Jlictunc ^Tciït-sriic (tfoiimnl Veiligheidsraad landing over nieuwe de ingelicht HOLS Commentaar Regering verlangt loongesprek Oehoeroejurk - vrijheidssymbool tag loeanda en Oeroendi 1 juli onafhankelijk Papoea's doden para nabij Merauke m —WOENSDAG 27 JUM 1962 KANTOREN: Steenstraat 87. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDEENST: bezorging 1819 u. ADVERTENTIES: 0.20 per millimeter. Familieberichten i 0.18 per millimeter (Bjj contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58936. ABONNEMENTEN: 8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Drieënveertigste jaargang no. 12513 CHRIST ELIJ K-N AT ION AAL DAGBLAD Keres bleef tweede Zie pagina 6 jeuws in ;én oogopslag i Nederland heeft se- •etaris-generaal Oe Thant ;rzocht de Veiligheids rad op de hoogte te stel- n de jongste Indo- |iesische lucntlandingen. Vam Roijen heeft de Amerikaanse onderminis ter Harriman ingelicht. Minister Soebandrio heeft [ezegd, dat Indonesië bin- Kenkort het Nederlandse rotest bij de V.N. zal be- itwoorden. In Wash ington zowel als in New iTork blijft men, ondanks k le Indonesische agressie, IÉH^ Optimistisch wat betreft ie hervatting der Neder- ands-Indonesische onder- ttandelingen. P De Ver. Naties hebben oesloten het Belgische be- heerschapsgebied Roean- jla-Oeroendi per 1 juli on- ^^^Hfhankelijkheid te verle- ^^^®ien. De Belgische troepen tullen tot 1 aug. mogen tlijven. Een Russische re- ^^lolutie om daarvan 1 juli MM|e maken, werd verwor- In Algerije tracht de DAS paniek te zaaien, on fier meer door het ver beiden van geruchten, rolgens welke de Franse i 1 juli zich zul- B terugtrekken. Het ha vengebied van Oran staat ïog steeds in de brand. haven, alsmede het Vliegveld van deze stad, is hoor achtenveertig uur ge- Vloten. Het ziet er niet naar Jtiit, dat de aardappelen de tomende weken veel [oedkoper zullen worden. )ok de aanvoer zal naar verwachting mondjesmaat ijn. Het tot in juni aan- ïoudende, koude weer en le daarna gevolgde perio- le van droogte remde de lardappelgroei zeer sterk. f De K.L.M. heeft in het ierste kwartaal van 1962 een verlies van veertig miljoen gulden geleden, ""et vervoer heeft zich' nog steeds niet hersteld en bo vendien is de gemiddelde opbrengst van het vervoer gedaald, doordat meer passagiers tegen de laag- »te tarieven boekten. In grijpende maatregelen tot vermindering van de kos- hebben in het eerste cwartaal nog niet doorge werkt. H, Op paleis Soestdijk ïeeft koningin Juliana gis termiddag de leden van de :ommissie van advies en iet bestuur van de stich ting „Zilveren jeugdcen- geïnstalleerd. De laam van deze stichting s afkomstig van prinses rene. Prins Bernhard zei erkentelijk te zijn, dat dit lationale geschenk nu ook iet nationale belang zal lienem )e generale synode van de Ned. Hervormde kerk heeft gisteren uitvoe rige besprekingen gewijd aan een tweetal rapporten, iie betrekking hadden op het vraagstuk van de kernwapens en op de ras senkwestie. Gistermiddag heeft H.M: de Koningin op het paleis Soestdijk het bestuur en de commissie van advies van de Stichting Koninklijke Jeugdcentra geïnstalleerd. Op deze foto, die tijdens de plechtigheid werd gemaakt, zitten achter de tafel v.l.n.r. pater W. A. M. Alting von Geusau O.F.M., voorzitter van het bestuur, H.M. de Koningin, Z.K.H. de Prins, en mr. M. B. van de Werk, voorzitter van de com missie van advies. Rechts de prinsessen Beatrix en Irene. (Verslag op pagina 7) Vervolg op Oud-Wassenaar De regering heeft het bestuur van de Stichting van de Arbeid gevraagd om heropening van het gesprek over het loonbcleid. De regering wil met het bedrijfsleven de jongste economische