1 KIJKÜSPIE6EL flat 1 Premie -van- de -Maand t Albert Heijn kópen nu de fiat prijzen dalen! INSTITUUT PONT F. J. G. Wijdicks A A A 1 A Gwer Zfüs deG/hmtei Rolschaatsen TYPEN STENO AVOND-MULO tienen Joorsfaq STUDEER voor SECRETARESSE IS AANGIFTE voor nieuwe leerlinge! Centrale verwarming in Kerk, School en Huis OLIEBRANDERS A. E. v. d. VOET ZN A. J. COOLS MACHINAAL GRONDBEDRIJF Vrije Universiteit NIEUWE LEroSCHE COURANT 12 ZATERDAG 30 JUNI 19 Tot onze grote vreugde schonk God ons een zoon en broertje JAN WILLEM H. SCHUTTE A. SCHUTTESlootweg MARJA HENK hopen op 15 juli a.s. de J dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in het hu- X welyk traden. X Hun dankbare kinderen: 1 HENK HERMIEN X ALI. J Woubrugge. ^bhoolstr. 13 Gelegenheid tot felici- j teren op vrijdag 13 juli 2 van 5—6.30 uur n.m. in l het verenigingsgebouw j der Geref. Kerk. MIJDRECHT Eengezinswoningen n. stenen schuur. Vrije vest. Prijs v a. 25.500.— k.k. Top- financiering ƒ24.500.InL: Verkoopkant, op het bouw terrein aan en nabij de Adel- ricusstr. op dinsdag, donder dag en zaterdag van 13.30— 16.30 en bij makel.kant. N.V. UMACO Maliebaan 63, Utrecht. Tel. 030-11877, na 19.00 uur 02950- 45982. Organisatie adviseurs Inlichtingen omtrent oplei ding. examens en lidmaat schap bij de Ned. Vereniging n Organisatie Adviseurs. Secr.: Belgischeplein 6. 'S-Gravenh. Tel. 070-551763. „Uwe genade is mij genoeg". Heden overleed plotse ling in de Hope des Eeuwigen levens, mijn in nig geliefde man. onze zorgzame vader, grootva der. broeder en zwager COKNELIS VAN VLIET, in de leeftijd van 70 jaar. Ter Aar: C. B. VAN VLIET- Roodenburg Utrecht: ADR. VAN VLIET L. VAN VLIET - Angenent T JACarVAN VLIET W. VAN VLIET- Rijnsburger. Arnhem: A. WAGENSVELD- v. Vliet J. A. WAGENSVELD Kleinkinderen en verdere familie. Ter Aar. 29 juni 1962 Pr. Irenestraat 9. De teraardebestelling zal d.v. plaatshebben op dins dag 3 juli a.s. op de Al gemene begraafplaats tus sen 12 en 13 uur. Geen bloemen RECTIFICATIE De Heere, op wie zij ver trouwde. heeft van ons weggenomen onze lieve zorgzame moeder, be huwd- en grootmoeder DERKJE VAN DEN BERG weduwe van Gijsbertus Tukker op de leeftijd van 67 j. J. KRIJTENBERG A. VERKERKE-Tukker A. VERKERKE BARTJE R. TUKKER P. TTJKKER-Walhout D. TUKKER D. TUKKER-de Jongh DERKJE. Bergen op Zoom. 27 juni 1962 Moerstraatsebaan 510 De teraardebestelling zal plaatshebben op iiiandag 2 juli a s. te 13.30 uur op de begraafplaats van de Psychiatrische Inrichting Vrederust te Bergen op Zoom. Kerkvoogden en notabe len van de Herv. kerk te Ter Aar (Z.-H.) geven met diep leedwezen ken nis van het plotseling overlijden var de Heer C. v. VLIET Azn. Kerkvoogd van boven genoemde kerkelijke gemeente. Gedurende vele jaren heeft hij onze kerk trouw gediend. P. Timmers Zoeterwoude BEKENDMAKING De burgemeester der ge meente Zoeterwoude maakt bekend: 1. dat. ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 der ont eigeningswet, een commissie uit Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland, bij gestaan door de daartoe door het algemeen bestuur aan gewezen deskundige en het hoofd van het bestuur der gemeente, in het gemeente huis aldaar zitting zal hou den de 16e juli 1962 te 10.30 ten einde de bezwaren belanghebbenden aan te horen tegen het plan van onteigening ten name van de provincie Zuid-Holland ten behoeve van de aanleg de wegverbinding van de Hoge Rijndijk met de ve Leiderdorp se brug de Oude Rijn in de ge meente Zoeterwoude. nodigt belanghebbenden om hun bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mon deling of schriftelijk aan ge noemde commissie mede te 2. dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der onteigeningswet en ter voldoening aan artikel 72a in verband met de bepa lingen van de artikelen 64 en 12 ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente, van 2 juli 1962 totdat de commissie haar werkzaam heden binnen de gemeente heeft volbracht; 3. dat het uitgewerkte plan van het gehele werk. bedoeld in het laatste lid artikel 12 van meerge noemde wet. voor een ieder ter inzage zal liggen ter se cretarie der gemeente Zoe terwoude. van 2 juli 1962 totdat de commissie haar werkzaamheden heeft vol bracht. Bezwaarschriften zijn vrijge steld van het recht van zegel. Zoeterwoude. 