Saven één van Oran vuurzee ïlicutuc £cütsri)c ÜTaurimt ub&BUI Para's laten zich nog niet zien Twaalf stropdassen voor MacMillan u\a illi, Salan weer in staat van beschuldiging Westen stelt Sowjetunie gesprek in Berlijn voor Regering steunt verhoging van spoortarieven Van Roijen spreekt met Harriman over para's DESSDAG 26 JIM 1962 KANTOREN: Steenstraat 37. TELEFOON: alle afdelingen 31441. KLACHTENDIENST: bezorging 18—1» u. ADVERTENTIES: 0,20 per millimeter Familieberichten t 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting). POSTREKENING: 58036. ABONNEMENTEN: ƒ8.25 per kwartaal; ƒ2,80 per maand; ƒ0,65 per week Hoofdredacteur: Dr. E. DlEMER CHRISTELIJKJ/ATIONAAL DAGBLAD .Stantvastici) is abtblmn myn hert ia tegljeaspoet" Drieënveertigste jaarpang no. 12513 EEN DER BESTEN! ''EN GRIMMIGE vastbeslotenheid blijkt uit twee stappen met betrekking tot Algerije. De ene is officiële mededeling, dat ex-generaal Salan (die leider van de OAS reeds tot levenslange gevan- inisstraf werd veroordeeld) voor de tweede maal worden berecht. De andere is de enorme brand, lieden van de OAS in de havenwijk van Oran ibben gesticht en die volkomen past in de „ver broeide aarde"-campagne, waarmede de OAS eeds heeft gedreigd. Aan de ene kant dus een streven om de vroegere lln Oran doet men nog steeds, of de oproep van Salan een ver- Ijlsing is. Men is daar het meest onverzoenlijk. Gisteravond stichtten |i\S-commando's een van de grootste branden uit de geschiedenis Itn Algerije door in het havengebied van Oran olieresevoirs van |i British Petroleum Cy. op te blazen. Er gingen tien reservoirs vlammen op De vuurzee bereikte soms een hoogte van 250 meter OAS-leider de enig juiste straf te doen ondergaan voor zijn misdadige activiteiten. Aan de andere kant een wanhopige poging om de tegenstander on der een dergelijke druk te zetten, dat hij te elfder ure nog concessies doet. En in geen van beide ge vallen trekt men zich iets aan van de oproep, die Salan vorige week tot de OAS-commando's in Alge rije heeft gericht, de wapens neer te leggen, het „akkoord van Algiers" te aanvaarden en de nie wegen te bewandelen, die nu voor Algerije onher roepelijk afgebakend zijn. in oud-tpremier Bidfault werd aange wezen als nieuwe leider van de OAS. Tevens was hierin bevel gegeven, groot bedrag aan geld aan Bidank hand te stellen. Salan heeft dezelfde advocaten als in zijn eerste proces. (Advertentie) Nu kan het nog! I Nog 1 weck geldt dc SOLA I moderniseringsactie I Inruil van oud, versleten of bc- I schadigd tafelgerei tegen de nicuw- :n mooiste Sola-modellen U krijgt een I KORTING VAN 20°/0 (Geldig tot 30 juni 1962. U kunt I ikiezcn uit 7 sierlijke modellen j(ook Désiréc en Paola!) bij alle >ola leveranciers. lieuws ui één oogopslag (0 In de havenwijk van Oran hebben OAS-leden oliereservoirs opgeblazen als gevolg waarvan er een enorme brand is ontstaan, die ook al een grote opslag- - plaats van het leger heeft vernietigd. Twee lijnsche pen met vluchtelingen zijn ijlings uit de haven wegge varen. In Parijs is officieel medegedeeld, dat ex-gene- I raai Salan voor de tweede maal zal worden berecht op beschuldiging van ver standhouding met leiders I van gewapende benden. ^r' Schürmann, Neder lands permanente verte- 'E genwoordiger by de V N.. heeft gisteren tegenover ^Pqi secr.