ontwikkeling onder het oog zien en het resultaat van de loonmatiging, zoals deze tot nog toe heeft ge functioneerd, nagaan. Daarbij zal het uiteraard gaan om de vraag ol de loonmatiging die thans voor 1962 geldt, ook in 1963, al of niet ge wijzigd, dient te worden voortgezet. Zelfs zal de wenselijkheid van even tuele nieuwe maatregelen of correcties in het loonbcleid voor de rest van 1962, aan de orde komen. De regering had dit gesprek, dat eigenlijk een voortzetting is van het bekende loonmatigingsoverleg van kasteel Oud-Wassenaar, reeds op zeer korte termijn willen houden, name lijk op vrijdag a.s. Van de zijde van het georganiseerde bedrijfsleven be stond hiertegen echter bezwaar om dat dan met name het NVV geen deel het gesprek zou kunnen nemen met het oog op het driedaagse congres, dat dit vakverbond deze week in Rot terdam houdt. In overleg tussen regering en Stich- ng -an de Arbeid wordt nu naar eer euwe datum voor het gesprek gezocht. Waarschijnlijk wordt de ontmoeting Toch topoverleg over Berlijn? Zegslieden van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken hebben gisteren gezegd, dat het niet is uitge sloten dat de ministers van buitenlandse zaken van een aantal landen van Oost en West volgende maand in Genève zul len spreken over de Berlijnse kwestie en over andere belangrijke internationa le problemen. De ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, de Sowjetunie. Engeland en een aantal andere landen, waaronder waarschijnlijk Rood-China, zullen naar men verwacht dan de laat ste zittingen van de conferentie ovei Laos bijwonen. Volgens de huidige plannen zal mi nister Rusk naar Europa vliegen om d< akkoorden namens Amerika te onderte kenen en het wordt aannemelijk geacht dat ook Gromiko van Rusland en Home van Engeland naar Genève zullen gaan. „Herinnering" V.S. aan Rood-China Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben verklaard, dat communistisch Ohina er aan herinnerd is. dat de Ver enigde Staten op zich hebben genomen Nationalistisch China tegen een con nistisóhe aanval te verdedigen. De func tionarissen zeiden, dat de herinnering het verdrag niet als een waarschuwing moet worden opgevat. De „herinnering" zou zaterdag gegeven zijn op een bijeen komst van de Amerikaanse ambassadeur in Polen. John Moors Cabot. en zijn Chi nese ambtgenoot. Wang Pingnan. OEANDA en Oeroendi, thans nog Belgisch mandaatgebied, zul len op 1 juli onafhankelijk zijn. De negenhonderd Belgische litairen, die nog in het gebied verblijven, dienen voor 1 augustus vertrekken. De beheerschapscommissie van de Verenigde Naties nvaardde gisteren een resolutie van deze strekking. De algemene rgadering van de volkerenorganisatie heeft deze uitspraak van- lag bekrachtigd. De resolutie kreeg 92 stemmen voor, nul tegen. Elf landen van het Sowjet- blok onthielden zich van stemming. De resolutie was ingediend door 25 Af-ro- Aziatische landen. De Belgische minister van buitenlandse zaken Spaak, die de Belgische troepen nog enige tijd langer in Roeanda en Oeroendi gelegerd zou zien, overwon zijn bezwaren, trok zijn eigen ontwerp-resolutie in en steunde de Afrikaans-Aziatische. In de Afrikaans-Aziatische resolutie stond aanvankelijk de eis vermeld, dat de Belgische troepen na 1 juli hun kazernes niet zouden mogen verlaten. Spaak had hiertegen bezwaar. De Belgische minis ter stelde, dat zich incidenten kunnen voordoen, waarbij de aanwezigheid van de Belgische troepen noodzakelijk zou De beheerschapsoommissie verwierp met 46 tegen 24 stemmen bij 33 onthou dingen een Russisch amendement op de resolutie, waarin werd geëist, dat de Bel gische troepen reeds op 1 juli