Paraat" komt in Alphen aan den Rijn inder aanvoer van rond- en platvis in april van dit jaar Raad Alphen tevreden over plan „Verlengde Aarkade" Zomersportweek 1962 bracht plezier in Alphen ;UWE LEIDSCHE COURANT ZATERDAG 30 JUNI 1962 Visserijgolfjes De aanvoer van rondvis heeft, vergeleken met maart, een teleurstellend teld opgeleverd. Het aanbod van makreel was vrij ruim. De grote tong- invoeren hielden aan. Voor verse haring werden hoge prijzen betaald. Op »t IJsselmeer bestond de overigens geringe aanvoer uit paling en spiering, e aanvoer en verzending van mosselen werd beëindigd. De produktie »n oesters was, voor de tijd van het jaar, hoog. De aanvoer van gezouten iring was met ingang van 14 april niet meer toegestaan. In de periode it 14 april werden slechts 157 kantjes steurharing aangebracht, afkomstig in de trawlvisserij. De export van gezouten haring vertoonde een nor- laal beeld: 1210 ton voor een waarde van f 956.000 tegen 1217 ton voor 870.000 in april 1961. De haringspanvisserij was alleen in de eerste helft in april nog van betekenis. Van de totale aanvoer van verse haring was pgeveer 80 procent afkomstig van genoemde tak van visserij, afzet was in april (per jOO kg): IJmuiden: aanvoer 1150, licht 1140, afgekeurd 5, doorgedraaid Scheveningen: aanvoer en verkocht 80, ^riingen aanvoer en verkocht 82; Ove- ge plaatsen aanvoer en verkocht 10. [Ongeveer 80 procent werd uitgevoerd: y>6 ton voor f 430.000 tegen 584 ton eor f 222.000 in april 1961. De uitvoer en bokking bereikte 339 ton voor 394.000 (264 ton voor f 262.000 in 1961). De aanvoer van zowel rond- als plat- is vertoonde een aanzlenliik minder onstig beeld dan In maart. Het aanbod an rondvis liep terug van 3.587 ton. «middelde prijs f 0.46 per kilo, tot 2.144 on, gem. prijs f 0,60 per kilo. De aan roer van platvis daalde van 3006 ton. [em. prijs f 1,70 per kilo. tot 2.477 ton. (em. prijs f 2,13 per kilo. De aanvoer van makreel begon goed ip gang te komen. Er kwam 2600 ton lan de markt, waarvan 1896 ton te m'uiden werd afgeslagen en 657 ton te evenlngen. In beide plaatsen vooral in de eerste helft v< aand hoge prijzen betaald. Een hoe- elheid van 57 ton werd afgevoerd de vismeelindustrie. hiervan had „n de minimumaanvoerprijs van 18 per kilo niet opgebracht: 251 ton rd uitgevoerd. Het aanbod van schelvis lag met 367 ton nagenoeg op het niveau van maart. De gemiddelde prijs steeg evenwel van f 0,66 tot f 0.76 per kilo. De uitvoer bedroeg 122 ton. ingevoerd werd 219 ton i De aanvoer van kebaljauw liep bedui dend terug: van 954 ton, gem. prijs f 0,68 per kilo, tot 503 ton, gem. prijs f 0.93 per kilo. Zowel in IJmuiden als Scheve- jnlngen bestond het aanbod van kabel jauw voornamelijk uit de grotere soor ten. Ruim 250 ton kabeljauw werd ge ëxporteerd. ingevoerd werd 1323 ton. Er was 893 ton schol aan de markt, waarvoor gemiddeld f 0.58 per kilo werd betaald. Het aanbod lag bijna 800 ton lager dan in Maart, de prijzen wa ren slechts weinig hoger. De uitvoer be reikte een totaal van 391 ton. De grote tongvangsten hielden aan. de afslagprljzen bleven zich eveneens op een hoog peil bewegen. In totaal werd 1301 ton aangevoerd, die een gemiddel de prijs opbracht van f3,37 per kilo. Nagenoeg de gehele aanvoer werd ge- ëxporteerd. Voor de vissoorten, waarvoor een ml- nimumaanvoer is vastgesteld, is het overzicht: schelvis, aanvoer 26. kocht 26.499: wijting, aanvoer 785.333, verkocht 757.839. doorgedraaid 27.494; schol, aanvoer 453.001, verkocht 448.976. doorgedraaid 4.925; schar, aanvoer 79.180. verkocht 79.010. doorgedraaid 170. Door de teleurstellende aanvoe zeevis lag de uitvoer op een lager ni veau dan ln