-generaal Oe Thant uiting gegeven aan de ver- 1 ontwaardiging der Neder- 1 landse regering tegen de nieuwe daad van agressie van Indonesische zyde. Uit Hollandia is gemeld, dat de bevolking van Merauke niet zal worden geëvacn- eerd. De toestand is er I rustig, de verbindingen zijn I normaal. De Indonesische I actie wordt reeds als mis lukt beschouwd. Minister Toxopeus heeft I verklaard, dat niet geble ken is van een groeiende overtuiging onder de Pa poea's, dat Nederland zijn belofte niet zal houden. De minister is voorts van oor deel, dat de politieke be wustwording van de Pa poea's sedert de instelling van de Nw-Guinea Raad zeer snel is vooruitgegaan. In nota's welke in Mos kou zijn overhandigd, heb ben de Ver. Staten, Enge land en Frankrijk de Sow jetunie voorgesteld om in Berlijn als bezettende mo gendheden bijeen te komen teneinde de incidenten bij de muur te bespreken en te komen tot herstel van het vrije verkeer van personen en goederen in Berlijn. In het jaarverslag van de A.N.W.B. wordt onder meer gezegd, dat er de ko mende jaren voor de aan leg van wegen in ons land jaarlijks vierhonderd mil joen gulden dient te wor den geïnvesteerd om de te verwachten uitbreiding van het verkeer te kun nen bijhouden. Ter zitting van de gene rale synode der Ned. Herv- Kerk is medegedeeld dat de Indonesische kerken de Evangelisch-Christelijke kerk in Nieuw-Guinea tot een bezoek hebben uitge nodigd, maar dat de uit nodiging niet direct kan worden aanvaard met het oog op de huidige moei lijke situatie. Boven Oran hingen enorme zv rookwolken, waardoor het leek, of de gehele stad in brand stond. Brandw uit Oran en van de marinebasis Mers El Kebir moesten al hun krachten inspan nen om te voorkomen, dat ook een mili taire opslagplaats verloren zou gaan. Een grote opslagplaats werd echter al een prooi van de vlammen. Voorzover bekend hepben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, ha venarbeiders die in de buurt aan het werk weren, haddon van het geheime leger een waarschuwing gekregen. Toen de brand op zijn hevigst was, voeren twee „volgepropte" lijnschepen (de Jean Laborden en de El Mansour) zonder sleepboten de haven "uit, het zekere voor het onzekere nemend. Wat het tweede proces tegen Salan betreft, reohter Perez heeft de ex-gene raal gisteren officieel medegedeeld, dat hij wordt beschuldigd van „verstandhou ding met leiders van gewapende ben den". Wordt rij door het nieuwe militaire tribunaal schuldig bevonden, dan kan hij ter dood worden veroordeeld. Zoals men weet, ontsnapte Salan op 23 met aan de doodstraf het (inmiddels ontbon den) militaire hof verzachtende om standigheden" in aanmerking had ge nomen. Perez leidt thans het onderzoek naar de activiteiten van Salan sedert diens aanhouding op goede vrijdag. In gerechtelijke kringen werd verno men, dat aan de nieuwe beschuldiging brieven ten grondslag liggen, die Salan uit de gevangenis had gezonden en waar- Dit is de American Beauty Bonnet, een grote zomerhoed van nautre stro, versierd met een satijnen band, waarop een grote roze roos is bevestigd. De hoed wordt getoond door de filmster Paula Prentiss Dodelijk ongeluk in Leidschendam B(j een botsing met een bestelwagen is .gisteren de 22-jarige bromfietser J. S. uit Nootdorp verongelukt. Het ongeval ge beurde op de kruising van de Tolbrug met de Westvlietweg te Leidschendam. Het slachtoffer werd op slag gedood. Het vierjarig jongetje L. A. J. Adel- meyer uit Utrecht is omstreeks het mid daguur toen hij gisteren de Schonauwen- singel plotseling overstak, door een be stelwagen aangereden. In zorgwekkende toestand werd het kind naar het Acade misch ziekenhuis gebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk hebben gisteren de Sow jetunie voorgesteld om als de vier bezettende mogendheden in Berlijn samen te komen teneinde de inciden ten bij de muur te bespreken en te komen tot een herstel van het vrije verkeer van personen en goederen binnen Berlijn. De weste lijke mogendheden doen dit voorstel in gelijkluidende nota's die gisteren in Moskou zijn overhandigd. Het Westen heeft hiermee de Russische nota van 7 juni beantwoord, waarin ge klaagd werd over het optreden van wes telijke z(jde in Berlyn. De V.S., Enge land en Frankrijk wijzen deze klacht echter van de hand en zeggen dat in de gememoreerde gevallen het eerst door leden van de Oostdultse volkspolitie werd geschoten. In de Russische nota werd „gedreigd met interventie' als de incidenten niet ophielden. De westelijken wijzen de Sow jetunie erop, dat zibh vóór de oprichting van de miuur geen gewelddadigheden voordeden. De Westberlijnse autoriteiten hebben overigens de waarschuwing ge kregen, verscherping van de toestand te vermijden. Maar in de Engelse nota wordt hieraan toegevoegd, dat de Britse regering de maatregelen die erop gericht zijn om het vermoorden van vluchtelingen te verhin deren, onvoorwaardelijk steunt, zelfs als er door dc Westberlijnse politie gescho ten moet worden. Ook het schieten over de sectorgrens heen zal voortaan zo als reeds tot nog toe het geval is geweest tot passende tegenmaatregelen leiden. De huidige moeilijkheden in Berliin zyn geheel en al te wijten aan het on wettig en onmenselijk optreden van dr Oostberlijnse autoriteiten, die. met vol ledige instemming van de Russische re gering. het vrije verkeer in Berlijn heb ben stopgezet, aldus de westelijke nota's. Verder wordt gewag gemaakt van de klaarblijkelijke bezorgdheid aan Russi sche zijde over het toenemend aantal in cidenten bij de muur. Daarom zien de westelijke landen overleg als de beste oplossing, en wel een gesprek tussen vertegenwoordigers van de vier bezettende mogendheden. GEZONDE GROENTE Deze vertegenwoordigers zouden tege lijkertijd kunnen spreken over het her stel van het vrye verkeer van personen en goederen binnen Berlijn. Met nadruk wordt hierbij niet ge dacht aan een vier-mogendheden con ferentie op het hoogste niveau, maar aan besprekingen van de vier garni zoenscommandanten van Berlijn. Berlijn is ook het onderwerp van ge sprek geweest tussen minister Rusk en premier Macmillan in Londen. Verder is gesproken over China en Rusk deed voorstellen over een multilaterale af schrikwekkende macht van de NAVO. Hollandia, dinsdag INDIEN de Indonesische parachutisten die het afgelopen weekeinde aan de zuidkust van Nieuw-Guinea nabij Merauke zijn geland, de opdracht hadden een verrassende aanval op deze plaats uit te voeren, wordt deze op zet als mislukt beschouwd. De in drie groepen afgeworpen parachutisten bevinden zich thans verspreid in een grote boog ten noorden van Merauke. een te Hollandia uitgegeven com muniqué wordt gezegd dat de Nederland se strijdkrachten de nodige maatregelen ter beveiliging van Merauke hebben ge- men en dat het plaatselijke garnizoen de afgelopen dagen aanzienlijk is ver sterkt. Van evacuatie is geen sprake. Van officiële zijde zijn berichten tegen gesproken als zouden de parachutisten in het gebied van Merauke over jeeps en artillerie beschikken. Deze berichten wa- .n de wereld gekomen door meldin gen over grote parachutes. Deze werden echter ook gebruikt bij de landingen