geëvacueerd moesten zijn. De commissie heeft de se cretarisgeneraal van de VN. gemachtigd, ten hoogste twee miljoen dollar uit te trekken ter verzekering van de continuï- teti van de belangrijkste takken van dienst in Roeanda en Oeroendi Het Sowjetblok stemde tegen. TVTEDERLAND heeft Oe Thant verzocht de Veiligheidsraad op de hoogte te stellen van de laatste Indonesische landing in Nederlands Nieuw- Guinea. Dit geschiedde in een brief die de Nederlandse vaste vertegen woordiger, mr. C. W. A. Schürmann, overhandigde aan de waarnemend secretaris-generaal der Verenigde Naties. Intussen komen uit Washington weer Amerikaanse optimistische klanken, maar Indonesië verklaart dat het de guerrilla zal voortzetten. De Nederlandse ministerraad is gis termiddag 4 uur bijeengekomen er heeft ruim een uur vergaderd over Nieuw-Guinea. Volgens de rijksvoor lichtingsdienst is geen officiële be kendmaking over het resultaat te verwachten. Blij geklank De Amerikaanse onderminister buitenlandse zaken, Harriman, verklaar de gisteren te hopen dat Indonesië Nederland spoedig de besprekingen o Nieuw-Guinea zouden hervatten. Zegslieden van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken voorspel den gisteren dat Soekarno in de eerst volgende dagen een boodschap aan Oc Thant zal zenden, waarin Indonesië zich bereid verklaart de besprekingen met Nederland te hervatten. De Amerikaanse minister van justitie, Robert Kennedy, heeft volgens een com muniqué van de Indonesische vertegen woordiging te New York op 15 juni tegen een Indonesische studentendelegatie ge zegd, overtuigd te zijn „dat West-Irian tot Indonesië zal terugkeren". Hij voegde er echter aan toe, dat de wijze van deze terugkeer door middel van onderhande lingen diende te worden vastgesteld Hij was overtuigd, dat het plan-Bunker de beste oplossing zou brengen. Hij ging uit van de veronderstelling dat zowel de Nederlanders als de Indonesiërs het plan als grondslag voor een oplossing a vaard hebben. Menzies kan het niet begrijpen De Australische premier Robert Men-zies heeft gisteren te Canberra een bijeenkomst van het federale kabinet over de Indonesische parachutelandingen verklaard, dat de Australische regering het onmogelijk vindt te begrijpen w om de vreedzame onderhandelingen sen Nederland en Indonesië moeten den „onderbroken e-n belemmerd door een militaire agressie". Hij zeide dat het kabinet zich zorgen maakt over de jongste berichten landingen rondom Merauke. „Met iedere begrijpelijke wens om in vriendschap met Indonesië te leven achten wy het nodig op twee dingen te wijzen, ten eerste dat deze oorlogshandeling volkomen in te genspraak is met de openlijke en her haaldelijke verklaringen dat Indonesië niet met geweld zijn aanspraken op wes telijk Nieuw-Guinea zal nastreven, ten tweede dat de onderhandelingen die on langs zijn begonnen in aanwezigheid van Bunker na onderzoek door Oe Thant nog hervat en voltooid moeten worden". Abdoel Rahman De premier van de Maleise federatie, toenkoe Abdoel Rahman, heeft te Kuala Lumpur verklaard dat de voorstellen, die i 1960 heeft gedaan, in grote trekken gelijk zijn aan die van Bunker. Dit was plan aan de Nederlanders „te" verkopen' De verklaring van Soebandrio, dat het vooral de Nederlanders waren geweest, die zijn voorstellen verworpen hadden, bevestigde hij. De Indonesische minister van buiten landse zaken, dr. Soebandrio, heeft dins dag tegenover de pers verklaard, dai „wij, zolang geen vreedzame regeling van het geschil om Nieuw-Guinea is bereikt. zullen voortgaan guerrilla strijders boven dit gebied neer te laten De Indonesische minister antwoordde hiermee indirect op het