en de „varende om een welgevulde zich te verpozen en bezig te zijn bibliotheek, die ruim milieu dat hun vanwege 1200 boeken telt. „Maar toch vertelde Schot zouden we onze boekerij nog graag uitgebreid zien. Er zijn er onder de bezoekers, sre, die alle boéken al heb- ben gelezen. Goede lec- WaüXSEr. tuur zou van harte welkom zijn." In het jeugdcentrum heeft de kcrkzaal is sober ran inrichting, monr er heerst sfe» geschonken door de man. die de verbouwing verzorgde. Links op de 1 vaas, geschenk van de Deutsch Evangelische Gemeinde. „Anderhalf Jaar geledei\ had den we meegewerkt aan een evangelisatie-campagne van adbt dagen van de Youth for Christ in Barcelona, en toen do minee Antonio Martinez, voor zitter van de Spaanse Youth for Christ, in september '61 in Holland was, vroeg hij ons: „Kunnen jullie nog niet eens komen?" We zeiden: „Dat is best, maar dan willen we zin gen in samenkomsten in het Zui den van Spanje". Want kijk, in de streek rond Barcelona heerst nog een zekere vrijheid, maar in het Zuiden is die vrijheid er helemaal niet. Daar worden de protestanten gediscrimineerd, se worden zelfs gemeden in de winkels, kortom er wordt in alle opzichten «en koude oorlog tegen hen gevoerd. En die men sen, die verdrukten, wilden we ons lierf brengen" hun opvoeding moet „liggen". Geschiedenis En ouderling Gerard G. v. d. Eyk, afkomsig uit Honselersdijk zei: „Het is bijna niet te geloven, dat we nu een eigen kerk bezit ten." H°voS "SteK- ieul:d' Ruhrort ruimte heeft gevonden woont de leiding. Zij treedt op voor het houden van kerkdiensten als gastheer en als gastvrouw, en voor het organiseren van ker- Zij ontvangt de varende jeugd, kelijke activiteiten, staat in de die een avond komt kijlgen. „En Dr. Hammacherstrasze nummer ben de man dje er feitelijk 4. Zij dateert uit het begin van maar tc„ bectj(. armeen &eTGritaSichteEi?°Sj o™. z° ,h°»rt leefde, weliswaar zwaar ge- jeugd moet voor de jeugd wer schonden, de jongste oorlog, werd ken, wij zorgen er wel voor dat gerestaureerd, maar uiteindelijk de mogelijkheden om dat werk voelde de Deutsch Evangelische te doen er zijn." Gemeinde toch meer voor een nieuw kerkgebouw. Dit jeugdcentrum is tevens een „Er waren vertelde ds. Schot punt van ontmoeting. „Mijn ge- veel gegadigden, de Deutsch meente is groot. Ik bestrijk een Evangelische Gemeinde had het gebied met een straal van zestig makkelijk kunnen verhuren voor kilometer. Er zijn er onder de tant te zijn We hebben diensten DM 10 000 Per iaar- En ki^k- dat gemeenteleden, die 's zondags bu^ooui, 52 X;W8 ssssss. -srs kerkgebouw zochten en de Duit- wonen. Dat doen ze graag. Voor- se kerkeraad heeft vermoedelijk al onder de hier gevestigde gedacht: We kunnen die dominee Westlandse tuinders is er een be- Schot toch niet in de steek laten, geerte om ter kerke te gaan. En en ik kreeg een prachtig aanbod, na de dienst komen we bij elkaar Deze kerk blijft het eigendom van om onder het genot van een kop- „En de spontaniteit in de dien- de Deutsch Evangelische Gemein- ie koffie te praten over de ge sten was groot. Spanjaarden zijn dc maar jk heb er tien jaar lang beurtenissen uit de afgelopen spontane mensen, ze uiten zich de beschikking over onder zeer week. op een luidruchtige manier,. Als gunstige voorwaarden, we hoeven j&a. omdat de ggzuinait hpn kin hun gevraagd werd zich te geven -een huur te betalen, we hebben deren meebrengen hébben we te- aan.de Here, dan antwoordden ze |ues zo maar a juichend. Onze indruk is, dat de sief eiectriciteit daar gCht Wij zijn met kleine, vochtige kelders, ook hébben we, naar Spaanse mooie kerken ge- maatstaven. Spontaniteit geen huur te betalen, we hebben alles zo maar voor niets, inclu- verwarming." „Dat was dus het aanbod: een ruimte voor het houden van kerk diensten en een ruimte jeugdwerk. als contactcentrum. Maar er dien- de wel een en ander te gebeu- ?az?