28 juni 1962. De Burgemeester voornoemd. DETMERS. Zoeterwoude 3ekendmaking De burgemeester der ge meente Zoeterwoude brengt ter algemene kennis, dat op de gemeentesecretarie i een ieder ter inzage is dergclegd het door de raad bij zijn besluit van 30 aug. 1961 vastgestelde uitbrei dingsplan in onderdelen Westeinde" goedgekeurd door De Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland. bij besluit van 10 mei 1962 G.S. no. 6. Zoeterwoude. 28 juni 1962 De burgemeester voornoemd DETMERS Wringerrollen Bekleden van wringerrollen met prima witte rubber (tinnen enkele dagen gereed COVERBEDRIJF AK.B DANKBETUIGING Voor uw deelneming, be toond na het overlijden van onze broer, zwager en oom DAMMES BERGMAN, betuigen wij u, onze harte lijke dank. Uit aller naam: G. BERGMAN COLLI N-Zuilhof f danken ook namens de kin deren en kleinkinderen, al len voor de hartelijke be langstelling. ondervonden bij hun veertigjarig huwe lijk. 30 juni 1962. St. Antoniuslaan 23. Sassenheim. Hartelijk dank aan allen voor de belangstelling bij ons 50-jarig huwelijksfeest ondervonden. Fam. VAN WETTEN Koudekerk a.d. Rijn. PRAKTIJK HERVAT. REPARATIES AAN Kunstgebitten voor de buitengemeenten 's morgens met oode mee 's middags retour 1 A Nog meer ,,Beter-Leven"-artikelen Behalve de juli-premies z|jn ook voor u beschikbaar: Verstelbaar zonnebed Royale snelkookpan in extra soliede uitvoering, voor 4 a 6 personen. Com- Zware fris-blauwe canvas- pleet met inzetbakjes en re- bekleding (kleurecht) met ceptenboek. Geschikt voor NORMALE VERKOOPPRIJS 52.5° CLUB-PRIJS in PMC-cheques f. 32.- bestelnummer 630 alle kooktoestellen. NORMALE VERKOOPPRIJS 60.- CLUB-PRIJS in PMC-oheques f. 34.- bestelnummer 610 Bestuurbare ZO WORDT U PMC-LID bij elke gulden boodschap pen. kunt u (tenzij anders aangegeven) een AH-spaar- zegel 4 10 cent kopen. hebt u een spaarboekje vol (490 zegels) dan ontvangt u het PMC-chequeboek ter waarde van f 52.-. elke maand komen er nieuwe premies tegen extra lage clubprijzen. i u kunt deze bestellen met een speciaal bestelbiljöt. betaalt met PMC-cheques en ontvangt dan de premie franco thuis. PMC-premies zijn kwali teitsartikelen; volledig gegarandeerd volgens de gebruikelijke normen. oersterke constructie dubbel gelagerd geruisloze rubberwielen schoenmaten 30-45 (verstelbaar) 1 soliede leerwerk, in rood en w schuimrubber wreefbesehermers 1 jaar garantie NORMALE VERKOOPPRIJS f. 34.50 CLUB-PRIJS in PMC-cheques f. 18.- Bestelnummer G60 75 jaar...en aktiever dan ooit! PMC-Clubnieuws met alle inlichtingen in een All-winkcl. waar u ook showmodellen van de premies kunt zien. Inrichting voor moderne tandtechniek GANGETJE 1 LEIDEN (hoek Breestraat) Telef. 24334 (b.g.g. 20234) Handelsschool „THEOPRAC" Voorstraat 89 Katwijk aan Zee Oude Singel 236. Lelden Telefoon (61718 2859 Ook voor TYPEWERK en STENCILWERK den bericht dat in de veiling d.d. 29 juni 1962 m bod is ge bracht het perceel Leeuwe- rikstraat 15 te Leiden op 17.800.—. Afslag' 6 juli a.s. om 19 uur in het Notarishuis aan de Hogewoerd 144 te Leiden. OPL. VOOR DIPL. A en B in 1, 2, of 3 jaar U.L.O. Plesmanlaan - t o IJ. en boekenlijst-rooster. n 7 u.: i Toel examens voor klas 2 en 3 ag 4 juli om 8 i Station Leiden; Inl, inschr. ni< Woensdag 5 september om 7.30 uur: Inl cn 2c inschr. nieuwe IJ. Om 8 uur: Boekenbeurs. Vrijdag 7 september om 7 u.: Aanvang der lessen. GEGARANDEERD BLIJVEND WATERDICHT! Ttleloon W7UU—U13 GEZINSKREDIET GELDLENINGEN ZONDER BORG vanal f 100.