Jliettme geitectfe (üburant Militair vliegtuig Nieuw-Guinea wordt vermist in Het land van de duizend heuvels Acht mensen aan boord (vier uit Rijswijk) 'ara's dood en gewond in strijd bij Merauke Overleeft klimpartij in hoogspanningsmast Plan-Bunker aanvaard, mits garanties Papoea's Churchill naar Londen terug V erzoeningscommissie maant Oran tot rust t VRIJDAG 2*> JI M 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—1» u ADVERTENTIES: 0,20 oer millimeter Familiebencnten t 0.18 oer millimeter (Bil contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal: ƒ2,80 per maand: ƒ0.65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12515 CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD .SUnlMtticft is ahrblftrtn n<ri in levenspad' DISCUS HONDENBROOD de gemakkelijke cn voordelige hondenvoeding VLIELAND NIEUWE RIJN 50 Tj^EN DAKOTA van dc Koninklijke Luchtmacht wordt in Nederlands Nieuw-Guinea sinds gistermiddag 16 uur plaatselijke tijd vermist. Het was op weg van Merauke naar Biak en meldde zich op dit tijdstip on geveer halverwege de vlucht. Daarna werd er niets meer vernomen en er wordt gezocht. In de nabijheid van de laatst opgegeven positie bevinden zich nog enkele oude vliegvelden uit de oorlogstijd, waarmee echter geen verbinding bestaat. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat het toestel daar is geland. Aan boord waren vijf bemanningsleden en twee passagiers. /TERAUKE loopt géén gevaar. Dit heeft de commandant van de ■t strijdkrachten in Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht L. E. H. Ree- r, vandaag in Hollandia verklaard. Gisteren is voor het eerst bij n tegenaanval bij Merauke op twee plaatsen vuurcontact geweest ssen Nederlandse patrouilles en Indonesische parachutisten. Enige donesiërs werden gedood, andere gewond; één werd gevangen- :nomen. Aan Nederlandse zijde waren geen verliezen. Schout-bij-nacht Reeser meende dat het niet de opdracht van de para's was Me rauke te veroveren. Zij zijn rondom die plaats uitgeworpen om zolang mogelijk last te veroorzaken. >tEn zij geven inder daad een hoop last." De para's hadden zich bij Merauke niet tot grote groepen verenigd De parachutisten met wie men vuurcontact had gehad, waren tien tot dertien man sterk. Er waren voorts geen aanwijzingen, dat de Indonesiërs over zwaardere wapenen beschikken dan de para's, die in april en imei waren i gelaten. leuws in één oogopslag De secretaris-generaal der V.N., Oe Thant. heeft president Soekarno mede gedeeld, dat Nederland de opeenvolging in fasen, neergelegd in het plan- Bunker, aanvaardt op voorwaarde, dat voldoende garanties en condities voor de rechten en de belangen van de Papoea's worden verkregen. Soekarno kreeg opnieuw het verzoek nu op korte termijn de be sprekingen met Nederland te hervatten. Een Dakota van de Kon. Luchtmacht met acht per sonen aan boord wordt sinds gistermiddag in Nw_ Guinea vermist. Het toe stel was onderweg van Merauke naar Biak. Het radiocontact werd verbro ken. Patrouilles zoeken thans naar het vliegtuig, aan boord waarvan zich ook de eerste in Merauke gevangen genomen Indo nesische parachutist be vond. Hij moest voor on dervraging naar Biak wor den gebracht. In Algerije heerst een opvallende rust. De Euro peanen leven in angst en vrees voor de dingen, die na 1 Juli zullen ko men. De Mohammedanen wachten vrij kalm deze dag af, waarop zij onaf hankelijk van de Fransen zullen worden. De grote vraag is nu wat er gaat gebeuren, als