£ iirpl waf ffptim. Nieuwe stijl jtijkc «lor*, zei nu al* men met grote Mi preek had aangehoord an deze keerd: Jo Koekkoek, Marcel v. d. terugge- Lende. Frans Tromp en Hans Schenk, beter bekend als het Cross-Kwartet, en de Zingende Zusjes Verhey, Marry (mevrouw Koekkoek) en Thea (mevrouw Schenk). Terug van een reis, tij dens welke ze per busje zeven duizend kilometer aflegden en waaraan ze een schat van herin neringen bewaren. Hartelijk CROSS-KWARTET IN SPANJE De Zingende Zusjes in een dienst ergens in het zuiden van Spanje. gingen we naar een hotel. En vonden dat dan zo jammer, dat die ,twee ze ons levensmiddelen aanboden, Pen brood en kaas. Ook de predikan ten leven onder zorgelijke om standigheden. We zijn bij een do- bezoek geweest. hun geloof, blij met wat zitten. In de samenkomsten was sfeer, warmte. Omdat in Spanje tot laat wordt gewerkt, moesten onze diensten veelal ook laat in de avond beginnen. Nooit is dat voor het bezoek een bezwaar ge weest. Merkwaardig was, dat de ..kerkgangers" kinderen mee- worden opgeknapt, de vloeren be- brachten. De hele avond zaten ze le8<*t hadden gordijnen nodig te luisteren met kinderen op de om afscheidingen te maken, we knie. En na afloop van de dienst wasten dus, dat er geld op tafel werden we uitgeleide gedaan door diende te komen om de moderm- de hele gemeente. We hadden s«r'n8 te financieren, maar we eens een samenkomst in een ka- 2eiden toni: Laten we maar ïn- peiletje. dat was ingericht in een eens beginnen, gewoon beginnen, boerderij. In de dienst waren ze- ®n f.r °P vertrouwen, dat het met ventig bezoekers en veel vliegen. de f'nanciering gaat. De gemeen- En onder de bezoékers 1,of l","f zondagsschool, die geleid" wordt door mijn vrouw. De jong ste leerling is tweeëneenhalf jaar. de oudste twaalf. Als ze dertien het z'in komen ze n'el meer. De jon- bezoeken ze de grote-rnensen- Ouderling Van den Bos vertelde later: „Wat mevrouw Schot voor de gemeente doet is bijna even veel als wat de dominee doet. Samen hebben ze hier hun taak gevonden en in die taak een gro te goodwill gekweekt. Steeds zien we meer nieuwe gezichten in on ze kerkdiensten." Tweeledig Aan ds. Schot is de geestelij ke zorg toevertrouwd van de schippers, die Duisburg-Ruhrort aandoen en van de Nederlan ders, die in een groot gebied om de stad heenwonen. Dit is in zijn kerkeraad tot uitdruk king gebracht. Onder de ouder lingen bevinden zich twee schip pers, de lieren VV. Westerbeek, aan boord van het motorschip Dankbaarheid, en F. van Bu ren aan boord van de motor sleepboot Alexander. „Deze beide schippers ver telde ds. Schot zijn onze mobie le ouderlingen. Zij werken op een bijzondere wijze mee. Hun taak iff>overal. Als ze bijv. in Mann heim liggen werken ze daar. Om dat ze mobiel zijn is het natuur- De boekerij in het jeugdcentrum. Links ds. Schot, naast hem mevrouw Schot. Geheel rechts: de heer P. C. Nijlioff, liet hoofd van de schippersschool prinses Marijke". De kerk aan de Dr. Hammacher- strasse 4 te Duisburg-Ruhrort, uaar ds. T. Schot, predikant van de Hervormde gemeente aldaar nn een echte eigen kerkzaal heeft en een jeugd- en contact- lijk moeilijk regelmatig kerke- raadsvergaderingen te houden. Maar als ze weten dat ze op een bepaalde dag in Duisburg- Ruhrort zijn geven ze me een tele foontje. Dan roep ik de anderen ook bij elkaar. Het kan dus ge beuren, dat er 's middags een bericht uitgaat: vanavond kerke- Onze schippersouderlingen doen hun werk voortreffelijk. De bewij zen zijn er. Sinds ze zijn beves tigd is ook het schippersbezoek