jongste Neder landse protest naar aanleiding van de nieuwe luchtlandingen in Nieuw-Gul- nea. Indonesië zal binnenkort officieel het Nederlandse protest beantwoorden bij monde van zijn permanente verte genwoordiger bij de Ver. Naties. „De Nederlanders houden niet op verster kingen naar Nieuw-Guinea te zenden en doen hun aanvalsoperaties in aantal toe nemen", aldus Soebandrio. „Wij kunnen niet werkeloos blijven toezien tegenover een zo oorlogszuchtige houding". Soebandrio verklaarde overigens met nadruk dat Indonesië altijd bereid is het overleg inzake een vreedzame regeling van het geschil op grondslag van het voorstel-Bunker te hervatten. landia een van de naar schatting 160 In donesische parachutisten benoorden Me rauke gedood. Een Indonesisch officier had namelijk aan een groepje Papoea's de weg naar Merauke gevraagd. De Pa poea's wilden hem op een dwaalspoor brengen en wezen in de tegenovergestel de richting. De officier zag op zijn kom pas dat de richting fout moest zijn werd boos. De Papoea's vreesden dat bij wraak zou nemen en een hunner viel de officier plotseling aan en doodde hem met zijn kapmes. De bevolking deelt mede dat de pa- Op Wimbledon is, behalve het ten nistoernooi. maandag ook weer dc befaamde show van nieuwelingen op modegebied begonnen, waarin modieuze dames elkaar naar de kroon steken. Mej. Doreen Dawn pronkte met deze Wimbledon-hoed van wit stro, versierd met twee tennis-Rackcts en een bal. ra's vaak de richting naar Merauke vra- In Merauke is de stemming uitstekend en men denkt niet aan evacuatie. Van alle kanten worden persoonlijke dien sten aangeboden ter ontlasting van be stuur en politie. Particulieren hebben Farticulieren hebben auto's en buiten boordmotoren ter beschikking van de overheid gesteld, 's Avonds maken bur gers controledonden door de stad om de politie te ontlasten. Er is geen avond klok doch men heeft de burgers afgera den zich na zonsondergang onnodig bui tenshuis te begeven. Aan bezitters van de 5000 jachtgewe ren onder de bevolking is aangeraden deze wapens in te leveren om misver standen bij de Papoea's te voorkomen en hieraan is vrijwel zonder uitzondering gevolg gegeven. De Papoea'6 zijn bijzon der actief bij de opsporing van vijanden. Voetbalwedstrijd99 Radio-Makassar zou de landing heb ben aangekondigd met de mededeling in code „Voetbalwedstrijd vindt in Merau ke plaats". Vele para's, die ten westen van de Koembe-rivier geland waren, zouden de r overgestoken zijn en zich op on geveer 20 km van Merauke bevinden. Tussen deze stad en de para's bevindt zich echter nog een brede rivier. Pater Verschueren. die enige tiental len kilometeds van Merauke woont zou zondagmorgen vroeg op een tocht naar Merauke nabij en in de rivier vele uit rustingsstukken. waaronder munitiekis- en en parachuites gezien hebben. In de veronderstelling dat het een oefening van Nederlandse troepen betrof, had hij ve le valschermen opgevouwen en verza meld en vele kisten uit de rivier op het droge hebben gebracht. Eerst daarna hoorde hij dat Indonesische para's ge land waren. Het landingsterrein van de para's was het jachtveld van de Indonesische be volking van Merauke. veertien dagen uitgesteld en zullen een delegatie uit de ministerraad het bestuur van de Stichting van Arbeid elkaar op vrijdag 13 juli ont moeten. Als uitgangspunt voor het gesprek heeft de regering reeds een nota op gesteld waarin de resultaten zijn vat van de loonontwikkeling in het af gelopen half jaar en dus het effect de loonmatiging van Oud-Wassenaar wordt nagegaan Zou dit effect te ge ring geweest zijn. dan zal wellicht de zijde van de regering voor de van 1962 nog