Jlietuue ^Cci&sdjc ÜEounmt im Weer - nu landing bij Kaimana op klaarlichte dag Alla's misdaad: rode gordijnen Optimisme in Djakarta Uit wagen in Den Haag zwaar vergif gestolen Dakota niet gevonden Oostenrijk bij EEG wekt Chroesjtsjefs misno egen Moslems tonen vreugde in verbroederend Oran ZATERDAG 30 JUNI 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—19 a ADVERTENTIES: f 0.20 per millimeter. Familieberichten f 0.18 per millimeter (Bil contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936 ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week CHRISTELIJK-ISATIOISAAL DAGBLAD „Stantoasticli is ahcblmn myn bert ia fcglïcnspotl" Drieënveertigste jaargang no. 12516 in 'n woelige wereld veilig verzekerd Kromme Nleuwegracbt 8—10 llttttHI Groot aantal sporen in oerwoud gevonden je drumband van de Kon. Mili- Academie uit Breda defi- eerde gisteren zoals gebruikelijk de jarige Prins, die de hui- ontvangst nam op het bor- van het paleis Soestdijk. TNDONESISCHE parachutisten zijn donderdagmiddag geland in de buurt van Kaimana aan de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea, aldus blijkt uit een bekendmaking van de Nederlandse autoriteiten te Hollan- dia. Het is de tweede landing in een week en de derde bij Kaimana. Het aantal gelande para's is nog onbekend, doch men neemt aan dat er nog 30 man van de vorige landing rondzwerven onder bevel van de fanatieke luitenant Sisnoto. zijn er vele van Chinese en In donesische afkomst. Het heeft overigens de aandacht ge trokken dat de nieuwe landiing van de Indonesiërs voorafgegaan daor de be kendmaking van gedeelten uit Sisnoto's dagboek. Sisnoto, diie enkele para's had doodgeschoten omdat zij zich hadden willen ovengeven, gaf in zijn dagboek uiting aan zijn ontchoocheling over het uitblijven van steun uit Indonesië. En kele dag engel eden h adden de Neder landse maniniers en manschappen van de Koninklijke Landmacht heit contact met de groep van Sisnoto verforen. Het is niet bekend of de pas gelande para's opdracht hadden zich bij hem te voegen Hervatting overleg "17"OLGENS westelijke diplomatieke kringen in Djakarta zouden bin nenkort informele contacten tussen Indonesië en Nederland over de kwes- tie-Nieuw-Guinea kunnen worden verwacht. Deze kringen lieten zich op dit punt optimistisch uit ofschoon het antwoord van president Soekarno op de boodschap van secretaris-gene raal Oe Thant van donderdag nog niet bekend was. De Indonesische minister van defensie, generaal Nasoetion, heeft gisteren in een boodschap tot ambtenaren in Centraal-J gezegd, dat zich rond de voornaamste steden in „West-Irian" al vrijwilligers bevinden terwijl de marine en de lucht macht langs de kust patrouileren. Hij verklaarde voorts dat Indonesië voor bereidingen treft „om het bestuur over West-Irian onmiddellijk over te nemen ais de president zegt dat het ogenblik hiervoor gekomen is". Een militair communiqué deelt mede, dat een Nederlandse patrouille vrijdagavond ten noorden van Kai mana een groot aantal sporen heeft gevonden waaruit men moet aflei den, dat opnieuw een aantal Indo nesische parachutisten is uitgewor pen. De sporen zijn namelijk zo tal rijk, dat zij niet gemaakt kunnen zijn door de overgebleven para's van de groep Sisnoto, die in april werd neergelaten en zestig man moet heb ben geteld. Hiervan is de helft nog Berichten van dc garnizoenscomman dant en de bevolking van Kaimana doon het vermoeden rijzen, dat in de namiddag van donderdag een aantal grote vlieg tuigen, waarschijnlijk van het type Her cules. ten noorden van deze plaats Indo nesische para's hebben uitgeworpen. Dit is de eerste maal dat een dergelijke lan ding op klaarlichte dag Is geschied. Het communiqué venklaart dat de no dige maatregelen zijn genomen om de pas gelande para's op te ruimen. Enkele weken geleden zijn dlle vrou wen cn