bij Fak-Fak, Teminaboean, Kaimana en So- rong en dienden tot het afwerpen van voorraden en munitie. t is vandaag nog niet tot een vuur- contact met de parachutisten eekomen. Nederlandse militaire vliegtuigen voeren verkenningen boven het gebied uit, in samenwerking met patrouilles te land, om de parachutisten op te sporen. De ter reingesteldheid laat daarbij in beperkte O O (Van onze parlementsredactie) Er is nu in het kabinet in principe besloten, dat de spoortarieven zullen worden verhoogd. Hoe groot de verho ging zal zyn en wanneer z(j zal ingaan, maakt nog een punt van overleg uit tussen de NS, het ministerie van ver keer en waterstaat en het ministerie van economische zaken. De minister van landbouw en vis serij, mr. V. G. M. Marijnen ((r.j, was gisteren in Londen op bezoek bij zijn Britse collega mr. Chris topher Soames. Zij voerden een informeel en vertrouwelijk ge sprek over EEG-problemen. TAE Nederlandse regering heeft, bij monde van de permanente vertegei. -L' woordiger bij de V.N., mr. C. W. A. Schürmann, bij secretaris-gene raai Oe Thant verontwaardigd geprotesteerd tegen „de nieuwe daad van agressie van Indonesische zijde" door het neerlaten van parachutisten in Nederlands Nieuw-Guinea. De regering acht het moeilijk deze agressie n i e t uit te leggen als een bewijs van onwil van Indonesië om een vreed zame oplossing voor het geschil te vinden. mate het gebruik van voertuigen toe over enkele uit Merauke leidende „wegen" en daarbuiten, voorzover het terrein na de kortgeleden geëindigde regentijd althans niet meer onder water staat. Ook van uit de lucht zijn de parachutisten nog niet bestookt; daarvoor zijn hun concen traties te klein. Berichten over Neder landse aanvallen met bommen zijn dan ook in Hollandia tegengesproken. (Voor vervolg zie pagina 8) Het Amsterdamse Thorbecke- plein was gisteravond nog „Am- sterdamser" dan anders door een welhaast onafzienbare rij piere menten. die daar stond opgesteld voor deelneming aan een draai orgelconcours. Ieder orgel bracht op zijn beurt een melodietje ten gehore voor een jury van stren ge, kritische deskundigen en een vele malen groter pierement-min nende groep Amsterdammers Kotter vergaan, bemanning gered Gistermiddag ls voor de kust van he eiland Schouwen, twee mijl ten noord westen van de vuurtoren op de zand bank de Banjaard. een garnalenkotter. de TH 14. (eigenaar S. Quist) gestrand en vergaan. Voordat het scheepje met opkomend water volliep, werden de drie beman ningsleden door scheepjes, die in de buurt voeren, van boord gehaald. QNVERDROTEN gaat Soekarno voort met zijn agressieve daden. In zijn ge drag kan men twee onderling schijnbaar tegenstrijdige overwegingen opmerken. In de eerste plaats: Nieuw-Guinea moet worden afgedwongen. In de tweede plaats: Nederland moet daarbij worden vernederd. Blijkens de tekenen heeft de jongste aan- valsdaad van Soekarno aanleiding gegeven tot een nieuw veelvuldig diplomatiek over leg. Onze Van Roijen neemt contact op met de Amerikaanse regering, onze Schürmann heeft gesproken met Oe Thant van de Ver enigde Naties, en in Indonesië is er een ge sprek geweest van de Amerikaanse ambas sadeur met Soebandrio, Wij mogen hopen, dat dit laatste gesprek nu eens een duidelijk gesprek is geweest. Amerika heeft Indonesië bijzonder lang ontzien en Indonesië heeft zich heel veel kunnen veroorloven. De Indonesische re gering scheen in Amerikaanse ogen geen kwaad te kunnen doen. Nu echter verhe vigt de Indonesische