Jlicutuc £ditsrt)e (feuraril 1ERST MOET NEDERLAND ZICH STEVIG BINDEN Onrust in eindelijk Algerije voorbij Wielrenner trapt zich de lucht in Soekarno antwoordt Oe Thant: )pnieuw parachutisten gevangen genomen Amerikaan zes keer om aarde Boer had radio-actieve sintels op zijn erf JUM DONDERDAG 23 JUNI 1962 i KANTOREN: Steenstraat 3? TEIEFOON alle afdelingen 31441 30L ACsrfTENDIEN a bezorging 18—19 u. at ver- io zijn in, wat w kin- koste- blikje, krui- in te Een maan- ns zo thuis Tafel- e win- ADVERTENTIES: t 0.20 Familieberichten r 0.18 Der millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936 ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12514 F. Dl FM FR Dr. E. DIEMES CHRISTELIJKEATIONAAL DAGBLAD „ïtantaaslirlj fs aljfbleoen myn hert in iegljcnspoef internationale autolijndiensten Holland-België dagelijks Holland-Dene- marken 3 x per ?AVMM£yJf Holland-Zweden 3 x per week Bettoweg 6 Schiedam Tel. 64635 Postbus 209 - Telex 22166 PRESIDENT Soekarno heeft de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, een brief gestuurd, waarin hij, naar van gezaghebbende zijde wordt vernomen, akkoord gaat met een hervatten van de besprekingen met Nederland, indien de Nederlandse regering, door een openlijke verklaring, duidelijk bekend maakt een regeling van de kwestie Nieuw-Guinca op basis van de voorstellen van de heer Bunker te aanvaarden. Dit houdt naar de mening' van Soe karno in. dat Nederland zich akkoord moet verklaren met het principe, dat. Indonesië het beheer over westelijk Nieuw-Guinea overneemt, voordat de in heemse bevolking gelegenheid krijgt zich uit te spreken over de toekomst. Onmiddellijk na ontvangst van Soe- lcarno's schrijven heeft Oe Thant ge tracht een verdere verduidelijking van het Nederlandse standpunt te verkrijgen. De Nederlandse afgevaardigde bij de V.N., mr. C. W. A. Schürmann, heeft een onderhoud met hem gehad en zou toegezegd hebben, dat hij zou proberen de mdedeling te verkrijgen waarnaar president Soekarno streeft. In zijn boodschap zegt de Indonesische president verder, dat de eerder aange haalde voorwaarde in zijn ogen de laat ste hindernis voor 'n hervatting van de besprekingen en voor een oplossing door onderhandelingen van het vraagstuk Nieuw-Guinea ls. pEN Indonesische parachutist is gevangen genomen in de omggving van Merauke en twee werden gegrepen op het sizreiland Onin, kar para's zonder vorm van proces een Papoea hebben vermoord, m ander wist gewond te ontkomen. In de strijd tegen de para's pben daar in het geheel 5 Papoea's het leven verloren en enige (litiemannen zijn daarbij gewond maar zij hebben een kwart voor In rekening genomen van alle para's die daar onschadelijk werden piaakt. si.v. iieuws in één oogopslag Door de verwerping van een amendement van Iprof. Versteeg (a.r.) heeft de Tweede Kamer giste ren uitgesproken, dat de |regelen voor de inrichting ivan het openbaar voortge zet onderwijs en de voor waarden voor de subsidi ering van het bijzonder voortgezet onderwijs gro tendeels in een gemeen schappelijke regeling zul len worden ondergebracht. Daarmee is thans in een principiële zaak beslist. Vandaag begonnen in Oran besprekingen tussen Moslims en Europeanen over het vreedzaam sa menleven van de twee be volkingsgroepen. De OAS hëeft zich gewonnen ge geven: er zullen geen ver dere vernielingen worden aangericht. De OAS-leider in deze stad, ex-generaal Gardy, is met enkele me dewerkers naar