de laatste maanden het geval was: 2451 ton voor f 6,4 min. te gen 1940 ton voor f4 min. in april 1961. De invoer van verse en bevroren vis was 941 ton voor f 1,5 min. tegen 1002 ton voor f 1,2 min. (Advertentie) Voor de VL 84 Jan Senior is de vis serij succesvol geweest. In een trek van anderhalf uur bemachtigde men 25 a kantjes. De SCH 42 Nelly deed een trek van 20 kantjes in de avonduren aren nog enkele schepen die geluk hadden en vijftien tot twintig kantjes konden bemachtigen. Andere schepen hadden evenwel vrijwel niets gevangen De IJM 72 Beatrice ving in een dag slechts tien kantjes. De KW 4 Golf stroom had maar acht kantjes op dag kunnen vangen. De TX 33 had geluk. Van maandag af ving men 900 kilo tong en 100 manden vis. Men had wat schade aan de netten. De KW 159 Marian Ellen ving i laatste trek 1 last haring en daarvóór 10 kantjes. Ook maakte men een par tijtje schelvis, wat wijting en wat ka beljauw buit. Wat er waf aanvoer in IJmuiden was donder dag 3261 kisten, waarvan 500 schelvis, 225 wijting, 215 gul en kabeljauw, 35 koolvis, 270 haring, 1785 makreel, 325 schol, 200 varia, 465 stuks kabeljauw, 12.500 kilo tong. In Scheveningen was de aanvoer 20 schelvis, 80 wijting, 50 gul en kabeljauw. 130 haring, 70 makreel, 150 schol, 60 stuks kabe'inuw, 4000 kilo tong en 400 kantjes haring. (Advertentie) VERSE, zowel als KOELHUISBOTER door „omzet" steeds vers voorradig. De Landbouwer VOORSTRAAT 36 TEL. 2136 OOK MET DEINZEN KOMT DE VANGST BINNEN Deins er dan ook niet voor terug om voor de belegging van Uw inkomsten een deskundig advies te vragen. Ga er 'voluit' op af en praat 's met de RAIFFEISEN BANK KATWIJK aan ZEE KATWIJK AAK DEN RIJN Jaaroverzicht groenteveiling In de loop van 1961 werd aan de groenteveiling „Katwijk en omstreken omgezet 21.312.600 kg waspeen tegen 20.136.200 kg in I960; de opbrengst f 6.703.407 tegen f 6.957.495 vorig jaa: middenprijs per 100 kg was f 31,48. in 1960 f 34,55. Aan bloemkool werd omgezet 2.606.100 stuks (2.541.700 stuks), voor f 1.028770 (f 960.160), middenprijs f 39.48 per 100 kg (f 37,78). Sla 1.393.800 stuks (1.342.600 stuks), voor f 161.700 (f92.680), midden prijs f 11,61 (f 6.91). Ér kwam 399.500 bos bospeen die f 142.277 opbrachten. Schorseneren 163.600 kg voor f 67.648; andijvie 462.200 kg voor f 53.685: breekpeen 395.100 kg voor f 46.183; uien 326.800 kg voor f 44.922; prlncessebonen 52.700 kg voor f 36.084; spinazie 216.300 kg voor f28.356, prei 138.500 kg voor f 28.347; rode kool 276.400 kg voor f 23.097; tomaten 52.000 kg (24.200 kg) voor f 22.956 (f 7530): witlof 33.300 kg voor f 19.809; boeren kool 68.800 kg voor f 18.775; kroten 135.800 kg voor f 15.430; boskroten 86.600 bos voor f 15.119: spruitkool 26.400 kg voor f 13.751; radijs 116.100 bos voor f 13.722; rabarber 90.900 kg voor f 13.512. groene kool 95.900 kg voor f 12.832; knol selderij 90.300 stuks voor f 12.761; bos- selderij 183.300 bos voor f 12.591; peter selie 106.400 bos voor f 8823; komkom mers 37.900 stuks voor f 6981; gele kool 55.400 kg voor f 5332; snijbonen 7700 kg voor f 5163; aardbeien 2700 kg voor f 4909; spitskool 12.500 kg voor f 4094 In totaal werden omgezet 28.948.800 eenheden (27.424.900 eenheden) voor f 8.598.002 (f 8.780.263). K.D.C.