belangrijk toegenomen." Op pad te liet zich van een goede kant t hadden moeten lol zien. Aan vrije giften kregen we DM 9.000 bij elkaar en de Her- j- vormde synode sprong bij met jto Ztag- DM 17 000 m de vorm van een s„x,™ lening af te betalen in vijftien jaren. Op dit moment gaat het Het Cross-Kwaxtei er ende Zusjes zijn weer hebben in het donkere Spaanse land hun liederen gebracht. aan de Srhrifl wil woordig drukken 1 .ndrr. JbfH hoorde ik trnmin vertegenwoord i grr „pastorie" de vodden voor hebben de verdrukten verteld, dat ni_t H„8 nen hm eer. H.i he/nchi Hii toch de wereld in 7Kn ha„d nle} de minste reden He jonge reggen naar aanleiding preek. (D*. G. N. Lammen») hartelijkheid van al die met wie we in contact zijn geko men. De streek Een tachtig kilometer had hij af HU toch de wereld in Zijn hand ÏSL-"?., dit bedrag leggen om te kunnen preken, beurt. En misschien hebben zij Hii rei- Hot m»d»i»v»n als de wee 7.0 .mbeeaanbar SDaanse mensen een ha.rt onder J „"cl,.medeleven we optraden En als de weg zo orabega'aniba, werd. dat hij de motor niet ver der kon gebruiken, ging hij t« Maar wat ze hadden gaven HMNH ons. We logeerden veelal bij pro- voet verder, wel vier testanten, doch als hun huis te de akkers. In het Zuiden 1 gasten te herbergen Spanje kost het veel om protes- in Zijn band. weerwil van alles, toch blljmoe- *fn da& stapte er een schipper dig voorwaarts kunnen gaan. Im- binnen. Hij keek eens rond en Hij houdt de hele wereld zei: Ik heb nog een stuurrad, daar kan best een kamp van Die gemengde gemeente, schip pers enerzijds en „vaste" ge meenteleden anderzijds had een moeilijkheid. De twee zo geheel anders gerichte groepen moesten elkander leren ver staan. Toen heb ik tot mijn ical- ouderlingen gezegd: Jullie gaan eens met me mee als ik de schippers bezoek, en tot de schippersouderlingen heb ik ge zegd: Ik neem jullie mee naai de tuinders. Dan leer je elkaar kennen en begrijpen. Dat is no dig, want de gemeente moe\ één zijn." Het huisbezoek van een predi kant, die een gebied heeft dal zich kilometers diep uitstrekt baart soms wel eens zor gen. „Per jaar rijd ik zo'n 40.000 kilometer. Maar het vreemde is, dat je hier niet op afstanden let. Ik zeg tegen mijn vrouw: Kom, ik ga even naar Jansen of naar Pietersen, maar dat be tekent dan, dat ik wel een ze ventig, tachtig kilometer heb te rijden." Vorige week zondag is dat nieu- 10e centrum officieel geopend. En ze waren er allemaal. Tot zelfs uit Holland toe. Om te zien, hoe ds. Schot het voor el kander had gekregen. Ze zei den: Mooi werk van onze domi nee. We hebben een eigen kerk. 1 Iets langer dan een jaar ge leden plaatste de synode een „schot" in de Ruhr. Het ,fchot" is raak geweest. Algerije via stembus naar onafhankelijkheid - Graad meter in Japan - Waarheen Roeanda-Oeroendi HET grote fel» van de afgelo pen week is wel geweest de volkomen ineenstorting van de OAS al» tegen bet onafhan kelijk worden van Algerije ge richte terreurorganlsatt:. De militaire die-hards als ex-ge- nermal Gardv namen dc benen en de mialelde Europese bevol king in het gebied van Oran bleven met de brokken zitten. Het Is begrijpelijk, dat deze groep zich niet erg happy voelt en de naderende onafhankelijk heid van Algerije met angat in het hart tegemoet ziet. Zij heeft bepaald niet naar de gunsfetn van de moslims ge dongen en de OAS-leider in Al giers, Snstnl. vertelde dan ook een waarheid als een koe. toen hij zei. dat de mohammedaan se nationalisten totdusver bij zonder lankmoedig tegeoo\-er de dood en verderf /aaiende Europeanen waren geweest. Instelling Men vraagt zich echter af. ot de mohammedanen deze lankmoedigheid ook kunnen op brengen. als de onafhankelijk heid eenmaal een feit