ÉÉMSiSfc. directe busdienst Underdogs ZATERDAG 30 JUNI 1062 juli schoi Een der directieleden van de K.L.M. bezit er een. En een der heren Wijsmuller van het gelijknamige sleep- en bergingsbedrijf heeft er een. En een rijke mijnheer uit het oliecentrum Koeweit kwam er een halen. Maar ook dames en heren uit Brussel, Parijs, Düsseldorf. Dort mund, Teheran, Alberba, Toronto, Aruba, Paramaribo, New York, Boston, de Congo etc. richtten veelal persoonlijk hun schreden naar ..Enny's Hoeve", om er een keuze te doen uit een ontelbare schare teckels, of dashonden, die men daar nu al ruim veertig jaar met liefde, ijver en ernst, en daarom met zulk een opmerkelijk succes, fokt. Daarbij komt nog. dat de om geving voor zo'n bedrijf als ideaal mag worden beschouwd, gelegen als het is aan een intieme zijlaan van de grote weg Amersfoort - Apeldoorn, op welke laan men nog honderden meters van zijn naas te buren af woont. Het hindert dus niet, als enkele teckels het eens op de heupen hebben en de hele kudde met hun geblaf aanste ken. Het is evenmin een bezwaar, om de welpen zó lang onder zich te houden, dat de kopers to taal geen risico meer lopen, daar de lage viervoeters dan royaal de kinderziekten achter de rug heb ben. En verder biedt de ruime behuizing gelegenheid, alle moe derhonden, die aan haar A.O.W. toe zijn, rustig te laten voortleven tot ze de natuurlijke dood sterven. Drijvende kracht De drijvende kracht van deze kennel is niet de heer des huizes H. Pouw (74), maar zijn van ori gine Duitse echtgenote, mevrouw G. Pouw-Neumann. die reeds in haar jeugd een echte hondenlief- hebster was en daarop, door de nood gedwongen, voortbouwde. Toen ze namelijk in 1919 met Mevrouw G. Pouw—i\e, aan de thee met twee va, lievelingen. UIS len EN I '////////A///////////////»//"/// Underdogs, door Philip Toyn- bee. Vertaling Adelheid van der Most. Uitgave De Bezige Bij, Amsterdam. Dit is een merkwaardig onthul lend boek. Via een oproep in kran ten is de schrijver in het bezit ge komen van ontboezemingen van mensen die. dcor welke oorzaak ook. achterop zijn geraakt. Het zijn gehandicapten in onze mense lijke samenleving. Sommigen blij ken met hun lot verzoend, ande ren verzetten zich. zij het veelal tevergeefs. Voor hen allen is het leven op een mislukking uitgelo pen, in werkelijkheid of voor het gevoel. Een wat trieste bundel is het geworden, waarvan de kennis neming niettemin dient te worden aanbevolen. Leven er van dezul ken ook niet in onze eigen omge ving? Misschien zelfs geldt hei onszelf. Maar in dit boek zijn de mensen zelf aan het woord met hun eigen relazen. Kennisneming van hun levens kan niet ons laat ste woord zijn. Want voor ieder, ook voor hen. wellicht zelfs juist voor hen. is er een boodschap, die hen eerst doet afzien van zichzelf om vervolgens op zin en doel van eigen bestaan een beter wijl troos- Uader kijk te krijgen. voornoemde Pouw trouwde en de ze zich, ofschoon geboren Amster dammer, in Voorthuizen vestigde om er een kippenfarm op te richten, liep dat al gauw mis. En zo trachtte men geleidelijk over te schakelen op de honden. Mevrouw Pouw moeder van een vrij groot gezin bezat één teckel, kocht er enkele fraaie exemplaren bij, liet kippenschu- ren verbouwen tot doelmatige woonruimten voor honden en op die manier breidden de zaken zich langzaam maar zeker uit tot de grootste teckel-kennel ter kanen haar verzekerden wel kennels, die nog enkele honderden honden méér tellen dan de tweehonderd, die op Enny's Hoe ve ronddarren. doch dan betreft het