aangedrongen worden op een meer nauwgezette handhaving var de overeengekomen bepalingen tot loon matiging. De nota van de regering is gebaseerd op gegevens van de zogenaamde frontatie-commissie. Dit is een mi meer permanente commissie waarin tegenwoordigers van regering en drijfsleven zitting hebben en voorts ambtenaren van het Nationaal Plan bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze commissie wordt pe riodiek de conjuncturele ontwikkeling bezien, de economische situatie in land en daarbij niet in de laatste plaats de omvang van de loonsverhogingen, of anders gezegd de verhouding tussen pro- duktiviteit en lonen. De gegevens die deze commissie heeft geproduceerd, zijn voor de regering mede aanleiding ge weest een gesprek met het georgani seerde bedrijfsleven aan te vragen. Voor vervolg zie pag. 11) Geen verschroeide aarde meer De O.A.S. heeft dinsdagavond ln een piratcnuitzending voor Oran opdracht gegeven de campagne van de „verschroei de aarde" in die Westalgerfjnse stad te onderbreken. Dit ls vanmorgen te Rocher Noir vernomen. Het elefoorwerkeer tussen Parijs en Oran in Algerije is vandaag gestoord we gens sabotage door de O.A.S. Ook is Oran niet telefonisch te bereiken van uit Algiers. De verbindingen van de regering met Oran zijn niet vehbroken, aldus een woordvoerder van het ministerie voor Al gerijnse zaken. Hij verklaarde geen be richt te hebben ontvangen over enige grootscheepse ordeverstoring in Oran „DECOWALL" fraai triplex voor wanden „DE HOUTHAL" Hogewoerd 99 Tel. 22536 CNEL LEVEN WIJ, rust wordt ons niet gegund, nauwelijks is een beslissing genomen of we staan voor de noodzaak van een volgende, en zo nadert alweer het tijd stip voor beraad over dc loonpolitiek voor het komende jaar. Hoe kort ligt nog achter ons de overeenstemming die over de hui dige loonpolitiek werd bereikt, en ook wan neer dit voor ons besef weer even geleden is, dan alleen omdat er sindsdien op aller lei gebied, nationaal zowel als internatio naal, zoveel is voorgevallen. Echter, de tijd schrijdt voort met een on verbiddelijke regelmaat en bezinning op do loonpolitiek wordt weer onvermijdelijk. We hebben goede hoop, dat zij zal plaats hebben in een juiste gezindheid. Voor het koesteren van die hoop zijn onderscheiden* motieven aan te voeren. In de eerste plaats is daar wel de algemen* overtuiging, dat een juiste loonpolitiek een nationale aangelegenheid is. In onze dagen pleegt de economische situatie een inge wikkelde te zijn. Alles grijpt hier ineen. Men kan een bepaald aspect binnen deze situatie niet gaan overtrekken zonder heel de situatie aan bedenkelijke risico's bloot t« stellen. En daarbij is niemand gebaat. In de tweede plaats is ten onzent het sys teem van overleg tussen alle hierbij be trokken partijen sterk ontwikkeld. Het is een systeem, dat buitenlanders verbaast en ook tot jaloersheid brengt. Niet dat een overeenstemming steeds gegarandeerd is. Niet dat altijd een eensluidende mening uit de bus komt. Maar de overeenstemming is regel, naar haar is het dat wordt gestreefd, en meningsverschil wordt gemeenlijk door alle betrokkenen als een nederlaag ervaren en gevoeld. Men heeft hier een eer op t* houden. In de derde plaats is daar het feit, dat ook voor de huidige politiek eenstemmig heid kon worden bereikt. Een vernuftige formule kon toen op schrift worden ge steld, die een objectief mogelijke benade ring van de problematiek waarborgde en die de kenmerken in zich had van bevre digend te werken. Er is thans dus in het nabije verleden een gelukkig precedent en men weet, in welke richting het best kan worden gezocht. Het is moedgevend voor de naaste