-competilie Door de damclub KDC werd een aan vang gemaakt met de onderlinge zo mercompetitie. De uitslagen: H. Klin kenbergJ. van Slooten 20: J. God- waldt—H. Klinkenberg 2—0; J. Zwaan— J. Godwaldt 20; J. SchoneveldJ Passchier 20: A. van BeelenA. Ver hoog 1—1: H. Klinkenberg—C. Guyt 20; H. Koelewijn—J. van Duijvenbo- de 11; A. VerhoogJ. Schoneveld 11: J. van DuijvenbodeC. Guyt 11; D. MinneeJ. Godwaldt 02; J. Passchier— H. Koelewijn 11; A. van BeelenJ Schoneveld 11; J- Schoneveld PznD. Minnee 20: H. KoelewijnJ. Schone veld 2—0: J. Passchier—C. Guyt 2—0: J. GodwaldtJ. Passchier 02: H. Klin kenbergJ. Schoneveld Pzn 11: ,T. ZwaanA. Verhoog 20; A. van Beelen J. van Duijvenbode 20; D. Minnee H. Koelewijn 0—2; J. Schoneveld Pzn- J. Passchier 02; C. GuytJ. Schone veld 02; D. MinneeA. Verhoog 02: J. Schoneveld PznJ. Zwaan 02; J. GodwaldtA. van Beelen 20: J. vai DuijvenbodeJ. Passchier 02. Maandagavond heeft de prijsuitrel king plaatsgehad aan hen, die in he toernooi om het damkampioenschap prij zen behaalden. Kampioen werd in de hoofdklasse C. Varkevisser van KWZ kampioen in de eerste klasse werd de KDC-speler J. Godwaldt. BENTHUIZEN Jeugd op stap De hoogste klas van de bijzondere lagere halschool maakte donderdag on der leiding van het schoolhoofd, de heer n Hoeven en twee bestuurs leden van de vereniging ..Een school met de Bijbel", de heren P. T. van Gaaien Snoep, een prachtige reis naar het oosten des land* Via Utrecht ging het naar de Wester- bouwing, vanwaar men een bootreis van uur maakte naar het stroom opwaarts gelegen Arnhem. Per autobus ging het verder via Nijmegen naar de grens. In Berg en Dal werden de mee gebrachte broodjes aangesproken en vertoefde men geruime tijd in een speel tuin. Over Groesbeek en Mook reed t naar Overloon. waar de kinderen het Oorlogsmuseum werden gecon fronteerd met vele feiten en voorwer pen uit de laatste wereldoorlog. In Hertogenbosch werd de St.-Jan be zocht. Via Utrecht kwam men in Haastrecht in de uitspanning „De kleine Betuwe". De Gereformeerde Gemeente te Bent- op de vorige week beroepbaar gestelde kandidaat C. Harinek uit Goes. WOUBRUCGE Afscheid mei. Van Dam Vrijdagmorgen nam mej. H. J. van Dam. na een dienstverband van 26 jaar. in het raadhuis afscheid als schoonmaak ster. in aanwezigheid van het voltallig gemeenfepersoneel. Het speet burge meester J. C. van Wageningen. dat me juffrouw Van Dam ontslag had geno men. doch gezien haar leeftiid kon hij dit besluit alleszins billiiken. Spreker prees haar ijver en toewijding en sprak de hoop uit, dat zij nog vele ji haar rust zal genieten. Mede in verband met haar 25-jarig jubileum reikte hij e enenveloppe met inhoud uit namens het gemeentebestuur. Namens het personeel sprak secre+a ris H, J. Hoogenboom zijn erkentelijk heid uit over de prettige samenwerking in al die jaren. Ook deze spreker bood een geschenk onder couvert aan. Namens het bstuur van de Platte landsvrouwen schonk de erepresidenet, mevrouw Van Wageningen, bii dit af scheid het erediploma van verdienste van de Bond van Plattelandsvrouwen Hierna bleef het gezelschap nog eni ge tijd gezellig bijeen. Burgerlijke stand GEBOREN: Anna Antoinette, d v P Kuijt en A A van Dongen: Dieuwelina Cornelia, d v C van Dijk en J Wassenaar: Nicolaas, z v N van Duij venvoorde en A Ravensbergen; Maria, d v J van der Kraan en M van der Vecht; Dirk. z v T) van der Plas en A Vlieland; Petrnnella Jannette, d v B de Bruijn en J D van Duijn; Aric. z v P Krijgsman en D Haas noot; Maartje Jannetje, d v C Schaap en G den Duik; Jansje, d v N Zwanen burg en M van Ffmond. ONDERTROUWD: K Varkevisser en B Sloos; A Slot en L M van Rhijn; M Kuik en S G Kroes; J Varkevisser en M van der Plas. GETROUWD: P L M Zonneveld en A J C G van Paridon; G A Hollinga en J Tulen; C J van der Wilk en L Klaassen. OVERLEDEN: Wilhelmina Verburg, 86 j, w v D de Jong; Cornelis Jozeph Bos kamp, 67 j. Bridgeclub De Brug Uitslagen van de onderlinge bridge drive: 1. mevrouw CoenraedsH. de Booy 89 punten; 2. E. van Leeuwen A. de Ruyter 80 p.; 3. D. v. d. Plas J. de Jong 74 p.; 