steeds bedrijven, waar ver schillende rassen worden gefokt. In Voorthuizen echter is het al dashond wat de klok slaat, zij het dan ook, dat men er tec kels in 6 soorten kweekt. In de eerste plaats de gewone teckels en daarnaast de dwergteckels, welke beide variëteiten weer zijn onder te verdelen in kortharige, langharige en ruwharige teckels. Moeilijke keus Wanneer men het hek van de loopweide is gepasseerd en er komen zo'n vijftig of zestig van die beestjes op je af, om je van alle kanten te be snuffelen, voel je al terstond hoe moeilijk het is, om uit zulk een leger tje een keuze te doen. Zo komt het dan ook. dat adspi- rant-kopers vaak op „Enny's Hoeve" ronddwalen en ob serveren, alvorens de beslissing valt. „Onlangs waren de dames Bee- laerts van Blokland nog bij ons", zo vertelde de heer Pouw. „en zij wis ten maar niet met welke hond ze naar huis zouden gaan. Toen moest ik twee van de mooiste dieren een renpartij laten hou den. De teckel, die het snelst bij de dames terug was, werd gekocht 'Een typisch ge val is ook de heer Wijsmuller. Als die hier eenmaal is en hij kómt nogal eens langs! is hij bij wijze van spre ken niet weg te slaan. Mensen, die niet zo érg op een hond zijn gesteld, kunnen zich zoiets moeilijk vooistellen, maar de echte hondenliefhebbers zul len het ongetwijfeld begrijpen. Zoals zij er eveneens begrip voor zullen hebben, dat een gediplo meerd verpleegster uit de hoofd stad des lands er elf jaar gele den haar baan en haar heldere witte schort aan gaf, om zich in een bemorste overall vol harts tocht op het fokken, opvoeden en onderhouden van langharige das honden te werpen. Toch is dat opvoeden en onder houden van zovele honden tegelijk niet louter een pretje. Want je moet geen onoverko melijke bezwaren hebben tegen slagertje spelen, d.w.z. in koeie- longen en pensen graaien, met stapels bloederige botten zeulen, de betonnen hokvloeren schrob ben en boenen, slaaoplanken en' slaapkisten schoonhouden. kort om allerlei .verk verrichten, dat voor de reukorganen doorgaans minder aangenaam is. Maar zus ter Henny van Breukelen. die in deze staat een eigen staatje stichtte, m.a.w. op ..Enny's Hoe ve"' zelf een kennel opbouwde, heeft er nog geen dag spijt van .gc.iad. d3t ze de Amsterdamse ziekenzaal verwisselde met de hondenboerderij te Voorthuizen. Integendeel, zij is compleet in de honden opgegaan. En zij is het momenteel in feite, die die naar honderd 'teckels naloopt en verzorgt. daarbij geassisteerd door een bejaarde knecht. Hele families Wanneer men met haar mee loopt over die weide, door die lange gangen hechte banden, die ze met al le honden heeft gelegd. Elke hond aeeft een naam en zij kent ze al le. Elke hond had een ouderpaar en ze weet die precies. Zelfs de Srootmoeders en grootvaders, ja e ooms en tantes, voor zover nog aanwezig, wijst ze je aan. Het geen trouwens mevrouw Pouw op nog volmaakter wijze kan. daar zij nog zoveel jaren langer mee- Jammer. dat ook voor mevrouw Pouw de oorlog veel roet in het eten gooide. Immers, hoewel Duitse van afkomst, weerstond ze het onrecht van haar landge noten gelijk de beste Nederlah-' der. ,,U bent Nederlander", zei ze aan ons adres toen die kwestie ter sprake kwam. „doordat uw ouders Nederlander waren. Dat was geen kunst, ja u kon niet an ders. Maar ik ben het uit vrije wil en doelbewust geworden". En toen vernamen we, hoe haar hele bedrijf, inclusief het mooie woonhuis, in oktober 1944 door de bezetter in brand werd gestoken, nadat al haar honden eerst waren meegenomen. Wég