regering haar agressi viteit op het tijdstip waarop ook commu nistisch China de Amerikaanse regering reden geeft tot nieuwe bezorgheid. Het kan ook Amerika niet ontgaan, dat de gevaar lijke activiteit van de Indonesische rege ring alleen het communisme welgevallig kan zijn. Niet overbodig is het, wanneer men ook in Amerika een reële kijk krijgt op de si tuatie. Al te lang reeds hebben ons van daar boodschaooen bereikt die door een overtrokken blijmoedig optimisme waren ingegeven. Nederland, dat eveneens zijn kennis heeft aan Soekarno, heeft er van de aanvang af wat gereserveerder tegen over gestaan. De jongste Indonesische po litiek is er om te bewijzen, hoezeer de Nederlandse gereserveerdheid gerecht vaardigd is geweest. De wens is soms al te gemakkelijk de vader van de gedachte. Onze regering, die naar ons besef te lang heeft gezwegen, heeft naar aanleiding van de jongste Indonesische gedragingen opge merkt. dat hieruit in feite Indonesische on wil spreekt. Wat zün eigenlijk de Indone sische bedoelingen? Krijgen zij geliik. die menen dat het Soekarno in werkelijkheid niet om Niemv-Gtiinea te doen is? Die me nen dat b'i de aandaeht wil afleiden van de loestanden in eieen land? Dat 1»H de ver houding tot Ned-rlnnd nog grondiger wil bederven? En dit. terwiil een betere ver houding me' Nederland een overwegend fndones'sch belang rou zijn. In al zi'n bereidheid to' aanvaarding van het nlan-Rimker wori' N-derland wel op een merkwaardige wijze bejegend. Deze Indonesische actie komt juist op een tijdstip, aldus de Nederlandse verklaring, waarop de vooruitzichten op vreedzame onderhandelingen hoop voller schenen. De Nederlandse am bassadeur in Washington, dr. Van Roijen, zou vanmiddag een gesprek hebben met Harriman. de Amerikaan se onderminister van buitenlandse za ken voor het Verre Oosten. Intussen heeft de nieuwe Indonesische stafchef, generaal Ahmed Jani, gisteren toegegeven, dat bij Merauke een hon derdtal parachutisten is neergelaten. Hij zei, dat nu gevolg gegeven is aan het be vel van president Soekarno om de repu bliek Indonesië te verwerkelijken van Sabang tot Merauke (Sabang ligt op de uiterste westpunt van Sumatra. Soekar no heeft steeds verklaard dat de Indone sische archipel zich uitstrekt van Sabang tot Merauke. De Indonesische president is inmiddels voor een vakantie van vier dagen naar Bali vertrokken. Minister Soebandrio zal hier ook naar toe gaan om hem ver slag uit te brengen van het onderhoud dat hij had met de Amerikaanse ambas sadeur Jones. Jones zou Soebandrio een gedetailleerde opheldering hebben ge geven van het plan-Bunker, zoals Oe Thant het plan ziet. (Voor vervolg zie pagina 8) Loonsverhogin g N.S. goedgekeurd Het college van ryksbemiddelaars en de minister van verkeer cn waterstaat hebben hun goedkeuring verleend aan het nieuwe reglement dienstvoorwaar- den voor het spoorwegpersoneel. Dit re glement komt neer op een herwaardering van de functies b(j de spoorwegen en een loonsverhoging van vijf procent voor ai het spoorwegpersoneel. Het reglement gaat in per 1 april jongstleden. Het zal niet gelden tot 1 april 1963. zoals was voorgesteld, maar tot 1 januari 1964. De voorgestelde wij ziging van de aftrek voor de gemeente klasse mag pas op 1 april 1963 ingaan. Goedkeuring is verleend nadat de Spoorwegen schriftelijk hadden ver klaard, dat de loonsverhoging niet zal worden gebruikt als argument voor het vaststellen van de spoortarieven. ^EN kleine depressie, die van Schot land is