4 L. v. d. PlasJ. Parle- vliet 74 p.; 5. Wamsteker, Paridon- M. D. Hage 71 p.; 6. echtpaar C. den Duik Jzn 71 p.; 7. echtpaar C. Duyndam 70 p.; 8. D ParlevlietJ. v. d. Plas 67 p.: 9. echtpaar M. v. d. Anker 52 p. KOUDEKERK A. D. RIJN Oranjevoelhal Ter gelegenheid van de verjaardag ,-an prins Bernhard was. evenals vorig Jaar, door de Oranjevereniging een voet balwedstrijd georganiseerd tussen elftal len van de openbare school en de her vormde schooi. Hert wend een spannende strijd, waarin de aanvallen elkaar van weerszijden opvolgden. Soms sloot het spel van de hervormde school iets beter, maar van een overwicht kon men wonden gesproken. Tot in het begin van de tweede helft konden de keepers hun doel schoonhouden. Een kwartier na de mst gelukte het Wim van dor Meijden van buiten hert straf schopgebied een hard schot te lossen en daarmee de hervormde school de leiding te geven, diie zij behield. De secretaris van de Oranjevereniging de heer Van de Ven, reikte aan de aan voerder van hert winnende eflftafl een beker uit. De verliezende ploeg kreeg een medaille. Feestelijke tocht In verband met het 45-jarig bestaan van de afdeling Hazerswoude-Koudekerk aan den Rijn van de Nederlands Christe lijke Bouwarbeidersbond maakten de le. den van deze afdeling een tocht per auto bus. De reis ging via Boskoop-Utrecht naar Doorn. Nadat daar in hotel Van Driest de koffie was gebruikt, werd het kasteel van de ex-keizer Wilhelm bezichtigd. Daarna ging de reis naar Leersum, waar de inwendige mens werd versterkt. Ver volgens over de Veluwe naar Apeldoorn, waar de Julianatoren werd bezocht. Het gezelschap liet zich de maaltijd in hotel Boszicht te Scherpenzeel goed smaken. Nadat te Harmeien een laatste versnape- i voldaan Verzekering en financiering van auto's motorrijwielen, enz. ASSURANTIEKANTOOR VAN DER PLAS Wyborghstraat 7 TeL Katwijk aan Zee. Het kantoor voor al Uw verzekeringen. LEEG TE AANVAARDEN WOONHUIS te koop met garage 1 kamers. 1 badkamer, keuken, bijkeu ken, 3 toiletten. Omgeving Overduin te Katwijk. Inl.: Mak. en Ass.kant. MINNEE BOULEVARD 56 KATV KATWIJK AAIS ZEE Hoog en laag water Zondag: hoog water 2.29 en 14.59 uu laag water 10.41 cn 23.06 uur. Maandag: hoog water 3.16 en 15.44 uu laag water 11.27 en 23.49 uur. Sfeer in *1 gesin f De „!\ieuu>e Leidacheer in I Oranjefeesten Het Oranjecomité vergaderde om het programma voor de komende festiviteiten vast te stellen. Aangezien op de verjaar- van de Koningin al kinderfeesten zijn gehouden, besloot men dit onderdeel het programma nu niet op de eerste feestdag te laten vallen. Inplaats daarvan geeft het Amsterdams kindercabaret van Dick Tiasco nu een openluchtvoorstelling Het feest wordt gehouden op dinsdag en woensdag 18 juli. Het programma begint dinsdag met een kinderoptochl versierde fietsjes en autopeds. Om half elf worden de kinderen getracteerfl uur begint de genoemde voorstel ling en 's avonds om 7 uur wordt de be kende wielerronde gehouden. Voor woensdag vermeldt het program- ia: 10 uur, ringrijden op bromfietsen, uur, boegsprietlopen; half 4. ringrijden per fiets; 7 uur, gymnastiekdemonstra- tie: 11 uur. vuurwerk. ZWAMMERDAM Bejaarden tocht Woensdag hebben de bejaarden vat Zwammerdam een gezellige uitgaansdag gehad. Ditmaal ging men met een mooie salonboot omstreeks 9 uur van Avifauna de Rijn af naar Alphen aan den Rijn, over het Braassemermeer naar Schip hol. waar natuurlijk veel te zien was. Ongeveer anderhalf uur bleef het ge zelschap daar, waarna men terugkeerde naar Avifauna voor een diiner. Namens alle bejaarden sprak de 79- Ja rige heer Niesimg tijdens hert diner dankwoorden tot hert comiité, dart voor deze