Spanje evlucht. President De iaulle zal zelf op 1 juli de onafhankelijkheid van Al gerije bekendmaken. In een brief aan de secretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, heeft president Soekarno laten weten, dat hij slechts bereid is met de Neder landers te onderhandelen, als de Nederlandse rege ring o p e n 1 ij k verklaart het bestuur' over westelijk Nieuw-Guinea aan Indo nesië te zullen overdragen, voordat de Papoea's ge legenheid krijgen zich over hun toekomst uit te spreken. Ver. Staten ten van nationalistisch China beleid van wijlen mi nister Dulles zullen vol gen, hoewel zij gekant zijn tegen het gebruik van ge weld in het conflict met Peking-China. De Ameri kaanse regering is diep be zorgd over de troepencon centraties op het Chinese vasteland. Naar de mening van de voorzitter van het pro- duktschap voor pluimvee en eieren, de heer Gar relds, hebben vele levens middel enbedrij ven de laatste weken de prijsver lagingen voor eieren on voldoende doorgegeven. Er waren er, die 14 cent of meer vroegen, terwijl de winkelprijs niet meer dan 10 of 12 cent bedroeg. In de Amsterdamse raad heeft burgemeester Van Hall medegedeeld, dat als gevolg van de be smetting van het leiding water met rioolwater nu zes mensen aan tyfus lij den. Vier dagen na de landingen in de om geving van Merauke ls nog steeds geen melding gemaakt van vuurcontact tussen parachutisten en Nederlandse patrouilles. In het gedeeltelijk onder water staande terrein is de opsporing moeilijk en tijd- Voor vervolg zie pagina 9 Soekarno citerend: „Er is tussen ons begrip tot stand gebracht over een ont wikkeling in fazen zoals vervat in de voorstellen Bunker. In feite zie ik na dit begrip geen enkele reden tot verder uit stel voor het hervatten der besprekin- „Aan de andere kant is, om oprecht te zijn, zelfs tot nu toe de houding de Nederlandse regering in het openbaar mij niet duidelijk. Terwijl u in uw bood schap spreekt over de Nederlandse re gering die kennis gaf van aanvaarding van de voorstellen Bunker zonder re frictie of voorbehoud, hetgeen naar u oordeel de aanvaarding inhoudt van et ontwikkeling In fazen zoals Bunk i Kind onder hoop afval overreden In Vlaardingen Is gistermiddag voor zijn woning de vijfjarige Jacob Klos door een vrachtauto overreden. Het ventje was op slag dood. Het was spelenderwijs onder een hoop papierafval gekropen, die na de weekmarkt was achtergebleven. Een auto van de gemeentelijke vuilop haaldienst was bezig ae papierresten op te ruimen. De chauffeur van de vracht auto, die niet had gemerkt, dat het kind onder de papierafval was gekropen, reed er overheen. Melk wordt weer 1 cent duurder In de bestuursvergadering van het pro- duktschap voor zuivel is meegedeeld, dat per 1 juli de melkprijzen in de niet- gesaneerde gebieden in het westen des lands met een cent per liter omhoog gaan, terwijl ze in de gesaneerde gebie den gelijk blijven. De prijsverhoging zal onder meer ook voor Den Haag gelden. Men is daar wel begonnen met de ratio nalisering van de melkbezorging, maar de aanloopperiode is er nog niet geëindigd. voorstelt, ls er nog geen officiële be vestiging van de Nederlandse regering over deze interpretatie geweest". „Integendeel, de woordvoerder vai ministerie van binnenlandse zake\ Den Haag heeft op 25 juni gezegd, dai staatssecretaris Bot slechts had klaard dat de Nedelandse regering reid is zonder enig voorbehoud te spre ken over het