gekomen, trok vandaag de Noordzee in de richting van Dene marken. Ze werd voorafgegaan door een regengebied, waarvan het grootste deel de afgelopen nacht en vanochtend vroeg Nederland passeerde. Achter de storing ruimde de wind naar Noordwest, waar door polaire lucht meer rechtstreeks naar ons land werd gevoerd. Het btyft dan ook koud. Bovendien zouden, omdat de polaire lucht onstabiel was, plaatse lijk buien ontstaan. Later op de dag zou evenwel de invloed v noorden komende rug toenemen. Er waren daardoor weer flinke opklaringen mogelijk. De Bilt verwacht tot morgenavond: Wisselend bewolkt cn plaatselijk en kele buien. Matige tot krachtige noord westelijke wind. Aanhoudend koel. (Opgemaakt te 11.15 uur). ZON EN MAAN Zon op: 4.21, onder 21.04; maan op: 1.51, onder: 15.48. 2 juli: Nieuwe maan. Tendens dalend Strandverwachting Morgen opklaringen en vrijwel geen buien, maar nog een te koele wind tus sen noordwest en noord. In de middag 15 rn uit het tot 17 graden, zeewater 15 graden. hoge druk Vooruitzichten: afwisselend zonnige perioden maar nog steeds te koel door zeewind. Hoog water Scheveningcn HET WEER IN EUROPA Rapporten hedenmorgen zeven uur HANG-, LEG-, KEUKENKASTEN „DE HOUTHAL" j HOGEWOERD 99 TAE Amerikaanse miljonair kleding Paul Getty is aangewe- dat hij zen als een der tien best ge klede mannen in Engeland. n prins Philip om deel van het Jaar in Engeland hij in een zware politieke maat, architect sir William zijn pochet in de woont, wordt gezegd: strijd was gewikkeld. Dit be- Holford, lord Ritchie, presi- styl draagt, H.. kozen njet yan_ wees, aldus de uitspraak van dent van de effectenbeurs, è'ge de omvang van zijn dc, ,exp€rbi:..dat een m.an Leo Abse, Lagerhuislid Amerikaanse vierkant en recht uit de borstzak komend. Dit is Premier Harold Macmillan sle?htefcw^onte voleens d! Strobe of de prijzen die crisisogenblikken ev*nf»s "n Labour. John Taylor, hoofd- is er niet bij, maar hij kreeg „„15 Hi! .T nrinexJ hij voor zijn kostuums be- vrouw' XIch "n o«*nhlik vrij redacteur van het kleding een eervolle vermelding. Prins taalt, maar omdat hil zich van ,Z?T" ka" v"'!fn d»or tijdschrift ..Tailor and Cul- D t-.vyt-i t uic ut prins ia Aim Philip staat ook niet op de' rika m°" h"""" tel«rd lijst en wordt in het geheel niet genoemd. aï(ijd en "bij eliTedg,eleglenhiki kledingstuk te kopen ter", ClifI Richard, rock 'n De keuze wordt elk jaar goed kleedt." De Prem,er hnjgt van de rollzanger, Davis Jacobs, pla- gedaan door de Bond van bo"d twaalf dassen cadeau. tenjockey voor de radio, kledingfabrikanten. Macmillan werd eervol ver- De andere negen best ge- Michael Mander, verffabri- meld omdat hij een das heeft kleden zijn: Lord Gladwvn, kant en Innes Ireland, auto- Van Getty, die het grootste gekocht op een ogenblik dat bankier en gewezen diplo- coureur. Station (MUldb SC |«6 D. Helder Ypcnburg regenb. regen zw bew w 10 wzw 4 zw 8 :s li 4 11 3 18 13 0 De Bilt Twente zw 1 zzw 3 17 9 1 Eindh. Zd.-Limb zw bew 6 10 8 0 10 8 0 Stockh h. bew nw 4 14 11 5 Kopenh h. bew wtncUtL :3 o o Londen zwrbHT w 6 21 11 0 Bruuel zw bew zw 2 19 9 0 Pari). on bew. w 2 21 7 0 C.renoble zw bew wnw 1 28 13 0 Berlijn 1. bew wzw 2 7 o München zw bew 21 9 0 Locarno h bew wSndsti? 27 9 0 Innsbruck zw bew n 2 Tl !1 4 Athene Rome °n£w wzw 3 windstil 34 24 0 Ajaccio Madrid Mallorcs Lissabon h. bew 1. bew onbew. wlndsti' wlndsti: windstil 26 17 0 35 2! 0 23 .9 0 Dl 21 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1962 | | pagina 1