- t GELR looncessle. RESTANTSCHULD VERVALT BIJ OVERLIJDEN. Lich te aflossing. Vlug. zakelUk. diskreet, desgewenst geheel schriltelijk. OPGERICHT 1926 NATIONALE VOLKSBANK OEN HAAG - ItlVIERVISMARKT 4 - TELEFOON «3 KM 10-maands beroepsopl. voor meisjes met Gymn., H.B.S.. M.U.L.O. Inschrijving geopend Aanvang september Vraagt gratis prospectus. VROEGTIJDIG AANMELDEN DRINGEND GEWENST LEIDEN traat 89a, tel. 2.37.57 DEN HAAG DORDRECHT GRONINGEN HAARLEM UW HUIS TE HENDRIK IDO AMBACHT ROOSENDAAL KOUDEKERK A/D RIJN* BOSKOOP SCHIPLUIDEN PAPENDRECHT VOORSCHOTEN BERKEL WADDINXVEEN VRAAGT WONINGGIDS. J4ETHIJ IS DE MOEITE WAARD! Fiat 1100 Export Fiat 1300 Fiat 500 sunroof nü 3450.- GianJiniera nu 3950.- Flat 600 nu 4150.- j 5800.- u 7600.- 9850.- .11850.- tip voor autokopers... Onze winkels, werkplaatsen en kantoren zijn e de gehele dag gesloten WEGENS UITGAANSDAG. Personeelsver. „DE KOUVERDRIJVERS" JAN DE NIE ZONEN - LEIDEN Chr. Handelsavondschool te Alphen aan den Rijn St. Jorisplein 4 (Tel. 3420) op woensdag 4 en vrijdag 6 juli 's avonds van 7.00-9..00 in de schot OPLEIDING voor: Diploma 3-jar. Handelsavondschool (tevens Middenstandsdiploma). PraktijUdiploma's Boekhouden, Nederlands, Vreemde talen. Laag cursusgeld. Middelbaar bevoegde opleiders. Informaties bij de directeur. Wilhelminalaan 75. L. J. STORTENBEKE Telefoon 2446. here) heefl kwaï M Bosti VENDUHUIS DER NOTARISSEN Hogewoerd 144 LEIDEN Tel. 01710-26424 Op donderdag 5 juli a.s. om 10 uur zal om contant; geld publiek contant wegens sterfgeval worden verkocht ANTIEK EN INBOEDELGOEDEREN w.o. voorkomen: O.H. kussenkast, eiken dekenkist, Friese staartklok, mahonie kabinet, spinnewiel, En gelse tafelklok. schilderijen uit de romantische en Haagse school, Perzische kleden, antieke laden- kastjes. piano, plated kandelaars, koper kroontje, haardscherm, vijzel en kandelaars. Franse vazen en beeldjes, tinnen borden en kristal. Voorts een collectie gouden en zilveren voorwer pen w.o. horloge, armbanden, ringen, dasspelden, colliers en gemonteerd kristal. Kijkdag woensdag 4 juli van 10 tot 4 uur. L. J. HOELEN, Veilingmeester. Autobedrijf STIPDONK RIJNDIJK 114 VOORSCHOTEN TEL. 01710-31' AUSTIN A 40 I960 3900, RENAULT DAUPHINE 1961 3600. SIMCA ARONDE EI.YSEE 1958 2600 DE SOTO FIRE FLITE 1956 4800. V.W. bestel iqet ramen 1956 2400. SIMCA ARIANE 4 Super Luxe 1960 4300 MORRIS MINOR 1000 1959 2900 GOGGOMOBIEL met radio en roldak 1956 1250. FORD CONSUL met radio 1957 2500; SPOED Gevraagd liefst ruime ZIT-SLAAPKAMER door oudere Heer. Bezigheden buitenshuis. Bij voorkei in de buurt van het station. Genegen goede huurprijs t betalen. Brieven onder no. 4290 bur. van dit blad. Technisch Bureau Zoeterwoudséweg 11 Leiden Telefoon 33260 Vraagt vrijblijvend inlichtingen VERHUIZINGEN H. BINNENDIJK RIJNSBURG TELEFOON (01718) 28. Vanaf eigen exploitatie leveren wij: TUINGROND AAN KWEKERIJEN EN PARTICULIEREN VANAF 7 M3 GROND VOOR SIERTUINEN EN PLANTSOENEN GROND VOOR ANDERE DOELEINDEN Wij staan voor U klaar voor vrijwel alle plaat sen in Nederland en zelfs daarbuiten. ir Onze gronden zijn goedgekeurd voor alle ge wassen door de tuinbouwproefstations te Bos koop en Naaldwijk. Analyses staan te Uwer beschikking. Vraagt vrijblijvend inlichtingen, telefonisch 's avonds na 7 uur. Overdag op het werk aan de Gemeneweg 6. Hazerswoude. CURSUS 1962-1963 voor het eerst aan de Vrije Universiteit te laten inschrijven voor de studie in de Wis- en natuur kunde met hoofd- of bijvak scheikunde, wordt meegedeeld dat de praktische oefeningen in de scheikunde beginnen op maandag 27 aug. a.s. om 1.30 uur nm. in het laboratorium, De Lairesse- straat 174, Amsterdam-Z. Schriftelijke aanmeldingen gaarne spoedig aan de administratie van het laboratorium.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 12