was de prachtige stamboom, die ze in circa 20 jaar had gefokt Het was de prijs, die ze moest betalen omdat ze tien joden ver borgen hield die het er allen levend afbrachten! Na die rampjaren begon ze nochtans weer met nieuwe moed. Ze ging enkele honden terugkopen bij particulieren, die destijds bij hóór hadden gekocht; ze reflec teerde op een advertentie, waarin jonge dieren uit haar stam te koop werden aangeboden, kortom ae verzamelde opnieuw een klei ne. selecte teckelfamilie, waaron der ook ruwharigen. die ze voor heen nooit had gekweekt. De oor log is dus de oorzaak, dat ze er thans zes verschillende soorten dashonden op na houdt. We ont dekten op ..Enny's Hoeve" be halve gitzwarte en roodbruine teckels zelfs een klein aantal ruw harige grijsgevlekte. benevens een blauwgevlekte. die als „blauw* fïjger" wordt aangeduid en af komstig bleek te zijn uit Califor- n.c. Het is waarschijnlijk de eni ge hond van dit soort in Europa. Ongeveer 100 Op onze vraag, hoeveel, teckels er jaarlijks in Voorthuizen wor den gefokt, deelde men rhede, dat er dat ongeveer honderd: zijn. Het zou in 't geheel geen kunst wezen dit aantal enige malen op te voeren, maar daar men vóór alles honden wil fokken, die sterk en gezond de wereld ingaan, fokt men van elke moederhond maar eenmaal per jaar. Als hier een hond tweemaal per jaar werpt moet zulks als een uitzon dering beschouwd worden. Van daar. dat men voor de jongen een flinke prijs durft te vragen, 150 per stuk. Niet meer. doch ook niet minder. Dit laatste is beslis: no dig om draaiende te kunnen blij ven. Denk dus vooral niet dat de familie Pouw er rijk van wordt. Men kan zelfs wel eens kregel worden, als bepaalde men sen over die prijs gaan zitten zeuren. Ja er zijn er wel. die met een onnozel gezicht een hond je cadeau komen vragen. ,.U hebt er tóch zoveel" zeggen ze dan. gezeten in een dure slee. „En m'n dochtertje is binnenkort jarig „Als u naar de groenteboer gaat om een krop sla moet u die toch ook betalen, ant woord ik dan maar", aldus me vrouw Pouw. „Met zulke lieden heb ik liever niet te maken". Zo wil mevrouw Pouw ook met Engeland niets te doen hebben, daar een hondje, dat naar dit land wordt verkocht, eerst 6 maanden in quarantaine moet blijven. In die tijd worden ze soms ziek. zoals ze ook op ten toonstellingen vaak ziek worden. Men kan nu eenmaal niet buiten tentoonstellingen, omdat men dan nimmer bekroningen deelachtig zou worden doch in haar hart v e r a f s c h u w t zij ze eigen lijk. Het Ls immers een hard ge lag, wanneer geen moeite te veel 1/ zie ik alleen maa mrtje, 'dun tvèèt ik sa et welke hond, ik tv maken heb", zegt juffrouw Fan Breu kelen, die elf jaar geleden haar verpleegslersbaan eraan gaf en de \weehondvrd teckels ook alle van maakte, dat teckels wel degfelijk ook vals kunnen zijn. Mevrouw Pouw zou dat niet willen tegen spreken. Doch ze zou er onmid dellijk aan toevoegen, dat men z.jn hond dan verkeerd behandel de. Af en toe krijgt ze daarom een exemplaar terug. Het heet dan dat er niets mee te beginnen was. En in de kennel toont zo'n hondje zich de eerste tijd inder daad een lastig portret. Het blaft en keft en laat ook anderszins niets na om onrust onder zijn makkers te zaaien. Dat gaat ech: ter wel weer over. Want dank zij de juiste opvoeding is het op „En ny's Hoeve" de gewoonste zaak ter wereld, dat de beesten met zestig tegelijk aan één maaltijd gaan, zonder dat er een onverto gen woord valt. Dit moet ver klaard worden uit het feit, dat de honden niet de ganse dag opge