is. dat De AlgerUnen hebben hun na tionale vlaggen al te voorachjjn gehaald. Spoedig zullen ze over al openiyk wapperen door niets en door niemand herroepen kan worden, ook niet door generaal De Gaulle en de Franse strijdkrachten, die voor lopig nog op Algerijns gebied Slegerd zullen blijver. De ropeanen voelen nu pas, dat zij volledig afhankelijk zullen worden van de mohammedaan se meerderheid. Maar het is de vraag, of zij zich ook al vol doende realiseren, dat zij een heel andere instelling tegen over de tien miljoen moslims van Algerije aan de dag zullen moeten leggen, wil er van een werkelijk vreedzame samenle ving tussen de beide bevol kingsgroepen sprake kunnen Eenheid De uitslag van het referen dum van 1 juli a.s. staat al bij voorbaat vast. Niet omdat er met stembiljetten geknoeid kan worden of iets van dien aard. Integendeel. Morgen zal blij ken. hoe sterk onder de mo hammedaanse bevolking het verlangen naar volledige onaf hankelijkheid leeft, ook al beeft men In Parijs lang volgehou den, dat de bevolking van Alge rije geen nationale eenheid vormt. In dc afgelopen jaren is toch wel gebleken, dat die een heid er wel degelijk Is. al moet worden gezegd, dat zij hechter Is geworden en meer op de voorgrond is getreden als ge volg van het lijden onder het de Franse Ja of neen Het FLN heeft overal plak katen opgeplakt en leuzen op muren geschilderd. Die komen alle neer op „Algerijnen stemt ja" en .Voor onafhankelijk heid en vrijheid". De meeste van deze opschriften en aan plakbiljetten zijn in het Frans gesteld, omdat maar weinig jonge moslims in dit land (dat 132 jaar onder Frans gezag heeft geleefd» Arabisch kun nen lezen en schrijven. Naar schatting vier miljoen stemge rechtigden. die op 6500 over het gehele land verspreide stembureaus hun stem moeten uitbrengen, zullen een wit stem biljet met „OUI" en een oran je stembiljet met „NON" krij gen om te antwoorden op het voorstel. Algerije <te maken tot een onafhankelijk land. dat zal samenwerken met Frankrijk. Bewaakt De volksstemming, die een nieuw hoofdstuk in de geschie denis van Algerije zal inluiden, staat onder toezicht van een controle-commissie van zeven man, waarvan de mohamme daanse jurist Kaddoer Sa tor voorzitter is. Overeenkomstige commissies zijn benoemd in elk van de 15 departementen van het noordelijke gedeelte van het land. De stembureaus worden bewaakt door soldaten van de 60.000 man tellende plaatselijke mohammedaanse strijdmacht, die geassisteerd kan worden door Franse gen darmes. In de zuidelijke depar tementen zal wegens de moei lijke verbindingen ook maan dag gestemd mogen worden. De buiten Algerije wonende burgers mogen per post stem men. In de afgelopen dagen kwamen sl talrijke schriftelijk Japan Ook in Japan gaat men mor gen ter stembus. Daar gaat men de helft van de 250 leden tellende Eerste Kamer kiezen. De zittingsperiode bedraagt zes jaar. Om de drie jaar wordt de helft gekozen. Her- wel het Hogerhuis betrekkelijk weinig macht heeft. zijn de verkiezingen van morgen wel van belang als graadmeter. Het Hogerhuis kan het aanne men van wetten vertragen, maar niet tegenhouden, omdat het Lagerhuis zich niets van eventueel verzet van de sena toren behoeft aan te trekken. 9 Dit is het stembiljet, dat waar schijnlijk door meer dan 90 pet. van de Algerynse bevolking in de bus zal worden gestopt. Vergeefs Geen van de wettelijk er lom- de partijen is voor „NON" en dc Europeanen, die tegen on afhankelijkheid voor Algerije zijn, erkennen vermoeid, dat zij niet meer tegen fc; houden valt. Het Is twijfelachtig. of deze mensen in grote aantallen zullen stemmen. Aan het begin van deze week zochten de autoriteiten nog vergeef* naar krden voor de 70 stembureaus in de Europese wijken van Al giers en In Oran leek het er enkele dagen geleden on danks het staken van de ter reurdaden van de OAS nog op, dat er In het Europese do;l van de stad helemaal niet zou worden gestemd. Maar de mo hammedanen zitten niet stil: zij spannen zich over de hele linie ln. hun overwinning zo groot mogelijk te doen zijn en haar te bekronen met een mas sale stemmenzege. LÉFÉRENDUfA O'AUTODÉTERfAINATION DU V JUllLET 1965 Voul^.