zeer geklaagde uitgaansdag had ge zorgd. -De muziekvereniging zorgde voor een muzikale thuiskomst. TER AAR De heer C. van Vliet overleden Vrijdagmorgen in alle vroegte is na een kortstondige ziekte overleden de heer C. van Vliet Az, 70 jaar oud. Dc heer Van Vliet was raadslid (C.H.U.). Jaren lang heeft de overledene als bestuurslid zijn krachten gegeven aan het werk va> het Groene Kruis. Het college van kerk voogden en notabelen der Herv. Gemeen te zag hem ook in zijn midden. De heer Van Vliet, die zijn kolenhandel peditiebedrijf reeds enkele jaren terug had overgedaan aan zijn zoon, rustend, maar toch nog steeds bezig met diverse dingen. Het Nederlandse volk en het Neder landse leger zijn Jarenlang twee naast elkaar staande grootheden geweest. Het ls minister Staf geweest, die met serieuze pogingen ls begonnen wat meer waar dering voor de militair te kweken, uit gaande van de stelling, dat het ook hier veelal de onbekendheid was, die onbe mind maakte. Zo zUn de onderdagen en de jeugddagen tot stand gekomen en ook vijf Jaar geleden de militaire tentoon stelling „Paraat". Voornamelijk naar plaatsen waar geen garnizoen is is men met „Paraat" ge gaan. Ook dit Jaar heeft men in zeven grote gemeenten geëxposeerd en „Paraat 1962" zal voor de achtste maal dit Jaar te Alphen aan den Rijn worden opge steld. waarmee de serie wordt besloten In hotel „Toor" hebben de luitenant kolonel J. Glaser, hoofd van de afdeling personeelspubliciteit. majoor F. v. d. Le lie. plaatsvervangend hoofd, cn de le luitenante Luva H. van Warmerdam, die als commandante Milva-Luva is inge deeld bij „Paraat", aan de pers een en ander verteld, over wat ;aat gebeuren „Paraat 1962" is ■an 9 tot en met 14 juli in Alphen i. d. Rijn op het plein voor gebouw „Na bij" met een expositietent van 700 m2 en een buitenexpositie. In de tent zal men allerlei inlichtingen kunnen krlj- de Navo, de landmacht en de luchtmacht, en de daarin samenwerken de delen: geneeskundige dienst inten dance. welzijnszorg, geestelijke verzor ging, korps luchtwachtdienst beroeps opleidingen enz. Er zijn o.a. maquettes, uniformen, wapens en een veldpostkan toor (met eigen stempelopdruk) te zien En heeft men dat alles bezichtigd, dan kan men ook nog enkele films volgen. Luitenante v. Warmerdam vertelde over het werk van „de meisjes", sinds 1944 in Milva- en later ook ln Mllva- verband opgenomen. Dat ze bij de ge neeskundige cn administratieve diensten op hun plaats zijn. dat de intendance voor hen zeer geschikt is, men zal zich ervan kunnen overtuigen. Maar de meis jes gaan ook steeds meer belangrijke taken vervullen bij de vliegveiligheid, de radardienst en de verkeersleiding. Buiten staan opgesteld een tank, et lesvliegtuig, een straaljager en geleide projectielen. In verband met deze ten toonstelling zijn er ook demonstraties. Op maandagavond zal het fanfarekorps van de genie uit 's-Hertogenbosch taptoe geven op het Thorbeckepiein; dinsdagavond muzikale rondgang van de Koninklijke Marechaussee, met aanslui tend motordemonstraties op het terrein van de v.v. Alphen; daar wordt op woensdagavond ook een voetbalwed strijd gespeeld tussen het Ned. militair elftal en de amateur-kampioensclub van Nederland. „Xerxes" uit Rotterdam; za terdagmiddag 14 juli zUn er demonstra ties van de vaar- en duikerschool 'met helikopter) in de kom van de Rijnha- „Paraat 1962" zal te Alphen aan den Rijn op maandagmorgen 9 juli om 11 door burgemeester Z. Bruins Slot worden geopend. De tentoonstelling ls iedere dag geopend van 25 en 710 u., zaterdagmorgen ook van 10—12 uur, op de andere morgens hoopt men de school jeugd te ontvangen. De tentoonstelling