kinderen uit Kaimana wegge haald. Het terrein rondom Kaimama is zeer moeilijk begaanbaar. Het is een bergachtige en moerassige landstreek. Onder do ruim 1000 muet-Eunopeee HET gehele Haagse politie-apparaat is gisteravond vanaf kwart voor vijf in rep en roer geweest nadat een chauffeur van een bestelwagen in paniek het hoofdbureau had gebeld met de mede deling, dat er uit zijn wagen 24 ampullen zwaar vergif waren ont- fvreemd. Zowel op de radio als t.v. werden de Hagenaars opmerk zaam gemaakt op het gevaarlijke goedje en het resultaat was ever ;nel als verrassend. Een negenjarig jongetje, dat naar de beeld buis keek, ging onmiddellijk naar het bureau kinderpolitie en ver- elde daar dat hij in het water van de Zuidwal doosjes had zien [rijven met ampullen. Nieuws in één oogopslag Bij Kaimana aan de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea is opnieuw een onbekend aanilal Indo nesische parachutisten ge land. Voor het eerst ge schiedde deze infiltratie bij klaarlichte dag. Vermoe delijk heeft zich een maand geleden ook een landing in het noorden voorgedaan. Van de boven Nieuw- Guinea vermiste Dakota van de Koninklijke Land macht, die op weg was van Merauke naar Biak, is geen spoor. Een Indone sisch bericht als zou de Dakota zijn uitgeweken naar Makassar in' Indone sië, wordt door officiële Nederlandse woordvoer ders een stunt genoemd in de psychologische oorlogs voering. In feite had de Dakota zelfs geen benzine genoeg aan boord voor een zo verre vlucht, en het wordt uitgesloten geacht dat de ene gevangen Indo nesische parachutist aan boord de piloot in die rich ting zou hebben kunnen dwingen. Hij stond trou wens onder bewaking. Sir Winston Churchill heeft voor de tweede maal in 24 uur met goede gevol. gen een operatie aan zijn linker dijbeen doorstaan. Gisteravond is de bejaarde staatsman in Londen be handeld. Zijn gezondheids toestand was volgens de artsen uitstekend. Premier Chroesjtsjef heeft gisteren een felle aanval op de Euromarkt gedaan tijdens 'n lunchbij- eenkomst in Moskou ter ere van de Oostenrijkse kanselier. De Rtssische premier zou verklaard hebben dat toetreding van Oostenrijk tot de EEG de neutraliteit van het land ernstig zou verstoren. In de Vlamingstraat in Den Haag is gistermiddag uit een bodewagen een pakje met twee doosjes met 25 ampullen ont vreemd. Deze ampullen bevatten zwaar vergif en rijn bij inwendig gebruik levensgevaarlijk. De politie ging op onderzoek ui vond één kapot geslagen ampul óp de wal, juist voor het ziekenhuis. De ampul werd door de politie meegenomen, maar meer kon toch niet gevonden worden Men neemt aan, dat de andere ampullen zijn afgedreven naar het vervensingska- naai, dat uitkomt op het pompgemaal waarin het vuil van de Haagse grachten wordt vermalen. Zij zijn waarschijnlijk vermalen in 'het pompstation aan het verversingskanaal. De chauffeur van de bestelwagen. Ferdinand Gerard Huize (48) uit Lei den, in dienst bij de firma Boelhouwers was een bestelling afleveren in de Van de Vennestraat. Toen hij wat later bij zijn wagen terugikwam zag hij onmiddel lijk dat er twee doosjes, inhoudende 23 ampullen pentatol natrium, wat zwaar vergif is, waren verdwenen De politie neemt aan dat twee jongens de ampullen uit de wagen gehaald hebben terwijl zij niet wisten van de inhoud van de pakjes. Waarschijnlijk hebben de jongens, waar de politie nog steeds naar zoekt, later wel bemerkt dat de inhoud niet geschikt was voor de consumptie. Maar zij heb ben het goedje niet naar dc politie dur ven brengen uit angst voor de straf en zo de 25 ampullen maar in het water van de Zuidwal gedeponeerd. (Voor vervolg zie pag. 7/ De nasporingen in Nederlands Nieuw-Guinea naar de vermiste mi litaire Dakota met acht personen aan boord hebben tot heden niets opge leverd. Een officieel communiqué verklaart dat het toestel