sloten zitten. Want dan worden ze agressief, of gaan ze kniezen! Verkeerd In groenen van 50 of 60 mogen ze nl. oij toerbeurt ui: dc- rennen en de uitgestrekte weide op. In groepen mogen ze zelfs de huls kamer betreden en zich koesteren op de schoot van de bewoners. Daarbij gevoegd de goede voe ding en de gezonde Veluwse lucht is het geen wonder, dat deze honden stuk voor stuk glimmen als een spiegel. Voorts gaf men ons inzage van een aantal dikke boeken, waarin nauwkeurig alle ouders en kinde ren uit deze hondenwereld waren geregistreerd. En men vertelde ons nog. dat men tot dusver op 154 tentoonstellingen in binnen- en buitenland met zijn honden had geëxposeerd; dat men er in het totaal ongeveer 1600 in Voorthui zen fokte; dat de teckel vermoe delijk stamt uit Egypte en van nature een jachthond is als hoe danig hij nógi wel met succes wordt gebruikt en dat teckels 12 a 13 jaar oud kunnen worden. Vroeger, toen men de juiste be handeling nog niet zo goed kende, gingen ze veel eerder dood. „Op die behandeling komt alles aan", zo besloot me vrouw Pouw. „Want wie zijn tec kel niet goed opvoedt zal gewaar worden, dat men zelf door de tec kel wordt opgevoed. En dat is na tuurlijk volkomen mis." is om kerngezonde beesten te kun nen afleveren en men krijgt ze beroerd en akelig terug. In Voorthuizen houdt men de jonge dieren met opzet drie volle maanden aan de meeste ken nels maar 6 weken waarna ze worden gevaccineerd tegen de beruchte hondeziekte. Vervolgens houdt men ze nog 14 dagen on der toezicht (incubatietijd) en als dan de gezondheidstoestand honderd procent is kan men ze Recommandatie Reclame ermee maken doet men niet: en behoeft men ook niet. Alle jongen vinden een baas of bazin door recom mandatie. Zo kocht bijvoorbeeld een officier van de luchtmacht te Soesterberg er een en weldra kwamen er méér Soesterbergers een keus doen. En doordat de Amerikaanse militaire attaché in Den Haag er een gekocht had, kwam ook de Amerikaanse mili taire attaché in Brussel een leckel in Voorthuizen uitzoeken. Dat is dan een heel plezierige kant aan de zaak. Met dat al is het niet zo dat het uitsluitend lieden zijn „in hoogheid gezeten", die tot de clien tèle van „Enny's Hoeve" beho ren. Dat is geenszins het geval. Er zijn ook mensen-met-een-week- loon, die het betrekkelijk grote bedrag van 150 voor zo'n klei ne viervoeter over hebben. Zo was er enige tijd geleden nog een fabrieksarbeider, die dolgraag een teckel voor zijn kinderen wil de kopen. Teckels zijn nl. voor mensen de goedheid zelve. Doch die arbeider schrok wel even toen hij de prijs vernam. Duidelijk te leurgesteld ging hij weer verder Totdat hij onlangs in een vrolij ke stemming terugkeerde met de mededeling dat hij een nieuwe f;e:s had geloot, deze nad ver kocht en thans het geld had om zich een dashond aan te schaf fen. Justine, door Lawrence Dur- rell. Uitgave A. W. Sijthoff, Lelden. Dit boek maakt deel uit van de romancyclus over Alexandrië. waarvan Mount olive (III) reeds in Nederlandse vertaling ver scheen. De inhoud behandelt een moderne liefde. De ik-persoon, die samenwoont met een danseresje, is tevens de minnaar van Justine, de vrouw van de rijke bankier Nessim Hosnani. De beschrijvin gen van karakters. milieu cn sfeer zijn knap. Dit boek. dat li terair zeer hoog kan worden aan geschreven is sohril. omdat het doel van het leven ten enen male 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII Van Nederlandse kust naar IJzeren Gordijn De kustplaatsen Katwijk cn Noordwijk hebben nu een