de moslims hun bevrijding gaan vie- De Amerikaanse psy chiater dr. Soblen, die in de V.S. een levenslange gevangenisstraf moest gaan uitzitten wegens spionage voor de Sowjet- unie en op borgtocht was vrijgelaten, is in Israël gearresteerd. Hij is. omdat hij lijdt aan leukamle, overgebracht naar het zie kenhuis van de Ramleh- gevangenis. Op een persconferentie op paleis Socstdijk heeft prins Bernhard gisteren het Nationaal Thuisfront N-Guinea geïntroduceerd. Prins Bernhard is voorzit, ter van deze stichting. In een rapport van de organisatiecommissie van de Sociaal-economische raad. welke commissie de afgelopen tijd besprekin gen heeft gevoerd met een negental bedrijfstakken, wordt geconstateerd, dat in het algemeen onder de werkgevers geen begrip bestaat voor de publiek rechtelijke bedrijfsorgani- Van de vermiste militairen zUn er vier afkomstig uit Rijswijk. Het zijn de eerste luitenant Louis Ni co laas Bieger. geboren 5 mei 1916 in Kalisat (Indon.). Zijn vrouw en drie van zijn vier kinderen wonen aan de Steenlaan 104 in Rijswijk; de sergeant eerste klasse Johannes Wil helmus Antonius Brochard, geboren 20 april 1925 in Den Haag. Zijn vrouw en twee kinderen wonen in de Rozenstraat 22 in Rijswijk; de adjudant-onderofficier Francois Henri Frederik Rudolph, ge boren 13 juni 1922 te Tjepoe (Indon,). Zijn vrouw en vier kinderen wonen aan de Min. Talmalaan 115 te Rijswijk: de sergeant-majoor Jan Akkerman, gebo ren 11 maart 1926 te Zuldwolda. Zijn vrouw en vijf kinderen wonen aan de Van Dijcklaan 45 te Rijswijk. Ook aan boord waren de dienstplichtig soldaat D. de Klerk uit Zwijndrecht. evenals de andere militairen van de Kon. Lucht macht en de echtgenote van luitenant ter zee (arts) tweede klasse oudste cate gorie A. D. J. Verburg met haar baby. Haar man dient in Nieuw-Guinea. De achtste inzittende was de eerste Indonesische parachutist, dfe bij Merauke was gevangen genomen en naar Biaik gebracht moest worden voor ondervra ging. Vrijdagmiddag had het onderzoek nog geen resultaten. Uit de lucht heeft men niets kunnen ontdekken. Landpatzrouü- les zullen worden uitgezonden. Het ter rein is echter zeer moeilijk. Hoe moeilijk naspeuringen kunnen zijn. blijkt uit het feit dot een in 1944 in het centrale bergland vermiste Ame rikaanse Dakota pas diit jaar door een expeditie werd gevonden. Amsterdam niet aansprakelijk voor schade instorting De gemeente Amsterdam is niet aan sprakelijk voor de schade ontstaan bij de instorting van een deel van het flatgebouw in de Vijzelstraat in maart 1955, toen een der pilaren van de arcade waaraan gewerkt werd, het be gaf. Dit is een van de belangrijkste punten uit de arresten, die de civiele kamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft ge wezen in een vijftal procedures over aan sprakelijkheid en schadeloosstelling, die uit deze Instorting zijn voortgevloeid. De rechtbank had in eerste instantie de gemeente voor de helft schuldig en derhalve ook voor de helft aansprakelijk verklaard. Jongen door vonk bewusteloos T1JET WORDT in Enschede een won- der genoemd datde zestienjarige Martin Kuipers uit de Weegschaalstraat in die stad nog leeft. Gisteravond klom hij in een 33 meter hoge hoogspan ningsmast. achter het verdeelstation van het elektriciteitsbedrijf. Toen hij op een zij-arm stond, bijna twintig meter boven de begane grond, kreeg bij een overspringende vonk uit een 10.000 volt kabel door zijn lichaam. Hij viel omlaag, maar bleef op een ijzeren