het laatst ten noorden van de Wisselmeren ge zien is en in noordwestelijke richting over zeer bergachtig terrein vloog, waarbij zij met zeer slecht weer en zware onweersbuien had te kampen. Berichten van de Indonesische radio te Makassar, dat het toestel daar ge land zou zijn, worden beschouwd als een trekje van niets ontziende psycho logische oorlogsvoering en men houdt er algemeen rekening mede. dat het toestel is neergestort. Men acht het uitgesloten, dat de bij Merauke gevangen Indonesische para in dit toestel een rol heeft gespeeld bij deze vermissing, want er was een ge wapende wacht aan boord om deze pa ra te bewaken. Het toestel had bij vertrek uit Me rauke voor zes uur brandstof aan boord en gezien de route van het vlieg tuig is het dan ook wel theoretisch uitgesloten dat dit voldoende was om Makassar te halen. Ook (oudere) landingen Uit betrouwbare bron verneemt Asa. Press te Hollandia. dat naar uit verhoren van nabü Kaimana gevangen para's is komen vst te staan, verschillende van hen een maand geleden zin» geland aan de noordkust in de Wandammcn nabij YVasior aan de Geelvinkbaai. Dit zon be tekenen dat er zich ook para's aan de noordkust bevinden. In de Wiwidammen bevmdien zich ver scheidene Papoea -kampongs die op du hond van de Indonesiërs zijn Volgens onbevestigde berichten zouden dear ruim een maand geleden ongeveer tachtig para's zijn neergelaten. Volgens dezelfde bron zou in een kampong in deze streek een para zijn aangetroffen met een ge broken been. -N IUVV-t.lI 1 A 11:1) W-GIJ IN LA Premier Chroesjtsjef heeft een paar harde noten gekraakt over de Euro pese gemeenschappelijke markt. Hij deed dat tijdens een lunchbijecn- komst in het Kremlin ter ere van de Oostenrijkse kanselier dr. Gorbach, die een bezoek aan de Sowjetunie brengt. Rusland zal toetreding van Oosten rijk tot de Euromarkt beschouwen als een schending van de neutraliteit van dat land. zei de Sowjet-premier. Hij was van oordeel, dat de EEG ..de Europese handel ontwricht, de eco nomische oorlog aan andere landen verklaart en de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de aangesloten klei ne landen ondermijnt". Ook noemde hij de EEG „de economische basis voor het agressieve Navo-blok in West-Europa" Dr. Gorbach heeft geantwoord, dat Oostenrijk niet overweegt om een volle dig lidmaatshap van de EEG aan te vragen, maar naar associatie streeft ten einde zijn handel met West-Europa te beschermen. De kanselier verklaarde verder, dat de betrekkingen tussen de Sowjetunie en Oostenrijk door vriendschap en weder zijdse hoogachting werden gekenmerkt ondanks de bekende fundamentele ver schillen tussen de stelsels van beide landen. Gorbach heeft er voorts op gewe zen, dat de handel, die Oostenrijk met Euromarktlanden drijft 54 procent uit maakt van de totale Oostenrijkse han del. Als Engeland tot de EEG toetreedt, zal dit percentage zelfs tot 62 stijgen. De Oostenrijkse kanselier zal ver schillende Russische steden bezoeken en komende woensdag nogmaals een onder houd met Chroesjtsjef hebben. Op 17 september zal de postad ministratie van Nederlands Nieuw- Guinea deze serie van vier bij zondere postzegels, een z.g. schaal dierenserie, uitgeven, met een toeslag ten bate van de sociale zorg daar te lande. De ontwerper van de serie is de heer P. Wetse- laar in Bennebroek. De kleuren zijn: voor de zegel van 5 5 cent groen, rood, bruin en geelvoor die van 10 5 cent: geel, blauw, lichtblauw en zwart: voor de zegel van 25 10 cent: geel, rood, blauw en zwart en voor die van 30+10 cent, geel, blauw, rood en zwart. Egbert Schreuder. een 29-jarige onderwijzer uit Australië van Neder landse afkomst Zioolleheeft een door het Nederlands Zuivelbureau in Engeland uitgeschreven prijsvraag gewonnen. Gisteravond arri veerde hij met zijn vrouw (ook onderwijzeres) op Schiphol om van de prijs 