direc te busverbinding met het pitto reske Duitse stadje Bad Harz- burg. Een onzer redacteuren heeft de eerste rit meegemaakt. Op het eerste gezicht lijkt zo'n verre bustocht weinig aange naam, maar de goede indeling van de reis compenseert het be zwaar van de lange duur. Bo vendien voert de route zoveel mogelijk langs toeristisch aan trekkelijke punten cn zijn dc kosten betrekkelijk laag. Dc prijs van een busretour Katwijk - Bad Harzburg bedraagt 46.30, die van een retour tweede klas trein ongeveer 60. In Amster dam, Utrecht en Arnhem kan men ook instappen. Het lijnennet van de Europa bus, een dochteronderneming van de Europese Spoorwegen, strekt zich uit van Spanje en Ita lië tot de Scandinavische landen. De nieuwe lijn is een echte sei- zoenlijn, die alleen in de zomer maanden tot 16 september wordt onderhouden. Elke zaterdag en zondag start een bus zowel in Katwijk als in Bad Harzburg. Geen haast Men moet op deze manier rei zend geen haast hebben. Voor Bad Harzburg stapt men 's mor gens om zeven uur in Katwijk in de bus om pas 's avonds half tien zijn bestemming te berei ken. Zo'n dag behoeft evenwel geenszins een verloren dag te zijn. Men neemt heerlijk afstand van het gejaag van iedere dag. gaat op zijn gemak zitten en laat de leuning van de stoel wat achterover hellen. Deze trek schuitmentaliteit is een belang rijk aspect van de vakantie. Wij, die waren uitgenodigd de eerste rit mee te maken, heb ben bijvoorbeeld niet gepro beerd alles te zien onderweg. Nergens raakt men immers meer vermoeid van. Soms gin gen we een uurtje rustig zitten lezen, maakten een praatje of luisterden naar de radiomuziek om pas weer op de wisseling van het landschap te letten, wanneer de stewardess daarop attendeerde. Op elke Europa-bus rijdt een stewardessje mee, lieftallige gastvrouwen, die de reizigers op hun gemak stellen en hen zoveel mogelijk behulp- Rustperioden Prettig is ook. dat ruime rust perioden zijn ingelast. Dikwijls wordt aangelegd bij een restau rant en kan men de benen strek ken. Wanneer men zo reist, heeft men meer contact met de streken waar men door komt dan wanneer gebruik wordt ge maakt van een vervoermiddel, dat zich met grote snelheid voorthaast. Vooral het laatste deel van de reis naar Bad Harz burg is bijzonder mooi. Men rijdt via Bad Salzuflen. Hanno ver, Hildesheim en Goslar. De wegen kringelen daar tussen ho ge met schitterende bossen be groeide heuvels door. Plotseling ziet men in een diep dal een on wezenlijk klein dorp, als het wa re gehurkt tegen een der ruige I an rechts naar links me, mm, Pouw, de heer Poiiu en juffrouu I an Breukelen. allen met een „kampioen van Nederland" op hellingen. Dan rijdt men even Tater zo hooi*, dat m( gen de toppen der bomen aan kijkt. Voor ons Hollanders die het lage en het wijde gewend zijn een boeiend schouwspel. Toeristen Bad Harzburg zelf is een leuk toeristenstadje. Er zijn nogal wat hotels, veol gezellige zitjes, een kabelbaan, bochtige, sterk hellende straatjes, een kolossaal badhuis, mooie parken en niet te vergeten de tot uitstapjes no dende omgeving. In de parken wordt 's zomers drie keer per dag een klassiek concert gege- een prachtige belevenis. Wan neer het regent zetten de toe hoorders er de parapluie bij op. Vermaard is Bad Harzburg vooral om zijn badhuis en Trink- halle. Aanvankelijk won men in deze omgeving zout, maar toen dit niet voldoende baten meer opleverde, is men het bronwater gaan aanwenden als geneesmid del. In de Trinkhalle kan men dit zilte vocht innemen, in het rijk