plateau liggen. Hij bleek ver lamd te zijn, maar kon nog wel praten met de mensen, die ijlings te hulp wa ren gekomen. Politie brandweer en ambulance spoedig ter plaatse, maar konden weinig Voorzover wegen en paden niet door regen onbegaanbaar waren geworden, stelt het vlakkere terrein rondom Me rauke de Nederlandse patrouilles in staat, jeeps en andere voertuigen te gebruiken. Oo'k de luchtverkenningen konden doel treffender worden uitgevoerd dan m de oerwouden, waar de para'6 neerkwamen. Maar ook rondom Merauke is het ge makkelijk voor de para's zich te verber gen en het contact met de Nederlandse militairen te vermijden. Er zijn geen rapporten, waaruit blijkt dat er lichtsignalen van de grond zijn waargenomen bjj de nadering van de Indonesische vliegtuigen. Over de hou ding van de bevolking er wonen veel Indonesiërs in Merauke en omgeving zijn geen klachten. Men ondervond ac tieve medewerking bij de opsporing van Er zijn geen delen van de bevolking i uit Merauke geëvacueerd omdat het ver der van Indonesië ligt dan Fak-Fak en Sorong en omdat men nu minder onze kerheid heeft over de bedoelingen van Indonesië. Bij Fak-Fak, Kaimana en Sorong gaan de patrouilles regelmatig voort, maar de bedrijvigheid van de vijand is daar zo verminderd, dat er maar weining con tact met de para's wordt gemaakt, aldus de schout-bij -nacht. De Amsterdamse politie heeft een 42- jariige serveerster gearresteerd onder verdenking van het plegen van abortus met dodelijke afloop. Het slachtoffer was een 36-jarige getrouwde vrouw uit het centrum der stad. Regering bevestigt nogmaals: Oe Thant maant Soekarno weer Ï"AE Nederlandse regering heeft nog- maals bevestigd, dat zij de in het plan-Bunker voorgestelde opeen volging van gebeurtenissen aan vaardt, mits (in overeenstemming met 't plan-Bunker) voldoende voor waarden en waarborgen worden ge geven voor de rechten en belangen van de Papoea's. De waarnemend secretaris-gene raal van de .Verenigde Naties, Oe Thant, heeft deze verklaring ont vangen van de Nederlandse vaste vertegenwoordiger, mr. C. W. A. Schürmann, en doorgegeven aan Soekarno, waarbij hij tegelijkertijd het verzoek herhaalde om een ver tegenwoordiger aan te wijzen voor de hervatting van de besprekingen. Naar aanleiding van Soekanno's be zwaar dat een vertegenwoordiger van hel Nederlandse ministerie van binnen landse zaken een verklaring zou hebben afgelegd, die in strijd was met de uit spraak van mr. Th. H. Bot over Neder lands aanvaarding van het plan-Bunker deelde Oe Thant aan Soekarno mede dat volgens de Nederlandse regaring zulk een verklaring niet bestaat en nimmer is afgelegd (zoofls in een deel onzer edities gisteren gemeld, berust dit misverstand op een vals bericht in De Waarheid Te Djakarta konden Indonesische zegslieden nog niet mededelen of Oe Thairts boodschap bevredigend is voor Soekarno. Aanvallen gaan door De Indonesische minister van buiten landse zaken, Soebandrio. heeft ver klaard dat het voor Indonesië moeilijk zaü zijn de oorlogsdaden in West-Irian te beëindigen, daar de Nederlanders de bevolking vernederen". Hij had tevoren een onderhoud gehad met de Australi sche gezant Patrick Dhaw in verband met het bezoek van de Australische mi nister van buitenlandse zaken, sir Gar field Bairwick, op 1 juli, waarbij Soe bandrio .,de slechte behandeling" van de Papoea's door de Nederlanders besprak. Billie Jean Moffitt, de verrassing van Wimbledon, speelde gisteren tegen haar land- en stadgenote' Carole