plan-Bunker". Volgens Soekarno ls aldus de eerdere Nederlandse verklaring dat Nederland het plan-Bunker zonder voorbehoud aanvaardt, weerlegd. Minister Soebandrio weigerde i mentaar op de vraag of deze boodscnap van Oe Thant een gevolg is van brief van president Kennedy aan karno. Het besluit van Soebandrio de president te raadplegen volgde een onderhoud met de Amerikaanse ambassadeur Jones. De Amerikaanse dienst voor lucht en ruimtevaart (Nasa) heeft bekend gemaakt dat kapitein-luilehant-ter- zee Walter C. Schirra in het laatst van de zomer een ruimteschip zal Schirra is een 39-jange invlleger. Hij werd verleden maand in reserve gehou- besturen dat zes omwentelingen om de aarde moet maken, den, toen kapitein-luitenant-ter-zee Scott Carpentier zijn ruimtevaart van drie maal om de aarde volbracht. De kapitein van de luchtmacht L. Gor don Cooper zal invallen, indien Schirra om een of andere reden de ruimtevaart niet zou kunnen maken. MEESTERWERKEN VAN Z TOT A Om een hoop sintels op het terrein van de landbouwer J. Kok aan de Ka naaldijk in Purmerend maakte de politie deze week een stevige afrastering, omdat een onderzoek met geigertellers had uitgewezen, dat zich tussen deze sintels radium bevond. De sintels waren afkomstig uit het St. Luidinazlekcnhuis in Purmerend. Gebleken is. dat een ra- diumnaald in de kachel van de centrale verwarming van het ziekenhuis was te recht gekomen. De landbouwer had de sintels zater dag bij het ziekenhuis weggehaald. Mensen en goederen die mogelijk in aanraking met radium zijn geweest, zijn allen onderzocht, maar daarbij is ko men vast te staan, dat zij geen enkel gevaar hebben gelopen. Volgens de officiële bekendmaking, die gisteravond werd uitgegeven, werd de vermissing van de radiumnaald tijdig ontdekt en werden daarna onmiddellijk maatregelen genomen om te voorko men. dat het radium gevaar zou ople- LADDERS EN TRAPPEN „DE HOUTHAL" Hogcwoerd 99 Tel. 2i Het onderzoek werd geleid, aldus de bekendmaking, door de inspectie van de milieu hygiëne, een onderdeel van d6 inspectie van de volksgezondheid, en door de arbeidsinspectie. Het verloren gegane radium is inmiddels achter haald. Alle noodzakelijke maatregelen zullen worden genomen om ieder gevaar verder uit te sluiten, zo besluit de of ficiële bekendmaking. Het verdere onderzoek van de zaak ligt in handen van de officier van jus titie. Het schip op de achtergrond meet 32.000 ton. dat op de voor grond maar 8. Toch is het laat ste in zijn soort het grootste ter wereld. Het is n.l. het scheeps model dat er bestaat, en wel van de oude ..Bremen', welk schip in 1949 uitbrandde. In Bremer haven ontmoette het model de nieuwe ..Bremen", vlaggesehip van de Norddeutsche Llogd. Het 12 meter lange model heeft twee 38 pk motoren, die het een snelheid van 12-14 knopen geven. Het model en de beman ning vier man) gaat aan boord van een vrachtschip mee naar Amerika voor een goodwill- tocht. ENKELE dagen voor het referendum van 1 juli a.s., dat over de toe komst van Algerije zal beslissen, lijkt het in het hele gebied rustig te zullen worden. De OAS heeft zoals gisteren al in een groot deel van onze oplage kon worden gemeld haar commando's opdracht gegeven, de nog voorgenomen vernielingen niet meer uit te voeren. De leider van de OAS in Oran, ex-generaal Paul Gardy, is met enkele van zijn naaste mede werkers naar Spanje gevlucht. Vandaag zouden in Oran besprekingen be ginnen tussen Moslims