'n ..millionairs-week-end" in Holland te gaan genieten. prikkeldraadversperringen naar dc Europese wijk van Oran getrok ken. Het was de eerste keer, sedert vele maanden, dat de Moslims zich in het Europese stadsdeel waagden. Weldra volgden auto's, vrachtwagens en bussen met in haastige letters daarop gekalkt: „Lang leve de vrede. Lang leve het F.L.N.". De Europeanen sloegen van hun balkons af de Moham medaanse intocht gade. In dc stad Oran heerste bij dc Moslims grote vreugde over dc eerste, aarzelende, maar officiële stappen, die zijn gezet op de weg naar verbroedering tussen de Europese cn Mohammedaanse in- Veel Europeanen zijn vertrokken... De verzoeningscommissie, diie don derdag in Orcm gevormd is uit 14 -voor aanstaande Europeanen en 14 promi nente Mohammedanen, kwam vrijdag voor de eerste maal (en m vriendschap pelijke sfeer) bijeen. Buiten het gebouw, waar de bijeen komst plaats had, schudden Europeanen en Moslims elkaar de hand. Eldens bra ken zij gezamenlijk versperringen weg. Helemaal rustig was het in Oram echter nog niet. Af en toe werden nog schoten gehoord en nog één Mohamme daan werd door een Europese bewoner gedood. Verwacht werd. dot het uitgaansver bod vandaag zou worden opgeheven. De veiligheidstroepen der Fronsen zijn naar de Europese wijk teruggekeerd Vrijdag verlieten drie schepen met Europese vluchtelingen de stad. Naar verluidt ztfn van de 200.000 Europeanen, die er aanvankelijk woonden, slechts 30.000 achtergebleven. Het Algerijnse Nationale Bevrijdings- frarwt (FLN) heeft vrijdagmorgen pam fletten verspreid, waarin werd aange drongen op verzoening en samenwer king. Op de Place Foch in het centrum van Oran zou vanavond een massale bijeenkomst worden belegd voor Euro peanen en Moslims. Zondag moet de Algerijnse bevolking zich uitspreken over de onafhankelijk heid. De leider van de voorlopige Al gerijnse regering Ben Khedda heeft in Tunis een rede gehouden, waarin hij zijn vertrouwen uitsprak, dat de Alge rijnen ordelijk en gedisciplineerd de om- afhankelijkheid zullen ingaan. Dc premier verklaarde in zijn ballings oord ook dat zijn kabinet de macht in Algerije zal overnemen na het zelfbe schikkingsreferendum van zondag as. Hij liet doorschemeren, dat zijn rege ring onmiddellijk na de stemming de taak van het d*oor Frankrijk benoemde voorlopige bestuur op de eigen schou der® zal leggen. Volgens sommige kringen bi Tunis, zou ;-premier Ben Bella onenigheid met Ben Khedda hebben en dat zou de reden van zijn plotseling vertrek uit Tunis Tripolis. Fa D. Kret en Zn. PR IS blijkbaar nogal enig misverstand U over de vraag in hoeverre de Neder landse regering met het plan-Bunker voor Nieuw-Guinea is akkoord gegaan. Men hoort spreken van voorwaardelijke aan vaarding en van onvoorwaardelijke aan vaarding. Soekarno grijpt alles aan om te doen voor komen alsof Nederland niet wil. Zelf zet hij intussen zijn agressieve gedragingen voort, daarmede meer dan dc schijn wek kend dat hij zelf inderdaad niet wil. Voor wie nauwkeurig kennis neemt van de tekst waarin het plan is ongesteld, is er voor het misverstand minder reden. Want het plan bevat zelf een voorwaarde, en wie het dus onvoorwaardelijk aan vaardt, aanvaardt het met de voorwaarde. Het plan kent overdracht van Nieuw-Gui nea, eerst aan een tüdeliik gezae onder de secretaris-generaal der Verenigde Naties, men zou dus met wat goede wil kunnen zeggen: aan de V.N. zelf en vervolgens aan Indonesië. Indonesië zal dan een volks stemming laten houden. De voorwaarde is nu, dat Nederland toerei kende garanties ontvangt voor de veilig stelling van de belangen van de Panoea's, met inhpgrin van het recht op zelfbeschik king. Ook deze voorwaarde maakt deel uit van het plan-Bunker. Nu is wel duidelijk, dat eerst aan deze voorwaarde voldaan moet ziin, dat dus eerst deze toereikende garanties