Caldwell en won wederom, nu met 75 en 63. Carole gaf niettemin menige lastige bal af, die Billie tot een atletische sprong dwong. O Sir Winston Churchill, die gistermor gen bij een val zijn linkerdijbecn brak is vanmorgen met een speciale Cornet straaljager van de R.A.F. uit Nice naar Londen gevlogen. Hij krijgt een grote kamer in het Middelsex ziekenhuis in de Britse hoofdstad. Bij zijn vertrek uit het prinses Gracia ziekenhuis in Monte Carlo naar het vliegveld van Nice maak te de grote Engelsman een opgewekte Voor zijn vertrek had Churchill een telegram ontvangen van president De Gaulle, waarin hem een snel en volledig herstel werd gewenst. Ook ontving hij boodschappen van koningin Elisabeth van Engeland en prins Rainier van Mo naco. De Engelse Koninging heeft Lady Churchill verzocht, haar van de gezond heidstoestand van haar man op de hoogte te houden. Aan boord van het vliegtuig, waarmee Sir Winston werd vervoerd, bevond zich een complete medische stat Strafbaarheid corruptie De minister van justitie, mr. A.C.W. Beerman, heeft een commissie ingesteld, die dient te onderzoeken of er in Neder land behoefte bestaat aan het strafbaar stellen van bet omkopen en het zich laten omkopen van anderen dan Nederlandse ambtenaren. De commissie kan eventu eel voorstellen doen over de formule ring van een aanvulling van de Strafwet. uitrichten. Men vreesde, dat men onder spanning zou komen te staan zodra men de jongen of het plateau aanraakte. De politie deed alle moeite om de directie van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf te bereiken teneinde gedaan te krijgen, oat de stroom werd uitgeschakeld, maar dit nam nogal einge tijd in beslag. Na een half uur deed de jongen pogingen om op te staan. Hoewel men hem waar schuwde niet te doen, liep hij langs de hoogspanningsdraden en klom vervol gens naar beneden Onmiddellijk is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hij moest worden opgenomen, omdat hij ernstige brandwonden had opgelopen. Gisteren heeft Prinses Beatrix in Wageningen de opening verricht van het sociëteitsgebouw van de International Club. Na het hijsen van de clubvlag in gezelschap van de president van de club, ir. S. Ch. Bhargava TN Oran is een verzoeningscommis sie opgericht, bestaande uit 14 Europeanen en 14 mohammedanen. Deze commissie heeft de bevolking opgeroepen de orde te bewaren en niet bang te zijn voor de eerste juli, de dag van het referendum. Dr. Mostiefai, een Algerijnse afgevaar digde te Rocher Noir, heeft donderdag avond tegenover de pers verklaard, dat verkiezingen voor een Algerijns consti tuerende vergadering omstreeks 28 juli te verwachten zijn. ,.De tijd van drie weken tussen het referendum en de ver kiezingen. in de akkoorden van Evian voorzien, is natuurlijk veel te kort om dergelijke verkiezingen voor te berei den. Daar is minstens 'n week meer voor nodig. En wanneer de FLN dat nodig oordeelt, kan nog veel langer gewacht worden met het organiseren van deze verkiezingen", aldus dir. Mostefai. De ..zelfmoordcommando's" van Oran, die doorgingen met het plegen van aan slagen, hebben besloten, vrijdag de stad te verlaten. Men schart hun aantal op driehonderd. Zij zouden onder leiding staan van „De snor", een zekere Michel- letti. en een gedeserteerde luitenant. De groep zou naar het buitenland willen vluchten. Betrouwbare kringen in Algiers me nen te weten, dat alle ex-kolonels van de OAS, kolonel Dufour uitgezonderd. Algerië met onbekende