toekomst. Dit zoeken is de moeite waard. Een ieder wordt gaarne de beloning gegund, die hem in feite toekomt. Aan de andere kant blijft de situatie gevoelig en reeds moest weer enkele keren op wijsheid en voorzichtig heid worden aangedrongen. We hebben het in het economisch bestel van vandaag ver gebracht in wat wel ge noemd wordt de beheersing van de con junctuur. Maar dan zijn we ons ook te ster ker bewust, dat in elk geval niet het on mogelijke mag worden geëist. HOLS VLEES IN BLIK Tendens langzaam stijgend Str andverwachting "DOVEN Noord-Rusland bevindt zich een opvullend gebied van lage lucht druk, ten zuidwesten van Ierland hand haaft zich daarentegen een gebied met hoge barometerstanden. Beide druksgstemen tezamen houden over de Noordzee een krachtige noord westelijke stroming in stand, waardoor koude polaire lucht tot diep in Europa wordt binnengevoerd. De temperaturen zijn dan ook ver beneden normaal. In Nederland werden gisteren maxima van slechts 14 tot 16 graden bereikt. Uit het noorden nadert nu een zwak ke rug van hoge druk. Deze zal vanavond en vannecht de bniigheid onderdrukken. .JU Morgen wordt echter geleidelijk de in- lijk" watlichte' "regen.' Matige ^'tot"*vrij vloed merkbaar van een nieuwe storing, krachtige wind tussen zuidwest en west. die van IJsland is gekomen en naar In de middag 15 a 16 graden, zeewater Zuid-N oorwegen koerst. In verband 15 graden. hiermee neemt later de kans op betooi- Vooruitzichten: kleine depressies trek king en regen weer toe. ken van IJsland naar dc Noordzee met In het temperatuurverloop komt niet te koel en onbestendig strandweer. veel verandering. De Bilt verwacht tot morgenavond: HET WEER L\ EUROPA Aanvankelijk opklaringen, later veel be- Rapporten hedenmorgen zeven uur wolking en enige regen of motregen. Matige tot vrfj krachtige wind overwe gend tussen west en noordwest. Aan houdend koud. (Opgemaakt 11.15 uur). Zon i D. Hcldei Zon op: 04.22. onder 21.04 u.; maan op VHss.bUr8 )2.18, onder 17.04 uur. 2 juli: Nieuwe Edde naan. De Bilt Hoogwater Schevenlngcn üf-Limb Oslo Koprnh Aberdeen Londen B dami Luxemb. Parijs Bocdeaux Grenobl* Nice Berlijn T7EN MEISJE dat zich in van een jurk, die zij oehoe- blokken binnen te brengen. Ang'awa, specialist in long- van de heupen door vier la- Kenya wil vestigen, en roeiurk noemen. „Oehoeroe" ziekten. gen over elkaar te plooien, daar modieus vekleed wil k SwahlH en betekent „vrij- De beweging om de Afrl- De stof. die gebruikt Dit aUes wordt slechts daar modieus gekleed w l heid.. kaanse vrouwen van Kenya wordt, wordt ln Nederland, door linten bij elkaar ge gaan, moet een oehoeroejurk te verlossen van haar tradi- in Helmond gemaakt. houden naaien komt er dragen. D* oehoeroejurk b het tionele kledij van dierenhui- „iet aan te pas. Later heeft symbool van de bevrijding den of afdragertjes van euro- Mevrouw Ang'awa kocht zij nog twee meter stof als De Afrik^nse vrouwen van de traditie, die Je vrouw pese vrouwen, is ingeleid vier meter van de opvallen- sjaal aan het ensemble toe van Kenya die de eeuwen- beschouwde als vee en als door mevrouw Perez Ang' de stof. Zij knipte deze in gevoegd. 1U», ja i Kk Van Z ftn< !?at s,echts 104 awa- ®en 27-jarige lerares in twee even lange stukken, die Thans dragen de Afrikaan- schudden, hebben een eigen taak had kinderen te baren, de huishoudkunde te Nairobi zij beide om haar lichaam se dames op alle deftige nar- mode gelanceerd in de vorm water te halen en de hout- en echtgenote van dr. James drapeerde met accentuering tüen hun ochoeroejurken wfndrtii no° 2 •a' "I.-t wUMI windstil O 8 windel'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1