alle demonstraties (met uitzondering i de voetbalwedstrijd) zijn gratis bij SOMMIGE leden van Alphens raad hadden gisteravond vrg veel praat- stof. De burgemeester deelde mee, dat raadslid A. M. van Muiswinkel juist uit het ziekenhuis naar huis was teruggekeerd en dat hem een bloe- mengroet was gezonden. De raad ging akkoord met het voorstel prins Bernhard in verband met zijn verjaardag een telegram te zenden. De heer Duin vond het jaarverslag 1961 van de christelijke bibliotheek en leeszaal dat was binnengekomen, wel erg summier. Hij wilde wat meer weten over de leesgeld- en contributienormen. De uitlening van boeken was toege nomen (12.000), maar het bedrag per boek kwam slechts op 6,7 cent. Door de Ohr. muziekvereniging „Arti et Religioni" was een schrijven gezon den betreffende de subsidiëring. B. en W stelden voor dit te behandelen bij de be groting. De heer Duin (en de heer Sloot- es viel hem) vestigde er de aandacht op dat een eventuele wijziging in de sub sidieregeling dan pas begin 1964 effect zou sorteren. Hij voelde meer voor een preadvies voor een volgende raadsver gadering. Burgemeester Z. Bruins Slot wilde zich daartegen niet verzetten, maar zei dat men niet al te zeer moet rekenen op een voorstel tot vertioging. Hij zei wel ver wonderd geweest te zijn over het ver zoek, zo kort nadat de gemeente de unl- formenlast van de muziekverenigingen had geliquideerd. Bij punt 6 (uitbreidingsplan „Ver lengde Aarkade") vroeg de heer Sloot- es te bewerken dat de voormalige boerderij van de heer Oosthoek om de oudheidkundige waarde gespaard zal blijven. De heer Duin wilde wel eens een duidelijke tekening zien vai plannen met liet complex-Verlengde Aarkade. „We zuilen ons best doep er een te laten maken", zei de voorzitter. Voor het voorstel betreffende de ver betering in het centrum rond de Gaslaan had de heer Gesman waardering, met dc anleg van nieuwe wegen mag men de bestaande niet vergeten. Hij vroeg aandacht voor noodzakelijke betering van gedeelten van de Juliana- straat en de Prins Hendrikstraat. De heer De Ruiter was blij met de parkeerruimte die zal ontstaan, doch de burgemeester zei dat men er niet al te overdreven verwachtingen van moet heb ben. Het gaal maar om ruimte voor dertigtal auto's. Ook over de verkoop van enkele panden aan de Prins Hendrikstraat aan de heer C Beider ontstond discussie. Men wilde voldoende waarborgen dat het zich daar bevindende overveer behandhaafd blijft B. cn W. zegden toe de nodige voer- -aarden in de verkoopsbepalingen op te doen opnemen. De heer Sloetjes stemdi Vergoeding De heren Van der Meent en Duin maakten bezwaar tegen de vergoeding aan de leden van de commissie tot ring van schoolverzuim (f 10 per verga dering, een grotere uitgave van rond f 1000 per jaar). De vergoeding zou hier mee worden gelijkgesteld aan de leden van de raadscommissie. Met de stemmen van de heren Van der Meeni en Slootjes tegen ging de raad tenslotte akkoord. Uitvoerig schonk men aandacht het voorstel tot het beschikbaar stellen van podia voor zeven lokalen van de R.K school. Vooral de heren Duin cn Slootjes u-aren van mening, dat het toch wel te ver gaat met aanvragen, temeer daar onderwijsdeskundigen hier verschillend oordelen. Daar men overigens ln dit ge val niet kon spreken van overschrijding van de 1. o. wet ging de raad akkoord. Viergang Het voorstel inzake subsidiëring dc op te richten stiohting tot behoud de molenviergang van de Drooggemaak te polder aan de Westzijde te Aarlander- veen had veler aandacht. Dc ingelan den van deze polder zijn van mening dat er een mechanische bemaling moet ko men. in overeenstemming met de eisen de tijd. Gaat