bestemming heb ben verlaten. Godard. Vaubrey, Broizat, Gardy zijn allen verdwenen. Ex-kolonel Dufour zou nog in Oran verblijven om hen te volgen nadat alles in Oran ge regeld is. Omtrent ex-kolonel Chateau- Jobert van de sector Bone is niets be- Het nieuwe Franse militaire hoogge rechtshof heeft donderdag Roger Degnel- dre. leider van de OAS-commando's ln Algiers, ter dood veroordeeld op be schuldiging van medcpllchtlgdheld de moord op meer dan 20 mensen. De- gucldre weigerde tijdens zijn proces, vragen te beantwoorden. De Hoge Commissie voor vluchtelin gen van de Verenigde Naties tracht een oplossing te vinden voor het vraagstuk van de repatriëring van 35.000 Alge rijnse vluchtelingen ln Marokko. Dezen willen namelijk alleen naar hun land terugkeren als zij 90.000 ossen mee mogen nemen. Verwacht wordt dat ongeveer 75.000 Algerijnen uit Marokko en 175.000 uit Tunesië voor 1 juli naar hun land zullen zijn teruggekeerd. TENGEL AND zucht onder de commerciële televisie. Dit blijkt ook we! uit het rapport dat dezer dagen is uitgebracht door een commissie, die de Engelse regering over radio en televisie had te adviseren, de dusgenaamde commissie-Pilkington. ZIJ laat, kort gezegd, van de commerciële tele visie geen spaan heel. Met die commerciële televisie „zit" men in Engeland. Men is er, zoals nog onlang» een doorwrochte publicatie heeft aange toond, als het ware door overvallen- Er was een voortreffelijke instelling als de maar er moest noodzakelijk een commerciële televisie naast. Men heeft het nu al wel geweten. Het rapport van de commissie-Pilkington is vernietigend. Het is duidelijk, dat men in Engeland van de commerciële televisie af wil. Nu zij er eenmaal is, lijkt dat moeilijk te gaan, al is de reden niet erg duidelijk. Het enige wat men thans nog meent te kunnen doen ls hier cn daar wat corrigerend ingrijpen. Of dat helpen zal? Het valt nauwelijks aan te nemen. Onder de kritische invloed van dit rapport zal liet peil van de uitzendingen misschien even stijgen, maar van lange duur zal het niet zijn. Dce gebreken, waarom de_ com merciële televisie wordt gelaakt, zijn nn eenmaal aan dat stelsel inherent. Zij zou den mogelijk in mindere mate voorkomen bij een commerciële televisie als wel voor Nederland is voorgesteld, maar ook hierin zou het element van het commercialisme zich uiteraard doen gelden. Wie klanken, als in dit Engelse rapport zijn te horen, beluistert, is eens te meer dank baar voor het stelsel, zoals wij dat in Ne derland bezitten. In Engeland moest ex destijds nodig commerciële televisie komen om wat men noemde het monopolie van do B.B.C. te breken. Het argument van het breken van het monopolie wordt ook bij ons wel gehoord ter invoering van de com merciële t.v. Merkwaardigerwijs hoort men tegelijkertiid en uit dezelfde hoek klachten over versnippering bij ons radio- en tele- visiebestel. Hoe deze beide gedachten te rijmen zijn, moet men blijkbaar zelf bo denken. Wij willen niet beweren, dat ook ons stel sel niet voor verbetering vatbaar is, maar het stelsel is als zodanig goed. Het is ge fundeerd op de ten onzent gevonden le vens- en maatschappijbeschouwingen. Deze geven aan het stelsel inhoud. Er ls geen reden, het overboord te zetten, noch om een geheel ander daarnaast te plaat- Misschien kan kennisneming van ervarin gen over dc grenzen, kennisneming bij voorbeeld van het Engelse rapport-Piï- ltington, tot de keuze van een juist stand punt in deze een bijdrage