ontvangen moeten zijn, wil tot de overdracht van het bestuur, eerst tiidcliik aan de V.N. en ver volgens aan Indonesië, worden overgegaan. Onvoorwaardelijke aanvaarding van het plan-Bunker houdt derhalve in aanvaar ding met deze voorwaarde. Het misverstand is waarschijnlijk ontstaan uit de omstandigheid, dat deze voorwaarde tamelük achterin het nlan-Bunker is ge formuleerd. Eerst worden de onderschei dene ..fasen" vermeld. Maar het is wel duideliik. dat wat naar de tekst tamelijk achterin staat in feite vooron staat. Het plnn-Runker moet worden gezien als één geheel. Nederland is nog altijd bereid tot het eesnrek met Indonesië. Het is ook nog altiid bereid tot de overdracht, dit laatst© met de voorwaarde die deel uitmaakt van de onvoorwaardelijke aanvaarding van het nlan. Alleen moet worden vastgesteld, dat de Indonesische regering, die zo ijverig sneurt naar sooren van kwade trouw bij anderen, door haar daden van agressiviteit wel twiifel oproept aan eigen trouw. Zij werkt er zo aan mee. dat de voorwaarde, als gesteld in het plan-Bunker en waar voor anders wellicht een reeeling ware te vinden, een des te zwaarder accent krijgt. (RITA) „Ik zal nieuwe kaarsen in de venaar- dagstaart moeten zetten. Die andere zijn gesmolten." Stationair ÏAc junimaand die vanavond afscheid neemt, is vrij koud en droog geble ven. In de laatste dertig jaar bleef al leen juni 1956 iets kouder. Ook hier in het Westen is op de meeste plaatsen niet meer dan 15 tot 25 millimeter regen ge vallen, zodat het een zeer droge zomer maand bleef. Het komende weekeinde zal geen grote veranderingen brengen. Het hogedrukcentrum by Ierland weet zich nog te handhaven en in de komende avond en nacht passeert een zwak front Je met wat lichte regen. Daarna bereikt ores iets minder koude lucht van dn Zon en maan SÏÏK5TÏÏÏK «- 21°2: komen. 04.08, onder 20.27. 2 juli zon op 04.24, De eerste dogen van juli kernen een 2103: maa" °4'59' °nd,!l: 2U9' langzame verbetering brengen maar toch 2 juli nieuwe maan. jat de mtddagtemperatuur voorlopig nog Hoogwater Sehevenlngen beneden het normaalcijfer bleven, dat voor begin juli hier in het Westen 'ruim 20 graden bedraagt. De Bilt verwacht tot zondagavond: Over het algemeen veel bewolking me» HET WEER IN EUROPA tige wind in hoofdzaak tassen west noorwest. Dezelfde of iets hogere tem- sutioi peraturen (Opgemaakt 11J5 uur). HOUT - BOARD - TRIPLEX DE HOUTHAL" HOGEWOERD 99 TELEFOON 22536 W7IE George Orwell's boek „1984" heeft gelezen waar- In hij het star vasthouder aan een dictatoriale partij doctrine op een angstaanj. i toegesproken door de communisten. woont, dat graag danst, met haar man op i volk bons, die verklaarde, dat zij gevaar liep uit de partij ge- redactie heeft." witte i via DU feest, stoten te worden. Niet alleen landde gende manier aan zijn lezers Het paar danste iets. dat in voorschotelde, zal in de fi- de verte leek op de Ameri- dat kle'ne. in de kaanse charleston uit de ja- standighèidU'in" plaats uiteindelijk bij i twintig. itte gordijnen had zij rode Een bestuurslid van de voor haar ramen hangen. nmachtigc partijbonsje plaatselijke afdeling uit Zhemcrinka in de Ockra- communistische partij ont- Alla's ei ine misschien een bekende stak daarover in woede De dc redactie figuur ontdekken. ook de redactie het Sowjet-blad te gor tig. „Het is lang geleden, dat wij zoiets hebben gehoord. Zijn er dan nog steeds lei- Hij zei dit: „Kijk dit is ders' die voor allcs hepalin- reemd meisje. Ze Ken wl,,en hebben?" grappig voor niet zo'n droe- rige geest uitsprak", aldus heel heeft niet eens een bed in aring kwam bij haar kamer staan. Ze vindt val zijn, als de „Komso- dat het dan te vol wordt. Ze volgende morgen werd Allo molskaja Prawda", het dag- heelt rode gordijnen, terwijl de Komsomolskaja Prawda'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1