de gemeente subsidie verlenen, dan vrezen zij gevaar mech a nisa tiepla nnen De heer Geerlof stelde zich achter dit standpunt De burgemeester en andere sprekers wezen erop, dat deze viergang enig is in Nederland en wellicht ln ge heel Europa. Hot is gewenst die in stand te houden. Op voorstel van wet houder Van de Berg ging de raad ak koord met subsidieverlening van maxi maal f 3000 per jaar. Naar aanleiding van een voorgestelde wijziging van de gemeentebegroting in we nog, dat het to stand komen ien verbeterde atletlekaccommodatie voor de AAV. *36-C thans vastzit op overeenkomst van deze vereniging met Alphla en A.R.C.. De gemeente moet zekerheid hebben dat de te treffen regelen voor geruime tijd zullen gelden. rPEN aanzien van het op het programma van de zomersportweek 1962 als havenfestijn" aangekondigde evenement (voor meisjes en jon gens van 16 jaar en ouder) waren de verwachtingen hoog gespannen. En de nu niet bepaald zomerse temperatuur buiten beschouwing latend zowel de ruim tachtig deelnemers als de leden van de C.J.V. Jonathan (wijk Hoorn) die het feest organiseerden, zijn niet teleurgesteld. Er heerste veel vrolijkheid in en rond de Rijnhaven. De belangstelling was niet zo groot als vorig jaar maar zij die, diep in de kraag gedoken, van de kant af de verrichtingen van de meisjes en jongens gadesloegen, hebben veel plezier beleefd. Er werden drie wedstrijden gehouden: de Jong en 3. Koos Jan Smit (12-15-ja- kanorace. wastobberace en touwklimmen rigen). boven tyet water. Vooral het tweede num. Vandaag wordt het zomerfeest alweer T bleek spectaculair: sommige deelne- besloten, door de meisjes en jongenr mers kwamen niet eens van start verdwenen onder de omgekantelde tobbe, natuurlijk tot grote hilariteit van de om standers. De kanorace was niet zo span nend, dtt kwam vermoedelijk doordat de af te leggen afstand te klein was. Voor zover wij hebben kunnen vast stellen. hebben alle deelnemers aan het „touwklimmen" zij moesten zich langs een touw van de vaste wal naar het ha venhoofd begeven de tocht kunnen volbrengen, al was de een uiteraard snel ler dan de ander. Om met dit onderdeel te beginnen: dc heer J. Pont. die de wed strijden achter de microfoon leidde, kon Aad Verkerk en Karin Koomc (bij de meisjes) en Evert Kruiswijk en Frans Verkerk (bij de jongens) als eerste en tweede prijswinnaars melden. Bij de kanorace waren Aad Verkerk en Dick Verkade nummer één en eindigden Coby Verkerk en Henk van Dam op de tweede plaats. Coby Verkerk bleek „m de wastobbe" heer en meester, bij de Jon gens was dat Vlie Hoeve. Coby Koot en Ton van Hemert verwierven de tweede prijs. Naar wij vernemen zullen de prijzen voor de donderdagavond gehouden voet- speurtociht worden toegekend aan: 1. Leen van Kreuningen, 2. Dick Margré en 3. Leo van Gaaien (van de groep 8-12- jarigen) en aan: 1. Daan de Geus. 2. Dick ALPHEN AAN DEN RIJN H. Rademaker 25 jaar metaaldraaier Gisteren herdacht de heer H. Rade- maker bet feit, dat hij een kwart eeuw geleden als metaaldraaier in dienst trad bij de motorenfabriek „De Industrie" D. en Joh. Boot alhier. In de kantine het bedrijf werd de zilveren jubilaris met zijn familie begroet en door de directeu- van het bedrijf. Ir. D. Boot. toegesproken. Deze bracht hem dank voor ne toewijding waarmee hij zijn werk steeds in hert belang van het bedrijf heeft verricht, in welke dank ook de echtge note van de heer Rademaker werd be trokken. De jubilaris mocht een geschenk onder couvert ontvangen en de zilveren leg penning met oorkonde van de Neder landse Maatschappij voor Nijverheid en handel. Mevrouw Rademaker ontving bloemen. Ook namens de