leveren. Vriend Koninklijk gezin verloofd Prins Alessandro Borghese, lid van een van Italie's oudste adellijke families, zal zondag zijn verloving met gravin Fa- brizzia Cittorio bekend maken. De prins is 39 jaar oud. de gravin 24. Prins Ales sandro was vaak de gast van koningin Juliana en Prins Bernhard. als zij in hun villa in Italië verbleven. FLEXA verkrijgbaar bij I Herenstraat 34 Nieuwe Rijn 4f VERFHANDEL OEGSTGEE8T KEMPENAERSTR 71 TELEFOON 31705 FLEXA-Dealer Fa. H. Schutte Zn jyE weerssltuatie in West-Europa wordt nog bepaald door een gebied van hoge luchtdruk, dat tussen de Azoren en Ierland is gelegen, en een opvullend lagedrukgebied boven Finland en de Oostzee. De noordwestelijke stroming die door deze drukverdeling in stand wordt gehouden, liet ook gisteren geen hogere temperaturen dan 15 d 16 graden Stationair toe. Het hogedrukqebied heeft nu een uit- c» J i.« loper gekregen, die langs de Noorse kust jlrflïHlVCriVilCtlting is gericht. De uitloper beweegt naar het Koude wind neemt iets af. maar er Zuiden en zal morgen het weer in ons drijven ook morgen nog veel wolken land beheersen. In verband hiermee zijn vddcn over. met een kleine regenkans. de regenkansen erg kleinmaar wel Temperatuur ongeveer 16 graden, zee- zullen hoogstwaarschijnlijk veel wolken- water 15 graden. velden van de Noordzee uit binnendrii- Vooruitzichten: weekeinde blijft te oen. De temperatuur zal daarom maar kocI met zwakke tot matige wind tus- weinig hoger kunnen worden dan van- sen west cn noorwest. B«' "rwtcht lol morBn.vond: Half tot zwaar bewolkt en op de mees- HLT KER ETJROP te plaatsen droog. Meest matige wind Rapporten hedenmorgen zeven uur tussen Noord en West. Dezelfde tempe Hoogwater Schcvenlngcn 29 juni 0.35 v.m.: 13.10 n m 30 juni: 1.31 v.m„ 14.01 n.m. Het in Centraal Afrika ge legen voogdijgebicd Roeanda- Oeroendi zal op 1 juli i verlaten hebben, waarmee vergeefs voor goed een einde komt aan tracht verschillende verant verdragen, is echter reeds ge- van twee staten zijn duurd hebbend bewind. verigens gc- dagen ten aanzien van de e -nde verant- dus worden verwacht. De schiedënis' teertig jaar gc- woordelijkheden mede op de oorzaak is bekend: ondanks In enkele artikelen «•houders van de Verenigde de getroffen voorzorgsmaat regelen worden er moeilijk Rocanda-Oeroendi terugtrekt, uit heden voorzien, in Roeanda r nog dan in Ocroendi. commissie van de Verenigde onafhankelijkheid heeft moeten dc negenhon- kregen, hebben duidelijk ge- xalde toekömst moetên lerend derd Belgische parachutisten, maakt dat de Belgen er voort- Feit is dat in het afgelopen ,„turEn Wrl A^friHS k I tS^m' du™nd ®P u,t *Ün reweest jaar de Europese bevolking zal. kan niemand voorspellen boera, Astnda, Kigah en Roe- zonder al te grote politieke van achtduizend tot driedui- - hengeri gelegerd zijn, per 1 kleerscheuren uit Roeanda- zend zielen slonk, en dat er augustus van dit jaar het land Ocroendi te vertrekken. Te- ln de komende weken spits- andaag het plaatsen, zal onze speciale verslaggever Link van Brug gen, die Roeanda zowel als Oeroendi heeft bezocht, op de Wat er wel of niet gebeuren achtergronden van de immer il, kan niemand voorspellen, sluimerende stammentwisten Wat gebeurd is, en hoe de ingaan, van welke men mag tweehoofdbevolkingsgroepen: hopen dat ze niet tot een de Toetsis en de Hoetoes, zich tweede Kongo zullen leiden. Tbcw *h bew. 12 H windsu! wind» tij l-s ir der

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1