-vous que i'Algérte devlenne un Ëtat irwlé- rendant coopérar.t a vee la France dans fes conditions ^êfinies par les declarations du (9 mars 19621 Iedere Japanner kan op twee Hogerhuisledcn stemmen, een van de plaatselijke en een van de nationale lijst, die gewoon lijk een bepaald beroep, indus trie, handel, een vakbond etc. vertegenwoordigt. Meerderheid Op het ogenblik heeft de re gerende Liberaal-democrati sche partij van premier Haya- to Ikeda in beide Huizen een meerderheid. De grootste op positiegroep vormen dc socia listen. die met de hulp van an dere groeperingen een derde van het aantal zetels van bei de Huizen bezetten. Het belang van de verkiezingen van mor- gen ligt dan ook hierin, dat zal blijken of de socialisten in staat zijn. samen met de ande ren dat derde deel te consoli deren. of dat de regeringspar tij er in zal slagen, een twee derden meerderheid te verove- Grondwet Hierdoor zouden dc liberaal- demoeraten van Ikeda in staat zijn. het Hogerhuis een motie te doen aannemen voor een herziening van dc Japanse grondwet. Is dit laatste niet het geval, dan zal de naoorlog se grondwet met de omstreden „oorlogsverbodsbepaling" ge handhaafd bUjven. V:n is al gemeen van oordeel, dat Ikeda's partij haar meerder heid kan behouden, maar een tweederden meerd'-rheid acht men onwaarschijnlijk. Winst voor dc socialisten wordt even min verwacht. Ook in do afge lopen jaren is in de stemmen verhouding tussen de verschil lende partijen weinig verande ring opgetreden. Roeanda Een derde belangrijke ge beurtenis. die morgen plaats vindt, is het onafhankelijk wor den van het Belgische trustge- bied Roeanda-Oeroendi, dat ten oosten van Kongo is gelegen en als gevolg van de gebeurte nissen in dat buurland een ver snelde politieke ontwikkeling heeft doorgemaakt, welke met name in het noordelijk ge legen Roeanda met ernstige onlusten gepaard is gegaan. Het gaat er in deze gebieden nu eens niet om. hoe Europea nen en niet-blanken het met elkaar zullen kunnen vinden. Neen. het grootste probleem is daar de historisch gegroeide te genstelling tussen de Bahoe- toe's, die ongeveer 80 de bevolking uitmaken minder- Watoebsi's, "die dus heid vormen, maai ÏWi kort in Roeanda-Oeroendi de lakens hebben uitgedeeld. Aanpassen De tegenstelling tus9?n Wa- toetsi's en Bahoctoe's betekent voor de Belgen, die zich nog in Roeanda-OerC'zndi bevinden, niet dat zij als lachende der den hun oude leventje kunnen voortzetten. Ook zij zullen zich aan de veranderde omstandig heden moeten aanpassen, zoals overal elders in Afrika, waar de niet-bianken het voor het zeggen krügen. Het is dan ook begnjpelijk. dat België tot het uiterste zijn best heeft gedaan om te voorkomen, dat zijn strijdkrachten zich reeds voor het onafhankelijk worden van het mandaatgebied zouden moeten terugtrekken. Een der gelijke terugtocht zou al niet verantwoord 7.yn geweest met het oog op genoemde tegenstel ling tussen Watoctsi's en Ba hoctoe's. Zij zou bovendien hebben geleid tot een overhaast vertrek van duizenden Belgen, zonder wie Roeanda-Oeroendi in nog groter moeilijkheden verzeild zou zijn geraakt. Met grote belangstelling wachten we ook hier af, hoe de zaken zich zullen ontwikkelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 14