en Europeanen om na te gaan, hoe beide bevol kingsgroepen in het nieuwe Algerije vreedzaam samen kunnen leven. althans, dat dit het resultaat der stem ming zal zijn. Deze verklaring zal dan de officiële handeling zijn. waarbij Al gerije zijn onafhankelijkheid zal ver werven. Vermelden wij nog. dat een on langs door Martin's Air Charter aange schafte DC 4 van Schiphol naar Algiers is vertrokken om te h elpen bij de eva cuatie van Fransen uit Algerije. In de clandestiene radio-uitzending van de OAS werd gezegd, dat verdere vernielingen slechts het martelaarschap kunnen vergroten van de Europeanen, die in angst en vrees het ogenblik af wachten, waarop zij zich voor Frank rijk kunnen inschepen. Achteraf is nl gebleken, hoe juist het is geweest, dat de Fransen de haven en het vliegveld van Oran hebben gesloten om de Euro peanen te dwingen, in hun huizen te blijven. Waarschijnlijk is het hieraan te danken geweest dat de OAS haar plan- in om Oran te verwoesten, moest laten Het heeft tien dagen geduurd, voor dat de OAS in Oran zich heeft neer gelegd bij het in Algiers gesloten ax- koord tussen OAS-leiders en vertegen woordigers van het nationale bevru- dingsfront (FLN). De afgevaardigde van de OAS, de 28-jarige studenten leider Susini, riep gisteravond in een clandestiene radio-uitzending de Euro peanen op, in Algerije te blijven of naar dit gebied terug te keren om de Mos lims te helpen bij de wederopbouw vao het land. ..Van Oran tot Bone heerst vrede", verklaarde hij. ..Tot dusver mogen wb ons gelukwensen met de houding, die de Mohammedaanse nationalisten te genover ons hebben getoond". Intussen is in Parijs bekend gemaakt, dat president De Gaulle na de op 1 juli te houden volksstemming in een officiële verklaring do onafhankelijkneid van Algerije bekend zal maken, aangenomen DE. rechterlijke uitspraak in Amerika, krachtens welke het morgengebed in de openbare school moet worden aange merkt als een overtreding van de grond wet, heeft in brede kring ontsteltenis ver oorzaakt. Het hoge rechterlijk college heeft zijn uit spraak blijkbaar gebaseerd op wat wel ge noemd wordt de scheiding van Kerk en Staat. Over dit onderwerp ware heel veel te zeggen. Ditmaal volstaan we met vast te stellen, dat het in de praktijk kan neer komen op een scheiding van godsdienst en staat. Zo ook in deze rechterlijke uitspraak. Het kan zijn, dat in vele scholen het mor gengebed tot een lege formule was ineen geschrompeld. Dan mag het geen gebed meer heten en kan men zich voorstellen, dat op opheffing wordt aangedrongen. Maar dan zit de fout niet in het gebed, maar in de verschrompeling ervan, en dan ligt de oplossing ook niet in de opheffing van het gebed, maar in de wegneming van de verschromneling. Amerika behoeft met deze rechterlijke uitspraak niet gelukkig t» zijn. Want zij duidt op een voortgaand» verschraling van het openbare leven. On der het motief van scheiding van kerk en staat wordt meer en meer de godsdienst zelf uit het openbare leven gebannen. Niet voor niets heeft de grote evangelist Billy Graham de uitspraak aangemerkt als een nieuwe stap op weg naar de verwereldlij king. Het verschijnsel van de toenemend» verschraling moet voor alle christenmen sen reden zijn tot bezorgdheid en zij allen zullen zich hebben af te vragen, of en In hoeverre zij door verflauwing in het ge loofsleven en door veronachtzaming in het getuigenis aan deze verschraling med® schuldig staan. Reeds