ingerichte badhuis wordt er vrolijk in rondgcsparteld. Kliniek Het badhuis heeft iets van een kliniek. Er zijn badkuipen van allerlei vorm; om in te liggen, te staan, te hangen en wat niet al. Er zijn rustbedden om na zo'n onderdompeling bij te ko men van de schrik, er liggen neusstukken voor het inademen van de kostelijke dampen, men kan zich in vele soorten modder rondwentelen of zich met een kracht van vier atmosfeer laten natspuitcn. Het schijnt allemaal bar gezond te zijn. Het wemelt in Bad Harzburg van de bad artsen. dokters die zich speciaal op deze geneeswijze hebben toe gelegd. Twee kampen Wat niet zo leuk Ls, maar toch ook wel voor het aantrekken van toeristen wordt gebruikt Is, dat Bad Harzburg maar zes kilome- laag. Het badhui ter van het IJzeren Gordijn ligt. I Bij Eckertai sluit men op slag bomen en hoge draadversperrin- 1 gen, is de wereld In twee kam- I pen verdeeld. Het Is een vreem de gewaarwording daar te staan. Aan de ene kant dc In groepjes rondkuicrendc toeristen cn een i genoegclijk terrasje waar men iets kan drinken, aan dc andere zijde de geheimzinnige, dreigen- i de stilte van het niemandsland. I Na de bouw van de muur in Berlijn is grensoverschrijding I ook in deze buurt schier onmo gelijk geworden. Achter de eer- ste prikkeldraadversperring is I een brede strook grond omge- ploegd. waarin de voetsporen van de vluchtelingen achterblij- ven, een eenvoudig middel om te controleren waar de zwakke plekken in de afsluiting zijn. i Een vijftig meter achter de om- I geploegde strook is een tweede 1 draadversperring, dikker en ho- ger dan dc eerste. Nog verder- I op bevinden zich langs de hele grens op gezichtsafstand van el- kaar houten wachttorens. die voortdurend met Vopo's zijn be mand. Wie bij het draad staat I en met een verrekijker naar zo 'n toren kijkt, blikt in dc ogen I van een Vopo, die onmiddellijk zijn kijker opneefril om te zien wat men in zijn schild voert. I Voldoening In Bad Harzburg is men erg ingenomen met de nieuwe lijn. De burgemeester heeft een brief I naar zijn Katwijkse ambtgenoot geschreven, waarin hij er zijn voldoening over uitspreekt, dat I deze verbinding tussen de Ne- I derlandse kuststrook en de Harz is tot stand gekomen. Men ver- I wacht in Bad Harzburg. dat ve- .en van ginds naar hier en van h.e- naar ginds zullen trekken I -T hoopt, dat daardoor de ver- I standhouding tussen Duitsers en 1 Nederlanders nog zal worden %-c:beterd. Dat is een mooie I wens. die het nuttige met het aangename verenigt. De onzekere idealist De onzekere idealist, door James Barlow. Uitgave Nieu we Wieken N.V., Amstelveen. Men noemt geen koe bont of er is wel een vlekje aan. Het is haast wel zeker, dat James Bar low nooit gehoord heeft van dit spreekwoord of het moest zijn van een Engels equivalent daar voor maar in elk geval heeft hij op de betekenis er van zijn nieuwste roman „De onzekere idealist" gebaseerd. Barlow geeft in zijn boek een boeiende be schrijving van het karakter van een Londense onderwijzer, een lingen. Die schoolmeester wordt door een dweepziek meisje, dot hem adoreert, maar afgewezen wordt, in een hachelijke positie gebracht, zo hachelijk, dat hij zich zelfs voor de rechtbank te verantwoorden krijgt. Het is een oud thema, dat Barlow evenwel opnieuw en met succes gebruikt heeft om in een bijzonder fijn zinnig geschreven verhaal af ?e rekenen met de hypocrisie van wat wel genoemd wordt het bur gerfatsoen. De vertaling is van Hermien Mangen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 13