personeelsvereniging werd de heer Rademakers een geschenk onder couvert overhandigd. Chr. Geref. kerk jiereed De Chr. Gereformeerde Jeruzalem - kerk aan de Grijpcnsteinstraat. die een InrterieurvcTbeteriog heeft ondergaan- zad donderdagavond 5 juli om half acht weer in gebruik worden genomen. Men heeft dus zondag voor het laatst „inwo ning" in de Gereformeerde SaJvatori- kerk. De straatprcd'iking wordt vanavond om half acht gehouden in Alphen-Noord: Ruysdaelstnaat. hoek Nieuwsrtraat. LEIDERDORP Burgerlijke stand GEBOREN: Paulus Petrus Christiaan, z v C J H Frambach en W M v d Ham. Beatrixstraat 33; Gerrit. z v G Visscher d Woerd, Julianastraat 5; Mar- garetha. d v P Verra en E van Weelden. W de Zwijgerlaan 31; Miena Hcndrika Christina, d v J Hoek en S Bosman Hubrechtstraat 25; Niels Peter, z v P Govers en A de Kam. Emmastraat 10; Jacobus, z v B de Ridder en C Latcr- veer. Pinksterbloem 104. 8-15 jaar vanmiddag met creatief spcL De oudere deelnemers hebben een „bonte avond" ln Nabij. Ook zullen de prjjzcn worden uitgereikt. Burgerlijke stand Geboren: Ronald, z v J Geerligs en H Berendsen; Catharina, d v W de Vries H Rombouts; Maartje J, d v F W Snoek en T M Bol; Cornelis. z v N Doel man en W Blok; Maria ME.dvFJM van Deuren en J M A Boere; Evelina H. d v E Bakker en L H Vrolijk; Manon Y. d v B Misseijer en A E Weijer; Johannes N B M, z v B J J van der Pijl en M C Verkleij; Roland E L. z v E F L Ver spoor en G R S Visser: Anton J, z v A J Nell en M T Hooijmans; Hendrika A, d v C de Haan en L de Vries; Jakobus, z v J de Koning en F M Matulatuma; Jo hanna F. d v A Vreeken en N H Wieg- Ondertrouwd: Jan Baervelt, 28 Jr en Hendrika B van de Weerd. 26 jr. Gehuwd: Hendrik van Elk, 25 Jr en Catharina J Broer. 26 jr. Overleden: Aagje Rodenburg w v C Breeveld, 75 jr; Helena C van der Krocht, w v P Karermans, 68 jr; Jan W den Her. tog. 77 jr; Nicolaas P de Heij. 83 jr. H AZF.RSW OU DE Kinderbrieven voor de burgemeester Van het moderne zwembad in Hazers- woude wordt niet alleen gebruik ge maakt door de plaatselijke scholjeugd, maakt door dc plaatselijke schooljeugd. Koudekerk a. d. Rijn, die onder leiding van een onderwijzer één keer per week op de fiets van cn naar het bad rijden. Dat de kinderen enthousiast zijn, blijkt uit de spontane reactie van de leer lingen van de Herv. school te Koude kerk ad. Rijn. Elke leerling heeft een brief geschreven aan dc burgemeester van Hazerswoudc, waarin zijn of haar belevenissen in het zwembad op soms koddige wijze zijn weergegeven (voor zien van tekeningen) en waaruit de dankbaarheid blijkt, dat van dit zwem bad gebruik mag worden gemaakt. Het spreekt vanzelf dat de burge meester. aangenaam verrast door deze hulde, bijzonder heeft genoten van de inhoud van de brieven cn de leuke te keningen. Dc brieven hebben, keurig gebundeld met een rood lint. een ere plaats in zijn kamer verworven. Snelle reactie van zesjarige Door een snelle reactie van het zes jarige zoontje van dc fam. Jac. Verree. wonende in 'n ark die in de Rijn aan de Rijndijk ligt, werd gisteravond een ern stig ongeval voorkomen. Drie kinderen van twee, vier cn zes jaar waren vóór het naar bed gaan aan het spelen op een stapelbed. Toen het vierjarige zoontje tegen een raam aan dc Rijnzijde stootte, ging dit open en het kind viel naar buiten. Doordat zijn zesjarig broertje snel zijn beentje greep, bleef het knaapje boven water hangen totdat de moeder het slachtoffer binnenhaalde. WELK MEISJE wil ons zo spoedig mogelijk in winkel en huis komen helpen Fam. P. VAN GORKUM Sigarenwinkel. Dorpsstraat 61, Hazers- woude. Telefoon 187 (01728).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 11