heeft de Amerikaanse president be klemtoond, dat, nu het gebed uit de scho len gebannen is, het gebed in het gezins leven van te groter betekenis is. Het ifl stellig waar, en te hopen is, dat het geloofs leven in het gezin aan diepte winnen zal. Hoe juist dit echter is. hiermede is de ernst van de genomen rechterlijke beslissing niet ongedaan gemaakt. Hier in Nederland, waar de betekenis van de godsdienst, ook voor het onderwijs, op zulk een eigen wijze gestalte heeft gekre gen, zal dc teleurstelling die het hoge rech terlijk college in Amerika heeft veroor zaakt, worden aangevoeld en zelfs gedeeld. Het openbare leven wint door verschra ling niet aan waarde, noch hier noch ook (MTA) Dubbele groet Nu VOLLEDIGE prijsverlaging KOELKASTEN J. L. NOUWENS OEGSTGEEST GEVERSSTRAAT 25 TELEFOON 50904 WARMOND DORPSSTRAAT 78 TELEFOON 353. rpEN zuidwesten van Ierland handhaaft zich nog steeds een gebied van hoge luchtdruk. Kleine storingen circuleren er om heen en volgen in het algemeen een koers, die van de zuidpunt van Groenland langs IJsland naar de Noord zee en Denemarken leidt. Een van deze storingen bereikte de afgelopen nacht, langzaam in diepte toe nemend, het Skagerak. Als gevolg hier van wakkerde de noordwestelijke wind aan de kust weer iets aan. De storing Strandvenvachting met een vrij van hoge druk, die morgen zijn invloed west. Morgen flinke opklaringen en op tot over onze omgeving zal uitbreiden. en'ceIe plaatsen nog een buitje. De regenkansen zijn daarom niet groot. Temperatuur: 14 a 15 graden, zeewater Wel zullen van zee uit uitgestrekte wol- 15 *raden- keuvelden binnendrijven, zodat maar Vooruitzichten: hardnekkige en te koe. weinig opklaringen te verwachten zijn. *e noordwes,«n wind handhaaft zich nog. De temperatuur blijft ver beneden nor- - De Bilt verwacht tot morgenavond: Vrü veel bewolking maar slechts hier en daar een buitje. Matige tot krachtige noordwestelijke wind. Weinig verande ring ln temperatuur. (Opgemaakt 11.15 uur). ZON EN MAAN HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur romper. Station SWUUb II 1! 3'lsf II HOOGWATER SCHEVENINGEN 28 juni: 12.03 n.m.. 29 juni 0.35 v.m.; 13.10 n.m. Elndh.6 Zd.-Limlb. i de groep eveneens wielrenner J)E 23-jarige Britse wielren- ingenieurs heeft er bijna drie De ingenieursB.„l| SSBHI Kar' Barton zal de jaar lang al haar vrije tijd hebben uitgerekend dat de zijn reeds in training. De wielrenner ht Ic.prrn v««r hot besteed. twee man tesamen 0.8 pk groep wil een poging doen de digd in spierkracht leveren laten opstijgen van een mo- Het toestel zal twee per- moeten ontwikkelen torloos vliegtuig tegen het sonen vervoeren. Behalve lucht te komen, ongeveer de' einde van juli. Het vliegtuig Barton zal ook de vlieger zelfde kracht die een met een spanwijdte van 27 Barry Stracey (29 jaar) aan renner moet ontwikkelen voor uitgeloofd Barton heeft zijn land als ertegenwoor- dan dertig in- in de 5000 pond (50 000 gulden) te ternationalc wedstrijden. Op r dp- winnen, die de Britse indus- de British Empire Games in Meel Henry Kremer heeft 1958 won hij zilver. Hij heeft eerste ook deelgenomen "óudT lüXï, EiStSSHRS! ^.uv£lldL™ 40 km - dr/„. "n«d«v'n een oude loods op het trappen, maar zich toch hoofd, vliegveld van Southend. zakelijk bezig houden met de Een groep ontwerpers en besturing. „reserve-motor" Derek Gray lengte aflegt. 18 11 1 19 10 0.1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1